FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem aan het adres Expeditieweg 6, (postadres: postbus 146, 7000 AC) inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Insolventienummer : F.12/664 (voorheen S.12/17) Datum uitspraak : 5 oktober 2012 (surseance van betaling op 4 oktober 2012) Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. D.M.I. de Waele Activiteiten onderneming : Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten. Het ontwikkelen en produceren van koffietechnieken voor de industriële en consumentenmarkt, waaronder huishoudelijke en industriële elektrotechnische apparatuur. Personeel : 35 Omzetgegevens : 2012: ,-- (t/m periode 9) Verslagperiode : 25 oktober 2012 tot en met 6 februari Inventarisatie 1.1 Lopende procedures In de afgelopen verslagperiode is niet gebleken dat ETNA Coffee Technologies B.V. (hierna: ETNA Coffee ) is betrokken bij lopende procedures.

2 1.2 Verzekeringen De verzekeringen zijn geïnventariseerd en daar waar wenselijk beëindigd. Voor een deel zijn de verzekeringen overgenomen door de doorstartende partij. 2. Activa Onroerende zaken 2.1 Beschrijving ETNA Coffee beschikt niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 2.2 Beschrijving Kantoorinventaris en dergelijke. De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van ABN AMRO Bank N.V. inmiddels getaxeerd door NTAB. Een deel van de bedrijfsinventaris is in het kader van de (beperkte) doorstart onderhands verkocht. Het resterende deel is in gezamenlijke opdracht van ABN AMRO Bank N.V. en de curator door BVA geveild. Voorraden/ onderhanden werk 2.3 Beschrijving De curator heeft de lopende orders geïnventariseerd. De opdrachtgevers is verzocht aan te geven of zij de betreffende orders gestand wensten te doen. Inmiddels zijn een aantal orders (spare parts en machines) op basis van nieuwe afspraken geassembleerd en uitgeleverd in samenwerking met NTAB. De grootste orders waren afkomstig van verschillende Autobarvennootschappen (Nederland, België, Engeland en Zweden). De aangetroffen voorraden grotendeels onderdelen - zijn merendeels geleverd onder eigendomsvoorbehoud en zijn geïnventariseerd door NTAB. Alle leveranciers die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud zijn schriftelijk uitgenodigd om in Doetinchem hun mogelijke rechten geldend te doen maken. Inmiddels heeft deze bijeenkomst plaats gevonden en zijn alle claims tezamen met NTAB die namens de pandhouder optrad - afgewikkeld. De overgrote meerderheid heeft afspraken kunnen maken met de doorstarter.

3 Inmiddels zijn de nodige creditnota s door de curator ontvangen en is daardoor de totale omvang van de vordering van de crediteuren in het faillissement afgenomen. Andere activa 2.4 Beschrijving Door ETNA Coffee waren diverse nieuwe concepten ontwikkeld voor de koffiemarkt. Verwezen hiervoor wordt naar het eerste verslag. Het concept Aromatique en de daarbij behorende IP is verkocht aan een dochtervennootschap van Inventum uit Veenendaal. Een personeelslid is daar in dienst getreden. De ontwikkeling van een nieuwe zetgroep, Brewer, is grotendeels uitgevoerd door een derde partij, People Creating Value B.V. (hierna: PCV ) uit Enschede. De facturen van deze industriële productontwikkelaar zijn grotendeels onbetaald gebleven. Op basis van haar leveringsvoorwaarden claimt PCV de eigendom van het intellectuele eigendom (IP). Er is slechts sprake van een werkend prototype (in bezit van PCV) en er zijn nog geen patenten aangevraagd. Na een aantal gesprekken, waarbij is onderzocht of de IP gezamenlijk verkocht zou kunnen worden, is uiteindelijk een minnelijke regeling getroffen waarbij PCV de boedel een afkoopsom van 7.500,-- betaald. Door ABNAMRO Bank N.V. is nog een vergoeding betaald aan de boedel voor de huur van een gedeelte van het pand. Het gaat om een bedrag van 9.375, Verkoopopbrengst Voor de activa welke verkocht zijn aan de doorstarter van Etna, Etna Coffee Equipment B.V., is ,-- betaald, waarvan een bedrag van aan de boedel ten goede is gekomen (goodwill en boedelbijdrage). Een bedrag van ,-- is betaald aan ABN AMRO Bank N.V. gezien de pandrechten van de bank op IP-rechten en materiële activa.

4 Voor het concept Aromatique en de bijbehorende activa is door BV een bedrag van ,-- betaald. Een bedrag van ,-- is aan de boedel afgedragen als de boedelbijdrage, nu deze activa bezwaard waren met een pandrecht ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. De overige materiële activa (restant voorraden gereed product, machines en kantoor/bedrijfsinventaris) is in gezamenlijke opdracht van de bank en de curator door BVA Auctions geveild. De opbrengst bedraagt, onder aftrek van kosten, ,36. ABN AMRO Bank N.V. claimt de gehele opbrengst. Voor het gedeelte dat op de door ABN AMRO Bank N.V. gehuurde bodem (bodemverhuurconstructie) stond erkent de curator haar pandrechten. Voor de zaken (kantoorinventaris) speelt een discussie tussen bank en curator. Het gaat om een bedrag van ,79. De bank stelt dat zij gerechtigd is op deze opbrengst nu zij daags voor het faillissement tijdens de surseance van betaling overeenkomstig artikel 241 c lid 2 Fw een deurwaarders exploot aan de bewindvoerder heeft laten uitbrengen en daarbij aanspraak heeft gemaakt op afgifte van de aan haar verpande inventaris. De curator beroept zich evenwel op artikel 57 lid 3 Fw. In dit kader wordt nog opgemerkt dat ABN AMRO Bank N.V. daags voor de surseance van betaling wel een bodemverhuurconstructie heeft toegepast ten behoeve van het promoveren van haar bezitloos pandrecht in een vuistpandrecht op de andere verpande inventaris, te weten alle machines en bedrijfsinventaris. Tevens speelt hier nog de vraag of het vrij actief voldoende is om de bevoorrechte vordering van de Belastingdienst te voldoen. 3. Debiteuren 3.1 Omvang debiteuren Volgens opgave van de bestuurder zou er sprake zijn van 74 debiteuren, inclusief een intercompany debiteur (Cooking Technologies B.V.), welke debiteur eveneens in staat van faillissement is komen te verkeren.

5 Het debiteurensaldo zou een bedrag belopen van ,--, exclusief een vordering op de Engelse dochtervennootschap Etna Vending UK. De curator zal de debiteurenpositie nader inventariseren. In overleg met de pandhouder (zie hiervoor punt 5.1) worden de debiteuren zoveel mogelijk geïnd. Een groot aantal debiteuren heeft inmiddels aan ABN AMRO Bank N.V. betaald. 4. Bank / Zekerheden 4.1 Vordering van bank(en) ETNA Coffee bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank ). In de faillissementen van Cooking Technologies B.V. alsmede het onderhavige faillissement heeft de bank in eerste instantie een vordering ter zake een in solidair verleende kredietfaciliteit bij de curator ingediend van in totaal ,80, exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade. Inmiddels is de vordering van de bank aanzienlijk afgenomen en naar het zich laat aanzien - gedaald tot een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro. Een definitieve opgave van de vordering van de bank wordt nog afgewacht. 4.2 Leasecontracten Leasecontracten, ten behoeve van bedrijfsmiddelen en het wagenpark, zijn gesloten met onder andere ABN AMRO Lease B.V. en Regio Lease. Inmiddels zijn de leasecontracten alle afgewikkeld en de objecten geretourneerd aan de verschillende leasemaatschappijen. Voor het gebruik van een aantal leaseauto s gedurende een beperkte boedel periode zal met de betreffende leasemaatschappijen worden afgerekend, nu het hier boedelkosten betreffen. 4.3 Beschrijving zekerheden Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt: - Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van ETNA Vending UK Limited;

6 - Pandrecht op de aandelen door International Coffee Technologies B.V. gehouden in het kapitaal va ETNA Coffee en Cooking Technologies B.V.; - Verpanding van de bedrijfsinventaris; - Verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden; - Pandrecht rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk; - Pandrecht intellectuele eigendomsrechte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten/handelsnaamrechten/octrooirechten; - Verpanding van alle vorderingen op derden. 4.4 Separatistenpositie De bank valt aan te merken als separatist. 4.5 Boedelbijdragen Door de bank zijn inmiddels diverse bedragen aan de boedel ter zake de verkoop van IP rechten en voorraden en bedrijfsmiddelen aan de boedel voldaan. Er dient nog definitief de bank afgerekend te worden over de uitgeleverde orders (10% en B.T.W.) en debiteuren (10%). In een volgend verslag zal hierover worden bericht. 4.6 Eigendomsvoorbehoud Zoals in het vorig verslag werd gemeld, is het merendeel van de voorraden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en hebben zich diverse partijen gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. In samenspraak met NTAB zijn de aanspraken geïnventariseerd en inmiddels afgewikkeld. 4.7 Reclamerechten Diverse crediteuren hebben een beroep hebben gedaan op een recht van reclame. De curator heeft ook deze aanspraken tezamen met NTAB afgehandeld.

7 4.8 Retentierechten Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van retentie. 5. Doorstart / voortzetten Voortzetten 5.1 Exploitatie / zekerheden Het in opdracht van de bank en de curator opgestelde verkoopmemorandum is aan een aantal geïnteresseerde partijen ter hand worden gesteld zodat zij een bod op (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van ETNA Coffee konden uitbrengen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een verkoop van een groot deel van de activa aan Etna Coffee Technologies BV en aan B.V. (zie punt 2.5). Bij Etna Coffee Technologies B.V. zijn 15 medewerkers in dienst getreden. 6. Rechtmatigheid 6.1 Boekhoudplicht De administratie is zeer toegankelijk en overzichtelijk. Alle informatie wordt op eerste verzoek van de curator aangeleverd. Bezien zal worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. 6.2 Paulianeus handelen Naar het zich laat aanzien is geen sprake geweest van paulianeus handelen. 7. Crediteuren 7.1 Boedelvorderingen Inmiddels heeft de verhuurder een boedelvordering ingediend. Het bedrijfspand is per 1 februari jl. opgeleverd. Met NTAB in opdracht van de bank in haar hoedanigheid van huurder van een gedeelte van het totale pand wordt nog bezien hoe omgegaan dient te worden met een aantal opleveringspunten c.q. schadebedragen. Bezien zal worden of de boedelvordering terecht is nu de verhuurder een bankgarantie van inmiddels heeft getrokken.

8 7.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst zijn twee preferente vorderingen bij de curator aangemeld, totaal ten belopen van , Preferente vordering van UWV Door UWV is tot op heden nog geen preferente vordering ingediend. 7.3 Andere preferente crediteuren Door 4 oud-werknemers van ETNA Coffee zijn preferente vorderingen in het faillissement ingediend, totaal ten bedrage van 2.001, Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 147 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ter verificatie aangemeld. 7.5 Bedrag concurrente crediteuren Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt per heden ,93. Hierbij zij opgemerkt dat de (aanzienlijke) vordering van de bank (zie hiervoor punt 4.1) hierin is opgenomen. Het totaal bedrag der concurrente vorderingen zal nog aanzienlijk naar benden worden bijgesteld, nu de vordering van de bank inmiddels met ruim ,-- is afgenomen en diverse crediteuren hun vordering hebben ingetrokken nu zij overeenstemming hebben bereikt met de doorstart van Etna Coffee. 7.6 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 8. Overig 8.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend.

9 8.2 Plan van aanpak De boekhouding zal worden onderzocht waarbij zal worden bezien of is voldaan aan de boekhoudplicht en of sprake is geweest van paulianeus handelen. De debiteurenportefeuille zal worden geïnventariseerd en geïnd. De crediteurenpositie zal nader worden geïnventariseerd. De discussie met de bank zal moeten worden afgerond. Tevens zal met de verhuurder een afrekening dienen plaats te vinden. Inmiddels zijn een groot aantal boedelkosten voldaan, maar zal een definitieve opstelling nog gemaakt dienen te worden. 8.3 Indiening volgend verslag Medio mei 2013 Velp, 14 februari 2013 mr. S.J.B. Drijber curator Drijber en Partners B.V. Hoofdstraat TH VELP (Gld.) I: E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie