FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem aan het adres Expeditieweg 6, (postadres: postbus 146, 7000 AC) inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Insolventienummer : F.12/664 (voorheen S.12/17) Datum uitspraak : 5 oktober 2012 (surseance van betaling op 4 oktober 2012) Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. D.M.I. de Waele Activiteiten onderneming : Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten. Het ontwikkelen en produceren van koffietechnieken voor de industriële en consumentenmarkt, waaronder huishoudelijke en industriële elektrotechnische apparatuur. Personeel : 35 Omzetgegevens : 2012: ,-- (t/m periode 9) Verslagperiode : 4 oktober tot en met 24 oktober Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie ETNA Coffee Technologies B.V. (hierna: ETNA Coffee ), voorheen genaamd Coffee Technologies B.V., is opgericht op 2 maart Enig aandeelhouder en bestuurder is International Coffee Technologies B.V. te Doetinchem.

2 Bestuurder van International Coffee Technologies B.V. is Philex Holding B.V. te Velp. Enig aandeelhouder en bestuurder van Philex Holding B.V. is de heer Philip Alexander Sluiter. 1.2 Winst en verlies Geconsolideerde cijfers met International Coffee Technologies B.V: 2010: ,--; 2011: , Balanstotaal Balans per : ,-- Balans per : , Lopende procedures ETNA Coffee is, volgens opgave van de bestuurder, niet betrokken bij lopende procedures. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en daar waar wenselijk worden beëindigd. 1.6 Huur In het bedrijfspand te Doetinchem zijn diverse vennootschappen gevestigd, waaronder Etna Coffee, Cooking Technologies B.V. en International Cooking Technologies B.V. De curator zal onderzoeken wie de feitelijke huurder van het bedrijfspand was. 1.7 Oorzaak faillissement ETNA Coffee is een doorstart van een deel van de activiteiten (koffie activiteiten) van de in 2009 gefailleerde vennootschap ETNA Vending Technologies B.V. (insolventienummer: F.09/69, rechtbank Zutphen). Volgens mededeling van de bestuurder kwam ETNA Coffee door margedruk en het wegvallen van een grote opdrachtgever (goed voor 60% van de

3 omzet) acuut in liquiditeitsproblemen en kon zijn niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 4 oktober 2012 is de voorlopige surseance van betaling verleend aan ETNA Coffee. Tevens is in deze beschikking een afkoelingsperiode gelast voor de duur van een maand. Getracht is via een surseance van betaling de onderneming vlot te trekken; de bewindvoerder kon echter niet anders dan concluderen dat ETNA Coffee in staat verkeerde opgehouden te hebben met betalen en heeft daarom op 5 oktober 2012 de rechter-commissaris verzocht de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement. Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 5 oktober 2012 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement. Aan de aan ETNA Coffee gelieerde en op hetzelfde adres gevestigde Cooking Technologies B. V. is bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 4 oktober 2012 eveneens voorlopige surseance van betaling verleend (insolventienummer: S.12/18). Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 5 oktober 2012 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement (insolventienummer: F.12/665). Bij vonnis van de rechtbank Arnhem d.d. 23 oktober 2012 is de enig aandeelhouder en bestuurder van ETNA Coffee, International Coffee Technologies B.V., eveneens in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van de rechtbank Zutphen d.d. 24 oktober 2012 zijn de aan ETNA Coffee gelieerde vennootschappen ETNA Financial Services B.V. alsmede Aromatique Coffee Systems International B.V. eveneens in staat van faillissement verklaard.

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslag : 8 oktober 2012 Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 5 oktober 2012 is aan alle personeelsleden per 8 oktober 2012 het ontslag aangezegd. De intake met UWV voor het in werking stellen van de loongarantieregeling heeft plaatsvonden op 9 oktober Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving ETNA Coffee beschikt niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Kantoorinventaris en dergelijke. De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van ABN AMRO Bank N.V. inmiddels getaxeerd door NTAB. Voorraden/ onderhanden werk 3.3 Beschrijving De curator is thans doende de onder handen werk positie te inventariseren. De aangetroffen voorraden zijn merendeels geleverd onder eigendomsvoorbehoud en worden getaxeerd door NTAB. Andere activa 3.4 Beschrijving Door ETNA Coffee zijn diverse nieuwe concepten ontwikkeld voor de koffiemarkt. Zo is er een concept ontwikkeld voor een compact apparaat dat middels speciale cassette warme dranken kan produceren. Een dergelijk apparaat is

5 nog niet op de markt. Het betreffende apparaat is, met veel succes, getest in Noorwegen. In de afgelopen jaren is, ook voorafgaand aan het faillissement in 2009, veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van diverse concepten. De diverse concepten zijn gereed om in productie te worden gebracht; een opstart hiervoor is inmiddels al gemaakt. De surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement hebben er echter voor gezorgd dat het proces is gestagneerd. Getracht zal worden de concepten te verkopen. In dat kader hebben zich al diverse geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld. In opdracht van de curator en mede namens de huisbankier van ETNA Coffee is een verkoopmemorandum opgesteld door een externe partij. Dit verkoopmemorandum is inmiddels aan de geïnteresseerde partijen ter hand worden gesteld zodat zij een bod op (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van ETNA Coffee kunnen uitbrengen. 3.5 Verkoopopbrengst Onbekend. Werkzaamheden De curator zal trachten een doorstart van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten van ETNA Coffie te realiseren, inclusief de door ETNA Coffee ontwikkelde concepten. Bezien zal worden of de onderhoudscontracten eveneens aan een derde partij kunnen worden overgedragen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens opgave van de bestuurder zou er sprake zijn van 74 debiteuren, inclusief een intercompany debiteur (Cooking Technologies B.V.), welke debiteur eveneens in staat van faillissement is komen te verkeren.

6 Het debiteurensaldo zou een bedrag belopen van ,--, exclusief een vordering op de Engelse dochtervennootschap Etna Vending UK. De curator zal de debiteurenpositie inventariseren. In overleg met de pandhouder (zie hiervoor punt 5.1) worden de debiteuren zoveel mogelijk geïnd. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ETNA Coffee bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank ). In de faillissementen van Cooking Technologies B.V. alsmede het onderhavige faillissement heeft de bank een vordering ter zake een in solidair verleende kredietfaciliteit bij de curator ingediend van in totaal ,80, exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade. 5.2 Leasecontracten Leasecontracten, ten behoeve van het wagenpark, zijn gesloten met onder andere ABN AMRO Lease B.V. en Regio Lease. 5.3 Beschrijving zekerheden Als zekerheden zijn aan de bank verstrekt: - Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van ETNA Vending UK Limited; - Pandrecht op de aandelen door International Coffee Technologies B.V. gehouden in het kapitaal va ETNA Coffee en Cooking Technologies B.V.; - Verpanding van de bedrijfsinventaris; - Verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden; - Pandrecht rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk; - Pandrecht intellectuele eigendomsrechte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten/handelsnaamrechten/octrooirechten; - Verpanding van alle vorderingen op derden. 5.4 Separatistenpositie De bank valt aan te merken als separatist.

7 5.5 Boedelbijdragen Onbekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Het merendeel van de voorraden is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. In dat kader hebben zich al diverse partijen gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. In het verband met de door de rechter-commissaris gelaste afkoelingsperiode voor de duur van een maand zullen deze goederen niet aan de betreffende partijen worden geretourneerd, een en ander om een mogelijke doorstart niet te frustreren. Indien een doorstart wordt gerealiseerd, zal worden bezien welke voorraden aan de doorstartende partij worden overgedragen. De curator zal tevens onderzoeken welke voorraden kunnen worden geretourneerd en welke voorraden inmiddels zijn verwerkt. In het laatste geval zal de leverancier van de betreffende goederen worden uitgenodigd een (aanvullende) vordering in het faillissement in te dienen. In samenspraak met NTAB worden de eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd. 5.7 Reclamerechten Diverse crediteuren hebben een beroep hebben gedaan op een recht van reclame. De curator zal dit nader onderzoeken. 5.8 Retentierechten Tot op heden is geen beroep gedaan op een recht van retentie. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De mogelijkheden van een doorstart, wellicht tezamen met een doorstart van het aan ETNA Coffee gelieerde en eveneens gefailleerde Cooking Technologies B.V., worden thans onderzocht. In dat kader hebben zich diverse geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld.

8 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Bezien zal worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Paulianeus handelen Bezien zal worden of sprake is geweest van paulianeus handelen. 8. Crediteuren Volgens opgave van de bestuurder van ETNA Coffee zou het crediteurensaldo per 3 oktober 2012 een bedrag van ,-- belopen, inclusief achterstallige salarissen, bankfinanciering en een intercompany vordering van International Coffee Technologies B.V. Inmiddels zijn ruim crediteuren door de curator uitgenodigd een vordering in het faillissement in te dienen. 8.1 Boedelvorderingen Er is tot op heden geen boedelvordering ingediend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Er is tot op heden geen preferente vordering door de Belastingdienst ingediend. 8.3 Preferente vordering van UWV Door UWV is tot op heden nog geen preferente vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn geen andere crediteuren die een preferente vordering hebben aangemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn er geen concurrente vorderingen ontvangen.

9 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het bedrag aan concurrente vorderingen is per heden nihil. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend. 9.2 Plan van aanpak Getracht zal worden een overname van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van ETNA Coffee te realiseren. De boekhouding zal worden onderzocht waarbij zal worden bezien of is voldaan aan de boekhoudplicht en of sprake is geweest van paulianeus handelen. De debiteurenportefeuille zal worden geïnventariseerd. Bezien zal worden wie voor inning van de debiteuren dient zorg te dragen. De crediteurenpositie zal nader worden geïnventariseerd. 9.3 Indiening volgend verslag Medio februari Velp, 25 oktober 2012 mr. S.J.B. Drijber curator

10 Drijber en Partners B.V. Hoofdstraat TH VELP (Gld.) I: E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One-to-Market B.V., tevens handelende onder de namen Onetomarket alsmede

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN MAANEN TRANSPORT B.V., tevens handelende onder de namen VAN MAANEN

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 oktober 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371) De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 9 augustus 2013 Gegevens onderneming : Momexx B.V. statutair gevestigd te

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie