FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 december 2012 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen, statutair gevestigd te Bemmel en kantoorhoudende aan het adres Kokspad 1B te (6883 KA) Velp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer Faillissementsnummer : F.12/801 (voorheen S.12/21) Datum uitspraak : 23 november 2012 (svb: 19 november 2012) Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. A.M.P.T. Blokhuis Activiteiten onderneming : Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken van burgerlijke en utiliteitsbouw en onderhoudswerken, het aannemen en uitvoeren van grondwerken, het kopen, verkopen en exploiteren van onroerende goederen, het bedrijven van machinale houtbewerking, alles hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden. Personeel : 7 Omzetgegevens : 2010: , : ,-- Verslagperiode : 19 november tot en met 3 december Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie B.V. Aannemingsbedrijf A.J. Verweijen (hierna: Verweijen ) is opgericht op 1 januari 1968 en is een voorzetting van een familiebedrijf uit 1869.

2 Enig aandeelhouder en bestuurder van Verweijen is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheer en Beleggingsmaatschappij Verweijen B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Beheer en Beleggingsmaatschappij Verweijen B.V. is de heer Johannes Petrus Hubertus Verweijen. 1.2 Winst en verlies 2010: ,-- (winst) 2011: ,-- (winst) 2012: ,-- (verlies) De winst en verliesgegevens van 2012 zien op de periode tot 22 november De cijfers zijn afkomstig uit de boekhouding en (nog) niet op juistheid gecontroleerd door de curator. 1.3 Balanstotaal 2010: , : , : ,-- Het balanstotaal van 2012 zien op de periode tot 22 november Lopende procedures Volgens opgave van de bestuurder is Verweijen niet betrokken bij lopende procedures. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen zullen door de curator worden geïnventariseerd en daar waar wenselijk worden beëindigd. 1.6 Huur De onderneming huurde voorheen haar bedrijfspanden van de heer Verweijen privé. De huur is reeds voor datum faillissement beëindigd (per 1

3 september 2012). De onderneming heeft thans nog slecht een kantoor (grenzend aan de privé woning van de heer Verweijen) in gebruik. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens mededelingen van de bestuurder is Verweijen mede door ziekte in haar personeelsbestand alsmede veel oninbare vorderingen tijdelijk in liquiditeitsproblemen geraakt. Zij heeft in mei 2012 getracht een crediteurenakkoord aan te bieden waarbij bij het slagen van dit akkoord de activiteiten van de vennootschap zou kunnen worden beëindigd zonder faillissement. Volgens de bestuurder was er geen uitzicht meer op nieuwe opdrachten. In oktober 2012 is nogmaals getracht een crediteurenakkoord te sluiten. De voormalige werkplaats en kantoorruimte te Bemmel werden verhuurd aan een derde partij, welke partij eveneens de machines en de overige inboedel heeft overgenomen. De verkoopopbrengst hiervan zou worden aangewend voor het aanbieden van een akkoord. Ook dit akkoord is niet tot stand gekomen waardoor Verweijen niets ander overbleef dan een verzoek bij de rechtbank in te dienen voor verlening van voorlopige surseance van betaling. Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 19 november 2012 is de voorlopige surseance van betaling verleend aan Verweijen. Na gesprekken met de bewindvoerder heeft de bestuurder nogmaals getracht een crediteurenakkoord aan te bieden. Gezien de omvangrijke schuldenpositie van circa ,-- is evenwel gebleken dat er onvoldoende financiële middelen konden worden aangetrokken een akkoord aan te bieden. Bovendien is gebleken dat de lopende kosten onvoldoende gedekt werden door exploitatie van de onderneming, zodat het onverantwoord zou zijn de activiteiten van de onderneming te continueren in afwachting van een mogelijk te realiseren akkoord. De bewindvoerder heeft derhalve de rechter-commissaris verzocht de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement.

4 Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 23 november 2012 is de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement van Verweijen. De curator zal de door de bestuurder geschetste omstandigheden nog controleren. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslag : 287 november 2012 De rechter-commissaris heeft de curator d.d. 28 november machtiging verleend de personeelsleden van Verweijen het ontslag aan te zeggen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Verweijen beschikt niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De vennootschap was eigenaar van een bouw gerelateerde bedrijfsinventaris, bestaande uit o.a. handgereedschappen, machines, stellingen en dergelijke. Al deze zaken zijn op 28 augustus 2012 verkocht aan Zorgboederij de Karmel v.o.f te Angeren. Deze partij is eveneens de bedrijfspanden (die eigendom zijn van de heer Verweijen privé) gaan huren. De koopprijs is gebaseerd op een in opdracht van de vennootschap uitgevoerde taxatie door DAAN Veilingen en Taxaties. De curator beraadt zich omtrent de koopovereenkomst. Inmiddels is er overleg gevoerd met de koper en is er een minnelijke regeling getroffen. De koopovereenkomst uit augustus wordt vernietigd door de curator en de zaken worden nogmaals verkocht tegen directe betaling aan de boedel. Een

5 aantal zaken blijven buiten de koop en zullen worden teruggegeven. Deze zaken zullen worden verkocht aan een opkoper. Voorraden/ onderhanden werk 3.3 Beschrijving Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen voorraden meer voorhanden. De activiteiten van het bouwbedrijf waren reeds sinds augustus beëindigd. Van onderhandenwerk is geen sprake. Andere activa 3.4 Beschrijving Op de door Verweijen bij Rabobank Oost Betuwe aangehouden bankrekening is een positief saldo aangetroffen. De bank zal worden verzocht dit bedrag op de boedelrekening over te maken. Daarnaast is er sprake van een vordering op een kozijnenfabriek in Huissen, waar werknemers van de vennootschap gedetacheerd zijn. De curator zal de verrichte werkzaamheden uitdeclareren aan deze vennootschap. 3.5 Verkoopopbrengst Onbekend. Werkzaamheden De curator zal overgaan tot de verkoop van de inventaris. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens opgave van de bestuurder zou het debiteurensaldo een bedrag belopen van ,32. De bestuurder heeft hierbij aangegeven dat een deel van de debiteuren reeds heeft aangegeven tot verrekening over te zullen gaan met aan Verweijen verschuldigde bedragen. Een bedrag van ,49 zou worden verrekend waardoor het openstaande debiteurensaldo aldus nog een bedrag zou belopen van ,83. Volgens mededelingen van de bestuurder zouden er een groot aantal debiteuren om verschillende redenen niet wensen te betalen.

6 De curator zal dit nader onderzoeken. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Verheijen bankierde bij de coöperatie Coöperatieve Rabobank Oost Betuwe U.A. Tot op heden is er geen vordering door de bank ingediend. Uit de aan de curator ter hand gestelde bankafschriften blijkt dat er kort voor faillissementsdatum een bedrag van ruim ,-- is gestort op de rekening van Verweijen waarmee het gehele debetsaldo is aangezuiverd. Volgens de bestuurder heeft Rabobank deze betaling uitgevoerd nadat er door Beheer en Beleggingsmaatschappij Verweijen B.V. bepaalde onroerende zaken zijn verkocht waarop een hypotheekrecht rustte ten gunste van Rabobank. De curator veronderstelt dat Beheer en Beleggingsmaatschappij Verweijen B.V. medehoofdelijk schuldenaar was voor de financiering die aan de vennootschap verstrekt was. Uiteraard zal nog onderzoek worden gedaan naar de financieringsconstructie. Verheijen hield tevens een rekening aan bij ING Bank N.V. waarvan het saldo nihil was. De rekening is geblokkeerd en zal worden opgeheven. 5.2 Leasecontracten Er zijn geen leasecontracten aangetroffen. 5.3 Beschrijving zekerheden Vooralsnog onbekend. De bank heeft nog geen omschrijving van de aan haar verstrekte zekerheden aan de curator ter hand gesteld. 5.4 Separatistenpositie Onbekend, waarschijnlijk niet meer van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er is nog geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. 5.7 Reclamerechten Er is nog geen beroep gedaan op een recht van reclame. 5.8 Retentierechten Er is nog geen beroep gedaan op een recht van retentie. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Nadat de voorlopige surseance van betaling werd verleend aan Verweijen zijn gesprekken gevoerd tussen de bestuurder en de bewindvoerder. Uit de administratie is naar voren gekomen dat van een mogelijke doorstart c.q. voorzetting van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van Verweijen geen sprake kon zijn. De rechtbank is vervolgens verzocht de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement. Bij beschikking van de rechtbank Arnhem d.d. 23 november 2012 is het faillissement van de vennootschap uitgesproken. Er zal geen doorstart komen, nu de activiteiten reeds geruime tijd zijn gestaakt. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie is, zowel feitelijk als digitaal, aan de curator ter hand gesteld en maakt een overzichtelijke en toegankelijke indruk. De jaarrekening over 2010 is op 26 juni 2012 (tijdig) gedeponeerd.

8 De curator zal de administratie nader onderzoeken en bezien of de overige jaarrekeningen eveneens tijdig zijn gepubliceerd. 7.2 Paulianeus handelen De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen. In dat kader zal de activatransactie die op 28 augustus 2012 is gesloten tussen Verweijen en een derde partij nader worden bestudeerd. Bij deze activatransactie zijn de inventaris van het bedrijfspand te Bemmel verkocht. In dezelfde periode zijn 5 motorvoertuigen en 2 aanhangwagens aan een derde partij verkocht. Bezien zal worden of deze activatransacties zijn geschied tegen een markt conforme waarde. Volgens opgave van de bestuurder is de betreffende koopovereenkomst tussen partijen gesloten om Verweijen de liquide middelen te verschaffen om een akkoord aan te kunnen bieden aan zijn crediteuren. 8. Crediteuren Alle bekende crediteuren zullen door de curator worden aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Er zijn geen boedelvorderingen aangemeld. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Er is nog geen preferente vordering door de Belastingdienst aangemeld. 8.3 Preferente vordering van UWV Er is nog geen preferente vordering door UWV aangemeld. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn er nog geen concurrente vorderingen ingediend.

9 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden nihil. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend. 9.2 Plan van aanpak De administratie van de vennootschap zal worden bestudeerd waarbij zal worden bezien of aan de boekhoudplicht is voldaan en of er al dan niet sprake is geweest van paulianeus handelen. De debiteuren zullen worden verzocht het aan Verweijen verschuldigde bedrag te voldoen. De crediteuren zullen worden uitgenodigd een vordering in het faillissement in te dienen. 9.3 Indiening volgend verslag Maart Velp, 4 december 2012 mr. S.J.B. Drijber curator Drijber en Partners B.V. Hoofdstraat TH VELP (Gld.)

10 I: E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie