Arbeidsmarkt in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt in beweging"

Transcriptie

1 Arbeidsmarkt in beweging Actuele ontwikkelingen in het beroep ondersteuner / assistent uitvoering financiële wettelijke beschermingsmaatregelen - mbo niveau 4 ECABO Sector Juridisch Februari 2014 Deborah Schoenmakers en Mijke Lemmens

2 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 VERWANTE OPLEIDING, KENNIS, VAARDIGHEDEN EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN... 3 TAKEN VAN DE ASSISTENT:... 4 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN, TRENDS EN LIDMAATSCHAP BRANCHEVERENIGING... 5 STELLING 1 DE FUNCTIENAAM EN KERN VAN DE MEDEWERKER... 6 DE KERN VAN HET BEROEP... 6 STELLING 2 - HET TAKENPAKKET VAN DE MEDEWERKER... 6 CLUSTER 1. DE MEDEWERKER VERSTREKT JURIDISCHE INFORMATIE EN ADVIES... 6 CLUSTER 2. DE MEDEWERKER VERZORGT KLANTCONTACT EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN VOOR HET BEROEP... 7 CLUSTER 3. DE MEDEWERKER VERRICHT SECRETARIËLE WERKZAAMHEDEN... 9 CLUSTER 4. DE MEDEWERKER VERRICHT DOSSIERWERKZAAMHEDEN CLUSTER 5. DE MEDEWERKER BEHANDELT FINANCIEEL-JURIDISCHE AANVRAGEN EN OPDRACHTEN OVERIGE WERKZAAMHEDEN STELLING 3 BENODIGDE KENNIS STELLING 4 BENODIGDE VAARDIGHEDEN STELLING 5 VERWANTE OPLEIDING STELLING 6 TRENDS EN INNOVATIES ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN VERANDERINGEN IN HET BEROEP STELLING 7 LIDMAATSCHAP BRANCHEVERENIGING STELLING 8 ANDERE FUNCTIES BINNEN DE BRANCHE

3 Inleiding Op verzoek van de branchevereniging Anibus is door ECABO een onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve arbeidsmarktaspecten van de ondersteuner / assistent uitvoering wettelijke financiële beschermingsmaatregelen. Het primaire doel van dit onderzoek is om te komen tot een gewenst beroepscompetentieprofiel voor dit beroep. In een beroepscompetentieprofiel staat beschreven wat de vakvolwassen beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen om het beroep te kunnen uitoefenen. Op basis hiervan kan vervolgens een kwaliteitsstandaard voor binnen het beroep werkzame personen ontwikkeld worden. Deze standaard zou er mede voor moeten zorgen dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening nog beter geborgd kan worden. Aan deze standaard kan worden voldaan door hier opleidings- en certificeringstrajecten aan te koppelen. De tweede doelstelling is om, op basis van het beroepscompetentieprofiel, te onderzoeken of en in hoeverre het herziene kwalificatiedossier Juridisch administratieve beroepen (mbo niveau 4), profiel Juridisch-administratief dienstverlener, aansluit op dit specifieke beroep. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van interviews aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst met medewerkers binnen de branches die zich bezighouden met de uitvoering van wettelijke financiële beschermingsmaatregelen. In totaal zijn 10 respondenten bevraagd. Deze personen zijn eigenaar van een kantoor, werken als (hbo-) professional waarbij zij worden ondersteund door een assistent en/of vertegenwoordigen op een andere wijze de branche (bijvoorbeeld als docent / trainer of als bestuurslid van een branchevereniging). Voorafgaand aan de interviews is geverifieerd of de respondenten voldoende zicht hebben op het (mbo-) beroep van assistent / ondersteuner. De grootste groep respondenten is werkzaam binnen de branche Bewindvoering. Daarnaast zijn de respondenten (ook) betrokken bij de branches Schuldhulpverlening, Budgetcoaching, Inkomstenbeheer en Sociaal-financiële zorgverlening. Deze diversiteit is ook terug te zien in stelling 7 waar staat beschreven bij welke branchevereniging de organisatie waar(bij) de respondent werkzaam of betrokken is, is aangesloten. Waar in dit document gesproken wordt over de bewindvoerder worden ook de andere binnen dit werkveld voorkomende hbo-beroepen bedoeld, zoals de schuldhulpverlener, budgetcoach, mentor, etc. Constateringen Algemeen Uit het rapport blijkt dat het beroep van ondersteuner / assistent uitvoering wettelijke financiële beschermingsmaatregelen binnen verschillende organisaties voor komt en dat over het algemeen de functienaam assistent wordt gehanteerd. Het takenpakket van de assistent is vooral financieel/administratief en secretarieel van aard, waarbij de medewerker een ondersteunende rol heeft ten opzichte van de hbo er, veel klantcontact heeft en (zelfstandig) veel standaardwerk uitvoert. Bij organisaties binnen deze branche komen uiteenlopende functies voor. Het aantal functies binnen een organisatie dat zich bezighoudt met wettelijke beschermingsmaatregelen en het niveau van die functies, is sterk afhankelijke van de omvang en inrichting van een organisatie. Naast de functie van bewindvoerder, komt de functie van assistent(-bewindvoerder) het vaakst voor. De bewindvoerder is over het algemeen een hbo er en de assistent(-bewindvoerder) een mbo er op niveau 4. Verwante opleiding, kennis, vaardigheden en kritische succesfactoren Een verwante opleiding wordt relevant geacht en deze bevindt zich op mbo-niveau 4. Een juridische mbo-opleiding (juridisch medewerker zakelijke dienstverlening en medeweker sociale zekerheid) wordt daarbij het vaakst genoemd. Juridische kennis op verschillende terreinen is van belang voor de assistent. Over Sociale zekerheidsrecht en de sociale kaart moet hij het meeste weten. De kennisgebieden die worden 3

4 opgenomen in het herziene kwalificatiedossier Juridisch-administratieve beroepen (mbo niveau 4) zijn dekkend, in sommige gevallen uitgebreider dan nodig is voor dit beroep. Communicatieve vaardigheden, dossierbeheer en prioriteiten stellen vinden alle respondenten belangrijke vaardigheden. Ook analyseren, archiveren, onderzoeken, gegevenstypering en - interpretatie en methodisch handelen vindt men relevant voor het beroep, maar in iets mindere mate. Met betrekking tot communicatieve vaardigheden is het belangrijk dat de assistent kan omgaan met moeilijke klantgroepen / klanten met gedragsproblemen, wel binnen de grenzen van het sociaalfinanciële vakgebied (hij is geen maatschappelijk werker / psycholoog) en binnen zijn functie (hij werkt altijd onder leiding van de hbo er; zoals de bewindvoerder). Uit de opmerkingen blijkt dat enig financieel inzicht ook belangrijk is. Schriftelijk en mondeling communiceren in een moderne vreemde taal wordt niet relevant geacht. Ook met betrekking tot de vaardigheden is het kwalificatiedossier Juridisch-administratieve beroepen dekkend, in sommige gevallen uitgebreider dan nodig is voor het beroep (in het bijzonder beheersing van een moderne vreemde taal). Samenvattend kunnen de kritische succesfactoren als volgt worden getypeerd: men moet financieel-administratief onderlegd zijn, overzicht kunnen bewaken, over goede communicatieve vaardigheden beschikken en om kunnen gaan met diverse (niet-standaard) doelgroepen. Taken van de assistent: In algemene zin wordt opgemerkt dat de assistent zijn taken altijd uitvoert onder verantwoordelijkheid en aansturing van de hbo er (zoals de bewindvoerder). Het verstrekken van informatie en adviezen aan klanten behoort tot het takenpakket van de assistent. Hij werkt echter wel altijd in opdracht van / onder verantwoordelijkheid van de hbo er (zoals de bewindvoerder). Informatie- en adviesverstrekking is soms juridisch van aard, maar niet altijd. Dit hangt samen met hoe breed / smal de definitie juridisch wordt gehanteerd. Het betreft in ieder geval altijd het financieel-ondersteunende domein en het is belangrijk dat de assistent goed weet wat de grenzen zijn van zijn informatie- en adviesverstrekking. De assistent heeft veel telefonisch en schriftelijk (via de ) klantcontact, veel beperkter face-to face. De laatste jaren is het face-to-face contact verder afgenomen en het contact is toegenomen. De klanten van de mbo er zijn de personen die (al dan niet vrijwillig en / of tijdelijk) hun financiële situatie door het kantoor laten beheren en alle instanties / organisaties die hierbij (indirect) betrokken zijn. Interne klanten zijn de hbo ers (zoals de bewindvoerders) zelf. In algemene zin kan worden gesteld dat het contact vrijwel altijd gaat over de financiële situatie / het huishoudboekje van de cliënt. De assistent wordt niet doelgericht ingezet voor secretariële werkzaamheden, maar dergelijke werkzaamheden worden veelal wel door hem gedaan. Bij een kleiner kantoor komt dit vaker voor dan bij een groter kantoor. Administratieve werkzaamheden worden veelvuldig verricht door de mbo er maar voornamelijk voor zover deze zijn gekoppeld aan dossierbeheer. Een zeer belangrijke taak van de assistent is het beheren van het (digitale) klantdossier. Hiervoor heeft hij contact met de cliënt, maar ook met diverse instanties. Een belangrijk aspect van deze taak is de signaalfunctie van de assistent. Bij het verrichten van dossierwerk dient de assistent zelfstandig en / of onder toezicht van de hbo er (zoals de bewindvoerder) processen en termijnen te bewaken. Ook het typeren en interpreteren van juridische, fiscale en/of financiële gegevens hoort hierbij. De assistent verzamelt gegevens ten behoeve van vervolgprocedures. Het vormt de start van de eerder genoemde dossierwerkzaamheden. In beperkte mate stelt de mbo er ook documenten op. Hij stelt met name financiële documenten op, denk hierbij aan budgetplannen, schuldenoverzichten en 4

5 uitdraaien van inkomsten, uitgaven en bankgegevens. Ook juridische standaarddocumenten stelt hij op / vult hij in. De taken van de assistent vertonen grote verwantschap met de taken uit het herziene kwalificatiedossier Juridisch-administratieve beroepen. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het herziene dossier Juridisch-administratieve beroepen ten aanzien van kennis, vaardigheden en taken dekkend is voor het beroep assistent, etc. De opleiding Juridisch-administratief dienstverlener (profiel binnen het genoemde kwalificatiedossier) biedt meer dan voldoende basis voor het uitoefenen van dit beroep. Verder is uit het onderzoek bruikbare informatie naar boven gekomen om het beroepscompetentieprofiel Ondersteuner / Asistent uitvoering wettelijke financiële beschermingsmaatregelen te ontwikkelen. Mogelijk is op enkele punten nog aanvullende informatie uit de branche noodzakelijk om dit volledig af te kunnen ronden. Hierover zal nog nader overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Arbeidsmarktperspectieven, trends en lidmaatschap branchevereniging De meerderheid van de respondenten ziet goede arbeidsmarktperspectieven voor de mbo er en voorziet ook vacatures voor die groep binnen de branche. De helft van de respondenten geeft aan dat het beroep van de assistent op mbo-niveau de komende jaren gaat veranderen. Het vaakst worden hierbij veranderingen m.b.t. wet- en regelgeving genoemd. Ook veranderingen m.b.t. de aard van het klantcontact, de dienstverlening van de organisatie, digitalisering, hoger werk- en denkniveau, effecten social media, hogere eisen vanuit de branche, politieke veranderingen, economische veranderingen en veranderingen in de inhoud / samenstelling van functies en veranderingen in de inrichting van de organisatie worden hierbij genoemd. Een aantal keer wordt opgemerkt dat deze veranderingen nu al aan de orde zijn en er zich dus de komende tijd maar beperkte mate veranderingen zullen voordoen. Een groot deel van de respondenten is lid van een branche- en/of beroepsvereniging.. Het valt op dat de beroepsbeoefenaars van zeer uiteenlopende verenigingen lid zijn, waarbij NVVBC, ANIBUS en BPBI het vaakst worden genoemd. 5

6 Stelling 1 De functienaam en kern van de medewerker De meest voorkomende naam voor de ondersteuner is assistent(-bewindvoerder), ook wordt de naam medewerker of ondersteuner (bewindvoering) genoemd. Dit komt minder vaak voor. In het rapport zullen we de voortaan de naam assistent(-bewindvoerder) of mbo er hanteren. Als er wordt gesproken over de medewerker, wordt ook deze functie bedoeld. De kern van het beroep Volgens de respondenten gaat het om een secretarieel / financieel administratieve functie, waarin er klantcontact is over praktische en operationele zaken via mail en telefoon. Ook wordt aangegeven dat de assistent eigenlijk het eenvoudige / standaard werk van de hbo er (zoals de bewindvoerder) uitvoert, dus ook contacten met andere betrokken organisaties, dossierbeheer en procesbewaking. Financiële aspecten behandelen, zoals betalingen verrichten, schuldregelingen ondersteunen en uitvoeren, etc. Wel altijd in opdracht van de hbo er (zoals de bewindvoerder). Ook werd genoemd dat de assistent helpt bij het voldoen aan de geldende beroepsvoorschriften vanuit financieel toezicht en AFM, zoals ten aanzien van rapportages en verslaglegging. Conclusie: De ondersteuner van wettelijk financiële beschermingsmaatregelen heet over het algemeen assistent(-bewindvoerder) en heeft voornamelijk een financieel / administratief en secretarieel takenpakket met veel klantcontact waarbij hij een ondersteunende rol heeft ten opzichte van de hbo er (zoals de bewindvoerder) en (zelfstandig) veel standaardwerk uitvoert. Stelling 2 - Het takenpakket van de medewerker Cluster 1. De medewerker verstrekt juridische informatie en advies 90% van de respondenten geeft aan het helemaal of enigszins eens te zijn met de stelling dat het verstrekken van (juridische) informatie en het beantwoorden van vragen tot het takenpakket van de mbo er behoort. Eén respondent geeft aan neutraal te zijn. Het uitzoeken / achterhalen van informatie wordt vaak overgelaten aan de mbo er. Het gaat hierbij niet altijd om juridische informatie maar dit heeft ook te maken met hoe breed / smal de definitie van juridische informatie wordt gehanteerd. Er wordt aangegeven dat het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen vrijwel altijd de financiële situatie van de klant betreft. Eén van de respondenten geeft aan dat op basis van die achterhaalde informatie de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf de terugkoppeling naar de klant verzorgt bij maatwerk, maar wanneer het afgeronde / standaard informatie betreft, de mbo er het vaak zelf doet / afrondt. Het gaat in ieder geval om uitzoekklussen waarbij de mbo er in sommige gevallen zelfstandig beslissingen kan nemen. Een kleine meerderheid van de respondenten (60%) geeft aan het helemaal of enigszins eens te zijn met de stelling dat de mbo er adviezen van procedurele aard verstrekt aan klanten. 30% geeft aan neutraal te zijn en 10% geeft aan het hiermee helemaal oneens te zijn. Het vermoeden bestaat dat dit laatste komt doordat de respondent procedurele aard anders heeft opgevat. Een aantal respondenten licht toe dat dit inderdaad een taak van de mbo er is en noemt hierbij zaken als procesbewaking en voorlichting geven. Een aantal respondenten geeft aan dat de mbo er het soms doet en vaak de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf. Hierbij wordt toegelicht dat het vaak om lastige klantgroepen gaat (denk aan klanten met ziektebeelden als autisme, dementie, etc.) en dat het belangrijk is dat klanten niet op het verkeerde been worden gezet. Eén van de respondenten vindt advies überhaupt een dubieus woord, aangezien het in deze branche vaak dwingender is (zo is het, klaar!). 80% van de respondenten geeft aan het helemaal of enigszins eens te zijn met de stelling dat de mbo er adviezen van inhoudelijke aard verstrekt aan klanten. 20% geeft aan neutraal te zijn. Ook 6

7 hierbij wordt opgemerkt dat de mbo er het soms doet en vaak de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf en dat het gaat om lastige klantgroepen die niet op het verkeerde been moeten worden gezet. Een aantal keer wordt opgemerkt dat de mbo er dit wel doet, maar in overleg met de hbo er (zoals de bewindvoerder). 85% van de respondenten geeft aan dat de medewerker ook klanten (in- en extern) doorverwijst, indien nodig. 15% geeft aan neutraal te zijn. De respondenten geven aan dat er wordt doorverwezen naar diverse instanties zoals gemeenten, politie, sociale dienst, voedselbank, advocaat en andere hulpverleners. Ook wordt er meerdere malen opgemerkt dat er alleen zeer gericht wordt doorverwezen; op het gebied van financieel-ondersteunende zorg en bijvoorbeeld niet naar maatschappelijk werk. Het schoenmaker, blijf bij je leest principe; de medewerker dient de grenzen van zijn functie te weten. Eén respondent merkt op dat doorverwijzen altijd in overleg met de hbo er (zoals de bewindvoerder) gebeurt. In de toelichting op dit cluster wordt door één respondent opgemerkt dat de werkzaamheden veelal worden uitgevoerd onder toezicht van een zelfstandige beroepsbeoefenaar en dat namens deze persoon informatie zal worden verstrekt. Het is vaak maatwerk, het advies zal aangepast moeten worden op de specifieke klantsituatie en daarom werkt men altijd onder leiding van / in overleg met de hbo er (zoals de bewindvoerder). Ook wordt aangegeven dat de hoeveelheid taken die de mbo er zelfstandig mag doen door de volgende factoren wordt bepaald: De vertrouwensband tussen hbo er (zoals de bewindvoerder) en mbo er; deze groeit in de loop der jaren 1. De ervaring van de mbo er. Hoelang de klant al klant is. Is de klant vertrouwd, dan mag de assistent meer zelfstandig doen. Nieuwe klanten moet men (als organisatie) eerst leren kennen. Het bedrag waarover het gaat. Binnen bepaalde bandbreedtes mag de assistent zelfstandig beslissingen nemen. Wat die bandbreedtes zijn, is per kantoor verschillend. Wel moet ieder kantoor dat vastleggen volgens één van de respondenten 2. Conclusie: het verstrekken van informatie en adviezen aan klanten behoort tot het takenpakket van de medewerker. Hij werkt echter wel altijd in opdracht van / onder verantwoordelijkheid van de hbo er (zoals de bewindvoerder). Informatie- en adviesverstrekking is soms juridisch van aard, maar niet altijd. Dit hangt samen met hoe breed / smal de definitie juridisch wordt gehanteerd. Het betreft in ieder geval altijd het financieel-ondersteunende domein en het is belangrijk dat de medewerker goed weet wat de grenzen zijn van zijn informatie- en adviesverstrekking. Cluster 2. De medewerker verzorgt klantcontact en kritische succesfactoren voor het beroep 100% van de respondenten geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de medewerker telefonisch contact heeft met klanten. Ook geeft 100% van de respondenten aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de medewerker schriftelijk contact heeft met klanten. Het meeste klantcontact vindt plaats via de of telefonisch. Met betrekking tot face-to-face contact ligt dit percentage wat lager. 50% van de respondenten geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de medewerker face-to-face contact heeft met klanten, 40% is het hiermee enigszins eens en 10% is het hiermee helemaal oneens. Er wordt hierbij opgemerkt dat er binnen de branche (bewindvoering) weinig face-to-face contact is. Het meeste contact vindt plaats via de of telefonisch. Dit heeft ook te maken met de grootte van het klantenbestand van veel kantoren. Wel vindt er altijd een face-to- 1 Er wordt vaak gewerkt in koppels: vaste bewindvoerder met vaste assistent- bewindvoerder 2 Tot 250 / 500 euro mag de assistent vaak zelfstandig beslissingen nemen. Hij is hiervoor de aangewezen persoon, want hij monitort het huishoudboekje van de klant continu, dus heeft hier een goed beeld van. Bij grotere bedragen neemt de bewindvoerder zelf de beslissing. Voorbeeld: de assistent mag zelf toezeggen dat de klant 50 euro extra krijgt in de dure decembermaand, de bewindvoerder beslist of de klant wel/niet alweer 500 euro extra krijgt voor een nieuwe wasmachine. 7

8 face intake plaats en in veel gevallen een jaarlijks face-to-face voortgangsgesprek en/of huisbezoek 3. Veelal doet de hbo er (zoals de bewindvoerder) dit zelf, soms gaat de mbo er mee. Binnen veel kantoren komen klanten weinig op kantoor, maar gaat men er naartoe. Bij lopende, standaard dossiers (eenvoudige schulden / budgetbegeleiding, etc.) neemt de assistent het dossier soms over, inclusief het (jaarlijkse) face-to-face contact, maar ook dit kan per kantoor weer verschillen. Op de vraag wie de klanten zijn, worden de volgende antwoorden gegeven: onder bewind, mentorschap- en curatele gestelde personen, klanten met een geestelijke beperking, klanten die om één of andere reden onder bewind staan of (vrijwillig) budgetbeheer of budgetcoaching wensen, schuldenaren, schuldeisers. Ook worden hierbij de (samenwerkende) maatschappelijke organisaties en diverse instanties (o.a. gemeenten) genoemd. Eén respondent geeft aan dat alle partijen die een rol spelen m.b.t. huishoudboekje van cliënten, indirecte klanten zijn 4. Een andere respondent benoemt de bewindvoerders en curatoren als klanten van de mbo er en geeft aan dat de overige externe klanten contacten zijn van de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf. Ook wordt aangegeven dat het personen betreft van 18 jaar tot 80+, van laag- tot hoogopgeleid en vanuit diverse windstreken in het land. Ook kunnen andere kantoren de opdrachtgever zijn, bijvoorbeeld als deze het zelf te druk hebben en daarom cliënten doorverwijzen / overdragen. Er wordt binnen de branche veel samengewerkt tussen kantoren, dit komt ook doordat er op dit moment veel werk is voor (bewindvoerders-)kantoren en men vaak meer verzoeken binnenkrijgt dan men kan afhandelen. Op de vraag waarover men contact heeft, wordt geantwoord: het op orde houden van het huishoudboekje van cliënten, de financiële situatie van de klant, over alles dat relevant is ter oplossing van een financieel probleem in een minnelijk schuldhulpverleningstraject, de voortgang van een cliëntdossier en de betalingen hierbij, met betrekking tot (lopende) procedures; wat / wanneer, etc., het opvragen van informatie die nodig is voor de voortgang (informatie komt niet aanwaaien, men moet hier achteraan) en vragen van klanten beantwoorden (bijvoorbeeld een aanvraag voor extra budget, etc.) of advies geven. Verder wordt aangegeven dat er veel één-op-één klantcontact is en dat de aard van het klantcontact heel wisselend is: eerst een face-to-face kennismaking en/of intake, vervolgens wordt het face-to-face contact minder. Echter, bij problemen kan er wel face-to-face contact zijn. Het betreft volgens één van de respondenten het telefonisch maken van afspraken, face-to-face de situatie doorspreken en een plan van aanpak bespreken en schriftelijk contact (veelal ) een document en/of informatie doorsturen of een handtekening opvragen. Op de vraag wat de kritische succesfactoren zijn voor dit beroep zijn de meest gegeven antwoorden: om kunnen gaan met diverse doelgroepen (veel klanten hebben een fysieke of geestelijke beperking) en hiermee samenhangend: je mannetje staan, empathisch zijn en tegelijkertijd niet meegaan in alle heftige emoties, rustig blijven / rust creëren, het werk niet mee naar huis nemen (hoe heftig het soms ook is), goede communicatieve vaardigheden, (enig) financieel / cijfermatig inzicht hebben, kunnen schakelen (tussen dossiers), overzicht houden, signalen herkennen en administratief onderlegd zijn. Verder wordt opgemerkt dat je praktisch moet zijn ingesteld en regels moet respecteren, maar in de praktijk het lef moet hebben om (binnen de kaders van de wet en de functie) te durven afwijken. Als we kijken naar de ontwikkelingen met betrekking tot het klantcontact, geeft een aantal respondenten aan dat de hoeveelheid face-to-face contact weliswaar altijd gering is geweest (zeker voor de mbo er), maar de laatste jaren verder is afgenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met toename van de werkdruk / het cliëntenbestand. Ook wordt aangegeven dat de hoeveelheid e- mailverkeer is toegenomen, met name ten koste van het telefoonverkeer. Dit laatste is volgens één van de respondenten een gunstige ontwikkeling voor de mbo er, aangezien hij veelal het contact onderhoudt. Maatwerk-vragen worden doorgezet naar de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf. Eén 3 O.a. in verband met de Rekening verantwoording voor de Rechtbank die ondertekend moet worden. 4 Denk aan: woningbouwverenigingen, rechtbanken, NUTS bedrijven, bedrijven m.b.t. andere voorzieningen, etc. 8

9 van de respondenten geeft aan dat men binnen zijn kantoor zoveel mogelijk via de probeert te doen, maar dat er in praktijk veel klantcontact via de telefoon plaatsvindt. Conclusie: de medewerker heeft veel telefonisch en schriftelijk (via de ) klantcontact. De hoeveelheid face-to-face klantcontact is minder. Dit hangt deels samen met de branche; veel zaken binnen de branche worden nu eenmaal schriftelijk en telefonisch afgehandeld (tijdsbesparing). Deels is dit per kantoor verschillend; bij het ene kantoor mag de mbo er meer (zelfstandig) face-to-face klantcontact onderhouden dan bij het andere. De klanten van de mbo er zijn de personen die (al dan niet vrijwillig en/of tijdelijk) hun financiële situatie door het kantoor laten beheren en alle instanties / organisaties die hierbij (indirect) betrokken zijn. Interne klanten zijn de hbo ers (zoals de bewindvoerders) zelf. Ook kunnen andere kantoren de opdrachtgever zijn; als zij het dossier overdragen aan het desbetreffende kantoor. In algemene zin kan worden gesteld dat het contact vrijwel altijd gaat over de financiële situatie / het huishoudboekje van de cliënt. De kritische succesfactoren van het beroep zijn: men moet financieel-administratief onderlegd zijn, overzicht kunnen bewaken, beschikken over goede communicatieve vaardigheden en om kunnen gaan met diverse (niet-standaard) doelgroepen. De laatste jaren is het face-to-face contact verder afgenomen en het contact is toegenomen. Dit laatste is gebeurd ten koste van het telefonisch contact, maar ook het telefonische contact met klanten vindt nog steeds veelvuldig plaats. Cluster 3. De medewerker verricht secretariële werkzaamheden De stelling of de medewerker bezoekers ontvangt en balie- en receptiewerkzaamheden verricht, wordt zeer uitlopend beantwoord. Ruim 40% geeft aan het hiermee enigszins eens te zijn en eveneens ruim 40% antwoordt met neutraal. Het overige percentage van de respondenten is evenredig verdeeld over de drie categorieën helemaal eens, enigszins oneens en helemaal oneens. Bij doorvragen blijkt dat er weinig bezoekers komen vanwege het vele telefonische en schriftelijke klantcontact. Volgens de respondenten vinden de face-to-face contacten die er zijn bovendien vaak bij de klant thuis plaats. Klanten komen niet zomaar binnenlopen. Ook is er op veel kantoren de afspraak dat degene die op dat moment beschikbaar is, de telefoon opneemt. Dat kan ook de hbo er (zoals de bewindvoerder) zelf zijn. Soms, met name bij grote kantoren is er een aparte receptioniste die de telefoon opneemt en (eventuele) bezoekers ontvangt. 70% van de respondenten geeft aan het helemaal of enigszins eens te zijn met de stelling dat de medewerker de agenda s beheert. 10% is het hiermee enigszins oneens en 20% antwoordt hierop met neutraal. In de toelichtingen op deze vraag komt naar voren dat de hbo er (zoals de bewindvoerder) en eventuele andere collega s die afspraken hebben, in principe allemaal zelf hun agenda bijhouden. Een enkeling geeft aan dat het bijhouden van de agenda inderdaad tot het takenpakket van de mbo er behoort, maar dat dit een zeer klein percentage van het werk is en dat de hbo er (zoals de bewindvoerder) dit vaak genoeg ook zelf doet. Meestal kan de mbo er wel in de agenda van de hbo er, bijvoorbeeld voor noodgevallen of om iets te kunnen nakijken. 100% van de respondenten is het helemaal of enigszins eens met de stelling dat administratieve werkzaamheden, zoals het opstellen van facturen, het verrichten van invoer- en kopieerwerkzaamheden tot het takenpakket van de mbo er behoort. Uit de toelichtingen die hierop worden gegeven, blijkt dat dit voortkomt uit het feit dat de medewerker dossierwerkzaamheden verricht (zie volgend cluster) en dat deze administratieve werkzaamheden gerelateerd zijn aan dossier- en klantbeheer. Verder wordt opgemerkt dat de administratieve werkzaamheden niet de zakelijke / business-kant van het bedrijf betreffen. Ook wordt opgemerkt dat deze werkzaamheden altijd plaatsvinden onder leiding / verantwoordelijkheid van de hbo er (bewindvoerder, leidinggevende, curator, etc.). Enkele respondenten benoemen concreet om welke werkzaamheden het gaat bij het verrichten van administratieve en/of secretariële werkzaamheden 5. 5 Naast (eventueel) balie- en receptiewerkzaamheden en agendabeheer gaat het om: administratieve rekeningen betalen, budgetplannen bijhouden, schuldlijsten bijhouden, rekening en verantwoording bijhouden voor de rechtbank (dit moeten 9

10 In algemene zin wordt opgemerkt dat de grootte van het kantoor mede bepalend is voor het feit of de mbo er dit oppakt of dat er hiervoor een andere medewerker wordt ingezet. Bij een groot kantoor is er meer functiedifferentiatie en is er voor de ondersteuning vaak een aparte receptioniste (voor balie- en receptiewerkzaamheden) en/of een administratief assistent (voor administratieve werkzaamheden). Conclusie: de medewerker wordt niet doelgericht ingezet voor secretariële werkzaamheden, maar dergelijke werkzaamheden worden veelal wel door hem gedaan. Bij een kleiner kantoor komt dit vaker voor dan bij een groter kantoor. Het ontvangen van bezoeker en balie- en receptiewerkzaamheden is niet kenmerkend voor de functie van de mbo er. Het komt weinig voor en vaak pakt de collega die op dat moment beschikbaar is deze taak op. Het beheren van de agenda kan worden gedaan door de mbo er, maar ook dit is geen taak die standaard tot zijn takenpakket behoort. Administratieve werkzaamheden worden veelvuldig verricht door de mbo er maar voornamelijk voor zover deze zijn gekoppeld aan dossierbeheer. Cluster 4. De medewerker verricht dossierwerkzaamheden In cluster 3 kwam al naar voren dat de medewerker dossierwerkzaamheden verricht. Er werd immers aangegeven dat veel secretarieel-administratieve werkzaamheden voortkomen uit dossierwerkzaamheden. In dit cluster wordt ingegaan op de dossierwerkzaamheden. 80% van de respondenten geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de medewerker het (digitale) dossier beheert. 10% heeft neutraal geantwoord en 10% is het helemaal oneens met de stelling. In dit laatste geval wordt opgemerkt dat het wel een belangrijk onderdeel is van het werk binnen de branche, maar dat de hbo er (zoals de bewindvoerder) dit zelf doet. Een groot deel van de respondenten dat aangeeft het helemaal eens te zijn met deze stelling, geeft aan dat deze taak een zeer belangrijk en/of het belangrijkste onderdeel is van het werk van de medewerker. Er wordt aangegeven dat het hierbij gaat om het beheren van het cliëntdossier om goed overzicht te houden en snel informatie terug te vinden, het bewaken van de terugkoppeling en/of het terugsturen van documenten, het ontvangen van antwoorden op gestelde vragen / ingediende aanvragen en betalingstermijnen in de gaten houden. De medewerker heeft niet alleen contact met de cliënt over zijn dossier, maar ook met diverse instanties 6. Aangezien het dossier in de meeste gevallen gedigitaliseerd is, gaat het hier met name om invoerwerkzaamheden en meldingen / signalen van het systeem oppakken. 70% van de respondenten geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat de medewerker processen en termijnen bewaakt. 10% is het hiermee enigszins eens en 20% heeft neutraal geantwoord. Onder de respondenten die het helemaal eens zijn met de stelling wordt aangegeven dat dit terugkomt in het gehele takenpakket van de medewerker, de respondent die aangeeft het enigszins eens te zijn met de stelling zegt dat de uitvoering van deze taak bij de medewerker op mboniveau ligt, maar dat de controle en het uitzetten van de lijnen door de hbo er (zoals de bewindvoerder) wordt gedaan. 80% van de respondenten geeft aan het helemaal of enigszins eens te zijn met de stelling dat gegevens ten behoeve van verdere procedures worden getypeerd en geïnterpreteerd door de medewerker en 20% heeft hierop neutraal geantwoord. Er moet hierbij gedacht worden aan juridische, fiscale en/of financiële gegevens. Eén van de respondenten geeft aan dat dit aansluit bij de eerder genoemde signaalfunctie van de medewerker, een andere respondent benoemt hierbij het beheren van communicatiemomenten. Conclusie: een zeer belangrijke taak van de medewerker is het beheren van het (digitale) cliëntdossier. Hiervoor heeft hij contact met de cliënt, maar ook met diverse instanties. Een belangrijk aspect van deze taak is de signaalfunctie van de medewerker. Bij het verrichten van dossierwerk dient bewindvoerderskantoren 1x per jaar aanleveren bij de rechtbank), bijzondere bijstand aanvragen, verzekeringen aanvragen, kwijtscheldingen (bij gemeenten bijvoorbeeld) verzorgen en belastingen betalen, standaardbrieven opstellen (hoewel er weinig hoeft te worden opgesteld, brieven komen als het ware uit het systeem rollen) en soms moeten er korte briefjes / mailtjes worden opgesteld. 6 Bijvoorbeeld contact met het UWV voor het opvragen van een uitkeringsspecificatie van de cliënt. 10

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Quickscan naar knelpunten en oplossingen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie