1) homepagina: Taaladvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1) homepagina: Taaladvies"

Transcriptie

1 1) homepagina: Taaladvies Adviesgids In duidelijk Nederlands. Spreken en schrijven voor iedereen De adviesgids In duidelijk Nederlands bevat een overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie in het publieke domein. De tekst bevat negen hoofdstukken, waarin de volgende thema's aan bod komen: doel, doelgroep, medium, structuur, formulering, standaardtaal, presentatie, brieven en s, en telefoongesprekken. E-zine Taallink Om u met spelling- en andere taalkwesties vertrouwd te maken, kunt u zich abonneren op ons e-zine Taallink, het wekelijkse magazine van de dienst Taaladvies. U krijgt dan elke week de vraag van de week, het woord van de week en de link van de week in uw mailbox. Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid Meer informatie over de schrijfwijze van functiebenamingen, de officiële titulatuur en de bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers, en namen van instanties en entiteiten van de Vlaamse overheid vindt u in de rubriek Hoofdlettergebruik. (Linkerkolom) 1 Start 2 Tekstrevisie 3 Taalvragen 4 Taaltips van de week 5 Hoofdlettergebruik 6 In duidelijk Nederlands 7 Informatiebronnen 8 Contact

2 2) Tekstrevisie Wat doet de dienst Taaladvies? De dienst Taaladvies reviseert de volgende tekstsoorten: regelgevende teksten, zoals ontwerpen van decreet, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten teksten die voor een breed publiek bestemd zijn, zoals advertenties, folders, brochures en persberichten standaardteksten formulieren omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten. Opleidingen Als u vaak dezelfde soort teksten moet schrijven, kunt u een specifieke opleiding volgen. De afdeling Vorming organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen, waaronder Klantgericht brieven en mails schrijven, Schrijven voor het web, Verslag nemen van een vergadering en Formulierenontwerp. Die opleidingen kunnen u helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

3 Regelgeving Aanpak De revisie van voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit is verplicht, behalve voor besluiten die meer dan eens in dezelfde vorm terugkeren. Het advies betreft zowel de leesbaarheid en de taalzuiverheid van de ontwerpen, als de wetgevingstechnische consistentie en de toepassing van de regels uit de omzendbrief Wetgevingstechniek VR/2014/4.pdf [zie elders op deze website]. Voor de taalkundige revisie zijn wij verantwoordelijk, voor de wetgevingstechnische revisie zorgt de Juridische Dienst van de afdeling Kanselarij. De dienst Wetsmatiging beoordeelt de kwaliteit van de eventuele reguleringsimpactanalyse (RIA). De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen beoordeelt het jongeren- en kindeffectrapport (JoKER). Conform de omzendbrief krijgt de revisie van regelgevende teksten voorrang op alle andere revisieopdrachten die de dienst Taaladvies uitvoert. Werkwijze Op de site van Wetgevingstechniek vindt u meer informatie over de procedure voor de beoordeling van regelgevende teksten. Hieronder vindt u een samenvatting van de werkwijze. Stap Handeling U stelt de regelgevende tekst op volgens de aanwijzingen in de omzendbrief Wetgevingstechniek (VR 2005/4) en u gebruikt de sjablonen [zie elders op deze website] die zijn vastgelegd in de huisstijl van de Vlaamse overheid. U mailt de ontwerptekst naar de gezamenlijke mailbox van de Juridische Dienst, de dienst Wetsmatiging, de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en de dienst Taaladvies. De Juridische Dienst noteert de wetgevingstechnische opmerkingen in de tekst met bijgehouden wijzigingen en bezorgt de gereviseerde tekst aan Taaladvies. Wij noteren onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie in de tekst met bijgehouden wijzigingen en bezorgen de gereviseerde tekst aan de Juridische Dienst. Binnen een termijn van vier werkdagen bezorgt de Juridische Dienst u de tekst met de taalkundige en wetgevingstechnische opmerkingen, samen met de eventuele beoordeling van de RIA en de JoKER-toets. Bij omvangrijke opdrachten wordt in overleg met u een langere termijn afgesproken. In uitzonderlijke gevallen noteren we de opmerkingen nog op papier in de tekst. U controleert de tekstcorrecties in de tekst. Als u vragen hebt over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur (voor de taalkundige correcties), of met de jurist (voor de wetgevingstechnische correcties) die de tekst heeft gereviseerd. U hoeft het taalkundige en wetgevingstechnische advies niet bij het ontwerp te voegen op het ogenblik dat u dat ontwerp ter goedkeuring aan de minister of de Vlaamse Regering voorlegt. In de nota aan de Vlaamse Regering verwijst u naar het advies met de volgende formule: 'Het bijgaande [ontwerp van besluit / ontwerp van decreet] werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. (nummer van het advies: het begint met de aanduiding LEG ) van (datum van het advies).'

4 Hulpmiddelen Voor de redactie en de revisie van regelgevende teksten moet u gebruikmaken van de omzendbrief Wetgevingstechniek (VR 2009/4). U vindt de omzendbrief in het Vademecum van de Vlaamse Regering (rubriek 8.1). Opleidingen Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert een meerdaagse opleiding Wetgevingsleer, die uit verschillende modules bestaat. Module A1 en A2 zijn toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van regelgevende teksten. Module B, C, D1 en D2 worden georganiseerd voor juristen en voor ervaren niet-juristen. Module C bevat een onderdeel over taal en wetgeving (2 uur). Er is een opleidingscatalogus beschikbaar.

5 Voorlichtingsteksten Definitie Voorlichtingsteksten zijn folders en brochures, advertenties, radio- en tv-spots, persmededelingen en andere teksten waarmee de Vlaamse overheid het grote publiek informeert en voorlicht. Aanpak Wij kunnen een taalkundige kwaliteitscontrole uitvoeren voor de copywriting die u intern of extern hebt laten uitvoeren. We besteden daarbij aandacht aan de spelling, de conventies, de huisstijl, het woordgebruik, de grammatica, de formulering, de stijl en de communicatieve bruikbaarheid van de tekst. De taalkundige revisie van voorlichtingsteksten is sterk aanbevolen. Van het Nederlands dat de Vlaamse overheid in de voorlichtingsacties en -campagnes gebruikt, wordt verwacht dat het helder, toegankelijk, verzorgd en standaardtalig is Werkwijze Voor de taalkundige revisie van voorlichtingsteksten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U trekt bij de voorbereiding van de schrijfactiviteiten voldoende tijd uit voor de revisiefase aan het einde. Maak een realistische planning op. Haastwerk komt de kwaliteit van uw teksten niet ten goede. U voert de schrijfopdracht zelf uit of u besteedt de schrijfopdracht intern of extern uit. U zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoering voldoende overleg is tussen alle betrokken partijen (uw opdrachtgevers, tekst- en communicatiebureaus, medewerkers van de afdeling Communicatie enzovoort). U mailt de eindversie naar (Word- of pdf-bestand). Bezorg langere teksten bij voorkeur als Worddocument. Gebruik dan letterkorps 11 of 12 en een interlinie 1,5. Vermeld steeds uw deadline. We bekijken of de timing die u voor de tekstrevisie voorstelt, haalbaar is. Als dat niet het geval is, nemen we contact met u op en maken we daarover afspraken. Korte Wordteksten reviseren we op het scherm en we mailen u de gereviseerde tekst terug met bijgehouden wijzigingen. Bij langere Wordteksten en teksten in pdf-formaat noteren we onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie op papier in de tekst en we bezorgen u de tekst terug per fax of met de huispost. Als algemeen principe geldt dat u als opdrachtgever de communicatie voert tussen alle betrokken partijen. Wij communiceren niet rechtstreeks met de externe uitvoerders van de schrijfopdracht (tekst- en communicatiebureaus). Na eventueel overleg met de betrokken partijen brengt u de tekstcorrecties aan in de eindversie van de tekst of bezorgt u ze aan de uitvoerders van de schrijfopdracht. Als er vragen zijn over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur die de tekst heeft gereviseerd. In principe reviseren we elke tekst maar één keer. Als een tekst door onvoorziene omstandigheden nog heel erg is gewijzigd, kunnen we die nog een tweede keer reviseren. In de tweede versie moeten dan wel de voorstellen tot wijziging uit de eerste revisieronde doorgevoerd zijn. Bij langere teksten is het handig als u de veranderingen in de tweede versie van de tekst markeert.

6 Hulpmiddelen en opleidingen Voor de redactie en de revisie van voorlichtingsteksten kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken. de website van de afdeling Communicatie In duidelijk Nederlands.pdf de hulpmiddelen die u in de rubriek Informatiebronnen vindt Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen die u kunnen helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

7 Standaardteksten Definitie Standaardteksten zijn brieven en berichten die u opstelt om ze daarna veelvuldig in (ongeveer) dezelfde vorm opnieuw te gebruiken. Het gaat meestal om documenten waarmee u bepaalde procedures uitvoert, bijvoorbeeld burgers op de hoogte brengen van een beslissing, informatie van subsidieaanvragers verzamelen, sollicitanten afwijzen. Aanpak Bij de revisie van standaardteksten besteden we aandacht aan de spelling, de conventies, de huisstijl, het woordgebruik, de grammatica, de formulering en de stijl van de tekst. De revisie van standaardteksten is sterk aanbevolen. De taalkundige revisie is immers essentieel als u administratieve procedures met de nodige kwaliteitszorg wilt uitvoeren. In overleg met u proberen we de communicatieve bruikbaarheid van de documenten zo optimaal mogelijk te maken. Werkwijze Voor de taalkundige revisie van standaardteksten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U bezorgt ons de standaardteksten en informatie over de communicatieve context waarin ze functioneren (wat, voor wie, waarom, hoe, volgens welke wetgeving). U meldt ons ook wat uw wensen en verwachtingen zijn. In overleg met u bepalen we hoe we de opdracht zullen uitvoeren en wat de timing is. Als we veel vragen over de communicatieve context hebben, organiseren we daarover een voorbereidend overleg met u. Waar mogelijk reviseren en herschrijven we de teksten in Word zodat u daarna modelteksten hebt die u direct in de praktijk kunt gebruiken. Bij grotere opdrachten zorgen we ook voor een rapport met een communicatieve en taalkundige bespreking van de reeks standaardteksten. Wij bezorgen u de gereviseerde teksten en het begeleidende rapport. Als u dat wilt, kunt u achteraf altijd nog overleg met ons hebben over de invoering en het gebruik van de gereviseerde standaardteksten. Hulpmiddelen en opleidingen Voor de redactie en de revisie van standaardteksten kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken. In duidelijk Nederlands.pdf de hulpmiddelen die u in de rubriek Informatiebronnen vindt Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen die u kunnen helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

8 Formulieren Definitie Formulieren zijn papieren of elektronische documenten waarmee u gegevens opvraagt voor de toepassing van een procedure. Formulieren bevatten antwoordruimten waarin invullers de gegevens kunnen noteren. Hulpmiddelen Voor het ontwerp, de redactie en de opmaak van formulieren kunt u gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen: de Formulierenleidraad [zie elders op deze website] de Checklist formulieren van de dienst [zie elders op deze website] de formulierensjabloon [zie elders op deze website] het Evaluatie-instrument voor formulieren [zie elders op deze website] De Formulierenleidraad is een leidraad voor het ontwerp van papieren en elektronische formulieren bij de Vlaamse overheid. Deze handleiding besteedt aandacht aan de voorbereiding van het formulier, de structuur, de vraagstelling, de aanwijzingen en het taalgebruik in formulieren. De Formulierenleidraad wil bijdragen tot een kwaliteitsverhoging van het formulierenbestand van de Vlaamse overheid en tot de administratieve lastenverlaging. De Formulierenleidraad is bruikbaar als studieboek en als naslagwerk. U kunt de handleiding van het begin tot het einde doornemen als u zich algemeen wilt voorbereiden op het ontwerp van formulieren, maar u kunt het boek ook raadplegen als u specifieke vragen hebt. Daarbij kunt u gebruikmaken van een uitvoerig stappenplan, dat bij de Formulierenleidraad is gevoegd. Aan het einde van de leidraad vindt u een aantal voorbeeldformulieren, waarop de richtlijnen uit de handleiding zijn toegepast. Naast de Formulierenleidraad kunt u ook gebruikmaken van de Checklist formulieren van de dienst Wetsmatiging. Met de checklist kunt u evalueren in welke mate u rekening houdt met de administratieve lasten voor de invullers. [zie elders op deze website] De formulierensjabloon is een Wordsjabloon waarmee u een papieren formulier kunt redigeren en opmaken volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid. U kunt de sjabloon pas goed gebruiken als u de richtlijnen uit de Formulierenleidraad kent en toepast. Klik hier voor de formulierensjabloon september 2014.docx (129 kb). [zie elders op deze website] Klik hier voor de handleiding.docx (63 kb) [zie elders op deze website]voor het gebruik van de formulierensjabloon. Klik hier voor een voorbeeldformulier.docx (65 kb). [zie elders op deze website] Het Evaluatie-instrument voor formulieren bevat een lijst met criteria waarmee u kunt toetsen of een formulier goed is voorbereid en opgesteld. Op basis van die criteria toetsen de dienst Taaladvies en de dienst Wetsmatiging of een formulier in aanmerking komt voor het kwaliteitslabel op de formulierensite van de Vlaamse overheid.

9 Kwaliteitslabel Alle formulieren van de Vlaamse overheid zijn samengebracht op één website: de formulierensite van de Vlaamse overheid. Aan de kwaliteitsvolle formulieren op die site wordt een kwaliteitslabel eenvoudig formulier toegekend. Om een kwaliteitslabel te krijgen voor uw formulier, volgt u de werkwijze die hieronder beschreven staat. Werkwijze Voor de taalkundige en communicatieve revisie van formulieren geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U ontwerpt of herwerkt uw formulier volgens de richtlijnen in de Formulierenleidraad en de Checklist formulieren, en u toetst het aan het Evaluatie-instrument voor formulieren. Voor de opmaak van een papieren formulier maakt u gebruik van het formulierensjabloon. U mailt uw formulier naar Over formulieren die niet volgens de richtlijnen van de Formulierenleidraad zijn opgesteld, kunnen wij geen advies uitbrengen. Als het formulier heel wat administratieve lasten voor de invullers meebrengt, raden we aan om ook bij de dienst Wetsmatiging advies in te winnen. Die dienst kan u adviseren over de manier waarop u de administratieve lasten kunt verlagen. U kunt de dienst Wetsmatiging bereiken op het adres Als het formulier op de formulierensite van de Vlaamse overheid gepubliceerd moet worden, nemen we het formulier op in een verbetertraject. We screenen uw formulier aan de hand van het Evaluatie-instrument voor formulieren. U krijgt een verslag van die screening met opmerkingen en verbetersuggesties. Als dat nodig is, beleggen we een feedbackvergadering met u en de formulierencoördinator van uw entiteit. Tijdens die vergadering lichten we de opmerkingen verder toe. Op basis van de opmerkingen past u het formulier aan en werkt u het verder af. De herwerkte versie legt u nogmaals aan ons voor. We toetsen het formulier opnieuw aan de kwaliteitscriteria en geven u feedback. Als het formulier voldoet aan de criteria van een goed formulier, krijgt het een kwaliteitslabel op de formulierensite van de Vlaamse overheid. Opleidingen Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert een opleiding Formulierenontwerp die u kan helpen om kwaliteitsvolle formulieren op te stellen.

10 Andere teksten Aanpak Naast regelgevende teksten, voorlichtingsteksten, standaardteksten en formulieren reviseren wij ook omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten. Die teksten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de regelgeving en hebben een officieel karakter. De volgende teksten reviseren wij niet: teksten die in hun geheel een periodiek tekstgenre vormen zoals nieuwsbrieven en journalistieke bladen. Van deze teksten kunnen we eventueel wel over één nummer advies uitbrengen. U krijgt dan een modelrevisie en nuttige tips die u voor de volgende publicaties kunt gebruiken. teksten die alleen in webformaat worden gepubliceerd (voor inter-, extra- en intranetsites). Deze teksten worden geregeld geactualiseerd en hebben daardoor vaak een tijdelijk karakter. teksten die voor een beperkte - meestal interne - doelgroep of voor een specialistisch publiek geschreven zijn, zoals huishoudelijke reglementen, handleidingen en procedures, wetenschappelijke artikelen, rapporten, verslagen, jaarverslagen, nota's en plannen. Voor deze teksten is het belangrijk dat u vooral werkt aan uw eigen schrijf- en reviseervaardigheid en aan die van het schrijversteam van de publicatie. Op langere termijn kunt u dan sneller en met beter resultaat nieuwe teksten ontwerpen, schrijven, redigeren en reviseren. Werkwijze Voor de taalkundige en communicatieve revisie van omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U bezorgt ons de tekst en meldt ons wat uw wensen en verwachtingen zijn. U vermeldt tevens uw timing en geeft ons eventueel nuttige informatie over de communicatieve context van de tekst die u wilt laten reviseren (waarover, voor wie, waarom, hoe). In overleg met u bepalen we hoe we de opdracht kunnen uitvoeren en bekijken we of de timing voor de tekstrevisie haalbaar is. Als dat niet het geval is, maken we daarover met u nieuwe afspraken. We noteren onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie op papier in de tekst en bezorgen u de tekst terug. U brengt de tekstcorrecties zelf aan in de eindversie van de tekst. Als u vragen hebt over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur die de tekst heeft gereviseerd. In principe reviseren we een tekst maar één keer. Als een tekst door onvoorziene omstandigheden nog heel erg gewijzigd is, kunnen we die nog een tweede keer reviseren. In de tweede versie moeten dan wel de voorstellen tot wijziging uit de eerste revisieronde zijn doorgevoerd. Bij langere teksten is het handig als u de veranderingen in de tweede versie van de tekst markeert.

11 3) Taalvragen Welke vragen kunt u stellen? U kunt alle mogelijke vragen over de Nederlandse taal stellen. Soort spelling andere conventies woordkeuze grammatica stijl begrijpelijkheid tekststructuur Voorbeeld Hoe schrijf ik Koning Albert II-laan? Hoe schrijf ik het getal in woorden? Hoe schrijf ik de eerste minister aan? Moet ik twee punten schrijven als de zin eindigt met een afkorting? Is weerhouden in de zin Vijf kandidaten zijn weerhouden goed Nederlands? Is er geen betere term voor performant? Schrijf ik Jan of Lies heeft het gedaan of Jan of Lies hebben het gedaan? Is de werkwoordsvolgorde Hij zal moeten geëvalueerd worden correct? Kies ik voor een passieve of voor een actieve vorm? Schrijf ik in de wij-vorm of in de ik-vorm? Is mijn tekst aangepast aan het publiek voor wie ik aan het schrijven ben? Gebruik ik geen ondoorzichtige afkortingen? Hoe kan ik mijn tekst het beste indelen? Wanneer gebruik ik tussenkopjes? Hoe kunt u een vraag stellen? Als u een vraag hebt over de Nederlandse taal, kunt u het antwoord eerst zoeken in Taaladvies.net, een databank van de Nederlandse Taalunie met meer dan 1500 taaladviezen. Als u het antwoord op uw taalvraag niet vindt op Taaladvies.net, hebt u twee mogelijkheden: U stelt uw vraag via Taaladvies.net, in de rubriek Stel een vraag. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. U neemt telefonisch of via contact op met een van de taaladviseurs.

12 4) Taaltips van de week Er is een archief met taaltips. Hierin vindt u de taaltips die we elke week op de muurkrant publiceren.

13 5) Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid Functiebenamingen Officiële titulatuur van Vlaamse ministers Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers Namen van gewesten en gemeenschappen Namen van overheden en instanties Namen van Vlaamse ministeries Namen van Vlaamse departementen Namen van Vlaamse agentschappen (IVA's en EVA's) Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid Functiebenamingen in lopende tekst onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief in de aanspreking van een brief de administrateur-generaal Administrateur-generaal Mijnheer de administrateurgeneraal, de secretaris-generaal Secretaris-generaal Mevrouw de secretaris-generaal, de inspecteur-generaal Inspecteur-generaal Mijnheer de inspecteur-generaal, de algemeen directeur Algemeen directeur Mevrouw de algemeen directeur, het afdelingshoofd Afdelingshoofd Mijnheer het afdelingshoofd, de gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Mevrouw de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter Voorzitter Mijnheer de voorzitter, Officiële titulatuur van Vlaamse ministers in lopende tekst de minister-president van de Vlaamse Regering de viceminister-president van de Vlaamse Regering de Vlaamse minister van Onderwijs de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief Minister-president van de Vlaamse Regering Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Onderwijs Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport in de aanspreking van een brief Mijnheer de minister-president, Mevrouw de viceministerpresident, Mevrouw de minister, Mijnheer de minister,

14 Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers alleen in lopende tekst de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed,... de Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid,... de Vlaamse minister, bevoegd voor de werkgelegenheid,... Namen van gewesten en gemeenschappen het Vlaamse Gewest met hoofdletter met kleine letter een gewest, het gewest, de gewesten het Waalse Gewest het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de Vlaamse Gemeenschap de Franse Gemeenschap een gemeenschap, de gemeenschap, de gemeenschappen de Duitstalige Gemeenschap Namen van overheden en instanties met hoofdletter met kleine letter - de Vlaamse overheid de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement de Inspectie van Financiën de Raad van State het Hof van Cassatie het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité de regering, de regeringen, een regeringsmededeling het parlement, de parlementen, parlementair, het parlementslid, de parlementariër de inspecteur van Financiën de raad van bestuur, de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de beleidsraad, de directieraad het hof van beroep, het hof van assisen het managementcomité Namen van Vlaamse ministeries met hoofdletter het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media het Vlaams Ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie met kleine letter een Vlaams ministerie, het ministerie, de Vlaamse ministeries

15 het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie het Vlaams Ministerie internationaal Vlaanderen de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Namen van Vlaamse departementen Namen van Vlaamse departementen schrijven we met een hoofdletter. Het woord departement maakt deel uit van de officiële naam en krijgt ook een hoofdletter. Alleen het departement Ruimte Vlaanderen heeft een naam die afwijkt van de naam van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Omdat het woord departement geen deel uitmaakt van de officiële naam Ruimte Vlaanderen, wordt het met een kleine letter geschreven. met hoofdletter het Departement Bestuurszaken (DBZ) het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) met kleine letter een departement, het departement, de departementen het Departement Financiën en Begroting (DFB) het Departement Landbouw en Visserij (DLV) het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) Ruimte Vlaanderen of het departement Ruimte Vlaanderen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DDAR)

16 Namen van Vlaamse agentschappen (IVA's en EVA's) Als de officiële naam van het IVA of EVA het woord agentschap bevat, schrijft u dat met een hoofdletter. Als u de aanduiding (intern/extern verzelfstandigd) agentschap alleen gebruikt om duidelijk te maken dat het om een verzelfstandigde entiteit van de Vlaamse overheid gaat, zonder dat die toevoeging deel uitmaakt van de officiële naam, schrijft u agentschap met een kleine letter. Bijvoorbeeld: het Agentschap voor Facilitair Management, maar het agentschap Toerisme Vlaanderen of het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen (de officiële naam van het agentschap is Toerisme Vlaanderen). Hieronder vindt u nog enkele andere voorbeelden van officiële benamingen van agentschappen. intern verzelfstandigde agentschappen het Agentschap Infrastructuur het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de Centrale Accounting de Inspectie Welzijn en Volksgezondheid het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie de Interne Audit van de Vlaamse Administratie Jongerenwelzijn Kind en Gezin Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen de Studiedienst van de Vlaamse Regering het Vlaams Agentschap Ondernemen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie de Vlaamse Belastingdienst de Vlaamse Milieumaatschappij extern verzelfstandigde agentschappen het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen nv De Scheepvaart de Limburgse Reconversiemaatschappij het Psychiatrisch Zorgcentrum Geel het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen het Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) de Vlaamse Landmaatschappij

17 de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de Vlaamse Opera de Vlaamse Regulator voor de Media de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM De Lijn) Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid In namen van subentiteiten schrijft u zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter. Het woord afdeling, cel, dienst, entiteit of team krijgt een kleine letter als het vooraan staat. met hoofdletter de Technisch Ondersteunende Diensten de Beleidscel Binnenlands Bestuur het Contactpunt Vlaamse Infolijn de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming de Managementondersteunende Diensten (MOD) de Taaltelefoon de Kanselarij afdeling, cel, dienst, entiteit, team met kleine letter de dienst Wetsmatiging de cel Overheidsopdrachten de afdeling Communicatie de entiteit Media de dienst Emancipatiezaken het team Beleidsevaluatie het team Ouderenzorg

18 6) In duidelijk Nederlands Deze publicatie [zie elders op deze website] bevat een overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie in het publieke domein. De adviesgids bevat negen hoofdstukken, waarin de volgende thema's aan bod komen: doel, doelgroep, medium, structuur, formulering, standaardtaal, presentatie, brieven en s, en telefoongesprekken. In deze rubriek vindt u een overzicht van de belangrijkste tips. De nummers die links staan, verwijzen naar de doorlopende nummering van de vragen en de tips in de adviesgids. Bij elke vraag en elke tip kunt u de bijbehorende uitleg uit de adviesgids als pdf-document downloaden.

19 7) Informatiebronnen Op internet Op het internet kunt u de volgende informatiebronnen raadplegen. Taaltelefoon: op deze website van de dienst Taaladvies staat een overzicht van de belangrijkste bronnen voor taaladvies. U vindt er welke naslagwerken, cd-roms en websites u kunt gebruiken als u een taalvraag hebt. Taaladvies.net: op deze site van de Nederlandse Taalunie vindt u adviezen over meer dan 1200 spelling- en andere taalkwesties. Als u het antwoord niet op de site vindt, kunt u uw vraag via een elektronisch formulier aan ons voorleggen. Spelling - de regels op een rij.pdf [zie elders op deze website] in deze brochure van de dienst Taaladvies worden de regels van de Nederlandse spelling op een rijtje gezet en geïllustreerd aan de hand van duidelijke voorbeeldwoorden. Onder meer de volgende onderwerpen komen erin aan bod: de vervoeging van Nederlandse en uit het Engels ontleende werkwoorden, hoofdletters, de tussenletters -e-, -en- en -s-, aaneenschrijven, het gebruik van koppelteken, trema, apostrof en de schrijfwijze van Engelse woorden. Achteraan in de brochure vindt u een lijst met woorden die veranderd zijn ten opzichte van de Woordenlijst van De brochure draagt het keurmerk Officiële spelling Nederlandse Taalunie. Dat betekent dat ze beantwoordt aan de officiële spelling van de Woordenlijst taalunieversum.org/taal/spelling: deze site van de Nederlandse Taalunie bevat onder meer achtergrondinformatie over de Woordenlijst. woordenlijst.org: via deze link kunt u de Woordenlijst en de Leidraad met de spellingregels online raadplegen. Afkortingenlijst: in deze lijst vindt u de afkortingen en letterwoorden die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Taallink: om u met spelling- en andere taalkwesties vertrouwd te maken, kunt u een abonnement nemen op Taallink, het wekelijkse magazine van de dienst Taaladvies. U krijgt dan wekelijks de vraag van de week, het woord van de week en de link van de week in uw mailbox. op deze site vindt u meer uitleg over de huisstijl van de Vlaamse overheid. Als u de stijlgids wilt downloaden, moet u zich eerst inschrijven op de site. Andere informatiebronnen de Grote Van Dale omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2009/4.pdf

Jaarverslag 2008. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij

Jaarverslag 2008. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij Jaarverslag 2008 van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit negende jaarverslag van de dienst Taaladvies geeft u een overzicht van de resultaten

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Europese Commissie. Duidelijk. Schrijven

Europese Commissie. Duidelijk. Schrijven Europese Commissie Duidelijk Schrijven NL 1 Duidelijk Schrijven Het personeel van de Europese Commissie schrijft veel verschillende soorten teksten. Om wat voor tekst het ook gaat wetgeving, een technisch

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN

JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen 2012 De inhoud van dit boekje is ook gratis online consulteerbaar

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners

Sociaal tolken en vertalen. Gids voor hulp- en dienstverleners Sociaal tolken en vertalen Gids voor hulp- en dienstverleners Maart 2012 Inhoud Een brochure voor iedereen met vragen of drempelvrees... 5 1. Tolken of vertalen?... 7 2. Sociaal tolken en vertalen: voor

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Schrijfwijzer Rijkswaterstaat Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Corporate Communicatie Online en Huisstijl Informatie Carla Jeurissen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBUREAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Inhoudsopgave Inleiding: site van het jaar...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie