Universitair Medisch Centrum Groningen. Huisregels. Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG. versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair Medisch Centrum Groningen. Huisregels. Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG. versie 2013 1"

Transcriptie

1 Huisregels Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG versie

2 Inhoud 1.0 Algemene zaken Toegang tot werkterrein Toegang tot dak, technische ruimten en de tunnelstructuur Stimulerende middelen Geluidsoverlast Bewegingsvrijheid Brandgevaar Bescherming bij boren Schoonhouden Parkeren Transport Indeling en gebruik werkterrein Afvalverwerking Opslag bouwmaterialen Kantoor/schaftfaciliteit Veiligheidsregels tunnel Dakregels Algemeen Valgevaar Beknellinggevaar Mogelijke gevaren luchtafvoerpunten Gevaren op of nabij het helikopterdek Stralingsrisico Besmettingsgevaar met legionellabacterie Asbest in het UMCG Aanwezigheid van asbest in het ziekenhuis Hijskraan Categorie 1, vaste torenkranen Categorie 2, mobiele kranen Werkvergunning en plan van aanpak Overall Plan van Aanpak/Werkvergunning Deelplan van aanpak/ Mutatievergunning Wijze van indiening Plafondregels P agina

3 1.0 Algemene zaken 1.1 Toegang tot werkterrein De afsluiting en beveiliging van het aan de aannemer ter beschikking gestelde werkterrein is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Afsluiting dient te geschieden door een ketting waarbij twee hangsloten in serie aan elkaar zijn geschakeld. Hangslot 1 is t.b.v. toegang aannemer. Hangslot 2 is t.b.v. toegang UMCG, deze wordt ter beschikking gesteld. De aannemer verleent te allen tijde toegang tot het werkterrein, werkplaatsen, loodsen en fabrieken aan: De vertegenwoordigers van de directie; De overheid en vergunningverleners; Personen die door directie of opdrachtgever gemachtigd zijn; Beveiligingspersoneel in dienst van het UMCG; Werknemers van Bouw & Infra van het UMCG. De aan de aannemer toegewezen logistieke route naar het werkterrein dient op een veilige wijze te worden gebruikt, vervuiling en beschadiging te allen tijde te worden voorkomen. 1.2 Toegang tot dak, technische ruimten en de tunnelstructuur Voor toegang tot het dak, technische ruimten en de tunnelstructuur zie bepalingen over de werkvergunningen. Sleutels en werkvergunningen bij de Meldkamer Techniek in het Poortgebouw, bouwdeel 01, ingang 55a. De sleutels moeten dagelijks na werktijd weer worden ingeleverd. 1.3 Stimulerende middelen Het gebruik van alcoholhoudende dranken, drugs en andere hallucinerende en/of stimulerende middelen op het UMCG terrein en in het UMCG is verboden. Roken is verboden anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen. 1.4 Geluidsoverlast De aannemer, zijn onderaannemers en de leveranciers dienen met de mogelijke geluidsoverlast of hinder, veroorzaakt door werkzaamheden, radio s e.d. rekening te houden met de woon /verblijf en werkomgeving waarin wordt gebouwd. De opdrachtgever houdt zich het recht voor om radio s e.d. in voorkomend geval te verbieden. 1.5 Bewegingsvrijheid Het is de aannemer of diens personeel verboden gebouwen of gedeelten van gebouwen te betreden die niet behoren tot zijn werkterrein. 1.6 Brandgevaar Om het brandgevaar tot een minimum te beperken dienen door de aannemer de volgende maatregelen te worden opgenomen: Op plaatsen waar wordt gewerkt met open vuur of verhitte materialen moet als blusmiddel aanwezig zijn een uitgerolde onder druk staande slang van de vaste slanghaspel, of een schuimblusser (ecofoam) van tenminste 6 kg of andere gelijkwaardige brandblusmiddelen (poederblussers zijn niet toegestaan). Om goederen etc. af te dekken, dient gebruik te worden gemaakt van een blusdeken. Het werken met open vuur (snijden, lassen, solderen, verhitten, smelten) is slechts toegestaan op plaatsen waarvoor door of namens de directie toestemming is verleend en wel gedurende de normale werkuren tot één uur voor einde werktijd. Bij werkonderbrekingen langer dan 30 minuten en/of bij einde werktijd dient een extra controleronde te worden gehouden. Gas en zuurstofflessen mogen onder geen beding worden gebruikt in dezelfde ruimte welke in bedrijf c.q. bewoond is. Bovendien moeten daar waar deze flessen wel mogen worden gebruikt, 3 P agina

4 ze na einde werk worden opgeborgen op een door of namens de directie aan te wijzen veilige plaats. 1.7 Bescherming bij boren Bij nat boren maatregelen nemen voor: Boorvloeistof mag niet geloosd worden op de riolering van het UMCG. Om schade door boorwerkzaamheden te voorkomen dient de omgeving te worden beschermd. De aannemer heeft de verplichting zijn nevenaannemers te informeren over de boorwerkzaamheden. Schadeherstel komt voor rekening van de aannemer. 1.8 Schoonhouden Indien er gewerkt wordt buiten het werkgebied van de aannemer, dan wel als er transport nodig is, moet de aannemer voor zijn kosten maatregelen nemen ter bescherming van/tegen: bestaand werk en inventaris netheid van het werkterrein opgeslagen goederen stofoverlast 1.9 Parkeren Per firma mag per project één bedrijfsauto op het terrein worden neergezet. Dit voertuig is te herkennen aan het vignet dat door een aanvraag bij de opdrachtgever wordt verkregen. Voor de aanvraag van het vignet dient men twee van te voren de volgende gegevens aan te leveren: Naam chauffeur Mobiel nummer chauffeur Firmanaam Kenteken Type auto Parkeren met vignet is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Voor het parkeren van overige voertuigen kan gebruik worden gemaakt van de reguliere parkeervoorzieningen. Voertuigen hoger dan 1,90 m passen niet in de parkeergarage. Eventueel kan een abonnement voor eigen kosten worden afgesloten voor parkeergarage Noord Transport Het transport van (zware) materialen en/of onderdelen (in het algemeen van die materialen die qua gewicht en/of afmeting niet met conventionele transportmiddelen, zoals een bouwlift of kraan, kunnen worden vervoerd) zal moeten geschieden door een op het gebied van verticaal transport gespecialiseerd en erkend bedrijf. Over de keuze, en over de wijze en volgorde van het transport moet aan de hand van een transportschema met de directie overlegd worden, terwijl het transport eveneens slechts mag geschieden na overleg en met instemming van de directie. Zwaar transport (asdruk boven 7,5 ton, lengte boven 8 meter, hoogte max meter). Bij aanvoer van goederen en/of apparatuur met zware en/of grote voertuigen moet 48 uur van te voren lengte, breedte, asdruk e.d. worden gemeld aan de opdrachtgever. Hierdoor kunnen tevoren afzettingen e.d. op de smalle en volle wegen worden geplaatst. Aan en afvoer van materialen e.d. mag alleen geschieden via een door de directie aan te geven transportweg. In de transportweg mogen geen materialen worden opgeslagen 1.11 Indeling en gebruik werkterrein Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 4 P agina

5 De aannemer wordt erop attent gemaakt, dat de werkzaamheden in een "in bedrijf zijnd" gebouw c.q. op een "in bedrijf zijnd" terrein plaatsvinden. De werkzaamheden moeten zodanig worden georganiseerd en uitgevoerd dat geen overlast optreedt en geen beschadigingen aan het bestaande gebouw en inventaris ontstaan Afvalverwerking De aannemer voert afkomende materialen, dat wil zeggen: De uit sloop verkregen materialen de wel aangevoerde maar niet gebruikte materialen restmateriaal Dagelijks van het werkterrein in de afvalcontainer. Indien de aannemer in gebreke blijft en niet op eerste aanzegging hiervan de afvoer plaatsvindt, is de opdrachtgever gerechtigd dit op kosten van de aannemer te laten gebeuren. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van zijn (chemisch) afval. Afvoer van afval dient tevens te geschieden door de al eerder vermelde transportweg. Het afval moet dagelijks worden verwijderd. Het verbranden van vuil en andere materialen is niet toegestaan. De aannemer zal zorgen voor de aanwezigheid van één of meerdere afsluitbare afvalcontainers voor de afvoer vanuit het werk voorkomend restvuil Opslag bouwmaterialen De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een materiaalopslagruimte in de vorm van een afsluitbare (zee )container waarop duidelijk de firmanaam en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn aangegeven. Aansluiten op gas, water, licht en afvoeren is niet toegestaan. Plaats en uitvoering op aanwijs van de directie Kantoor/schaftfaciliteit In bouwdeel 12 is een gezamenlijke schaftruimte met sanitaire voorzieningen aanwezig. De aannemer kan na melding hier gebruik van maken. Eigen kantoorruimte in keten/containers wordt niet toegestaan. 2.0 Veiligheidsregels tunnel In de tunnels zijn Arbo wet, ARBO besluit en Tunnel veiligheidsvoorschriften van toepassing. Toegang tot de tunnel kan worden ontzegd bij niet nakomen van deze regels. Toegang tot de tunnel Alleen na toestemming van Meldkamer Techniek. Tunnelveiligheidsvoorschriften Gebruikers van de tunnels zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid te betrachten om de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Gebruikers van de tunnels dienen zich op de hoogte te stellen van plaats en werking van nooduitgangen, telefoon, blusmiddelen, en handbrandmelders. Vluchtwegen, looppaden, trappen, schakelkasten en blusmiddelen mogen nooit worden geblokkeerd. Open vuur is verboden. Gereedschappen, afval en materiaal etc. dienen iedere dag na werktijd verwijdert te worden uit de tunnels. Opslag mag niet in de tunnels. Gevaarlijke situaties melden bij Meldkamer Techniek Fietsen in de tunnels en gebruik van verbrandingsmotoren is verboden. Schoonmaken alleen met industriestofzuigers en d.m.v. nat reinigen. Vegen is verboden. 5 P agina

6 Werkplekken afzetten. 3.0 Dakregels In deze paragraaf staan de afspraken waar u zich dient te houden om veilig te kunnen werken op daken van het UMCG. 3.1 Algemeen Deze regels gelden voor alle platte daken van het UMCG complex en voor een deel van de gevels van bouwdeel 52. Deze locaties worden hierna genoemd: daken. Zie bijgevoegde tekening BV.01 dd Toegang tot of het verrichten van werkzaamheden op/of aan deze daken is alleen toegestaan met toestemming van Meldkamer Techniek. Het niet in acht nemen van deze regels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de daken. Het UMCG behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen te eisen. Aannemers die werkzaamheden op de daken verrichten, dienen altijd gebruik te maken van eigen veiligheidsmiddelen. Echter voor de daken van de bouwdelen 40 en 50 zijn bij de meldkamer Techniek speciaal hiervoor vervaardigde veiligheidmiddelen aanwezig. 3.2 Valgevaar De onderstaande maatregelen dienen te worden genomen bij een hoogteverschil van meer dan 2,5m. en een onafgeschermde dakrand. Bij lopen over daken dient men over de aanwezige tegelpaden te lopen. Werken binnen een afstand van 2m. van een dakrand is alleen toegestaan als een deugdelijke valbeveiliging wordt gebruikt en de werkzaamheden maximaal 3 werkdagen duren. Wanneer langer dan drie werkdagen binnen een afstand van 2m. van een dakrand wordt gewerkt, dient een afdoend hekwerk aanwezig te zijn, c.q. te worden geplaatst. Bij werken op een afstand tussen 2 en 4m. van een dakrand dienen visuele afzettingen aanwezig te zijn c.q. te worden geplaatst op 2 en 4m. afstand van de betreffende dakrand. Bij werkzaamheden moet de gevarenzone onder de dakrand en/of patiokappen in voldoende mate worden afgezet. Wanneer men zich bevindt in de goten van de patiokappen, dient een afdoende valbeveiliging te worden gebruikt. Ook bij gesloten kap. De voorgaande regels gelden ook voor het dak van bouwdeel 45 rondom de patio met het zadeldak; ook wanneer de patiokap is gesloten. 3.3 Beknellinggevaar Indien werkzaamheden worden verricht aan of in de nabijheid van beweegbare patiokappen, dienen deze vooraf buiten gebruik te worden gesteld. De buiten gebruikstelling dient te gebeuren door Meldkamer Techniek. Zie eveneens de onderhoud en bedieningsvoorschriften, verkrijgbaar bij het Technisch Archief onder nummer 00.0B Uitsluitend in noodsituaties mogen beweegbare patiokappen buiten gebruik worden gesteld door middel van de noodknop. Voor het begin van de werkzaamheden dient men zich van de exacte plaats van deze noodknop te vergewissen. Bij werkzaamheden dient men zich er verder van te overtuigen, dat niet op enige andere wijze beknellinggevaar, bijvoorbeeld door gevelonderhoudsinstallaties of dergelijke, kan ontstaan. Indien dat wel het geval is, dienen nadere veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. 6 P agina

7 3.4 Mogelijke gevaren luchtafvoerpunten Bij werkzaamheden aan deze uitstootkanalen, zoals de afvoerkanalen van zuurkasten, dienen de daarop aangesloten apparaten uitgeschakeld te zijn. Bij werkzaamheden in de nabijheid van deze uitstootkanalen, zoals de afvoerkanalen van zuurkasten, dienen de volgende maatregelen te worden genomen: Binnen een afstand van 5m. rondom deze kanalen, een windsnelheid kleiner dan 3 Bf en een tijdsduur van de werkzaamheden langer dan 1 uur, dient gebruik te worden gemaakt van: o een volgelaatmasker Crusader P3AX, leverancier 3M, voorzien van een P3AX filter of gelijkwaardig; o een wegwerpoverall; o wegwerphandschoenen. Bij werkzaamheden in de nabijheid van het afblaaspunt MRI dienen in nader overleg met het UMCG maatregelen te worden getroffen. 3.5 Gevaren op of nabij het helikopterdek Tijdens start, landing of anderszins in bedrijf zijnde helikopter, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan tengevolge van luchtstromingen. Daarom dienen bij werkzaamheden binnen de aangegeven afstand rondom het helikopterdek de navolgende voorschriften in acht te worden genomen, c.q. maatregelen te worden getroffen: Werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht na toestemming van de Helikopter Landing Officer (HLO er). Tijdens, voor en na de werkzaamheden mogen er geen losliggende materialen en/of gereedschappen op het dak aanwezig zijn. Tijdens start, landing of anderszins in bedrijf zijnde helikopter dienen werkzaamheden aan of met lichte materialen te worden gestaakt en deze materialen voldoende te worden gezekerd tegen op of wegwaaien. Onverminderd het voorgaande, dienen alle werkzaamheden onmiddellijk te worden gestaakt na een desbetreffende opdracht van de HLO er en dient men het helikopterdek of de nabijheid van het helikopterdek te verlaten. Alle verdere aanwijzingen door de HLO er dienen te worden opgevolgd. 3.7 Stralingsrisico Risicovolle locaties: Bouwdeel 31 Daken lineaire versnellers. Een dak mag nooit betreden worden indien de versneller direct eronder in bedrijf is. Er is bij het ontwerp van de afscherming geen rekening gehouden met de aanwezigheid van mensen op het dak. Bouwdeel 52 De maximale verblijfsduur op het dak van BD52 is 1 uur per week. Dit Is afhankelijk van de exacte locatie en het aantal patiënten op E4. Indien werkzaamheden op het dak van BD 52 langer moeten duren dan deze periode moeten er via de projectleider/opdrachtgever van het UMCG hier afspraken over worden gemaakt met de gebruiker ( verpleegafdeling E4) en de stralingdeskundige van het UMCG. Bouwdeel 33 Hier is geen stralingsgevaar (door externe straling) maar kunnen radioactieve stoffen uit de lozingspijp komen die schadelijk zijn als ze ingeademd worden en een besmetting van werknemers tot gevolg heeft. Bij normaal bedrijf zijn de risico's klein, maar indien er toevallig t.g.v. van een fout bij een labeling een grotere hoeveelheden radioactieve stoffen worden geloosd leidt dit tot een stralingsincident. Werkzaamheden direct in de buurt van de 7 P agina

8 lozingspijp dienen via de projectleider/opdrachtgever van het UMCG afgestemd te worden met de stralingdeskundige van het UMCG. Ventilatie in radioactieve laboratoria mag nooit uitgezet worden indien er in en/of buiten de zuurkasten, lafkasten etc. gewerkt wordt met radioactieve stoffen. Gevaarlijk voor werknemers in de laboratoria. 3.8 Besmettingsgevaar met legionellabacterie In verband met de mogelijke aanwezigheid van de legionellabacterie in koeltorens mogen werkzaamheden in en/of in de nabijheid van koeltorens alleen plaatsvinden na toestemming van de Meldkamer Techniek. Bij deze werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van een adembeschermingsmasker, klasse P Asbest in het UMCG 4.1 Aanwezigheid van asbest in het ziekenhuis Het UMCG betracht zich maximaal in te spannen zorgvuldig om te gaan met de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers evenals de medewerkers van bedrijven die op het terrein van het UMCG werkzaam zijn. In het verleden is tot 1993 in bouwprocessen in Nederland asbest toegepast. In een aantal gebouwen, deel uitmakend van het UMCG complex, kan daarom asbest aanwezig zijn. Het UMCG werkt als eigenaar en beheerder van de gebouwen stapsgewijs een programma af om het in de gebouwen aanwezige asbest zo veel als mogelijk in kaart te brengen, en waar nodig (beschermende) voorzieningen te treffen. Alle documentatie over het voorkomen van asbest die momenteel voorhanden is heeft het UMCG gebundeld in een digitaal asbestinformatiesysteem. Het UMCG verlangt van al haar ondernemers die in opdracht van het UMCG of in opdracht van derden werkzaamheden in of aan de gebouwen behorende tot dit complex verricht, dat deze zich op de hoogte stellen van de situatie wat betreft het al of niet voorkomen van asbest of de kans daarop in de betreffende gebouwen of bouwdelen. Hiertoe kan het asbestinformatiesysteem van het UMCG op aanvraag worden ingezien. Bij de opdracht dient de inschrijver aan wie het werk is gegund te verklaren het systeem te hebben geraadpleegd en kort verslag te doen van zijn bevindingen en eventuele maatregelen of advies die ten gevolge hiervan dienen te worden uitgevoerd. Het niet raadplegen van het systeem kan leiden tot niet verlenen van de opdracht. Het UMCG stelt met deze maatregel in ruime mate te voldoen aan haar informatieplicht tegenover haar onderaannemers doch accepteert hier vanwege geen aansprakelijkheid tegenover haar onderaannemers wegens mogelijke onvolkomenheden in het systeem of de informatie 5.0 Hijskraan Er worden 2 soorten bouwkranen onderscheiden: 5.1 Categorie 1, vaste torenkranen Minimaal 4 weken voor plaatsing melden bij projectleider B&I, daarbij aangeven: datum plaatsing; tijdsduur dat de kraan blijft staan; exacte plaats; hoogte van de top, giek en lengte giek (t.o.v. NAP). 8 P agina

9 5.2 Categorie 2, mobiele kranen Minimaal 1 dag voor plaatsing melden bij projectleider B&I, daarbij aangeven: datum plaatsing; tijdsduur dat de kraan blijft staan; exacte plaats; maximale reikhoogte rechtop vanaf maaiveld; de kraanmachinist dient een mobiele telefoon te hebben waarvan het nummer aan de bedrijfsvoering Diens Beheer B&I wordt doorgegeven, dit is nodig omdat bij ongunstige weersomstandigheden de kraan even stilgelegd moet kunnen worden tijdens het opstijgen of landen van heli's. Wanneer bij het hijskraangebruik een hoogte van 25 meter, boven het maaiveld wordt overschreden dan zijn de volgende aanvullende voorschriften van toepassing: 1. Bij start of landing van de helikopter dienen de aanwijzingen van de operator van bedrijfsvoering dienst Beheer B&I. 2. Het mobiele telefoonnummer van de kraanmachinist dient bekend te worden gemaakt aan de operator van bedrijfsvoering dienst Beheer B&I. 3. Na en voor werktijd dient de hijskraan een hoogte van 20 meter boven het maaiveld niet te overschrijden. De melding moet via e mail geschieden aan de projectleider B&I in afschrift aan Meldkamer Techniek en aan beheerder helidek 6.0 Werkvergunning en plan van aanpak Het uitvoeren van mutaties aan gebouwen en installaties van het UMCG gebeurd onder de verantwoordelijkheid van Bouw en Infrastructuur van het UMCG. Zonder werk of mutatievergunning mogen er geen werkzaamheden worden verricht. 6.1 Overall Plan van Aanpak/Werkvergunning Een Overall Plan van Aanpak wordt gemaakt bij elk uit te voeren werk. Het overall plan van aanpak wordt door de aannemer ingediend met een overzichttekening waarop het te verbouwen gebied omkaderd is. Op deze tekening moet duidelijk aangegeven zijn welk bouwdeel, verdieping en ruimten het betreft. Op basis van dit ingediende Overall Plan van Aanpak zal door de projectleider UMCG een werkvergunning worden uitgeschreven. 6.2 Deelplan van aanpak/ Mutatievergunning Een mutatievergunning is benodigd voor het uitvoeren van mutaties/onderbrekingen in werkende installaties. Een Deelplan van Aanpak ligt hieraan ten grondslag. Bij het ingevulde Deelplan van Aanpak hoort o.a. een korte omschrijving van de werkzaamheden en de nodige werktekeningen. Na goedkeuring van het Deelplan van aanpak wordt een mutatie vergunning uitgeschreven door de Technisch Beheerder van de betreffende installatie(s). 6.4 Wijze van indiening Indiening gebeurt digitaal volgens vastgesteld model. Per werk zullen hier afspraken over worden gemaakt. Over het algemeen wordt gesteld dat een deelplan van Aanpak 14 dagen voor de geplande uitvoering van het betreffende onderdeel moet worden ingediend. 9 P agina

10 7.0 Plafondregels Bij patiënten in het algemeen, maar in het bijzonder bij patiënten met een sterk verminderde weerstand is een verhoogd risico aanwezig voor het oplopen van een infectie. Daarom dienen ter preventie van infecties de werkzaamheden aan en boven plafonds op verpleegafdelingen en Intensive Care s volgens onderstaand protocol uitgevoerd te worden. De UMCG afdelingen zijn in drie categorieën ingedeeld: 1. afdelingen met een standaard infectie risico 2. afdelingen met een verhoogd infectie risico 3. afdelingen met een zeer hoog infectie risico Te nemen maatregelen voor alle afdelingen: Bij werkzaamheden in kamers mogen geen patiënten aanwezig zijn Bij boorwerkzaamheden en tijdens installatiewerkzaamheden met geopende plafonds mag personeel de kamer niet betreden. Alle kamerdeuren waar patiënten verblijven dienen zoveel mogelijk gesloten te zijn. Indien de brandcompartimenteringsdeuren binnen het werkgebied liggen dienen deze gesloten te zijn en tevens afgeplakt te worden. Indien mogelijk dient er nat geboord te worden. Bij boorwerkzaamheden dient het boorafval afgezogen te worden door een afzuiginstallatie voorzien van Hepa filters. Tevens dient bouwstof regelmatig verwijderd te worden door reiniging. De afzuiginstallatie dient zodanig geplaatst te worden dat zijn uitblaasopening zich in de ruimte bevindt waar geboord wordt. Na werkzaamheden dient de gang, werkruimte c.q. patiëntenkamer schoongemaakt te worden Voorschriften op afdelingen tav kledingdiscipline en handhygiëne dienen strikt nageleefd te worden. Aanvullende maatregelen voor afdelingen met een verhoogd infectie risico: Werkgebied dient te worden afgeschermd door stofschotten tot systeemplafond en toegangsdeuren met deurdranger. Werkgebied mag niet worden betreden door afdelingspersoneel Alvorens de stofschotten worden verplaatst dient werkgebied grondig schoongemaakt te zijn. De onderstaande afdelingen worden aangemerkt als afdelingen met een verhoogd infectie risico: IC afdelingen Afdeling E1VA (infectie) bouwdeel 52, 1 ste bouwlaag Afdeling A2VA (orthopedie) bouwdeel 56, 2 e bouwlaag Afdeling B2VA (thorax) bouwdeel 55, 2 e bouwlaag Afdeling L4VA (oncologie) bouwdeel 24, 4 e bouwlaag Afdeling M2VA (oncologie) bouwdeel 23, 2 e bouwlaag Afdeling D4VA (nieren) bouwdeel 53, 4 e bouwlaag Afdeling J2VA (traumatologie) bouwdeel 26, 2 e bouwlaag Aanvullende maatregelen voor afdelingen met een zeer hoog infectie risico: Werkgebied dient volledig te worden afgeschermd door stofschotten voorzien van sluisfunctie. Na de werkzaamheden moet de kamer na reiniging gedesinfecteerd worden. De onderstaande afdelingen worden aangemerkt als afdelingen met een zeer hoog infectie risico: 10 P agina

11 Afdeling C4VA (lever) bouwdeel 54, 4 e bouwlaag Afdeling E2VA (hematologie) bouwdeel 52, 2 e bouwlaag Afdeling D3VA (longen) bouwdeel 53, 3 e bouwlaag Afdeling C3VA (lever) bouwdeel 54, 3 e bouwlaag 11 P agina

12

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

Huisregels. Voor opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de AFM

Huisregels. Voor opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de AFM Huisregels Voor opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de AFM Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Definities... 3 2. Algemeen... 4 3. Aansprakelijkheid... 5 4. Algemene gedragsregels...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGELS VAN TOEPASSING OP HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT

VEILIGHEIDSREGELS VAN TOEPASSING OP HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT VEILIGHEIDSREGELS VAN TOEPASSING OP HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT 01 ALGEMEEN Een ieder die aan of in de gebouwen en installaties van de Universiteit Utrecht (hierna:

Nadere informatie

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Algemeen Met ingang van seizoen 2005 heeft WSV De Gouden Ham het beheer over een loods. De loods als zodanig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015.

Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. Vragen en antwoorden Herstel Chassé Parking, versie 24 april 2015. (naar aanleiding van informatieavond 22 april 2015) Inrichting plein: Het plein is nu een kale vlakte. Kan er groen op het plein komen?

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase PROJECT PLAATS OPDRACHTGEVER NIEUWBOUW BEDRIJFSHUISVESTING BOUTER KAASHANDEL B.V. GROOT-AMMERS H. BOUTER BEHEER BV PROJECTNUMMER 151591 DATUM 02-02-2016 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

Huisregels betreffende arbo, veiligheid en milieu. Bestemd voor leveranciers en opdrachtnemers die leveringen verrichten of werkzaamheden uitvoeren

Huisregels betreffende arbo, veiligheid en milieu. Bestemd voor leveranciers en opdrachtnemers die leveringen verrichten of werkzaamheden uitvoeren Huisregels betreffende arbo, veiligheid en milieu. Bestemd voor leveranciers en opdrachtnemers die leveringen verrichten of werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ROC Leeuwenborgh. Inhoudsopgave Algemeen

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

4. Het verrichten van werkzaamheden in korte broek of met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

4. Het verrichten van werkzaamheden in korte broek of met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. III Huis- en veiligheidsregels De huis- en veiligheidsregels van de Vrije Universiteit zijn van toepassing op opdrachten aan aannemers en installateurs voor het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de

Nadere informatie

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. Spelregels onderhoud. Welke spelregels gelden er bij de uitvoering van onderhoud door Idealis.

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. Spelregels onderhoud. Welke spelregels gelden er bij de uitvoering van onderhoud door Idealis. De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. Spelregels onderhoud Welke spelregels gelden er bij de uitvoering van onderhoud door Idealis. Spelregels uitvoeren onderhoud 1. Planning en uitvoering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Inventarisatie (mogelijke) aanwezigheid van asbest... 2 4.2 Ter beschikking stellen van de asbestinventaris aan de contractor...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen.

Procedure P112. Afzettingen, markering en belijning. Procesinformatie. Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen. Procedure P112 Afzettingen, markering en belijning Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s Doel afzettingen De doelstelling van deze procedure is te verduidelijken wanneer en

Nadere informatie

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 MODEL LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 t.b.v. Voor de leden van CST- GROEP VZW Kortrijksesteenweg 198 8530 HARELBEKE LC (Contractnummer) LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities Toepasselijkheid Fabrieksvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Milieuvoorschriften Verzekeringen Akkoordverklaring

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst

Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst Datum laatste wijziging: 09 maart 15 Aard laatste wijziging: wijzigingen in blauwe tekst 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Vereisten werkwijze... 2 4.1.1 Laag

Nadere informatie

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, overwegende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE (BOUWDEEL DAKEN) OPDRACHTGEVER :... T.a.v. de heer/mevrouw. PROJECT : PROJECTNUMMER : (JvS/.) d.d. 2012 ADVISEUR : De heer, veiligheidsadviseur. INHOUDSOPGAVE Bijwerken

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag.

Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. RIS138137a_15-JUN-2006 Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag. Inleiding: De basis voor het bouwtoezichtelijke werk is geregeld in de Woningwet. Voorschriften die betrekking hebben op

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017 Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen April 2017 AANWIJZINGSBESLUIT OPSLAGCONTAINERS EN BOUWMATERIALEN Inhoudsopgave Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. 5 Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 1 Algemeen Dit huurdersreglement maakt onverkort deel uit van alle af te sluiten huurcontracten behorende bij alle ruimten die deel uitmaken van ondernemerscentrum

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ...

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ... Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle (2014) Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels TNW-Zuid Periode: 4 februari 2016 tot en met 9 mei 2016

Huis- en gedragsregels TNW-Zuid Periode: 4 februari 2016 tot en met 9 mei 2016 Huis- en gedragsregels TNW-Zuid Periode: 4 februari 2016 tot en met 9 mei 2016 Versie 2.8 Afbeelding Ector Hoogstad Ik verklaar hierbij dat ik de huisregels gelezen heb, en akkoord ga met de informatie

Nadere informatie

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD De toegang tot de fietsenstalling aan de Vinkenstraat 46 wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. ARTIKEL

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Signaleringen; Dakplan versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Signaleringen; Dakplan versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Het dakplan heeft als doel personen die het dak betreden te informeren over de gevaren, dakindeling, voorschriften, regels en eisen die gelden vooraf aan en bij het betreden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/4015 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam

Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam Bijlage 5: Algemene Verhuis- & Transportvoorwaarden World Trade Center Amsterdam BESCHERMING EN VOORKOMEN VAN OVERLAST Huurder dient ervoor te zorgen dat tijdens de verhuizing en/of het transport de overige

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen

Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen Opsturen en aanleveren van zendingen, laden en lossen van materialen INHOUD 1.0 Opsturen / aanleveren van folders / materialen / standmaterialen / etc. 2.0 Laden en lossen op de dag van het evenement /

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief.

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. NORMKAART BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. A De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. B Klachten en verzoeken worden snel en professioneel

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren. Toepasselijkheid 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in het AKN TV- studiocomplex en aanverwanten ruimtes en terreinen. Algemeen 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle

Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente Goirle

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 6250 Fax 020 587 6270 wcs@afvalenergiebedrijf.nl www.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden Voor

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

HZ_SLM Ontvangstbevestiging sloopmelding mevr. M. Verstappen Voorwaarden en werkinstructies asbestverwijdering door particulieren

HZ_SLM Ontvangstbevestiging sloopmelding mevr. M. Verstappen Voorwaarden en werkinstructies asbestverwijdering door particulieren de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl Mevrouw H.E.M. Schrijvers Schafterdijk 15 5556 VK Valkenswaard www.valkenswaard.nl Kenmerk:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Safety Regulations. Werkvergunningen

Safety Regulations. Werkvergunningen Pagina: 1 van 5 Eigenaar: SSE 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften DAGELIJKSE OPVOLGING Veilig werken is de voorwaarde om op de site Tessenderlo te MOGEN werken. VEILIGHEID IS EEN MUST VOOR IEDEREEN

Nadere informatie