Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel Algemene Plaatselijke Verordening)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)"

Transcriptie

1 Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening Datum besluit Datum publicatie Datum inwerkingtreding vaststelling 12 mei mei mei 2009 gewijzigd

2 Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel Algemene Plaatselijke Verordening) Inleiding In artikel van de APV is geregeld dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als: a. Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; b. Het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Om de bovengenoemde criteria nader uit te werken is het wenselijk om beleidsregels op te stellen. Het gaat om beleidsregels als bedoeld in artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht. Het opstellen van beleid wordt wenselijk geacht om de volgende redenen: Ter bevordering van veiligere verkeerssituaties; Ter bescherming van het dorpsschoon; Beschadigingen aan gemeente en privé eigendommen te beperken; Het bevorderen van handhaafbaarheid. Definities Reclameborden: In deze beleidsregel wordt onder een reclamebord verstaan: Sandwichborden, driehoeksborden of enkelvoudige borden niet zijnde een bouwwerk in de zin van de Woningwet, t.b.v. tijdelijke reclame uitingen voor tijdelijke activiteiten binnen de gemeente. Spandoeken In deze beleidsregel wordt onder een spandoek verstaan: Spandoeken t.b.v. tijdelijke reclame uitingen. De bebouwde kom In deze beleidsregel wordt onder de bebouwde kom verstaan: De bebouwde kom of kommen waarvan de gemeenteraad de grenzen heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 20a, eerste lid van de Wegenverkeerswet Container/steiger In deze beleidsregel wordt onder container/steiger verstaan: Container: metalen laadbak t.b.v. de inzameling van grofvuil/sloopafval of voor de opslag van bouwmaterialen ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Steiger:tijdelijke stellage om te (ver)bouwen.

3 Nadere uitwerking criteria Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan wordt aangenomen dat voldaan is aan: de eis dat er geen gevaar ontstaat voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik ervan en dat deze geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; de redelijke eisen van welstand. Reclameborden 1. De plaatsing van de reclameborden is uitsluitend toegestaan binnen de bebouwde kommen van de woonkernen, waarbij plaatsing is toegestaan vanaf 10 meter achter genoemde borden; 2. De reclameborden mogen niet in uitzichtshoeken van wegaansluitingen of op vluchtheuvels worden geplaatst, of op enige andere wijze het uitzicht van het verkeer belemmeren; 3. Het trottoir of voetpad dient over een breedte van minimaal 90 centimeter vrij te worden gehouden; 4. De maximale afmeting van het reclamebord bedraagt 125 x 85 centimeter; 5. De reclameborden mogen niet aan die lantaarnpalen geplaatst worden, waaraan reeds verkeersborden en/of permanente reclameborden bevestigd zijn; de reclameborden mogen eveneens niet om of aan palen van verkeersborden bevestigd worden; 6. De reclameborden mogen maximaal voor een periode van 3 weken geplaatst worden en dienen 3 dagen na het plaatsvinden van de activiteit te worden verwijderd; 7. Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor t opruimen van (hulp) materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden. Alle voornoemd afval (zoals kapotte platen, ty-raps, ijzerdraadjes en dergelijke) dienen onmiddellijk en in een straal van 10 meter verwijderd, en op legale wijze afgevoerd te worden; 8. Er mogen ten hoogste 30 reclameborden binnen de gemeente worden geplaatst per bebouwde kom per plaats te vinden activiteit; 9. Er mogen alleen reclameborden worden geplaatst voor activiteiten binnen de gemeente en voor activiteiten met een provinciale uitstraling; 10. Het materiaal waarvan het reclamebord is gemaakt dient weersbestendig te zijn; 11. Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd; 12. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de reclameborden zijn geplaatst; 13. De gemeente behoudt zich het recht de borden te verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. Spandoeken 1. De plaatsing van de spandoeken is uitsluitend toegestaan binnen de bebouwde kommen, waarbij plaatsing is toegestaan vanaf 10 meter achter genoemde borden; 2. De onderzijde van het spandoek moet minimaal 4,5 meter boven het wegdek hangen; 3. Er mogen ten hoogste 8 spandoeken binnen de gemeente worden geplaatst per bebouwde kom per plaats te vinden activiteit; 4. Het spandoek moet zodanig worden aangebracht dat het geen gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; 5. Het spandoek moet zodanig worden aangebracht dat gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken hiervan geen overlast ondervinden; 6. Eventuele beschadigingen aan de weg of weggedeelten dienen terstond te worden hersteld;

4 7. Het spandoek mag maximaal voor een periode van 3 weken geplaatst worden en dient 3 dagen na het plaatsvinden van de activiteit te worden verwijderd; 8. Er mogen alleen spandoeken worden geplaatst voor activiteiten binnen de gemeente en voor activiteiten met een provinciale uitstraling; 9. Het materiaal waarvan het spandoek is gemaakt dient weersbestendig te zijn; 10. Er dient toestemming te worden verkregen van de rechthebbende van het object waaraan het spandoek wordt bevestigd; 11. Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd; 12. Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, worden de spandoeken door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de spandoeken zijn geplaatst. Container/steiger 1. De container c.q. steiger dient zodanig te worden geplaatst, dat hiervan zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden door andere weggebruikers; 2. Er dienen maatregelen te worden getroffen, waardoor ongelukken en andere eventualiteiten worden voorkomen; 3. De container c.q. steiger mag niet worden geplaatst, noch geplaatst zijn: a) In/op voetgangersgebieden, indien de vrije doorgang van het verkeer wordt belemmerd; b) In openbaar groen; c) Op trottoirs, tenzij een minimale voetgangersdoorloop van 1,50 meter gewaarborgd kan worden; d) Op de rijweg waar een stopverbod geldt; e) Op een voor t publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide 4. De plaatsing mag slechts ten behoeve van een werk of anderszins en gedurende de daarvoor benodigde tijd geschieden; 5. De steiger c.q. container dient in goede staat van onderhoud te verkeren en mag, indien deze op de openbare weg is geplaatst, onder geen enkele omstandigheid door onbevoegden of ten gevolge van eventuele helling van het wegdek verrijdbaar zijn: 6. De container c.q. steiger dient op de openbare weg op zodanige wijze te worden geplaatst, dat beschadiging van het wegdek wordt voorkomen; 7. Een minimale verkeersdoorgang van 3,5 meter dient gewaarborgd te worden noodzakelijk voor hulpverleningsdiensten; 8. Containers mogen niet worden geplaatst binnen een afstand van 0,75 m van brandkranen, op kolken of putten; 9. De gebruiker van de steiger c.q. container is aansprakelijk voor alle schade welke als gevolg van het plaatsen, hebben of verwijderen van de container c.q. steiger aan eigendommen van derden of van de gemeente wordt toegebracht en dat deze schade op kosten van de houder zal worden hersteld; 10. Gedurende de aanwezigheid van de container c.q. steiger en daarna mogen op de openbare weg geen voor de container c.q. steiger bestemde stoffen of materialen liggen of blijven liggen; 11. De container c.q. steiger, die stoffen bevatten, welke kunnen wegwaaien dienen aan de bovenzijde te zijn afgedekt; bij het storten van vuil van een hoger gelegen verdieping moet gebruik worden gemaakt van een gesloten stortkoker, waarbij de container c.q. steiger door middel van dekzeilen en schotten zodanig moet worden afgeschermd dat er geen gevaar ontstaat voor personen en/of derden, dat derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof; 12. Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd;

5 13. De container c.q. steiger dient rondom te worden voorzien van een rood-wit geblokte markering op een hoogte van minimaal 40 cm. en maximaal 80 cm. boven het wegdek; 14. Aan de voor- en achterzijde van de container c.q. steiger - gezien in de rijrichting, waarin deze is geplaatst - dient respectievelijk twee goedwerkende witte en rode reflectoren op ten hoogste 40 cm. boven het wegdek en niet meer dan 20 cm. binnenwaarts van de uiterst linker- en rechterzijde te zijn aangebracht; 15. De container c.q. steiger moet, van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang en bij dag, wanneer door omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, het daglicht onvoldoende is, voorzien zijn van een deugdelijke verlichting om de aanwezigheid van de container c.q. steiger door verkeersdeelnemers tijdig te doen opmerken.

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg MONUMENTENBELEID Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg BIJLAGE 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan.

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Echt-Susteren Nr. 31155 14 februari 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Burgemeester en wethouders van Someren; 7 mei 2019 overwegende dat: - bij besluit van

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Burgemeester en wethouders van Someren; overwegende dat: - er jaarlijks een groot aantal

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 00371975 Onderwerp: AVG Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de aanloop naar deze verkiezingen

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016)

Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 30072 24 februari 2017 Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016) Ex artikel 2:10 lid 3

Nadere informatie

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006 Agendanr. : 6 Voorstelnr. : 2007-003 Onderwerp : Aanpassing van artikelen 2.4.18 ( Verontreiniging door honden ), 4.4.2 ( Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames ), 2.1.5.1 ( Voorwerpen of stoffen,

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

BIJLAGE A. Algemene Plaatselijke Verordening

BIJLAGE A. Algemene Plaatselijke Verordening BIJLAGE A Artikel 2.1.5.1 Artikel 2.4.2 Artikel 4.4.2 Artikel 5.1.6 Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg 1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte

Nadere informatie

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 Registratienr. 17.071863 Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 (nadere regels als bedoeld in artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016) Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

APV nadere regels reclame

APV nadere regels reclame MONUMENTENBELEID APV nadere regels reclame GEMEENTE MAASGOUW Afdeling: Ontwikkeling Vaststelling raad: 22 april 2015 Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Definities In deze nadere regels wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg.

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg. CVDR Officiële uitgave van Epe. Nr. CVDR123092_1 14 augustus 2017 Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg. 1.0 Juridisch kader De beleidsregel bevat nadere regels voor het plaatsen van

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017 Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen April 2017 AANWIJZINGSBESLUIT OPSLAGCONTAINERS EN BOUWMATERIALEN Inhoudsopgave Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. 5 Artikel 1

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 167038 2 augustus 2018 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het gebruiken

Nadere informatie

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere regels reclame Maasgouw 2017

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere regels reclame Maasgouw 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maasgouw Nr. 232138 27 december 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere

Nadere informatie

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, overwegende

Nadere informatie

Vaststellen Nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken

Vaststellen Nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 123960 19 juli 2017 Vaststellen Nadere regels ten behoeve van het plaatsen van sandwich en/of driehoeksborden en het ophangen van spandoeken BURGEMEESTER

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; Gemeenteblad nr. 29, 31 januari 2013 Nr. 96a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; gelet op het bepaalde in artikel 149 gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 2:10, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2018

gelet op artikel 2:10, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2018 Nadere regels reclameborden gemeente Tiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; overwegende dat: er sinds 2014 op grond van de Algemene plaatselijke verordening Tiel geen vergunningsplicht meer

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR388095_1 3 juni 2016 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde

Nadere informatie

Reclamebeleid. Gemeente Stede Broec

Reclamebeleid. Gemeente Stede Broec Reclamebeleid Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Algemene beschrijving en uitgangspunten van het beleid pagina 3 1.1 Regelgeving pagina 4 2. Permanente reclame aan of bij een gebouw pagina 5 2.1 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen.

Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen. CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR318548_2 12 september 2017 Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, Op grond van artikel 2.1.5.1, lid 1 van de Algemene plaatselijke Verordening Maastricht 2006 (APV) is het verboden voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2)

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2) Overzicht mogelijke wijzigingen APV in kader van vermindering regelgeving (Wijzigingsvoorstellen bij artikelen zijn groter en schuin gedrukt in de tekst opgenomen) Artikel 2.1.2.1 Optochten Vervallen:

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Montferland

Reclamebeleid gemeente Montferland Reclamebeleid gemeente Vastgesteld door het College van B&W van d.d. 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene richtlijnen

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 2.1 Bebouwde kom 3 2.2 Buitengebied 4 2.3 Bedrijventerrein 5 2.4 Niet perceelgebonden aanduidingen 5 2.5 Reclame aan lichtmasten en spandoeken 6 2.6

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Z.11236 INT.15464 APV Nuth 2016 (oud) Artikel 1:3 1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr. 90219 6 juli 2016 Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS Hoofdstuk 1 3 1.1 begripsbepalingen 1.2 uitgangspunten 1.3 regelgeving 1.4 overgangsrecht Hoofdstuk 2 Eigen terrein 4 2.1 algemene

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 107 Besluit: B&W 24 november 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL AANPAK ILLEGAAL PLAKKEN HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer: Z.34326/D.

Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer: Z.34326/D. ADVIES COLLEGE *Z0191F9A257* Onderwerp: Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen. Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) 491 387 WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Toelichting op Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Spelregels om zonder vergunning meer te mogen in de openbare ruimte, Gemeente Almere

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR28712_1. Afvalstoffenverordening 2010 (7.21)

CVDR. Nr. CVDR28712_1. Afvalstoffenverordening 2010 (7.21) CVDR Officiële uitgave van Haaksbergen. Nr. CVDR28712_1 20 juni 2017 Afvalstoffenverordening 2010 (7.21) Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de

Nadere informatie

Concept. Algemene regels reclame-uitingen

Concept. Algemene regels reclame-uitingen Versie 0.1 Concept Algemene regels reclame-uitingen Om reclame in de openbare ruimte te kunnen reguleren, zijn in de APV regels opgenomen. Daartoe zijn in de APV 2 verbodsbepalingen opgenomen: 1. Het verbod

Nadere informatie

GEVELRECLAME-UITINGEN

GEVELRECLAME-UITINGEN Een beleidsregel voor handelsreclame Auteurs Miranda van Nieuwkerk Marco Albersen Datum 31 oktober 2007 Versie 1.0 Status definitief Documentnr. 07-0025183 1 1. Wettelijk kader 1.1 Woningwet en Bblb Volgens

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017

Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017 Reclamewetgeving en beleid gemeente Amersfoort Juli 2017 Stad met een hart 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Algemene Plaatselijke Verordening.. 3 3. Welstandsnota. 5 4. Extra richtlijnen voor Bedrijvenpark

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

1. In te trekken de Afvalstoffenverordening 2016 Dronten 2. Vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening 2019 Dronten

1. In te trekken de Afvalstoffenverordening 2016 Dronten 2. Vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening 2019 Dronten Afvalstoffenverordening 2019 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 30 oktober, no B18.002803.; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

De Afvalstoffenverordening Woudenberg 2017:

De Afvalstoffenverordening Woudenberg 2017: RAADSBESLUIT Registratiekenmerk: 175527 Raadsvergadering van: 24 november 2016 Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de Gemeente Woudenberg, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING

CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING 2011 2014 LEESWIJZER Voorgesteld wordt om de grijs gearceerde tekst uit de Handelsreclameverordening 2011 te laten vervallen. Na vaststelling van de Handelsreclameverordening

Nadere informatie

Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d.

Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 Inleiding Ingevolge artikel 2.1.5.1 voorwerpen of stoffen op, aan of boven

Nadere informatie

- toestemming wordt gevraagd om promotiestands, marktkramen en snackwagens te mogen plaatsen in het kader van de te organiseren braderie;

- toestemming wordt gevraagd om promotiestands, marktkramen en snackwagens te mogen plaatsen in het kader van de te organiseren braderie; Centrum Weert Promotion Postbus 542 6004 AM WEERT Weert, 17 juni 2015 Onderwerp Ons kenmerk : aanvraag vergunning : VTH/039245 Beste, Bijgaand ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie

Nadere informatie

Besluit Gelet op het bepaalde in de betreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Zondagswet;

Besluit Gelet op het bepaalde in de betreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Zondagswet; Centrum Management Weert Weert, 11 december 2017 Onderwerp : aanvraag vergunning Ons kenmerk : 22323 Beste meneer, Bijgaand ontvangt u de vergunning voor het organiseren van Winters Weert in de binnenstad

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende tot de raadsnota (raadsvergadering 26 september 2011)

Bijlage 1 behorende tot de raadsnota (raadsvergadering 26 september 2011) Relevant e wij zigingen t en opzicht e van de Verordening op het St edeschoon 1997 de begripsomschrijvingen zijn daar waar mogelijk aangepast aan landelijke wetgeving; de nieuwe verordening geldt voor

Nadere informatie

Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad

Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 108896 18 november 2015 Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen; Bijlage 6 Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland; overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg.

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg. Datum vaststelling: 13 februari 2006 Datum inwerkingtreding: 24 februari 2006 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Pagina 1 van 8 I. Nadere regels voor het plaatsen van (winkel)uitstallingen 1. Onder winkeluitstallingen worden verstaan:

Nadere informatie

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009.

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009. Bijlage 1 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT Stallen van (brom) fietsen) nabij station BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Overwegende, dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en

Nadere informatie

*Z BB3* documentnr.: INT/M/15/18978 zaaknr.: Z/M/15/22442

*Z BB3* documentnr.: INT/M/15/18978 zaaknr.: Z/M/15/22442 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november, 2015. gelet op artikel 174 Gemeentewet ; besluit I. Onderstaande artikelen van de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 De raad van de gemeente Eemnes; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening De Burgemeester van Enschede, gelezen het van LO/WTP van 31 08-2015 Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV.

De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV. De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV. Uitstallingen Voor heel Zoetermeer, m.u.v. de Dorpsstraat, gelden de volgende regels:

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Groningen 2009

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Groningen 2009 Gemeentebladnummer: Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Groningen 2009 Concept Besluit tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen

Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR113114_1 25 oktober 2016 Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, gelet

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1044917 Datum: Behandeld door: 12 november 2012 S.T.W. Reus Afdeling/Team: Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Team vergunningen, beleid

Nadere informatie

Reclameborden in de openbare ruimte in Opsterland ( )

Reclameborden in de openbare ruimte in Opsterland ( ) Reclameborden in de openbare ruimte in Opsterland (2017-31128) 1. Inleiding /aanleiding Geconstateerd is in Opsterland dat de openbare ruimte op sommige plekken als rommelig wordt ervaren door een veelheid

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

St. Annaparochie, 26 november No

St. Annaparochie, 26 november No St. Annaparochie, 26 november 2009. No. 091100 De raad van de gemeente het Bildt; overwegende dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; dat de afstemming

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Berkelland Nr. 255041 29 november 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent reclame en

Nadere informatie

Beleidsregels voor het ontsteken van vreugdevuren. (deel afvalstoffen is ingetrokken)

Beleidsregels voor het ontsteken van vreugdevuren. (deel afvalstoffen is ingetrokken) Beleidsregels voor het ontsteken van vreugdevuren (deel afvalstoffen is ingetrokken) Beleidsregels voor verbranden van afvalstoffen en vreugdevuren Vastgesteld door het college d.d. 11 september 2007 Publicatie

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De burgemeester van de Wierden

De burgemeester van de Wierden De burgemeester van de Wierden gelet op de Gemeentewet artikel 174, lid 3, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:10, 2:27 en 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Gulpen-Wittem

Reclamebeleid gemeente Gulpen-Wittem Reclamebeleid gemeente Gulpen-Wittem Opgesteld door: mevr. E. Haagmans en de heer J. Ossewaarde Vastgesteld door het college: 2 juni 2015 Versie: 4.1 Kenmerk: G.15.02159 *G.15.02159* 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin Landgraaf, 1 7 december 201 8

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin Landgraaf, 1 7 december 201 8 Voorstel raad en raadsbesluit Programma Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.2337 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin Landgraaf, 1 7 december 201 8 ONDERWERP: Bekrachtigen noodverordening ex artikel

Nadere informatie

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college worden gedelegeerd of gemandateerd. TOELICHTING WEGSLEEPVERORDENING DORDRECHT Artikel 1 In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd. Artikel 2 De uitvoering van de wegsleepverordening is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Datum (ontwerp)besluit : 27 februari 2017

VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Datum (ontwerp)besluit : 27 februari 2017 VERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 27 februari 2017 Onderwerp : Omgevingsverordening Gelderland 5.1.3.1 Activiteit : vergunning voor het bijzonder gebruik van de

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016

Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 Afvalstoffenverordening van de gemeente Renkum 2016 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie