Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers"

Transcriptie

1 Jaargang 9 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. BTW-VERHOGING ROEPT VRAGEN OP 2. DREIGEND FAILLISSEMENT? DENK AAN MELDING BETALINGSONMACHT 3. ALTERNATIEVE PENSIOENMOGELIJKHEDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE 4. STERKERE VERHOGING PENSIOENLEEFTIJD NODIG 5. HARDERE AANPAK FRAUDE MET TOESLAGEN 6. VAR-WUO WEKT VERTROUWEN OP 7. WOZ-WAARDE IN JAAR VAN OVERLIJDEN BEPALEND VOOR ERFBELASTING 8. SBR WORDT STANDAARD VOOR AANGIFTE IB EN VPB 9. PERSOONLIJKE NOOT 10. GROEIENDE GROEP OLDTIMERS VEROORZAAKT STEEDS MEER SCHADELIJKE EMISSIES 11. MINDER ALIMENTATIE VOOR ONDERNEMERS MET TEGENSLAGEN 12. KORTE TOILETPAUZE RESULTEERT IN PARKEERBON

3 1. BTW-VERHOGING ROEPT VRAGEN OP Per 1 oktober aanstaande gaat het btwtarief omhoog van 19 naar 21 procent. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is het dat niet, zo schrijft Felix Peppelenbosch in de Staatscourant. Zo kan bijvoorbeeld de vraag aan de orde komen welk tarief een ondernemer in rekening moet brengen voor een dienst die hij voor 1 oktober al heeft gefactureerd, maar die hij pas verricht na 1 oktober. Advocaten bijvoorbeeld vragen bijna altijd een voorschot voor hun nog te verrichten werkzaamheden. Is dan het 19- of het 21-procenttarief van toepassing? Dat laatste is het geval. Dat is ook praktisch, want anders zou de advocaat eerst een factuur met 19 procent btw moeten sturen en later nog eens een factuur met 2 procent extra. De ondernemer die de factuur ontvangt, mag die 21 procent aftrekken. Een andere vraag is, welk tarief van toepassing is op doorlopende prestaties die zijn begonnen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na deze datum. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van gas, elektriciteit en water en telecommunicatiediensten. Hiervoor geldt het volgende: als het gaat om een periode die eindigt na 30 september 2012, dan moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de dienst of de levering die plaatsvindt vóór 1 oktober geldt het oude tarief van 19 procent. Voor het deel van de prestatie die plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21 procent. Dan is er ook nog de overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum ná 30 september De overgangsregeling houdt in dat het 19 procenttarief blijft gelden voor alle te betalen termijnen tot 1 oktober 2013, volgend jaar dus. De achtergrond van deze overgangsregeling is dat op 27 april jongstleden door de Kunduz-partijen is besloten het btwtarief per 1 oktober aanstaande met 2 procent te verhogen. Kopers die vóór deze datum een nieuwbouwwoning kochten met een opleveringsdatum ná 30 september, hebben hiermee geen rekening gehouden. Veel nieuwbouwprojecten worden vaak pas gestart als een bepaald percentage van de nog te bouwen woningen is verkocht. Dit is over het algemeen standaard in de koop/aannemingsovereenkomst opgenomen. Juridisch gezien is er dan sprake van een opschortende voorwaarde. Dat houdt in dat de koopovereenkomst feitelijk pas ingaat op het moment dat deze voorwaarde wordt vervuld. Als deze datum na 28 april 2012 ligt, is het vervolgens de vraag of het overgangsrecht nog wel van toepassing is. Dat blijkt het geval. Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën is het van belang dat de koop/aannemingsovereenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten. Niet van belang is of er opschortende dan wel ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in deze overeenkomst. Dan speelt er met nieuwbouwprojecten nog de volgende kwestie. In het kader van de uitvoering van een koop/ aanneemovereenkomst is het vrijwel altijd mogelijk meerwerk te laten uitvoeren. In veel van deze overeenkomsten is een bepaling opgenomen dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50 procent, van de vergoeding voor dat meerwerk. Hiervoor geldt het volgende: als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk is verstrekt vóór 28 april 2012 (dus als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst) en de betaling daarvan in één of meer termijnen gedaan wordt vóór 1 oktober 2013, geldt het tarief van 19 procent. 2. DREIGEND FALLISSEMENT? DENK AAN MELDING BETALINGS- ONMACHT Veel ondernemingen ondervinden nadelige gevolgen van de economische crisis. Nog zeer onlangs, op 13 augustus 2012, liet het CBS weten dat er alleen al in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet zijn verklaard. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van Met deze feiten in het achterhoofd is het des te belangrijker dat bestuurders attent zijn op het tijdig melden van betalingsonmacht, zo meldt Flynth Belastingadviseurs. Denk aan aparte melding betalingsonmacht door bestuurders. Kan een bv (of stichting, nv of ander rechtspersoon) niet tijdig betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. Het is daarnaast echter ook belangrijk dat een bestuurder tijdig een aparte melding betalingsonmacht moet doen. De bestuurder kan in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor belasting- en premieschulden van zijn bv.het gaat daarbij vooral om loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, omzetbelasting en premies voor het bedrijfspensioenfonds. Aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de genoemde schulden kan de bestuurder in de meeste gevallen 3

4 ontkomen door een tijdige melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of het Bedrijfspensioenfonds. Van een tijdige melding is sprake als de bestuurder de melding doet, binnen twee weken, ná de dag waarop de betalingsonmacht is ontstaan. Vaak is dat het tijdstip waarop de premies en/of de belasting behoorde(n) te zijn afgedragen of voldaan had(den) moeten worden. Voorwaarde is wel dat de bestuurder alle verschuldigde belastingen in de gedane aangifte heeft verantwoord. Voor het deel dat de bestuurder niet in zijn aangifte heeft verantwoord, geldt de melding van betalingsonmacht niet! Sinds medio 2010 moet de bestuurder een dergelijke melding schriftelijk doen. Dat kan digitaal via het eigen domein op de website van de Belastingdienst, via een speciaal te downloaden formulier van de site van de Belastingdienst óf via een brief. Heeft de bestuurder een rechtsgeldige melding gedaan, dan is hij alleen aansprakelijk als de Belastingdienst aannemelijk weet te maken dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is en wel in de periode van drie jaren voorafgaande aan het tijdstip van de 3. ALTERNATIEVE PENSIOEN- MOGELIJKHEDEN VOOR DE ZELF- STANDIGE Advocaat-Generaal Niessen concludeert in twee procedures voor de Hoge Raad dat zelfstandigen en werknemers geen gelijke gevallen zijn voor de pensioenopbouw. Wat zijn alternatieven voor de pensioenopbouw van een zzp er? In twee verschillende zaken hebben zelfstandig ondernemers lijfrentepremies voor de inkomstenbelastingheffing afgetrokken. De inspecteur accepteert een lager bedrag, namelijk het bedrag van ieders jaar- en reserveringsruimte. Volgens belanghebbenden is er sprake van een ongelijke behandeling. Zelfstandig ondernemers hebben minder mogelijkheden dan werknemers om fiscaal gefacilieerd een pensioenvoorziening te vormen. De Advocaat-Generaal (A-G) concludeert dat zelfstandigen en werknemers rechtsgeldige mededeling van betalingsonmacht. Heeft de bestuurder geen rechtsgeldige melding gedaan, dan is hij aansprakelijk tenzij hij zèlf aannemelijk kan maken dat het hem niet te verwijten is dat er geen rechtsgeldige melding is gedaan. Slaagt de bestuurder daarin, dan moet hij ook nog aannemelijk maken dat er geen sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Coulanceregeling uitstel van betaling Met het oog op de crisis geldt er sinds mei 2009 een tijdelijke regeling op grond waarvan de bestuurder eerder kan aankloppen bij de Belastingdienst om uitstel van betaling te krijgen. Aan deze tegemoetkoming zijn wel de nodige voorwaarden verbonden. Zo moet onder andere de onderneming levensvatbaar zijn en moet de bestuurder de belastingschuld wel op termijn kunnen voldoen. Ook moet hij concreet kunnen aangeven voor welke periode hij het uitstel van betaling nodig heeft. Tot slot moet een derde deskundige een verklaring opstellen, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de bestuurder aan de gestelde vereisten voldoet. Zonodig moet hij aan de Belastingdienst een zekerheidsverklaring verschaffen waarin óók aannemelijk gemaakt moet worden dat de bestaande betalingsmoeilijkheden feitelijk en rechtens geen vergelijkbare gevallen zijn. De wetgever heeft zich bij het opstellen van de fiscale regels van de opbouw van oudedagsvoorzieningen vergewist van de verschillende posities van zelfstandigen en werknemers en daarop zijn wetgeving afgestemd. Van een onevenredig ongelijke behandeling is dan ook geen sprake. Alternatieven De uitkomst mag niet verrassen. Je moet niet bij de rechter aankloppen om de onbillijkheid van wetgeving aan te kaarten. De rechter moet ervan uitgaan dat de wetgever billijk is geweest, tenzij er sprake is van een onevenredige ongelijkheid waar geen redelijke grond voor is. Hiervan is volgens de A-G in dit geval geen sprake. Dit laat echter onverlet dat zelfstandigen in zijn algemeenheid minder ruime opbouwmogelijkheden hebben dan werknemers. Dat is op zich merkwaardig. Arbeid en de daarmee samenhangende direct veroorzaakt zijn door de economische crisis! Gevolg is dat de stringente voorwaarden waaronder de ontvanger uitstel van betaling kan verlenen in individuele gevallen soepeler kunnen worden toegepast. Let op: vrijwaring inlenersaansprakelijkheid Het grote aantal faillissementen vergroot ook de kans om aansprakelijk te worden gesteld voor de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Sinds 1 juli 2012 bestaat mogelijkheid tot vrijwaring bij de inlenersaansprakelijkheid. inkomsten zouden centraal moeten staan bij de opbouw van een oudedagsvoorziening, niet de hoedanigheid waarin die arbeid verricht wordt. Alleen de wetgever kan dit opheffen, maar het is niet waarschijnlijk dat er op dit vlak op korte termijn iets gaat veranderen. Ook al omdat veel zelfstandigen en ondernemersorganisaties deze achterstand niet als heel knellend ervaren. Als pleister op de wonde geldt de saldomethode voor het deel van de premies dat deze zelfstandige niet fiscaal heeft kunnen aftrekken. Dat wil zeggen: in zoverre hij geen premieaftrek heeft genoten, krijgt hij in de uitkeringsfase de (eerste) termijnen onbelast. Deze saldomethode is echter vanaf 2010 beperkt tot een jaarlijkse premie van Wordt er meer aan niet-aftrekbare premie betaald, dan is dit meerdere gewoon belast. Vitaliteitsregeling Een andere mogelijkheid voor opbouw van een inkomensvoorziening is de vitaliteitsregeling die per 2013 wordt geïntroduceerd. De vitaliteitsregeling gaat gelden voor werknemers en zelfstandigen en biedt de mogelijkheid om een voorziening op te bouwen die vóór het bereiken van de pensioenleeftijd wordt opgenomen. Deze regeling kan voor zelfstandigen met een onregelmatig inkomen enigszins interessant zijn. Als de zelfstandige een goed jaar draait hoge winst moet hij mogelijk aan de top van zijn inkomen 52% belasting betalen. Door in dat jaar binnen de vitaliteitsregeling te sparen, kan de belastingheffing gematigd worden. In een slecht jaar lage of geen winst worden opnamen tegen een laag belastingtarief in de heffing betrokken. 4

5 Kortom: Sparen als de winst hoog is; en Ontsparen als de winst laag is. Dit spaar- en ontspaargedrag zal overeenkomen met de inkomensbehoefte van een zelfstandige. 4. STERKERE VERHOGING PENSIOEN- LEEFTIJD NODIG De Nederlandse vergrijzing leidt bij ongewijzigd beleid tot toenemende kosten van de gezondheidszorg, de rijksbijdrage AOW en uiteindelijk tot onhoudbare overheidsfinanciën. Dit blijkt uit onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO. Er is een combinatie van maatregelen nodig om onhoudbare situaties te voorkomen. Essentieel is volgens het centrum een sterkere verhoging van de pensioenleeftijd met een sterkere koppeling aan de levensverwachting dan voorgesteld in het concept stabiliteitsprogramma Een verdere toename van de arbeidsparticipatie van ouderen maakt het verhogen van de pensioenleeftijd effectiever. Ook zijn investeringen die de algemene arbeidsproductiviteit en de arbeidsproductiviteit in de langdurige zorg te verhogen noodzakelijk. De studie Vergrijzing: onzekerheden en oplossingen van het centrum is een kwantitatieve analyse van de gevolgen die diverse combinaties van onzekere ontwikkelingen kunnen hebben op de betaalbaarheid van de Nederlandse verzorgingsstaat. 5. HARDERE AANPAK FRAUDE MET TOESLAGEN Het kabinet gaat de fraude met toeslagen nog harder aanpakken. De Belastingdienst/ Toeslagen heeft het afgelopen jaar al stevig ingezet op de aanpak van fraude. Ook de komende tijd zal de bestrijding van fraude onverminderd prioriteit hebben. Het kabinet stelt daarom een aantal nieuwe maatregelen voor. Zo kunnen fraudeurs die tweemaal de fout ingaan vanaf volgend jaar een boete van 150% verwachten. Dit schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doet dit mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoge boete voor fraudeurs Fraude moet hard worden aangepakt en oneigenlijk gebruik moet zoveel mogelijk worden voorkomen, aldus staatssecretaris Weekers. Het kabinet stelt daarom een aantal nieuwe maatregelen voor. Zo kunnen fraudeurs die tweemaal de fout ingaan vanaf volgend jaar een boete van 150% tegemoet zien. Als de recidivist de boete niet ineens kan betalen, wordt deze verrekend met nog te ontvangen toeslagen. Bij geen reactie stopt toeslag Verder zal de uitbetaling van een toeslag stopgezet worden als iemand niet reageert op het verzoek van de inspecteur om inkomen uit het buitenland op te geven. Betere inkomensschatting Toeslagen worden verleend op basis van een schatting. Aan het eind van een jaar kan blijken dat het inkomen toch hoger is dan de schatting, waardoor er geen recht op een toeslag is. Er wordt dan ook onderzocht of de Belastingdienst toeslaggerechtigden kan helpen het inkomen beter te schatten. Wanneer de Belastingdienst signalen heeft dat de schatting mogelijk niet klopt, zal ze de toeslaggerechtigde daar actief op wijzen. Hoe beter het inkomen geschat wordt, hoe minder mensen te veel of te weinig toeslag krijgen. Als blijkt dat iemand twee jaar op rij ten onrechte huurtoeslag uitgekeerd heeft gekregen zal de toeslag ook stopgezet kunnen worden. Rente bij terugbetaling toeslag Daarnaast zal voortaan rente gerekend worden als een deel van de toeslag terugbetaald moet worden. 6. VAR-WUO WEKT VERTROUWEN OP Volgens hof Arnhem vormen de interimwerkzaamheden van een manager geen onderneming omdat hij geen ondernemingsrisico heeft gelopen. Desondanks heeft de afgegeven VAR-WUO door de Belastingdienst bij de manager wel het vertrouwen gewekt dat zijn interim-werkzaamheden ondernemingsactiviteiten zijn. Omdat hij voldoet aan het urencriterium komt de manager met een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel alsnog in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Wel of geen ondernemer? De manager verricht sinds het jaar 2003 op onregelmatige basis interim-managementwerkzaamheden in de gezondheidszorg. In het jaar 2007 geeft hij de inkomsten die hij hiermee heeft genoten aan als winst uit onderneming. Daarbij claimt hij ook een zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. Voor het jaar 2007 heeft de manager een VAR-WUO ontvangen van de Belastingdienst. In dat jaar heeft hij drie opdrachtgevers. In 2008 heeft hij nog maar 1 opdrachtgever. In 2009 stopt de manager met zijn interim-werkzaamheden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar Volgens hem is er al vanaf 2006 geen sprake meer van een onderneming en heeft de manager in 2007 geen recht op de ondernemersfaciliteiten. Rechtbank Arnhem verklaart het beroep van de manager ongegrond. Hof Arnhem overweegt dat de interim-werkzaamheden voor de manager geen onderneming vormen omdat hij daarmee geen ondernemingsrisico heeft gelopen. Het beroep van de manager op het vertrouwensbeginsel slaagt echter. Volgens het hof kon de manager vertrouwen ontlenen aan de afgegeven VAR-WUO dat zijn werkzaamheden een onderneming vormden. Aannemelijk is dat de manager wel aan het urencriterium heeft voldaan. Hij komt dan ook in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. 5

6 7 WOZ-WAARDE IN JAAR VAN OVERLIJDEN BEPALEND VOOR ERFBELASTING Voor de heffing van erfbelasting wordt aangesloten bij de waarde van het huis op het tijdstip van overlijden. Volgens de Successiewet 1956 geldt voor mensen die vóór 2012 een huis hebben geërfd als waarde de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Ontwikkelingen na het overlijden, zoals bijvoorbeeld een daling van de huizenprijzen, hebben geen gevolgen voor de vastgestelde erfbelasting. Inmiddels is de wet voor de te hanteren WOZ-waarde echter versoepeld. Voor overlijdens op of na 1 januari 2012 geldt een keuzeregeling. Als de verkrijger van een woning daarvoor kiest, kan de WOZ-waarde gehanteerd worden die geldt voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Op die manier kan men kiezen voor een WOZ-waarde waarvan de peildatum dichter ligt bij de datum van overlijden. De versoepeling geldt evenwel niet voor overlijdens in 2010 en CPB: zelfstandigenaftrek te ruim Het Centraal Planbureau (CPB) pleit voor een aanpassing van de Zelfstandigenaftrek. Doordat het gemiddelde belastingtarief voor zelfstandigen lager is dan voor werknemer worden werknemers om een verkeerde reden aangemoedigd om zelfstandige te worden. De zelfstandigenaftrek is volgens het CPB bedoeld om te zorgen dat ondernemers niet gedemotiveerd worden door de vrees dat zij al hun winst aan de belasting moeten afdragen. Van een verdiende euro houden ZZP-ers 15 tot 25 cent meer over dan werknemers. Het planbureau constateert echter dat de huidige regeling ook veel mensen stimuleert zich als zzp er in te schrijven om belastingvoordeel te ontvangen, zonder dat zij daadwerkelijk een winstgevende onderneming proberen op te zetten. Het aantal zelfstandigen in Nederland stijgt van 850 duizend in 2001 naar 1,1 miljoen in De MKB-winstvrijstelling scoort gunstig in de analyse van het CBP. Deze belastingvrijstelling werkt als een verlaging van het marginale belastingtarief voor zelfstandigen. Een belangrijk effect van deze faciliteit is dat de keuze van rechtsvorm van ondernemingen wordt gedreven door economische motieven in plaats van door belastingontwijking. Bovendien worden zelfstandigen aangemoedigd om meer (fiscale) winst te maken. De zelfstandigenaftrek moet worden omgevormd naar een specifieke aftrek voor de groepen die deze steunregeling daadwerkelijk nodig hebben, als werkzoekende ouderen en arbeidsgehandicapten, aldus het CBS rapport. FNV Zelfstandigen reageert kritisch op het rapport van het CPB: zelfstandigen moeten wel een fiscale tegemoetkoming ontvangen, omdat ondernemers in tegenstelling tot werknemers in loondienst meer risico lopen en investeringen moeten doen. Om echt ondernemerschap te stimuleren is FNV Zelfstandigen voorstander van een fiscale faciliteit die is gebaseerd op winst en niet op het aantal uren dat gewerkt wordt (1225 urencriterium voor zelfstandigenaftrek). Het rapoort is te downloaden op: 8. SBR WORDT STANDAARD VOOR AANGIFTE IB EN VPB Standard Business Reporting (SBR) wordt de standaard voor het aanleveren van allerlei financiële informatie bij de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel (KvK). Dat hebben minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financiën met marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties afgesproken. Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken, aldus minister Verhagen. Door slim gebruik van deze standaard maken we het leven van ondernemers makkelijker. De overheid gaat vanaf 1 januari 2013 werken met de SBR-standaard voor de aangiftes voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting. Het gaat om aangiftes die ondernemers rechtstreeks doen vanuit softwarepakketten of via intermediairs zoals accountants. De komende jaren kunnen ook andere belastinggegevens, en ook de aanlevering van statistieken bij het CBS en de jaarrekeningen bij de KvK steeds meer via de nieuwe standaard gebeuren.met SBR kunnen ondernemers gegevens uit hun administratie eenvoudig (her)gebruiken. Ook de banken werken in toenemende mate met deze standaard voor bijvoorbeeld kredietrapportages. Hierdoor kan een bedrijf straks met dezelfde financiële informatie aan de slag richting zijn bank als in de richting van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld het CBS. Zowel uitvragende als aanleverende partijen (ondernemers, accountants, administratiekantoren) hebben hier voordeel bij doordat rapportages sneller kunnen worden samengesteld en verwerkt Ook worden gegevens beter uitwisselbaar en kwalitatief beter doordat er minder fouten optreden. De SBRstandaard is geschikt voor belastingaangiften, jaarrekeningen, statistiekinformatie en kredietrapportages. Alle uitvragende partijen hebben zich verbonden aan het gebruik van deze standaard.individuele ondernemers die via internet hun belastingaangifte doen, kunnen dat gewoon blijven doen. Wordt de aangifte vanuit een softwaresysteem aangeleverd (bijvoorbeeld door een accountant of een administratiekantoor) dan wordt in de toekomst dus alleen nog de SBRstandaard gebruikt via het zogeheten Digipoort kanaal van de overheid. Door een gefaseerde invoering van de SBRstandaard is het mogelijk voor softwareleveranciers om tijdig hun pakketten SBR-geschikt te maken en voor aanleveraars om zich goed voor te bereiden op de invoering van SBR. Banken en andere marktpartijen ondersteunen de nieuwe aanpak. In een intentieverklaring hebben alle betrokken partijen uitgesproken dat 6

7 zij verwachten dat de overgang naar SBR geen hogere kosten voor ondernemers hoeft te betekenen. Behaalde voordelen zullen ook zoveel mogelijk aan de ondernemingen worden doorgegeven 9. PERSOONLIJKE NOOT Mochten Verhagen en Weekers al weten wat SBR inhoudt ik stel me de vraag of ze enig idee hebben wat de implementatie van SBR in de administratieve processen met zich meebrengt. Om nu al te spreken over dat behaalde voordelen doorgegeven zullen worden is wel erg prematuur.. Deze voordelen moeten eerst gerealiseerd worden. Sofware leveranciers zijn druk bezig met het ontwikkelen van de programmatuur. Ik kan u nu al verzekeren dat deze zeker niet gratis ter beschikking gesteld wordt aan adviserend Nederland en het de omzet van deze bedrijven een boost op zal gaan leveren. Verder valt niet te begrijpen dat de overheidsdiensten al veel langer wisten dat SBR met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd zou worden en zij de aanleverende partijen eerst toch nog BAPI certificaten laten kopen met een looptijd van 6 maanden om deze vervolgens om te moeten zetten in een nog veel duurder SBR PKI servercertificaat. Om u een idee te geven van de implementatie. Finianciele admnistraties zullen gekoppeld moeten worden aan de Nederlandse taxonomie.uitvragende partijen zoals fiscus, banken, KvK en CBS halen hieruit de gevens die voor hen van belang zijn. Bijvoorbeeld. Daar waar banken hun kredietrapportages nu nog handmatig in moeten voeren, met behulp van SBR behoort dit tot de verleden tijd. De adviseur wordt dus het hulpje van een aantal instanties en waar het voordeel terecht gaat komen hoeft geen betoog meer. Accountants, fiscalisten en administratiekantoren mogen neem ik aan ook tot de ondernemers gerekend worden. Ze zullen de ksoetnverhogongen als gevolg van deze door de overheid opgedrongen nieuwe standaard dan ook zeker doorberekenen aan hun klanten.. En voor de zoveelste keer zal blijken dat de MKB bedrijven gewoon duurder uit zijn en het gesuggeerde voordeel bij de uitvragende partijnen terecht komt. Over geld weggooien gesproken en dat in deze crisis tijd. 10. GROEIENDE GROEP OLDTIMERS VEROORZAAKT STEEDS MEER SCHA- DELIJKE EMISSIES Auto s ouder dan 25 jaar (oldtimers) vormen in een aantal grote steden nu nog ongeveer 1% van het licht wegverkeer. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot aan PM10-fijn stof en 20% van de NOx. De uitstoot van fijnstof (PM10) uit de uitlaat van dieselvoertuigen van die leeftijd, goed voor de helft van de import van oldtimers, is 80 keer hoger dan van een moderne dieselauto.hetzelfde geldt voor oldtimers op benzine en LPG. De uitstoot van NOx van deze voertuigen is keer hoger dan van een moderne benzineauto. De import van één oude auto van voor 1988 doet zo het effect van vele nieuwe schone auto s teniet. Dat blijkt uit het onderzoek Milieueffecten van oldtimers dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben uitgevoerd en dat op 1 augustus 2012 is gepubliceerd. Staatssecretaris Atsma constateert dat het rapport de vermoedens bevestigt. Jonge oldtimers, net ouder dan 25 jaar, zijn de afgelopen jaren in flinke aantallen geïmporteerd en worden steeds vaker ingezet voor dagelijks gebruik. Omdat deze auto s sterk vervuilend zijn, zijn ze in hoge mate verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in met name grote steden. Atsma wil samen met zijn collega-staatssecretaris Weekers (Financiën) serieus kijken naar de aanbevelingen in het rapport. Enerzijds stimuleren we automobilisten succesvol om te investeren in nieuwe, schone auto s, maar tegelijkertijd houden we een importstroom van vieze, oude auto s in stand, waarmee de winst van schone lucht voor een groot deel weer ongedaan wordt gemaakt. 11. MINDER ALIMENTATIE VOOR ONDERNEMERS MET TEGENSLAG In een aantal recente uitspraken in echtscheidingsprocedures hebben rechters bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie de gebruikelijke rekenmethode losgelaten. Voorheen was het gemiddelde bedrijfsresultaat van de onderneming over de voorgaande drie boekjaren bepalend voor de draagkracht van een ondernemer en de hoogte van de alimentatie. In de recente uitspraken baseerden de rechters zich echter op de verwachte inkomsten. Dit is een belangrijke wijziging, waarmee alimentatieplichtige ondernemers die te kampen hebben met teruglopende bedrijfsresultaten gebaat kunnen zijn. Dat zegt Flynth Belastingadviseurs. Echtgenoten gaan een levenslange zorgplicht aan op het moment dat zij in het huwelijk treden. Deze zorgplicht stopt niet als het huwelijk eindigt door een scheiding. Wanneer één van de partners na scheiding niet in het levensonderhoud kan voorzien, dan heeft de andere partner de plicht om bij te dragen in de kosten daarvan. Maar als de financiële omstandigheden van de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige veranderen, kan de eerder vastgestelde bijdrage in de kosten van het levensonderhoud de alimentatie worden bijgesteld. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door de behoefte van de alimentatiegerechtigde (wat heb je nodig) en de draagkracht van de alimentatieplichtige (wat kun je betalen). Voor de bepaling van de behoefte kijken rechters naar de welstand tijdens het huwelijk. Voor de bepaling van de draagkracht maken ze gebruik van rekenregels die staan in het zoge- 7

8 naamde Tremarapport. Volgens die regels wordt het inkomen van een ondernemer bepaald door een gemiddelde te nemen van het inkomen van de voorgaande drie boekjaren. Maar door de economische crisis vertonen de inkomens van veel ondernemers een dalende lijn. Als de draagkracht van zo n ondernemer wordt bepaald op basis van een gemiddelde van de inkomens van de voorgaande drie boekjaren, dan leidt dat tot een te hoge en onredelijke uitkomst. In een aantal recente uitspraken hebben rechters de draagkracht van een ondernemer bepaald op basis van verwachte inkomsten en niet op basis van het gemiddelde van de voorgaande drie boekjaren. Alimentatieplichtige ondernemers die kampen met teruglopende bedrijfsresultaten, kunnen hier hun voordeel mee doen. Bij de woning van de man geldt dat er parkeerbelasting verschuldigd is. De heffingsambtenaar van de gemeente Breda legde een naheffingsaanslag parkeerbelasting op omdat de man de verschuldigde parkeerbelasting niet had voldaan. De man wijst op zijn gezondheidstoestand die toiletbezoek noodzakelijk maakte. Hij stelt dat hij niet meer de mogelijkheid had om vooraf parkeerbelasting te betalen. Rechtbank Breda kent geen clementie en oordeelt dat er sprake is van parkeren gedurende de periode van enkele minuten dat de man zijn auto heeft verlaten voor toiletbezoek. Dat de man naar eigen zeggen niet in staat was om vooraf de parkeerbelasting te betalen, doet niets af aan de juistheid van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Er kan in dit geval volgens de rechtbank ook niet worden gesproken van het onmiddellijk in- en uitstappen van personen. 12. KORTE TOILETPAUZE RESULTEERT IN PARKEERBON Een man die zijn auto enkele minuten bij zijn woning parkeerde vanwege toiletbezoek, is terecht door een heffingsambtenaar op de bon geslingerd. Tot dat oordeel kwam rechtbank Breda onlangs. Jaargang 9 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:445

ECLI:NL:RBDHA:2017:445 ECLI:NL:RBDHA:2017:445 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-01-2017 Datum publicatie 07-02-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 7638 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald.

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald. looofoo ccts Den Haag, 2 8 MRT 2011 Kenmerk: DGB 2011-1237 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van >( Z 15 februari 2011, nr. 10/00160, inzake Bf^^^NP te ÜÜH betreffende

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Bent u bestuurder van een onderneming die een rechtspersoon is?

Bent u bestuurder van een onderneming die een rechtspersoon is? Bent u bestuurder van een onderneming die een rechtspersoon is? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Om welke belastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen 1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen De ontvanger kan de bestuurder van een BV aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven aanslagen. De bestuurder van een BV kan dit voorkomen door

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:6941

ECLI:NL:RBGEL:2016:6941 ECLI:NL:RBGEL:2016:6941 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 27-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 3964 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

Alimentatiekantoor.nl

Alimentatiekantoor.nl Fax naar: 084-729 59 38 Pag. 1/5 Alimentatie Alimentatie berekenen? Wij kunnen dit voor u berekenen a.d.h.v. de inkomensgegevens of indien u variable inkomens (ondernemer) heeft op basis van trends en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:9611

ECLI:NL:GHARL:2017:9611 ECLI:NL:GHARL:2017:9611 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 07-11-2017 Datum publicatie 10-11-2017 Zaaknummer 16/01141 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2016:3790, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg?

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg? Zelfstandig genoeg? U ondernemer? Dat bepalen wij wel! Grenzen aan de keuze voor ondernemerschap Door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl Opbouw voordracht Doel: kiezen fiscaal optimaal

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Inhoud 1. De (ondernemer voor de) inkomstenbelasting 1.1 Ontwikkelingen op pensioengebied 1.2 Aandachtspunten aangifte

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BM1206

ECLI:NL:HR:2010:BM1206 ECLI:NL:HR:2010:BM1206 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 24-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 08/03539 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BM1206

Nadere informatie