Leveren van 11 of meer personenwagens in politieuitvoering op basis van een leasingcontract voor de lokale politie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveren van 11 of meer personenwagens in politieuitvoering op basis van een leasingcontract voor de lokale politie Antwerpen"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN LOKALE POLITIE ANTWERPEN Hofstraat Antwerpen Prijs: 17,50 OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. LPA/2007/1038 Leveren van 11 of meer personenwagens in politieuitvoering op basis van een leasingcontract voor de lokale politie Antwerpen Open offerteaanvraag op Vrijdag..te uur, op het bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst, afdeling aanbestedingen (gang 1 ste verdieping), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de inschrijvingen. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijfseenheid patrimoniumonderhoud/stafdienst/ aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: de heer Maurice Verlackt, tel fax , wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier: lokale politie Antwerpen, aankoop en facturatie, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen, mevrouw Anja De Bruyn, tel fax , en/of mevrouw Evelien Maesschalk, tel fax , wat betreft technische inlichtingen m.b.t. het dossier: de heer Bart Goris, commissaris van politie, tel fax , en/of de heer Paul Crève, wagenparkverantwoordelijke, tel fax ,

2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Het leveren van 11 of meer personenwagens in politie-uitvoering op basis van een leasingcontract op lange termijn, duur van zestig (60) maanden, met volledig onderhoudscontract, voor de lokale politie Antwerpen. Een eventuele verlening van de leasingtermijn met maximum 6 maanden is mogelijk tegen dezelfde voorwaarden. Desgevallend zal een aangetekend schrijven gericht worden aan de verhuurder. Artikel 2. wetgeving Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten; (BS ) het koninklijk besluit van en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; (BS ) het koninklijk besluit van en later wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; (BS ) de wet van betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; het koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen; het koninklijk besluit van 26 februari 1981 en haar wijzigingen houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen. Ingeval van tegenspraak is, wat de administratieve bepalingen betreft, de orde van voorrang als volgt: 1. de wet van 24/12/93, het koninklijk besluit van 08/01/96 en het koninklijk besluit van 26/09/96 tot bepaling van de uitvoeringsregels; 2. de wet van 15/06/2006; 3. Het bijzonder bestek; 4. De bijlage bij het koninklijk besluit van 26/09/96 Indien de inschrijver in het huidige bestek of in de aanvullende documenten vergissingen of leemten vaststelt ( verschillen in de teksten, gebrek aan samenhang, tegenstrijdigheden, ) zodat het hem onmogelijk is een prijs

3 te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan de leidende dienst, krachtens de bepalingen van artikel 98 van het Koninklijk Besluit van 8 januari Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken: Art. 63 Artikel 3. aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van leveringen op basis van een open offerteaanvraag tegen prijslijst. Artikel 4. selectiecriteria 1. opgave van een uitgebreide lijst met referenties van de laatste 3 jaar waaruit blijkt dat de inschrijver reeds talrijke voertuigen tot voldoening van de klanten heeft geleverd met vermelding van bedrag, datum en voor welke publiek- of privaatrechterlijke instanties ze bestemd waren. 2. een referentielijst betreffende leveringen van voertuigen aan geïntegreerde politie.

4 Artikel 5 prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro, voor de producten en opties vermeld in hoofdstuk 2 hierna. Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de offerteprijs begrepen zijn met uitzondering van de BTW. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgeheven. Tevens is de inschrijver verplicht de residuwaarde op te geven voor een eventuele overname van het voertuig na beëindiging van de leasingperiode. Artikel 6. wijze van gunnen De gunning geschiedt aan de inschrijver die de gunstigste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningscriteria in dalende volgorde van belang: Perceel 1: 1. operationele waarde van de voertuigen: 35 punten 2. prijs: 25 punten 3. technische waarde van de voertuigen: 30 punten 4. leveringstermijn: 10 punten De beoordeling van de operationele en technische waarden zal voor alle percelen gebeuren aan de hand van het ter demonstratie gegeven voertuig en de technische beschrijving. Artikel 7. termijnen Leveringstermijn: De leveringstermijn dient door de inschrijver in zijn offerte te worden opgegeven. Er moet een termijn worden opgegeven, uit te drukken in kalenderdagen, -weken of -maanden. Bij opgave van een leveringstermijn bij benadering (toevoeging van circa e.d.) zal het bestuur bij het vaststellen van de uiterste leveringsdatum, een speling aanvaarden van maximum zeven kalenderdagen. De leveringstermijn begint te lopen daags na de datum van verzending van het aanvangsbevel. Waarborgtermijn: In afwijking van art. 63 van de algemene aannemingsvoorwaarden dient de inschrijver de termijn van waarborg te bepalen welke door hem op de aangeboden producten wordt verleend tegen materiaal- en construtiefouten. Deze termijn gaat in de dag volgend op de totaliteit van de levering. Gestandsdoeningstermijn:

5 De inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Artikel 8. levering - controle en toezicht Plaats van levering: De voertuigen dienen afgeleverd te worden op het wagenpark van de lokale politie Antwerpen, technische dienst en economaat, Noordersingel 3, 2140 Borgerhout. De afleveringen dienen te geschieden de eerste vijf dagen van de week tussen 8.30 en uur. De lokalen zijn gesloten op zater-, zon- en feestdagen (inclusief plaatselijke) Nazicht van de levering: Het bestuur voorziet een termijn van 15 kalenderdagen voor nazicht van de geleverde goederen. Controle en toezicht op de uitvoering: Deze aanneming geschiedt voor rekening van de stad Antwerpen. De leiding berust bij de lokale Politie Antwerpen, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen. Leidende ambtenaar: Anja De Bruyn, adviseur. Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: Mevrouw De Bruyn Anja, Mevrouw Maesschalk Evelien. Verantwoordelijke voor de technische opvolging: de heer Paul Créve, wagenparkverantwoordelijke, de heer Bart Goris, commissaris van politie.

6 Artikel 9. offerte Offerte: De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". De offerte moet geadresseerd zijn aan: College van Burgemeester en Schepenen ten Stadhuize 2000 Antwerpen Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover aan volgende dubbele voorwaarde is voldaan: 1 het bestuur aan de dienstverlener nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd.

7 Artikel 10. bij de offerte te voegen bescheiden 1) uitgebreide lijst met referenties van de laatste 3 jaar van geleverde voertuigen; 2) referentielijst betreffende leveringen van voertuigen aan geïntegreerde politie; 3) een volledige beschrijving en/of documentatie in enkelvoud (Nederlandstalig) van de aangeboden voertuigen; 4) PVG afgeleverd door Federale Overheidsdienst Verkeer; 5) Minimum 10 kleurenfoto s van opbouw voertuig en afgewerkt voertuig; 6) Omstandige beschrijving van het procédé tegen corrosie; 7) Uittreksel uit het handelsregister waaruit specialisatie in constructie en inrichting speciale voertuigen blijkt; 8) Foto s en werktekeningen aanpassingswerken vroeger ingerichte voertuigen; 9) Attesten van alle gebruikte materialen; 10) Attest norm ISO 9002, voor zover de inschrijver dit bezit; 11) Gedetailleerde werktekening(en) van volgens dit bestek op te bouwen voertuigen; 12) Gelijksvormigheidsattest betreffende de kwaliteit van de pantsering en de vasthechting; 13) Gedetailleerd plan van ombouw; 14) Attest vervaardiging lichtbak volgens de normen ISO ) Algemene houdersvergunning uitgereikt door het B.I.P.T. voor een mobiel radiozend- en ontvangtoestel; 16) eventuele vrije varianten; 17) RSZ-attest; 18) behoorlijk ingevuld en ondertekend offerteformulier; 19) behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris. RSZ-attest: De inschrijver wordt eraan herinnerd dat voor een offerte van meer dan 5 500,00 het niet bij de offerte voegen van het in artikel 69 bis 1 van het KB dd vereist attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat zijn toestand ten opzichte van deze dienst aangeeft, de nietigheid van de offerte voor gevolg kan hebben. Het originele attest (geen fotokopie) voorzien van de droogstempel van de RSZ dient voorgelegd (aangifte tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening der offertes). Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit is artikel 69 bis 2 van het KB dd van toepassing. Artikel 11. betaling - prijsherziening - borgtocht Betaling van de levering: Voor de betaling van de door het bestuur verschuldigde leasingsommen, is de leverancier verplicht per voertuig maandelijks een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen die, mits afhouding van eventuele boetes, wordt betaald.

8 Voor de eerste betaling gaat de wettelijke betalingstermijn ten vroegste in op de dag van het Proces-verbaal van volledige keuring. De facturen moeten in drievoud rechtstreeks overgemaakt worden aan het College van burgemeester en schepenen, p/a lokale politie Antwerpen, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen, en dienen volgende gegevens te bevatten: - lokale politie Antwerpen; - nummer van het bestek; - nummer van het contract; - nummerplaat van het voertuig; Bij het einde van het contract wordt door de verhuurder een eindafrekening opgesteld, rekening houdende met het effectief aantal gereden kilometers. De afrekening in min op plus dient te gebeuren volgens de reële gereden kilometers. De prijs per meer of minder gereden kilometer moet duidelijk in de offerte vermeld worden. Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoertarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies enz. geven geen aanleiding tot herziening van de offerteprijs. Borgtocht: De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld dient dit te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas te 1040 Brussel. Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de stad Antwerpen, bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen,desguinlei 33, 2018 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van sancties als volgt: hetzij de verbreking van de opdracht zonder enige schadevergoeding aan de dienstverlener; hetzij het toepassen van de andere maatregelen van ambtswege.

9 Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover het bestuur de dienstverlener per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent om het bewijs van de borgtocht te leveren. Wanneer het bestuur van de hiervoor vermelde sancties geen gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete per kalenderdag vertraging van 0,02 percent, de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 percent van de oorspronkelijke aannemingssom. Wanneer de dienstverlener na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt het bestuur deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit geval wordt de boete forfaitair op 2 percent van het bedrag van de opdracht vastgesteld. Aandacht: Er wordt geen borgtocht geëist wanneer de uitvoeringstermijn dertig kalenderdagen niet overschrijdt. Artikel 12. boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering: Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift. Artikel 13. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn:

10 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 2 de uitvoering in eigen beheer van het geheel of een deel van de niet-uitgevoerde opdracht; 3 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 en 3 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven dienstverlener. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven dienstverlener of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Artikel 14. rechtskeuze bevoegde rechtbanken Het Belgische recht is toepasselijk. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Artikel 15. eisen inzake veiligheid en hygiëne De inschrijver verbindt zich door zijn inschrijving tot naleving van: - de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; - de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingbeleid te realiseren; - de aanvullende eisen inzake veiligheid en hygiëne, opgelegd door het diensthoofd IDPB en de arbeidsgeneesheer. De leverancier wordt verplicht bij de levering een attest te voegen waarin de naleving van de geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne wordt verantwoord. De leverancier wordt verplicht bij de levering alle instructiedocumenten inzake werking, gebruikswijze, inspectie en onderhoud, opgesteld in de Nederlandse taal, ter beschikking te stellen.

11 HOOFDSTUK 2: TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Enig artikel. hoeveelheid en beschrijving Het leveren van personenwagens in politie-uitvoering op basis van een leasingcontract op lange termijn, duur van zestig (60) maanden, met volledig onderhoud, voor de lokale politie Antwerpen. Aantal: Algemeen: 1.1.Huurtermijn - De huurperiode van 60 maanden vangt aan vanaf de datum van volledige keuring van het voertuig. - Een eventuele verlenging van de leasingtermijn met maximum 6 maanden is mogelijk per aangetekend schrijven. - Er is geen stilzwijgende vernieuwing van het contract. - In geval van totaal verlies van het voertuig neemt het contract van rechtswege een einde. - Blijkt in de loop van het contract dat het opgegeven kilometeraantal wezenlijk verschilt ( min 10%) van de werkelijk afgelegde afstand dan kan een herziening van het contract door het bestuur gevraagd worden met een aanpassing van de prijzen. - De huurperiode kan een einde nemen wanneer het maximum aantal km van het contract wordt bereikt en zo het bestuur hierom verzoekt Algemeenheden: Al de aangeboden materialen moeten volledig nieuw zijn en behoren tot het laatst op de markt gebrachte model. Zij dienen te beantwoorden aan alle technische eisen gesteld door de EEG en/of door de Belgische wetgeving van toepassing op deze producten en verschenen of bekend gemaakt tot 10 dagen voor het openen van de biedingen Documenten: Alle bescheiden dienen in het Nederlands opgesteld. Indien zulks niet mogelijk is dient een behoorlijk Nederlandse vertaling bijgevoegd Verkeersbelasting: De voertuigen dienen ingeschreven op naam van de verhuurder. Het bestuur is vrijgesteld van verkeersbelasting. Het staat de verhuurder vrij hiervoor vrijstelling aan te vragen.

12 1.5. Verzekering: Het bestuur doet het nodige voor het afsluiten van een omniumverzekering in aangenomen waarde, waarin de rechten van de verhuurder erkend worden en een eventuele franchise ten laste valt van het bestuur Kosten automobielinspectie: De administratieve kosten voortvloeiend uit een eventuele keuring door de automobielinspectie zijn ten laste van het bestuur, behalve indien bij de levering een voorafgaande schouwing door de automobielinspectie wettelijk verplicht is. Dan dient het voertuig op kosten van de aannemer gekeurd te zijn door de automobielinspectie, ten hoogste vijf dagen voor de datum van levering. De technische kosten, voortvloeiend uit een keuring door de automobielinspectie, evenals iedere andere technische aanpassing van het voertuig ten gevolge van wettelijke voorschriften, zijn ten laste van de aannemer en worden beschouwd als zijnde deel uitmakende van de leasingprijs Onderaannemers: De aannemer zal in zijn offerte vermelden welke essentiële delen van de opdracht hijzelf niet uitvoert en aan welke derden hij die deelopdracht toevertrouwt alsmede de waarde van de leveringen door andere aannemers Levering, onderhoud en herstellingen: a) De leverancier verbindt er zich toe om aan de hiernavolgende voorwaarden, door een erkend dealer, die op zijn voorstel in overleg met het stadsbestuur wordt aangeduid, de levering van het voertuig alsmede het volledig onderhoud volgens de instructies en aanbevelingen van de constructeur en alle herstellingen aan het verhuurd voertuig te laten uitvoeren. Bij de inschrijving dient een attest gevoegd dat alle afvalstoffen die ontstaan bij dit onderhoud of herstellingen volgens de wettelijke milieueisen worden afgevoerd.

13 b) In volledig onderhoud en alle herstellingen, dewelke zijn inbegrepen in de leasingprijs, moet o.m. verstaan worden: a) de onderhoudsbeurten voorzien door de leverancier mits inachtneming van de voorschriften van de constructeur. Er dient eveneens rekening gehouden met de aanbevelingen van de constructeur voor gebruik in: - overwegend stadsverkeer - overwegend korte ritten - zware belasting De periode tussen twee onderhoudsbeurten zal echter nooit meer dan km of 12 maanden bedragen: b) het onverwijld uitvoeren van alle herstellingen ten gevolge van normale slijtage, rekening houdend dat deze voertuigen 24 op 24 uur rijden. Deze herstellingen dienen met voorrang binnen maximum 5 werkdagen uitgevoerd, behalve ingeval van ondubbelzinnig aangetoonde heirkracht. Indien herstelling niet binnen de 5 werkdagen wordt uitgevoerd, dient vervangwagen ter beschikking gesteld te worden. c) Alle herstellingen, ook deze voortvloeiend uit opmerkingen van de automobielinspectie en deze voortvloeiend uit ongevallen ( voortvloeiend uit ongevallen worden geregeld via omnium verzekering in aangenomen waarde afgesloten door het bestuur): d) het vervangen en/of herstellen van banden: buiten de eerste vijf banden voorziet het contract een band per schijf van km e) vervangen van ruiten en lichten t.g.v. steenslag of dergelijke ( geen aanrijdingen); f) er dient een pechverhelpingsdienst voorzien van 24 uur op 24 uur, zater-, zon- en feestdagen inbegrepen. Pechverhelping dient te omvatten: slepen, bijstand bij pech, ongeval, inbraak, vandalisme, glasbreuk, e.a.. Om éénvormigheid binnen het korps te behouden dient deze pechverhelpingsdienst afgesloten bij VAB/VTB.

14 c) indien de verhuurder ter gelegenheid van een herstelling vaststelt dat de oorzaak van de defecten te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of abnormale slijtage dient het bestuur per fax hiervan verwittigd, zodat een onderzoek door de politie kan worden gedaan alvorens extra kosten aan het bestuur kunnen worden doorgerekend. Faxnummer politie, logistieke dienst: 03/ d) Bij het einde van de opdracht dienen alle insignes van de stad alsook alle politiekentekens en materieel verwijderd op kosten van en door de leverancier die hiervoor steeds verantwoordelijk blijft. 2. Technische beschrijving van de voertuigen: 1. ALGEMENE CONCEPTIE. A) De voertuigen moeten worden uitgerust als politiepatrouillewagen met striping en prioriteitsalarminstallatie volgens bestaande nomenclatuur. B) De voertuigen moeten van een in België gecommercialiseerd type zijn. De inschrijver moet een PVG, dat door het Belgisch Ministerie van Verkeerswezen afgeleverd is, aan de technische offerte toevoegen. C) De te leveren voertuigen moeten nieuw zijn en van het laatste model dat op de markt is. Ze moeten vrij zijn van elk gebrek of elke constructiefout die zijn uitzicht, de goede werking, stevigheid of gebruiksduur kan schaden. D) De voertuigen moeten overeenstemmen met de wettelijke bepalingen die voor dit type van materiaal op het ogenblik van de levering van kracht zijn, in het bijzonder met het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968, houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen en de voorschriften van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en van de wetgeving op het welzijn. E) De voertuigen dienen eveneens te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 26 februari 1981 en haar wijzigingen houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen.

15 2. TYPE VOERTUIG. A) Het betreffen voertuigen van de middenklasse, type berline met 4 deuren en voorzien van een koffer met kofferdeksel of type vijfdeurs hatchback met achterklep met volgende minimale buitenafmetingen : lengte : 4100 mm breedte : 1700 mm hoogte : 1390 mm B) De voertuigen moeten de mogelijkheid bieden om 4 personen en hun interventiemateriaal of 5 personen zonder uitrusting te vervoeren. 3. PRESTATIES. A) Opdat het voertuig zich gemakkelijk in het wegverkeer zou kunnen voortbewegen moet het beweeglijk en voldoende snel zijn. B) Het voertuig zal op de weg getest worden. Deze test zal uitgevoerd worden met een voertuig dat een last vervoert die overeenstemt met het minimum gewicht van het personeel met uitrusting dat aan boord kan plaatsnemen, en met de normale technische hulpmiddelen die zich aan boord van ieder dienstvoertuig bevinden. C) De acceleratie van de voertuigen van 0 tot 100 km/uur zal in maximum 16 seconden moeten gebeuren, dit met volledige belasting en volledige uitrusting. D) De snelheid met belasting van 2 personen aan boord, bestuurder inbegrepen, en met volledige uitrusting moet minimaal 170 km/uur bedragen. E) De autonomie van het voertuig moet minimum 500 km. tegen een gemiddelde snelheid van 120 km/uur bedragen. F) Inhoud brandstoftank : min. 50 liter

16 4. OPHANGING - WEGLIGGING - WENDBAARHEID. A) De ophanging moet toelaten de motorprestaties ten volle te benutten vooral op bochtige wegen of in een stedelijke omgeving.ze moet zowel aangepast zijn aan de hoge snelheid die het voertuig kan bereiken, als aan de remvoorzieningen van het voertuig. B) Het voertuig dient een optimale wendbaarheid te bieden, in het bijzonder in de stad tegen hoge snelheid. C) Voorwielophanging van het McPherson-type of gelijkwaardig met pneumatische veerpoten D) Gasgevulde schokdempers achteraan 5. MOTOR. A) Dieselmotor : Turbodieselmotor met oxydatiekatalysator conform de Europese emissienormen geldig op het ogenblik van levering (met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot) Cilinderinhoud van de categorie cc Vermogen : min. 74 kw Koppel : min. 230 Nm Omwille van de operationele efficiëntie bij koud weer dienen de dieselmotors uitgerust met een apparaat dat voorkomt dat brandstoffilters en -voorfilters verstopt raken door de kristallisatie van koolwaterstofparafines. Dit apparaat moet in elk geval de brandstof kunnen verwarmen tijdens de voorverwarmingsperiode en de temperatuurstijging van de motor. Het apparaat voor de verwarming van de brandstof mag slechts werken als het contact ingeschakeld is en alleen bij koud weer. Het moet aangepast zijn aan de motorkracht en andere technische gegevens van het voertuig. B) Er zal veel belang worden gehecht aan het voertuig dat de beste verhouding gewicht (kg)/reëel vermogen (Watt) biedt. 6. TRANSMISSIE. A) Aandrijving op de voorwielen in combinatie met elektronische stabilisatieregeling. B) Handbediende versnellingsbak met versnellingspook op de bodem met ten minste 5 volledig gesynchroniseerde versnellingen vooruit en 1 achteruit. 7. STUURINRICHTING EN BESTURING. A) De stuurinrichting van de voertuigen bevindt zich links in de rijrichting. B) Elektro-hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting voorzien van een telescopische veiligheidsstuurkolom.

17 C) De grote wendbaarheid van de voertuigen zal een beoordelingselement zijn. D) Maximale draaicirkel : 11,5 meter tussen muren. E) In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom. 8. REMSYSTEEM. A) Het remsysteem dient aangepast te zijn aan de hoge snelheid die het voertuig kan ontwikkelen. B) Dubbel diagonaal gescheiden hydraulisch remsysteem, met een rembekrachtiger. C) Anti-blokkeringssysteem met elektronische remkrachtverdeling op de vier wielen voorzien van de wettelijke homologatie. D) Het voertuig moet voorzien zijn van geventileerde schijfremmen vooraan, schijfremmen achteraan E) Onafhankelijke mechanische handrem op de achterwielen. F) Asbestvrije remvoering. 9. BANDEN EN WIELEN. A) Het bandenstel, de reserveband inbegrepen, moet bestaan uit radiaalbanden. De banden moeten door de voertuigconstructeur in functie erkend zijn.de banden moeten gekozen worden in functie van de topsnelheid van het voertuig, de acceleratie en de remvoorzieningen. Dat moet ook het geval zijn voor de reserveband. B) De te leveren voertuigen moeten uitgerust zijn met banden van hetzelfde merk en hetzelfde type als die waarmee de in de offerte vooropgestelde voertuigen zijn uitgerust. C) De voertuigen moeten met sneeuwkettingen uitgerust kunnen worden. D) De velgen mogen niet vervaardigd zijn uit een lichte legering. E) De wielen en de banden (reservewiel en -band inbegrepen) moeten van hetzelfde merk, type en afmetingen zijn. Volwaardig reservewiel. 10.ELEKTRISCHE UITRUSTING. A) De voeding van het voertuig is 12 DC Volt. Het voertuig dient uitgerust te worden met twee batterijen. De startbatterij heeft een capaciteit van min. 72 Ah..De tweede batterij is een gelbatterij type OPTIMA YELLOW TOP 12V min. 52 Ah. De installatie is uitgevoerd met scheidingsrelais (BOSCH

18 ) en dioden (BOSCH ). De plaats voor de tweede batterij wordt in de kofferruimte voorzien. De elektrische installatie van de bijkomende politie-uitrusting moet volgens de aanwijzingen van de Politie gebeuren. B) Alle elektrische uitrustingen moeten door zekeringen beschermd worden. Buiten de door de fabrikant voorziene zekeringskast worden complementaire steekzekeringen geëist voor de gevraagde bijkomende uitrustingen. B) Om het gebruik van de telecommunicatiemiddelen mogelijk te maken in de aan de Politie voorbehouden frequentiebanden VHF en UHF moet de volledige elektrische installatie ontstoord worden. D) De alternator en zijn onderdelen moeten zodanig berekend zijn dat het voertuig met zijn volledige uitrusting in alle omstandigheden probleemloos kan werken. Het debiet van de alternator moet groter of gelijk zijn aan 95 Amp. E) Er moet een elektrische achterruitverwarming aanwezig zijn. F) Halogeen- of xenonkoplampen asymmetrisch G) Een gestandaardiseerd contact voor een sigarenaansteker moet het gebruik mogelijk maken van apparaten die maximum 100 Watt verbruiken. H) Een binnenverlichting van de bagageruimte van minimum 5 Watt moet worden voorzien. I) Supplementaire richtingaanwijzers op de flanken. 11.KOETSWERK. A. Volledig verzinkt koetswerk. Waarborg min. 10 jaar. B. De kleur van de voertuigen moet gecommercialiseerd wit zijn. C. Zijdelingse beschermsierlijsten in koetswerkkleur. D. Striping Lokale Politie aanbrengen volgens de nieuwe nomenclatuur.: E. Aanbrengen van de daknummering volgens de richtlijnen van de Federale Overheid. De daknummers zullen door de Lokale Politie Antwerpen aan de ombouwer medegedeeld worden. F. De voertuigen moeten uitgerust zijn met een infrarood van op afstand bediend centraal vergrendelingssysteem voor portieren, kofferdeksel en tankklep met wisselbare codes. G. De achterdeuren moeten uitgerust zijn met een veiligheidssysteem van het type 'kinderslot'.

19 H. Voor- en achteraan moet een sleephaak voorzien zijn. I. Het voertuig is voorzien van achteruitrijsensoren in de achterbumper. 12. COMFORT VAN HET PERSONEEL. A) Met de onderstaande elementen zal inzonderheid rekening worden gehouden bij de beoordeling van het comfort van het personeel : het gemak om in en uit het voertuig te stappen; het hoogteverschil tussen de achterbank en het dak van het voertuig; de beschikbare beenruimte voor de passagiers achteraan. B) De bekleding van de zetels moet sterk en gemakkelijk te onderhouden zijn. Op de beide zijden van de rugleuningen worden extra verstevigingen voorzien. Dit om een snelle slijtage door de kolf van het dienstwapen te voorkomen. C) De voorste zetels zijn voorzien van actieve volle hoofdsteunen die omhoog en naar voren bewegen bij een aanrijding en bescherming bieden tegen whiplash -letsel. Drie hoofdsteunen achteraan waarvan de.middelste het zicht naar achter niet mag verstoren. D) De zetels van de bestuurder en de voorste passagier moeten verstelbaar zijn zowel naar voor als naar achter. De rugleuning van beide voorzetels dient eveneens verstelbaar. De zetel van de bestuurder moet daarenboven in hoogte verstelbaar zijn. E) Verwarming van de binnenruimte met aanjager met vier snelheden. Luchtrecirculatie met antistuifmeelfilter. F) Voorzien van een manuele airconditioning G) Gedeelde achterbank neerklapbaar in 2 delen, welke langs de zijde van de koffer door schuifgrendels aan beide zijden extra wordt vergrendeld. Zodoende kan de achterzetel enkel vanuit de kofferruimte neergeklapt worden. H) Sigarenaansteker vooraan I) Kantelende handgreep aan de passagierszijde J) Opbergruimte aan de bestuurderszijde K) Opbergvakken in voordeuren en achterdeuren L) Twee hulphandgrepen achteraan

20 M) Interieurverlichting vooraan N) Elektrisch bediende afstelling van de koplampreikwijdte O) Binnenverlichting met schakelaar en portiercontact op de voordeuren P) Dimstand voor de verlichting van de instrumenten Q) Leeslampen achteraan R) Voor de vijfdeurs hatchback versie : een stevige afdichting van de laadruimte, zodat toegang tot de laadruimte van binnenuit onmogelijk wordt. 13.VEILIGHEID VAN HET PERSONEEL. Met de onderstaande elementen zal inzonderheid rekening gehouden worden bij de beoordeling van de veiligheid van het personeel : A) Het ruitoppervlak van het voertuig moet zo groot mogelijk zijn en uit getint veiligheidsglas bestaan. De voorruit moet evenwel uit gelaagd glas (eveneens getint) vervaardigd zijn. De achterruit(en) moet(en) een maximaal zicht via de binnenachteruitkijkspiegel mogelijk maken. Niets mag de zichtbaarheid hinderen. B) De voertuigen moeten voorzien worden van een permanente gedeeltelijke bescherming van het NIET beglaasde gedeelte van de voordeuren, zodanig dat het geheel (koetswerk, kogelwerend materieel) ten minste kan weerstaan aan munitie kaliber 9mm type parabellum NATO standaard, afgevuurd met handvuurwapens. Ten einde éénvormigheid met het bestaande patrimonium te bereiken dient deze permanente bescherming geleverd en geplaatst door een, door de fabrikant van het kogelwerend materiaal erkende installateur. Indien men voor de beschermende bekleding gebruik maakt van synthetische produkten moeten deze in waterdichte uitrusting worden verpakt. Indien nodig zullen de scharnieren van de voorste deuren, met het oog op het gewicht van de bepantsering, verstevigd worden. C) De schietproeven dienen op een afstand van 10 meter te gebeuren. D) De leverancier moet in de offerte de aard en de ballistische waarde van de gebruikte materialen beschrijven alsook de kwaliteit van de methode van vasthechting aan het voertuig. Een door de Proefbank van de Vuurwapens te Luik of door de Koninklijke Militaire School - Leerstoel Bewapening en Ballistiek - te Brussel afgeleverd gelijkvormigheidsattest betreffende de kwaliteit van de pantsering en de vasthechting ervan moet bij de door de leverancier ingediende offerte gevoegd worden. Het attest van de Proefbank of van de Koninklijk Militaire School mag niet langer dan één jaar afgeleverd zijn op het ogenblik dat de offerte wordt ingediend.

21 Een geschreven garantie met een minimumduur van vijf jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum van het materieel moet bij de levering overgemaakt worden. Zij moet het geheel van de levering betreffen en bevestigen dat de geleverde bepantsering volledig overeenstemt met het geteste prototype. E) Bij beëindiging van de huurperiode zal deze permanente bescherming op kosten van de leverancier verwijderd en/of vernietigd worden. F) De voor- en achterportieren dienen voorzien te zijn van doorlopende stalenbuisversterking ter bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse impact. Deze stalenbuisversterking dient aan de portieren vastgelast. G) Twee automatische driepunts veiligheidsgordels vooraan, in de hoogte verstelbaar. Drie driepunts veiligheidsgordels achteraan, automatisch. Pyrotechnische gordelspanner voor bestuurder en passagier tot optimalisering van de vasthoudende functie van de autogordel bij een grote vertraging van de auto. H) De opstelling en wegberging van de collectieve bewapening en het materieel is thans gestandaardiseerd. In het belang van de veiligheid van het personeel wordt van deze standaardisatie niet afgeweken. De opstelling/wegberging van de bewapening en het materieel mag het personeel niet hinderen noch schade veroorzaken. I) Een goedgekeurd airbagsysteem voor bestuurder en passagier + zijdelingse airbags vooraan.

22 J) Beschermingsfilm voor de ruiten. 1. De zij- en achterruiten worden tegen inbraak (diefstal, vandalisme) beveiligd en de passagiers worden bij een ongeval of bij beschieting van de ruiten (verwondingen door rondvliegende glasscherven) beschermd door middel van één of meerdere beschermingsfilms die samen minimum 100 micron en maximum 250 micron dik zijn. 2. Deze bescherming moet qua doeltreffendheid levenslang gewaarborgd worden en krasbestendig, ongevoelig voor water, niet vergelend, schimmelwerend en blijvend doorzichtig zijn. 3. De film moet op de ruit aangebracht worden d.m.v. een polymerisatie van het hechtmiddel. De film moet goed bestand zijn tegen chemische middelen zoals : oliën, alcoholen, koolwaterstoffen, organische oplosmiddelen, zuren, e.a.. De thermische weerstand moet volstaan om brandwonden te voorkomen door rechtstreeks contact met de huid bij blootstelling aan de vlam. De schokweerstand met harde voorwerpen moet ongeveer 10 Joule bedragen zonder dat er glasscherven vallen (1 Joule = de kinetische energie die ontwikkeld wordt door een lichaam van 100 gr. dat 1 meter valt). 4. De weerstand tegen ultravioletstraling vormt een pluspunt en verschillende tinten kunnen overwogen worden waarbij de technische voorwaarden van de voertuigen nageleefd moeten worden. K) Een veiligheidsinrichting die, bij een frontale aanrijding, het pedalenstelsel ontkoppeld om de benen en de voeten van de bestuurder te beschermen tegen ernstige kwetsuren. 14.SUPPLEMENTAIRE UITRUSTING. 1 regelbare binnenachteruitkijkspiegel (bestuurder) met dag/nacht stand; 2 elektrisch regelbare buitenachteruitkijkspiegels (links en rechts); 1 reglementair geplaatst brandblusapparaat; 1 gevarendriehoek; 1 reglementaire verbanddoos; trekkabel in perlon; ruitenwissers met minimum twee snelheden + een intervalschakelaar, alsook ruitensproeier vooraan; benzinetankdop waarbij de toegang gebeurt langs het centraal vergrendelingssysteem; bestuurder en begeleider moeten elk over een zonneklep kunnen beschikken die zowel frontaal als zijdelings verstelbaar zijn; koffer met voldoende ruimte om het materieel te vervoeren, dit materieel bevindt zich deels in een materieelkist (geleverd door de Politie) met volgende afmetingen/kenmerken: 75 cm. lengte 50 cm. breedte 30 cm. hoogte gewicht : ca. 50 kg.

23 efficiënte ontwaseming van voorruit, achterruit en zijruiten; getinte ruiten rondom; vergrendeling van deuren, kofferruimte en benzinetankdop; 3 stellen autosleutels; massa-aansluiting van de batterij vastgelast en alle electronische toestellen met eigen leiding aan de massa gekoppeld. derde stoplicht waarschuwingstoon voor de koplampen pre-radio installatie met minimum 8 luidsprekers. 2 in het dashboard, 4 in de deuren en 2 op de hoedenplank. 15.PRIORITEITSALARMINSTALLATIE. A) De elektrische bedieningen en controles van de uitrustingen waaruit de imperiaal bestaat moeten worden samengebracht in een doos die op/in het instrumentenbord wordt bevestigd (plaatsbepaling door de Politie). B) De bevestiging van de imperiaal moet als volgt gebeuren : 1. Met behulp van aan het dak van het voertuig aangepaste bevestigingsmiddelen die een uitstekende stabiliteit en stevigheid van de montage waarborgen. Deze bevestigingsmiddelen alsook de gebruikte moeren en bouten dienen vervaardigd te zijn uit roestvrij materiaal. 2. Met eventuele steunpunten die zodanig zijn opgevat en geplaatst dat ze geen vervormingen aan het dak veroorzaken. 3. Zodanig dat de oorspronkelijke kwaliteiten van water- en stofdichtheid van het voertuig behouden blijven. C) Het openen van deuren en koffer mag niet gehinderd of beperkt worden door de aanwezigheid van de imperiaal; D) De elektrische installatie van de imperiaal en zijn toebehoren moet ontstoord worden; E) De elektrische kabels tussen de imperiaal en het voertuig moeten : 1. Gestandaardiseerd zijn en voorzien zijn van een 'marine-verbinding' VAMA type CT-7. Het imperiaal is voorzien van een beschermende kabel waaraan de 23-polige mannelijke stekker geplaatst is. Het vrouwelijke gedeelte van de stekker heeft een aërodynamische vorm en is vast op het dak gemonteerd. Alle connecties in beide gedeelten van de stekker moeten gesoldeerd zijn en individueel beschermd met geïsoleerde krimpkousen. 2. Zeker een draad omvatten die verbonden is met de massa van het voertuig.

24 3. Zo verbonden zijn met de binnenkant van het voertuig dat : ze niet beschadigd kunnen worden door herhaaldelijke op- en afbouw van de imperiaal; ze gemakkelijk ontkoppeld kunnen worden; ze de oorspronkelijke kwaliteiten behouden van water- en stofdichtheid en geluidsdemping van het voertuig waarop de imperiaal bevestigd is; ze de inzittenden niet hinderen en deze er zich niet aan kunnen vasthouden. F) De aërodynamica van het geheel (voertuig en imperiaal) moet zodanig zijn dat: 1. er geen distorsie of vervorming van de onderdelen kan ontstaan, noch aan de imperiaal, noch aan het koetswerk, gelet op het feit dat het voertuig geregeld tegen zijn maximum snelheid zal gebruikt worden. 2. de aërodynamische geluiden die ten gevolge van de aanwezigheid van de imperiaal binnen het voertuig te horen zijn moeten tot het minimum herleid worden; de geluidsverhoging moet gemeten worden wanneer het voertuig tegen een snelheid van 120 km/h rijdt. 3. De stabiliteit en de initiële wegligging van het voertuig mag niet worden beïnvloed door het aanbrengen van de imperiaal.

25 16.UITRUSTING TE PLAATSEN DOOR DE LEVERANCIER. Ten einde een éénvormige standaarduitrusting, zowel op het gebied van apparatuur als plaatsing, te bewerkstelligen zal volgende apparatuur door de leverancier worden geleverd en geplaatst : A) Een alarminstallatie bestaande uit : A.1. Op het dak : een niet lineaire lichtbalk Federal Signal type Arjent of een gelijkaardig type met blauwe SOLARIS LEDmodules de lichtbalk is vervaardigd volgens de normen ISO9001 de lichtbalk heeft een lengte van 110 cm de lichtbalk omvat minimum het volgende: aan beide uiteinden van de lichtbalk telkens één wit vast zoeklicht van 50 Watt halogeen; vooraan in het midden twee vaste witte zoeklichten van elk 50 Watt halogeen naar voren gericht; Vooraan, tussen de zoeklichten voor en de zijzoeklichten, telkens twee SOLARIS-LED modules met 9 blauwe LED s HI of gelijkwaardig Achteraan,naast de zijzoeklichten telkens één SOLARIS-LED module met 9 blauwe LED s HI of gelijkwaardig Achteraan, tussen de beide LED-modules, een directionele waarschuwingspijl bestaande uit 6 SOLARIS-LED modules met 6 oranje LED s HI of gelijkwaardig De directionele pijl moet volgens het volgende concept werken: de pijl moet herhalend opgebouwd worden door een aaneenschakeling van oplichtende modules. Volgende functies zijn minimum vereist : een pijl van links naar rechts een pijl van rechts naar links een pijl vanuit het centrum naar buiten een waarschuwingspatroon

26 A.2. Vooraan : Een extra relais Federal Signal type FHL2-SC of een soortgelijk type wordt tussen de grote lichten geplaatst zodat deze alternerend knipperen bij het aanschakelen van de blauwe lichten. Deze installatie wordt automatisch uitgeschakeld bij het aanschakelen van de dimlichten of grootlicht via de originele lichtschakelaar. A.3. Achteraan. Worden twee bijkomende alarmlichten Federal Signal type Microled of een gelijkaardig type in de binnenzijde van het kofferdeksel/achterklep ingewerkt. Specificaties : Uitzicht wit doch in werking blauw Afmetingen lxbxd = 106 x 46 x 20 mm Met Fresnell lens, inclinatie 15 Elk element bevat minimum 36 LED s met een doormeter van 5 mm De elementen worden zo geschakeld dat zij alternerend flitsen Deze lichten worden automatisch ingeschakeld samen met de overige blauwe signalisatie, doch zullen enkel oplichten bij geopend kofferdeksel/achterklep. A.4. Geluidsinstallatie: Een electronische sirene VAMA type ICS2010 of gelijkaardig type met afstandsbediening BTC500 De sirene bezit de volgende tonaliteiten: WAIL : 12 cycli per minuut YELP : 170 cycli per minuut HI-LO : 33 cycli per minuut Het frequentiebereik is van 600 tot 1350 Hz. Voorzien van een communicatiebus RS485 voor de transmissie van de control data De sirene wordt aangesloten op een luidspreker Federal Signal Dynamax MS100 met een vermogen van 100 Watt. Deze luidspreker met aluminium behuizing en de volgende afmetingen BxHxD = 15x15x7 cm wordt onder de motorkap bevestigd. Het stroomverbruik met deze 100 Watt luidspreker zal maximaal 10 A bedragen Via de afstandsbediening BTC500 of een gelijkaardig type zal de volledige geluids- en belichtingsinstallatie van het voertuig door middel van druktoetsen bediend worden. Ze omvat minstens de volgende functies(toetsen) : ON/OFF schakelaar

27 Sirene aan samen met alle blauwe prioritaire lichten (lichtbalk, wisselende koplampen en, bij geopend kofferdeksel/achterklep de blauwe lichten in de achterklep/kofferdeksel) Dag/nacht selectie van de sirene Alle blauwe prioritaire lichten De twee naar voren gerichte zoeklichten Zijzoeklicht links Zoeklicht rechts Wapenklem Radio Public Adress (micro geïntegreerd in de afstandsbediening) Directionele pijl naar links Directionele pijl naar rechts Directionele pijl vanuit het centrum naar buiten Waarschuwingspatroon Dag/nacht selectie van de lichtintensiteit van de directionele pijl Er moet een bevestigingssysteem zijn dat toelaat om de afstandsbediening dusdanig op het dashboard te monteren dat deze zowel door de bestuurder als door de begeleider kan bediend worden. De verbindingskabel van de afstandsbediening tot de sturingsdoos moet lang genoeg zijn om het gebruik van de geïntegreerde microfoon buiten het voertuig toe te laten. De afstandsbediening wordt op het dashboard gemonteerd buiten de ontplooiingszone van de airbags. Ten einde de éénvormigheid op alle voertuigen te bewerkstelligen dienen de positionering en de functie van de toetsen te voldoen aan het schema in bijlage. Deze volledige installatie dient geplaatst door de ombouwer, volgens de instructies van de fabrikant. Plaatsbepaling in overleg met de Politie. De dak- en/of wanddoorboringen moeten zo zijn uitgevoerd dat het uitzicht niet geschaad wordt, en indringen van water onmogelijk is. B) Inrichting tegen storingen van TV en eigen radio-uitrusting (verdeler, weerstanden, schermkappen, condensator, massa-banden, e.a.). C) Een stroomgever (geleverd door de Politie) op het instrumentenbord voor aansluiting radioapparatuur. D) Levering, plaatsing en aansluiting van een carkit CARK 91-B voor een draagbaar ASTRID radiotoestel merk NOKIA THR880i. De algemene houdersvergunning van de installateur uitgereikt door het B.I.P.T. moet bij de inschrijving gevoegd worden. De 2 mogelijkheden (carkit of mobiele post) dienen allebei te worden voorzien.

28 E) Een elektrische wapenhouder Falcon ELS-220 of een gelijkaardig type voor het machinepistool. De plaatsing mag het in- en uitstappen niet hinderen noch beschadiging van het wapen veroorzaken (plaatsaanduiding door de Politie). F) Een staaflamp voorzien van een lamphouder en voeding (geleverd en plaatsbepaling door de Politie). G) Antenne : leveren en plaatsen van antenne, en leggen van de antenneleiding(en) naar het instrumentenbord in overleg met Politie. Het gat voor antenneplaatsing dient vertind voor beter contact. H) De originele plafondverlichting wordt vervangen door een combinatie van een plafondverlichting van min. 10 Watt met aan beide zijden van deze verlichting een richtbare spot met een vermogen van min. 20 Watt en een OP/AF schakelaar voor deze spot. Deze drie verlichtingen zijn ondergebracht in één behuizing. De eventuele opening veroorzaakt door het verwijderen van de oude plafondverlichting dient op een vakkundige wijze afgewerkt in dezelfde kleur als de dakbekleding. 17. WIJZE VAN UITVOERING DER WERKEN. A) De aanpassingswerken en de plaatsing van de supplementaire apparatuur dienen op een degelijke en professionele wijze uitgevoerd. B) De plaatsing van de bijkomende uitrusting (zie punten en 16) dient te gebeuren d.m.v. bouten en zelfborgende moeren. De bouten en moeren die onderhevig zijn aan vocht dienen vervaardigd uit een roestvrij materiaal. De wapenklemmen en de bijhorende steunen dienen zodanig bevestigd en gezekerd dat het verwijderen van de wapenklem en/of steunen door derden onmogelijk is. C) De bouten moeten van een juiste doormeter en lengte zijn en dienen zo gemonteerd dat bij de werkzaamheden geen kwetsuren van enigerlei aard kunnen optreden. D) De elektrische aftakkingen dienen te gebeuren op vaste aftakpunten. Aftakken op een draad of het gebruik van zogenaamde 'stroomdieven' is verboden. E) Alle elektrische aansluitingen dienen te gebeuren volgens elektrische schema's in bijlage. De draaddoorsnede; draadkleur; de volgorde, het aantal en de stroomsterkte van de zekeringen dienen gerespecteerd. De aansluitdraden dienen uitgerust met reglementaire, genormaliseerde en geïsoleerde kabelschoenen. F) Alle massa-aansluitingen van de bijgeplaatste apparatuur moeten aan het koetswerk gesoldeerd of aangesloten worden op negatief batterij. G) De elektrische leidingen dienen op een zorgvuldige wijze gelegd en op regelmatige afstand (max. 30 cm) bevestigd aan het koetswerk d.m.v. strips of kabelklemmen. H) De zekeringskast met de complementaire steekzekeringen dient op een gemakkelijk toegankelijke plaats gemonteerd binnen in het voertuig. Zij dient alle bijkomende zekeringen te bevatten.

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Het verzorgen van rijvaardigheidscursussen (opleidingsmodule veilig fietsen ) voor fietsers. Artikel 2. wetgeving Voor zover

Nadere informatie

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op Prijs: 7,50 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8149 Het verlenen van juridisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Perceel 1: Het leveren van min. 40 interventie-combi s in politieuitvoering op basis van een leasingcontract op

Nadere informatie

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 10 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8113 Het leveren van interventiekledij

Nadere informatie

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting Jimny 3 deurs 5 jaar garantie en assistance Compacte 4x4 Uitstekende terreincapaciteiten Laagste kostprijs per kilometer Uniek in zijn segment Krachtige motor Bekijk alle 4x4's van Suzuki Samenvatting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2008/8125

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2008/8125 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8125 Informatica-opleidingen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012

DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012 DACIA LOGAN VAN/PICK-UP PRIJSLIJST januari 2012 VERSIEPRIJZEN LOGAN VAN/PICK-UP Dacia Logan Van Motor Uitvoering CATALOGUSPRIJS BTW BPM* CONSUMENTENPRIJS Netto INCL. BTW en BPM 1.6 MPI 85 Euro 5 Logan

Nadere informatie

Splash 5 deurs. Samenvatting. Nieuwe look! 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak Magic Days

Splash 5 deurs. Samenvatting. Nieuwe look! 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak Magic Days Splash 5 deurs Nieuwe look! 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak Magic Days Samenvatting Splash 5 deurs 1.0 benzine 5 MT (), Tweewielaandrijving,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Prijs: 7,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8140 Opleidingen Aris it

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/939 RAAMCONTRACT VOOR HET

Nadere informatie

Vervaardigen en leveren van feesttenten voor patrimoniumonderhoud, bijzondere opdrachten en feestelijkheden Algemene offerteaanvraag op

Vervaardigen en leveren van feesttenten voor patrimoniumonderhoud, bijzondere opdrachten en feestelijkheden Algemene offerteaanvraag op STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8188 Vervaardigen en leveren

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Swift 3 deurs. Samenvatting. Manueel of automaat Laag verbruik Lage CO 2

Swift 3 deurs. Samenvatting. Manueel of automaat Laag verbruik Lage CO 2 Swift 3 deurs Manueel of automaat Laag verbruik Lage CO 2 -uitstoot 5 jaar garantie en assistance Standaard ESP Standaard 7 airbags 0% JKP Samenvatting Swift 3 deurs 1.3 DDiS 5 M/T (), Tweewielaandrijving,

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 61 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten en Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting

Configuratie. Jimny 3 deurs. Samenvatting Jimny 3 deurs 5 jaar garantie en assistance Compacte 4x4 Uitstekende terreincapaciteiten Laagste kostprijs per kilometer Uniek in zijn segment Krachtige motor Samenvatting Jimny 3 deurs 1.3 benzine 5 M/T

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Configuratie. Swift 5 deurs. Samenvatting. 7 airbags standaard ESP-systeem standaard 5 jaar garantie en assistance Manueel of automaat Laag verbruik

Configuratie. Swift 5 deurs. Samenvatting. 7 airbags standaard ESP-systeem standaard 5 jaar garantie en assistance Manueel of automaat Laag verbruik Swift 5 deurs 7 airbags standaard ESP-systeem standaard 5 jaar garantie en assistance Manueel of automaat Laag verbruik Samenvatting Swift 5 deurs 1.2 benzine 4 A/T (), Tweewielaandrijving, 4 automaat

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Raamcontract voor het leveren en plaatsen van ergonomische stoelen voor de verschillende bedrijven van de stad Antwerpen

Raamcontract voor het leveren en plaatsen van ergonomische stoelen voor de verschillende bedrijven van de stad Antwerpen STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs 15,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2009/8162

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Opstarten en begeleiden van een tewerkstellingsproject voor het onderhouden, conserveren en herstellen van grafzerken

Opstarten en begeleiden van een tewerkstellingsproject voor het onderhouden, conserveren en herstellen van grafzerken STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/170 Opstarten en begeleiden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

De opdracht wordt gegund bij algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. De offertes dienen bezorgd vóór: dinsdag 25 mei 2010 te 12:00 uur,

De opdracht wordt gegund bij algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. De offertes dienen bezorgd vóór: dinsdag 25 mei 2010 te 12:00 uur, STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Bestek Voorwerp van de opdracht: Raamcontract voor het huren van elektrische voertuigen, in 4 percelen besteknummer PO/2010/VC/1003OF Prijs bestek : 20,00 EUR Totaal

Nadere informatie

Configuratie. Splash 5 deurs. Samenvatting. 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak

Configuratie. Splash 5 deurs. Samenvatting. 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak Splash 5 deurs 5 jaar garantie en assistance Laag verbruik Verhoogde instap Handige stadswagen Groot laadvlak Samenvatting Splash 5 deurs 1.0 benzine 5 M/T (), Tweewielaandrijving, 5 manueel Grand Luxe

Nadere informatie

Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit.

Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit. Volvo 940 Malmö, een eigen identiteit. Een Volvo 940 Malmö staat borg voor kwaliteit die samen met zijn gedistingeerde uitstraling, een eigen identiteit weerspiegelt in een wereld waarin auto's steeds

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

FUSO CANTER 3C13-3C13D

FUSO CANTER 3C13-3C13D FUSO CANTER 3C13-3C13D Model Type 3C13 3C13D Cabine Enkel Dubbel Modelcode FEB01BL4SEA6 FEB01CL4SEA6 FEB01EL4SEA6 FEB01GL4SEA6 FEB01EL4WEA6 Zitplaatsen 3 6 + 1 Afmetingen mm Wielbasis (WHB) 2500 2800 3400

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Het uitvoeren van een exploratief marktonderzoek naar de positionering van de stad Antwerpen als werkgever op de arbeidsmarkt van hoger opgeleiden

Het uitvoeren van een exploratief marktonderzoek naar de positionering van de stad Antwerpen als werkgever op de arbeidsmarkt van hoger opgeleiden Prijs: 8,50 EUR STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8111 Het uitvoeren van

Nadere informatie

UITTREKSEL BESTEK BETREFFENDE Algemene offerteaanvraag. Administratieve en technische bepalingen en algemene voorwaarden

UITTREKSEL BESTEK BETREFFENDE Algemene offerteaanvraag. Administratieve en technische bepalingen en algemene voorwaarden UITTREKSEL BESTEK BETREFFENDE Algemene offerteaanvraag Administratieve en technische bepalingen en algemene voorwaarden Overheidsopdracht voor de aanneming van LEVERINGEN Voorwerp: aankoop van milieuvriendelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2007/8030

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2007/8030 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8030 Het afsluiten van een raamcontract

Nadere informatie

Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen

Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen CITROËN C-ZERO Technische Kenmerken Belangrijkste Uitrustingen 1 oktober 2014 CITROËN C-ZERO TECHNICHE KENMERKEN BECHIKBARE MOTOREN C-ZERO C-ZERO BECHIKBARE AFWERKINGNIVEAU ATTRACTION EDUCTION Fiscaal

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Uitrusting februari 2009

Uitrusting februari 2009 februari 2009 Design Passagiersstoel opklapbaar met verstelbare rugleuning Hoofdsteunen in de hoogte regelbaar Vloerbekleding in vast tapijt Verwarming/ontdooiing met 3 snelheden Dubbele, geforceerde geluidsisolatie

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering (NTE / 980925) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Kwaliteit Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Reglement gevoegd bij het ministerieel besluit van 22

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december 2012 01/01/2013 31/12/2019

Nadere informatie

Ophalen en leveren van documenten en goederen in binnen- en buitenland Algemene offerteaanvraag op

Ophalen en leveren van documenten en goederen in binnen- en buitenland Algemene offerteaanvraag op STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen PRIJS: 10,00 EUR ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8121 Ophalen en leveren

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

PRIJZEN EN SPECIFICATIES CAPTIVA

PRIJZEN EN SPECIFICATIES CAPTIVA PRIJZEN EN SPECIFICATIES CAPTIVA MY11, 1 FEBRUARI 2012 CONSUMENTENPRIJS CONSUMENTENPRIJS BPM PRIJS INCLU. BTW PRIJS EXCLU. BTW ENERGIELABEL 2.2D WD 2.2D AT WD 3.0 V6 AT WD 38.995,00 16.612,00 8.195,00

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

VOERTUIG 4X4 SUV. Versie: FT_SUV01. Bestek: II/MAT/A perceel 4 Geldigheid van de opdracht: van 23/01/2015 tot 22/01/2019

VOERTUIG 4X4 SUV. Versie: FT_SUV01. Bestek: II/MAT/A perceel 4 Geldigheid van de opdracht: van 23/01/2015 tot 22/01/2019 Technische fiche - januari 2015 Versie: FT_SUV01 Zone/Overheidsdienst: Bestek: II/MAT/A67-309-12 - perceel 4 Geldigheid van de opdracht: van 23/01/2015 tot 22/01/2019 VOERTUIG 4X4 SUV Leverancier : BMW

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie