Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden Algemene offerteaanvraag op Donderdag 8 november 2007, te 10 uur op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes.. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier : Frank Van Zoom tel 03/ Fax 03/ Bestek nr. 2007/

2 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht De opdracht omvat het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden ten behoeve van het bedrijf personeelsmanagement/human resources. De opdracht is verdeeld in 3 percelen : 1. Assertiviteit 2. Klantgericht werken 3. Samenwerken De looptijd van het contract bedraagt 3 jaar. Artikel 2. wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere aanvullingen Artikel 3. aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van diensten op basis van een algemene offerteaanvraag tegen prijslijst, onderverdeeld in 3 percelen. Samenvoeging van percelen is toegelaten mits het opgeven van een korting. Het is wel te verstaan dat, wanneer geen samenvoeging voorzien wordt, elk ondeelbaar perceel aan een verschillende inschrijver kan toegewezen worden. Het bestuur behoudt zich eveneens het recht voor slechts één of meerdere percelen toe te wijzen en eventueel de andere percelen in één of meer opdrachten op te nemen en ze desnoods op een andere wijze te gunnen. Bestek nr. 2007/

3 Artikel 4. uitsluitings- en selectiecriteria UITSLUITINGSCRITERIA De inschrijver kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijvers geleverd door voorlegging van de volgende stukken: - voor 1) en 2): een recent attest van niet faling of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; - voor 3): een recent uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; - voor 5): een RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte; - voor 6): een recent getuigschrift directe en indirecte belastingen uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; - voor 4) en 7): een verklaring op eer opgemaakt en ondertekend door de inschrijver. RSZ-attest: De inschrijver wordt eraan herinnerd dat voor een offerte van meer dan 5500,00 euro het niet bij de offerte voegen van het in artikel 43 bis 1 van het KB dd vereist attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat zijn toestand ten opzichte van deze dienst aangeeft, de nietigheid van de offerte voor gevolg kan hebben. Het originele attest (geen fotokopie) voorzien van de droogstempel van de RSZ dient voorgelegd (aangifte tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening der offertes). Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit is artikel 43 bis 2 van het KB dd van toepassing. Bestek nr. 2007/

4 SELECTIECRITERIA 1. Referenties en relevante projecten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van datum en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren en een korte samenvatting van deze prestaties. 2. Competentie en ervaring van het tewerkgesteld personeel en/of onderaannemers aangeduid door de inschrijver. Hieruit moet blijken dat een eventuele (tijdelijke) afwezigheid van een personeelslid van de inschrijver kan opgevangen worden door een (tijdelijke) vervangende aanstelling van kwalitatief gelijkwaardig personeel. Deze vervanging gebeurt in overleg en akkoord met de opdrachtgever (cfr. art. 13) Artikel 5. prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro voor de diensten en opties vermeld in artikel 6 hierna. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; 3. de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist. 4. de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 5. de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten 6. de kosten voor verpakking; 7. de keurings- en opleveringskosten; 8. eventuele intake 9. voorbereiding en afstemming; 10. syllabus, documentatie en gebruik didactisch materiaal; 11. evaluatie; 12. vervoerskosten lesgever 13. didactisch materiaal( vb: pc, beamer) 14. acteur Dit lijstje is niet exhaustief. Er worden achteraf geen extra kosten aanvaard. De inschrijver moet per module de prijs per dagdeel opgeven (4 uren) en per groep (12-tal personen). Ter info: In de lokalen zijn een bord, stiften, overheadprojector standaard aanwezig. Indien er ander materiaal nodig is; dient de inschrijver hier zelf voor te zorgen Bestek nr. 2007/

5 Artikel 6. context en beschrijving CONTEXT: Deze modules kaderen in de visie van de stad Antwerpen als dienstverlenende stad. Als stad willen we garant staan voor een dienstverlening die klantgericht is én op maat, rekening houdend met de diversiteit van onze medewerkers en onze klanten. Deze verwachting kunnen we enkel bereiken als we elke individuele medewerker de kans geven om zich hierin verder te ontwikkelen. Bij deze opleiding vinden we het heel belangrijk dat rekening gehouden wordt met 2 invalshoeken: het ontwikkelen van sociale vaardigheden van het individu, in functie van de noden en behoeften van de organisatie. BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE PERCELEN ALGEMEEN We verwachten een korte omschrijving over wat de verschillen tussen de 3 opleidingen zijn. PERCEEL 1 : Assertiviteit Het op maat organiseren van alle opleidingen in het kerndomein assertiviteit : Opkomen voor jezelf; assertiviteit; assertieve communicatie. Hiertoe dient de inschrijver één voorstel van opleiding uit te werken. Om goed te kunnen vergelijken verwachten we een voorstel van een training Assertiviteit, een syllabus, lesplan en eventueel ander materiaal ( powerpoint presentatie, hand-outs, ed). Assertiviteit betekent voor ons respectvol omgaan met de emotie, waarden en normen, visie, standpunten, argumenten en expertise van de anderen zonder voorbij te gaan aan de eigen emotie, waarden en normen, visie, standpunten, argumenten en expertise. De heterogeniteit van onze opdrachten en doelgroepen maakt dat we momenteel drie verschillende opleidingen assertiviteit organiseren. - Assertiviteit: basisopleiding assertiviteit - Opkomen voor jezelf: specifiek aanbod voor lager geschoolde medewerkers - Zelfbewuste communicatie specifiek aanbod voor hoog geschoolde medewerkers Bestek nr. 2007/

6 PERCEEL 2: Klantgericht werken Het op maat organiseren van alle opleidingen rond klantgericht werken namelijk omgaan met publiek en omgaan met agressie. Beide opleidingen worden aangeboden aan baliepersoneel en niet baliepersoneel. Hiertoe dient de inschrijver één voorstel van opleiding uit te werken. Om goed te kunnen vergelijken verwachten we een voorstel van een training omgaan met publiek voor balie personeel, een syllabus, lesplan en eventueel ander materiaal ( powerpoint presentatie, handouts, ed). Klantgericht werken betekent voor ons dat medewerkers bij de uitvoering van hun opdrachten zich steeds correct en klantgericht blijven opstellen naar de burger of interne klant toe. Dit betekent steeds een evenwicht zoeken tussen de wensen van de klant en de mogelijkheden van de eigen dienst of afdeling ook in moeilijke situaties en naar een divers doelpubliek. Deze module bestaat momenteel uit volgende opleidingen: - Omgaan met publiek voor medewerkers die rechtstreeks contact hebben met publiek maar niet aan een balie werken. ( vb: toezichters van musea; straatvegers) - Omgaan met publiek voor baliepersoneel met specifieke cases voor baliemedewerkers - Omgaan met agressie voor baliepersoneel - Omgaan met agressie voor niet baliepersoneel PERCEEL 3 : Samenwerken Het op maat organiseren van opleidingen rond samenwerken : omgaan met een ander; conflicthantering. Hiertoe dient de inschrijver één voorstel van opleiding uit te werken. Om goed te kunnen vergelijken verwachten we een voorstel van een training conflicthantering een syllabus, lesplan en eventueel ander materiaal ( powerpoint presentatie, hand-outs, ed). Samenwerken betekent voor ons dat elke medewerker een bijdrage levert aan een gezamenlijk resultaat. Hiervoor is nodig dat medewerkers goed kunnen communiceren met elkaar en met hun leidinggevenden, ook in moeilijke werksituaties. Deze module omvat momenteel volgende opleidingen: - Omgaan met een ander: een basisopleiding communicatie - Conflicthantering: vermijden en hanteren van conflicten tussen medewerkers. ALGEMEEN We verwachten bij de opleidingsvoorstellen dat u ook aangeeft: hoe u feedback over de deelnemers terugkoppelt naar de individuele deelnemer en de organisator. hoe u diversiteit integreert in de verschillende opleidingen. ( maximaal 1 pagina) Bestek nr. 2007/

7 Het aanbod kan uitgebreid of beperkt worden op vraag van de stad en in samenspraak met de firma. Bijkomende informatie: Om de opleidingsprogramma s te realiseren die in de offerte worden beschreven, dient de inschrijver in zijn offerte minimaal 2 begeleiders/ lesgevers voor te stellen. Enkel deze begeleiders/ lesgevers kunnen de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. Wanneer uit de praktijk blijkt dat een begeleider/ lesgever niet (meer) voldoet aan de kwaliteitsnormen, bepaald door de stad Antwerpen, kan hij of zij geweigerd worden voor verdere opdrachten. Nieuwe begeleiders/ lesgevers moeten vooraf aan de stad Antwerpen voorgesteld worden en moeten ook uitdrukkelijk en schriftelijk door de coördinator vorming aanvaard worden. De data waarop de sessies van het traject plaatsvinden worden in gemeenschappelijk overleg bepaald volgens de noodwendigheden van de stad Antwerpen. Dit gebeurt in principe ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. De stad Antwerpen heeft steeds het recht een traject (of een sessie ervan) af te gelasten tot 5 kalenderdagen voor de aanvang ervan. De dienstverlener moet de syllabi aanleveren in de nieuwe huisstijl (zie artikel 7) De stad is nooit verplicht om het volledig bedrag van het geraamde bedrag op te gebruiken. Als bijlage vindt u de opleidingsfiches van de verschillende opleidingen uit het huidige aanbod sociale vaardigheden De stad kiest voor diversiteit en neemt initiatieven om in haar beleid steeds meer rekening te houden met de bestaande diversiteit bij burgers en personeel. Daarom verwachten wij van trainers dat zij: o de diversiteitswaarde meegeven in elke opleiding o zelf op een goede manier omgaan met de bestaande diversiteit in een groep De stad organiseert jaarlijks één infomoment van maximaal 1 dag voor de trainers. De inschrijver is verplicht deel te nemen omdat de trainers worden geïnformeerd rond thema s die actueel zijn bij de stad: huisstijl, nieuwe tendensen, nieuwe actiepunten. Vrije varianten: zijn enkel toegelaten indien de inschrijver een offerte indient voor de basisproducten zoals hierboven beschreven. De vrije varianten moeten minstens beantwoorden aan de in artikel 5 gestelde eisen die als technische voorwaarden gelden. Artikel 7. Huisstijl In 2004 werd een nieuwe huisstijl ingevoerd binnen de stad,. Alle campagnes en andere communicatieproducten moeten worden uitgewerkt volgens de richtlijnen vastgelegd in het corporate identity book en in de huisstijlgids van de stad Antwerpen. Het stedelijke bedrijf marketing & communicatie waakt over de correcte toepassing van deze richtlijnen. Bestek nr. 2007/

8 Alle deelnemers kunnen op voorhand de nodige info, de huisstijlgids (richtlijnen rond ontwerp) en de merkbijbel (richtlijnen rond toon en missie) ter beschikking krijgen en zullen bij hun inzending ook beoordeeld worden op de toepassing van de huisstijl door het bedrijf marketing & communicatie.. U kan de huisstijlgids raadplegen via Hier klikt u op 'Bedrijven' en vervolgens op 'Aanbestedingen'. Ga naar de huisstijlgids in de linkernavigatie Artikel 8. taal De voertaal van deze procedure is Nederlands. De taal van de begeleiders, sylabus(sen) en alle documenten dienen in de Nederlandse voertaal te zijn. Artikel 9. wijze van gunnen De gunning geschiedt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: Prijs ( vergelijking van de inschrijvers op basis van dagdeelprijs): 25 punten Inhoud: opbouw van het voorgestelde programma ( de uitwerking van de beoogde module en de implementatie op de werkvloer): 25 punten Creatieve didactische aanpak: (verhouding praktijk/ theorie, mate van ervaringsgerichtheid, differentiëring en feedback, mogelijkheden tot opvolging, ): 25 punten Profiel + ervaring met sociale vaardigheden van de begeleiders/ trainers die de opleiding effectief zullen verzorgen: 10 punten Kwaliteit van een concept tot syllabus: 5 punten Visie op integratie diversiteit : 5 punten Feedback over de individuele deelnemer: 5 punten Artikel 10. termijnen Uitvoeringstermijn: De uitvoeringstermijn dient door de inschrijver in zijn offerte te worden opgegeven. Er moet een termijn worden opgegeven, uit te drukken in kalenderdagen, -weken of - maanden. De uitvoeringstermijn begint te lopen daags na de datum van verzending van het aanvangsbevel. Bestek nr. 2007/

9 Gestandsdoeningstermijn: de inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Artikel 11. controle en toezicht Deze aanneming geschiedt voor rekening van de stad Antwerpen. De leiding berust bij de bedrijf patrimoniumonderhoud/centrale aankoop en logistiek, Havanastraat 5, Blok C, 2030 Antwerpen 3. Leidende ambtenaar: de heer Frank Van Zoom Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: de heer Fery Kloeck Verantwoordelijke voor de technische opvolging: mevrouw Ann-Sofie Segers : tel (03) fax (03) Artikel 12. offerte Offerte: De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". Bestek nr. 2007/

10 De offerte moet geadresseerd zijn aan: Het college van burgemeester en schepenen P/a Patrimoniumonderhoud - dienst aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover aan volgende dubbele voorwaarde is voldaan: 1 het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing, en 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd. Het bestuur hecht er de voorkeur aan dat de bij de offerte een CD wordt gevoegd met een digitale versie van de meetstaat of inventaris, waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkele deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of laattijdige digitale versie van de meetstaat en of inventaris ter beschikking stelde. Gegevens CD Op de CD, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijke het voorwerp van de opdracht en het besteknummer vermeld. Onder de kolom prijzen worden de bedragen in cijfers ingebracht. Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie Art 10 bij de offerte te voegen bescheiden) Bestek nr. 2007/

11 De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen Artikel 13. bij de offerte te voegen bescheiden 1) De nodige documenten en verklaringen op eer waaruit moet blijken dat de inschrijver op grond van de in artikel 4 vermelde uitsluitingscriteria niet dient uitgesloten te worden (cfr. Art. 4), zijnde een recent attest van niet faling of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; een recent uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; een RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte; een recent getuigschrift directe en indirecte belastingen uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; een verklaring op eer opgemaakt en ondertekend door de inschrijver. 2) opgave van de referenties met betrekking tot het verstrekken van opleidingen tijdens de laatste drie jaar (cfr. art. 4); 3) opgave van het tewerkgesteld personeel en/of onderaannemers aangeduid door de inschrijver (cfr. art. 4 ); 4) opleidingsvoorstel (cfr. art. 9); 5) omschrijving van de verschillende opleidingen (cfr. Art. 9) 6) Visie op integratie diversiteit ( cfr art 9) 7) de aangewende methodiek(en) om de doelstellingen en het geïntegreerd karakter te realiseren (cfr. art. 9); 8) curriculum van de opgegeven begeleiders (cfr. art. 9); 9) voorbeeld van een concept tot syllabus (cfr. art. 9); 10)behoorlijk ingevuld en ondertekend offerteformulier; 11)behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris. 12)Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen) Bestek nr. 2007/

12 Artikel 14. betaling - prijsherziening - borgtocht Betaling van de dienstverlening: De betaling van de dienstverlening geschiedt in mindering per aanvaarde deelopdracht. Voor de betaling van de door het bestuur verschuldigde som is de aannemer verplicht een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen uitgedrukt in Euro. De inschrijver met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW-bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW-administratie. De facturen moeten in drievoud, met vermelding van het nummer van de orderbon, de betrokken dienst en het nummer van het bestek en een ondertekende afleveringsnota, rechtstreeks overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijf financiën, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen 1. Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten gedurende de gestanddoeningstermijn kunnen geen aanleiding geven tot herziening van de inschrijvingsprijs. Na de gestanddoeningstermijn heeft de inschrijver de mogelijkheid de eenheidsprijzen aan de schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten aan te passen. Daarvoor kan de inschrijver een prijsherzieningsformule opgeven. Indien de inschrijver geen prijsherzieningsformule opgeeft wordt er van uitgegaan dat de opgegeven prijzen gedurende de ganse uitvoeringstermijn gelijk blijven. De dienstverlener dient elke aanvraag tot prijsherziening afdoende te motiveren. Een prijsherziening kan slechts worden toegepast na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienst centrale aankoop en logistiek. Borgtocht: De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld dient dit te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas te 1040 Brussel. Bestek nr. 2007/

13 Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de Stad Antwerpen, bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van sancties als volgt: hetzij de verbreking van de opdracht zonder enige schadevergoeding aan de aannemer; hetzij het toepassen van de andere maatregelen van ambtswege. Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover het bestuur de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent om het bewijs van de borgtocht te leveren. Wanneer het bestuur van de hiervoor vermelde sancties geen gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete per kalenderdag vertraging van 0,02 percent, de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 percent van de oorspronkelijke aannemingssom. Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt het bestuur deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit geval wordt de boete forfaitair op 2 percent van het bedrag van de opdracht vastgesteld. Artikel 15. eigendomsrechten Eigendomsrechten Het bestuur vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat het uitvoeren van de opdracht geenszins impliceert dat de dienstverlener enig eigendoms- of auteursrecht op ev. in bruikleen ontvangen documenten verwerft. Het is de dienstverlener dan ook ten strengste verboden de documenten voor eigen gebruik te reproduceren, te publiceren, te verspreiden, tentoon te stellen of dergelijk gebruik aan derden te verlenen. Tevens worden alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht eigendom van de opdrachtgever. De werkwijze, planningsopbouw, gebruikte vormingsmaterialen en methodieken mogen ten alle tijde zonder verdere rechten vanwege de uitvoerende organisatie, door de stad Antwerpen overgenomen en gebruikt worden. Bestek nr. 2007/

14 Artikel 16. boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering: Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de leverancier in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de goederen waarvan de levering met dezelfde vertraging gebeurde. Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift. Artikel 17. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 2 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven aannemer. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Bestek nr. 2007/

15 Artikel 19. rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, 28 september 2007 Voor de bestuurscoördinator m.v. Jean Lambert Bestuursassistent Bestek nr. 2007/

16 OFFERTEFORMULIER bestek nr. 2007/8035 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te...straat, nr.... (of indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te...straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), (of indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) De ondergetekende tijdelijke vereniging nationaliteiten: woonplaatsen vertegenwoordigd door:. (namen, voornamen en titels ), verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek nr. 2007/8035 de diensten uit te voeren aan de prijzen door mij(haar) aangegeven op de behoorlijk ingevulde inventaris gevoegd bij onderhavige offerte. Nummer rekening bij het Bestuur der Postchecks of bij een andere financiële instelling:... BTW-registratienummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te... op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Bestek nr. 2007/

17 INVENTARIS Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden Perceel 1 : het verzorgen van opleidingen rond assertiviteit PER DAGDEEL (4 uur) EN PER GROEP (ca. 12 personen) TEGEN BTW Perceel 2 : het verzorgen van opleidingen rond klantgericht werken PER DAGDEEL (4 uur) EN PER GROEP (ca. 12 personen) TEGEN BTW Perceel 3 : het verzorgen van opleidingen rond samenwerken PER DAGDEEL (4 uur) EN PER GROEP (ca. 12 personen) TEGEN BTW Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris/offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop-of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek UITVOERINGSTERMIJNEN : PRIJSHERZIENINGSFORMULE : KORTING BIJ SAMENVOEGEN PERCELEN : Gedaan te ,op de inschrijver(s), (handtekening) Bestek nr. 2007/

18 TOEPASSING HUISSTIJL Schriftelijke verklaring van de inschrijver Ik ondergetekende (1), gevolmachtigde van (2), verklaar de nodige informatie en instructies van de stad Antwerpen inzake de huisstijl van de stad Antwerpen te hebben ontvangen en gelezen (op te vragen bij op Deze informatie en de passende instructies heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die opdrachten zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten van de stad Antwerpen. Deze informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemer(s) (3) overgemaakt. Ik verbind er mij toe alle richtlijnen vermeld in de huisstijlgids (richtlijnen rond ontwerp) en de merkbijbel (richtlijnen rond toon en missie) na te leven. In geval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen. De inschrijver, handtekening (4) (1) (2) en (3) (4) aan te vullen met naam en voornaam; in het geval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming het adres van de maatschappelijke zetel; na(a)m(en) van de onderaannemer(s)invullen voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd". Bestek nr. 2007/

19 Bestek nr. 2007/

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie