Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen"

Transcriptie

1 Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

2 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren over welke reserves, voorzieningen en fondsen er zijn, nagaan of er middelen zijn die kunnen vrijvallen en het doen van eventuele verbetervoorstellen. Door het vaststellen van de nota wordt bereikt dat het beleidskader voor reserves en voorzieningen opnieuw wordt vastgesteld. In deze notitie stellen we voor iedere reserve / voorziening / fonds het volgende vast: - de naam - het doel dat we met de middelen willen realiseren - het beleid dat we met de middelen tot stand willen brengen - wie er verantwoordelijk is voor planning & control ten aanzien van de betreffende middelen - welke regels er zijn ten aanzien van het voeding en onttrekking van de reserve / voorziening / fonds - wat de minimum en maximum omvang mag zijn - de huidige stand en het verwachte in de komende periode - de looptijd van de reserve / voorziening / fonds - of er jaarlijks rente aan wordt toegerekend. 1.1 Reserves Kenmerkend voor een reserve is dat er geld wordt gereserveerd voor een specifiek doel, maar dat de exacte omvang, dan wel de vraag of het zich daadwerkelijk voor gaat doen, momenteel nog onduidelijk is. Er is geen regelgeving die eist dat er reserves worden ingesteld, wel getuigt het van ordentelijk financieel beheer wanneer je spaart voor uitgaven die je in de toekomst verwacht en die een aanmerkelijke omvang hebben. Door bij de instelling van een reserve te beschrijven waar de betreffende middelen voor zijn bedoeld, krijgen ze een bestemming. Formeel wordt de reserve daarmee een bestemmingsreserve. De beleidsruimte van het algemeen bestuur is vooral gelegen in het instellen en opheffen van reserves, het wijzigen van de bestemming en wijzigen van het bestaande beleid ten aanzien van toevoegingen (inclusief rentebijschrijving) en onttrekkingen. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats door middel van resultaatbestemming. Resultaatbestemmingen kunnen vooraf geraamd worden en vormen aldus onderdeel van de (programma-)begroting. Daarmee valt het direct onder de beslissingsbevoegdheid van het algemeen bestuur. 1.2 Voorzieningen Het verschil met reserves is dat wet- en regelgeving (BBV) duidelijk omschrijft wanneer een voorziening moet worden ingesteld, hier is geen beleidsruimte voor het maken van keuzes. Een voorziening moet worden getroffen op het moment dat er financiële risico s zijn waarvan de omvang duidelijk is en waarvan we weten dat het feit zich in de toekomst voor gaat doen. In dat geval moeten we het volledige bedrag dat met dit risico is gemoeid, ultimo het jaar dat dit risico zich heeft gemanifesteerd, aan een voorziening doteren. Achterliggende gedachte hierbij is dat de stadsregio zich hierdoor in de toekomst verzekerd weet van het feit dat ze aan al haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast geeft het een volledig inzicht in de financiële positie. 2

3 Aan voorzieningen zit een verplichting vast. Voorzieningen zijn daarom vreemd vermogen, in tegenstelling tot reserves die tot het eigen vermogen behoren. Alleen de voorzieningen die uit eigen middelen zijn, respectievelijk worden gevoed en gebaseerd zijn op een bestaand meerjarig bestedingsplan staan als voorziening op de balans. De beleidsruimte van het algemeen bestuur is vooral gelegen in het instellen en opheffen van voorzieningen en het wijzigen van het bestaande beleid. Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen worden geraamd in de begroting en op deze manier heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemandateerd voor het (financieel) beheer van de voorzieningen. In de jaarrekening zal het dagelijks bestuur de verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur inzake alle voorzieningen. 1.3 Fondsen Conform een vanaf 2008 geldende wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 49 b, is de rubricering en de verantwoording van (het van) de voorzieningen per ultimo 2008 aangepast. Dit betekent dat alle voorzieningen die van derden ontvangen gelden betreffen ten behoeve van een specifiek bestedingsdoel niet langer als reserve of voorziening, maar als overlopende passiva op de balans moeten worden verantwoord. Voor de transparantie noemt de stadsregio de onder de overlopende passiva opgenomen geoormerkte middelen van derden, fondsen. Het begrip fonds is geen door de wetgever opgelegde naam, we zijn vrij in de bepaling van de naam die we aan deze middelen willen geven. Omdat de fondsen onder overlopende passiva vallen en niet meer onder voorzieningen, worden ze apart in de nota opgenomen. De beleidsruimte van het algemeen bestuur is vooral gelegen in het instellen en opheffen van fondsen, het wijzigen van de bestemming en wijzigen van het bestaande beleid ten aanzien van toevoegingen en onttrekkingen. Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen worden geraamd in de begroting en op deze manier heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemandateerd voor het (financieel) beheer van de fondsen. In de jaarrekening zal het dagelijks bestuur de verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur inzake alle fondsen. 1.4 Lastig onderscheid Ondanks het eenduidige onderscheid tussen reserves, voorzieningen en fondsen blijkt de toepassing nogal complex te zijn. Er kunnen zich met betrekking tot het begrip voorzieningen interpretatie verschillen voordoen als het gaat om de invulling van (on)zekerheid over de omvang en het tijdstip van optreden in verband met verplichtingen en risico's. Hierdoor leidt de regelgeving niet in alle gevallen tot een goede interpretatie en een ondubbelzinnige toepassing Cruciaal voor het treffen van een voorziening is dat er per balansdatum een verplichting bestaat of een reëel risico op het ontstaan van een verplichting waarvan de precieze omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs kan worden geschat. Als het bedrag van de verplichting vaststaat, wordt een schuld in de balans opgenomen en geen voorziening. Verplichtingen die onvoldoende betrouwbaar geraamd kunnen worden, worden opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichting (reserve). 3

4 Het onderscheid in reserves, voorzieningen en fondsen kan als volgt worden weergegeven: Doet het volgende zich voor: Is er geld van derden wat over is (op de balans staat) en wat bestemd is voor / uitgegeven moet worden aan een specifiek doel? Is er eigen geld wat over is (op de balans staat) en wat we moeten reserveren voor verplichtingen die de stadsregio Rotterdam is aangegaan en waarvan we zeker weten dat er uitgaven op gedaan moeten worden (in de komende jaren)? Is er eigen geld wat over is (op de balans staat) wat geen verplichte uitgave is / waarover nog keuzes (door het algemeen bestuur) gemaakt kunnen worden? Zo ja, dan: Fonds Voorziening Reserve In bijlage 1 zijn de reserves, voorzieningen en fondsen opgenomen zoals die in de jaarrekening 2009 (stand per 31 december 2009) staan en wat de verwachte standen zijn per 31 december 2010 en In dit overzicht worden tevens de in deze notitie voorgestelde veranderingen weergegeven. Het daadwerkelijk instellen of opheffen van een reserve / voorziening / fonds gebeurt bij het vaststellen van de begroting of de jaarrekening. Dat is daarmee het moment dat de voorstellen uit deze notitie door het algemeen bestuur formeel worden geëffectueerd. 4

5 2. Nieuwe beleidslijnen reserves en voorzieningen - Keep it simple. Elke reserve, voorziening en fonds is onderbouwd., bestemming, voeding, specificaties van toekomstige uitgaven, etc. zijn heel duidelijk vastgelegd. - In artikel 44 van het BBV is bepaald wanneer sprake is van een voorziening. Het BBV legt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen bij de mogelijkheid dat de regioraad de bestemming van de reserve kan wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er sprake van een reserve; zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. - Zo weinig mogelijk reserves en voorzieningen (integrale beleidsafweging is niet gebaat bij een grote versnippering van gereserveerde middelen. Reserves en voorzieningen worden opgeheven nadat de bestemming is gerealiseerd dan wel een risico is komen te vervallen). De minimale hoogte van een reserve of voorziening is Deze relatief kleinere bedragen kunnen of in de exploitatie worden opgevangen of samen worden genomen in een reserve waar meerdere relatief kleinere bedragen zijn opgenomen (zoals het geval gaat worden in de nieuwe bestemmingsreserve doorlopende activiteiten). - Er dient gestreefd te worden naar een situatie waarin de beleidsdoelen zoveel mogelijk onderdeel uitmaken van de exploitatie. Dit beleidsuitgangspunt vloeit voort uit de grondslag van het stelsel van baten en lasten, namelijk dat de baten en de lasten van besluitvorming zo goed mogelijk moeten worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Het in de exploitatie juist toedelen van bedragen aan de jaarschijven doet recht aan de P&C-cyclus. Het dwingt tot het vooraf ramen van de middeleninzet van de te realiseren (zo 'smart' mogelijk omschreven) beleidsdoelen die in de programma's zijn onderscheiden en het achteraf afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten. - Op grond van het voorzichtigheidsvereiste moeten verwachte verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar in acht worden genomen als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn (circulaire nadere informatie BBV). Verliezen dienen direct te worden genomen, voor verwachte verliezen worden voorzieningen gevormd. - Rente wordt alleen toegevoegd aan reserves, voorzieningen en fondsen wanneer dit als voorwaarde wordt gesteld door degene die de betreffende middelen aan de stadregio ter beschikking stelt. - Waardering van reserves, voorzieningen en fondsen is op basis van nominale waarde. Hiermee vervalt ook de noodzaak om rente toe vanuit de gedachte dat er anders te weinig middelen zouden zijn om de verplichtingen te kunnen betalen. - Alle (structurele) baten moeten de (structurele) lasten dekken. Dus binnen verkeer en vervoer moeten de BDU-baten (jaarlijks) voldoende zijn om alle lasten van verkeer en vervoer te dekken. Ditzelfde geldt voor onder andere jeugdzorg. Het grootste risico van de stadsregio is dat er toch nog verplichtingen worden aangegaan die niet betaald kunnen worden. Mocht de nieuw opgerichte reserve weerstandsvermogen onvoldoende blijken te zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de overige reserves. 5

6 2.1 Samenvatting veranderingen Door de herijking van de reserves, voorzieningen en fondsen is er een grote slag gemaakt met name bij de reserves en voorzieningen. Wat opviel is dat er veel reserves waren voor doorlopende activiteiten en deze kunnen vervallen, daarvoor hoeft er maar 1 reserve te zijn (de bestemmingsreserve doorlopende activiteiten). Tevens lopen veel reserves in 2010 ten einde en deze zullen ook vervallen. Een specificatie van elke reserve, voorziening en fonds is vanaf pagina 6 in deze nota opgenomen. In grote lijn zijn er de volgende veranderingen (in bijlage 1 zijn deze cijfermatig en in kleur weergegeven): Opheffen - Bestemmingsreserve jeugdzorg wachtlijsten - Bestemmingsreserve pro-actieve milieuaanpak - Bestemmingsreserve beheer groen akkoord - Bestemmingsreserve investering groen akkoord - Bestemmingsreserve programmamanagement groen - Bestemmingsreserve waterbeleid - Bestemmingsreserve economie - Bestemmingsreserve ruimtelijk beleid - Bestemmingsreserve verstedelijkingsafspraken - Bestemmingsreserve sociaal beleid - Bestemmingsreserve ieder kind wint - Bestemmingsreserve BWS - Voorziening omslagfonds - BDU OV oud - OV RIS - Jeugdzorg algemeen (doeluitkering) - Jeugdzorg aanvalsplan wachtlijsten (rijksgeld) - FVSV nog te verplichten - FVSV verplicht - Fonds sociaal beleid verplicht Nieuw - Investeringsreserve - Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten - Reserve weerstandsvermogen Nieuwe naam - Bestemmingsreserve milieu in Bestemmingsreserve klimaat - Voorziening fonds groen in Voorziening groen 6

7 3. Reserves Looptijd Rentetoerekening Algemene Reserve De algemene reserve is bestemd voor de dekking van bedrijfsrisico s Ter dekking van eventuele (bedrijfs)risico s hoofd Bedrijfsvoering Onttrekkingen worden gedaan indien risico s optreden die vanuit deze reserve gefinancierd moeten worden. Voeding gebeurt dan zo spoedig mogelijk om tot het gewenste bedrag van 1 miljoen te komen Getracht wordt om de reserve op een (door de deelnemende gemeenten) gestelde maximale hoogte van 1 miljoen te houden De stand per 1 januari 2010 is 1 miljoen en de verwachting is dat de ontwikkeling stabiel is: weinig mutaties op de 1 miljoen Continu Reserve handhaven volgens huidige beleidslijn Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve jeugdzorg Reserve speciaal gevormd voor de realisatie van doelen jeugdzorg, zoals het terugdringen van wachtlijsten In 2009 is de gehele reserve ingezet om de wachtlijsten in de jeugdzorg te reduceren. De jaarlijkse Rijksbijdragen moeten vanaf 2010 de jaarlijkse kosten (van o.a. Bureau Jeugdzorg en de zorginstellingen) dekken GGD De bestemmingsreserve Jeugdzorg is gevormd uit rentebaten die in het verleden zijn gegenereerd. In 2009 is deze bestemmingsreserves geheel aangewend voor het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg De stand per 1 januari 2010 is nihil, reserve kan worden opgeheven Bestemmingsreserve pro - actieve milieuaanpak Uitvoeren activiteiten pro actieve milieuaanpak Geoormerkte gelden voor pro-actieve milieuaanpak directeur ruimte en milieu Deze in 2006 gevormde reserve dient ter dekking van de t/m 2010 gemaakte en nog te maken kosten voor proactieve milieuaanpak Rentetoerekening Reserve opheffen De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven 7

8 Bestemmingsreserve beheer groen akkoord Deze reserve is bestemd voor de stadsregionale bijdrage aan het beheer van de groengebieden in het kader van het Groen Akkoord In het kader van het Groen Akkoord worden projecten gefinancierd directeur ruimte en milieu Jaarlijks wordt hier conform begroting een bedrag (van in 2009) aan toegevoegd, vermeerderd met de ter zake ontvangen rente De stand per 1 januari 2010 is , restant reserve wordt per 31 december 2010 gestort in de voorziening fonds groen: reserve kan worden opgeheven Rentetoerekening Op basis van saldo reserve per 1 januari van het lopende jaar en het door de Rabobank gehanteerde dagtarief (Eonia) in rekening-courant Reserve opheffen per en saldo toevoegen aan de voorziening Fonds groen Bestemmingsreserve investering groen akkoord De reserve dient ter dekking van eventuele tekorten op lopende en toekomstige groenprojecten en als startkapitaal voor het krekenproject In het kader van het Groen Akkoord worden projecten gefinancierd directeur ruimte en milieu Jaarlijks wordt conform de begroting een bedrag (van in 2009) aan toegevoegd, onttrekkingen geschieden door inzet op projecten De stand per 1 januari 2010 is , restant reserve wordt per 31 december 2010 gestort in de voorziening fonds groen: reserve kan worden opgeheven Rentetoerekening Reserve opheffen per en saldo toevoegen aan de voorziening Fonds groen Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve programmamanagement groen De reserve dient ter dekking van de kosten voor programmamanagement groen Geoormerkte gelden voor programmamanagement groen directeur ruimte en milieu De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven 8

9 Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve waterbeleid De reserve dient ter dekking voor kosten waterbeleid Geoormerkte gelden voor waterbeleid directeur ruimte en milieu De vorming wordt gedekt uit het reguliere jaarbudget van de activiteit Beleidsontwikkeling en Programmamanagement regionaal groen en is bestemd voor de voorgenomen intensievere inzet op het beleidsveld water De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven Looptijd Rentetoerekening Bestemmingsreserve verkeer en vervoer Realisatie verkeer en vervoer projecten De reserve is bestemd voor de financiering van toekomstige verkeer- en vervoersprojecten en het opvangen van risico s verkeer en vervoer directeur bereikbaarheid en mobiliteit Deze reserve is gevormd uit de bovenwettelijk ontvangen rente op de Brede uitkering Verkeer en Vervoer. Tekorten bij verkeer en vervoer moeten in eerste instantie worden gedekt uit de eigen (BDU) middelen. Indien dit niet meer (direct) mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op deze reserve De stand per 1 januari 2010 is Gezien de huidige financiële uitdaging van verkeer en vervoer, wordt verwacht dat in de komende jaren een beroep zal worden gedaan op deze reserve Afhankelijk van de projecten en de daarbij behorende geldstroom Reserve handhaven Bestemmingsreserve economie De reserve dient ter dekking voor kosten economie Geoormerkte gelden voor uitgaven economie directeur ruimte en milieu In verband met de onderbestedingen van de activiteiten bij het onderdeel economie wordt voorgesteld om een bedrag van te bestemmen voor deze nieuwe reserve, met als doel deze gelden in 2010 aan te wenden De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven 9

10 Rentetoerekening Reserve opheffen Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve ruimtelijk beleid De reserve dient ter dekking voor kosten ruimtelijk beleid Geoormerkte gelden voor uitgaven ruimtelijk beleid directeur ruimte en milieu In verband met de onderbestedingen van de activiteiten bij het onderdeel ruimtelijk beleid wordt voorgesteld om een bedrag van te bestemmen voor deze nieuwe reserve, met als doel deze gelden in 2010 aan te wenden De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven Bestemmingsreserve verstedelijkingsafspraken De reserve dient ter dekking voor kosten met betrekking tot verstedelijkingsafspraken Geoormerkte gelden voor uitgaven verstedelijkingsafspraken directeur ruimte en milieu In verband met de onderbestedingen van de activiteiten bij het onderdeel verstedelijkingsafspraken wordt voorgesteld om middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve, met als doel deze gelden in 2010 aan te wenden Rentetoerekening Reserve opheffen De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven Bestemmingsreserve milieu De reserve dient ter dekking voor kosten milieu Geoormerkte gelden voor uitgaven milieu directeur ruimte en milieu Deze in 2007 gevormde bestemmingsreserve dient ter dekking van kosten met betrekking tot klimaat(verbetering). De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat de reserve na 2012 wordt opgeheven Looptijd Tot en met 2012 Rentetoerekening van de reserve wijzigen in Bestemmingsreserve klimaat. Reserve opheffen per

11 Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve sociaal beleid Deze reserve dient ter financiering van subsidiebijdragen in het kader van sociaal beleid in de jaren Geoormerkte gelden voor sociaal beleid directeur ruimte en milieu Geen voeding meer De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010 (waarvan 0,2 miljoen over zou kunnen blijven om bij te dragen aan de investeringsreserve): reserve kan worden opgeheven Rentetoerekening Reserve opheffen Bestemmingsreserve ieder kind wint De reserve dient ter dekking voor kosten ieder kind wint Geoormerkte gelden voor uitgaven ieder kind wint GGD In 2007 is ten laste van de bestemmingsreserve Jeugdzorg een voorziening gevormd, die dient ter dekking van gemaakte en nog te maken kosten voor het project Ieder Kind Wint. In 2010 zal het volledige bedrag worden onttrokken De stand per 1 januari 2010 is , volledige onttrekking in 2010: reserve kan worden opgeheven Bestemmingsreserve BWS De bestemmingsreserve BWS vormt het grootste onderdeel van het weerstandsvermogen en wordt aangehouden ter dekking van financiële knelpunten en risico s Vanuit de investeringsstrategie zal deze reserve worden ingezet om grote projecten te financieren hoofd bedrijfsvoering Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de middelen die VROM heeft verstrekt aan de stadsregio uit hoofde van haar budgethouderschap van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Ten tijde van de omzetting van de regeling van een jaarlijkse bijdrage naar een bijdrage-ineens regeling in 1995, beschikte de stadsregio over voldoende liquide middelen om de omzetting te financieren met eigen middelen. Hierdoor konden de jaarlijkse ontvangsten van VROM in de vorm van vrijval steeds worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve 11

12 Rentetoerekening Reserve opheffen De stand per 1 januari 2010 is en de reserve wordt per opgeheven. Hiervan gaat ongeveer 38,6 miljoen naar de (nieuwe) investeringsreserve, 11,4 miljoen gaat naar de voorziening fonds groen (ter dekking van PMR en Schieveen) en 3,3 miljoen gaat naar de (nieuwe) reserve weerstandsvermogen Investeringsreserve Zoals beschreven in de nota Invoering investeringsreserve worden de gelden besteed aan jaarlijks te bepalen projecten voor de beleidsterreinen economische herstructurering, regionaal groen en revitalisering stedelijk gebied Projecten die voldoen aan de daarvoor opgestelde voorwaarden worden vanuit de investeringsreserve gefinancierd hoofd bedrijfsvoering Incidentele voeding door BWS reserve met 38,6 miljoen, FVSV 1,2 miljoen en overige reserves (bijdrage uit reserves die in 2010 opgeheven worden) met 0,2 miljoen. Jaarlijks zullen de inkomsten uit het omslagstelsel worden gestort in de investeringsreserve Looptijd Rentetoerekening Voor de bestuursperiode 2011 tot en met 2014 is 40 miljoen beschikbaar en jaarlijks worden de inkomsten uit het omslagstelsel toegevoegd. Voor elke bestuursperiode wordt een vast investeringsbedrag vastgesteld. Na 2015 wordt bekeken of de voorziening fonds groen voldoende dekking heeft voor de betaling voor PMR, Indien in de voorziening onvoldoende middelen zitten, kan de voorziening vanuit de inkomsten uit het omslagstel worden aangevuld Continu Toevoegen van deze nieuwe reserve Looptijd Rentetoerekening Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten Voor activiteiten die gestart zijn in een jaar maar nog niet (volledig) in het jaar zijn uitgevoerd en doorlopen in het volgende jaar Posten die voldoen aan de criteria kunnen in de reserve worden opgenomen hoofd bedrijfsvoering Saldo neutraal over de jaren Afhankelijk van het aantal activiteiten Continu Toevoegen van deze nieuwe reserve 12

13 Reserve weerstandsvermogen Dekking met betrekking tot de paragraaf weerstandsvermogen Indien het weerstandsvermogen onvoldoende blijkt te zijn om tegenvallers op te vangen, dan kan een beroep worden gedaan op de reserve weerstandsvermogen hoofd bedrijfsvoering Incidentele voeding door BWS reserve met 3,3 miljoen. Tevens wordt de restant rente toegevoegd en wordt het jaarrekeningresultaat hierin verwerkt. In 2010 komt 0,2 miljoen t.g.v. de investeringsreserve Afhankelijk van risico s, rentebaten en resultaat Looptijd Continu Rentetoerekening De ontvangen rente welke niet wettelijk hoeft te worden toegerekend aan een bepaalde reserve/voorziening/fonds wordt aan deze reserve weerstandsvermogen toegevoegd. Toevoegen van deze nieuwe reserve 13

14 4. Voorzieningen Voorziening fonds groen De voorziening is bedoeld voor de dekking van de reeds aangegane verplichtingen inzake Project Mainport -ontwikkeling Rotterdam, Hoeksepark, Schieveen, Oranjebuitenpolder, Kreken Voorne Putten, Groenzone, Brielsezoom Noord en Strypse Wetering Geoormerkte gelden voor bovenstaande groen projecten Directeur ruimte en milieu Deze voorziening is tot en met 2010 gevoed door een jaarlijkse bijdrage uit het Omslagfonds. In 2010 wordt er vanuit de BWS reserve een bedrag van 11,4 miljoen toegevoegd om de kosten voor de toekomst inzake bovenstaande projecten te kunnen dekken. In 2015 zal opnieuw bezien worden of de voorziening toereikend is Projectenoverzicht bepaald de (afname van de) stand De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat de voorziening conform plan zal toe- en afnemen Looptijd Tot en met 2020 Rentetoerekening Voorziening handhaven tot en met 2020 en naam wijzigen in Voorziening groen Rentetoerekening Voorziening opheffen Voorziening omslagfonds De voorziening is bedoeld voor de realisatie van de laaghangend fruit - projecten en de 1e prioriteitsprojecten uit het RGSP2 Geoormerkte gelden voor groen projecten Directeur ruimte en milieu Sinds 2006 worden de financiële middelen uit het Omslagfonds bij wijze van budgetfinanciering volgens een overeengekomen verdeling beschikbaar gesteld aan de beleidsvelden Groen en Verkeer & Vervoer. Op basis van de werkelijke kasruimte in september wordt jaarlijks de daadwerkelijke bijdrage aan voornoemde beleidsvelden bepaald De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat de voorziening na 2010 wordt opgeheven 14

15 5. Fondsen Groene verbinding Realisatie project groene verbinding Geoormerkte gelden voor de groene verbinding Directeur ruimte en milieu Betreft de via de provincie Zuid-Holland verkregen middelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de voorbereiding en uitvoering van het project Groene Verbinding De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds in zijn geheel wordt besteed aan de groene verbinding Looptijd Tot en met 2014 Rentetoerekening Werkelijk ontvangen rente op de specifiek voor dit fonds afgezonderde liquide middelen Fonds handhaven Luchtkwaliteit Realisatie uitvoeringsmaatregelen luchtkwaliteit Geoormerkte gelden voor luchtkwaliteit Directeur ruimte en milieu Dit fonds is gevormd uit via de provincie Zuid-Holland verkregen middelen (de zgn. FES-gelden) van het Ministerie van VROM ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. Deze worden ingezet voor uitvoeringsmaatregelen ter zake in de vorm van subsidies en opdrachten De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds zal toenemen met 4,6 miljoen (3 e tranche komt nog). Looptijd Tot 2015 Rentetoerekening Op basis van het saldo van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven en het door de Rabobank gehanteerde dagtarief (Eonia) in rekening-courant Fonds handhaven Looptijd Rentetoerekening BDU uitvoeringsprojecten nog te verplichten Uitvoering van de programma s die zijn opgenomen in het RIVV Geoormerkte gelden voor verkeer en vervoer Directeur bereikbaarheid en mobiliteit De BDU financiert de uitvoeringsprojecten verkeer en vervoer. In de planning en controlcyclus worden de mutaties verklaard De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds de komende jaren sterk zal afnemen Tot projecten zijn afgerond Op basis van fondssaldo en het door de Europese Centrale Bank vastgestelde tarief van de herfinancieringsrente (de zgn. refirente) per 1 januari van het lopende jaar Fonds handhaven 15

16 BDU OV oud Realisatie uitvoeringsprojecten openbaar vervoer conform RIVV Geoormerkte gelden voor openbaar vervoer Directeur bereikbaarheid en mobiliteit De BDU financiert de uitvoeringsprojecten verkeer en vervoer. In de planning en controlcyclus worden de mutaties verklaard De stand per 1 januari 2010 is nihil en blijft nihil, gelden voor OV staan nu o.a. bij fonds OV algemeen Rentetoerekening Op basis van fondssaldo en het door de Europese Centrale Bank vastgestelde tarief van de herfinancieringsrente (de zgn. refirente) per 1 januari van het lopende jaar Fonds opheffen Looptijd Rentetoerekening OV chipkaart Realisatie uitvoeringsprojecten openbaar vervoer chipkaart Geoormerkte gelden voor openbaar vervoer chipkaart Directeur bereikbaarheid en mobiliteit Dit betreft van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangen middelen voor de introductie van de OV-chipkaart. Vanwege de voorfinanciering van de OV-chipkaart zullen deze middelen in de jaren 2012 tot en met 2015 aangewend worden ter dekking van de lagere BDUuitkering De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds de komende jaren sterk zal afnemen Tot de projecten zijn afgerond Fonds handhaven OV reizigers informatie systeem (RIS) Realisatie reizigersinformatiesystemen openbaar vervoer Geoormerkte gelden voor openbaar vervoer RIS Schiedam Directeur bereikbaarheid en mobiliteit De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds in 2010 wordt toegevoegd aan BDU OV Rentetoerekening Fonds opheffen en saldo toevoegen aan OV Algemeen 16

17 Looptijd Rentetoerekening OV algemeen Realisatie uitvoeringsprojecten openbaar vervoer algemeen Geoormerkte gelden voor openbaar vervoer algemeen Directeur bereikbaarheid en mobiliteit Dit fonds is gevormd uit de exploitatiesaldi van de activiteit Openbaar Vervoer en bestemd voor de financiering van Openbaar Vervoersprojecten of concessies De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds de komende jaren nodig zal zijn Tot de projecten zijn afgerond Op basis van fondssaldo en het door de Europese Centrale Bank vastgestelde tarief van de herfinancieringsrente (de zgn. refirente) per 1 januari van het lopende jaar Fonds handhaven Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam (BOR) nog te verplichten Realisatie uitvoeringsprojecten BOR Geoormerkte gelden voor BOR Directeur bereikbaarheid en mobiliteit Deze fondsen betreffen verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan in het kader van de uitvoering van de programma s die zijn opgenomen in het RIVV De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2011 Looptijd Tot en met 2011 Rentetoerekening Werkelijk ontvangen rente op de specifiek voor dit fonds afgezonderde liquide middelen Fonds opheffen per 31 december 2011 Rentetoerekening Fonds opheffen Fonds jeugdzorg algemeen (doeluitkering) Financiering jeugdzorg Geoormerkte gelden voor jeugdzorg Hoofd bedrijfsvoering De voeding zal bestaan uit de meer ontvangen gelden vanuit het rijk (later in het boekjaar wordt het bedrag bekend voor dat jaar, maar is dan niet meegenomen in de begroting van dat jaar). In 2010 zal het volledige bedrag van 2009 worden onttrokken ter financiering jeugdzorg 2010 De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds per nihil zal zijn. Elk bedrag wat meer ontvangen wordt, zal tevens als uitgave naar jeugdzorg gaan 17

18 Rentetoerekening Fonds opheffen Fonds jeugdzorg aanvalsplan wachtlijsten (rijksgeld) Financiering jeugdzorg aanvalsplan wachtlijsten Geoormerkte gelden voor jeugdzorg wachtlijsten Hoofd bedrijfsvoering Niet meer van toepassing De stand per 1 januari 2010 is nihil en het voorstel is om het fonds per op te heffen Looptijd Tot en met 2011 Rentetoerekening Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (FVSV) nog te verplichten Realisatie uitvoeringsprojecten FVSV Geoormerkte gelden voor FVSV Directeur ruimte en milieu In het fonds FVSV worden de beschikkingen opgevoerd en afgewikkeld die in het kader van het Regionaal woningbouwscenario zijn respectievelijk nog worden aangegaan. Vanuit het fonds wordt een positief resultaat verwacht van 1,2 miljoen, welk toegevoegd zal worden aan de investeringsreserve De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2011 Werkelijk ontvangen rente op de specifiek voor dit fonds afgezonderde liquide middelen Fonds opheffen per 31 december 2011 Looptijd Rentetoerekening BDU uitvoeringsprojecten verplicht Realisatie uitvoeringsprojecten verkeer en vervoer Geoormerkte gelden voor verkeer en vervoer Directeur bereikbaarheid en mobiliteit Deze fondsen betreffen verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan in het kader van de uitvoering van de programma s die zijn opgenomen in het RIVV De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds de komende jaren nodig zal zijn Tot de projecten zijn afgerond Fonds handhaven 18

19 Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam (BOR) verplicht Realisatie uitvoeringsprojecten BOR Geoormerkte gelden voor BOR Directeur bereikbaarheid en mobiliteit Verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan in het kader van de uitvoering van de programma s die zijn opgenomen in het RIVV De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2011 Looptijd Tot en met 2011 Rentetoerekening Fonds opheffen per 31 december 2011 Rentetoerekening Fonds opheffen Fonds sociaal beleid verplicht Realisatie sociaal beleid Geoormerkte gelden voor sociaal beleid Directeur ruimte en milieu In het fonds zijn nog niet betaalde middelen uit het programma Regionale Agenda Samenleving opgenomen, die daartoe van de provincie Zuid-Holland zijn ontvangen en naar verwachting in 2010 worden besteed De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2010 FVSV verplicht Realisatie projecten FVSV Geoormerkte gelden voor FVSV Directeur ruimte en milieu In het fonds FVSV worden de beschikkingen opgevoerd en afgewikkeld die in het kader van het Regionaal woningbouwscenario zijn resp. nog worden aangegaan De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2011 Looptijd Tot en met 2011 Rentetoerekening Fonds opheffen per 31 december

20 BWS verplicht Fonds ter financiering van de laatste openstaande verplichtingen inzake BWS Geoormerkte gelden voor BWS Directeur ruimte en milieu Het fonds BWS bevat, naast verplichtingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies, ook verplichtingen met betrekking tot het ISV en de aanvulling ten behoeve van de gemeente Rotterdam De stand per 1 januari 2010 is en de verwachting is dat het fonds afloopt in 2014 Looptijd Tot en met 2014 Rentetoerekening Fonds opheffen per 31 december

21 Bijlage 1 Staat van reserves, voorzieningen en fondsen saldo verwacht verwacht Omschrijving na winst- saldo saldo bestemming per per Algemene reserve Bestemmingsreserve Jeugdzorg wachtlijsten Bestemmingsreserve Proactieve Milieuaanpak Bestemmingsreserve Beheer Groen Akkoord Bestemmingsreserve Investering Groen Akkoord Bestemmingsreserve Programmamanagement Groen Bestemmingsreserve Waterbeleid Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer Bestemmingsreserve Economie Bestemmingsreserve Ruimtelijk beleid Bestemmingsreserve Verstedelijkingsafspraken Bestemmingsreserve Milieu Bestemmingsreserve Sociaal Beleid Bestemmingsreserve Ieder Kind Wint Bestemmingsreserve BWS Investeringsreserve Reserve doorlopende activiteiten Reserve weerstandsvermogen Subtotaal reserves Fonds Groen Omslagfonds Subtotaal voorzieningen Groene Verbinding Luchtkwaliteit BDU uitvoeringsprojecten nog te verplichten BDU OV oud OV Chipkaart OV Reizigers Info Systeem Schiedam BDU OV Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten Jeugdzorg algemeen (doeluitkering) Jeugdzorg aanvalsplan wachtlijsten (rijksgeld) FVSV nog te verplichten BDU uitvoeringsprojecten verplicht Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht Sociaal Beleid verplicht FVSV verplicht BWS verplicht Subtotaal fondsen Totaal reserves, voorzieningen en fondsen Groen = toevoegen Rood = opheffen 21

Ontwerp beleidsnota. reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017

Ontwerp beleidsnota. reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus 66 2501 CB DEN HAAG Telefoon: 088-5445100 e-mail: informatie@mrdh.nl

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 1. Inleiding Reserves maken een onderdeel uit van de vermogenspositie van een organisatie. Sinds de start van de Omgevingsdienst zijn een beperkt aantal reserves gevormd.

Nadere informatie

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909

14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909 STADSRECI ROTTERDAM Aan: De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling stadsregio Rotterdam datum o is kenmerk steller telefoon LW kenmerk betreft 14 juli 2009 52883

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorwoord De gemeente is verplicht om één keer per vier jaar een nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 1 1. Inleiding Artikel 11 van de verordening financieel beheer BghU 2018 bevat de volgende bepalingen 1. De directie legt minimaal eens per vijf jaar (een herijking

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Versie Deelraad April 2012 Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Inhoud 1. Inleiding 4 2. Begripsbepaling 5 2.1 Reserves 5 2.2 Voorzieningen 7 2.3 Verschil tussen een bestemmingsreserve en een voorziening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014 Nota reserves en voorzieningen Concept, oktober 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Dennis Ellenbroek FUNCTIONARIS Financieel specialist Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.1 20 oktober Definitief concept

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013 Rapport inzake jaarstukken 2012 20 juni 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over 2012 7 Toelichting 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie