Jaarverslag van stichting Kennispoort Regio Zwolle. Datum: Statutaire vestigingsplaats: Hanzeplein JD Zwolle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. van stichting Kennispoort Regio Zwolle. Datum: 01.04.2015. Statutaire vestigingsplaats: Hanzeplein 11-27 8017 JD Zwolle."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 van stichting Kennispoort Regio Zwolle Datum: Statutaire vestigingsplaats: Hanzeplein JD Zwolle Pagina 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Bericht van de Raad van Toezicht Jaarverslag Inleiding Inhoudelijke rapportage Events (ontmoeten en verbinden) Ondersteuning innovaties (innovatieadvies) Project Agro en Food ontwikkeling Project X Innovation Challenge Kennispoort Regio Zwolle Toekomst Kennispoort Financiën Algemene informatie Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten per 31 december Bijlagen Bijlage 1 Overzicht events Pagina 2

3 Voorwoord Bericht van de Raad van Toezicht Het jaar 2014 heeft laten zien dat Kennispoort Regio Zwolle (Kennispoort) voorziet in een grote behoefte van ondernemers. De foundingpartners van Kennispoort: hogeschool Windesheim, Deltion College, de provincie Overijssel en de 19 regiogemeenten, maar ook de business partners hebben hun krachten gebundeld in een laagdrempelige, resultaatgerichte netwerkorganisatie. Een organisatie die ondernemers helpt bij het vinden en openen van belangrijke deuren. Bij Kennispoort wordt de taal van de innovatieve ondernemer gesproken. Een organisatie waar mensen actief zijn om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar te brengen. De plek waar het begrip kennis maken extra betekenis krijgt. Ondernemers hebben de inspanningen en activiteiten van Kennispoort als waardevol ervaren: er is een eindrapportcijfer van 7,3 gerealiseerd. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek dat eind november 2014 door Bureau Bartels is uitgevoerd. Het bevestigt dat, binnen de huidige economische situatie, het investeren in de toegevoegde waarde van Kennispoort loont. Innovatie helpen realiseren is een voorwaarde om tot blijvende economische stabiliteit in de regio te kunnen komen. Om zo voor te kunnen sorteren op toekomstige groei. Het is de ambitie van Kennispoort hieraan een belangrijke bijdrage te leveren voor de regio Zwolle. In het afgelopen jaar is er bij Kennispoort een en ander drastisch veranderd. De ondernemer staat nu volledig centraal en wordt aangesproken op zijn of haar innovatie. Deze doorontwikkeling en herpositionering van de organisatie laat zich zien in de nieuwe huisstijl en werkwijze van Kennispoort. Kennispoort vormt daarmee het kruispunt in een groot netwerk van partners die meehelpen om innovatie van ondernemers te realiseren. Het dienstenpakket van Kennispoort is op de ondernemer afgestemd. De innovatieadviseurs onderhouden dagelijks de contacten met ondernemers en sporen de behoeften en ondersteuningsvragen op. Zij begeleiden de ondernemers binnen elke fase van hun innovatie met inspiratie, analyse, ontwikkeling en realisatie. Ook op andere manieren worden ondernemers bediend. Zo worden er veel bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op kennisdeling met veel voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast biedt ook de website biedt steeds meer inspiratie en informatie. Niet in de laatste plaats over financieringsmogelijkheden, het onderwerp waar veel vragen van ondernemers over gaan. Op al deze terreinen wordt er steeds meer samengewerkt met onze partners. Kennis wordt gedeeld en bijeenkomsten worden samen georganiseerd. Dat laatste zal ook meer samen met de ondernemersverenigingen plaats gaan vinden. Het jaarwerkplan 2015 van Kennispoort is in november 2014 vastgesteld. De partners van Kennispoort hebben hun inhoudelijke- en financiële bijdragen voor 2015 inmiddels toegezegd. Dit laat zien dat Kennispoort met haar doelstellingen in de regio Zwolle op de kaart staat en mag rekenen op een nog breder draagvlak in de regio Zwolle. Voorzitter Raad van Toezicht Kennispoort Regio Zwolle, W.M. (Wima) van Ingen Pagina 3

4 1. Jaarverslag 1.1 Inleiding Kennispoort is een stichting die zich ten doel heeft gesteld; het realiseren van innovatie in de regio Zwolle ten behoeve van een krachtige economie met een hoge toegevoegde economische en maatschappelijke waarde. Kennisuitwisseling tussen ondernemers onderling en met kennisinstellingen bevorderen, persoonlijke netwerken stimuleren en bovenal kansrijke ideeën en businessplannen ondersteunen, zijn kernpunten van Kennispoort als eerste aanspreekpunt en laagdrempelige innovatieloket. Kennispoort voorziet in de totstandkoming van: de realisatie van duurzame innovaties; het stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijvigheid; de realisatie van het ontmoeten en verbinden van ondernemende en innovatie ondernemers; de realisatie van verbindingen tussen onderwijs/onderzoek en ondernemers, als ook tussen ondernemers en overheid. Historie Kennispoort Partijen als de Kamer van Koophandel Oost Nederland, de hogeschool Windesheim, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle startten in 2004 met het initiatief Kennispoort. De activiteiten rond kennisuitwisseling werden zo goed ontvangen in de regio dat in 2006 besloten is een stichting op te richten. Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle (namens de regio) werden vanaf dat moment belangrijke partners en steunden de stichting op inhoud en met financiële middelen. Vanaf april 2013 heeft Kennispoort een meer regionale functie gekregen en zijn er extra partners bij betrokken. Na een transitie- en doorontwikkelingsfase is in 2014 het fundament neergezet en is Kennispoort nog meer bekend geworden als het innovatieloket van de regio Zwolle. Vanuit de regio is zij aangewezen om de regionale innovatieagenda uit te voeren. Eind 2014 bleek uit het jaarlijks evaluatieonderzoek van Kennispoort dat zij deze taak serieus neemt. Het onderzoek laat zien dat 75% van de ondernemers waar Kennispoort zaken mee deed, Kennispoort aanbeveelt bij anderen. 1.2 Inhoudelijke rapportage Kennispoort in 2014 Kennispoort heeft zich in het jaar 2014 gefocust op ontmoeten en verbinden, innovatieadvies, financieringsadvies en valorisatie. Daarnaast is zij samen met haar (business)partners een klankbord voor nieuwe innovatieve business cases. Met een structureel en eenduidig uitvoeringsbeleid voor ondersteuning van vernieuwend ondernemerschap en innovatie, vastgelegd in haar jaarwerkplan, heeft Kennispoort ingezet op het sterker maken wat sterk is. Dat is ook één van de kernwaarden in de regionale innovatieagenda The Coalition of the Willing en wordt gedragen door het regionale bedrijfsleven. Kennispoort heeft door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming de kracht van innovatief ondernemerschap benadrukt. Door de Economic Board Regio Zwolle heeft zij de basistaak gekregen om een structurele voedingsbodem voor vernieuwing en innovatie in de regio Zwolle te realiseren. Kennispoort zet, met haar grondslag in deze regionale innovatieagenda, daarom in op de regionale topsectoren: cluster kunststoffen; cluster Health; cluster Agro & Food (nieuw in 2014); diversiteit in cross-overs. Ondanks dat Kennispoort in 2014 een transitie- en doorontwikkelingsfase heeft doorlopen, heeft zij laten zien dat zij als innovatieloket goed kan fungeren als het eerste aanspreekpunt en krachtige ontwikkelaar in regio Zwolle op het gebied van innovatie en kennisvalorisatie. Door effectief gebruik te maken van de mogelijkheid om voor haar taak de expertise en instrumenten van andere innovatie-intermediairs, zoals Oost NV, KvK en de Open Innovatiecentra Health Innovation Park en het Polymer Science Park in te zetten, fungeert Kennispoort als spin in het web met nauwe relaties met overheden, kennisinstellingen en Pagina 4

5 strategische business partners. De sterke punten die door ondernemers werden genoemd zijn dan ook: de netwerkfunctie, deskundige adviseurs, laagdrempelige organisatie en kennis van financiering. Ondernemers onderkennen de opbrengsten uit begeleiding van Kennispoort en noemen daarbij als resultaten: een betere uitwerking van het innovatie- en businessplan; betere voorgang van het project; het verkrijgen van nieuwe kennis; het aangaan van samenwerkingsverbanden en het realiseren van de innovatie. Identiteit en imago van de regio Zwolle en haar innovatieloket Kennispoort, maar ook de vanuit Kennispoort aangejaagde clusterorganisatie Health Innovation Park (gestart in januari 2014), zijn in 2014 flink in ontwikkeling geweest. Kennispoort heeft in 2014 met haar marketingplan, Cross-over Innovation Challenge event 2014 alsmede haar eigen beeldmerken het zelfbewustzijn van de identiteit van de regio Zwolle en Kennispoort weten te versterken. Er is, vergeleken met voorgaande jaren, nog meer aandacht geweest voor vernieuwende en innovatieve ondernemers in de regio Zwolle. Op basis van o.a. de in 2013 gestartte roadshow langs de regiogemeenten, is de behoefte van ondernemers op gebied van innovatie kennis en ondersteuning, vertaald naar concrete activiteiten en diensten van Kennispoort en samenwerkingspartners. De resultaten zijn in de volgende paragrafen per Kennispoort-activiteit beschreven Events (ontmoeten en verbinden) In 2014 zijn er 66 bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden door ruim deelnemers bezocht. Rond het thema kennis, innovatie, klantgedreven, succesvol zakendoen in Duitsland alsmede specifiek op cluster/thema zijn 11 kenniskringen en kennissessies georganiseerd. Deelnemers waren hoofdzakelijk MKB. In iedere kenniskring/ kennissessie werd de verbinding tussen de ondernemerspraktijk met een kennisinstituut (in de persoon van een lector, docent en studenten) gelegd. Rond het thema Financiering werden 5 bijeenkomsten georganiseerd. Er werden onderwerpen als crowdfunding en alternatieve financieringsvormen besproken, maar ook belangrijke onderwerpen als financieringsbehoefte, de praktijk van een financieringsaanvraag et cetera werden in samenwerking met business partners van Kennispoort behandeld. Om ondernemers op de hoogte te brengen van mogelijkheden in het kader van het EFRO en Interreg programma, werd in samenwerking met de provincie Overijssel 1 bijeenkomst bij Deltion georganiseerd. In 2014 werden 11 specifieke thema (cluster)bijeenkomsten door Kennispoort in samenwerking met de clusterorganisaties Health, Kunststoffen Agro en Food georganiseerd. Deze specifieke thema (cluster)bijeenkomsten kenden onderwerpen als Vernieuwend en Innovatief ondernemen in de Health sector, Proeftuinen voor de zorg, Cross-over Kunststoffen en Health en Innoveren in Agro & Food. Kennispoort organiseerde 6 masterclasses en masteravonden in vernieuwend ondernemen en 4 workshops in co-creatie, innovatie en maak je concurrent onbelangrijk in samenwerking met business partners. Met betrekking tot het algemene thema/onderwerp vernieuwend ondernemen werden in totaal 6 netwerkbijeenkomsten (vernieuwend innoveren en Health), 1 roadshow en 1 twiner in samenwerking met o.a. studenten van Windesheim, business partners alsmede het Health Innovation Park georganiseerd. De thema s waren over het algemeen divers en hadden zowel op de harde als zachte kant van het ondernemerschap, vernieuwend en innovatief ondernemen betrekking. Kenmerkend voor de bijeenkomsten in 2014 was het interactieve en verbindende karakter. Dat is ook meteen één van de sterke kanten, zo zeggen de deelnemers. Uit het evaluatieonderzoek van Bureau Bartels blijkt verder dat 81% van de ondernemers de bijeenkomsten beoordeelt als goed tot zeer goed. Voor de organisatie van de evenementen is een rapportcijfer 7,7 gegeven. De belangrijkste opbrengsten van deze bijeenkomsten voor de deelnemers waren: - het leggen van nieuwe contacten met andere zorgaanbieders en het verstevigen van huidige contacten; - het kennismaken met instellingen en adviesorganisaties; - en het opdoen en verdiepen van nieuwe kennis en inzichten. Pagina 5

6 Klankbordcommissie Kennispoort, het Health Innovation Park en het Polymer Science Park werken sinds 2014 meer en meer samen in een innovatie infrastructuur met diverse dienstverlenende ondernemers, die ieder op hun eigen vlak (marketing, finance, techniek, bancair et cetera) hun rol vervullen in het tot stand komen van business cases van kansrijke ondernemers. Om de relaties met deze partijen te versterken vormen het Health Innovation Park en het Polymer Science Park samen met deze businesspartners (ondernemers, zorginstellingen en kennisinstellingen) een Klankbordcommissie voor innovaties in de regio Zwolle. Het doel van deze Klanbordcommissie is dat ondernemers met een ondersteuningsbehoefte hun (concept) businesscase aan de Klankbordcommissie kunnen presenteren. Urgentie vanuit de ondernemer is daarbij leidend. De Klankbordcommissie is een klankbord voor de ondernemer en geeft input aan de ondernemer; zij ondersteunt bij de verdere uitwerking van de business case en draagt daar waar nodig een netwerk aan. Daarnaast spreekt zij zich uit over de haalbaarheid van de plannen en geeft zij advies af aan de ondernemer en de organisatie (Health Innovation Park, Polymer Science Park en Kennispoort). Kennispoort, het Polymer Science Park en het Health Innovation Park vormen met dit zorgvuldig ingerichte proces een goede basis om voor te sorteren voor de ophanden zijnde (revolverende) provinciale fondsen en andere financieringsarrangementen, zoals het Regio Zwolle Incubator Fonds. In totaal zijn er in klankbordcommissies georganiseerd, waar 6 ondernemers hun business case hebben kunnen presenteren. De totale eventlijst met een beknopte beschrijving is in de bijlage opgenomen Ondersteuning innovaties (innovatieadvies) Kennispoort biedt één herkenbare ingang voor ondersteuning van ondernemers bij het realiseren van hun innovatieve en vernieuwende plannen. Het innovatieproces dat zij doorlopen vormde in 2014 het uitgangspunt voor de verdere uitrol van de organisatie en het dienstenpakket van het innovatieloket Kennispoort. Door slimme samenwerking tussen Windesheim, Deltion, Landstede, Health Innovation Park, Polymer Science Park, Kamer van Koophandel, Oost NV en andere partners als de Rabobank (strategisch partner), Nysingh, Deloitte, Stichting Cibap, Stichting Regio Zwolle Congres (business partners) et cetera werden ondernemers ondersteund. In 2014 is Kennispoort in staat geweest om meer dan 101 ondernemers actief te begeleiden en gemiddeld 2 stappen verder te brengen in hun innovatietraject. Resultaten (funnel jaarwerkplan 2014) Bovenstaande resultaten in de funnel (conform jaarwerkplan 2014) van Kennispoort laten zien dat er in 2014 in totaal 178 innovaties (ondernemers) gescreend zijn en 186 ondernemers een intake hebben gehad. 101 Ondernemers hebben begeleiding ontvangen en 29 ondernemers ontvingen een zwaar ondersteuningstraject. In totaal hebben gedurende de 2 e helft van het jaar ondernemers hun innovatieve plannen gepitcht voor de Klankbordcommissie. Er zijn 8 projecten begeleid naar en 7 projecten ingediend (succesratio: 83%) bij het Regionale Incubator Fonds (RZI). Daarvan zijn er 5 Pagina 6

7 gehonoreerd, 1 afgewezen en 1 project bevindt zich nog in de begeleidingsfase. De omvang van het gecommitteerd RZI kapitaal bedraagt circa Al met al kan gesteld worden dat Kennispoort een ondersteunende en begeleidende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van nieuwe producten en diensten, innovaties die hun marktintroductie hebben gemaakt, slimme samenwerkingen die zijn gesmeed en financiering die is aangetrokken door ondernemers. Kennispoort heeft de regio Zwolle met haar ondersteunings- en kennisdelingsactiviteiten bereikt. Clustervorming in de Health-sector In 2014 is er door Kennispoort in samenwerking met haar clusterorganisatie Health Innovation Park de eerste contouren van een cluster Health verder vorm gegeven. Het Health Innovation Park is verder doorontwikkeld tot een self sustainable clusterorganisatie en open innovatiecentrum voor Health en Care in de regio Zwolle. Het Health Innovation Park werkt nauw samen met Kennispoort en is als clustertrekker (mede)verantwoordelijk voor de activiteiten en resultaten in het cluster Health van Kennispoort Project Agro en Food ontwikkeling In 2014 is er door de provincie Overijssel het project Agro en Food voor de regio Zwolle middels een totaalsubsidie ad aan Kennispoort voor de subsidieperiode 2014 en 2015 mogelijk gemaakt. Deze subsidie is voor de activiteiten: innovatieadvies Agro en Food ondernemers, begeleiden Agrovouchers, events alsmede de inzet van een kwartiermaker voor het cluster Agro & Food beschikbaar gesteld. Uitgevoerde activiteiten Agro en Food (2014) - Events (totaal: 17) Kennispoort organiseerde in 2014 met verschillende partners 2 grote bijeenkomsten op het gebied van Agro en Food. Kennispoort had daarnaast een actieve rol in verschillende 10 kleinere bijeenkomsten en beurzen: Innovatie Arena alternatieve financiering, Emmeloord, 6 mei 2014: circa 60 deelnemers; Innovatie Arena high tech en landbouw, Raalte, 29 augustus 2014: circa 100 deelnemers; Ondernemersvereniging Dronten, 2 januari 2014, Hoe innoveren? : circa 40 deelnemers; Bio-Beurs, IJsselhallen Zwolle 22 en 23 januari 2014: circa 5 leads; Boeren in het Vechtdal, 6 maart 2014, workshop Samenwerken en innoveren : circa 30 deelnemers; X-over congres Innovation Challenge, Zwolle, 4 juni 2014; workshops agro en techniek en agro en verhaal: circa 30 deelnemers; ATH, beursterrein Biddinghuizen, september 2014: circa 10 leads; Bijeenkomst Stal van de toekomst, Raalte, 7 oktober 2014: circa 40 deelnemers (stallenbouwers en agrarische ondernemers); IJsseldelta/LTO Noord, zalencentrum Mastenbroek, 16 oktober 2014, agro en innovatie: circa 60 deelnemers; Ondernemersdag Hardenberg, 12 december 2014, workshop agro en innovatie: circa 15 deelnemers. Daarnaast verzorgde Kennispoort een actieve inbreng in en ondersteunde zij ondernemersvragen vanuit de bijeenkomsten van de provincie Overijssel op het gebied van antibioticareductie (3 keer) en de Agro en Food tafels (2 keer). Pagina 7

8 - Resultaten funnel Agro en Food In 2014 zijn, zoals uit het funnel-plaatje blijkt, 39 innovaties vanuit het cluster Agro en Food gescreend. In totaal hebben 28 ondernemers een intake gehad en hebben 25 ondernemers een begeleidingstraject ontvangen. Eén case is opgewerkt naar business development. - Vouchers en proof of concepts Kennispoort heeft 20 voucheraanvragen van ondernemers uit het cluster Agro en Food begeleid in Van deze aanvragen zijn er 3 afgewezen en 13 gehonoreerd voor een totaalbedrag van ruim Momenteel zijn er 4 voucheraanvragen in behandeling (peildatum 30 januari 2015), die in 2014 door Kennispoort zijn begeleid. Kennispoort heeft 7 Proof of Concept aanvragen begeleid in Daarvan zijn 5 aanvragen gehonoreerd en 2 afgewezen. Het totale gehonoreerde subsidiebedrag is Kennispoort heeft de 2 ondernemers, die een negatieve beschikking hebben ontvangen, met behulp van haar samenwerkingspartner Oost NV begeleid naar een regulier bankfinancieringstraject. Eén aanvullende aanvraag die door Kennispoort is begeleid, is uiteindelijk niet ingediend bij de provincie Overijssel. De desbetreffende initiatiefnemers van de projectaanvraag vonden, met behulp van Kennispoort, landelijke fondsen meer geschikt dan een Proof of Concept regeling. Eind 2014 (met een doorloop in januari 2015) is Kennispoort betrokken geweest bij de begeleiding van 5 aanvullende Proof of Concept aanvragen voor een totaal subsidiebedrag van naar schatting Ontwikkelingen en toekomst cluster Agro en Food In 2014 is de kwartiermaker Agro en Food, Maria van Boxtel van Land&Co, door Kennispoort aangesteld. Met partners van Kennispoort heeft zij in 2014 het clusterplan Agro en Food opgesteld. In het clusterplan zijn de plannen voor de toekomst van het cluster samengevat. Voor het opstellen van het clusterplan zijn door de kwartiermaker meerdere gesprekken gevoerd met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en dienstverlenende partners. Tevens zijn meerdere overleggen gevoerd met de klankbordgroep Agro en Food en met de Agro en Food tafel. Bij het creëren van draagvlak voor het clusterplan hebben de aangesloten partners nadrukkelijk een rol gespeeld. De partners van het eerste uur, die voor een mogelijke doorontwikkeling van het cluster Agro en Food in 2015 ev. gaan zorgen, zijn: CAH Vilentum, Groenhorst, de Groene Welle (onderwijs) alsmede Countus, Rabobank en het bedrijfsleven (dienstverleners). In 2015 zal de kwartiermaker van Kennispoort inzetten op een gedegen en door partners gedragen doorontwikkeling van het cluster Agro en Food als één van de clusters van Kennispoort. Kennispoort zal zich daarnaast nog meer richten op het verbinden van partners uit het bedrijfsleven. Daardoor ontstaan er mogelijkheden om te kunnen komen tot een self stainable Agro en Food cluster(organisatie) in Project X Innovation Challenge Kennispoort Regio Zwolle 2014 In maart 2014 is er met de provincie Overijssel een sponsorovereenkomst inzake het project X Innovation Challenge Kennispoort Regio Zwolle 2014 overeengekomen. Het project behelsde het organiseren van het event Cross-over Innovation Challenge (XIC 2014) door Kennispoort alsmede het inzetten van business development adviseurs bij Kennispoort. Kennispoort heeft in 2014 laten zien een mooie kick-off te kunnen neerzetten voor het Cross-over Innovation event van de regio Zwolle. Meer dan 300 ondernemers en diverse relaties van overheden en kennisinstellingen hebben deelgenomen aan het event. Samen met partners, diverse sponsors en topsprekers is Kennispoort in staat geweest om 17 workshops te organiseren en talloze innovaties te tonen. Het doel van de XIC bijeenkomst was om bewust van elkaar te leren. Door bij andere sectoren en ondernemers over de schutting te kijken komen ondernemers tot andere oplossingen, inzichten en wellicht zelfs andere, nog open te breken markten. Tijdens het event werd ook de X-Over Innovation Award uitgereikt. Genomineerd waren Masterwall, Maan Group en Medical2market. André Jansen van Maan Group mocht de bijzonder vormgegeven award uit handen van Alexander van de Koevering van Rabobank IJsseldelta in ontvangst nemen. Zijn crossover, een biologisch afbreekbare plug waarmee plantwortels ongehinderd groeien, had volgens de jury de grootste Pagina 8

9 reikwijdte. Met de uitreiking van de award en een daarop volgende borrel kwam een geslaagd innovatiecongres tot zijn einde. Voor meer informatie, foto's en de XIC video: Pagina 9

10 1.3 Toekomst Kennispoort In 2015 gaat Kennispoort door met het zoveel mogelijk ondernemers in de regio Zwolle stimuleren tot innovatie. Daarbij zet zij zich nadrukkelijk in op het gebruik maken van de Europese programma s EFRO en Horizon2020 en gaat zij de samenwerking aan met business clubs in de regio. Met de open innovatie centra Health Innovation Park en Polymer Science Park en de clustertrekkers gaat Kennispoort nauwer samenwerken. Samen met deze partners is zij voornemens, de innovatie infrastructuur van de regio Zwolle verder door te ontwikkelen en daarbinnen helder te maken wat in gezamenlijkheid concreet deze infrastructuur voor ondernemers kan betekenen. Kennispoort behoudt daarbij haar doel om innovatie te bevorderen binnen de eerder genoemde speerpuntclusters. Dat doet zij door capaciteit te leveren aan de clusters (organisaties Health Innovation Park en Polymer Science Park) en ervoor te zorgen dat, ongeacht waar de ondernemer aanklopt, de ondernemer optimaal wordt ondersteund bij haar innovatievraag. Naast het leveren van capaciteit aan de clusters Kunststoffen, Health en Agro en Food is Kennispoort er ook voor alle ondernemers uit de overige sectoren die willen innoveren. De inzet die wordt geleverd aan de clusters bestaat uit eventorganisatie, innovatieadvies, financieringskennis en marketing/communicatie. Uitdagingen in 2015 zijn: het innovatie ecosysteem ; de samenwerking (met uniforme werkwijze) tussen het Health Innovation Park, Polymer Science Park en Kennispoort; het verdiepen van partnerschappen; EFRO, INTERREG, HORIZON2020; de internationalisatie en het realiseren van een gezamenlijke regionale agenda. Pagina 10

11 2. Financiën 2.1 Algemene informatie Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort is een stichting met een projectteam dat onder leiding staat van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de organisatie. Hij wordt daarin bijgestaan door het programmasecretariaat en de business controller. De stichting kent een Raad van Toezicht welke tot taak heeft het toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van Toezicht dient bij haar toezichthoudende functie de kaders in acht te houden die door de Economic Board van de regio Zwolle zijn verstrekt. Doelstelling De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: de stimulering van innovatie in de regio Zwolle ten behoeve van een krachtige economie met een hoge toegevoegde waarde. Kennispoort tracht haar doel te verwezenlijken door in te zetten op de volgende kernpunten: - Kennispoort is het aanspreekpunt voor ondernemers; - Kennispoort ondersteunt ondernemers met ontwikkeling van business door innovatie; - Kennispoort helpt het regionale innovatieklimaat in de regio verbeteren. Bestuur Het bestuur van Kennispoort wordt gevormd door één directeur-bestuurder: - de heer M.A.G.M. (Marius) Woldberg. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden: - mevrouw W.M. (Wilma) van Ingen, voorzitter; - de heer P.J.A. (Pierre) Satink, penningmeester; - mevrouw P.M. (Pauline)Terwijn, lid; - de heer R.M.A. (Rob) Gregorowitsch, lid; - de heer P.A. (Paul) van Ulsen, lid. Financiële cijfers De in de jaarrekening (bijlage 1) ter vergelijking opgenomen cijfers over 2014 zijn ontleend aan de administratie 2014, welke wordt gevoerd door Dion B.V. Bij de jaarrekening 2014 is een goedkeurende controleverklaring door de huisaccountant De Jong & Laan afgegeven. Uitgevoerde projecten gedurende boekjaar Gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 zijn de volgende (subsidie)projecten uitgevoerd: - Subsidieproject "Kennispoort Zwolle ; Economische innovatie 2012 ; conform beschikking subsidieverlening d.d. 14 december 2012 van de provincie Overijssel; - Subsidieproject "Agro & Food ontwikkeling", conform beschikking subsidieverlening d.d. 24 maart 2014 van de provincie Overijssel; - Project "X Innovation Challenge Kennispoort Regio Zwolle 2014, conform sponsorovereenkomst d.d. 24 maart 2014 van de provincie Overijssel; - Subsidieproject "Kennispoort 2014 ; conform beschikking subsidieverlening d.d. 11 april 2014 van de gemeente Zwolle. Pagina 11

12 Financiering Kennispoort(projecten) 2014 Voor de programma en subsidieperiode zijn een drietal beschikkingen subsidieverlening van de provincie Overijssel alsmede de gemeente Zwolle ontvangen. Daarnaast is er een sponsorovereenkomst met de provincie Overijssel getekend ten behoeve van de organisatie van het Cross-over Innovatie Challenge 2014 en innovatieadvies. De overige strategische- en business partners hebben op basis van getekende partnerovereenkomst en het jaarwerkplan Kennispoort 2014 hun financiële committent afgegeven. Risico's en risicobeheersing Het boekjaar 2014 kent geen noemenswaardige financiële risico s die een risicobeheersing noodzakelijk achten. Managementletter/accountantsverslag De controlewerkzaamheden van de accountant bij de samenstelling van de jaarrekening 2014 bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens van kennispoort. Daarnaast heeft de accountant de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door Kennispoort verstrekte gegevens geëvalueerd en gecontroleerd. De controlebevindingen van de accountant hebben niet geleid tot geconstateerde tekortkomingen in de administratie of onjuiste grondslagen. Het opnemen van eventuele bevindingen, naast het verslag van de accountant behorende tot zijn controleverklaring, in een managementletter is daarom niet nodig geweest. 2.2 Balans per 31 december 2014 In de bijlage is de door de accountant de samengestelde balans per 31 december 2014 opgenomen. Liquiditeit per 31 december 2014 Ultimo 2014 heeft Kennispoort een liquiditeitssaldo van De liquide middelen zijn direct opeisbaar en zijn belegd de ING. Het liquiditeitssaldo van is het eigen vermogen ( ) plus kortlopende schulden ( ) minus totale vorderingen ( ). Eigen vermogen per 31 december 2014 Het eigen vermogen van Kennispoort bedraagt Debiteuren per 31 december 2014 Het saldo van de per 31 december 2014 openstaande debiteuren bedraagt Van het bovenstaande totaalbedrag is aan voorziening debiteuren, waarvan verwacht mag worden dat de debiteurensaldo niet meer ontvangen wordt, opgenomen. Kortlopende schulden per 31 december 2014 Het saldo van de per 31 december 2014 openstaande kortlopende schulden bedraagt Het saldo bestaat uit openstaande crediteuren ad en overige kortlopende schulden ad De kortlopende schulden betreffen o.a. de accountants- en administratiekosten alsmede vooruit ontvangen projectbijdrage ( ) van de provincie Overijssel. Voorgestelde bestemming debiteurensaldo Middels vaststelling van de jaarrekening 2014 door de vergadering van Raad van Toezicht wordt het bedrag van aan debiteuren afgeboekt in het boekjaar. 2.3 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2014 In de bijlage is de door de accountant de samengestelde staat van baten en lasten per 31 december 2014 opgenomen. De totale baten (incl. projectbijdragen) per 31 december 2014 bedragen De totale lasten per 31 december 2014 bedragen Pagina 12

13 De totale lasten per subsidieproject: - Subsidieproject "Kennispoort Zwolle ; Economische innovatie 2012 ; conform beschikking subsidieverlening d.d. 14 december 2012 van de provincie Overijssel; onderdeel uitmakende het jaarwerkplan 2014; zijnde een totaal bedrag aan kosten van Dit bedrag is inclusief de kosten behorende tot hieronder genoemde deel-subsidieprojecten van Kennispoort; o Subsidieproject "Agro & Food ontwikkeling", conform beschikking subsidieverlening d.d. 24 maart 2014 van de provincie Overijssel; zijnde een totaal bedrag aan kosten van Dit bedrag bestaat uit (kosten inhuur kwartiermaker); (zijnde innovatieadvies; 38/186 intakes); (zijnde aan eventkosten x 4/66). o Project "X Innovation Challenge Kennispoort Regio Zwolle 2014, conform sponsorovereenkomst d.d. 24 maart 2014 van de provincie Overijssel; zijnde een totaal bedrag aan kosten van ; - Subsidieproject "Kennispoort 2014 ; conform beschikking subsidieverlening d.d. 11 april 2014 van de gemeente Zwolle; onderdeel uitmakende het jaarwerkplan 2014; zijnde een totaal bedrag aan kosten van Resultaat 2014 Het resultaat per 31 december 2014 van Kennispoort bedraagt Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Bestemming van het resultaat 2014 Bij vaststelling van de jaarrekening 2014 door de vergadering van de Raad van Toezicht wordt het positieve resultaat over 2014, zijnde een bedrag van toegevoegd aan het eigen vermogen. Overzicht resultaten boekjaren 2012, 2013 en 2014 Boekjaar Saldo 2014 Eigen Vermogen Resultaat Personeelsgegevens Bij Kennispoort was er in 2014 één persoon werkzaam. In Kennispoort wordt verder gewerkt met inkind - bijdragen (uren) van de partners van Kennispoort alsmede inhuur van derden. De inkind-bijdragen zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten met Kennispoort en externe inhuur is vastgelegd in opdrachtbevestigingen. In 2014 is een werknemer deels gedetacheerd geweest bij het Health Innovation Park. Kennispoort heeft voor deze dienstverlening, vallende onder kosten voor gemene delen in het kader van het samenwerkingsverband tussen beide partijen, (detacherings)kosten in rekening gebracht. Partners van Kennispoort die een inkind en/of financiële bijdrage in 2014 hebben geleverd waren: de Jong & Laan, Nysingh, Rabobank IJssel-Delta, ELLLA, Stichting Regio Zwolle Congres, Countus, Cibab, Flynth, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en Deloitte. Zwolle, 1 april de heer M.A.G.M. (Marius) Woldberg. - mevrouw W.M. (Wilma) van Ingen, voorzitter; - de heer P.J.A. (Pierre) Satink, penningmeester; - mevrouw P.M. (Pauline)Terwijn, lid; - de heer R.M.A. (Rob) Gregorowitsch, lid; - de heer P.A. (Paul) van Ulsen, lid. Stichting Kennispoort regio Zwolle Pagina 13

14 Bijlagen Pagina 14

15 Bijlage 1 Overzicht events 2014 Naam event Deelnemers Datum event Kenniskring Succesvol Zaken doen in Duitsland Cross over bijeenkomst Health en Kunststoffen Kenniskring Klantgedreven innovatie Biovak Kenniskring Financieringsbehoefte Bijeenkomst Sociale Innovatie Masteravond met Jimmy Nelson Kick-off HIP Bijeenkomst Innovatief innoveren; de deeleconomie Business Inspiratiedagen Hardenberg Workshop MVO en Innovatie Workshop Co creatie en Innovatie Workshop Hoe innoveren? Innoveren en duurzaam investeren; maak gebruik van fiscale overheidsfaciliteiten Innovatie op de Noord Veluwe Hoe innoveren? Nieuw geld in de regio; EFRO en INTERREG voor uw innovatie Alternatieve financieringsvormen voor de agrofoodsector Masteravond Hardenberg Marjet Rutten Proeftuinen in de Zorg Netwerkborrel HIP Bijeenkomst Maak je concurrent onbelangrijk Cross over Innovation Challenge Masteravond Wilfrid Opheij Kennistafelsessie kunststoffen Bijeenkomst Maak je concurrent onbelangrijk Netwerkborrel HIP CONCEPT Kunststoffen in Automotive Kick-off Expertisecentrum Recycling Workshop EFRO (koppeling grote projecten in de PSP werkplaatsen) Bijeenkomst Interreg Kunststoffen 20 Roadshow De Wolden Netwerkborrel HIP Innovatie arena; high tech en landbouw Cross over health en financiering Health sessie ketenzorg Workshop maak je concurrent onbelangrijk tijdens stagedag bij Windesheim Financieringscafé, 'Hoe vind ik financiering voor innovaties en groei van mijn bedrijf? ' Ondernemend noaberschap Kennissessie 'Rendement uit creativiteit. Hoe kun je succesvol innoveren?' Kennissessie 'De (on)zin van innovatie!' Innovatiearena: High Tech en landbouw Hoe vind ik financiering voor innovaties en groei van mijn bedrijf? Ondernemend Noaberschap Kennissessie tijdens Business Dagen Dronten Kennissessie tijdens Business Dagen Dronten Waarden in leiderschap en verandermanagement Meeting 'rendement uit creativiteit' Kanscreatie - exclusieve strategie bijeenkomst Leiderschap binnen familiebedrijven Corporate Compassion - geluk is het nieuwe geld Alternatieve financieringsvormen Netwerkborrel Ketenzorg Cross Over Financiering, zorg voor gezonde financiering Innovatie pitch sessie Netwerkborrel MVO Dermatologie Netwerkborrel Medica Huisvestingbijeenkomst Alternatieve financiering Samenwerken is het nieuwe innoveren Innoveren binnen familiebedrijven Baxter robot tour De overgang van informatie naar innovatie tijdperk events deelnemers Pagina 15

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Ontmoeten, verbinden en versnellen

Ontmoeten, verbinden en versnellen 2012-2014 Ontmoeten, verbinden en versnellen Govert Flinckstraat 1 8021 ET Zwolle Postbus 630 8000 AP Zwolle T 038 45 53 855 F 038 45 37 424 kennispoort@kvk.nl www.kennispoortregiozwolle.nl 2012-2014 Ontmoeten,

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle Agenda 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Nijverdal helpt Nusfalau

Jaarrekening 2014 Stichting Nijverdal helpt Nusfalau Jaarrekening 2014 Stichting Nijverdal helpt Nusfalau Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2014 30 juni 2015 Stichting Nijverdal helpt Nusfalau p/a Anemoon 18 7443 LH Nijverdal Stichting Nijverdal

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

PROVJNCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

PROVJNCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Luttenbergstraat 2 PROVJNCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Routing Provinciale Staten van Overijs; ïl \l

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De economische kracht van Regio Zwolle. Vernieuwend Ondernemen, Menselijk Kapitaal, Internationalisering

De economische kracht van Regio Zwolle. Vernieuwend Ondernemen, Menselijk Kapitaal, Internationalisering De economische kracht van Regio Zwolle Vernieuwend Ondernemen, Menselijk Kapitaal, Internationalisering Inhoud Verbinden, verbreden en versnellen De kracht van Regio Zwolle Thema 1: Vernieuwend ondernemen

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle'

'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik symposium kenniscentrum Technologie 'Samen sterk: innovatieve clusters in de regio Zwolle' Terugblik presentatie dr. Marijn Molema, lectoraat Area Development, Windesheim: Clusterpolitiek in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG STICHTING SPONSORFONDS ROTTERDAMSE SCHOUWBURG INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1 Bestuursverslag 3 Rapport 1 Algemene opmerkingen 5 2 Goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar 5 3 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen.

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen. Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland ons kenmerk : 1071291 T.a.v. de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma Bijiage(n) : 1 POStbUS 3061 Delft : 22 mei 2013 2601 DB Delft

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout Stichting JA Foundation Vlinderlaan 13 4904ZL Oosterhout 2014 Stichting JA Foundation Oosterhout INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Vereniging Het Brekkense Wiel Brekkenweg 10 8531 PM LEMMER Jaarrekening 2014 Inhoudopgave blz. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Jaarrekening 2014 Bijlage A Balans per 31 december 2014 2 Bijlage B Staat van

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL

Stichting JA Foundation Brigidastraat CR BAVEL Brigidastraat 11 4854 CR BAVEL 2015 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van baten en lasten 5 3. Fiscale positie 6 II. JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Hoofdkwartier Gouda te Gouda. Verslag inzake jaarstukken 2014. 7 april 2015

Stichting Hoofdkwartier Gouda te Gouda. Verslag inzake jaarstukken 2014. 7 april 2015 te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 april 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaatvergelijking 3 4 Financiële positie 4 FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Zo werkt de Regio Zwolle!

Zo werkt de Regio Zwolle! Zo werkt de Regio Zwolle! Inleiding De Regio Zwolle wil een vernieuwende vorm van samenwerking zijn. De inhoud staat daarbij voorop. De structuur is daaraan ondergeschikt. De ordening die nodig is moet

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 2.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

k Lekx Kok &Geerlofs accountants Jaarrapport 2013 Stichting Woerdense Techniek Talent Woerden

k Lekx Kok &Geerlofs accountants Jaarrapport 2013 Stichting Woerdense Techniek Talent Woerden Lekx Kok &Geerlofs Jaarrapport 2013 Stichting Woerdense Techniek Talent te Woerden 302300 2013 Lekx Kok &Geerlofs INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring Algemeen 2 JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8 Stichting ING Nederland fonds Jaarrekening 2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Missie, visie en beleid 3 2. Balans per 31 december 2016 4 Activa 4 Pasiva 4 3. Staat van

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot BJ Woerden. 28 april Financiële verantwoording 2014

Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot BJ Woerden. 28 april Financiële verantwoording 2014 Stichting Cultuur Platform Woerden 's Gravensloot 122 3444 BJ Woerden 28 april 2015 Financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1.1 Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 53312120 Datum: Opgesteld door: 19 juni 2014 H. Vlietstra Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 NOAB-Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2002 Landgraaf, 29 september 2003 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2016 Stichting Winstuitverlies Dreeslaan 1 8072 XM Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2014

Rapport inzake jaarstukken 2014 Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888,

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

het bestuur van Stichting Pride Photo Award Postbus 10225 1001 EE AMSTERDAM Amsterdam, 15 maart 2016 77297.B.14

het bestuur van Stichting Pride Photo Award Postbus 10225 1001 EE AMSTERDAM Amsterdam, 15 maart 2016 77297.B.14 het bestuur van Stichting Pride Photo Award Postbus 10225 1001 EE AMSTERDAM Amsterdam, 15 maart 2016 77297.B.14 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARRAPPORT Opdracht 1 Algemene opmerkingen 2 Bespreking van het resultaat

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 Stichting Art gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie