Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013"

Transcriptie

1 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen

2 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11 Toelichting op de balans 13 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 OVERIGE GEGEVENS Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring 16 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 16 Voorstel resultaatverwerking 16 Samenstellingsverklaring afgegeven 1 hulshof kroonen & groen

3 ACCOUNTANTSRAPPORT

4 Ter attentie van het bestuur Veedijk NM Rosmalen Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2013 van Stichting ChildTRAC Nederland te Rosmalen. SAMENSTELLINGSVERKLARING Aan: Het bestuur van Stichting ChildTRAC Nederland Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting ChildTRAC Nederland te Rosmalen bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving. hulshof kroonen bv, molenstraat 40f 5242 ha rosmalen, postbus ah rosmalen tel , fax , kvk oost brabant

5 ALGEMEEN Vergelijkende cijfers De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2012 zijn ontleend aan het rapport zoals opgesteld d.d. 6 mei Samenstelling Bestuur Het bestuur van de Stichting ChildTRACK Nederland wordt gevormd door: - M.D.M. Vollenbroek, voorzitter - S. Tijssen, secretaris - J.T.G.M. van Delft, penningmeester - B.E. van Drie, algemeen bestuurslid - E. Loth, algemeen bestuurslid Oprichting stichting Blijkens de akte d.d 10 augustus 2012, verleden door notaris mr. P.H.A.M. Peters werd de stichting per genoemde datum opgericht. Vaststelling jaarrekening De stichtingsbestuur heeft de jaarrekening 2012 op 10 april 2013 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2012 bedroeg -27. Dit bedrag werd overeenkomstig het door stichtingsbestuur gedane voorstel toegevoegd aan de diverse reserves. Kamer van Koophandel De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Met vriendelijke groet, hulshof kroonen & groen E.A.M. Hulshof AA Samenstellingsverklaring afgegeven 4 hulshof kroonen & groen

6 BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende het boekjaar Activiteiten Het afgelopen jaar was voor ChildTRAC een jaar van voorbereiding. We hebben ons gericht op het verder ontwikkelen van onze website, het vinden van sponsoren en het tot in detail uitwerken van onze visie en missie. Op kleine schaal zijn we gestart met de eerste workshops, deze waren meteen een succes. Blije gezichten van de kinderen en een mooi dans en/of schilderresultaat. Het bevestigt dat we voldoen aan een behoefte bij deze groep kinderen. Door de juiste partners te vinden in diverse branches leggen we de basis neer voor het verkrijgen van voldoende middelen om de workshops verder uit te werken en in een breder verband neer te zetten. Rosmalen, 10 april 2014 M.D.M. Vollenbroek Voorzitter J.T.G.M. van Delft Penningmeester S. Tijssen Secretaris Samenstellingsverklaring afgegeven 5 hulshof kroonen & groen

7 JAARREKENING

8 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatverdeling) ACTIVA 31 december december 2012 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde Samenstellingsverklaring afgegeven 7 hulshof kroonen & groen

9 PASSIVA 31 december december 2012 RESERVES EN FONDSEN 3 Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Totaal passivazijde Samenstellingsverklaring afgegeven 8 hulshof kroonen & groen

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Lasten Lasten Netto resultaat RESULTAATBESTEMMING Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Samenstellingsverklaring afgegeven 9 hulshof kroonen & groen

11 KASSTROOMOVERZICHT OVER Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Verandering in werkkapitaal Overige vorderingen Kortlopende schulden (exclusief banken) Mutatie geldmiddelen Verloop mutatie geldmiddelen Stand per begin boekjaar - - Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar Samenstellingsverklaring afgegeven 10 hulshof kroonen & groen

12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving 650. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Activiteiten 1. De stichting heeft ten doel: a. het zonder winstoogmerk werkzaam te zijn ten bate van of steun te verlenen aan (zorg)instellingen en organisaties die (crisis)opvang bieden ter verbetering van de leefomstandigheden en toekomst perspectieven van kinderen van nul tot achttien jaar in Nederland; b. het zonder winstoogmerk werkzaam te zijn ten bate van of steun te verlenen aan (zorg)instellingen en organisaties ter verbetering van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van vergeten kinderen wereldwijd; c. het bevorderen van de daadwerkelijke bewustwording en belangstelling, In het bijzonder van het Nederlandse publiek, voor de problematiek; d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het werven van fondsen middels donaties, sponsoring, promotionele werkzaamheden en organisatie van liefdadigheidsevenementen; zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over de stichtingen en hun werk onder andere door het gebruik van sociale media, deelname aan externe bijeenkomsten, het samenwerken met ambassadeurs en het opzetten van inzamelingsacties; het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel; alle andere wettige middelen. Samenstellingsverklaring afgegeven 11 hulshof kroonen & groen

13 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Reserves en fondsen Het bestuur van een fondsenwervende instelling geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze het bestuur de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. De reserves worden onderverdeeld in: - continuïteitsreserve; - bestemmingsreserve; - herwaarderingsreserve; - overige reserves. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Bestemmingsreserve Wanneer het bestuur van een fondsenwervende instelling een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is sprake van een bestemmingsreserve. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Giften en baten uit fondsenwerving Ontvangsten van giften en baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bij de toerekening dient een bestendige gedragslijn te worden gevolgd. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Samenstellingsverklaring afgegeven 12 hulshof kroonen & groen

14 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1 Overige vorderingen en overlopende activa Nog te vorderen sponsorbijdragen Liquide middelen Rabobank Samenstellingsverklaring afgegeven 13 hulshof kroonen & groen

15 PASSIVA 3 Reserves en fondsen Continuïteitsreservreserve Bestemmings- Overige reserves Totaal Stand per 1 januari Mutatie uit resultaatverdeling Stand per 31 december Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserves zijn gevormd uit inkomsten die (gedeeltelijk) niet in hetzelfde jaar besteed zijn als waarin ze zijn binnengekomen. In 2014 zullen deze worden besteed aan de creatieve programma s binnen de residentiele instellingen in nederland. KORTLOPENDE SCHULDEN 4 Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Samenstellingsverklaring afgegeven 14 hulshof kroonen & groen

16 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5 BATEN Giften en baten uit fondsenwerving LASTEN Kantoorkosten 12 - Algemene kosten Kantoorkosten Kosten internet/automatisering 12 - Algemene kosten Accountantskosten Notariskosten Abonnementen en contributies - 24 Overige algemene kosten Rosmalen, 10 april 2014 M.D.M. Vollenbroek J.T.G.M. van Delft S. Tijssen Voorszitter Penningmeester Secretaris Samenstellingsverklaring afgegeven 15 hulshof kroonen & groen

17 OVERIGE GEGEVENS Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring Aangezien Stichting ChildTRAC Nederland binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd. Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Volgens de statuten staat het nettoresultaat ter beschikking aan het stichtingsbestuur en zal bij de vaststelling van de jaarrekening een bestemming gegeven worden aan het nettoresultaat, verdeels over de diverse reserves en/of fondsen. Voorstel resultaatverwerking Het bestuur van Stichting ChildTRAC Nederland stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over 2013 ad 893 wordt geheel toegevoegd aan de continuïteits- en bestemmingsreserves. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd in de bestuursvergadering en is vooruitlopend op het besluit verwerkt in de jaarrekening Samenstellingsverklaring afgegeven 16 hulshof kroonen & groen

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie