VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs"

Transcriptie

1 VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

2 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlandse taal en literatuur 5 Engelse taal en literatuur 6 Wiskunde B 7 Rekentoets 8 Examenreglement vwo 9

3 2 PTA VWO Culemborg, 1 oktober 2014 Aan de examenkandidaten VWO, Hierbij ontvangen jullie het programma van toetsing en afsluiting 2014/2015 VWO. Voor alle vakken staan de onderdelen van het schoolexamen aangegeven die dit examenjaar aan de orde komen. Het is in verband met een goede planning absoluut noodzakelijk de navolgende pagina s uiterst zorgvuldig door te lezen. Het officiële examenreglement is tevens toegevoegd. Enkele belangrijke punten breng ik nadrukkelijk onder de aandacht: 1. Algemeen Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces en studievoortgang. Aan het begin van het schooljaar heb je voor ieder vak een studiewijzer ontvangen waarin precies staat aangegeven wat er van week tot week wordt behandeld. In deze studiewijzer staat tevens de stofomschrijving van de in het PTA vermelde schoolexamenonderdelen nader uitgewerkt. Studiewijzer en PTA zijn derhalve cruciaal voor een goede planning van je studie. De school stelt zich niet verantwoordelijk voor mededelingen over zaken betreffende schoolexamen en eindexamen, gedaan door andere personen dan de voorzitter en de secretaris van de examencommissie vavo. Met klem raad ik je aan dit soort informatie uitsluitend bij de laatstgenoemden in te winnen. 2. Onregelmatigheden Indien je je ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of hebt gemaakt zoals het integraal overnemen (kopiëren, knippen, plakken) van internetinformatie of het niet tijdig inleveren van opdrachten, werkstukken e.d., kan de examencommissie vavo maatregelen nemen. De maatregelen kunnen o.a. zijn het toekennen van het cijfer 1 voor een toets of het uitsluiten van het schoolexamen of het centraal examen. Zie artikel 4 van het examenreglement. 3. Aanwezigheid De school stelt aanwezigheid tijdens alle onderdelen van het schoolexamen verplicht. Bij verhindering dien je je s morgens vòòr 9.00 uur, het liefst eerder, af te melden via telefoonnummer (optie 2). Tijdens de toetsperiodes zal er op de dag een afwijkend rooster gelden. Neem hier goede nota van! De tijden van de mondelinge toetsen worden in overleg met de docent afgesproken. Tip: het is uitermate verstandig om mondelinge toetsen eerder te doen! Afwezigheid tijdens enig onderdeel van het schoolexamen wordt beschouwd als onregelmatigheid. 4. Inhalen/herkansen Het inhalen/herkansen van een schoolexamenonderdeel is onder voorwaarden mogelijk. Zie artikel 11, onderdeel 12 en 13, van het examenreglement. 5. Klachten/bezwaar Als je het niet eens bent met het verloop of de uitslag van een schoolexamenonderdeel dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de examencommissie vavo, uiterlijk 10 werkdagen na het ontvangen van de uitslag. Zie artikel 11, lid 14, van het examenreglement. Namens docenten en schoolleiding wens ik jullie veel sterkte en succes toe. Met vriendelijke groeten, F. van Woesik voorzitter eindexamencommissie vavo

4 3 A. Normen eindexamen VWO Geslaagd is de kandidaat: a. van wie het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is (de CE-eis); b. die voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de andere vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald (de kernvakkeneis); c. die onverminderd onderdeel b: 1) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3) voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 4) voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; d. die de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer. e. die voor de vakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk als eindcijfer niet lager dan 4 heeft behaald. Bij deze uitslagbepaling wordt het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak, genaamd het combinatiecijfer, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. N.B. Voor VWO geldt voor elke uitslag vanaf 1 augustus 2012 de zogenaamde kernvakkeneis: in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag ten hoogste één vijf als eindcijfer voorkomen. Dus om te kunnen slagen moet de kandidaat voor deze kernvakken halen: - één vijf en verder 6 of hoger, of - alles 6 of hoger. Voor deze kernvakkenregeling is een overgangsregeling vastgesteld die geldt t/m de uitslag van Deze overgangsregeling luidt: Als in 2013, 2014, 2015 of 2016 bij een vast te stellen uitslag een cijfer voor Nederlands, Engels of wiskunde wordt betrokken dat behaald is voor 1 augustus 2012, dan is de kernvakkenregeling niet van toepassing. Cijferlijsten zijn 10 jaar geldig (zie D). In het kader van de overgangsregeling mag de kandidaat dus een geldige cijferlijst uit 2012 of eerder inbrengen, die wordt ingezet bij het vaststellen van een uitslag in 2015 of B. Normen deeleindexamen VWO Geslaagd is de kandidaat die: voor het vak of de vakken waarin hij deeleindexamen heeft afgelegd, als eindcijfer 6 of hoger heeft behaald. C. Herkansing centraal examen De herkansing van het centraal examen betreft ten hoogste één vak. Alle kandidaten, geslaagd of niet geslaagd, hebben het recht om in één vak te herkansen. D. Het aantal vakken Het VWO eindexamen omvat een profielwerkstuk, de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de vakken van het profieldeel en het vak of de vakken van het vrije deel van elk profiel. Bij het volwassenenonderwijs is het mogelijk om via studie in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken een diploma te behalen. Iemand is geslaagd voor een deeleindexamen wanneer hij een voldoende behaalt voor alle vakken waaruit het deeleindexamen bestaat (zie B). Wanneer echter voor een voldoende aantal deeleindexamens zodanige eindcijfers zijn behaald dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden om te slagen voor een volledig eindexamen (zie A) en wanneer na het jaar waarin deze eindcijfers zijn vastgesteld nog geen 10 jaren verstreken zijn, ontvangt de kandidaat een volwaardig diploma.

5 E. Data toetsperiodes VWO Toetsperiode 1: ma. 10 november t/m vrij. 14 november 2014 (wk 46) Toetsperiode 2: ma. 26 januari t/m vrij. 30 januari 2015 (wk 5) Toetsperiode 3: di. 7 april t/m ma. 13 april 2015 (wk 15/16) 4 Tijdens de toetsperioden van de opleiding VWO wordt er overdag geen les gegeven; twee weken voor elke toetsperiode kunnen de leerlingen het toetsrooster op de vavo administratie (kamer 102) afhalen bij mevrouw Van den Berg. Profielwerkstuk Introductie in week 40 Stap 1: vak en onderwerpkeuze uiterlijk donderdag 2 oktober 2014, uur Stap 2: planning/onderzoeks-, hoofd- en deelvragen uiterlijk donderdag 6 november 2014, uur Stap 3: conceptversie uiterlijk donderdag 15 januari 2015, uur Stap 4: definitieve versie uiterlijk donderdag 5 maart 2015, uur Handelingsdelen dienen uiterlijk donderdag 19 maart 2015, uur naar behoren te zijn voltooid. Herkansen van een (tussen)toets/tussenopdracht (zie Examenreglement, artikel 11, lid 12) a. De herkansing van een gemaakte (tussen)toets/tussenopdracht vindt plaats in week 17. b. Het herkansen wordt centraal geregeld. Het rooster is op de administratie af te halen. c. De docent bespreekt met de kandidaat of en zo ja, welk onderdeel wordt herkanst. d. Het tijdstip van herkansen in week 17 van kijk-/luistertoetsen regelt de docent zelf met de kandidaat. e. Indien je in deze herkansingsweek binnen een vak herkanst, vervalt het recht op inhalen binnen datzelfde vak. Inhalen van een (tussen)toets/tussenopdracht (zie Examenreglement, artikel 11, lid 13) a. Het inhalen van een gemiste (tussen)toets/tussenopdracht uit periode 1 vindt plaats in week 48, uit periode 2 in week 7, uit periode 3 in week 17. b. De docent bespreekt met de kandidaat of en zo ja, welk onderdeel wordt ingehaald. c. De docent regelt het tijdstip van inhalen in week 48 en week 7 zelf met de kandidaat. d. Het inhalen in week 17 wordt centraal geregeld. Het rooster is op de administratie af te halen. e. Het tijdstip van inhalen in week 17 van mondelinge toetsen en kijk-/luistertoetsen regelt de docent zelf met de kandidaat. f. Indien je in week 17 inhaalt binnen een vak, vervalt het recht op herkansing binnen datzelfde vak. maandag 11 mei woensdag 13 mei Examenrooster VWO eerste tijdvak Nederlands wiskunde B donderdag 21 mei Engels Examenrooster VWO tweede tijdvak 2015 Het tweede tijdvak begint op maandag 15 juni In de eindexamenmedelingen die de kandidaat kort voor de aanvang van het 1 e tijdvak zal ontvangen, wordt een nadere indeling van de vakken bekend gemaakt. Onze Minister kan vakken aanwijzen waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens. De examenafname zal dan plaatsvinden op vrijdag 19 juni Definitief bericht hierover volgt in de eindexamenmedelingen. Het derde tijdvak 2015 vindt plaats in augustus Na aanmelding worden door het College voor examens datum en plaats van de zitting meegedeeld.

6 5 NEDERLANDS VWO TIJDSTIP AFN. DUUR STOFOMSCHRIJVING HANDELINGSDEEL week 44 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 45 S 90 min. SCHRIJFDOSSIER week 47 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 48 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 49 S 90 min. SCHRIJFDOSSIER week 3 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 4 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 7 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 8 S 90 min. TEKSTDOSSIER week 10 S 90 min. SCHRIJFDOSSIER Let op: van bovenstaande handelingsdelen moeten er minimaal 8 voor de deadline (19 maart 2015, uiterlijk uur) naar behoren afgerond zijn! week 8 is de deadline voor het LEESDOSSIER LITERATUUR [uitwerking 2 Nederlandstalige literaire werken aan de hand van opdrachten + boekenlijst (in totaal 12 boeken, waarvan 3 voor 1880)] TOETSDEEL WEGING Toetsperiode 1 S 90 min. LITERATUUR A 20 % (van SE literatuur) Literaire theorie en proza - Theorie en toepassing Aantekeningen en syllabus literatuur Toetsperiode 2 S 90 min. SCHRIJFVAARDIGHEID A 20 % (van SE schrijfv.) Argumentatieve vaardigheden - Theorie en toepassing Aantekeningen en gemaakte opdrachten week 6 M 60 min. SPREEKVAARDIGHEID 30 % (SE) Voorbereiding en afname in aanvang schooljaar samen te stellen groepen van maximaal zes cursisten. Aanwezigheid van alle groepsleden is verplicht! (niet herkansbaar) week 12, 13, M 20 min. LITERATUUR B 80 % (van SE literatuur) week 14 Balansgesprek over het leesdossier (niet herkansbaar) Toetsperiode 3 S 90 min. SCHRIJFVAARDIGHEID B 80 % (van SE schrijfv.) Betoog/beschouwing schrijven Het leesdossier bevat 12 boektitels van Nederlandstalige (niet vertaald!) literaire werken waarvan 2 boeken uitgewerkt zijn op basis van opdrachten. Drie boeken moeten van voor 1880 zijn. Voor de opdrachten wordt gebruik gemaakt van de in de studiewijzer genoemde syllabus. Eindcijfer schoolexamen: het eindcijfer literatuur is 30 % cijfer schoolexamen het eindcijfer schrijfvaardigheid is 40 % cijfer schoolexamen het eindcijfer spreekvaardigheid is 30 % cijfer schoolexamen Het eindcijfer schoolexamen wordt afgerond op één decimaal.

7 6 ENGELS VWO TIJDSTIP AFN. DUUR STOFOMSCHRIJVING WEGING Toetsperiode 1 S 60 min. A1 TUSSENTOETS 1 S 90 min. B1 LITERATUUR (romantoets 1) week 4 S 60 min. C LUISTER- EN KIJKVAARDIGHEID 1 Cito kijk- en luistertoets Toetsperiode 2 S 60 min. A2 TUSSENTOETS 2 Toetsperiode 3 S 60 min. A3 TUSSENTOETS 3 S 90 min. B2+3 LITERATUUR (romantoets 2 en 3) M 30 min. D GESPREKSVAARDIGHEID 1 Na afspraak met docent S 90 min. E SCHRIJFVAARDIGHEID 1 Het gemiddelde van de drie tussentoetscijfers (A1 + A2 + A3) is 20 % cijfer schoolexamen; het gemiddelde van de drie literatuurcijfers (B1 + B2 + B3) is 20 % cijfer schoolexamen; elke verdere schoolexamentoets [Luister- en Kijkvaardigheid (C), Gespreksvaardigheid (D) en Schrijfvaardigheid (E)] is 20 % cijfer schoolexamen. Eindcijfer schoolexamen: (A1 + A2 + A3) / 3 + (B1 + B2 + B3) / 3 + C + D + E 5 Het eindcijfer schoolexamen wordt afgerond op één decimaal.

8 7 WISKUNDE B VWO TIJDSTIP AFN. DUUR STOFOMSCHRIJVING WEGING Methode: Getal & Ruimte (10 e editie) Toetsperiode 1 S 90 min. Rekenen met logaritmen, exponenten, e-machten en natuurlijke logaritmen Deel 1: hfdst. 1 t/m 4 Deel 2: hfdst. 5 3 Toetsperiode 2 S 90 min. Deel 2: hfdst. 6 t/m 8 Deel 3: hfdst. 9 t/m 11 3 Toetsperiode 3 S 90 min. Deel 3: hfdst. K (Keuzeonderwerp) Deel 4: hfdst. 12 t/m 14 4 Eindcijfer schoolexamen: SE1 x 3 + SE2 x 3 + SE3 x 4 10 Eindcijfer schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de drie SE-cijfers. Het eindcijfer schoolexamen wordt afgerond op één decimaal.

9 8 REKENTOETS VWO Het College voor Examens (CvE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets vo in het schooljaar bepaald. Eerste afnameperiode 3F (havo/vwo): woensdag 11 maart t/m dinsdag 24 maart Tweede afnameperiode 3F (havo/vwo): donderdag 28 mei t/m dinsdag 9 juni Alle kandidaten die in het schooljaar eindexamen doen, moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen, tenzij ze gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Voor die vrijstelling is het cijfer vijf of hoger nodig. Maar ook in het laatste geval mogen zij de twee kansen in hun eindexamenjaar benutten in een poging een hoger cijfer te halen. Het hoogst behaalde cijfer telt. Het resultaat van de rekentoets maakt in het schooljaar nog geen onderdeel uit van de slaag-/zakregeling. Wel komt het cijfer verplicht op een cijferlijst die bij het diploma hoort.

10 9 EXAMENREGLEMENT ROC Rivor, afdeling VAVO VWO Vernieuwde Tweede Fase bladzijde Inleiding 10 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 11 Artikel 1. Begripsbepalingen 11 Artikel 2. Toelating tot het eindexamen en het afnemen eindexamen 11 Artikel 3. Indeling eindexamen; profielwerkstuk 11 Artikel 4. Onregelmatigheden 12 Hoofdstuk 2. Inhoud van het eindexamen 13 Artikel 5. Examenprogramma 13 Artikel 6. Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten 13 Artikel 7. Eindexamen vwo 13 Artikel 8. Vrijstellingen vavo 14 Artikel 9. Ontheffingen vavo op verzoek 14 Hoofdstuk 3. Regeling van het eindexamen 15 Artikel 10. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 15 Artikel 11. Schoolexamen 15 Hoofdstuk 4. Centraal examen 19 Artikel 12. Tijdvakken en afneming centraal examen 19 Artikel 13. Regels omtrent het centraal examen 19 Artikel 14. Beoordeling en vaststelling score en cijfer centraal examen 20 Artikel 15. Verhindering centraal examen 20 Artikel 16. De rekentoets 20 Hoofdstuk 5. Uitslag, Herkansing en Diplomering 21 Artikel 17. Eindcijfer eindexamen 21 Artikel 18. Vaststelling uitslag 21 Artikel 19. Uitslag 22 Artikel 20. Herkansing 22 Artikel 21. Diploma en cijferlijst 23 Artikel 22. Certificaat en cijferlijst 23 Artikel 23. Duplicaten en afgifte verklaringen 23 Hoofdstuk 6. Overige bepalingen 24 Artikel 24. Afwijking wijze van examineren 24 Artikel 25. Gegevensverstrekking 24 Artikel 26. Bewaren examenwerk 24

11 10 Inleiding Het bevoegd gezag van bovengenoemde instelling voor educatie en beroepsonderwijs voor zover het betreft de opleidingen vavo, dient ter uitvoering van artikel 31.1 van het "Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o. (verder genoemd Eindexamenbesluit) een examenreglement vast te stellen. Dit reglement beschrijft zo volledig en duidelijk mogelijk de gang van zaken betreffende het schoolexamen en het centraal examen. Het bevat een aantal wettelijk algemeen verplichte regels zoals de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. Daarnaast bevat het een aantal wettelijk toegestane schooleigen elementen. Het hier voorliggende examenreglement regelt in het bijzonder het eindexamen voor de afdeling vwo in de Vernieuwde Tweede Fase die per augustus 2007 van start is gegaan. Waarin dit reglement de hoedanigheid of functie van personen met een mannelijk substantief aanduidt, dienen deze in voorkomende gevallen gelezen te worden als betrekking hebbende op zowel vrouwelijke als mannelijke personen. De gebruikte voornaamwoorden dienen telkens op dezelfde wijze te worden geïnterpreteerd.

12 11 HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel w, onder 1 en 2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; College voor examens College voor examens (verder genoemd CvE), genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens; deeleindexamen: een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken; eindexamen: een examen ten minste in het geheel van de voorgeschreven vakken; examencommissie vavo de directeur Educatie, de secretaris eindexamen vavo en twee leden; examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen; examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak; gecommitteerde: een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van bovengenoemd Eindexamenbesluit; herkansing: het opnieuw deelnemen aan een onderdeel van het centraal examen of het schoolexamen; inhalen: het alsnog deelnemen aan een onderdeel van het centraal examen of het schoolexamen; inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht; kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordt toegelaten; leerling: een leerling aan een school voor voortgezet onderwijs of een deelnemer aan een opleiding vavo; Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; school: een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft door deze verzorgde opleidingen vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) voor zover het betreft de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet; schoolexamenonderdeel: een toets, een tussentoets, een tussenopdracht, een dossieropdracht talen of een praktische opdracht, alle met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten; schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar, daaronder mede begrepen het studiejaar, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; wet: de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft opleidingen vavo; Artikel 2. Toelating tot het eindexamen en het afnemen eindexamen 1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid om ter afsluiting van hun opleiding een eindexamen of in plaats daarvan een of meer deeleindexamens af te leggen. 2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen of in plaats daarvan een of meer deeleindexamens kandidaten toelaten die niet als leerling van de school zijn ingeschreven. 3. De examencommissie vavo en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. Artikel 3. Indeling eindexamen; profielwerkstuk 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk. Dit is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 3. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer.

13 12 Artikel 4. Onregelmatigheden 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de examencommissie vavo maatregelen nemen. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een onderdeel van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer onderdelen van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van één of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de examencommissie vavo aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie vavo in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de examencommissie vavo en aan de inspectie. 5. De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit 3 leden die werken conform het Reglement van de Commissie van Beroep voor de Examens. Het adres van de commissie: ROC Rivor Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. de Bestuurssecretaris Postbus 365, 4000 AJ TIEL

14 13 HOOFDSTUK II. INHOUD VAN HET EINDEXAMEN Artikel 5. Examenprogramma 1. Onze Minister stelt voor elk van de onderwijssoorten examenprogramma s vast, waarin zijn opgenomen: a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, en b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. 2. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. Artikel 6. Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten 1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen - hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Indien sprake is van samenwerking tussen scholen, is artikel 2 van het Besluit samenwerking VO- BVE van toepassing. 2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken examen afleggen dan in de vakken die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Een examen als bedoeld in de eerste volzin heeft geen betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die onderdeel zijn van dat eindexamen. 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op kandidaten die deeleindexamen afleggen. Artikel 7. Eindexamen vwo 1. Het eindexamen vwo omvat: a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, genoemd in artikel 26b, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., daaronder tevens begrepen een profielwerkstuk; b. de vakken van het profieldeel, genoemd in artikel 26b, derde t/m zesde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., en c. ten minste één vak met een normatieve studielast van tenminste 440 uur van het vrije deel van elk profiel, genoemd in artikel 26b, zevende lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., met dien verstande dat door het bevoegd gezag vast te stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamen uitsluitend voor zover Onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend; d. de maatschappelijke stage, en e. de rekentoets. 2. In afwijking van lid 1 is de kandidaat bij het eindexamen vrijgesteld van de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel en van de maatschappelijke stage. 3. In afwijking van lid 1 is die kandidaat vrijgesteld van de rekentoets die in het bezit is van het diploma havo of het diploma van een leerweg in het vmbo en die in plaats van de rekentoets zoals deze is vastgesteld voor het eindexamen havo of het eindexamen van een leerweg in het vmbo, de rekentoets heeft afgelegd zoals deze is vastgesteld voor het eindexamen vwo. 4. In afwijking van lid 1 is de kandidaat die in het bezit is van het diploma havo vrijgesteld van de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer. 5. In afwijking van lid 1 is de kandidaat die in het bezit is van het diploma havo, en die in plaats van de vakken, genoemd in artikel 26c van het Inrichtingsbesluit W.V.O. examen heeft afgelegd in een of meer overeenkomstige vakken van artikel 26b van het Inrichtingsbesluit W.V.O., bij het eindexamen vrijgesteld van dit vak of deze vakken.

15 14 Artikel 8. Vrijstellingen vavo 1. a. De kandidaat is vrijgesteld van de rekentoets of van het examen in een vak op grond van een examen vwo, indien voor de overeenkomstige rekentoets of het overeenkomstige vak een eindcijfer 6 of hoger of een daarmee overeenkomende waardering is behaald. b. De kandidaat is vrijgesteld van het profielwerkstuk, indien reeds eerder een profielwerkstuk is gemaakt dat betrekking heeft op een of meer vakken van dezelfde schoolsoort, behorende tot het profiel van de kandidaat en waarvoor een eindcijfer 6 of hoger is behaald. 2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien na het jaar waarin het eindcijfer of de beoordeling is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken. 3. De kandidaat is eveneens vrijgesteld wanneer het eindcijfer 5 of 4 is behaald, mits hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 19 van dit reglement om te slagen voor het eindexamen. 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de toepassing van het eerste lid. 5. Bij toepassing van dit artikel wordt ten hoogste één cijferlijst, die is uitgereikt aan een school voor voortgezet onderwijs, betrokken. Artikel 9. Ontheffingen vavo op verzoek 1. Indien de kandidaat op grond van eerder gevolgd onderwijs aantoonbaar in het bezit is van voldoende kennis en vaardigheden ter zake van een examenvak of de rekentoets, kan het CvE op verzoek van de kandidaat ontheffing verlenen voor het desbetreffende vak respectievelijk de rekentoets. De ontheffing kan slechts worden verleend op basis van een diploma, getuigschrift, certificaat of ander bewijsstuk, al of niet behaald in Nederland, dat door het CvE wordt aanvaard als bewijs van voldoende kennis en vaardigheden. Indien het CvE dit nodig oordeelt, onderzoekt het college of de kandidaat in het bezit is van voldoende kennis en vaardigheden. 2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien na het jaar waarin het in dat lid bedoelde diploma, getuigschrift, certificaat of ander bewijsstuk is vastgesteld, nog geen tien jaren zijn verstreken. 3. Tot de in het eerste lid bedoelde diploma s, getuigschriften, certificaten en andere bewijsstukken behoren in elk geval die betreffende het Internationaal Baccalaureaat, het Europees Baccalaureaat en die betreffende het overeenkomstige onderwijs in een lidstaat van de Europese Unie. 4. Indien het CvE de gevraagde ontheffing verleent, verstrekt het college de verzoeker een bewijs van ontheffing, en zendt het college onze Minister een afschrift daarvan. 5. Het bewijs van ontheffing vermeldt de gronden van de ontheffing, het tijdstip van het verrichten van de onderwijs- en examenprestatie waarop de ontheffing berust, en gaat in voorkomend geval vergezeld van een verklaring betreffende het in het eerste lid bedoelde onderzoek naar de kennis en de vaardigheden van de examenkandidaat, of naar de in het eerste lid bedoelde bewijsstukken. 6. Onze Minister stelt het model van het bewijs van ontheffing vast. 7. Een verzoek om ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij het CvE, onder overlegging van een uittreksel uit het geboorte- of persoonsregister en een gewaarmerkte fotokopie van het diploma, getuigschrift, certificaat of andere bewijsstuk waarop het verzoek om ontheffing berust.

16 15 HOOFDSTUK III. REGELING VAN HET EINDEXAMEN Artikel 10. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 1. De examencommissie vavo stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in elk geval de maatregelen, bedoeld in artikel 5 van het Eindexamenbesluit, en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, de herkansing van het schoolexamen en de samenstelling en het adres van de commissie van beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt in elk geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. 2. Jaarlijks voor 1 oktober stelt de examencommissie vavo een programma van toetsing en afsluiting vast. Hierin staat voor het desbetreffende schooljaar in elk geval aangegeven: a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst; b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de schoolexamenonderdelen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen; d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de examencommissie vavo voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. Artikel 11. Schoolexamen 1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. 2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 12 van dit examenreglement. 3. De examencommissie vavo kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak. 4. Het geheel van de onderdelen van het schoolexamen wordt per vak gedocumenteerd in een examendossier. Dit dossier bestaat minimaal uit de opgaven, het gemaakte werk, de beoordelingsnormen en de behaalde resultaten der verschillende schoolexamenonderdelen. 5. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. 6. De examinator levert de eindcijfers voor het schoolexamen op een jaarlijks vast te stellen datum voor de aanvang van het centraal examen in bij de secretaris van het eindexamen, met dien verstande, dat de cijfers voor de afzonderlijke onderdelen per vak zo spoedig mogelijk na de gehouden toets bij de secretaris van het eindexamen moeten worden ingeleverd. 7. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de examencommissie vavo aan de kandidaat bekend, voor zover van toepassing, welk cijfer of welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen. 8. a. Het eindcijfer van een vak met alleen een schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. Dit eindcijfer komt tot stand door eerst af te ronden op één decimaal en vervolgens op een geheel getal. Indien na afronding op de decimaal het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. b. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden schoolexameneindcijfers gebruikt van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 9. Het profielwerkstuk moet uiterlijk zijn afgesloten in maart van het eindexamenjaar. In geval van ziekte van de kandidaat of een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid kan de docent in overleg met de betrokken kandidaat en de examencommissie vavo een andere uiterste datum ter voltooiing van het profielwerkstuk vaststellen. De kandidaat dient zich daartoe zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de docent. Indien hij dit verzuimt, kunnen maatregelen getroffen worden overeenkomstig artikel 4, tweede lid van dit examenreglement.

17 Ten aanzien van de te toetsen schoolexamenonderdelen geldt het volgende: Toetsen - toetsen worden op school gemaakt op vastgestelde momenten in de toetsperioden of tijdens de les; - de examinator beoordeelt een gemaakte toets met een cijfer uit een schaal van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal; - een gemaakte toets is onder voorwaarden herkansbaar; zie lid 12 van dit artikel; - een gemiste toets kan onder voorwaarden alsnog afgelegd worden op een door de school vastgesteld uiterst tijdstip; zie lid 13 van dit artikel; - wie een toets of toetsen niet heeft gemaakt, heeft voor de betreffende toets(en) géén schoolexamencijfer gescoord en kan derhalve het schoolexamen van het betreffende vak niet afronden. Dit leidt bij de vakken met een centraal examen tot uitsluiting van het centraal examen van het betreffende vak (in geval van bijzondere omstandigheden zie lid 3 van dit artikel). Tussentoetsen en Tussenopdrachten - tussentoetsen/tussenopdrachten worden op school gemaakt op vastgestelde momenten tijdens de les of in de toetsperioden; - de examinator beoordeelt een gemaakte tussentoets/tussenopdracht met een cijfer uit een schaal van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal; - een gemaakte tussentoets/tussenopdracht is onder voorwaarden herkansbaar; zie lid 12 van dit artikel; - een gemiste tussentoets/tussenopdracht kan onder voorwaarden alsnog afgelegd worden op een door de school vastgesteld uiterst tijdstip; zie lid 13 van dit artikel; - wie een tussentoets/tussenopdracht of tussentoetsen/tussenopdrachten niet heeft gemaakt, heeft voor de betreffende tussentoets(en)/tussenopdracht(en) géén cijfer gescoord; bij de bepaling van het schoolexamencijfer tussentoetsen/tussenopdrachten wordt/worden de betreffende tussentoets(en)/tussenopdracht(en) wel meegewogen; - wie geen enkele tussentoets/tussenopdracht heeft gemaakt, heeft géén schoolexamencijfer tussentoetsen/tussenopdrachten gescoord en kan derhalve het schoolexamen van het betreffende vak niet afronden. Dit leidt bij de vakken met een centraal examen tot uitsluiting van het centraal examen van het betreffende vak (in geval van bijzondere omstandigheden zie lid 3 van dit artikel). - het schoolexamencijfer tussentoetsen/tussenopdrachten wordt bepaald: bij 1 t/m 5 voorgeschreven tussentoetsen/tussenopdrachten door het behaalde cijfer (de behaalde cijfers) voor de betreffende tussentoets(en)/tussenopdracht(en) bij 6 of meer voorgeschreven tussentoetsen/tussenopdrachten door de vijf hoogste tussentoetscijfers/tussenopdrachtcijfers. De praktische opdracht zaakvakken - wordt op school of thuis gemaakt en op een vastgesteld uiterst moment ingeleverd; - de examinator beoordeelt een gemaakte praktische opdracht met een cijfer uit een schaal van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal; - de praktische opdracht is niet herkansbaar; zie lid 12, onderdeel c, van dit artikel; - een op het uiterst tijdstip niet ingeleverde praktische opdracht kan niet alsnog ingeleverd worden; zie lid 13, onderdeel c, van dit artikel; - wie de praktische opdracht op het vastgestelde uiterste tijdstip niet ingeleverd of wie de praktische opdracht niet gemaakt heeft, heeft voor dit onderdeel géén schoolexamencijfer gescoord en kan derhalve het schoolexamen van het betreffende vak niet afronden. Dit leidt bij de vakken met een centraal examen tot uitsluiting van het centraal examen van het betreffende vak (in geval van bijzondere omstandigheden zie lid 3 van dit artikel).

18 Handelingsdelen - handelingsdelen (zoals dossieropdrachten talen) worden op school of thuis gemaakt en/of op vastgestelde momenten tijdens de les of in de toetsperioden voltooid c.q. ingeleverd; - de handelingsdelen worden als afgerond beschouwd indien zij met minimaal naar behoren zijn beoordeeld; - wie een handelingsdeel niet maakt, scoort geen naar behoren ; - een gemist of niet gemaakt handelingsdeel kan onder voorwaarden alsnog gemaakt worden tot een door de school vastgesteld uiterst tijdstip; zie lid 13, onderdeel d, van dit artikel; - indien een gemaakt handelingsdeel niet met minimaal naar behoren beoordeeld is, wordt de kandidaat de gelegenheid geboden te werken aan de voltooiing dan wel verbetering ervan tot een door de school vastgesteld uiterst tijdstip; zie lid 13, onderdeel d, van dit artikel; - indien het handelingsdeel dan opnieuw niet met minimaal naar behoren is beoordeeld, volgt uitsluiting van het toetsdeel van het schoolexamen van het betreffende vak. Dit leidt bij de vakken met een centraal examen tot uitsluiting van het centraal examen van het betreffende vak (in geval van bijzondere omstandigheden zie lid 3 van dit artikel) Aanwezigheid tijdens schoolexamenonderdelen a. De school stelt aanwezigheid tijdens alle onderdelen van het schoolexamen verplicht. De school verplicht de kandidaat zich bij verhindering voor de aanvang van het betreffende schoolexamenonderdeel af te melden bij de administratie van de school. Deze stelt de docent, de voorzitter of de secretaris van de examencommissie vavo hiervan in kennis. b. De kandidaat stelt de voorzitter of de secretaris van de examencommissie vavo persoonlijk in kennis van langdurige afwezigheid op grond van zeer bijzondere omstandigheden (bijv. ernstige ziekte). c. Afwezigheid tijdens enig onderdeel van het schoolexamen wordt als onregelmatigheid beschouwd. De examencommissie vavo kan maatregelen nemen volgens artikel 4 van het examenreglement. 12. Herkansingsregeling schoolexamen a. Het recht op herkansing binnen een vak vervalt indien tijdens de door het bevoegd gezag vastgestelde herkansingsdata (zie onderdeel e) gebruik wordt gemaakt van het recht op inhalen binnen datzelfde vak. b. Eenmaal per schooljaar heeft de kandidaat in ieder vak recht op herkansing van maximaal één van de volgende onderdelen van het schoolexamen: of één (tussen)toets of één tussenopdracht, mits hij bij dit vak in het betreffende schooljaar minimaal 80 % aanwezig is geweest. Het maximaal aantal vakken waarin herkanst mag worden, bedraagt per schooljaar drie. c. De praktische opdracht zaakvakken is niet herkansbaar. d. Mondelinge toetsen zoals spreek-/gespreksvaardigheid bij de talen en het balansgesprek over het leesdossier bij Nederlandse taal en literatuur zijn niet herkansbaar. e. Herkansing van een (tussen)toets of tussenopdracht vindt eenmaal per schooljaar plaats, en wel op door het bevoegd gezag vastgestelde uiterste data. f. Het hoogst behaalde cijfer telt als definitief eindcijfer voor een (tussen)toets of tussenopdracht. g. Herkansing is niet mogelijk indien de (tussen)toets of tussenopdracht met een 1 is gehonoreerd ten gevolge van fraude. 13. Inhaalregeling schoolexamen a. Indien tijdens de door het bevoegd gezag vastgestelde herkansingsdata (zie lid 12, onderdeel e) gebruik wordt gemaakt van het recht op herkansing binnen een vak, vervalt het recht op inhalen binnen datzelfde vak. b. Na een toetsperiode heeft de kandidaat in ieder vak recht op het inhalen van maximaal één van de volgende onderdelen van het schoolexamen: of één (tussen)toets of één tussenopdracht. c. De praktische opdracht zaakvakken is niet inhaalbaar. d. Per vak heeft de kandidaat recht op het inhalen van gemiste handelingsdelen, en wel tot een door de school vastgesteld uiterst tijdstip. e. Inhalen van het betreffende schoolexamenonderdeel vindt driemaal per schooljaar plaats, en wel op door het bevoegd gezag vastgestelde uiterste data. f. De examencommissie vavo kan in afwijking van het gestelde in lid d en e een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten, alsnog in de gelegenheid stellen het betreffende schoolexamen voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen af te ronden, bij de vakken met een centraal examen zelfs na aanvang van het eerste tijdvak, doch uiterlijk vóór het centraal examen in dat vak.

19 18 g. Bij langdurige afwezigheid op grond van zeer bijzondere omstandigheden (bijv. ernstige ziekte van de kandidaat) is het alsnog afleggen van een reeks gemiste schoolexamenonderdelen als uitzondering mogelijk. Elk geval wordt door de examencommissie vavo in overleg met de examinatoren afzonderlijk beoordeeld. 14. Bij mogelijke geschillen doet de examencommissie vavo, in overleg met de examinatoren en na de betrokkenen te hebben gehoord, een uitspraak. Voor zover het geschil betrekking heeft op een toegekend cijfer schoolexamen dan wel op de wijze waarop het schoolexamenonderdeel is afgenomen, de zwaarte van de opgaven e.d., dient de kandidaat binnen een termijn van 2 weken, nadat hij van de beoordeling van zijn werk op de hoogte is gesteld, schriftelijk en gemotiveerd zijn bezwaar aan de examencommissie vavo mee te delen, die daarop de kandidaat hoort. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De examencommissie vavo deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift verzonden aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 15. De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie vavo in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens genoemd in artikel 4. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het schoolexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de examencommissie vavo, de inspectie en aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 16. Eventuele nadere voorschriften zullen tijdig aan de kandidaat worden meegedeeld. 17. De school stelt zich niet verantwoordelijk voor mededelingen over zaken betreffende schoolexamen en centraal examen, gedaan door andere personen dan de voorzitter en secretaris van de eindexamencommissie vavo.

20 19 HOOFDSTUK IV. CENTRAAL EXAMEN Artikel 12. Tijdvakken en afneming centraal examen 1. Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. 2. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het CvE. 4. Het CvE kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het CvE. 5. Bij toepassing van het derde of vierde lid gelden de volgende regels: a. de examencommissie vavo deelt aan Onze Minister mee welke kandidaten het centraal examen zullen afleggen en in welke vakken; b. de kandidaten leveren de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken in bij een van de toezichthouders. Het CvE bepaalt, in welke gevallen wordt afgeweken van de eerste volzin, alsmede in welke gevallen en op welk tijdstip de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in die volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven; c. het CvE deelt het door de kandidaat behaalde cijfer voor het centraal examen mee aan de examencommissie vavo. 6. Het CvE kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak. Artikel 13. Regels omtrent het centraal examen 1. De examencommissie vavo zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededelingen van het CvE. 3. De examencommissie vavo draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 4. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. 5. Het is de kandidaten niet toegestaan om binnen een uur na aanvang van de toets te stoppen met die toets en vervolgens het examenlokaal te verlaten. 6. Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder vergunning van de toezichthouders uit het examenlokaal te verwijderen. 7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 8. De toezichthouders nemen het gemaakte werk van de kandidaat in; aan het einde van de zitting controleert één van de toezichthouders of alle kandidaten hun werk hebben ingeleverd. 9. De toezichthouders maken een proces-verbaal op en leveren dit samen met het gemaakte examenwerk in bij de examencommissie vavo. 10. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de examencommissie vavo, tenzij door het CvE ander papier is verstrekt. De kandidaat voorziet het papier van zijn naam en examennummer. Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de examencommissie vavo. 11. De kandidaat mag slechts die hulpmiddelen gebruiken die het CvE heeft toegestaan. Deze hulpmiddelen kunnen door de examencommissie vavo of de toezichthouder gecontroleerd worden. 12. De examencommissie vavo maakt voor de aanvang van het examen de kandidaten nadrukkelijk opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in de voorgaande leden van dit artikel en in artikel 4, eerste en tweede lid.

21 20 Artikel 14. Beoordeling en vaststelling score en cijfer centraal examen 1. De examencommissie vavo doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende vak. Deze kijkt het werk zo spoedig mogelijk na, onder strikte toepassing van de beoordelingsnormen die zijn voorgeschreven door het CvE. De examinator drukt zijn beoordeling uit in een score en zendt deze met het beoordeelde werk aan de examencommissie vavo. 2. De examencommissie vavo doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in eerste lid, onverwijld aan de directeur van de school van de betrokken gecommitteerde toekomen. 3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid, strikt toe. Daarnaast voegt de gecommitteerde bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde. 4. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. 5. Indien de examinator en de gecommitteerde een onoverkomelijk geschil hebben, wordt dit voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. Deze kan een onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 6. De examencommissie vavo stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de in het vierde lid bedoelde score en met inachtneming van de door het CvE gegeven regels voor de omzetting van de scores in cijfers voor de centrale examens. Artikel 15. Verhindering centraal examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de examencommissie vavo, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het CvE zijn eindexamen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de examencommissie vavo aan bij het CvE. In dat geval deelt de examencommissie vavo aan het CvE mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 24, eerste, tweede dan wel derde lid van dit examenreglement, en waaruit deze toepassing bestaat. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het CvE het resultaat mede aan de examencommissie vavo. Artikel 16. De rekentoets 1. Het CvE stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets. Het CvE stelt in ieder geval een regeling vast voor de uitvoering van de correctie voor zover de rekentoets bestaat uit open vragen. Deze regeling treedt slechts in werking na goedkeuring door Onze Minister. Onze Minister kan zijn goedkeuring onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 2. De rekentoets wordt afgenomen in het laatste leerjaar. In afwijking daarvan kan de examencommissie vavo een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot de rekentoets. 3. Het CvE kan bij regeling bepalen dat de rekentoets niet onder toezicht van een of meer gecommitteerden staat.

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 VWO 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlandse taal en literatuur 5 Engelse taal en literatuur 6 Wiskunde

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 VMBO-tl 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlands 5 Engels 6 Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk

Nadere informatie

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 HAVO 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlandse taal en literatuur 5 Engelse taal en literatuur 6

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2017-2018 VWO 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlandse taal en literatuur 6 Engelse taal en literatuur 7 Rekentoets

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit)

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) datum:

Nadere informatie

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o.

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. (Tekst geldend op: 19-09-2012) Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur dhr. J.G. Tijhuis locatie Overkampweg: voorzitter:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs VAVO Academie Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 HAVO 1 INHOUD Inleiding 2 bladzijde Nederlandse taal en literatuur 6 Engelse taal en literatuur 7

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur mw. R. Erdogan locatie Overkampweg: voorzitter: secretaris:

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016

Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016 Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016 voorlopige vaststelling directeur/bestuurder MR: Personeelsgeleding instemming /advisering/informatie Oudergeleding instemming /advisering /informatie Leerlinggeleding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 19 september 2017 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2017 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2017-2018 Dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit VO van 10 juli 1989 inzake de eindexamens aan de scholen voor vwo, havo, mavo en vmbo. De laatste wijziging van dit eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 1 EINDEXAMENBESLUIT V.W.O. H.A.V.O. ------------------------------------------------------------- blz. 3 Examenreglement ------------------------------------------------------------------------------------blz.

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016

Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016 Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016 Examenreglement van het Mondriaan College, vastgesteld 1 op grond van artikel 31 Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo-vbo 1 onder voorbehoud instemming

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

PTA Mavo-XL Leerjaar

PTA Mavo-XL Leerjaar PTA Mavo-XL Leerjaar 06 07 INHOUDSOPGAVE Pagina : Pagina / 0: Pagina 0 / 8: Voorwoord Examenreglement Reglement en bepalingen Programma van Toetsing en Afsluiting Pagina 9: Rooster Centraal examen 07 Pagina

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: dhr. A.F. Rook, locatiedirecteur mw. R. Erdogan locatie Overkampweg: voorzitter: secretaris:

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO Schooljaar 2014-2015 Vestiging Horn uitgave september 2014 Het Examenreglement VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO van de Scholengemeenschap Sint Ursula, vestiging

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Kaderregeling Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder Cohort: 2015-2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: Onze Minister: inspectie:

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement VMBO. theoretische leerweg

Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement VMBO. theoretische leerweg Scholengemeenschap Dalton Voorburg Examenreglement VMBO theoretische leerweg 2015-2016 Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton 1 29-10-15 Inhoudsopgave examenreglement VMBO-theoretische leerweg

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EN EINDEXAMENREGLEMENT MAVO KLAS 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EN EINDEXAMENREGLEMENT MAVO KLAS 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EN EINDEXAMENREGLEMENT MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2015-2016 EMMEN paginanr 1 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT ESDAL COLLEGE - VMBO 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 32

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO

EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO 2014-2015 Antoniuscollege Gouda INHOUD Voorwoord 2 Examenreglement 3 PTA algemeen 20 LOB-programma 24 Jaarrooster 25 Programma van toetsing en afsluiting per vak 27 Data Centraal

Nadere informatie