EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT HAVO VWO Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan BVBilthoven

2 Het examenreglement van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven is volgens artikel 31 van het eindexamenbesluitv.w.o.,h.a.v.o.,m.a.v.o.enl.b.o.op1oktober2015goedgekeurdenvastgesteld doorhetbestuurvandestichtingvoorbijzondervoortgezetonderwijsbilthoven. 1 ALGEMENEBEPALINGEN Artikel1 1.1 Inditreglementwordtverstaanonder: teamleiders: teamleidersvanhetnieuwelyceum; bevoegdgezag: Rector/bestuurdervanHetNieuweLyceum; College voorexamens: hetcollegevoorexamens,genoemdinartikel2,eerstelid,vandewetcollege voorexamens; eindexamen: eenexamentenminsteinhetgeheelvandevoorgeschrevenvakken; Eindexamenbesluit: heteindexamenbesluitvwo,havo,mavoenlbovan ; examensecretaris: persoon die belast is met de organisatie van het examen bij Het Nieuwe LyceumteBilthoven.Derectorwijstdeexamensecretarisuithetpersoneel aan; examenstof: examinator: gecommitteerde: havo: herkansing: inspectie: kandidaat: kunstvakken: leerling: maatschappelijke stage: Onzeminister: PTA: profielwerkstuk: school: schooljaar: SET: toets: toetsmodule: VT: Vwo: dewet: deaandekandidaattestelleneisen; degenedieisbelastmethetafnemenvanhetexamenineenvak; eengecommitteerdealsbedoelinartikel29,tweedelid,vandewetenartikel 36vanheteindexamenbesluit; hogeralgemeenvoortgezetonderwijsalsbedoeldinartikel8vandewet; het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of het schoolexamen; deinspectie,bedoeldinartikel1vandewetophetonderwijstoezicht; ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordttoegelaten; devakkenbehorendetotdebeeldendevorming,alsmedemuziek,dansen drama; leerlingaanhetnieuwelyceumtebilthoven; stagealsbedoeldinartikel6fvandewet; DeMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschappen; programmavantoetsingenafsluiting; hetinartikel3bedoeldeprofielwerkstuk; HetNieuweLyceum:middelbareschoolvoorgymnasium,atheneumenhavo; het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgendejaar; schoolexamentoets een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktischeopdracht; door de school aangewezen deel)weken waarop schoolexamentoetsen wordenafgenomen; voortgangstoets; VoorbereidendWetenschappelijkOnderwijsalsbedoeldinartikel7vande wet; Wetophetvoortgezetonderwijs.Alsinditreglementverwezenwordtnaar eenartikel,betreftheteenverwijzingnaardezewet. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

3 1.2 Hetbevoegdgezagsteltjaarlijksvóór1oktober)hetexamenreglementvast.Hettreedtin werkingop1oktober2015.inhetprogrammavantoetsingenafsluitingwordtaangegeven welkeonderdelenvanhetexamenprogrammainhetschoolexamenwordengetoetst,hoede verdelingvandeexamenstofoverdetoetsenvanhetschoolexamenis,dewijzewaarophet schoolexamenplaatsvindtenwatderegelszijndieaangevenopwelkewijzehetcijfervoorhet schoolexamenvooreenleerlingtotstandkomt. 1.3 Derectorstuurthetexamenreglementenhetprogrammavantoetsingenafsluitingvóór1 oktober aan de inspecteur. Het wordt ook uitgedeeld aan alle kandidaten en op de site gepubliceerd. 1.4 Ingevallenwaarinditreglementnietvoorziet,beslistderector. 1.5 Depraktischeuitvoeringvandeorganisatieberustbijdesecretarisvandeeindexamens. Artikel2 Afnemeneindexamen 2.1 Hetexamenwordtafgenomenonderverantwoordelijkheidvanhetbevoegdgezag. 2.2 Depraktischeuitvoeringvandeorganisatieberustbijdesecretarisvandeeindexamens. 2.3 Deelnameaangeplandetoetsenisverplicht. Artikel3 Indeling eindexamen, profielwerkstuk, praktische opdrachten en handelingsdelen 3.1 Heteindexamenkanvooriedervakbestaanuiteenschoolexamen,uiteencentraalexamen danweluitbeide. 3.2 Hetschoolexamenvwoenhavoomvatmedeeenprofielwerkstuk.Hetprofielwerkstukiseen werkstuk,eenpresentatiedaaronderbegrepen,waarinopgeïntegreerdewijzekennis,inzicht envaardighedenaandeordekomendievanbetekeniszijninhetdesbetreffendeprofiel. 3.3 Hetprofielwerkstukheeftbetrekkingopéénofmeervakkenvanheteindexamen.Tenminste éénvandezevakkenheefteenomvangvan400uurofmeervoorvwoen320uurofmeervoor havo. 3.4 Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is verplicht. Niet tijdig inleveren wordt beschouwd als onregelmatigheid en als zodanig behandeld. Artikel4 Onregelmatigheden 4.1 Indieneenkandidaatzichtenaanzienvanenigdeelvanheteindexamendanweltenaanzien vaneenaanspraakopontheffingaanenigeonregelmatigheidschuldigmaaktofheeftgemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is of een toets, praktische opdracht, werkstuk of handelingsdeel niet op tijd heeft afgelegd of ingeleverd, kan de teamleider maatregelen nemen. 4.2 Demaatregelen,bedoeldinheteerstelid,dieafhankelijkvandeaardvandeonregelmatigheid ookincombinatiemetelkaargenomenkunnenworden,zijn: a het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b hetontzeggenvandedeelnameofdeverderedeelnameaaneenofmeertoetsenvanhet schoolexamenofhetcentraalexamen, Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

4 c het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamenofhetcentraalexamen, d het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwdexamenindoordeteamleideraantewijzenonderdelen. Indienhethernieuwdexamenbedoeldindevorigevolzinbetrekkingheeftopeenofmeer onderdelenvanhetcentraalexamenlegtdekandidaatdatexamenafineenvolgendtijdvak vanhetcentraalexamen. 4.3 Alvorenseenbeslissingingevolgehettweedelidwordtgenomen,hoortdeteamleider de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan.deteamleider raadpleegt aangaandede beslissingeerstallebetrokkenenbijhet examenendeteamleiderdeelt,zospoedigmogelijkdochbinneneenweekdebeslissingmede aandekandidaat,zomogelijkmondelingeniniedergevalschriftelijk. 4.4 Hetbesluitwaarbijeeninheteerstelidbedoeldemaatregelwordtgenomenm.b.t.eentoets vanhetcentraleeindexamen,wordttegelijkertijdinafschrifttoegezondenaandeinspectieen, indiendekandidaatminderjarigis,aandewettelijkevertegenwoordigersvandekandidaat. 4.5 Tegen de beslissing van de teamleider kan door de leerling of diens vertegenwoordigers) binneneenweekberoepwordenaangetekendbijdecommissievanberoepdie,nadateen onderzoekheeftplaatsgevonden,zospoedigmogelijkdochbinnentweewekeneenuitspraak doet.hetadresvandecommissieis:commissievanberoep,p.a.hetnieuwelyceum,postbus 529,3720AMBilthoven. De commissie van beroep staat onder leiding van de conrector en bestaat verder uit de examensecretariseneenonafhankelijke)teamleider. 4.6 Tegen de beslissing van de commissie van beroep kan door de leerling of diens vertegenwoordigers)binneneenweekberoepwordenaangetekendbijderector/bestuurder die,nadateenonderzoekheeftplaatsgevonden,zospoedigmogelijkdochbinnentweeweken eenbindendeuitspraakdoet. Hetadresvanderector/bestuurderis:drs.D.Frantzen,p.a.HetNieuweLyceum,postbus529, 3720AMBilthoven. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

5 2 INHOUDVANHETEXAMEN Artikel5 Examenprogramma 5.1 OnzeMinisterstelt,behalvevoordoorhetbevoegdgezagvasttestellenvakkendieonderdeel zijnvanheteindexamen,voorelkvandeonderwijssoortenexamenprogramma'svast,waarin zijnopgenomen: a eenomschrijvingvandeexamenstofvooriedereindexamenvak,en b welkdeelvandeexamenstofcentraalzalwordengeëxamineerdenoverwelkeexamenstof hetschoolexamenzichuitstrekt. 5.2 Eenexamenprogrammawordtvastgesteldpervakofpergroepvanvakken. Artikel6 Keuzevaneindexamenvakken 6.1 Dekandidatenkiezen,metinachtnemingvandithoofdstuk,inwelkevakkenzijexamenwillen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag, al dan niet in samenwerkingmethetbevoegdgezagvaneenofmeeranderescholen,henindegelegenheid heeftgesteldzichophetexamenindievakkenvoortebereiden. 6.2 Dekandidatenkunnen,voorzoverhetbevoegdgezaghundattoestaat,inmeervakkenexamen afleggendanindevakkendietenminstetezameneeneindexamenvormen. 6.3 Heteersteentweedelidisvanovereenkomstigetoepassingopkandidatendiedeeleindexamen afleggen. Artikel7 Eindexamenvwoatheneum) 7.1 Heteindexamenvwoatheneum)omvat: a devakkenvanhetgemeenschappelijkdeelvanelkprofiel,genoemdinartikel26b,eerstelid, vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,daarondertevensbegrepeneenprofielwerkstuk, b devakkenvanhetprofieldeelvanéénvandeprofielen,genoemdinartikel26b,derdetoten metzesdelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.envoorzovernodigwegensdeinonderdeel c genoemde normatieve studielast, vakken van het vrije deel genoemd in artikel 26b, zevendelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,en c tenminsteéénvakmeteennormatievestudielastvantenminste440urenvanhetvrijedeel vanelkprofiel,genoemdinartikel26b,zevendelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.zoals geldendvoordescholenvoorvwo,metdienverstandedatdoorhetbevoegdgezagvastte stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamen uitsluitend voor zover Onze Minister daarvoorgoedkeuringheeftverleend. 7.2 Inafwijkingvanheteerstelidisdekandidaatdieheteindexamenaflegtaaneenschoolvoor vwo,bijheteindexamenvrijgesteldvandevakkenwaarvoorvrijstellingofontheffingisverleend vanhetvolgenvanonderwijsopgrondvanartikel26e,eerstetotenmetvierdelid,vanhet Inrichtingsbesluit W.V.O. Bij een ontheffing op grond van artikel 26e, vierde lid, van het InrichtingsbesluitW.V.O.wordtdetaalvervangendooreenandervakalsbedoeldinhetvijfde lidvandatartikel. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

6 Artikel8 Eindexamenvwoincl.gymnasium) 8.1 Heteindexamenvwoincl.gymnasium)omvat: a. devakkenvanhetgemeenschappelijkdeelvanelkprofiel,genoemdinartikel26b,tweede lid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,daarondertevensbegrepeneenprofielwerkstuk, b. devakkenvanhetprofieldeelvanéénvandeprofielen,genoemdinartikel26b,derdetoten metzesdelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.envoorzovernodigwegensdeinonderdeel c genoemde normatieve studielast, vakken van het vrije deel genoemd in artikel 26b, zevendelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,en c. tenminsteéénvakmeteennormatievestudielastvantenminste440uurvanhetvrijedeel vanelkprofiel,genoemdinartikel26b,zevendelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.zoals geldendvoordescholenvoorvwo,metdienverstandedatdoorhetbevoegdgezagvastte stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamen uitsluitend voor zover Onze Minister daarvoorgoedkeuringheeftverleend. 8.2 Inafwijkingvanheteerstelidisdekandidaatdieheteindexamenaflegtaaneenschoolvoor vwo, bij het eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleendvanhetvolgenvanonderwijsopgrondvanartikel26e,eerstetotenmetderdelid, vanhetinrichtingsbesluitw.v.o. Artikel9 Eindexamenhavo 9.1 Heteindexamenhavoomvat: a devakkenvanhetgemeenschappelijkdeelvanelkprofiel,genoemdinartikel26c,eerstelid, vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,daarondertevensbegrepeneenprofielwerkstuk, b devakkenvanhetprofieldeelvanéénvandeprofielen,genoemdinartikel26c,tweedetot en met vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. en voor zover nodig wegens de in onderdeelcgenoemdenormatievestudielast,vakkenvanhetvrijedeelgenoemdinartikel 26b,zevendelid,vanhetInrichtingsbesluitW.V.O.,en c tenminsteéénvakmeteennormatievestudielastvantenminste320uurvanhetvrijedeel vanelkprofiel,genoemdinartikel26c,zesdelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o.,metdien verstande dat door het bevoegd gezag vast te stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamenuitsluitendvoorzoveronzeministerdaarvoorgoedkeuringheeftverleend. 9.2 In geval van toepassing van artikel 14, achtste lid, van de wet is het eerste lid van overeenkomstigetoepassing. 9.3 Inafwijkingvanheteerstelidisdekandidaatdieheteindexamenaflegtaaneenschoolvoor havo bij het eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleendvanhetvolgenvanonderwijsopgrondvanartikel26e,eerstelid,respectievelijk zesdelid,vanhetinrichtingsbesluitw.v.o. Zievoorvrijstellingsregelingbijlage1. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

7 3 REGELINGVANHETEINDEXAMEN 3.1 EXAMENREGLEMENTENPROGRAMMAVANTOETSINGENAFSLUITING Artikel10 Examenreglementenprogrammavantoetsingenafsluiting 10.1 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt jaarlijks een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting vast. Het programma van toetsing en afsluiting heeft in elk geval betrekking op het desbetreffende schooljaar. Het programmavermeldtinelkgeval: a welkeonderdelenvanhetexamenprogrammainhetschoolexamenwordengetoetst, b deinhoudvandeonderdelenvanhetschoolexamen, c de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden,deherkansingdaarondermedebegrepen, d dewijzevanherkansingvanhetschoolexamen,alsmede e deregelsvoordewijzewaarophetcijfervoorhetschoolexamenvooreenkandidaattotstand komt Hetexamenreglementenhetprogrammavantoetsingenafsluitingwordendoorderectorvóór 1oktobertoegezondenaandeinspectieenverstrektaandekandidaten. 3.2 SCHOOLEXAMEN Artikel11 Schoolexamen 11.1 Hetbevoegdgezagbepaalthettijdstipwaarophetschoolexamenaanvangt Hetschoolexamenwordtafgeslotenvoordeaanvangvanheteerstetijdvak,bedoeldinartikel Hetbevoegdgezagkaninafwijkingvanhettweedelideenkandidaatdietengevolgevanziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakkennietheeftkunnenafsluitenvoordeaanvangvanheteerstetijdvak,indegelegenheid stellenhetschoolexamenindatvakofindievakkenaftesluitenvóórhetcentraalexamenin datvakofindievakken,dochnadeaanvangvanheteerstetijdvak Indienhetbevoegdgezaggebruikmaaktvandeafwijkingsbevoegdheidinhetderdelid,zendt hetderesultatendiezijnbehaaldmethetschoolexamenzospoedigmogelijkaandeinspectie, tenzijhetbevoegdgezagopgrondvanartikel103b,tweedelid,vandewetexamengegevens samenmethetpersoonsgebondennummerverstrektaanonzeminister Hetschoolexamenkanbestaanuitdevolgendeonderdelen: 3schriftelijketoetsen 3luistertoetsen 3mondelingetoetsenendebat 3praktischeopdrachten 3hetprofielwerkstuk 3handelingsdelen 11.6 Dedatavoordeschoolexamensstaaninbijlage InhetvakspecifiekPTAstaanvanelkvak 3detoetsendieinhetschooljaarafgenomenworden; 3inwelkeperiodedetoetswordtafgenomen; 3dewijzewaaropdezetoetsenafgenomenworden; 3welketoetseneventueelherkanstkunnenworden; Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

8 3dewegingvanelketoets Eenleerlingisverplichtzichstrikttehoudenaandegesteldedeadlines.Hetnietoptijdinleveren vanprofiel)werkstukken,handelingsdelen,verslagenendergelijkewordtbeschouwdalseen onregelmatigheidenalszodanigbehandeld Voortgangstoetsen VT s) worden in principe in het eigen lesuur afgenomen of tijdens het centrale toetsuur. Examentoetsen SET s) worden afgenomen tijdens de toetsweken, met uitzonderingvandeluistertoetsenbijdemodernevreemdetalen.dezewordenafgenomenop deadviesdatavanhetcito.eventuelepracticadiemeetellenalssetkunnenookopafwijkende momentenwordenafgenomen Hetisniettoegestaantoetsentegevendieoverdeheleexamenstofgaan Het PTA geeft de duur van de toets aan. Alleen leerlingen die officieel dus met een faciliteitenpas)verlenginghebben,mogendoorwerken Bijeentoetsvan50minutenmogendeleerlingennietvoortijdigdetoetsruimteverlaten Bijeentoetsvan100minutenmogenleerlingennieteerderdanna50minutenennietlaterdan 15minutenvoorheteindevandetoetsdetoetsruimteverlaten Voordecentraletoetsenwordtaltijdeenapartroostergemaakt.Dejuistetijdenendelokalen wordenbekendgemaaktop depaal,bijdeteamleiderenopdesite Minstenseenweekvoorhetbeginvanhetcentraalschriftelijkexamendeeltdeteamleideraan dekandidatenschriftelijkmedewelkeeindcijferszijhebbenbehaaldvoorhetschoolexamen. Ditgeldtzowelvoordevakkenwaarincentraalschriftelijkeindexamenwordtafgelegd,alsvoor devakkendiemethetschoolexamenafgeslotenzijn Dekandidatenzettenhunhandtekeningonderditoverzichtenleverenditinbijdeteamleider. Artikel12 Telaatkomen 12.1 Vanaf15minutennaaanvangvaneenSEThebbenkandidatengeentoegangmeertotdeze toetsen.eenleerlingdietelaatiskrijgtgeencompensatievandeverlorentijdaanheteindevan de toets. Bij luistertoetsen wordt een leerling na aanvang van de toets als het kijk3 of luisterfragmentgestartis)nietmeertoegelaten.dekandidaatdiemeerdan15minutentelaat is meldt zich bij de teamleider. De kandidaat haalt de toets in op de inhaaldag. De herkansingsmogelijkheidvoordezetoetsvervalt. Artikel13 Absentie 13.1 EenleerlingisaltijdaanwezigbijSET s.alseenleerlingonverhooptnietaanwezigkanzijndan dienendeoudersvóóraanvangvandetoetsditzoweltelefonischbijdelogealsschriftelijkbij voorkeurpermail)metredentemeldenbijdebetreffendeteamleider.deschoolbepaaltofde redengeldigis.zodradekandidaatweeropschoolkomt,dienthijeenschriftelijkeverklaring, getekenddoordeouders/verzorgersofalsdekandidaatmeerderjarigis,doorhemzelfinte leverenbijdeteamleider.indezeverklaringwordtderedenvanafwezigheidvermeldenwordt verzocht om het toekennen van een inhaalmogelijkheid. Een voorbeeld van een dergelijke verklaringistevindeninbijlage Absentiebijeenexamentoetszondergeldigeredenbijvoorbeeldverkeerdinhetroosterkijken ofverslapen)wordtaangemerktalsonregelmatigheidenalszodanigbehandeldart.4) Een kandidaat kan inhaalwerk niet herkansen. Herkansingen die gemist zijn, kunnen niet ingehaaldworden Als een kandidaat een geldige reden heeft om een toets, praktische opdracht, werkstuk of handelingsdeelnietoptijdafteleggencqinteleveren,dandientdekandidaatditwerkopeen, doordeschoolbepaald,tijdstiptemakenofinteleveren.ditinhaalwerkkannietherkanst worden. Het niet op tijd inleveren van profiel)werkstukken, handelingsdelen, verslagen en dergelijkekanwordenbeschouwdalseenonregelmatigheidenalszodanigbehandeldart.4). Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

9 Artikel14 Beoordelingschoolexamen 14.1 Hetcijfervanhetschoolexamenwordtuitgedruktineencijferuiteenschaalvancijferslopende van1totenmet Indienineenvaktevenscentraalexamenwordtafgelegd,wordendeinheteerstelidgenoemde cijfersgebruiktmetdedaartussenliggendecijfersmet1decimaal Voorvakkendiealleeneenschoolexamenkennen,wordtbijhetbepalenvanheteindcijferin tweestappennaarbovenafgerond5,45wordt5,5,wordt6) Inafwijkingvanheteerstelid,wordenhetvakcultureleenkunstzinnigevormingenhetvak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met «onvoldoende»,«voldoende»of«goed».dezebeoordelinggaatuitvandemogelijkhedenvan deleerlingengeschiedtopdegrondslagvanhetgenoegzaamafsluitenvandedesbetreffende vakken.debeoordelingdientuiterlijktezijnvastgesteldvooraanvangvanheteerstetijdvak Het cijfer van het profielwerkstuk maakt samen met maatschappijleer en uitsluitend voor leerlingen van het vwo) algemene natuurwetenschappen onderdeel uit van het combinatiecijfer. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermeldeafgerondecijfersbestaandeuitgehelegetallen)gemiddeld.vervolgenswordthet gemiddeldeafgerondophetnabijliggendegehelegetal:5,5wordtduseen6en5,45een Voordeaanvangvanhetcentraalexamenmaaktdeteamleideraandekandidaatbekend,voor zovervantoepassing: a welkcijferofwelkecijfershijheeftbehaaldvoorhetschoolexamenen b descorebehaaldvoorhetcombinatiecijferen c debeoordelingvandevakkenwaarvoorgeencijferwordtvastgesteld. Artikel15 Herkanseneninhalen 15.1 Bijvoortgangstoetsenbepaaltdevakdocentofenwanneereringehaaldofherkanstmagof moetworden Voorexamentoetsengeldtdatereeninhaalmogelijkheidwordtgebodenvoordeleerlingen dietoetsenmeteengeldigeredengemisthebben.eeninhaaltoetskannietmeerherkanst worden als het inhaalmoment gelijktijdig is aan het herkansingsmoment, tenzij er door de schoolleidingeenalgeheleherkansingwordtaangeboden Herkansen kan op vaste momenten in het jaar. Er mogen per herkansingsmogelijkheid maximaal2toetsenwordenherkanst.hetherkansenvaneenexamentoetskanopdevolgende momenten: VWO: 3Natoetsweek5.1mogen1of2herkansingenwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsen uitdetoetsweek4.1t/m5.1. 3Natoetsweek5.3mogen1of2herkansingenwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsen uitdetoetsweek5.2en5.3. 3Natoetsweek6.1mogen1of2herkansingenwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsen uitdetoetsweek5.4en6.1. 3Natoetsweek6.3mogen1of2herkansingwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsenuit detoetsweek6.2en6.3. 3Intotaalmogenerperschooljaarmaximaal3herkansingenwordengemaakt. HAVO: 3Natoetsweek4.3mogen2herkansingenwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsenuit detoetsweek4.1t/m4.3. 3Natoetsweek5.1mogen1of2herkansingenmogengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsen uitdetoetsweek4.4en5.1. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

10 3Natoetsweek5.3mogen1of2herkansingenwordengemaakt.Ditrechtbetreftdetoetsen uitdetoetsweek5.2en5.3. 3Intotaalmogenerperschooljaarmaximaal3herkansingenwordengemaakt. Inschema: 4V 5V 6V toetsweek herkansingen: 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x maximaal3x) maximaal3x) 4H 5H toetsmodule herkansingen: 2x 1/2x 1/2x maximaal3x) Eenherkansbaretoetswordtmaaréénkeervoorherkansingaangeboden.Welketoetsenper herkansingsrondeherkansbaarzijnwordtbepaalddoordetoetscodesuithetpta Deaanvraagvaneenherkansingmoetvóóreenvastgesteldedatumgebeuren.Deaanvraag gaat digitaal. De leerling krijgt hiervoor een uitnodiging via de schoolmail. De kandidaat is verantwoordelijkvoordejuisteaanvraagophetjuistetijdstip.aanvragendietelaatworden ingediend en aanvragen die verkeerd worden ingediend, worden niet in behandeling genomen Een leerling die meerdere toetsen herkanst of inhaalt, moet deze aaneengesloten maken tenzijandersbepaald)enkrijgtdaarvoorpertoetsdemaximalevoorgeschreventijd.vanaf 15minutennaaanvangvandetoetshebbenleerlingengeentoegangmeertotdezetoetsen. Eenleerlingmagnieteerderdan15minutennaaanvangvandetoetsdetoetsruimteverlaten. Eenleerlingdiemeerderetoetsenopeendagmaakt,maghetlokaalnietverlatenvoordatalle toetsenzijngemaakt Bij herkansingen telt het hoogst behaalde cijfer van het oorspronkelijke werk of van het herkansingswerk Hetongeoorloofdabsentzijnofherhaaldelijktelaatkomeninlessenkanwordenbestraftmet hetverliesvaneenherkansing.ditterbepalingvandeteamleider. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

11 4 CENTRAALEXAMEN Artikel16 Tijdvakkenenafnemingcentraalexamen 16.1 Hetcentraalexamenvoordescholenvoorvoortgezetonderwijskenteeneerste,tweedeen derdetijdvak Heteersteentweedetijdvakwordenafgenomeninhetlaatsteleerjaar HetderdetijdvakwordtaansluitendaanhetlaatsteleerjaarafgenomendoorhetCollegevoor examens Het College voor examens kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten,hetcentraalexameninhettweedetijdvakwordtafgenomendoorhetcollegevoor examens Bijtoepassingvanhetderdeofvierdelid,geldendevolgenderegels: a derectordeeltaanonzeministermeewelkekandidatenhetcentraalexamenzullenafleggen eninwelkevakken; b dekandidatenleverendeopgaven,dedoorhengemaakteaantekeningenalsmedeandere doorhengemaaktestukkeninbijeenvandegenendietoezichthouden.hetcollegevoor examensbepaalt,inwelkegevallenwordtafgewekenvandeeerstevolzinalsmedeinwelke gevallenenopwelktijdstipdeopgaven,deaantekeningenendeanderestukken,bedoeldin dievolzinaandekandidatenwordenteruggegeven; c het College voor examens deelt het door de kandidaat behaalde cijfer voor het centraal examenaanderectormee HetCollegevoorexamenskanbepalendateentoetswordtafgenomenopeentijdstipdatis gelegenvoordeaanvangvanheteerstetijdvak Hetbevoegdgezagkaneenleerlinguithetvoorlaatsteleerjaartoelatentothetcentraalexamen inéénofmeervakken,nietzijndeallevakkenvanheteindexamen Indientoepassingwordtgegevenaanhetzevendelid,wordthetschoolexamenindatvakofdie vakkenafgeslotenvooraanvangvanheteerstetijdvakindatleerjaar. Artikel17 Regelsomtrenthetcentraalexamen 17.1 OnzeMinisterzorgtervoordatdeopgaven,bedoeldinartikel2,onderdeelc,vandeWetCollege voorexamenstijdigbeschikbaarwordengesteldaanderectorvandeschool Derectorzorgtervoor,datdeopgavenvoorhetcentraalexamengeheimblijventotdeaanvang vandetoetswaarbijdezeopgavenaandekandidatenwordenvoorgelegd.hetcollegevoor examenskanopgavenaanwijzenwaaropdeeerstevolzinnietvantoepassingis Tijdenseentoetsvanhetcentraalexamenwordenaandekandidatengeenmededelingenvan welkeaardook,aangaandedeopgavengedaan,uitgezonderdmededelingenvanhetcollege voorexamens Derectordraagterzorgvoordathetnodigetoezichtbijhetcentraalexamenwordtuitgeoefend Uiterlijkeenmaandvoorhetcentraalschriftelijkeindexamenwordthetroostervanditexamen gepubliceerdopdepaalenbijdeteamleiders Bijdittijdschemastaatookeenoverzichtvandetoegestanehulpmiddelen Regelsindeexamenzaal: 3 Zijdietoezichthebbengehouden,makeneenproces3verbaalop.Zijleverenditbijderector samenmethetgemaakteexamenwerk; 3 Het centraal examen wordt afgenomen op de tijdstippen die door de overheid worden vastgesteld; Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

12 3 Elkekandidaatneemtplaatsaandetafelwaaropeenmapmetzijnnaamenexamennummer isaangegeven.dekandidaatisnietvrijomtegaanzittenwaarhijwil.dekandidaatmagniet zondertoestemmingzijnplaatsverlaten; 3 Dekandidaatmoetertoezorgdragendathijruimschootsoptijdindeexamenzaalaanwezig is,minimaaleenkwartiervooraanvangvanhetexamen.ophetmomentdatdeenvelopmet hetexamenwerkwordtopengemaaktisdezittingvanhetexamenbegonnenenmagerniet meergesprokenworden; 3 Eenkandidaatdietelaatkomt,magtotuiterlijkeenhalfuurnadeaanvangvandetoetstot dietoetswordentoegelaten; 3 Deaandekandidatenvoorgelegdeopgavenvooreentoetsvanhetcentraalexamenblijven inhetexamenlokaaltotheteindevandietoets; 3 Het examenwerk wordt met bal)pen gemaakt met uitzondering van tekeningen en grafieken.hetgebruikvancorrectielakisniettoegestaan; 3 Hetwerkwordtgemaaktoppapierdatdoordeschoolwordtverstrekt.Ookkladpapier,dat nietbehoefttewordeningeleverd,wordtdoordeschoolverstrekt; 3 Bij een aantal vakken mag gebruik worden gemaakt van extra hulpmiddelen. Van welke hulpmiddelengebruikkanwordengemaaktwordtdoordevakdocentkenbaargemaakt; 3 Inbijzonderegevallenkaneenleerlingbijhetexamengebruikmakenvaneendaisyspeler, een laptop of andere hulpmiddelen. Een aanvraag hiervoor moet in oktober van het voorgaande kalenderjaar doordeoudersen/ofdekandidaatbijdeteamleider ingediend worden; 3 Dekandidaatzorgtdanzelfvoordeaanschafvandithulpmiddel.Deleerlingmaakttijdigmet deteamleiderafsprakenoverhetgebruikvandezehulpmiddelen; 3 Het is tijdens de toetsen niet toegestaan om rekenmachines, woordenboeken en ander hulpmateriaalaan/vanelkaartelenen. 3 Bijministeriëleregelingkantenaanzienvaneenofmeerzittingenwordenbepaalddatde kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen en de andere stukken, bedoeldindeeerstevolzin,aandekandidatenwordenteruggegeven; 3 Etuisenhoesjesvanrekenmachinesmogentijdenshetexamennietopdetafelliggen,maar naastdestoelopdevloer; 3 Het is niet toegestaan jassen, tassen, boeken en geheugendragers zoals mobiele telefoons,mp33spelers, I3pods, enz) mee te nemen in het examenlokaal m.u.v. wettelijk toegestanehulpmiddelen; 3 Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat gedurende een examenzittingdeexamenzaalnietverlaten; 3 Deelnameaaneenzittingbetekent,datheteenmaalgemaaktewerkzijngeldigheidbehoudt. Artikel18 Vaststellingscoreencijfercentraalexamen 18.1 Deexaminatorendegecommitteerdestelleninonderlingoverlegdescorevoorhetcentraal examenvast.indiendeexaminatorendegecommitteerdedaarbijniettotovereenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegdgezagkanhieroverinoverlegtredenmethetbevoegdgezagvandeexaminator.indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectiekaneenonafhankelijkecorrectoraanwijzen.debeoordelingvandezecorrectorkomt indeplaatsvandeeerderebeoordelingen Derectorstelthetcijfervoorhetcentraalexamenineenvakvastopgrondvandescore,bedoeld inheteerstelid,enmetinachtnemingvanderegels,bedoeldinartikel2,tweedelid,onderdeel e,vandewetcollegevoorexamens. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

13 Artikel19 Nietopregelmatigewijzeafgenomencentraalexamen 19.1 Indienhetcentraalexamennaarhetoordeelvandeinspectienietopregelmatigewijzeheeft plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuwwordtafgenomen DeinspectieverzoekthetCollegevoorexamensnieuweopgavenvasttestellenenbepaaltop welkewijzeendoorwiehetexamenzalwordenafgenomen. Artikel20 Onvoorzieneomstandighedencentraalexamen 20.1 Indiendooronvoorzieneomstandighedenhetcentraalexameninéénofmeervakkenaanéén ofmeerscholennietopdevoorgeschrevenwijzekanwordenafgenomen,beslistonzeminister hoealsdanmoetwordengehandeld. Artikel21 Verhinderingcentraalexamen 21.1 Indieneenkandidaatomeengeldigereden,terbeoordelingvanderector,isverhinderdbijéén ofmeertoetseninheteerstetijdvaktegenwoordigtezijn,wordtheminhettweedetijdvakde gelegenheidgegevenhetcentraalexamenvoortenhoogstetweetoetsenperdagalsnogte voltooien Indieneenkandidaatinhettweedetijdvakevenzeerverhinderdis,ofwanneerhijhetcentraal exameninhettweedetijdvaknietkanvoltooien,wordthijindegelegenheidgesteldinhetderde tijdvaktenoverstaanvanhetcollegevoorexamenszijneindexamentevoltooien DekandidaatmeldtzichzospoedigmogelijkdoortussenkomstvanderectoraanbijhetCollege voorexamens.indatgevaldeeltderectoraanhetcollegevoorexamensmede,wanneerdat zichvoordoet,dattenbehoevevandekandidaattoepassingisgegevenaanartikel55,eerste, tweededanwelderdelid,enwaaruitdezetoepassingbestaat Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de rector. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

14 5 UITSLAG,HERKANSINGENDIPLOMERING Artikel22 Eindcijfereindexamen 22.1 Heteindcijfervoorallevakkenvanheteindexamenwordtuitgedruktineengeheelcijferuitde reeks1totenmet De rector bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamenenhetcijfervoorhetcentraalexamen.indiendeuitkomstvandeberekeningniet eengeheelgetalis,wordtdatgetalindienheteerstecijferachterdekommaeen4oflageris, naarbenedenafgerondenindiendatcijfereen5ofhogeris,naarbovenafgerond Indienineenvakalleeneenschoolexamenisgehoudenishetcijfervoorhetschoolexamen tevensheteindcijfer.voordeafrondingindergelijkegevallenwordtgehandeldvolgensart.16.3 vanditreglement. Artikel23 Vaststellinguitslag 23.1 Derectorendesecretarisvanheteindexamenstelleningevalvaneeneindexamendeuitslag vastmetinachtnemingvanartikel49,envoorzovervantoepassingartikel52a Deuitslagluidt«geslaagd»of«afgewezen» Indiendatnodigisomdekandidaattelatenslagenbetrekkenderectorendesecretarisvanhet eindexameneenofmeereindcijfersvandevakkennietbijdebepalingvandedefinitieveuitslag. Deovergeblevenvakkendieneneeneindexamentevormen. Artikel24 Uitslag 24.1 Dekandidaatdieeindexamenvwoofhavoheeftafgelegd,isgeslaagdwanneervoldaanisaan devolgende4criteriaenaandeaangescherpteexameneisen: a indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste5,5is, b indienhij: 1 vooralzijnvakkenwaarvooreeneindcijferisvastgesteld,alseindcijfer6ofmeerheeft behaald, 2 vooréénvanzijnvakkenwaarvooreeneindcijferisvastgesteld,alseindcijfer5envoorde overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 3 vooréénvanzijnvakkenwaarvooreeneindcijferisvastgesteld,alseindcijfer4envoorde overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,enhetgemiddeldevandeeindcijferstenminste6,0bedraagt,danwel 4 voortweevanzijnvakkenwaarvooreeneindcijferisvastgesteld,alseindcijfer5heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer4envooréénvandezevakkenalseindcijfer5heeftbehaald,envoordeoverige vakkenwaarvooreeneindcijferisvastgesteld,alseindcijfer6ofmeerheeftbehaald,en hetgemiddeldevandeeindcijferstenminste6,0bedraagt, c indiengeenvandeeindcijferslagerisdan4,en d indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijkdeelvanelkprofiel,zijnbeoordeeldals«voldoende»of«goed». Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

15 24.2 Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelenaangemerktalsheteindcijfervanéénvak,hetcombinatiecijfer,voorzovervoor dezeonderdeleneeneindcijferisbepaald:maatschappijleerenhetprofielwerkstukenvoorvwo ookalgemenenatuurwetenschappen Zodradeeindcijfersenindienmogelijkdeuitslagisvastgesteld,maaktderectordezeschriftelijk aaniederekandidaatbekend,ondermededelingvanhetinartikel51bepaalde.deuitslagisde definitieveuitslagindienartikel51,eerstelid,geentoepassingvindt. Aanscherping exameneisen Voordeleerlingendievanaf2016centraaleindexamendoengeldtooknogdevolgendeextraeis: 3 VoordevakkenNederlands,EngelsenwiskundeA/B/Cmagdeleerlingmaximaal1vakmeteen5 als eindcijfer afsluiten. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor NederlandsenEngelsbehaaldmagworden. Eenleerlingisdusgezaktals a)ermeerdanéénvijfvoordezevakkenwordtgescoord; b)ereenvieroflagervoordezevakkenwordtgescoord. 3 Vwo3leerlingenmoetenditschooljaar )minimaaleen5halenvoorderekentoetsom tekunnenslagen.lijktheterinhetvoorjaarvan2016opdatmeerdan5%vandevwo3leerlingen zalzakkenvanwegederekentoets,danishiereenvangnetvoor.ditbetekentdatdieleerlingenin hetschooljaar een4inplaatsvaneen5mogenhalenomteslagenvoorderekentoets Vervolgensdientinhetschooljaar weltenminsteeeneindcijfer5voorderekentoets tewordenbehaaldomtekunnenslagen. Inhetbovengenoemdegevalwordenleerlingenenoudersschriftelijkopdehoogtegebracht. Vanafschooljaar mogenvwo3leerlingenvoorNederlands,Engels,wiskundeende rekentoetsééneindcijfer5halen.derestmoetminimaaleen6zijn.alsinschooljaar het vangnetinwerkingtreedt,verschuiftdeopnamevanderekentoetsindezekernvakkenregelnaar schooljaar Artikel25 Herkansingcentraalexamen 25.1 Dekandidaatsteltderectorvooreendoordezelaatstetebepalendagentijdstipschriftelijkin kennisvangebruikmakingvanhetrechtopherkansing Hethoogstevandecijfersbehaaldbijdeherkansingenbijheteerderafgelegdecentraalexamen geldtalsdefinitiefcijfervoorhetcentraalexamen Naafloopvandeherkansinginhetlaatsteleerjaarwordtdeuitslagdefinitiefvastgesteldmet overeenkomstige toepassing van artikel 48 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

16 Artikel26 Diplomaencijferlijst 26.1 Derectorreiktopgrondvandedefinitieveuitslagaanelkekandidaatdieeindexamenheeft afgelegd,eencijferlijstuitwaaropvoorzovervantoepassingzijnvermeld: a decijfersvoorhetschoolexamenendecijfersvoorhetcentraalexamen, b hetvakofdevakkenenhetonderwerpofdetitelvanhetprofielwerkstuk, c debeoordelingvandevakkencultureleenkunstzinnigevormingenlichamelijkeopvoeding, d deeindcijfersvoordeexamenvakkenmetinbegripvanhetcijferbepaaldopgrondvanartikel 49,vierdelid,en e deuitslagvanheteindexamen Derector reiktopgrondvandedefinitieveuitslagaanelkevoorheteindexamengeslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeftvoltooidtenoverstaanvanhetcollegevoorexamens,eendiplomauit,waarophetprofiel ofdeprofielenzijnvermelddiebijdeuitslagzijnbetrokken Indieneenkandidaatinmeervakkenexamenheeftafgelegddanindevakkendietenminste sameneeneindexamenvormen,wordendevakkendienietbijdebepalingvandeuitslagzijn betrokken,opdecijferlijstvermeld,tenzijdekandidaatdaartegenbedenkingenheeftgeuit OnzeMinisterstelthetmodelvandecijferlijstvast Voordevermeldingopdecijferlijstvanvakkenwaarvoordekandidaatvrijstellingofontheffing isverleendbijheteindexamengeldthetvolgende: 1 de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel worden niet vermeld op de cijferlijst indien de kandidaat het eindexamenaflegtaaneeninstellingvooreducatieenberoepsonderwijs; 2 devakkenalgemenenatuurwetenschappenenmaatschappijleerwaarvoordekandidaatbij heteindexamenvwoisvrijgesteldopgrondvanhetbezitvaneendiplomahavo,wordenniet vermeldopdecijferlijst; 3 vakkenwaarvoordekandidaatisvrijgesteldopgrondvanartikel9vanditbesluitofartikel 10vanhetStaatsexamenbesluitVO,wordenvermeldopdecijferlijst,metvermeldingvan heteerderbehaaldecijfer; 4 vakkenwaarvoordekandidaatbijheteindexamenvwoisvrijgesteldopgrondvaneeneerder afgelegdeindexamenhavoofeindexamenvmbowaarvandezevwo3vakkendeeluitmaakten, wordenvermeldopdecijferlijst,metvermeldingvanheteerderbehaaldecijfer; 5 vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen havo is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd eindexamen vmbo waarvan deze vakken dan wel de overeenkomstige vakken,bedoeldinartikel14,achtstelid,vandewet,deeluitmaakten,wordenvermeldop decijferlijst,metvermeldingvanheteerderbehaaldecijfer; 6 anderevakkenwaarvoordekandidaatvrijstellingofontheffingisverleend,wordenvermeld opdecijferlijst,zondervermeldingvaneencijfer; 26.6 Derectorendesecretarisvanheteindexamentekenendediploma'sendecijferlijsten. Artikel27 Duplicatenenafgifteverklaringen 27.1 Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten wordennietverstrekt Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door Onze Minister wordenverstrekt. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

17 6 OVERIGEBEPALINGEN Artikel28 Afwijkingwijzevanexamineren 28.1 Derectorkantoestaandateengehandicaptekandidaathetexamengeheelofgedeeltelijkaflegt opeenwijzedieisaangepastaandemogelijkhedenvandiekandidaat.indatgevalbepaaltde rectordewijzewaarophetexamenzalwordenafgelegd,metdienverstandedataandeoverige bepalingeninditbesluitwordtvoldaan.hijdoethiervanzospoedigmogelijkmededelingaande inspectie Kandidatenkunneninbepaaldegevallenverlengingkrijgenbijhetmakenvantoetsen.Deze verlenging bedraagt maximaal 15 minuten voor een toets van één lesuur, en maximaal 30 minutenvooralletoetsendielangerduren Hetrechtopverlengingwordtalleengegevennadateenschriftelijkverzoekhiertoevaneen daartoe gerechtigde deskundige geregistreerde GZ)3psycholoog, orthopedagoog of arts) is ingediend Leerlingendierechthebbenopverlengingkrijgeneenfaciliteitenpaswaaropditisaangegeven. Tijdens een toets ligt deze pas duidelijk zichtbaar op tafel. Zonder pas is er geen recht op verlenging. Faciliteitenpassen worden in principe slechts éénmalig uitgegeven. De leerling is verantwoordelijkvoorhetbewarenvandepasgedurendedeschoolloopbaan Leerlingendieeenleerjaaroverdoen,kunneninbepaaldegevallenvrijstellingkrijgenvoorhet volgenvanlessenen/ofhethandhavenvaneerderbehaalderesultaten.ditbetreftdevakken CKV,levensbeschouwing,maatschappijleerenalgemenenatuurwetenschappen.Daarnaastkan dithetgevalzijnvoorhetprofielwerkstuk,voorpraktischeopdrachtenenvoormondelingen. Vrijstellingenzijnnooiteenautomatisme.Rechthieropwordtpasverkregennaoverlegmetde vakdocentenmentorennatoestemmingvandeteamleider.metnamealsersprakeisvaneen reëlemogelijkheidomeencijferteverhogen,kaneenleerlingalsnogverplichtwordeneenvak ofonderdeeltevolgen Als er vrijstelling is verkregen, dient een leerling zelf aan te geven welke vervangende schoolactiviteiten hij/zij in de vrijgevallen tijd gaat verrichten. Hiervoor dient ook expliciete toestemmingvandeteamleidertewordenverkregen Tenzijsprakeisvaneenobjectiefwaarneembarelichamelijkehandicap,geldttenaanzienvan deinheteerstelidbedoeldeaangepastewijzevanexaminerendat: a er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoogisopgesteld, b deaanpassingvoorzoverbetrekkinghebbendophetcentraalexameniniedergevalkan bestaanuiteenverlengingvandeduurvandedesbetreffendetoetsvanhetcentraalexamen mettenhoogste30minuten,en c een andere aanpassing kan slechts wordentoegestaanvoorzoverdaartoeindeondera genoemdedeskundigenverklaringtenaanzienvanbetrokkeneeenvoorstelwordtgedaan danwelindiendeaanpassingaantoonbaaraansluitbijdebegeleidingsadviezen,vermeldin diedeskundigenverklaring Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijkenvandevoorschriftengegevenbijofkrachtensditbesluit,tenaanzienvaneenkandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijsinnederlandheeftgevolgdenvoorwiehetnederlandsnietdemoedertaalis.dein deeerstevolzinbedoeldeafwijkingkanbetrekkinghebbenop: a hetvaknederlandsetaalenliteratuur; b hetvaknederlandsetaal; c enigandervakwaarbijhetgebruikvandenederlandsetaalvanoverwegendebetekenisis. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

18 28.9 Deinhetderdelidbedoeldeafwijkingbestaatvoorzoverbetrekkinghebbendophetcentraal examenslechtsuiteenverlengingvandeduurvandedesbetreffendetoetsvanhetcentraal examenmettenhoogste30minuten Vanelkeafwijkingopgrondvanhetderdelidwordtmededelinggedaanaandeinspectie. Artikel29 Gegevensverstrekking 29.1 Zospoedigmogelijknadevaststellingvandeeindcijfersinhetvoorlaatsteleerjaar,voorzover vantoepassing,ennadevaststellingvandedefinitieveuitslagstuurthetbevoegdgezagaan Onze Minister en aan de inspectie een opgave waarop voor de kandidaten voor zover van toepassingzijnvermeld: a hetprofielofdeprofielendanweldeleerwegwaarophetexamenbetrekkingheeft; b devakkenwaarinexamenisafgelegd; c de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval en het vak of de vakken waarophetprofielwerkstukbetrekkingheeft; d decijfersvanhetcentraalexamen; e deeindcijfers; f deuitslagvanheteindexamen Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbevoegdgezagdatopgrondvanartikel103b,tweede lid, van de wet of op grond van artikel 2.3.6a, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijsexamengegevenssamenmethetpersoonsgebondennummerverstrektaan OnzeMinister. Artikel30 Bewarenexamenwerk 30.1 Hetwerkvanhetcentraalexamenderkandidatenwordtgedurendetenminstezesmaandenna devaststellingvandeuitslagbewaarddoorderector,terinzagevoorbelanghebbenden Eendoorderectorendesecretarisvanheteindexamenondertekendexemplaarvandeopgave, bedoeldinartikel56wordtgedurendetenminstezesmaandennadevaststellingvandeuitslag inhetarchiefvandeschoolbewaard Derectordraagterzorgvoordateenvolledigstelvandebijdecentraleexamensgebruikte opgavengedurendetenminstezesmaandennadevaststellingvandeuitslagbewaardblijftin hetarchiefvandeschool EenkandidaatdievooreenvaktenoverstaanvanhetCollegevoorexamenscentraalexamen aflegt met geheime opgaven, kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maandeninlichtingeninwinnenbijhetcollegevoorexamens. Artikel31 Gespreidexamen 31.1 Hetbevoegdgezagkan,deinspectiegehoord,toestaandateenkandidaatdieinhetlaatste leerjaarlangdurigziekis,eneenkandidaatdielangetijdtengevolgevaneenbijzondere,vande wilvandekandidaatonafhankelijkeomstandigheidnietinstaatisgeweesthetonderwijsinalle betrokkeneindexamenvakkengedurendehetlaatsteleerjaartevolgen,hetcentraalexamenen invoorkomendgevalhetschoolexamen,vooreendeelvandevakkeninheteneschooljaaren voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamenineenvakinheteersteofinhettweedevandezeschooljarenafgesloten. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

19 31.2 Hetbevoegdgezaggeeftzijninheteerstelidbedoeldetoestemminguiterlijkvoordeaanvang vanheteerstetijdvakvanhetcentraalexamen.inbijzonderegevallenkanhetbevoegdgezag afwijkenvandeeerstevolzintenbehoevevaneenkandidaatdienognietinallebetrokken eindexamenvakkencentraalexamenheeftafgelegd Artikel51vanhetexamenbesluit,eerstetotenmetvierdelid,m.b.t.hetherkansenvaneen toetsvanhetcentraleeindexamen,istenaanzienvandekandidaatvantoepassinginheteerste eninhettweedeschooljaarvanhetgespreidcentraalexamen,metdienverstandedathetin datartikelbedoelderechtinheteersteschooljaarontstaatnadatdeeindcijfersvandevakken waarvoorinheteersteschooljaarhetcentraalexamenisafgesloten,voordeeerstemaalzijn vastgesteld Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste schooljaarvanhetgespreidcentraalexamen,zendthetbevoegdgezagaandeonzeminister een opgave waarop voor die kandidaat zijn vermeld de gegevens, genoemd in artikel 56, onderdelenatotenmete Derectorendesecretarisstellenopverzoekvandekandidaatdeuitslagvanheteindexamen reedsvastaanheteindevanheteersteschooljaarvanhetgespreidcentraalexamenofhet gespreidschoolexamen,metovereenkomstigetoepassingvanartikel49. Artikel32 slotbepaling 32.1 ingevallenwaarinditreglementnietvoorziet,beslistderector/bestuurder,metinachtneming vanheteindexamenbesluitvo. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

20 BIJLAGE1 InrichtingsbesluitWVO3Artikel26e.Vrijstellingenenontheffingenv.w.o.enh.a.v.o. 1. Hetbevoegdgezagvaneenschoolvoorvwoofhavokaneenleerlingontheffingverlenenvan hetvolgenvanhetonderwijsinhetvaklichamelijkeopvoedingindiendeleerlingvanwegediens lichamelijkegesteldheidnietinstaatisditonderwijstevolgen.hetbevoegdgezaggeeftde inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffingberust. 2. Deleerlingvaneenschoolvoorvwodieinhetbezitisvanhetdiplomahavoisvrijgesteldvan hetvolgenvanonderwijsindevolgendevakkenvanhetgemeenschappelijkdeel:algemene natuurwetenschappenenmaatschappijleer.indienhetbetrefthetatheneumisdezeleerling tevensvrijgesteldvanhetvolgenvanonderwijsinhetvakcultureleenkunstzinnigevorming. 3. Deleerlingvaneenschoolvoorvwodieinhetbezitisvanhetdiplomahavoofhetdiplomavmbo endieinplaatsvandevakken,genoemdinartikel26c,respectievelijkartikel10vandewet,of alsextravakexamenheeftafgelegdinéénofmeervakkenvanartikel26b,isvrijgesteldvanhet volgenvanonderwijsinditvakrespectievelijkdezevakken. 4. Hetbevoegdgezagvaneenatheneumkaneenleerlingontheffingverlenenvanhetvolgenvan onderwijsindetaalgenoemdinartikel26b,eerstelid,onderc,indevolgendegevallen: a.deleerlingheefteenstoornisdiespecifiekbetrekkingheeftoptaalofeenzintuiglijkestoornis dieeffectheeftoptaal; b.deleerlingheefteenanderemoedertaaldandenederlandsetaalofdefriesetaal; c. de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afrondingvandeopleiding. 5. Bij toepassing van het vierde lid, wordt de taal vervangen door een van de vakken of programmaonderdelen,genoemdinartikel26b,derdetotenmetzesdelid,ofinhetzevende lid, onder c of d, met een normatieve studielast van tenminste 440 uren, ter keuze van de leerling,voorzoverhetbevoegdgezagdezealszodanigaanbiedt. 6. Deleerlingvaneenschoolvoorhavodieinhetbezitisvanhetdiplomavmboendieinplaats vandevakken,genoemdinartikel10vandewet,ofalsextravakexamenheeftafgelegdinéén ofmeervakkenvanartikel26cof26b,isvrijgesteldvanhetvolgenvanonderwijsinditvak respectievelijkdezevakken. Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

21 Bijlage2 BelangrijkedatainhetkadervanSET3toetsenin Tenbehoevevanditschoolexamengeldenvoorhetschooljaar devolgendetijdvakken: Periode Tijdvak Toetsweken 1 24augustus oktober oktober januari 2016 SETWEEK1: 5november november2015 SETWEEK2: 13januari januari februari2016 8mei2016 SETWEEK3: 9maart maart mei2016 8juli2016 SETWEEK4:NIET3EXAMENKLASSENH4/V4/V5): 20juni juni2016 Inhalen Gemistetoetsenuitperiode4 28juni2016 HetismogelijkdatsommigetoetsenafgenomenwordenbuitendeSET3wekenom. Gemistetoetsenwordeningehaaldtijdensdeinhaal3enherkansingsrondes Voorhetcursusjaar zijndedatavoorherkanseneninhalen: Eersteinhaal3/herkansingsronde:Deadlinedigitaalinschrijven:24november2015om13.00u Toetsen:30november201534december2015 NB:VoorV4alleeninhalen Tweedeinhaal3/herkansingsronde: EXAMENKLASSENH5/V6): Deadlinedigitaalinschrijven:30maart2016om12.00u Toetsen:4april2016 8april2016 NIET3EXAMENKLASSENH4/V4/V5): Deadlinedigitaalinschrijven:30maart2016om12.00u Toetsen:18april april2016 NB:VoorV4alleeninhalen Derdeinhaaldag: NIET3EXAMENKLASSENH4/V4/V5): Toetsdag:28juni2016 Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

22 Deinhaal3/herkansingsrondesbetreffendetoetsenmetdevolgendenummers: Inhaal3/herkansingsronde I II 2juli H4 410t/m t/m t/m449 inhalenalle vakken,herkansen alleenvoor maatschappijleer) H5 440t/m519* 520t/m539 nvt V4 410t/m419 alleeninhalen) 420t/m439 alleeninhalen) 440t/m449 inhalenalle vakken,herkansen alleenvoor maatschappijleer enanw) V5 410t/m519* 520t/m t/m549 alleeninhalenalle vakken) V6 540t/m619* 620t/m639 nvt *ditzijndetoetsenuitperiode4schooljaar enuitperiode1schooljaar Eindexamensecretaris:dhr.JeroenJanssenJnn) Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

23 BIJLAGE3 Verklaringvanziektetijdenseenschoolexamentoets inleverennaafloopvandetoetsweekbijdeteamleider) Hierbijbevestigikdatmijnzoon/dochter..uitklas. nietinstaatisgeweestdevolgendetoetsentemaken: Vak vakdocent datum reden Handtekeningouder/verzorger Examenreglement HetNieuweLyceumBilthoven

EXAMENREGLEMENT HAVO VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO VWO EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 2017-2018 Dit examenreglement geldt voor leerlingen die op 1 oktober 2017 leerling zijn van HAVO 4, HAVO 5, VWO 4, VWO 5 of VWO 6 van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Het Nieuwe

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur dhr. J.G. Tijhuis locatie Overkampweg: voorzitter:

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur mw. R. Erdogan locatie Overkampweg: voorzitter: secretaris:

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o.

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. (Tekst geldend op: 19-09-2012) Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement Stad & Esch

Examenreglement Stad & Esch Examenreglement Stad & Esch Artikel 1 Begripsbepalingen Dit examenreglement verstaat onder: bevoegd gezag centraal examen cspe dag directeur eindexamen eindexamen vmbo examendossier examenstof examinator

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 1 EINDEXAMENBESLUIT V.W.O. H.A.V.O. ------------------------------------------------------------- blz. 3 Examenreglement ------------------------------------------------------------------------------------blz.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO Schooljaar 2014-2015 Vestiging Horn uitgave september 2014 Het Examenreglement VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO van de Scholengemeenschap Sint Ursula, vestiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit)

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) datum:

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad dd 9 juli 2013. I INDELING VAN HET EXAMEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Onder de stichting ressorteren de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Onder de stichting ressorteren de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: EXAMENREGLEMENT STICHTING DE VRIJE S CHOOL NOORD EN OOST NEDERLAND Onder de stichting ressorteren de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: Vrije School De Berkel VO Vrije School De IJssel VO Vrije

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 19 september 2017 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2017 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

reglement van het schoolexamen en het centraal examen

reglement van het schoolexamen en het centraal examen Het Hooghuis Titus Brandsmalyceum - Oss reglement van het schoolexamen en het centraal examen Cursusjaar 2014-2015 4-5 havo 4-5-6 vwo Inleiding De schoolopleiding van een gymnasium-, atheneum- en havoleerling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016

Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016 Examenreglement havo/vwo schooljaar 2015-2016 voorlopige vaststelling directeur/bestuurder MR: Personeelsgeleding instemming /advisering/informatie Oudergeleding instemming /advisering /informatie Leerlinggeleding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PTA HAVO en VWO 2012-2013 Antoniuscollege Gouda

EXAMENREGLEMENT EN PTA HAVO en VWO 2012-2013 Antoniuscollege Gouda EXAMENREGLEMENT EN PTA HAVO en VWO 2012-2013 Antoniuscollege Gouda INHOUD Pagina Voorwoord 2 Examenreglement 3 t/m 18 PTA algemeen 19 t/m 23 Programma van toetsing en afsluiting per vak 24 Data Centraal

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO

Eindexamenreglement. HAVO en VWO Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2 Artikel 3 Onvoorziene

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar Gymnasium Celeanum Zoom EM Zwolle

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar Gymnasium Celeanum Zoom EM Zwolle EXAMENREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Gymnasium Celeanum Zoom 37 8032 EM Zwolle T 038-4552820 F 038-4552839 E administratie@celeanum.nl I www.celeanum.nl Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO

EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO EXAMENREGLEMENT EN PTA 4 MAVO 2014-2015 Antoniuscollege Gouda INHOUD Voorwoord 2 Examenreglement 3 PTA algemeen 20 LOB-programma 24 Jaarrooster 25 Programma van toetsing en afsluiting per vak 27 Data Centraal

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Eindexamenreglement HAVO VWO 2011-2014 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS. Gouda

OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS. Gouda OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS Gouda Inhoud Hoofdstuk I Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Toelating tot het eindexamen... 5 Artikel 3 Afnemen eindexamen... 5 Artikel 4

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2015-2016

Examenreglement Marne College 2015-2016 Examenreglement Marne College 2015-2016 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Kaderregeling Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder Cohort: 2015-2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: Onze Minister: inspectie:

Nadere informatie

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl.

Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. Examenreglement van het Sint-Montfort vwo, havo en vmbo-tl. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsbepalingen De Wet: de Wet op het Voortgezet Onderwijs 1 augustus 1998 (staatsblad 512). Besluit:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015 Examenreglement Montessori College Nijmegen/Groesbeek Tweede Fase havo en vwo Cohort 2012-2014/2015 Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT V.M.B.O. EXTRANEUS: KSG MARIANUM LICHTENVOORDE / GROENLO. Sg Klein Borculo De Veenlanden De Isselborgh.

EXAMENREGLEMENT V.M.B.O. EXTRANEUS: KSG MARIANUM LICHTENVOORDE / GROENLO. Sg Klein Borculo De Veenlanden De Isselborgh. EXAMENREGLEMENT 2013 2014 V.M.B.O. EXTRANEUS: Sg Klein Borculo De Veenlanden De Isselborgh KSG MARIANUM LICHTENVOORDE / GROENLO Kaderregeling Examenreglement (Sg Marianum) schooljaar 2013-2014 en verder

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Examenreglement VMBO Scholengroep Carmel Hengelo schooljaar 2013-2014 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Examenreglement VMBO Scholengroep Carmel Hengelo schooljaar 2013-2014 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Examenreglement VMBO Scholengroep Carmel Hengelo schooljaar 2013-2014 en verder Cohort: 2012-2013/2013-2014/2014-2015 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: Onze Minister:

Nadere informatie