Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar BC Broekhin Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond"

Transcriptie

1 Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 0. BEGRIPSBEPALINGEN I. ALGEMEEN II. III. IV. REGELING SCHOOLEXAMEN REGELING CENTRAAL EXAMEN ORGANISATIE VAN en BEPALINGEN VOOR HET SCHOOLEXAMEN en HET CENTRAAL EXAMEN\ V. UITSLAG, HERKANSING en DIPLOMERING CENTRAAL EXAMEN VI. VII. VIII. IX. OVERIGE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN SLOTBEPEPALING BIJLAGE Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 2

3 BEGRIPSBEPALINGEN Bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordt toegelaten. Directeur: directeur van BC Broekhin Roermond. Eindexamen: een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen voorgeschreven vakken. Eindexamen v.m.b.o.: een eindexamen dat leidt tot een diploma v.m.b.o. voor zover het betreft de theoretische leerweg. Schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar. Examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak. Leerweg: de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet; Vakken: vakken, deelvakken en andere programmaonderdelen; De vakken behorende tot de beeldende vorming: tekenen en handvaardigheid. Sector: een in artikel 10, derde lid, artikel 10b, derde lid, of artikel 10d, derde lid, van de wet bedoelde sector; Toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht;. Herkansing: het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of het schoolexamen; Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen. College voor examens: College voor examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 3

4 EXAMENREGELING I. ALGEMEEN Dit examenreglement is geldig tot de verschijningsdatum van het examenreglement Artikel 1 Verantwoordelijkheid afnemen eindexamen 1.1 De directeur en de examinatoren vormen de examencommissie en nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 1.2 De directeur is voorzitter van de examencommissie. 1.3 De directeur wijst één van de personeelsleden van de school aan als secretaris van het eindexamen. 1.4 De docent die belast is met het geven van onderwijs in enig jaar waarover het schoolexamen zich uitstrekt is examinator in dat schooljaar. Artikel 2 Indeling eindexamen 2.1 Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2.2 Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. In het vwo heeft ten minste één van deze vakken een omvang van 440 uur of meer en in havo een omvang van 320 uur of meer. Bovendien behoeft het profielwerkstuk geen betrekking te hebben op het profieldeel. 2.3 Het schoolexamen v.m.b.o. omvat mede een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Artikel 3 Programma van Toetsing en Afsluiting 3.1 Het bevoegd gezag stelt jaarlijks per school vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de periodes waarin of de tijden waarop de dossiertoetsen worden afgenomen, de wijze waarop herkansingen nader zijn geregeld, alsmede de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 3.2 De examenregeling en het Programma van Toetsing en Afsluiting worden door de directeur vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie en gepubliceerd voor de kandidaten; bovendien wordt een exemplaar op school ter inzage gelegd. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 4

5 II. REGELING SCHOOLEXAMEN Artikel 4 Schoolexamen 4.1 Het schoolexamen betreft het gedeelte van het eindexamen dat geëxamineerd wordt onder verantwoordelijkheid van de school. 4.2 Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. 4.3 Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het centraal examen. 4.4 Van de vakken en examenonderdelen die bij de uitslag niet met een cijfer worden beoordeeld (LO, CKV, sectorwerkstuk), moet de beoordeling uiterlijk drie dagen vóór aanvang van het centraal examen definitief worden vastgelegd. Alleen aan leerlingen die wegens ziekte of andere dringende omstandigheden een onderdeel niet hebben kunnen afronden, mag nog de gelegenheid geboden worden om op een later tijdstip, tot één week vóór aanvang van het tweede tijdvak, een dergelijk examenonderdeel af te ronden. Artikel 5 Aanwezigheid en verhindering 5.1 Kandidaten dienen op tijd aanwezig te zijn op de zittingen van het schoolexamen. 5.2 Kandidaten die door ziekte of om een andere geldige reden niet aan een toets kunnen deelnemen, worden in de gelegenheid gesteld deze toets in te halen, met inachtneming van het bepaalde in artikel Bij verhindering van deelname aan een toets of het niet binnen de gestelde termijn kunnen inleveren van een onderdeel van het examendossier wordt de school hiervan tijdig, in het geval van een toets voor aanvang van de toets, en overeenkomstig de geldende schoolregels in kennis gesteld. Wanneer een afmelding niet overeenkomstig de geldende schoolregels gebeurt of de aangegeven reden van verhindering wordt door de schoolleiding niet als geldig aangemerkt, wordt de kandidaat als afwezig zonder geldige reden beschouwd en wordt het cijfer 1 toegekend indien het om een te becijferen onderdeel van het schoolexamen gaat. Artikel 6 Beoordelingen schoolexamen 6.1 Uiterlijk drie weken voor aanvang van het centraal examen van het jaar waarin het centraal examen plaats vindt deelt de directeur de kandidaat schriftelijk de stand van zaken met betrekking tot het schoolexamen mee. 6.2 Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met Als in een vak tevens centraal examen afgelegd wordt, worden de in 6.4 genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 6.4 In afwijking van het tweede lid, worden het vak culturele en kunstzinnige vorming en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met voldoende of goed Ter aanvulling op lid 2 geldt dat dat samen met in ieder geval het resultaat van het vak maatschappijleer en levensbeschouwing (in havo) of met de resultaten van de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW), maatschappijleer en levensbeschouwing (in vwo) het resultaat van het profielwerkstuk in een combinatiecijfer wordt vervat. Voor de berekening van het combinatiecijfer worden alle afzonderlijke onderliggende cijfers, welke minimaal een 3,5 dienen te zijn, afgerond op een geheel getal. Vervolgens wordt het gemiddelde opnieuw afgerond op het nabij gelegen gehele getal. Dit combinatiecijfer heeft dezelfde status als de eindcijfers van alle andere vakken. 6.6 In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat voor ieder vak vermeld de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen wordt vastgesteld. 6.7 Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien: er een combinatiecijfer is vastgesteld conform artikel 6 lid 5. de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met voldoende of goed. Voor kandidaten in de oude Tweede Fase geldt dit voor de vakken culturele en kunstzinnige vormgeving 1 en lichamelijke opvoeding 1. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 5

6 de dossiertoetsen van de vakken uit het algemeen gedeelte als aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting beoordeeld zijn en voor deze vakken een eindcijfer is verkregen. de (deel)vakken van het door de kandidaat gekozen profieldeel beoordeeld zijn als aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting Een kandidaat kan wel aan het centraal examen deelnemen, maar kan vooralsnog geen diploma krijgen indien één of meer van de onderdelen van de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding niet zijn afgerond. Het schoolexamen in het betreffende vak kan tijdens of na het eerste tijdvak van het centraal examen, doch uiterlijk een week voordat de uitslag van het eerste tijdvak- en voor kandidaten die aan het tweede tijdvak deelnemen een week voordat dat uitslag van het tweede tijdvak wordt vastgesteld, alsnog afgesloten worden. Artikel 7 Toetsen en beoordeling 7.1 Het schoolexamen bestaat uit: - toetsen met open en/of gesloten vragen en mondelinge toetsen; - praktische opdrachten; - het profielwerkstuk/handelingsdelen 7.2 De vaksectie en/of de examinatoren zijn met betrekking tot de onderdelen van het schoolexamen, binnen de eventueel door de schoolleiding vastgestelde kaders, verantwoordelijk voor het samenstellen van de opgaven, de normering en de beoordeling conform de normen. 7.3 Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis: de termijn voor een dossiertoets is tien schooldagen en voor het profielwerkstuk twintig schooldagen, gerekend vanaf de definitieve afronding. 7.4 De cijfers voor de toetsen worden bepaald op één decimaal nauwkeurig. Artikel 8 Beroepsprocedure 8.1 De kandidaat heeft tot vijf schooldagen na het vaststellen van een cijfer voor een toets het recht tegen de beoordelingswijze schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de voorzitter van de examencommissie. Na deze periode wordt het cijfer definitief. 8.2 De voorzitter van de examencommissie hoort binnen vijf schooldagen na ontvangst van het bezwaarschrift de kandidaat en de examinator(en) en doet vervolgens binnen vijf schooldagen een uitspraak. Stelt de voorzitter de kandidaat niet in het gelijk, dan kan deze in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het instellen van het beroep geschiedt conform de beroepsprocedure bij onregelmatigheden. De beroepsprocedure moet afgerond zijn vóór het moment waarop de cijfers bij de inspecteur moeten zijn ingeleverd; uiterlijk drie dagen vóór het begin van het centraal examen. Artikel 9 Inhalen en herkansen dossiertoetsen schoolexamen vwo, havo en vmbo 9.1 De kandidaat die eindexamen aflegt, heeft recht om alsnog deel te nemen aan dossiertoetsen van het schoolexamen die worden beoordeeld door middel van een cijfer wanneer hij door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan de desbetreffende toets deel te nemen. 9.2 Een PTA-toets kan ingehaald worden mits de leerling vooraf door de ouders is ziek gemeld en de afdelingsleider toestemming heeft gegeven. Is de leerling onterecht afwezig dan wordt het cijfer een (1) ingevoerd. Er is steeds één inhaalmoment voor leerlingen die met geldige reden afwezig zijn geweest. Bij het niet aanwezig zijn tijdens het inhaalmoment vervalt de inhaalmogelijkheid en wordt het cijfer een (1) ingevoerd. 9.3 De herkansbaarheid van PTA-werken is vastgelegd in het PTA. Artikel 10 Uitzonderingen In uitzonderlijke gevallen heeft de directeur, daartoe gemandateerd door het bevoegd Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 6

7 gezag, de bevoegdheid na overleg met de betrokkenen en met de inspectie, van de regeling van het schoolexamen af te wijken. III. REGELING CENTRAAL EXAMEN Artikel 11 Tijdvakken en afneming 11.1 Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen in het laatste leerjaar Het centraal examen wordt afgenomen conform het eindexamenbesluit vwo/havo/mavo en kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. Artikel 12 Deelname Kandidaten die het schoolexamen hebben afgerond mogen deelnemen aan het centraal examen. Artikel 13 Vaststelling cijfer 13.1 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score van het centraal examen vast Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt bij de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de definitief behaalde score Uiterlijk drie schooldagen vóór aanvang van het centraal examen definitief kiezen voor gymnasium of atheneum (al of niet met Latijn of Grieks). Een leerling die centraal examen gymnasium doet kan niet achteraf Grieks of Latijn laten vallen om alsnog te slagen. Artikel 14 Onregelmatig verloop Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor één of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. Artikel 15 Verhindering 15.1 Indien een kandidaat om een geldige reden (ter beoordeling van de directeur) is verhinderd bij één of meer examenzittingen in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor één of meer toetsen te voltooien. Het examenrooster in combinatie met de in te halen vakken bepaalt het aantal mogelijke toetsen Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. Artikel 16 Aanwezigheid 16.1 Kandidaten dienen op tijd aanwezig te zijn op de zittingen van het centraal examen Kandidaten die te laat zijn, worden tot een half uur na het officiële begintijdstip nog toegelaten tot de eindexamenzitting. De verloren tijd kan niet worden ingehaald. Artikel 17 Einde examenzitting 17.1 Het eerste uur van de zitting vertrekt geen van de eindexamenkandidaten. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 7

8 17.2 Het laatste kwartier van de zitting vertrekt geen van de eindexamenkandidaten. Het ingaan van het laatste kwartier van de zitting wordt door één der surveillanten aangekondigd. Artikel 18 Toezicht 18.1 Toezichthouders (surveillanten) zijn personeelsleden van de school. Het totaal aantal surveillanten is minstens twee per examenruimte De surveillanten maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de secretaris van het examen, samen met het gemaakte eindexamenwerk. Artikel 19 Overige regelingen De overige regelingen m.b.t. het centraal examen zijn conform de artikelen 36 t/m 45 van het eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo, dat op school ter inzage ligt. Een uitgebreide exameninstructie wordt voorafgaande aan het centraal examen door de school verstrekt. IV. ORGANISATIE VAN EN BEPALINGEN VOOR HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN Artikel 20 Geldigheid Zowel voor het schoolexamen, als voor het centraal examen geldt, dat deelneming aan een toets of examenzitting betekent, dat deze (mee)telt. Het is niet mogelijk op grond van een mededeling achteraf de toets of de examenzitting over te doen. Artikel 21 Onregelmatigheden 21.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur van een school voor voortgezet onderwijs geen deel uitmaken. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 8

9 5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. V. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING CENTRAAL EXAMEN Artikel 25 Eindcijfer eindexamen 25.1 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond Indien in een vak geen centraal examen wordt afgenomen, is het cijfer van het schoolexamen tevens het eindcijfer. Artikel 26 Vaststelling uitslag 26.1 De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van artikel De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen, als bedoeld in de artikelen 11 t/m 13 van het eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van het extra vak / de ex tra vakken niet bij de bepaling van de uitslag. Indien er meer keuzen mogelijk zijn, stellen de directeur en de secretaris van het eindexamen de kandidaat een keuze uit eindcijfers voor. De keuze is definitief wanneer de kandidaat niet binnen vier schooldagen schriftelijk heeft medegedeeld dat een andere keuze gemaakt moet worden Regeling BC Broekhin betreffende het inzagerecht: Het centraal schriftelijk examenwerk wordt door twee correctoren beoordeeld. De correctoren kijken het werk onafhankelijk van elkaar na volgens vastgestelde beoordelingsnormen. Op grond van deze beoordelingen wordt de score en het cijfer vastgesteld. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe uiterlijk de dag na de uitslagbepaling een gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij de Commissie van Beroep. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van de Commissie gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan zij besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat respectievelijk de scores die door de beoordelaars zijn toegekend, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 9

10 Artikel 27 Uitslag 27.1 De kandidaat die eindexamen vwo, havo of vmbo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd als hij: Deelgenomen heeft aan de rekentoets. Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5.50 is. Is dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt; ook bij 5,49!).Vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. Dit is het gemiddelde van het eindcijfer van het School Examen (in 1 decimaal) en het Centraal Examen (in 1 decimaal). Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal. Vervolgens geldt voor het vmbo: Het eindcijfer Nederlands moet tenminste een 5 zijn. Vervolgens geldt: Geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of: één 5 en de rest 6 of hoger, of: Ten hoogste één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger, of: Voor twee vakken een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of hoger. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» is behaald. N.B. Het vak maatschappijleer telt dus ondanks dat dit alleen een Schoolexamen kent volledig mee in de slaag/zak-regeling. Vervolgens geldt voor havo/vwo: Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij deze eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Vervolgens geldt: Geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of: één 5 en de rest 6 of hoger, of: één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of: twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0. Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat ckv en lo beoordeeld zijn als voldoende of goed. In het examenjaar 2015 maakt de rekentoets nog geen deel uit van de uitslagregeling van het examen. In het examenjaar 2016 maakt de rekentoets wel onderdeel uit van de uitslagregeling van het eindexamen. Een leerling moet minimaal een vijf scoren voor de rekentoets. Daarnaast maakt de rekentoets onderdeel uit van de kernvakkenregel. Deze regeling houdt in dat een leerling na het bepalen van de eindcijfers maximaal één 5 heeft voor de rekentoets en het vak Nederlands (vmbo) en de vakken Nederlands, Engels en wiskunde(havo/vwo) In aanvulling op het eerste lid dat de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding moeten zijn beoordeeld als voldoende of goed Zodra de op grond van het eerste en tweede lid bepaalde uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 28 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 28, eerste lid, geen toepassing vindt. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 10

11 27.4 De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste en tweede lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herexamen, bedoeld in artikel Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat mede, onder mededeling van het bepaalde in artikel 29. De in de eerste volzin bedoelde uitslag is de definitieve uitslag, indien van artikel 29, eerste lid geen gebruik wordt gemaakt. Artikel 28 Herexamen centraal examen 28.1 De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 27 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak, of indien artikel 15, tweede lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen De directeur bepaalt de dag en het tijdstip waarop de kandidaat schriftelijk moet aangeven of hij gebruikmaakt van de herkansing zoals beschreven in artikel Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 27 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. Artikel 29 Diploma en cijferlijst 29.1 De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het schoolexamen, waaronder het combinatiecijfer waarin vervat het profielwerkstuk, de vak(ken) en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, indien dat zich voordoet volgens welk programma elk vak is geëxamineerd en de cijfers voor het centraal examen, de beoordeling van de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding en de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag betrokken zijn. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt Indien een kandidaat eindexamen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar maakt Onze minister stelt de modellen van de cijferlijst vast De directeur tekent de diploma's en de cijferlijsten. VI. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 30 Verstrekking gegevens aan de Minister Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt het bevoegd gezag aan onze Minister en aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: de vakken waarin examen is afgelegd; de cijfers van het schoolexamen; de cijfers van het centraal examen; de eindcijfers; de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen. Artikel 31 Bewaren en inzage examenwerk 31.1 Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten bedoeld in artikel 30 worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag op school bewaard, ter inzage van de belanghebbenden zoals de kandidaat en/ Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 11

12 of zijn ouders/verzorgers. Met in achtneming van artikel 26.4 betreffende het inzagerecht is inzage van het examenwerk mogelijk Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in artikel 30, wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij het centraal examen gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. VII. BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 32 Afwijking wijze van examineren 32.1 De directeur kan op grond van een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld (behalve bij een kandidaat met een objectief waarneembare lichamelijke handicap) toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het eindexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het eindexamen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: het vak Nederlandse taal en letterkunde; enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is De in het tweede lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen uit een verlenging van de duur van de betreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten. De directeur kan toestemming verlenen om een verklarend woordenboek in de moedertaal van de kandidaat toe te staan Van elke afwijking op grond van het tweede lid wordt zo nodig zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de inspectie. VIII. SLOTBEPALING Artikel 33 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag of daartoe gemandateerd, de directeur. Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 12

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2016-2017 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. examenreglement 1

EXAMENREGLEMENT. examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT Sneek, 22 september 2014 examenreglement 1 Begripsbepalingen In het examenbesluit wordt verstaan onder: De wet: Deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs. Onze minister: Onze Minister

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Examenreglement Stad & Esch

Examenreglement Stad & Esch Examenreglement Stad & Esch Artikel 1 Begripsbepalingen Dit examenreglement verstaat onder: bevoegd gezag centraal examen cspe dag directeur eindexamen eindexamen vmbo examendossier examenstof examinator

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 Examenreglement Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne 3 en 4 VMBO 4 en 5 HAVO 4, 5 en 6 ATHENEUM 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 EXAMENREGLEMENT INSTELLING VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 2.2 Regeling van het schoolexamen... 6 2.3 Regeling van

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider.

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. Examenreglement. 1 Voorwoord Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2015-2016. Op de website tref je ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad dd 9 juli 2013. I INDELING VAN HET EXAMEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie