EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo vwo vwo vwo

2 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder examen wordt zowel het schoolexamen als het centraal examen verstaan Inleiding Het Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo schrijft door middel van artikel 31 voor dat een examenreglement moet worden vastgesteld. Het examenreglement bevat informatie m.b.t. de organisatie van het schoolexamen en centrale examen, de gang van zaken tijdens deze examens, de herkansingsmogelijkheden, het handelen bij geconstateerde onregelmatigheden en de mogelijkheid tot het instellen van beroep. Het examenreglement is met het oog op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid naar letter en geest zo eenduidig mogelijk geformuleerd. De schoolleiding ziet erop toe dat het examenreglement integraal wordt toegepast op zowel het school- als het centraal examen. Aan de leerlingen wordt de leerlingenversie van het examenreglement uitgereikt op mavo 4, havo 4 en vwo 4. Indien aan de orde ontvangen zij vóór 1 oktober in het volgende leerjaar de eventuele wijzigingen en aanvullingen in het examenreglement. Elk schooljaar wordt de meest recente versie van het examenreglement op de website en web portal van het Elzendaalcollege Boxmeer geplaatst. Het examenreglement, gebaseerd op artikel 31 van het eindexamenbesluit, is vastgesteld door het bevoegd gezag van het Elzendaalcollege op 1 augustus In juni 2013 is dit reglement ingrijpend aangepast. Het examenreglement van het Elzendaalcollege bevat 18 artikelen. Van het programma van toetsing en afsluiting wordt elk leerjaar in september een papieren versie aan de leerlingen uitgereikt. Het aangepaste examenreglement treedt in werking op 1 augustus 2013 en geldt voor 4 vwo , 5 vwo en 6 vwo EXAMENREGLEMENT I Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: "bevoegd gezag" : het bestuur van het Elzendaalcollege. "schoolleiding" : rector en conrectoren tezamen. "examencommissie" : locatiedirecteur en twee afdelingsconrectoren, zijnde niet de betrokken afdelingsconrector.

3 2. Taakverdeling 2.1. Het eindexamen wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag afgenomen door de examinatoren De rector wijst per afdeling een personeelslid van de school aan tot secretaris van het eindexamen De rector kan zich laten vervangen door de locatiedirecteur. 3. Schoolexamen en centraal examen Het eindexamen bestaat voor alle vakken uit een schoolexamen en voor een aantal vakken tevens uit een centraal examen. 4. Onregelmatigheden 4.1 Van elk schoolexamen tijdens de toetsweken wordt een proces-verbaal opgesteld. In dit proces-verbaal staat het aantal aanwezigen en afwezigen en eventuele bijzonderheden over de orde tijdens het examen met naam vermeld. Het aanwezigheidsregistratiesysteem van Magister wordt als proces-verbaal voor lesgebonden schoolexamens gebruikt. 4.2 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de afdelingsconrector, daartoe gemandateerd door de rector de volgende maatregelen nemen: a. het toekennen van het cijfer 1 voor enig onderdeel van het schoolexamen; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het al afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; d. bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen; e. Indien het hernieuwd examen bedoeld in artikel 4.2. sub d, betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Bij een vermoeden van fraude door de leerling maakt de betrokken surveillant een proces-verbaal op. De surveillant gaat als volgt te werk: Hij zet zowel in het proces verbaal als in het werk van de leerling een paraaf en de tijd waarop de fraude is gepleegd. Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk overhandigd aan de afdelingsconrector. De surveillant neemt het werk van de betrokken leerling niet in en stelt deze ook in de gelegenheid het examen verder te maken. De afdelingsconrector stelt de locatiedirecteur, de rector, de leerling en zijn wettelijke vertegenwoordigers, de betrokken vakdocent en indien nodig de inspectie, op de hoogte van het vermoeden van fraude Alvorens een beslissing als gevolg van artikel 4.2.a wordt genomen, hoort de afdelingsconrector de kandidaat, de surveillant en de examinator. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De afdelingsconrector deelt de beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat. In deze mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in punt 4.4. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in af- Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 3

4 schrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, evenals aan de inspectie De kandidaat kan tegen de beslissing van de afdelingsconrector in beroep gaan bij de rector. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de rector ingesteld. Deze leidt het beroep door naar de door de rector in te stellen examencommissie. Van de examencommissie maakt de rector zelf geen deel uit. De examencommissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De examencommissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin lid 4.2 e. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de rector en aan de inspectie. 4.5 De examencommissie bestaat uit drie leden: de locatiedirecteur en twee afdelingsconrectoren, zijnde niet de betrokken afdelingsconrector. Het correspondentieadres van de examencommissie is: Postbus AA Boxmeer 4.6 De kandidaat heeft de mogelijkheid binnen vijf dagen tegen de beslissing van de examencommissie in beroep te gaan bij de rector. De rector neemt een bindend besluit na de betrokken partijen gehoord te hebben. 4.7 De kandidaat heeft de mogelijkheid tegen de beslissing van de rector binnen vijf dagen in beroep te gaan bij de regionale commissie. Het adres van de regionale commissie is: Mevr. M. van Roosmalen IVO Deurne Postbus AA DEURNE 5. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet al uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. II Regeling schoolexamen 6. Examendossier 6.1. Het examendossier is het geheel van onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken, waarin de kandidaat eindexamen aflegt en wordt ingericht in overeenstemming met hetgeen voor elk vak afzonderlijk in het programma van toetsing en afsluiting is aangegeven. 6.2 De vaksectie geeft aan hoe lang een behaald resultaat van een P.T.A. toets geldig blijft. Deze informatie is van belang voor de leerlingen die doubleren in de voorlaatste schooljaren. Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 4

5 6.3 Het schoolexamen bestaat voor elk vak uit een aantal schriftelijke toetsen en bij een aantal vakken bovendien uit een aantal praktische toetsen en/of een handelingsdeel; tevens maakt de kandidaat een profiel- of sectorwerkstuk. Het profiel- of sectorwerkstuk wordt in principe door een groep van twee leerlingen gemaakt en door één docent begeleid. Het profielwerkstuk behoeft slechts binnen één vak te worden uitgevoerd. Het profielwerkstuk moet met een cijfer beoordeeld worden. Het cijfer maakt bij havo en vwo deel uit van het combinatiecijfer. De regels betreffende het profiel- en sectorwerkstuk worden apart aan de leerlingen kenbaar gemaakt. 6.4 Toetsen worden in de regel afgenomen tijdens de les of tijdens de toetsweken. Per leerjaar zijn er vier periodes met een toetsweek. Het examenjaar kent tijdens de eerste, tweede en derde periode een toetsweek. 6.5 Elke kandidaat krijgt een exemplaar van het Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.). 6.6 Een exemplaar van de opgaven en de normering worden door de examinator bewaard tot ten minste 6 maanden na afsluiting van het centraal examen. Alle door de kandidaten gemaakte praktische toetsen evenals alle andere gemaakte onderdelen voor het schoolexamen worden door de examinator bewaard, tenzij dit voor een bepaald vak anders is bepaald. 6.7 Indien een kandidaat in enig schooljaar doubleert, vervallen de resultaten van de PTAtoetsen van dat jaar behalve de uitzonderingen genoemd in artikel 6.2, 6.8 en De behaalde resultaten van de PTA-toetsen in vakken waarin geen centraal examen wordt gedaan, kunnen blijven gelden als het vak wordt afgesloten in het jaar van doubleren. De geldende regeling voor vrijstellingen in het betreffende leerjaar is daarbij van toepassing. 6.9 Of de behaalde resultaten van praktische opdrachten blijven gelden, wordt bepaald door de betreffende docent. Deze overlegt dit binnen zijn sectie Ontheffingen kunnen door de school - binnen de wettelijke kaders - op individuele basis worden verleend. Bij het verlenen van ontheffingen wordt rekening gehouden met specifieke regelgeving op dit terrein. In geval van ontheffing dient de leerling in elk leerjaar ten minste de minimaal verplichte onderwijstijd te realiseren. Een verzoek moet worden ingediend bij de afdelingsconrector. Deze handelt het verzoek volgens de op school vastgestelde beleidsafspraken af. 7. Specificatie Per vak is in het Programma van Toetsing en Afsluiting een specificatie te vinden van - de te examineren stof - de duur van de toetsen - de weegfactor van de toe te kennen cijfers per toets - de herkansingsregeling - de wijze van toetsing - het tijdstip van toetsing 8. Mondelinge examens 8.1. Indien een toets van het schoolexamen in een vak op mondelinge wijze plaatsvindt, geschiedt dit voor zover mogelijk in aanwezigheid van een assessor. Een assessor is bij voorkeur een vakcollega van de examinator. Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 5

6 8.2. Van het verloop van een mondelinge toets wordt aantekening gehouden door de assessor mits aanwezig of door de examinator zelf Bij een mondelinge toets kunnen toehoorders worden toegelaten, mits daartoe toestemming is verleend door de kandidaat, de examinator en de rector De examinator stelt het cijfer voor een mondelinge toets vast, na eventueel hierover met zijn assessor van gedachten te hebben gewisseld. 9. Resultaten 9.1. De examinator bespreekt met de kandidaten het gemaakte werk van het schoolexamen aan de hand van de gehanteerde normen De examinator stelt de kandidaat in kennis van het resultaat van de afgelegde toetsen. Voor een theoretische toets geldt een termijn van 5 werkdagen, voor een praktische opdracht een termijn van 10 werkdagen na inleverdatum De examinator verwerkt het door hem vastgestelde cijfer of de beoordeling in Magister, maximaal 5 schooldagen na afloop van de toetsperiode. 10. Cijfers Voor aanvang van het centraal examen deelt de rector de kandidaat schriftelijk mede welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen Indien in een vak centraal examen wordt afgelegd, worden cijfers gebruikt van 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal (5,45 wordt 5,5; 7,65 wordt 7,7; enz.) Indien in een vak geen centraal examen wordt afgelegd, worden cijfers gebruikt van 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. Daarna vindt afronding plaats naar een cijfer van 1 tot en met 10 (5,45 wordt 6; 7,45 wordt 8; enz.) De cijfers voor de kleine vakken (behalve ckv, levensbeschouwing en lo) worden rekenkundig gemiddeld in het combinatiecijfer. Elk onderdeel telt even zwaar mee. Vakken waarvan het resultaat meetelt in het combinatiecijfer zijn: anw, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal Om te slagen voor de vakken ckv en lo, moet de leerling voldaan hebben aan de eisen van deze vakken. Heeft hij of zij dat inderdaad gedaan, dan wordt dat uitgedrukt in een beoordeling voldoende (V) of een beoordeling goed (G). De beoordeling van het vak levensbeschouwing in de bovenbouw dient minimaal een 5,5 te zijn. 11. Verhindering Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden waardoor een kandidaat niet aan een PTA-toets kan deelnemen, wordt hij in de gelegenheid gesteld later de toets alsnog in te halen. Dit kan alleen als die bijzondere omstandigheden mondeling of schriftelijk ter kennis worden gebracht. Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan: (langdurige) ziekte of een andere van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid. Een kandidaat die ziek is geweest, krijgt te horen wanneer hij de PTA-toets moet inhalen en meldt zich bij terugkeer direct bij de coördinator en vakdocent van het betreffende onderdeel. 2. Rijexamens, medische keuringen van enigerlei aard, toelatingstoetsen voor Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 6

7 vervolgopleidingen e.d. vormen geen bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel De afdelingsconrector kan van een kandidaat die om medische redenen niet aanwezig is bij een PTA-toets, een doktersverklaring eisen. 4. De afdelingsconrector kan een kandidaat die zonder geldige reden niet komt opdagen bij een PTA-toets het cijfer 1 toekennen. 5. Indien een kandidaat met een toets is begonnen, is het resultaat van de toets geldig, onverminderd artikel 11, lid Binnen vijf dagen na het bekend worden van de beslissing van de afdelingsconrector kan de kandidaat bij de rector hiertegen beroep aantekenen. Zie voor verdere procedure 4.4 t/m In aansluiting op het gestelde in artikel 4.4 t/m 4.7 kan worden bepaald dat voor gemiste onderdelen van het schoolexamen het cijfer 1 wordt toegekend indien een kandidaat met niet geldige reden afwezig is Inleverafspraken van werkstukken, praktische opdrachten, sectorwerkstuk en profielwerkstuk: 1. Het tijdpad en de inleverdatum worden zorgvuldig bij de leerlingen bekend gemaakt. 2. Wordt een opdracht niet door een leerling op het betreffende tijdstip ingeleverd, dan kan dit al meteen consequenties hebben voor de beoordeling van de opdracht. Dit ter beoordeling van de vakdocent. 3. Als na twee werkdagen na de inleverdatum de leerling de opdracht nog niet af heeft, geeft de vakdocent dit door aan de coördinator. Deze neemt contact op met de leerling, de ouder(s) en/of verzorger(s) en de mentor. 4. De leerling gaat de eerstvolgende twee werkdagen op school (tot uur) werken aan de opdracht, tenzij de opdracht eerder af is. 5. De afdelingsconrector beslist over de verder te nemen stappen. 6. Bij een leerling die onder artikel valt, zal het cijfer worden vastgesteld conform de regel: beoordeling maal 0, Indien de schriftelijke stukken die moeten worden ingeleverd ten behoeve van een mondeling examen niet aan de gestelde eisen voldoen, kan de examinator op het cijfer van het mondeling examen één of meer punten aftrekken. Bij niet inleveren van de schriftelijke stukken op de daarvoor bestemde uiterste datum kan voor het mondeling examen het cijfer 1 worden toegekend Technische mankementen (defecte apparatuur) of afwezigheid door ziekte of anderszins op de dag dat werk ten behoeve van onderdelen van het schoolexamen moet worden ingeleverd, gelden in de regel niet als excuus voor het te laat inleveren. In zulke gevallen wordt het gestelde in artikel 11 lid 5-6 onverminderd toegepast. Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 7

8 12. Herkansingen schoolexamen 12.1 Leerlingen die een PTA-toets buiten de toetsweken met een geldige reden missen, moeten deze binnen een week inhalen. De leerling dient op de eerste dag van aanwezigheid na het missen van de toets contact op te nemen met de desbetreffende docent om een afspraak te maken Iedere kandidaat heeft het recht om opnieuw deel te nemen aan toetsen van het schoolexamen die worden beoordeeld door een cijfer voor zover aangegeven in het PTA, met inachtneming van artikel 12, lid Nadat alle resultaten van de toetsen voor het schoolexamen bekend zijn (in april van het eindexamenjaar), kan elke kandidaat maximaal drie resultaten in drie verschillende vakken, waarin centraal examen wordt afgelegd, herkansen. De kandidaat geeft voor elk te herkansen vak aan welk resultaat na herkansing eventueel vervangen wordt. Voor alle genoemde herkansingen geldt steeds dat het hoogste cijfer geldt als cijfer voor de betreffende toets In het programma van toetsing en afsluiting is de herkansingsmogelijkheid voor elk vak vermeld De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd voor een vak waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd, kan dat schoolexamen opnieuw afleggen aan het einde van het schooljaar waarin hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald. De kandidaat heeft dat recht op herexamen in elk schooljaar voor één vak. Dit herexamen vindt plaats in de laatste schoolweek van elk schooljaar (in het eindexamenjaar in de laatste schoolweek vóór het begin van het centraal examen). Het behaalde resultaat van het herexamen vervangt alle resultaten van de theoretische toetsen als het herexamenresultaat hoger is dan het gewogen gemiddelde van alle theoretische toetsen voor dat vak m.u.v. het vak ANW Herexamens worden in het betreffende leerjaar aan het einde van het schooljaar afgenomen. Zie verder onderstaand schema. Leerjaar Vak Inhoud 4 vwo 6 vwo maatschappijleer anw informatica/wiskunde D alle theoretische toetsen alle opdrachten behalve de presentaties alle theoretische toetsen 12.7 De kandidaat die bij herkansing niet aanwezig kan zijn, heeft geen recht op een nieuwe herkansing of nieuw herexamen. 13. Toepassing artikel 4 Voor een kandidaat, die zich aan het schoolexamen onttrekt of zich aan bedrog of enige andere onregelmatigheid schuldig maakt, treedt artikel 4 in werking. 14. Taak eindexamensecretaris De secretaris van het eindexamen heeft als taak: a. het voorbereiden van het programma van toetsing en afsluiting, in het bijzonder het contact met de secties over de verdeling van de stof, de weging van de toetsen en de daarmee samenhangende werkzaamheden; Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 8

9 b. het verzamelen van resultaten van de toetsen, en het verwerken, nauwkeurig bijhouden en controleren van deze gegevens; c. het controleren van de administratieve gegevens die door de school aan ministerie, inspectie en "commissie vaststelling eindexamenopgaven" op bepaalde tijdstippen moeten worden verstrekt; d. het verlenen van assistentie bij alle voorkomende examenwerkzaamheden. III Regeling centraal examen 15. Centraal examen Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo. Daarin wordt onder meer bepaald: a. Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. b. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan. c. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. d. Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor één of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. e. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de rector is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen in ten hoogste twee toetsen per dag te voltooien. f. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. g. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de rector aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel al afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, evenals, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55, Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo, eerste dan wel tweede lid, en waaruit deze toepassing bestaat. h. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de rector. IV Regeling uitslag, herkansing en diplomering 16. Uitslag, herkansing en diplomering De uitslag, herkansing en diplomering vindt plaats conform de Artikelen 47 t/m 54 van het eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo. Daarin is onder meer bepaald: a. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. b. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. Voor vakken die geen centraal examen kennen is het cijfer van het schoolexamen tevens het eindcijfer. Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 9

10 c. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 48 en 49, eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo. d. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd indien hij voldoet aan de volgende drie regels: 1. Het gemiddelde cijfer van het centraal examen is onafgerond een 5,5 of hoger. 2. De kandidaat voldoet aan de kernvakkenregeling: kandidaten zijn slechts geslaagd indien zij ten hoogste één vijf behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. Alle eindcijfers zijn 6 of hoger of er is 1x 5 behaald en voor de overige vakken 6 of hoger of er is 1x 4 of 2x 5 of 1x 4 en 1x 5 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6,0 is. e. De kandidaat die deeleindexamen heeft afgelegd, is geslaagd voor dat deeleindexamen indien hij voor het desbetreffende vak een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald. f. De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het vierde of vijfde lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 51, eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo. g. Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de rector deze tezamen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Deze uitslag is de definitieve indien de kandidaat geen gebruik maakt van zijn recht op herkansing. h. De kandidaat heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van het centraal examen in één vak dat bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de rector voor een door de rector te bepalen dag en tijdstip. i. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 48, eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo, en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat verteld. j. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de examenvakken, de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en de beoordeling van de deelvakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding evenals de uitslag van het eindexamen. k. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt. l. De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. V. Overige bepalingen 17. Overige bepalingen Als een kandidaat een objectief waarneembare lichamelijke handicap heeft, kan de rector toestaan dat de kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden afgelegd Er kan vrijstelling worden verleend voor lichamelijke opvoeding of een moderne vreemde taal. In alle andere gevallen is een deskundigheidsverklaring nodig die opgesteld is door Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 10

11 een terzake deskundige psycholoog of orthopedagoog. Zie ook artikel 6.9 van dit reglement Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde, tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking verteld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de rector, ter inzage voor belanghebbenden. Ook de cijferlijsten van het schoolexamen worden ten minste 6 maanden bewaard De rector draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school Het bevoegd gezag van de school kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd ten gevolge van bijzondere van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen De school heeft er bij de invoering van de vernieuwde tweede fase (v.a. schooljaar ) voor gekozen om het vak literatuur onderdeel te laten uitmaken van de verschillende talen. De cijfers voor literatuuronderdelen worden meegewogen bij de berekening van het eindcijfer voor de betreffende taal De school heeft er bij de invoering van de vernieuwde tweede fase (v.a. schooljaar ) voor gekozen om het vak kcv onderdeel uit te laten maken van de verschillende klassieke talen. De cijfers voor het schoolexamen kcv worden meegewogen bij de berekening van het eindcijfer van de verschillende klassieke talen. 18. Onvoorziene situaties In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector. Examenreglement vwo cohort 2014 Elzendaalcollege Boxmeer 11

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2014-2016

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2014-2016 EXAMENREGLEMENT Examen havo 2014-2016 4 havo 2014-2015 5 havo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder examen wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2015-2017

EXAMENREGLEMENT. Examen havo 2015-2017 EXAMENREGLEMENT Examen havo 2015-2017 4 havo 2015-2016 5 havo 2016-2017 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder examen wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Officiële versie. Examen havo 2014

EXAMENREGLEMENT. Officiële versie. Examen havo 2014 EXAMENREGLEMENT Officiële versie Examen havo 2014 4 havo 2013-2014 5 havo 2014-2015 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege Boxmeer Onder

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO 2011-2012. Examenreglement Elzendaalcollege 2011-2012 1

EXAMENREGLEMENT MAVO 2011-2012. Examenreglement Elzendaalcollege 2011-2012 1 EXAMENREGLEMENT MAVO 2011-2012 Examenreglement Elzendaalcollege 2011-2012 1 Examenreglement Elzendaalcollege 2011-2012 2 CENTRAAL EXAMEN (C.E.) MAVO 2012 1 e tijdvak EERSTE TIJDVAK. Dinsdag 15 mei: 09.00-11.00

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen mavo 2016. Examenreglement mavo cohort 2016 Elzendaalcollege Boxmeer 1

EXAMENREGLEMENT. Examen mavo 2016. Examenreglement mavo cohort 2016 Elzendaalcollege Boxmeer 1 EXAMENREGLEMENT Examen mavo 2016 1 2 CENTRAAL EXAMEN (C.E.) MAVO 2016 1 e tijdvak EERSTE TIJDVAK: Vrijdag 13 mei 13.30 15.30 FRANS Dinsdag 17 mei 13.30 15.30 NEDERLANDS Woensdag 18 mei 09.00 11.00 GESCHIEDENIS

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2014-2015 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 2.2 Regeling van het schoolexamen... 6 2.3 Regeling van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Examenreglement. Gymnasium. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar

Examenreglement. Gymnasium. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar Examenreglement Gymnasium Cohort 2014 Leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Leerjaar 5 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 6 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Examenreglement havo/vwo

Examenreglement havo/vwo Examenreglement havo/vwo 2014-2015 KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, CULEMBORG 1. EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver versie: 01-09-2015 Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave zijn alle vorige versies vervallen. Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO. Voorts

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017 Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 2016/2017 Examenreglement 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen

Nadere informatie

Examenreglement. Atheneum. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar

Examenreglement. Atheneum. Cohort Leerjaar 4 schooljaar Leerjaar 5 schooljaar BradleyBradleyBradleystraat 25, 6135 CV Sittard, Postbus 211, 6130 AE Sittard, T (046) 420 69 00, info@trevianum.nl Bradleystraat 25, 6135 CV Sittard, Postbus 211, 6130 AE Sittard, T (046) 420 69 00, info@trevianum.nl

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2016-2017 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE CAROLUS CLUSIUS COLLEGE Onderdeel van het Agnieten College EXAMENREGLEMENT BOVENBOUW HAVO VWO SCHOOLJAAR 2010-2011 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2016-2017 MAVO / HAVO / VWO Instemming MR: Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016. Ludger College Doetinchem

Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016. Ludger College Doetinchem Examengids M/H/V schooljaar 2015-2016 Ludger College Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Examenreglement... 4 2.1 Algemene bepalingen... 4 1.2. Regeling van het schoolexamen... 6 1.3. Regeling

Nadere informatie