99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE."

Transcriptie

1 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1

2 1%LID ARNOUT: Ik vind dat ieder kind op aarde recht heeft op onderdak, eten en scholing. Met een iets betere verdeling van gelden (1% is genoeg) krijgt ieder kind een eerlijke kans. Met mijn 1% probeer ik mijn steentje hieraan bij te dragen. AANVRAAGFORMULIER JONG EN VERNIEUWEND Aanvragen van minder dan 1 miljoen in totaal Algemene informatie. Naam van het project: 1%CLUB Ontwikkelingssamenwerking 2.0 Het uitbreiden, internationaliseren en professionaliseren van de 1%CLUB: Uitbouwen Nederlandstalige 1%CLUB Internationaliseren 1%CLUB Capaciteitsopbouw Particuliere Initiatieven Capaciteitsopbouw NGO en CBO s Draagvlak versterking voor ontwikkelingssamenwerking Aangevraagd subsidiebedrag: Euro 798,000 I. Aanvrager. I-A) ALGEMENE GEGEVENS. a. Naam organisatie : 1%CLUB b. Adres : Nieuwezijdse Voorburgwal 21-III, 1012 RC Amsterdam c. Telefoon/fax : , d. e. Naam directeur : Anna Chojnacka f. Naam contactpersoon : Anna Chojnacka g. Rechtsvorm van de organisatie : Stichting h. Naam bank en rekeningnummer : Rabobank i. Financiën aanvrager : Inkomsten 2007: Euro 57,563 Uitgaven 2007: Euro 56,921. : Inschatting 2008: Inkomsten 2008: Euro 143,000 Uitgaven 2008: Euro 143,000 j. Hoogte aangevraagde subsidie : 2009: Euro 363, : Euro 435,000 k. In welke landen worden activiteiten uitgevoerd? De 1%CLUB ondersteunt initiatieven gericht op armoedebestrijding die plaatsvinden in alle DAC landen. Op dit moment staan er 35 verschillende projecten in 21 verschillende DAC landen op de 1%CLUB. Regiokantoren ter ondersteuning van de projecten zullen in 2009 en 2010 worden opgezet in Oost Afrika (Tanzania), West Afrika (Ghana) en in India. PAGINA 2

3 1%LID WILJO: We willen jou als betrokken (wereld)burger direct koppelen aan het enorme potentieel van mensen in Mauritanië en Senegal. Middelen zijn schaars. 1% Nederlandse inzet met 100% vanuit hier in de Sahel kan onnoemelijk verschil uitmaken. OVERZICHT VAN DE IN DEZE AANVRAAG GEBRUIKTE DEFINITIES ALGEMENE DEFINITIES 1%CLUB ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2.0 is een nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het is geïnspireerd op Web 2.0 en de Searchers benadering van Easterly en heeft de volgende kenmerken: collective collaboration, sociale netwerken, bottom-up, peer to peer, collectieve intelligentie, individuele verantwoordelijkheid, zelforganisatie, open source, ownership en participatie. 1%CLUB: de Stichting 1%CLUB, in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting 1Procentclub onder nummer , kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 21-III te 1012 RC Amsterdam en statutair gevestigd te Haarlem. De 1%CLUB () is een online marktplaats voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten waar particulieren, bedrijven, verenigingen en scholen 1% van hun inkomen, tijd en expertise rechtstreeks kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject naar keuze. 1%PROJECT: een ontwikkelingsproject van een Nederlands Particulier Initiatief of van een lokale Zuidelijke NGO of CBO dat een projectvoorstel op de 1%CLUB website heeft staan. 1%LID: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich online bij de 1%CLUB heeft aangemeld en met 1% van zijn of haar inkomen, tijd en/of expertise rechtstreeks een project bij de 1%CLUB steunt. 1%MT: Het Management Team van de 1%CLUB voert de directie en het management over de 1%CLUB en is verantwoordelijk voor het verrichten van alle werkzaamheden om de doelen zoals vastgelegd in de strategische beleidsplannen te halen. 1%CLUB NEDERLAND is de reeds bestaande Nederlandse afdeling van de 1%CLUB met de bijbehorende Nederlandstalige 1%CLUB website () gevestigd te Amsterdam, die zich richt op het Nederlandse publiek en de Nederlandse PI s. 1%CLUB INTERNATIONAAL heeft betrekking op de te ontwikkelen internationale versie van de 1%CLUB website. Naast de Nederlandse 1%CLUB website zal een volledig aparte 1%CLUB website in het Engels worden ontwikkeld. Hier vallen de aanpassingen van de 1%WEBSITE onder die het gebruik van het platform in ontwikkelingslanden mogelijk moeten maken; vertaling ervan en de technische aanpassingen van de website aan de omstandigheden in ontwikkelingslanden. Voorts hoort bij de internationalisering het uitbreiden van de 1%CLUB met drie regiokantoren in de ontwikkelingslanden, Ghana, Tanzania en India. Deze regiokantoren ondersteunen Zuidelijke NGO s en CBO s bij het rechtreeks plaatsten van hun projecten op de internationale 1%CLUB website. 1%CLUB REGIOKANTOOR is de ondersteunende organisatie afdeling van de 1%CLUB in de volgende regio s: Oost Afrika, West-Afrika en India. 1%CLUB REGIOKANTOREN gaan dezelfde taken uitvoeren die het 1%CLUB kantoor in Nederland al doet voor de Nederlandse Particuliere Initiatieven; het verrichten van de eerste selectie van de aanvragen die online geplaatst worden en het verzorgen van de inschrijving en de naleving van de deelname voorwaarden door de 1%PROJECTEN. Daarnaast richten de 1%CLUB REGIOKANTOREN zich op het ondersteunen van Zuidelijke NGO s en CBO s met capaciteitsversterking. 1%ACADEMY is de verzamelnaam van Peer to Peer trainingen die de 1%CLUB faciliteert op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking 2.0. De trainingen zijn erop gericht deelnemers in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de geboden Ontwikkelingssamenwerking 2.0 structuren. Hieronder vallen onder andere trainingen op het gebied van leiderschap, het schrijven van een projectvoorstel, monitoring en evaluatie, computervaardigheden, internetvaardigheden en mobile reporting. PAGINA 3

4 1% LID MARIEKE: Ubuntu Theatre Organisation is een jonge organisatie die zich middels theater inzet voor kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Ubuntu betekent: Mens zijn doe je samen. Precies de achterliggende gedachte van 1%! 1%DONATIES: alle donaties die via het 1%CLUB platform naar de 1%PROJECTEN vloeien. 1%BESTUUR: is het orgaan van de 1%CLUB die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Het 1%BESTUUR bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. Op het moment dat de 1%CLUB gaat internationaliseren wordt het bestuur uitgebreid met drie Zuidelijke leden die tevens verkiesbaar zijn voor een van de bestuursfuncties. Er wordt telkens een bestuurslid toegevoegd per elk van de regio s waarheen de 1%CLUB gaat uitbreiden. PI: Particulier Initiatief. Een verzamelnaam voor kleinschalige initiatieven gericht op armoedebestrijding, uitgevoerd door particulieren dan wel kleinschalige organisaties. De PI s zijn zeer divers in zowel de aard en omvang van de werkzaamheden maar zijn ten alle tijden gericht op armoede bestrijding in een of meer van de DAC landen. MDG: Millennium Development Goals, oftewel Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn acht concrete en meetbare doelstellingen gericht op armoede bestrijding die in 2015 behaald dienen te zijn. In 2000 hebben 189 landen zich gecommitteerd om deze doeltellingen te halen. Alle projecten die meedoen met de 1%CLUB dienen bij te dragen aan het behalen van een of meerdere van deze doelstellingen. Een uitgebreide beschrijving van de MDG s is te vinden op: I-b) drempelcriteria. Toon aan dat uw organisatie voldoet aan onderstaande criteria: I-b1. De organisatie is een in Nederland gevestigde niet-overheidsorganisatie zonder winstoogmerk. Stichting 1procentclub is een Nederlandse stichting, statutair gevestigd te Haarlem, KvK nummer en heeft de ANBI status. I-b2. De organisatie heeft een aantoonbaar draagvlak in Nederland. De 1%CLUB () is een online marktplaats voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten waar particulieren, bedrijven, verenigingen en scholen 1% van hun inkomen, tijd en expertise rechtstreeks kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject naar keuze. Sinds de lancering heeft de 1%CLUB 500 Nederlandse leden geworven die gezamenlijk 35 projecten ondersteunen met 1% van hun inkomen, tijd en of expertise. Sinds april 2008 is de website bezocht door meer dan 10,000 unieke bezoekers waarvan 55% van de bezoekers regelmatig terugkeert. Het aantal bezoekers groeit maandelijks met 25% tot 35%. De 500 1%LEDEN vormen een pool van vrijwilligers. De 1%LEDEN zetten regelmatig 1% van hun tijd/expertise in om de 1%CLUB te ondersteunen. De 1%CLUB richt zich momenteel hoofdzakelijk op de doelgroep Nederlandse werkzame Young Professional tussen de 25 en 40 jaar met HBO/WO opleiding. De 1%CLUB denkt dat deze groep behoefte heeft aan een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking. Uit een kleinschalig marktonderzoek uitgevoerd door de 1%CLUB blijkt dat deze groep vooral waarde hecht aan transparantie, kleinschaligheid, betrokkenheid en geefplezier (zie bijlage X). De 1%CLUB heeft een sterk groeiend draagvlak onder de Nederlandse particuliere ontwikkelingsinitiatieven (PI s) die via de 1%CLUB op een laagdrempelige manier fondsen, expertise en vrijwilligers voor hun projecten kunnen werven. Op dit moment zijn meer dan 100 Particuliere Initiatieven lid van de 1%CLUB en heeft 35 van PAGINA 4

5 1%LID MERIEN: Omdat ik denk dat armoede en ongelijkheid altijd zullen bestaan, maar dat de extreme gevallen, met buitensporig leed en geweld, moeten worden vermeden. De grote gedachte en de kleinschalige aanpak van de 1%CLUB is lekker duidelijk! deze stichtingen een goedgekeurd projectvoorstel online staan. Het aantal particuliere initiatiefnemers dat wil meedoen en een projectvoorstel indient groeit dagelijks. De 1%CLUB heeft binnen een korte tijd veel samenwerkingsverbanden opgezet met organisaties en bedrijven die 1% van hun inkomen, tijd en of expertise bijdragen aan de missie van de 1%CLUB. Hyves helpt met de online marketing, Ruigrok Netpanel doet onderzoek, NCDO ondersteunt de 1%CLUB met de selectie van de projecten, Loyens en Loeff ondersteunt de 1%CLUB met juridische zaken en EEN.nl werkt samen met 1%CLUB om meer draagvlak te creëren voor armoedebestrijding onder de Nederlandse bevolking. Enkele vooraanstaande gerespecteerde Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Awraham Soetendorp en Naema Tahir nemen zitting in het Comité van Aanbeveling van de 1%CLUB. De Nederlandse media ziet de 1%CLUB als een vernieuwend initiatief dat een nieuwe doelgroep in Nederland aanspreekt. De Volkskrant beschrijft het als ontwikkelingssamenwerking 2.0, tijdschrift Carp heeft het over de nieuwe revolutionairen en Dagblad de Pers meldt dat een betere wereld begint met 1 procent. I-b3. De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Ja. De 1%CLUB is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting 1Procentclub onder nummer , kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 21-III te 1012 RC Amsterdam en statutair gevestigd te Haarlem. I-b4. De organisatie zet zich in voor structurele vermindering van armoede in ontwikkelingslanden die voorkomen op de DAC-lijst. Ja. Deze doelstellingen zijn als volgt omschreven in de statuten van de 1%CLUB, (bijlage III) DOEL Artikel 2 Artikel 2.1 De stichting heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. Alle 1%PROJECTEN zijn gericht op structurele armoedebestrijding en de activiteiten vinden plaats in ontwikkelingslanden die voorkomen op de DAC lijst. Dit is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de 1%CLUB. (bijlage 1, ALGEMENE VOORWAARDEN BIJZONDERE BEPALINGEN 1%CLUB 1%PROJECTAANBIEDER, artikel 2.2) I-b5. De organisatie ontvangt geen subsidie uit TMF of MFS. De 1%CLUB ontvangt geen subsidie van TMF of MFS. I-b6. De organisatie bestaat minimaal één jaar en maximaal zeven jaar. Stichting 1procentclub is opgericht op 22 februari 2007 en bestaat dus 1 jaar en 5 maanden. De datum van oprichting is te lezen in bijlage III. PAGINA 5

6 1%LID HANNO: Wij hebben het eigenlijk heel goed in deze wereld. Het feit dat betekenisgeving steeds belangrijker wordt voor ons als medewerkers komt omdat we ons totaal geen zorgen hoeven maken over de primaire levensbehoefte. Was dat maar voor iedereen zo... I-c) Aanvraag Toon aan dat de aanvraag voldoet aan onderstaande criteria: I-c7. De maximale looptijd van de subsidie is twee jaar van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010, de aanvraag bedraagt minimaal en maximaal De 1%CLUB vraagt een subsidie aan voor 2009 en Het aangevraagde bedrag is in totaal Voor 2009 een subsidie en voor I-c8. De organisatie maakt aannemelijk dat op 1 januari 2011 tenminste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit andere bronnen dan BZ. De 1%CLUB is een online marktplaats waar particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven 1% van hun inkomsten kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject naar keuze. Bij de inkomsten van de 1%CLUB dient daarom onderscheid te worden gemaakt in twee soorten inkomstenstromen: 1. de 1%DONATIES; deze worden voor 95% (bij donaties van bedrijven) of 99% (bij donaties van particulieren) uitbetaald aan 1%PROJECTEN; en 2. overige inkomsten; deze dienen voor het onderhouden van de bedrijfsvoering van de 1%CLUB. Ad 1. De 1%CLUB verwacht voor 2009 en 2010 via de 1%CLUB de volgende donaties voor projecten binnen te halen: 1%DONATIES %CLUB Nederland %CLUB Internationaal Totaal De 1%CLUB heeft naast de rechtstreekse donaties de volgende inkomsten: 1. Eigen Inkomsten: de 1%CLUB heeft een earned income strategie ontwikkeld om voor een groeiend deel zelfvoorzienend te worden. De 1%CLUB heeft de volgende eigen inkomsten: a. De 1%CLUB houdt 1% service fee in over de donaties van de particulieren, verenigingen en scholen. b. De 1%CLUB houdt 5% service fee in over de donaties van bedrijven. c. Bedrijven kunnen een abonnement afsluiten voor 35 euro per maand (420 euro per jaar) voor een MVO communicatie toolbox waarmee ze met een gepersonaliseerde nieuwsbrief, webpagina en banners de voortgang van de door hun gesteunde projecten kunnen communiceren aan hun medewerkers en stakeholders. 2. 1%PARTNERS: Organisaties kunnen zich aan de 1%CLUB verbinden als 1%PARTNER door 1% van hun winst, expertise of netwerk bij te dragen aan de missie en activiteiten van de 1%CLUB. Er hebben zich al verschillende bedrijven als 1%PARTNER aangesloten zoals bijvoorbeeld Loyens & Loeff die de 1%CLUB gratis juridisch advies geeft en Ruigrok Netpanel die de 1%CLUB ondersteunt met het uitvoeren van onderzoek onder de gebruikers. PAGINA 6

7 1%LID ELISA: Omdat we samen sterker staan en de wereld iets beter kunnen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen, alle beetjes helpen! 3. Advertenties: de 1%CLUB verwacht in 2009 voldoende pageviews te genereren om ook voor online adverteerders interessant te worden. Bedrijven kunnen voor 300 euro tot 500 euro per maand bij de 1%CLUB adverteren. 4. Vermogensfondsen. 1%CLUB doet actief aan fondsenwerven bij verschillende fondsen. INKOMSTEN MFS Eigen inkomsten Service fee Particulieren Nederland Service fee Bedrijven Nederland Inkomsten MVO toolbox Nederland Service fee Particulieren Internationaal Service fee Bedrijven Internationaal Inkomen MVO toolbox Internationaal %PARTNERS Adverteerders Vermogensfondsen Totaal inkomsten % NORM inclusief 1%donaties 53% 62% 25% NORM exclusief 1%donaties 32% 35% De 1%CLUB voldoet hiermee aan de norm dat tenminste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit andere bronnen dan BZ. Als we de 1%DONATIES wel meerekenen dan is in % van de inkomsten afkomstig uit andere bronnen en in 2010 is dat 62%. Als we de 1%DONATIES niet meerekenen is het in % en in %. Er wordt verwacht dat dit percentage in 2011 door het groeiende aandeel aan eigen inkomsten zal doorgroeien. PAGINA 7

8 1%LID MARIEL: Ik sta achter dit concept omdat het jongeren op een leuke, concrete manier aanspreekt iets aan de verwezenlijking van de Millennium doelstellingen bij te dragen. 1% van jouw rijkdom hier, doet wonderen daar I-C9. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op directe dienstverlening, welzijn of investeringen. De 1%CLUB is niet primair gericht op directe dienstverlening, welzijn of investeringen. De 1%CLUB biedt een platform aan voor directe armoede bestrijding en is gericht op het faciliteren van Particuliere Initiatieven en Zuidelijke NGO s en CBO s. De 1%CLUB is een online marktplaats voor ontwikkelingssamenwerking waarbij de 1%CLUB zich richt op netwerken, kennisdeling, capaciteitversterking en draagvlak creëren. Zie voor statuten bijlage III. I-C10. De aanvraag betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen. De 1%CLUB draagt geen geloofsovertuiging uit en roept geen derden op om een bepaald geloof aan te hangen. Projecten die derden oproepen een bepaald geloof aan te hangen worden niet geplaatst op de 1%CLUB website. Deze voorwaarde is opgenomen in de algemene voorwaarden van de 1%CLUB onder BIJZONDERE BEPALINGEN 1%CLUB 1%PROJECTAANBIEDER. Artikel 2.4, Looptijd en inhoud 1%PROJECT. (Bijlage VIII-a) I-C11. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op studiemogelijkheden of onderzoek. Projecten die primair gericht zijn op studiemogelijkheden of onderzoek komen niet in aanmerking voor plaatsing op de 1%CLUB website. Deze voorwaarde is opgenomen in de algemene voorwaarden van de 1%CLUB onder BIJZONDERE BEPALINGEN 1%CLUB 1%PROJECTAANBIEDER. Artikel 2.5, Looptijd en inhoud 1%PROJECT. (Bijlage VIII-a) I-C12. De aanvraag past binnen (één van) de thematische beleidsvoornemens van het MFS. De 1%CLUB is een online facilitair platform voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Op deze manier draagt de 1%CLUB bij aan het werven van financiële middelen en expertise en de capaciteitsopbouw van Nederlandse Particuliere Initiatieven en Zuidelijke NGO s en CBO s en aan het versterken van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Alle projecten die op dit moment deelnemen aan de 1%CLUB leveren een bijdrage aan één of meerdere Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. De projecten die meedoen met 1%CLUB opereren binnen de volgende thematische beleidsvoornemens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1. Duurzame economische ontwikkeling/groei en verdeling 2. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en HIV/AIDS 3. Sociaal Culturele Ontwikkeling Basic Education Cultuur Communicatie 4. Milieu en Water/Duurzaamheid klimaat en energie 5. Gendergelijkheid 6. Politieke Ongelijkheid Mensenrechten 7. Milieu en Water Duurzaamheid, klimaat en energie 8. Fragiele Staten Een uitgebreide opsomming van de projecten die op dit moment op de 1%WEBSITE staan, is te lezen in bijlage VII-a. PAGINA 8

9 1%LID ANJE: Waarom 1%LID? Waarom niet? I-C13. De aanvraag is niet landenspecifiek, dat wil zeggen: de aanvraag betreft activiteiten in twee of meer landen, met uitzondering van wederopbouw na conflict (zie betreffende themaparagraaf). De aanvraag is niet landenspecifiek. De projecten die meedoen met de 1%CLUB mogen in elk land plaatsvinden dat vermeld wordt op de DAC lijst. Op dit moment zijn er 35 verschillende 1%PROJECTEN verdeeld over de volgende 20 landen: Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Namibië, Tanzania, Tibet, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. De aanvraag betreft het uitbouwen en professionaliseren van het Nederlandse 1%CLUB concept. Daarnaast wil de 1%CLUB rechtreeks de initiatieven uit ontwikkelingslanden toegang verschaffen tot de middelen die beschikbaar komen via de 1%CLUB (1%CLUB INTERNATIONAAL). Om dit te bereiken worden er regiokantoren opgezet in: Tanzania (om Oost Afrika te bedienen), Ghana (om West Afrika te bedienen) en India. II. Organisatietoets. II-1. Draagvlak in de Nederlandse samenleving. II-1A Betrokkenheid van burgers, particuliere organisaties en/of bedrijven bij beleidsontwikkeling en -implementatie van de organisatie. Specificeer hoeveel vrijwilligers, bedrijven of anderen betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten van de organisatie, en hoe dit zich verhoudt met het aantal professionele krachten.geef tevens aan hoe deze vrijwilligers en/of anderen uit de samenleving (zoals donateurs) de beleidsvorming beïnvloeden. Er zijn op dit moment 3 betaalde medewerkers (3 FTE) werkzaam bij de 1%CLUB. Naast deze werknemers wordt er samengewerkt in een netwerk van professionals. De communicatie wordt verzorgd door 2 externe professionals, de administratie door administratiekantoor PMP en aan de website werken 3 externe professionals van Accepté. De 1%CLUB is een vorm van Ontwikkelingssamenwerking 2.0, oftewel peer to peer ontwikkelingssamenwerking. Burgers, particuliere organisaties en bedrijven krijgen als 1%LID een platform waarbij ze zelf een ontwikkelingsproject kunnen kiezen dat ze willen steunen. Ze krijgen vervolgens de (web 2.0) tools in handen om de projecten rechtstreeks te steunen, er inhoudelijk aan bij te dragen en ook de voortgang te volgen. Vanaf de oprichting van de 1%CLUB zijn burgers, particuliere organisaties en bedrijven actief betrokken bij de opzet, aanpak en beleidsontwikkeling van de 1%CLUB. De 1%LEDEN hebben grote invloed op de keuze welke projecten ondersteund worden. Het proces is open en transparant en voor iedereen inzichtelijk. Het 1%CLUB heeft een groeiend draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. De 1%CLUB heeft: a. Meer dan 10,000 unieke bezoekers waarvan meer dan 55% regelmatig terugkeert en die gezamenlijk meer dan 100,000 pageviews genereerden. b. 500 actieve 1%LEDEN die 1% van hun inkomen, expertise en tijd bedragen aan een project naar keuze. c. Meer dan 100 stichtingen veelal bestaande uit particuliere initiatiefnemers waarvan 35 een goedgekeurd ontwikkelingsproject online heeft staan. PAGINA 9

10 1%LID ANNA: De 1%CLUB biedt ons een mogelijkheid tot ruimere bekendheid en een kans tot (financiële) support vanuit Nederland. d. De 35 deelnemende initiatieven die op dit moment met de 1%CLUB samenwerken, werken met ca. 200 vrijwilligers. e. 40 bedrijven die 1% van hun winst, expertise en netwerk bijdragen aan een project naar keuze. f. 12 1%PARTNERS die 1% van hun winst, expertise en netwerk bijdragen aan de missie van de 1%CLUB. g. Een klankbordgroep van 6 particuliere initiatiefnemers die regelmatig actief meedenken over de 1%CLUB. h. Een klankbordgroep van 10 1%LEDEN die regelmatig actief meedenken over de 1%CLUB i. 50 1%LEDEN die adhoc als vrijwilliger inzetbaar zijn door de 1%CLUB Het aantal bezoekers, 1%LEDEN, stichtingen en bedrijven dat met de 1%CLUB meedoet groeide de afgelopen maanden met 25% tot 35% per maand. Hieruit blijkt dat er potentie is voor het 1%CLUB concept en er wordt dan ook verwacht dat deze groei zich zal voortzetten. De 1%CLUB maakt gebruik van de gezamenlijke kennis, middelen en competenties van alle deelnemende actoren. Dit wordt ook wel collectieve intelligentie genoemd. Collectieve intelligentie is een theorie die betrekking heeft op de manier waarop een massa haar kennis kan inzetten om optimale beslissingen te maken. De 1%CLUB streeft ernaar om zo veel mogelijk tools aan de 1%LEDEN en 1%PROJECTEN te geven zodat ze hun kennis optimaal kunnen inzetten bij de selectie, uitvoering en evaluatie van de deelnemende projecten. De collectieve intelligentie van alle 1%LEDEN gezamenlijk wordt op verschillende manieren ingezet binnen de 1%CLUB: De 1%LEDEN kunnen 1% van hun inkomen, tijd en/of expertise rechtstreeks bijdragen aan een project naar keuze. De 1%LEDEN bepalen zelf welke projecten ze met 1% van hun inkomen, tijd en of expertise ondersteunen. Op deze manier komen automatisch de meest populaire projecten naar voren wat het voor de nieuwe 1%LEDEN weer gemakkelijker maakt om een project te kiezen. De 1%LEDEN worden uitgenodigd mee te denken over het 1%concept en beleid. De 1%LEDEN hebben eveneens een centrale rol in de marketingstrategie van de 1%CLUB. Volgens de open source marketing aanpak krijgen de 1%LEDEN de marketing tools in handen om projecten te promoten. De 1%CLUB moet het in deze fase hebben van de (goedkope) virale marketing; aldus mond op mond reclame van de 1%LEDEN die anderen uitnodigen om mee te doen. Omdat bij sociale netwerken zoals de 1%CLUB het de 1%LEDEN zijn die de reclameboodschap verspreiden, worden de suggesties van de 1%LEDEN zwaar meegewogen bij de beslissingen rondom de campagne. We hebben een pool van 50 1% vrijwilligers die we voor verschillende zaken kunnen inschakelen, van designers tot filmmakers tot kunstenaars tot schrijvers die met ons samen de campagne uitwerken. Een groep van 50 1%LEDEN heeft de website actief getest gedurende een maand voorafgaand aan de lancering. Allen waren gevraagd om hun visie op het functioneren van de website te geven. Veertien leden hebben meegedaan met een webusibilty onderzoek uitgevoerd door de 1%PARTNER Ruigrok netpanel. Dit onderzoek is online in te lezen voor alle gebruikers. In de eerste drie maanden zijn er uit de 1% community 67 suggesties voor verbetering binnengekomen van de website met betrekking tot zowel gebruiksvriendelijkheid als functionaliteiten zoals kennis uitwisseling en een vraag en aanbod module. De 1%CLUB werkt op dit moment aan een strategie voor het betrekken van bedrijven bij de 1%CLUB. Er wordt een bedrijvendenktank opgezet dit meedenkt over hoe we de 1% norm verder kunnen verspreiden binnen het bedrijfsleven en hoe we bedrijven optimaal kunnen betrekken bij de 1%CLUB zodat zij 1% van hun winst/omzet, expertise, medewerkers, netwerk inzetten voor armoede bestrijding. Elke eerste vrijdag van de maand is er een 1%CLUB netwerkborrel. Alle 1%LEDEN worden hiervan op de hoogte gesteld via de maandelijks nieuwsbrief. 1%LEDEN en 1%PROJECTEN kunnen elkaar hier ontmoeten en mensen die een idee willen bespreken of informeel kennis willen maken kunnen zo op een laagdrempelige manier met de 1%CREW (het managementteam) of het 1%CLUB bestuur spreken. Er zijn dit jaar 5 bijeenkomsten geweest en er waren gemiddeld tussen de 25 en 75 mensen aanwezig. PAGINA 10

11 1% LID MARIEKE: Ubuntu Theatre Organisation is een jonge organisatie die zich middels theater inzet voor kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Ubuntu betekent: Mens zijn doe je samen. Precies de achterliggende gedachte van 1%! II-1b hoogte van de bijdragen uit de private sector (publiek, bedrijven) in NL Specificeer de hoogte van de bijdragen uit de private sector (publiek, bedrijven) in Nederland in 2006 en De 1%CLUB is opgericht op 22 februari In dat jaar bestond het inkomen uit een subsidie van 50,000 van NCDO PRO en een opdracht van 9,000 van NCDO KPA. Omdat de 1%CLUB nog niet online was zijn er in 2007 bij het publiek en bedrijven nog geen donaties voor projecten opgehaald. In 2008 heeft de 1%CLUB een subsidie ontvangen van 25,000 van NCDO KPA. In het volgende overzicht is te zien welke bijdragen uit de private sector in 2008 begroot zijn en hoeveel daar in de eerste 6 maanden van 2008 al van gerealiseerd zijn. Inkomsten private sector 2008 Begroting Gerealiseerd Bijdragen van 1%LEDEN aan 1%PROJECTEN (sinds april 2008) Bijdragen van 1%PARTNERS Van der Molen BV OutBox Consultancy BV Suitclub Loyens & Loeff Ruigrok Netpanel Liberty vermogensfonds MultiMediaSkills Achmea Totaal PAGINA 11

12 1%LID MARIEL: De 1% club biedt voor ons een speciale gelegenheid om geïnteresseerden te bereiken om ons project te steunen. Het project heeft de eerste jaren echt wat aandacht en steun nodig en via de 1% club deze aandacht bereiken. II-1c Samenwerkingsverbanden Geef aan met welke organisaties (bedrijven, universiteiten, overige) er samenwerkingsverbanden zijn. Specificeer de aard van deze samenwerking. Management en Directie. Outbox Consultancy is een consultancybureau gespecialiseerd in nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking (OS 2.0 en peer to peer OS), Open Source Marketing, Web 2.0 en Corporate Responsibility. OutBox voert de Directie en het Management uit voor Stichting 1%CLUB. Er werken op dit moment drie Outbox consultants bij de Stichting 1%CLUB. Outbox Consultancy heeft tijdens de opstart van de 1%CLUB Euro 20,000 aan consultancy en projectmanagement uren geschonken aan de 1%CLUB. Er is een directie en management overeenkomst getekend tussen de Stichting 1%CLUB en de OutBox Consultancy BV (zie bijlage VI-e). Financiën & Juridische partners. PMP Administratie & Advieskantoor verricht de boekhouding van de 1%CLUB en geeft daarnaast algemeen bedrijfsvoering advies. Zij hebben de opstartkosten van de boekhouding gesponsord. Loyens & Loeff is een onafhankelijke internationale dienstverlener, gespecialiseerd in juridisch en fiscaal advies aan ondernemingen, financiële instellingen en overheden. Loyens & Loeff voorziet de 1%CLUB van juridisch advies en begeleidt de notariële schenkingsakten voor de 1%CLUB leden. Loyens en Loeff heeft hiervoor euro per jaar beschikbaar gesteld aan de 1%CLUB. Met Loyens & Loeff is een samenwerkingscontract ondertekend. Rabobank is de officiële bank van Stichting 1%CLUB. PAGINA 12

13 1%LID MARIEL: Ik sta achter dit concept omdat het jongeren op een leuke, concrete manier aanspreekt iets aan de verwezenlijking van de Millennium doelstellingen bij te dragen. 1% van jouw rijkdom hier, doet wonderen daar Ontwikkelingsprojecten partners. Meer dan 100 Particuliere Initiatieven zijn lid van de 1%CLUB. 35 van deze 100 PI s hebben op dit moment een projectvoorstel online staan bij de 1%CLUB. Al deze 35 PI s hebben een plaatsingscontract ondertekend met de 1%CLUB (zie bijlage VII-d). De meeste van deze PI s hebben zelf een samenwerkingsverband met een Zuidelijke NGO of CBO. Een overzicht van de PI s die een plaatsingscontract hebben ondertekend met de 1%CLUB zijn te lezen in bijlage VII-a. NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) is een onafhankelijke stichting die streeft naar een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij internationale samenwerking en de realisering van de Millenniumdoelen. NCDO ondersteunt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelings-landen. NCDO ondersteunt de 1%CLUB met subsidie en communicatie en met de selectie van de ontwikkelingsprojecten. Met NCDO is een contract getekend. De inschrijving op de 1%CLUB website staat overigens open voor alle Particuliere Initiatieven, niet alleen de PI s die een aanvraag bij de NCDO hebben lopen. Andere organisatie die de 1%CLUB ondersteunen met de selectie van projecten zijn Triodos Foundation en Voluntary Services Overseas (VSO). Regio kantoor & capaciteitsopbouw Oost Afrika. Stichting Viafrica ondersteunt organisaties in Afrika bij het gebruik en beheer van ICT. Het uitgangspunt bij alle projecten is dat ze zelfstandig bestaansrecht hebben in de lokale context. Viafrica is de internationale 1%PARTNER en zal de 1%CLUB in 2009 ondersteunen met het openen van het 1%REGIOKANTOOR in Oost Afrika. Met Stichting Viafrica wordt op dit moment een Memorandum of Understanding ondertekend. Website partners. Accepté is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve internetplatforms en -applicaties die als hoofddoel hebben om online communicatie tussen klanten en organisaties, maar ook tussen mensen onderling optimaal te laten plaatsvinden. Daarnaast is Accepte gespecialiseerd in online communities en online betalingen. Accepté ontwikkelde de website voor de 1%CLUB. Accepté geeft een korting op alle online transacties die via de 1%CLUB lopen. Met Accepte is een Memorandum of Understanding ondertekend. WUA! Online Marketing is een advies bureau dat gespecialiseerd is in het effectief toepassen van online klantervaringen, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het verhogen van de conversie van websites. WUA heeft een expert analyse uitgevoerd op de 1%CLUB website. Daarnaast verzorgt WUA een stimuleringsprijs voor de meest actieve 1%LEDEN. Triple Deal (Docdata Payment) biedt innovatieve betaaloplossingen voor alle financiële aspecten - van bestelling tot betaling voor bedrijven die online verkopen. Het service portfolio van docdata payments omvat services waarmee merchants veilig online kunnen handelen, waarbij de zorg om het veilig en efficiënt accepteren van online betalingen wordt uitbesteed. Docdata verzorgt de afhandeling van de donaties via de 1%CLUB en geeft een korting op de transactiefee. Marketing & Communicatie. PasdeMerde is een creatieve studio voor strategische merk ontwikkeling, art direction, copy writing en design. PasdeMerde heeft meer dan 10 jaar wereldwijde ervaring op het gebied van mode, muziek, liefdadigheid, kunst en cultuur en heeft zich gespecialiseerd in het integreren van traditionele en digitale media. PasdeMerde is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een merkidentiteit, het design van de website en de campagnestrategie. PasDeMerde geeft de 1%CLUB 30% korting op al haar dienstverlening. PAGINA 13

14 1%LID HANNO: Wij hebben het eigenlijk heel goed in deze wereld. Het feit dat betekenisgeving steeds belangrijker wordt voor ons als medewerkers komt omdat we ons totaal geen zorgen hoeven maken over de primaire levensbehoefte. Was dat maar voor iedereen zo... Deem Production heeft het fotomateriaal geschoten voor de 1%CLUB Campagne met behulp van de topfotograaf Gabor Deak. Ze geven 60% korting op de fotoshoot en stellen via hun contacten gratis advertentieruimte beschikbaar. KPOU creative design & artdirection heeft de vormgeving en productie van deze aanvraag gerealiseerd. Andere marketing & communicatie partners: First Hunch Copy Writing, Jules David - vormgeving. Monitoring & Evaluatie. Africa Interactive Africa Interactive gaat samen met de 1%CLUB het systeem van mobile reporting, een rapportage techniek met behulp van je mobiele telefoon, inzetten als een tool om de kwaliteit van de 1%PROJECTEN actief te monitoren en evalueren. Africa Interactive assisteert met het ontwikkelen van deze evaluatie tool en verzorgt de training aan de NGO s en CBO s in het gebruik van de mobiele telefoon als monitoring tool. Ruigrok NetPanel is een full service marktonderzoek bureau met het Research Keurmerk. Haar expertise ligt op het gebied van online en kwalitatief onderzoek. Ruigrok NetPanel heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en is niet bang deze toe te passen in bijvoorbeeld research 2.0. Ruigrok NetPanel doet voor de 1%CLUB onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website. Met Ruigrok NetPanel is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Netwerk partners. EEN.nl mobiliseert alle Nederlanders in de strijd tegen armoede. EEN verenigt mensen van ieder geloof, alle leeftijden en elke levensstijl. Want iedereen kan bijdragen aan een wereld zonder armoede. Verschillende artiesten steunen EEN, zoals Floortje Dessing, Tygo Gernandt, Froukje de Both, Blof en Guus Meeuwis. EEN en de 1%CLUB zijn bezig met het ontwikkelen van een platform waar handelingsperspectieven aangeboden worden aan mensen en organisaties die 1% van hun tijd en kennis willen inzetten tegen armoedebestrijding. SuitClub is een netwerkclub voor bedrijven. SuitClub steunt de 1%CLUB met 1% van hun ledenfees. Daarnaast stelde SuitClub de 1%CLUB in staat om zichzelf te presenteren tijdens de Eindhovense Elevator Pitch day (26 april 2008) en de Tax Freedom Day (3 juli 2008). Andere netwerkpartners van de 1%CLUB zijn WorldConnectors, MVO Nederland, Millenniumplatform en JONG OS. Media partners. HYVES is de grootste social netwerkwebsite van Nederland. Momenteel heeft Hyves 4,8 miljoen leden en worden 90 miljoen pageviews per dag getoond. Qua pageviews is Hyves hiermee momenteel de grootste site van Nederland. Hyves biedt de 1%CLUB gratis banner ruimte om de 1%CLUB te adverteren. Andere mediapartners zijn Carp en AfrikaNieuws. PAGINA 14

15 1%LID ELISA: Omdat we samen sterker staan en de wereld iets beter kunnen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen, alle beetjes helpen! II-1d Kwaliteit van de externe communicatie Leg uit hoe de communicatie met het Nederlandse publiek verankerd is in de organisatie. Onderbouw dit met succesvolle voorbeelden uit een recent verleden, waarbij een groter publiek bereikt werd. Externe communicatie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de 1%CLUB; de toegevoegde waarde van de 1%CLUB is, naast het bijdragen van de kwaliteitsverbetering van de PI s, een zo groot mogelijk publiek overtuigen 1% van zijn of haar middelen in te zetten in de strijd tegen armoede. Dit kan bij de 1%CLUB maar mag ook ergens anders of op een andere manier. Een algemene doelstelling voor 2008 is om naamsbekendheid voor de 1%CLUB te genereren. Een tweede fase van de externe communicatie die ingaat vanaf 2009 en waar deze aanvraag betrekking op heeft, zal zich vervolgens richten op inhoudelijke aspecten van armoedebestrijding zoals de MDG s en verwijzingen naar concrete PI s. Het communicatieplan wordt maandelijks met het 1%BESTUUR besproken. Daarnaast doet de 1%CLUB aan opensource marketing waarbij de 1%LEDEN tools in handen krijgen en actief aan de marketing meedoen. Aangezien de 1%LEDEN een cruciale rol in de marketing spelen, wordt hun inbreng centraal gesteld in de keuze van de marketing tools die tot hun beschikking wordt gesteld. Doelgroepen. 1%CLUB onderscheidt op het moment drie verschillende doelgroepen voor haar externe communicatie: JONGE PROFESSIONALS: Binnen de 1%CLUB richten we ons met name op de mensen binnen de leeftijdscategorie jaar (breed 20 40). Mensen met HBO/WO opleiding en een baan. Binnen deze groep richten we ons op opwaarts mobielen en de gemaksgeoriënteerde. 2 Bedrijven: MKB en bedrijven tot medewerkers, die nog niet echt iets aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doen maar er wel iets aan zouden willen doen. Particuliere Initiatieven: Particulieren en stichtingen die een project hebben in een ontwikkelingsland en op zoek zijn naar ondersteuning op het gebied van fondsen, vrijwilligers en expertise. Communicatie Boodschap. Als we allemaal 1% van ons inkomen, onze tijd en onze expertise inzetten kunnen we armoede oplossen. Call to Action. Meld je aan bij de 1%CLUB, geef 1% en help armoede op te lossen. Open Source Marketing. De 1%LEDEN hebben een actieve rol binnen de 1%CLUB. De 1%LEDEN bepalen welke projecten zij gezamenlijk steunen en volgen de voortgang van de projecten. Ook zorgen de 1%LEDEN voor een groot deel voor de marketing. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch om de 1%LEDEN en de 1%PROJECTEN actief te betrekken bij het opstellen van het marketingplan en het uitwerken van de campagne. We hebben onder de 1%LEDEN een pool van 1%vrijwilligers (van designers tot filmmakers tot kunstenaars tot schrijvers) die 1% van hun tijd en expertise bijdragen aan de marketing en communicatie van de 1%CLUB. 2 PAGINA 15

16 1% LID ARNOUT: 1%LID MERIEN: Ik vind Omdat ieder ik denk kind op dat aarde armoede recht en heeft ongelijkheid op onderdak, altijd eten zullen scholing. bestaan, maar Met dat een de iets extreme betere gevallen, verdeling met van buitensporig gelden (1% is leed genoeg) geweld, krijgt ieder moeten kind worden een eerlijke vermeden. kans. De grote gedachte en de Met kleinschalige mijn 1% probeer aanpak ik van mijn de steentje 1%CLUB hieraan is lekker bij te duidelijk! dragen. Stappenplan (AIDA). Stap 1 Awareness: naambekendheid 1%CLUB (Attention) Stap 2 Webtraffic: Mensen naar de website krijgen (Interest) Stap 3 1%LEDEN: Mensen stimuleren zich op de website aan te melden (Desire) Stap 4 Donatie: 1%LEDEN stimuleren om projecten te steunen (Action) Stap 5 Invite friends: Mensen stimuleren anderen aan te melden als 1%LID (Action) Communicatie STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 Mix Awareness Interest Desire Action Action Naams- Web traffic Lid worden Project steunen Invite friends bekendheid Online Banner campagne: Pers banners: Filmpjes: Hoe werkt het? 1% calculator Projectbanner Interactive Quotes campagne 99% campagne Nieuwsbrief 1% actiemenu 1%CLUB website Viral filmpje Blog banners Testimonials Social network Filmpjes: Wat is 1%CLUB Banners SEO strategie Linking strategie Campagne Stopper advertenties: Persberichten Advertenties TV Radio Drukwerk Quotes campagne 99% campagne Artikelen Promotion 1% stickers Flyers 1%LEDEN Launching event 1%CLUB borrel T-shirts Events Kleine posters Flyers Bedrijven Buttons Guerilla Flyers Projecten Merchandise Horeca Retail MKB PAGINA 16

17 1%LID MERIEN: Omdat ik denk dat armoede en ongelijkheid altijd zullen bestaan, maar dat de extreme gevallen, met buitensporig leed en geweld, moeten worden vermeden. De grote gedachte en de kleinschalige aanpak van de 1%CLUB is lekker duidelijk! Andere websites. De volgende goed bezochte websites hebben aandacht aan de 1%CLUB besteed: FrankWatching - Site gespot: 1ProcentClub.nl 91% TOP! 9% FLOP - 97 keer gestemd 286 bezoekers AfrikaNieuws - 5 vragen aan... Anna Chojnacka 262 bezoekers OneWorld - Online marktplaats voor ontwikkelingsprojecten van start 113 bezoekers De Betere Wereld - 1% tegen armoede, de rest mag je houden TEGEN_ARMOEDE DE_REST_MAG_JE_HOUDEN CommunicatieNieuws - Even bellen met... Anna Chojnacka Evenementen. Bij de 1%CLUB launch event (officiële lancering van de website) op 16 mei 2008 in Café Bitterzoet in Amsterdam waren meer dan 100 mensen aanwezig. De 1%CLUB organiseert iedere eerste vrijdag van de maand een netwerkborrel. Gemiddeld komen er tussen de 25 en 75 mensen. De 1%CLUB was aanwezig bij de volgende evenementen: Schokland Akkoord Impulsis dag NCDO/Wilde Ganzen Dag presentatie over online fondsenwerving A f r i k a D a g Taxfreedom day Awards. New Venture businessplannen wedstrijd 2008 shortlisted Accenture Innovation award finalist 1%CLUB op TV. NOS journaal, 30 juni 2007, medeoprichter Anna Chojnacka geeft een toelichting over de 1%CLUB. 1%CLUB op de radio. Radio 1 - Linkke Soep Radio BNR Nieuwsradio - Front Linie Radio 5 - Desmet Live De radio-interviews kunnen beluisterd worden via PAGINA 17

18 1%LID WILJO: We willen jou als betrokken (wereld)burger direct koppelen aan het enorme potentieel van mensen in Mauritanië en Senegal. Middelen zijn schaars. 1% Nederlandse inzet met 100% vanuit hier in de Sahel kan onnoemelijk verschil uitmaken. 1%CLUB in de pers. De Volkskrant - Ontwikkelingshulp 2.0 met 1 procent inkomen, 16 april De Pers Een betere wereld begint met 1 procent, 18 april Nrc Next Ontwikkelingshulp april Onkruid 1%CLUB, juli/augustus Onze Wereld, mei People Planet Profit, Dutch start the 1% club as new way of development cooperation, mei 2008 VNO-NCW Noord, 1% Tegen armoede, de rest mag je houden, mei 2008 Kleine Aarde krant, 1% voor een betere wereld, juni DAG, Web 2.0 Innovation Awards 2008, juni Carp Revolutionaire Droomwerelden, 9 juli IS, Jongeren en de OS,september De artikelen over de 1%CLUB zijn opgenomen in Bijlage XI. II-2. Geschiedenis en missie II-2a Relatie tussen de missie en armoedebestrijding Beschrijf de missie, c.q. centrale doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten. S.v.p. verwijzen naar paginanummer c.q. artikel van de statuten. DOEL zoals vastgelegd in de statuten Artikel 2 Artikel 2.1 De stichting heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding Artikel 2.2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door voor belangstellenden, die bereid zijn één procent van hun bruto inkomen te besteden aan armoede bestrijding, een marktplaats te creëren, die projecten vermeld waarvoor financiële ondersteuning is vereist. Artikel 2.3 Deze marktplaats biedt de belangstellenden een maximale keuzevrijheid in het besteden van de door hem/haar beschikbaar gestelde geld, waarbij zij maximaal inzicht en betrokkenheid bij de projecten (kunnen) krijgen en de projecten op een eenvoudige en laagdrempelige manier en tegen minimale kosten fondsen kunnen werven. De missie en visie zijn vastgelegd in de het beleidspan van de 1%CLUB, maart 2007, versie 1.6. MISSIE. De 1%CLUB is een marktplaats voor particuliere ontwikkelingsprojecten waar donateurs 1% van hun tijd, expertise en geld optimaal inzetten voor het structureel oplossen van armoede. De 1%CLUB streeft ernaar een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding door middel van het creëren en onderhouden van een marktplaats voor leden en projecten. Voor de leden onderscheidt deze marktplaats zich door maximale keuzevrijheid, waardoor leden inzicht en betrokkenheid bij projecten (kunnen) krijgen. Projecten komen zo op een eenvoudige, laagdrempelige manier aan fondsen, expertise en vrijwilligers tegen minimale kosten. VISIE. De 1%CLUB wordt de belangrijkste en grootste online marktplaats en community op het gebied van ontwikkelingssamenwerking door Particuliere Initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen in PAGINA 18

19 1%LID ANJE: Waarom 1%LID? Waarom niet? II-3. Dynamiek in de relaties met partnerorganisaties II-3a Positie zuidelijke partners in het bestuur van de organisatie Op welke wijze zijn de Zuidelijke organisaties vertegenwoordigd in het bestuur van uw organisatie; specificeer (met verwijzing) of deze vertegenwoordiging is vastgelegd in de statuten. Op dit moment zitten er nog geen Zuidelijke partners in het bestuur van de 1%CLUB. De zuidelijke partners worden op dit moment binnen de 1%CLUB vertegenwoordigd door middel van de Nederlandse PI s. Er is een klankbordgroep van PI s die drie maal per jaar bij elkaar komt. Op het moment dat de regio kantoren in Tanzania, Ghana en India zijn opgestart wordt er ook per regio een 1%PROJECTEN klankbordgroep opgericht bestaande uit NGO s en CBO s uit die regio. Per regio wordt hier ook een vertegenwoordiger geselecteerd en gevraagd zitting te nemen in het 1%CLUB bestuur. Periode Activiteit 1%CLUB bestuur 2009 Opening Regiokantoor Oost Afrika in Tanzania 2009 Oprichting klankbordgroep Oost Afrika Toetreden bestuurslid Oost Afrika 2010 Opening Regiokantoor West Afrika 2010 Oprichting klankbordgroep West Afrika Toetreden bestuurslid West Afrika 2011 Opening Regiokantoor India 2011 Oprichting klankbordgroep India Toetreden bestuurslid India Er zullen dus in de periode van 2009 tot 2011 drie nieuwe leden aantreden tot het 1%CLUB bestuur. Vanaf 2009 zal de verslaglegging van het bestuur in het Engels plaatsvinden. Indien het tijdens het professionaliseringtraject onder begeleiding van een externe organisatiedeskundige wenselijk blijkt (zie vraag II, 7d en 7f), zal de rol van de Zuidelijke bestuursleden specifiek in de statuten worden benoemd. II-3b Invloed zuidelijke partners op besluitvorming Illustreer de effectieve invloed van Zuidelijke Partners op de besluitvormingsprocessen aan de hand van voorbeelden. De 1%CLUB is op dit moment een platform waar Nederlandse PI s namens of samen met de Zuidelijke NGO s en CBO s een projectvoorstel kunnen plaatsten. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Cycling out of Poverty die via de 1%CLUB geld ophaalde voor haar lokale partner in Ghana, AAMCT. De projectbegroting bedroeg 1000 om haar lokale partner in Ghana, AAMCT, te voorzien van een startkapitaal voor het aanschaffen van fietsen en de training. De doelstelling van AAMCT is om armoede te verminderen door de aanschaf van een fiets voor arme Ghanese vrouwen op het platteland (vooral kleine boeren) mogelijk te maken. Zij ontvangen de fiets bij de eerste aanbetaling zodat ze de fiets kunnen gebruiken om geld te verdienen en zo de fiets af te betalen en zelf op te klimmen uit de armoede. Stichting Cycling Out of Poverty maakt gebruik van het 1%CLUB platform om geld in te zamelen. De lokale partner AAMCT voert het project uit. Vervolgens doet Stichting Cycling Out of Poverty online verslag over de voortgang van het project aan de hand van het door AAMCT geleverde verslag. Zie: PAGINA 19

20 1%LID ELISA: Omdat we samen sterker staan en de wereld iets beter kunnen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen, alle beetjes helpen! Het doel van deze MFS aanvraag is mede om een internationale 1%CLUB website op te zetten in het Engels waar de lokale NGO s en CBO s zelf rechtstreeks een projectvoorstel online kunnen zetten en rechtstreeks in gesprek komen met de 1%LEDEN die het project met 1% van hun inkomen, tijd of expertise willen ondersteunen. De Zuidelijke partners zijn binnen deze constructie volledig eigenaar van hun projectvoorstel; de 1%CLUB faciliteert slechts middels de geboden structuur en trainingen bij het proces waarbij de vraag en aanbod op de 1%WEBSITE elkaar dienen te vinden. De Zuidelijke 1%PROJECTEN hebben dezelfde middelen om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsysteem als de Nederlandse PI s, namelijk; De Zuidelijke 1%PROJECTEN kunnen een eigen projectvoorstel indienen. De Zuidelijke 1%PROJECTEN hebben de mogelijkheid zitting nemen in de lokale klankbordgroep en daar hun visie op de 1%CLUB geven. Verslagen van de klankbordbijeenkomsten zijn een officieel stuk tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuurslid die een regio vertegenwoordigt is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de verslagen aan de rest van het bestuur. Zuidelijke 1%PROJECTEN kunnen hun vertegenwoordigende bestuurlid ook rechtreeks benaderen om ideeën en feedback over te geven. Dit kan zowel online als tijdens de regionale bijeenkomsten in het regiokantoor. II-4. Resultaten II-4a Geef 3 voorbeelden van behaalde resultaten als bijdrage aan de missie met vermelding van referenten. Specificeer in welke mate de (beoogde) resultaten van de genoemde programma s/activiteiten zijn gerealiseerd, en wat daarvan de bijdrage is geweest in termen van de doelstelling van de organisatie. Onderbouw het antwoord zo mogelijk met externe referenties (bijv. evaluaties). RESULTAAT 1 Het ontwikkelen van een online marktplaats voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten waar particulieren en bedrijven 1% van hun inkomen, tijd en kennis kunnen bijdragen aan een project naar keuze Uitgevoerde activiteiten: Functioneel ontwerp/technisch ontwerp Styleguide website en vormgeving, communicatiebureau PasDeMerde Website ontwikkeld door Accepte, getest en online Online donatiesysteem met Triple Deal Algemene Voorwaarden opgesteld met Bram Advies Website getest met onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel Testgroep van 50 1%CLUB testers Klankbordgroep van 5 PI s opgezet Doorzoekbaar overzicht 1%PROJECTEN aan de hand van regio/land, millenniumdoel, thema. Alle projecten zijn gekoppeld aan Google maps Doorzoekbaar overzicht van 1%LEDEN waarbij inzichtelijk is welke projecten zij ondersteunen. Ieder 1%LID heeft een eigen profielpagina waarop zichtbaar is welke projecten hij/zij ondersteunt Webstatistiek programma Google analytics geïmplementeerd 1%LEDEN kunnen een testimonial schrijven voor een project, reageren op weblogpostings en foto s en direct een bericht sturen aan de project eigenaar In de back office worden automatische rapportages gegenereerd van de binnenkomende donaties en deze worden automatisch gekoppeld aan de projecten en leden en eens per maand uitbetaald aan de projecten. PAGINA 20

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Media & Communication Innovation Awards

Media & Communication Innovation Awards Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24

Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven. info@plasticsoupfoundation.org JAARVERSLAG 2011. Telefoon 040 711 24 24 Jaarverslag 2011 Postbus 4019 5604 EA Eindhoven info@plasticsoupfoundation.org Telefoon 040 711 24 24 JAARVERSLAG 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Mindmap Plastic Soup Foundation 2. Voorwoord 3.

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDINGCAMPAGNE RIJKSWATERSTAAT - ALLE WEGEN LEIDEN NAAR RWS

EMPLOYER BRANDINGCAMPAGNE RIJKSWATERSTAAT - ALLE WEGEN LEIDEN NAAR RWS HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Duaal EMPLOYER BRANDINGCAMPAGNE RIJKSWATERSTAAT - ALLE WEGEN LEIDEN NAAR RWS Datum en Plaats : Donderdag 26 november 2009, HvA Amsterdam Amstel, Amsterdam

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie