BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt."

Transcriptie

1 BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel beschikbare teksten ( over het BVR tot reglementering van het Sociale Huurstelsel hebben enkel een principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Ze worden pas definitief goedgekeurd na advies van (en met mogelijke wijzigingen voorgesteld door) de Raad van State. - Alleen het BVR zelf bevat de juiste tekst. Laatste aanpassing; 28 augustus BVR = Besluit Vlaamse Regering, hier bedoeld het Kader sociale huur, - VWC = Vlaamse Wooncode (incl. wijzigingen 2006) - = vergelijking met de SVK-regelgeving van toepassing tot = waar de vanaf 2008 al dan niet een zelfde systeem moeten toepassen art. / (enkele relevante) Definities BVR art 1, 1 Definitie ABI Vrijwel BVR art 1, 15 Inkomen; NBI alle gezinsleden (derde jaar voor inschrijving / toelating (referentiejaar) - uitsluiting ongehuwde kinderen < 25 jaar die zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin - 1/2 de inkomen inwonende ascendenten - niet; familieleden 1 ste of 2 de graad ernstig gehandicapt of minstens 65 jaar Deze inkomens steeds actualiseren: gezondheidsindex juni bij inschrijving. : indexatie BVR art 1, 17 Intern huurreglement: een openbaar document waarin het SVK de aan zijn specifieke situatie aangepaste concrete regels vastlegt, zoals: - optionele schrappingsmogelijkheden uit inschrijvingsregister - invulling toewijzingsregels - bepalingen bij opzeg huurovereenkomst (zie nota 2) Nu ook van toepassing BVR art 1, 18 Kandidaat-huurder (KH): - de personen ingeschreven in het inschrijvingsregister - andere meerderjarige personen die de woning zullen betrekken Nu ook Worden ook omschreven als KH: personen die na de toewijzing van de woning ook de woning zullen gaan BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 1

2 VWC art 1, 34 betrekken, namelijk: - de partner die feitelijk samenwoont met de huurder, op voorwaarde dat deze én de verhuurder van een sociale huurwoning ermee instemmen dat deze de huurovereenkomst mee ondertekent. - alle andere personen, met uitzondering van de minderjarige kinderen, die daar hun hoofdverblijfplaats hebben, en die, op voorwaarde dat de huurder én de verhuurder ermee instemmen, de huurovereenkomst mee ondertekenen BVR art 1, 23 Rationele bezetting: naast gezinssamenstelling ook rekening houden met fysieke toestand van de personen Nu: alleen samenstelling gezin Inschrijvingsvoorwaarden: meerderjarig, inkomen, woningbezit, taal en inburgering, registers BVR art 3 1 Meerderjarig zijn Afwijking (individueel): begeleid zelfstandig wonen) 3 1 & 2 Inkomen. grenzen: Alleenstaande , alleenstaande gehandicapte , anderen per PTL Afwijkingen inkomen: individuele afwijking; bij collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer Geen inkomen referentiejaar: eerstvolgende jaar met wél inkomen - afwijking nu wél mogelijk - hogere inkomensgr enzen BVR art 3 1 & en art 4 Woningbezit: geen woning in bezit (moment inschrijving) of bouwgrond Afwijking woningbezit: - woning in onteigening - bewoner onbewoond of ongeschikt verklaard woning maximaal 2 maanden voor inschrijving - onaangepaste woning + kandidaat minstens 55 jaar - gehandicapte woningzoekende ingeschreven voor een ADL-woning - woning in mede-eigendom van persoon waarvoor echtscheiding werd ingeleid of waar wettelijke samenwoning beëindigd zal worden. Bereidheid Nederlands te leren: - taalvoorwaarde sowieso voldaan als school Vlaanderen of Nederland (documenten; zie art. 4) - Cursus Nederlands volgen of gevolgd hebben (documenten Huis van Nederlands) + minstens 80% aanwezigheid (zie art. 4) Nieuw : Bouwgrond Afwijkingen : Quasi (incl. echtscheiding ) Afwijkingen: BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 2

3 - wegens gezondheidsredenen - Inburgeraars voldoen aan taalvoorwaarde Gegevens opvragen via de Kruispuntbank BVR art Verplichte melding door verhuurder (7 dagen na inschrijving) aan Huis van Nederlands: identiteitsgegevens van KH met document intake huis van Nederlands (reactie te verwachten binnen 30 dagen) (reactie te verwachten als KH de cursus niet regelmatig bijwoont of vroegtijdig beëindigd) 3 1 en art. 5 Bereidheid Inburgeringstraject: - bepaalde attesten (attest inburgering, attest vrijstelling, attest EVC, inburgeringscontract of attest aanmelding): opvragen via kruispuntbank - indien niet duidelijk obv attesten: verwijzen naar onthaalbureau (uitz: in België geboren Belg) BVR art verplichte melding door verhuurder (7 dagen na inschrijving) aan onthaalbureau; identiteitsgegevens van KH met inburgeringscontract of attest aanmelding (reactie te verwachten binnen 30 dagen) (reactie te verwachten als KH de cursus niet regelmatig bijwoont of vroegtijdig beëindigd) BVR art 3 1 Ingeschreven zijn in bevolkingsregisters of vreemdelingenregister Wachtregister geschrapt Inschrijvingsregister & -modaliteiten BVR art 10 De KH kan het type woning, de ligging en de maximale huurprijs aangeven. BVR art 10 SVK zoekt de exacte gezinssamenstelling via Kruispuntbank. Als dit niet kan meedelen aan de KH bij inschrijving. KH is verplicht wijzigingen gezin of adres mee te delen binnen de maand volgend op de wijziging. (Gezinshereniging: zie bijzondere situaties.) Nieuw: huurprijs (aanpassen SVK-Admin) BVR art 9 Bij inschrijving deelt verhuurder aan KH mee: - inschrijving en toelatingsvoorwaarden - toewijzingsregels - info over het mogelijk woningaanbod (woningtypen) - regel dat woning eerst wordt toegewezen aan gezin met rationele bezetting - (Gezinshereniging: zie bijzondere situaties.) (invoegen inschrijvingsformulier?) + verplichting om inschrijving te bezorgen aan andere BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 3

4 BVR art 11 KH ontvangt een inschrijvingsbewijs met: - vermelding inschrijvingsdatum - inschrijvingsnummer - voorkeur woningtype en ligging - vermelding dagen/uren als schriftelijke of digitale register ter inzage ligt - vermelding verhaalrecht en klachtrecht - vermelding wanneer de schrapping uit inschrijvingsregister van toepassing is - vermelding inschrijving = toestemming om verklaringen, attesten of gegevens op te vragen - vermelding dat derde personen pas tot de woning worden toegelaten als ze voldoen aan de voorwaarden - contactgegevens toezichthouders - wijze waarop intern huurreglement kan worden ingekeken. Nu verplicht (invoegen in SVK-Admin?) BVR art 7 Inschrijvingsregister - volgorde inschrijvingen; volgens inschrijvingsmoment - met vermelding eventuele voorrangsregels (verwijzing naar art. 21: alleen absolute voorrangsregels), - toewijzingen huidige + voorgaande kalenderjaar Ter beschikking houden van toezichthouder Quasi zelfde + Anoniem register = inschrijvingsregister maar zonder persoonsgebonden gegevens; KH kan schriftelijk of digitale versie opvragen BVR art 12 1 Schrappen uit het inschrijvingsregister: Verplicht: - als een aangeboden woning wordt aanvaard - als niet meer voldoet aan inschrijvingsvoorwaarden - KH ingeschreven obv van ter kwader trouw verstrekte verkeerde gegevens - schriftelijk verzoek KH - 2 de weigering woning of 2x niet reageren op aanbod (voorwaarde; 15 dagen om te reageren + verwittiging bij 2 de aanbod/weigering). Verhuurder kan omwille zwaarwichtige (?) redenen hiervan afzien. Verhuurder kan schrappen als: - KH niet binnen de maand na wijziging gezinssamenstelling of adres dit meldt aan het SVK - Onbestelbaar terugkeren brief bij actualisering of aanbod (indien van toepassing; vermelden in inschrijvingsbewijs én intern huurreglement) (Verhaalmogelijkheden bij schrappen; zie verhaal) vergelijkbaar behalve schrappen omwille van weigering: nu ook (verplicht) bij SVK s. PROBLEEM : mogen schrappen als gegevens niet tijdig worden meegedeeld Opmerking: KH kan ander correspondentieadres geven dan adres rijksregister BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 4

5 BVR art 8 Actualisatie; minstens elk oneven jaar: nagaan of KH nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde (conform gezinssamenstelling van 1 mei). Geen actualisatie voor inschrijvingen van minder dan 6 maand. Nu ook geadviseerd, maar met BVR verplicht gekoppeld aan oneven jaren BVR art 12 2 Als KH-ers onder zelfde inschrijvingsnummer niet langer samen kandidaat zijn: - slechts één overblijvende kandidaat; behoud inschrijvingsnummer - meer dan één KH: allen nieuwe inschrijvingsnummer. Toelatingsvoorwaarden en toewijzing 13 Toewijzing door bevoegd beslissingsorgaan (RvB of DB: statuten) of door persoon / personen daartoe aangesteld (statuten + beslissing) logisch BVR art 14 Toelatingsvoorwaarden tot woning: - voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden - bij bezit woning (zie afwijkingen); woning vervreemden ofwel verhuren / ter beschikking stellen aan een sociale verhuurder. (bij verkoop: voorkooprecht. SVK kan dit recht overdragen) BVR art 15 Taal als toelatingsvoorwaarde: KH voldoet als: - bij inschrijving aangetoond Nederlandstalig onderwijs te hebben gevolgd, of attesten voorgelegd (of bevestigd via Kruispuntbank) van niveau Nederlands machtig te zijn of cursus hebben gevolgd - of op moment van toelating de nodige documenten kunnen voorleggen: o Nederlandstalig onderwijs te hebben gevolgd, of attesten voorgelegd (of bevestigd via Kruispuntbank) van niveau Nederlands machtig te zijn of cursus hebben gevolgd o Cursus volgen en min. 80% aanwezig o Intake Huis van Nederlands minder dan 6 maanden voor toewijzing. Minister kan de 80% aanwezig versoepelen voor bepaalde categorieën (MB volgt) Afwijking: - niet kunnen deelnemen wegens gezondheidsredenen (medisch attest) - verplichte inburgeraar die bereidt is inburgeringstraject te volgen voldoet aan de taalvoorwaarde (uitz. beschikking stellen een verhuurder: kan nu ook aan SVK) BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 5

6 BVR art 16 Inburgering als toelatingsvoorwaarde: verplichte inburgeraar voldoet als: - bij inschrijving voorgelegd (of opgevraagd via kruispuntbank) het attest inburgering, attest vrijstelling of attest EVC voorgelegd - verhuurder bij toelating via kruispuntbank de nodige (of KH zelf) het attest inburgering, attest vrijstelling, attest EVC, inburgeringscontract, attest aanmelding (niet ouder dan 3 maanden) Standaard voorrang en toewijzingsregels BVR art 17 Erkende SVK s gebruiken verplicht toewijzingssysteem obv puntensysteem. gebruiken verplicht systeem obv chronologie (art. 18 tot 20, hier niet verder behandeld) 21 1 TOEWIJZINGSREGELS: Bij toewijzing achtereenvolgend rekening houden met: (opmerking; Verhaalmogelijkheden tegen onterechte toewijzing; zie verhaal) nvt SVK art Rationele bezetting: - art. 5 van SVK- blijft van toepassing: oppervlaktenormen Vlaamse huursubsidie rekening houden met kinderen die geplaatst zijn, coouderschap, omgangsrecht ook als daardoor de kinderen niet permanent in de woning verblijven. KH kan schriftelijk verzaken aan dit recht (en ook dit verzaken elk moment herroepen) - (Gezinshereniging: zie bijzondere situaties.), behalve - gezinshereniging - niet meer: SLK op overschot (opgenomen in MB (?)) nvt Absolute voorrangsregels: achtereenvolgens - KH die bij een toewijzing benadeeld werd (goedgekeurd door ofwel niet tijdig reageren ofwel terecht bevonden betwisting; zie art. 30) - KH van het SVK die wegens werken (VWC art. 18 en/of 90; investeringssubsidies) herhuisvest moet worden - (Gezinshereniging: zie bijzondere situaties.) SVK s kunnen absolute voorrang verlenen aan KH die zelf aangepaste woning aanbrengt (optioneel). SVK kan de woning weigeren obv contractvoorwaarden, kwaliteit of comfort Vergelijkbaar Nieuw: - Verhuis nav gesubsidieerde werken - gezinshereniging nvt BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 6

7 BVR art 21 3 MB (volgt) 3. Puntensysteem: - vier verplichte gewogen prioriteiten; woonnood, kinderlast, ABI en mutatievraag zittende huurder, - twee optionele prioriteiten; aantal jaren in inschrijvingsregister, aantal jaren dat de KH in gemeente verblijft (Minister definieert; MB volgt) nvt BVR art Chronologie van inschrijving; inschrijvings-datum. nvt 22 Verhuurder kan toewijzing weigeren aan KH die huurder van een ( de) sociale verhuurder is of geweest is als: - huurovereenkomst beëindigt obv niet meer voldoen aan de voorwaarde bezit woning, ernstige tekortkoming huurdersverplichtingen of wanbetaling - die woning heeft verlaten en wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet is nagekomen Indien wegens wanbetaling huurovereenkomst werd beëindigd, kan toewijzing alleen maar worden geweigerd als: - KH op ogenblik van toewijzing de schulden aan de e verhuurder nog niet heeft afgelost - De KH niet tot collectieve schuldenregeling is toegelaten, of niet in budgetbegeleiding of budgetbeheer bij erkende instelling voor schuldbemiddeling. (problematisch: uitgebreid tot alle verhuurders) Gevolgen zwarte lijst? Verhuurder kan ipv toewijzing te weigeren de aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen. (beslissing weigering of bijkomende voorwaarden grondig motiveren + aan KH betekenen binnen 14 dagen na de beslissing, met vermelding verhaalrecht) (Verhaalmogelijkheden; zie verhaal) BVR Art. 23 Woningen gerealiseerd of gefinancierd ifv bijzonder programma: verbintenissen gaan voor op de toewijzingsregels (weinig of niet van toepassing bij SVK s) 24 Individuele afwijkingen: (opgelet: woning moet altijd voldoen aan voorwaarden rationele bezetting) Versnelde toewijzing van een KH; de verhuurder kan: - afwijken van de toewijzingsregels - gebaseerd op bijzondere omstandigheden sociale aard Indien onvoldoende gemotiveerd: toezichthouder kan opleggen alle afwijkingen eerst aan hem voor te leggen. Daklozen: OCMW kan versnelde toewijzing vragen: - Verhuurder kan als voorwaarde begeleidende (oude afwijkingsmogelijkheden worden verlaten) BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 7

8 maatregelen stellen - Verhuurder kan weigeren indien o geen begeleidende maatregelen, o dakloze niet akkoord gaat met deze begeleiding, o meer dan 4% toewijzingen obv deze afwijking, o OCMW financiële verantwoordelijkheid niet wil dragen Verhuurder geeft beslissing binnen de maand na aanvraag. Bijzondere situaties: de gezinshereniging. BVR art 10 BVR art 9 Een KH die een gezinshereniging plant deelt dit mee op het ogenblik van inschrijving. Hij verstrekt de gegevens van de leden van het gezin in het buitenland. De KH moet zich inschrijven voor woning die hieraan voldoet Als op het moment van de toewijzing van een mogelijke woning die aangepast is aan de gezinshereniging, deze gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden, wordt aan de KH een woning toegewezen die voldoet aan de huidige gezinssamenstelling. Deze KH krijgt op absolute prioriteit (volgorde; zie absolute prioriteiten) op een woning die voldoet aan de voorwaarde van rationele bezetting aan de huidige gezinssituatie. Toewijzingsreglement (en lokale invulling) BVR art 25 Gemeente = gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband BVR art 26 1 Als gemeente rekening wil houden met - lokale binding KH ; - woonbehoefte specifieke doelgroepen; - verstoorde of bedreigde leefbaarheid in wijken of complexen kan ze specifieke toewijzingsregels opstellen. Dit kan zowel voor alle sociale huurwoningen als voor een deel ervan. Ze moet de verhuurders en de relevante huisvesting- en welzijnsdiensten hierin betrekken. Gemeente legt dit toewijzingsreglement (en elke wijziging) ter goedkeuring voor aan het Departement (objectieve gegevens, onderbouwing noodzaak). In dit dossier: - gemeentelijke beslissing, de gevolgde procedure tot BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 8

9 totstandkoming - advies van de verhuurders en de relevante woon- en welzijnsdiensten. (verdere procedure: zie 26) BVR art 27 Lokale binding KH met de gemeente: mogelijkheid tot uitbreiding van de invulling inwoner van de gemeente / werkingsgebied. (vb.: van wie schoolgaande kinderen naar een school gaan in de gemeente) BVR art 28 Woonbehoefte specifieke doelgroepen: doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden. Gemeente kan ze voorrang geven bij toewijzing (toepassing rationele bezetting). Voorwaarden: - toewijzingreglement met doelgroepenplan - plan opgesteld in samenspraak met de lokale besturen en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren - gemeente maakt gebruik van de gegevens lokaal sociaal beleidsplan. - Doelgroepenplan omvat minstens: o Omschrijving doelgroep o Hun specifieke problemen o Cijfergegevens aantal (indien beschikbaar) o Flankerende maatregelen genomen door lokale besturen en lokale welzijnsdiensten BVR art 29 Bewaken van de leefbaarheid: als wordt aangetoond dat leefbaarheid wijken/gebouwen ernstig bedreigd of verstoord is: preventieve en curatieve maatregelen. Voorwaarden: - toewijzingsreglement bevat leefbaarheidsplan - plan opgesteld is samenspraak met bewoners, lokale besturen + lokale huisvestings- en welzijnsactoren - plan vertrekt van vastgestelde of te verwachten leefbaarheidsproblemen - probleemanalyse ondersteunt met cijfergegevens Maatregelen beogen een wijziging in gedrag of houding bewoners en verbeteren kwaliteit woonomgeving (voorbeelden; zie 19 3) Ook mogelijk: - wijziging bewonerssamenstelling beogen (gepaard met hogerstaande maatregelen, plus compenserende maatregelen voor de geweerden ) - hogere inkomensgrenzen (alleen op gebouwen of wijken) als: (nu SVK-), maar initiatiefrecht bij gemeente (maar toepasbaar bij SVK s?) BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 9

10 o gemiddeld inkomen huurders lager dan inkomensgrens, en o in de gemeente minimum 4% sociale huurwoningen Verhaal 30 1 Decreet van 1 juni 2001 over het klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen is van toepassing op de beslissingen tot toewijzing door een SVK Zie SVKklachtenproce dure 30 1 Verhaal tegen een obv art 22 geweigerde toewijzing: Verhaalmogelijkheden/procedure (stappen): 1. KH die meent zo onterecht te zijn geweigerd kan verhaal aantekenen: - binnen 30 dagen na datum beslissing - met aangetekende en gemotiveerde brief - vragen naar beoordeling toezichthouder. 2. De toezichthouder beoordeelt gegrondheid en bezorgd dit aan verhuurder én KH (30 dagen na afgifte aangetekende zending). 3. Verhuurder bezorgt gemotiveerde beslissing om weigering al dan niet te behouden aan KH (+ afschrift aan toezichthouder) binnen 60 dagen na aangetekende zending KH. 4. Indien binnen 60 dagen geen beslissing; KH beschikt over voorrang BVR art 30 2 Verhaal omdat KH meent benadeelt te zijn bij een toewijzing: Verhaalmogelijkheden/procedure: 1. KH die meent benadeeld te zijn bij een toewijzing kan verhaal aantekenen: - binnen 6 maanden na betwiste toewijzing - met aangetekende en gemotiveerde brief - vragen naar beoordeling toezichthouder. 2. De toezichthouder beoordeelt gegrondheid en bezorgd dit aan verhuurder én KH (30 dagen na afgifte aangetekende zending). 3. Verhuurder bezorgt gemotiveerde beslissing aangaande de betwiste toewijzing aan KH (+ afschrift aan toezichthouder) binnen 60 dagen na aangetekend schrijven KH. 4. Als verhuurder vindt dat KH is benadeelt beschikt hij over een voorrang bij volgende toewijzing 5. Indien binnen 60 dagen geen beslissing; KH beschikt over voorrang BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 10

11 BVR art 30 2 BVR art 30 3 Verhaal omdat geen afwijking werd toegestaan Welke afwijkingen: - inschrijving: afwijking op meerderjarigheid nav zelfstandig wonen - inschrijving: afwijking inkomensvoorwaarde nav collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of beheer - versnelde toewijzing Verhaalmogelijkheden/procedure: 1. KH die meent in aanmerking te omen voor een afwijking, maar waarbij de verhuurder dit weigert; kan verhaal aantekenen: - geen termijn - met aangetekende en gemotiveerde brief - vragen naar beoordeling toezichthouder 2. De toezichthouder beoordeelt gegrondheid en bezorgd dit aan verhuurder én KH (30 dagen na afgifte aangetekende zending). 3. Verhuurder bezorgt gemotiveerde beslissing aangaande de betwiste toewijzing aan KH (+ afschrift aan toezichthouder) binnen 60 dagen na aangetekend schrijven KH. 4. Als verhuurder vindt dat KH is benadeeld beschikt hij over een voorrang bij volgende toewijzing 5. Indien binnen 60 dagen na brief KH geen beslissing; KH beschikt over voorrang Verhaal tegen schrappen uit het inschrijvingsregister Verhaalmogelijkheden/procedure: 1. KH die meent onterecht uit het inschrij-vingsregister te zijn geschrapt kan verhaal aantekenen: - binnen 30 dagen na melding schrapping - met aangetekende en gemotiveerde brief - vragen naar verhuurder om de beslissing te herzien 2. De verhuurder deelt zijn beslissing mee met aangetekende brief (30 dagen na afgifte aangetekende zending KH). 3. Bij weigering: KH kan daarop een beoordeling vragen aan de toezichthouder - binnen 30 dagen na brief verhuurder - met aangetekende en gemotiveerde brief 4. De toezichthouder beoordeelt gegrondheid en bezorgd dit aan verhuurder én KH (30 dagen na afgifte aangetekende zending KH stap 3). 5. De verhuurder bezorgt gemotiveerde beslissing om schrapping al dan niet te behouden (+ afschrift aan toezichthouder) binnen 60 dagen na aangetekend schrijven KH stap 3. BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 11

12 6. Indien binnen 60 dagen na brief KH stap 3 geen beslissing; schrapping wordt ongedaan gemaakt BVR art 30 4 Verhaal omdat huurder meent dat huurovereenkomst onterecht wordt ontbonden: Wordt opgenomen in nota: BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. 2. Verhuren. Onderzoek naar het voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen BVR art 52 1 De KH geeft door zijn aanvraag en inschrijving aan het SVK de toestemming de noodzakelijke documenten op te vragen. Hiervoor moet het SVK beroep doen op informatie die hem elektronisch kan worden bezorgd. Als op die manier geen of onvoldoende info wordt bekomen, wordt aan de KH gevraagd de nodige gegevens te bezorgen. De documenten worden opgevraagd bij o.m. volgende bevoegde overheden, instellingen en lokale besturen : - Rijksregister - Kruispuntbank sociale zekerheid - Federale overheidsdienst Financiën - Kruispuntbank Inburgering - Huizen van het Nederlands - Onthaalbureaus - Coördinatiecel Vlaamse E-government - Onderwijsinstellingen (mogelijkheid integreren in SVK-Admin) Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw Swa Silkens Zie ook volgende (komende) nota s over BVR: 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels 2. Huur en verhuurmodaliteiten 3. Sancties BVR sociaal huurstelsel 2007, schematisch overzicht blz. 12

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Cel huisvesting gemeente - OCMW INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Het OCMW treedt op als verhuurder van de sociale woningen.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

Huurreglementering van de Sociale. Huisvesting in Vlaanderen. Evan Michiels

Huurreglementering van de Sociale. Huisvesting in Vlaanderen. Evan Michiels Huurreglementering van de Sociale Huisvesting in Vlaanderen Evan Michiels Inleiding Huurreglementering van de huisvesting in Vlaanderen 26 mei 2014 2 Wie is bevoegd? Sociale woninghuur = een gewestelijke

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale huurbesluit wil ik alle actoren in het veld van de sociale huisvesting wegwijs maken in de belangrijke wijzigingen die de Vlaamse regering heeft aangebracht

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 12 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS Verwijzend naar het overdrachtenbesluit van 29.09.2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2011 Toewijzingsreglement sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/629 894 CONTACTPERSOON: AKKO DESCHUYTTER INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN blz. 1/35 Inhoud Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen...

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW MEULEBEKE BONESTRAAT 24 8760 MEULEBEKE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012 INSCHRIJVINGSFORMULIER 2012 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke documenten bij het

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie