INTERN HUURREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT"

Transcriptie

1 INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur , , , , , , , en Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering dd (B.S ) tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, het genaamde Kaderbesluit Sociale Huur en in deze tekst verder het KSH genoemd, dient elke sociale huisvestingsmaatschappij een intern huurreglement op te maken. Dit besluit bepaalt dat volgende zaken minstens moeten worden opgenomen: de invulling van de rationele bezetting, het toewijzingssysteem, de toepassing van de facultatieve schrappingsgronden, de toepassing van de optionele voorrangsregels, de toepassing van de facultatieve opzeggingsgrond en de keuze voor de storting van de waarborg in handen van de verhuurder, in casu CVBA Diest-Uitbreiding en verder DU genoemd. Dit document moet elke verhuurder ten laatste vier maanden na de inwerkingtreding van het kaderbesluit overmaken aan de toezichthouder. Het interne huurreglement is een openbaar document dat ter beschikking wordt gesteld van de (kandidaat-)huurder die kennis moet kunnen nemen van de gehanteerde regels. Het interne huurreglement kan te allen tijde worden aangepast en dus ook wanneer er later op lokaal niveau een specifiek toewijzingsreglement zou worden ontwikkeld. Op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering dd (B.S ) tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders en in deze tekst BKH, dienen ook bepaalde aspecten in het intern huurreglement opgenomen te worden. I. KADERBESLUIT SOCIALE HUUR (KSH) A. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN (art. 3 6 KSH) Een natuurlijke persoon kan zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: 1 hij is of meerderjarig, of minderjarig ontvoogd of minderjarig die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst; Bij de inschrijving meldt de persoon die zich wil inschrijven wie als toekomstige referentiehuurder wordt aangewezen. 2 hij beschikt, samen met zijn gezinsleden, niet over een inkomen in het referentiejaar, dat de volgende grenzen overschrijdt (voor het jaar 2008,nadien jaarlijks te indexeren); euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; euro voor een alleenstaande persoon met een handicap en die geen andere personen ten laste heeft; euro, verhoogd met euro per persoon ten laste voor anderen. Als de persoon die zich kandidaat wil stellen, samen met zijn gezinsleden tijdens het referentiejaar geen inkomen had, wordt het inkomen in aanmerking genomen van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd

2 Als het inkomen van het referentiejaar de grens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag daaronder gedaald is, kan de persoon worden ingeschreven. Deze inkomensgrenzen worden minimaal om de vier jaar door de minister geëvalueerd. Daarbij wordt nagegaan of de evolutie van de grenzen de evolutie van de lonen uit arbeid benadert. Het resultaat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Voor de toepassing van 1 en 2 hierboven worden de volgende personen niet beschouwd als gezinsleden: a. de echtgenoot van de persoon die zich wil inschrijven, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is; b. een of meer andere personen dan de persoon, vermeld in punt a hiervoor, die op het ogenblik van de inschrijving samenwonen met de persoon die zich wil inschrijven, en die duidelijk de sociale huurwoning niet met die persoon gaan betrekken. 3 hij heeft, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. De persoon die zich wil inschrijven, kan bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarde via een verklaring op eer voor wat betreft de onroerende goederen in het buitenland. De volgende woningen worden niet in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de inschrijvingsvoorwaarde 1 de woning in het Vlaamse Gewest, die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en die wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen; 2 de woning in het Vlaamse Gewest die maximaal twee maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is; In dit geval moet de persoon die zich kandidaat wil stellen, de woning bewoond hebben op de datum waarop de woning onbewoonbaar is verklaard met toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet of op de datum van het conformiteitsonderzoek dat aanleiding heeft gegeven tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode. 3 de woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is en die bewoond wordt door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen; 4 de woning die bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor een ADLwoning, vermeld in artikel 1, 8, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken. 5 de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is; 6 de woning die moet worden ontruimd met toepassing van artikel 18, 2, tweede lid, artikel 26, 60, 3, en artikel 90, 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode; 7 de woning die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden tonen de bereidheid om Nederlands aan te leren; 5 hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden zijn bereid het inburgeringstraject te volgen overeenkomstig het Inburgeringsdecreet voor zover hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden een verplichte inburgeraar zijn; 6 hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, of hij en, in - 2 -

3 voorkomend geval, zijn gezinsleden zijn ingeschreven op een referentieadres. DU kan in individuele gevallen afwijken van de tweede inschrijvingsvoorwaarde, voor zover de persoon die zich wil inschrijven tot een collectieve schuldenregeling is toegelaten overeenkomstig artikel 1675/9 van het Gerechtelijk Wetboek, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling. In dit geval wordt het actueel besteedbaar inkomen van de persoon die zich wil inschrijven in aanmerking genomen en getoetst aan de inkomensgrenzen. Als een persoon zich wil inschrijven voor een sociale assistentiewoning gelden naast de voorwaarden, hierboven vermeld onder 2, 4, 5 en 6, de volgende voorwaarden: 1 hij of een van zijn gezinsleden is minstens 65 jaar oud; 2 hij heeft samen met zijn gezinsleden, geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad in de periode van tien jaar voor de inschrijvingsdatum; 3 hij heeft samen met zijn gezinsleden, geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is. De verklaring op erewoord wordt geldig na validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan erkennen. Voor wat de vierde en vijfde inschrijvingsvoorwaarde betreft, wordt verder verwezen naar artikels 4, 5 en 6 van het KSH. B. INSCHRIJVINGSREGISTER (art KSH) en BKH DU houdt een register bij waarin volgens de chronologische volgorde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving, de kandidaat-huurders worden ingeschreven, met vermelding van de eventuele voorrangsregels. Het moment van indiening dat de chronologie bepaalt, is dat waarop alle noodzakelijke stukken ter beschikking van DU zijn. Deze datum is de inschrijvingsdatum. De kandidaat-huurders krijgen een unieke dossiercode, die bestaat uit achtereenvolgens het jaartal, de maand en de dag van de inschrijvingsdatum in numerieke vorm, gevolgd door een volgnummer. Het jaar wordt in vier cijfers uitgedrukt, de maand en de dag in twee cijfers en het volgnummer in drie cijfers. Dat volgnummer geeft de chronologische volgorde van de inschrijvingen op die dag weer. Die gegevens worden telkens gescheiden door een punt. Die dossiercode kent een volgorde die bepaald wordt door de achtereenvolgende volgordes van de opgesomde gegevens. De kandidaat-huurder kan het type en de ligging van de woningen aangeven waarvoor hij zich wil inschrijven. In samenhang hiermee kan hij de maximale huurprijs opgeven die hij wenst te betalen. In dit kader geeft DU toelichting bij de huurprijsberekening en de huurprijzen van de woningen van het gekozen type met de gekozen ligging. De desgevallend opgegeven maximale huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geactualiseerd. Met behoud van de toepassing van de vorige alinea, mag de voorkeur van de kandidaat-huurder met betrekking tot het type en de ligging van de woningen waarvoor hij zich wil inschrijven, niet leiden tot een te beperkte keuze. DU weigert die voorkeur als hij van oordeel is dat die voorkeur kennelijk een te beperkt aandeel van het patrimonium betreft of als die voorkeur ertoe leidt dat een toewijzing onmogelijk wordt. In afwijking van de vorige twee alineas, kan een kandidaat-huurder die zich ingeschreven heeft voor een sociale assistentiewoning, zijn voorkeur beperken tot de sociale assistentiewoningen die behoren tot het patrimonium van DU

4 De kandidaat-huurder kan zijn voorkeur wijzigen qua typologie of keuzegebied in het bestaande patrimonium bij de actualisatie, bij de eerste toewijzing van een woongelegenheid, bij wijziging van gezinssamenstelling of mits een schriftelijke aanvraag, zonder dat dit invloed heeft op inschrijvingsnummer of inschrijvingsdatum. DU hanteert geen keuzedata voor de verschillende keuzegebieden, zodat alle keuzedata van de kandidaathuurder gelijk zijn aan de inschrijvingsdatum. Als een kandidaat-huurder uit het register wordt geschrapt, wordt de reden van deze schrapping in het register bewaard tot de eerstvolgende actualisatie van het register werd voltooid. Een schriftelijke of digitale versie van het register zonder persoonsgebonden gegevens ligt ter inzage van de kandidaat-huurder. De inschrijvingsregisters worden in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarde (zie blz. 1: A. Inschrijvingsvoorwaarden, 2 ), rekening houdend met zijn gezinssituatie, behalve als die controle werd uitgevoerd na 1 januari van het vorige kalenderjaar. Uiterlijk op 1 juni wordt een brief aan de kandidaat-huurders over de actualisering verstuurd. Bedoelde brief wordt verzonden naar het laatst bekende adres in het rijksregister, tenzij uitdrukkelijk werd verzocht om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. Als de kandidaat-huurder niet binnen de in de eerste brief vermelde termijn antwoordt, wordt een herinneringsbrief aangetekend verzonden, met de mededeling dat de kandidaat-huurder wordt geschrapt als hij niet reageert binnen de in die herinneringsbrief vastgestelde termijn, zonder dat die minder dan vijftien kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief mag zijn. Als de kandidaat-huurder niet reageert, geldt deze brief als schriftelijke melding van de schrapping. Bij de actualisatie worden volgende kandidaat-huurders geschrapt: 1) die niet meer ingeschreven willen blijven; 2) die niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoen; 3) die niet of niet tijdig reageerden op de herinneringsbrief m.b.t. de actualisering; 4) van wie de brief m.b.t. de actualisering onbestelbaar terugkeerde. 5) indien blijkt dat de gevraagde gegevens onvolledig zijn en onvolledig blijven na een nieuwe herinneringsbrief. C. SCHRAPPINGSGRONDEN (art. 12 KSH) Tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister wordt overgegaan in de volgende gevallen: 1) als de kandidaat-huurder een woning die hem aangeboden wordt, heeft aanvaard. Schriftelijke procedure: in dit geval gebeurt de schrapping automatisch en volgt geen schriftelijke bevestiging aan de kandidaathuurder, gezien ook hier geen verhaalrecht nodig is. 2) als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarde (zie blz. 1: A. Inschrijvingsvoorwaarden, 2 ). Schriftelijke procedure: de kandidaat-huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met de reden van de schrapping en het verhaalrecht binnen de dertig dagen na de melding. 3) als bij de controle van de toelatingsvoorwaarden bij een aanbod van een woning blijkt dat de kandidaathuurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning. Schriftelijke procedure: de kandidaat-huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met de reden van de schrapping en melding van het verhaalrecht binnen de dertig dagen na de melding

5 4) als blijkt dat de kandidaat-huurder onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven. Schriftelijke procedure: de kandidaat-huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met de reden van de schrapping en melding van het verhaalrecht binnen de dertig dagen na de melding. 5) als de kandidaat-huurder daar schriftelijk om verzoekt. Schriftelijke procedure: in dit geval gebeurt de schrapping automatisch en volgt geen schriftelijke bevestiging aan de kandidaat-huurder, gezien ook hier geen verhaalrecht nodig is. 6) bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maanden. DU moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het nietreageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal 15 kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren. Schriftelijke procedure: De kandidaat-huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met de reden van de schrapping en melding van het verhaalrecht binnen de dertig dagen na de melding. 7) als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief die aangetekend werd verstuurd bij actualisering van het inschrijvingsregister, op voorwaarde dat hij minimaal één maand, vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de herinneringsbrief. Schriftelijke procedure: de kandidaathuurder wordt hiervan niet schriftelijk op de hoogte gebracht, gezien de herinneringsbrief dan geldt als schriftelijke melding van de schrapping overeenkomstig artikel 10, 2, tweede lid, en mits er melding is gegeven van het verhaalrecht tegen deze schrapping. Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen als vermeld in punt 6 hierboven (zie: C. Schrappingsgronden, 6) ), worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van een van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na het eerste niet-reageren wordt de kandidaat-huurder door DU op dat recht gewezen. Als de kandidaat-huurder voor de weigering van een aanbod gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij DU verzoeken om die weigering niet in rekening te brengen voor de schrappingsgrond in punt 6 hierboven (zie: C. Schrappingsgronden, 6) ). Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij DU verzoeken om hem een bepaalde tijd geen woning aan te bieden, zonder dat dat verzoek in aanmerking wordt genomen als weigering van een aanbod. Als blijkt dat DU ingaat op verzoeken die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal een jaar elk verzoek aan hem wordt voorgelegd. De Raad van Bestuur van DU heeft beslist over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning op voorwaarde dat zij de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning, verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de - 5 -

6 kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. De kandidaat-huurder wordt door DU altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping, behalve bij het aanvaarden van een aangeboden woning indien de kandidaat-huurder zelf schriftelijk verzoekt om geschrapt te worden bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning, verzonden naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt de volgende procedure gevolgd: 1) als slechts één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden. Hiertoe is een schriftelijke verklaring nodig van de kandidaat-huurder die afziet van zijn kandidatuur; 2) Als verschillende kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden, behoudt de persoon die zich opgegeven heeft als toekomstige referentiehuurder, het oorspronkelijke inschrijvingsnummer. Zijn wettelijke of feitelijke partner krijgt een inschrijvingsnummer dat gevormd is door de datum waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven in het inschrijvingsregister en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste inschrijving van de dag waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven. De andere kandidaat-huurders worden opnieuw ingeschreven met een nieuw inschrijvingsnummer. D. RATIONELE BEZETTING (art. 50 KSH) Bij het beoordelen van de rationele bezetting van een woning wordt rekening gehouden met samenstelling van het gezin van de huurder en de fysieke toestand van de huurder en van allen die met hem de woning betrekken of zullen betrekken. Hierbij telt een ongeboren kind na minstens 7 maanden zwangerschap van de moeder mee als persoon, mits voorlegging van attest gynaecoloog. Ook wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een coouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft men rekening houden zolang zij de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben bereikt en zolang hun deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren. Zij komen enkel in aanmerking voor de inkomensgrens en huurberekening indien zij gedomicilieerd zijn. De kandidaat-huurder kan schriftelijk verzaken aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit recht op elk ogenblik herroepen. Als de gezinshereniging, waarvoor een aanvraag werd of zal worden ingediend van de leden van het gezin in het buitenland en door de kandidaat-huurder medegedeeld op het ogenblik van de inschrijving, nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in het toewijzingssysteem (zie blz. 7: F. Toewijzingssysteem ). De factoren die de bezettingsgraad van een woning bepalen, in functie van de samenstelling van het gezin, zijn de grootte van een woning alsook het aantal slaapkamers en de grootte ervan, en het vooropgestelde - 6 -

7 aantal bewoners worden vastgesteld op de wijze die de minister bepaalt. De rationele bezettingsgraad per woongelegenheid bij toewijzing is als volgt vastgelegd: - Studio: geschikt voor een alleenstaande zonder kinderen, of 2 volwassenen met een partnerrelatie, tevens zonder kinderen. - Woning of appartement met 1 slaapkamer: geschikt voor een alleenstaande of een gezin zonder kinderen. - Gelijkvloerse woning met 2 slaapkamers: geschikt voor een alleenstaande, een (éénouder)gezin met één kind, twee inwoners zonder partnerrelatie of een gezin zonder kinderen. - Woning (met trappen) met 2 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met één kind, twee inwoners zonder partnerrelatie. - Appartement met 2 slaapkamers: geschikt voor een alleenstaande, een (éénouder)gezin met één kind, twee inwoners zonder partnerrelatie of een gezin zonder kinderen. - Appartement met 3 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met twee kinderen of drie volwassenen zonder partnerrelatie. - Appartement met 4 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met drie kinderen of vier volwassenen zonder partnerrelatie. - Woning met 3 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal twee en maximaal drie kinderen of een combinatie met meerdere volwassenen en/of kinderen waarvoor drie slaapkamers onontbeerlijk zijn. - Woning met 4 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal drie en maximaal vijf kinderen of een combinatie van meerdere volwassenen en/of kinderen waarvoor vier slaapkamers onontbeerlijk zijn. - Woning met 5 slaapkamers: geschikt voor een (éénouder)gezin met minimaal vier en maximaal zeven kinderen. Indien geen geschikte kandidaat-huurders meer voorhanden zijn die beantwoorden aan de vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt stapsgewijze uitgekeken naar de kandidaat-huurders waarvan de gezinssamenstelling 1 persoon minder telt. Als een huurder een onderbezette woning bewoont, betaalt hij een maandelijkse vergoeding die aan de reële huurprijs wordt toegevoegd. Een woning wordt als onderbezet beschouwd als ze door minder dan het minimale aantal bewoners wordt bewoond. Een alleenstaande ouder wordt voor deze berekening als twee bewoners geteld. Het minimale aantal bewoners is gelijk aan het vooropgestelde aantal bewoners, verminderd met één. In afwijking hiervan, is het minimale aantal bewoners in de volgende gevallen gelijk aan het vooropgestelde aantal bewoners, verminderd met twee: 1) als de woning wordt bewoond door een huurder categorie a), b) of c) van de Vlaamse Wooncode a) huurder categorie a: de particuliere ondertekenaar of ondertekenaars bij de aanvang van de huurovereenkomst; b) huurder categorie b: de persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst, vermeld in a), met de in a) vermelde persoon. De personen die vermeld zijn onder a) en b), brengen DU van een sociale huurwoning onverwijld op de hoogte van hun burgerlijke staat; c) huurder categorie c: de partner die onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden feitelijk samenwoont met de in a) vermelde persoon en die, op voorwaarde dat de in a) vermelde persoon en DU ermee instemmen, de huurovereenkomst mee ondertekent; - 7 -

8 die 55 jaar of ouder is; 2) als DU een individuele gemotiveerde afwijking aanvaardt, met kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Het vooropgestelde aantal bewoners en de opname daarvan in dit intern huurreglement, worden vastgesteld op de wijze die de minister bepaalt. DU kan een soepelere invulling geven aan het vooropgestelde aantal bewoners, mits motivering op basis van een dreiging van te grote bewonersdichtheid of van een tekort aan aanbod van bepaalde woningtypes. De maandelijkse vergoeding is gelijk aan 25 euro (voor het jaar 2008,nadien jaarlijks te indexeren), vermenigvuldigd met het verschil tussen het reële aantal bewoners van de woning en het minimale aantal. Die vergoeding kan alleen worden aangerekend als de huurder weigert om zich kandidaat te stellen voor een aangepaste woning in dezelfde omgeving, voor zover dat er niet toe leidt dat de aangepaste huurprijs, van die woning meer dan 3% meer bedraagt dan de aangepaste huurprijs van de onderbezette woning, of als de huurder tweemaal een aangeboden aangepaste woning in dezelfde omgeving weigert. De vergoeding moet worden betaald vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vaststelling van de gevallen, vermeld in de vorige alinea. E. TOELATINGSVOORWAARDEN (art KSH) Een kandidaat-huurder kan worden toegelaten tot een sociale huurwoning als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden (zie blz. 1: A. Inschrijvingsvoorwaarden ). In de volgende gevallen wordt de echtgenoot van de kandidaat-huurder niet mee in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden: 1 als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld; 2 als er gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding; 3 als er een vermoeden van afwezigheid als vermeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld. Ingeval de op de derde toelatingsvoorwaarde, uitzondering 2, 3, 4, 6 of 7 van toepassing is (zie blz. 1: A. Inschrijvingsvoorwaarden 3 ), moet de kandidaat-huurder binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning de woning vervreemden. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij DU verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen. Voor wat de taal- en inburgeringsbereidheid als toelatingsvoorwaarde betreft, wordt verder verwezen naar artikels 15 en 16 van KSH. F. TOEWIJZINGSSYSTEEM (art KSH) De toewijzingen en verhuringen gebeuren in principe door het Directiecomité van DU. In de uitzonderlijke gevallen dat een toewijzing mogelijk is vòòr een eerstvolgend Directiecomité waarbij leegstand zoveel mogelijk kan worden vermeden, wordt machtiging verleend aan de directeur en de voorzitter om deze toewijzing goed te keuren. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur van DU wordt over alle toewijzingen en verhuringen verslag uitgebracht en ter bekrachtiging voorgelegd. Overeenkomstig artikel 17 van het KSH is DU verplicht te kiezen voor het zgn. eerste toewijzingssysteem waarbij achtereenvolgens wordt rekening gehouden met: 1) de rationele bezetting van de woning; 2) de absolute voorrangsregels, hierna vermeld, achtereenvolgens: 1 de kandidaat-huurder of één van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de - 8 -

9 huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking of de kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is (ADL-woningen); 1 bis: de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning DU die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, 1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode (De omvang van de woning moet minstens beantwoorden aan de woningbezetting. De Vlaamse Regering stelt de normen voor de vereiste minimale omvang van de woning vast in relatie tot de gezinssamenstelling); 1 ter: de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van DU en die met toepassing van artikel 92, 3, eerste lid, 12 van de Vlaamse Wooncode verplicht is te verhuizen naar een andere sociale huurwoning (instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is als bepaald door de Vlaamse Regering, en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij DU een gemotiveerde afwijking toestaat); 1 quater de kandidaat-huurder met toepassing van het vierde lid onder K. Verhaal hierna; 2 de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die overeenkomstig artikel 18, 2, tweede lid, 26, 60, 3, en 90, 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode opnieuw moet worden gehuisvest; 3 de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van DU die aan de rationele bezetting voldoet, als de huurder zijn verplichtingen als kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, vijfde en zesde lid van het KSH, is nagekomen; 4 de kandidaat-huurder, vermeld onder D. rationele bezetting, derde alinea; 5 de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een onroerend of roerend goed als vermeld in artikel 20, 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, op de datum waarop dat overeenkomstig artikel 20, 2, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode in een proces-verbaal werd vastgesteld; 6 de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die : a) onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was; b) met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is of het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, voor zover die woning op het technisch verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken Omhulsel of Binnenstructuur ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft; 7 de kandidaat-huurder die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die woning deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan; - 9 -

10 8 de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is. Als de kandidaat-huurder op het moment van zijn kandidaatstelling al huurder is van DU, hoeft hij niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde, zoals beschreven onder blz. 1: A. Inschrijvingsvoorwaarden, 2 ). Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts éénmaal aanleiding geven tot de voorrang, vermeld onder 5, 6 en 7 hierboven. Om in aanmerking te komen voor deze voorrang, moet de kandidaathuurder de woning, het onroerend goed of de kamer sedert ten minste zes maanden bewoond hebben. Bovendien wordt de voorrang, vermeld onder 5 en 6 hierboven, alleen verleend als de kandidaathuurder zich ten laatste twee maanden na de vaststelling in een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring heeft ingeschreven in het inschrijvingsregister. De voorrang, vermeld onder 7 hierboven, wordt alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de kennisneming van de akte van onteigening of de datum van de akte van eigendomsoverdracht in het geval van een minnelijke aankoop, heeft ingeschreven in het inschrijvingsregister. Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld onder 3 hierboven beantwoordt, kan na de tweede weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel. Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld onder 5 en 6 hierboven beantwoordt, kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel. 3 de optionele voorrangsregels, hierna vermeld, achtereenvolgens: De raad van bestuur van DU heeft beslist, om na toepassing van de verplichte voorrangsregels, ook voorrang te geven aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van een gemeente binnen het werkgebied van DU (Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Kortenaken), en dit voor het volledige patrimonium met uitzondering van het patrimonium op het grondgebied van Kortenaken en Bekkevoort (inclusief deelgemeenten) (zie hierna). Voor het patrimonium van DU op het grondgebied van Kortenaken (inclusief deelgemeenten), geldt het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Kortenaken dd dat het volgende bepaalt: 1 Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die gedurende de laatste 6 jaar 3 jaar in Kortenaken gewoond heeft. 2 Daarna wordt er voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die 15 jaar aaneensluitend inwoner is geweest van de gemeente Kortenaken. Zijn hierna geen dergelijke kandidaat-huurders meer in Kortenaken, dan wordt opnieuw de eerste optionele voorrangsregel van kracht (in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van een gemeente binnen het werkgebied van DU). Voor het patrimonium van DU op het grondgebied van Bekkevoort (inclusief deelgemeenten), geldt het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Bekkevoort dd dat het volgende bepaalt: 1 Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die gedurende de laatste 6 jaar 3 jaar in

11 Bekkevoort gewoond heeft. 2 Daarna wordt er voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die 15 jaar aaneensluitend inwoner is geweest van de gemeente Bekkevoort. Zijn hierna geen dergelijke kandidaat-huurders meer in Bekkevoort, dan wordt opnieuw de eerste optionele voorrangsregel van kracht (in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van een gemeente binnen het werkgebied van DU). 4 de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. G. TOEWIJZING WEIGEREN OF VERSNELDE TOEWIJZING (art KSH) DU kan de toewijzing van een woning gemotiveerd weigeren aan de kandidaat-huurder die huurder van DU is of geweest is en: 1 van wie de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van artikel 98, 3, 2, van de Vlaamse Wooncode. 2 die de woning van DU bewoont of heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is. Als de huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan DU, kan DU de toewijzing van een woning weigeren als de kandidaat-huurder op het ogenblik van de toewijzing de schulden nog niet heeft afgelost. In afwijking hiervan kan DU, als de kandidaat-huurder in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, de toewijzing slechts weigeren, als op het ogenblik van de toewijzing minder dan 75% van de schulden zijn afgelost. Als de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen en er is een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgesteld, kan DU de toewijzing niet weigeren. In uitzonderlijke gevallen kan DU de toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaat-huurder voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de kandidaat-huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners. In de motivatie wordt uitdrukkelijk vermeld waarom een proefperiode niet volstaat voor de kandidaat-huurder. Als blijkt dat DU op die basis toewijzingen weigert die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal een jaar elke beslissing tot weigering op die basis aan hem wordt voorgelegd. In plaats van de toewijzing te weigeren kan DU de kandidaat-huurder de aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen. In dat geval sluit een welzijns- of gezondheidsvoorziening een begeleidingsovereenkomst met de kandidaat-huurder. Schriftelijke procedure: DU is op straffe van nietigheid van de beslissing verplicht om de gemotiveerde weigering tot toewijzing binnen veertien dagen na de beslissing aan de kandidaat-huurder te betekenen met melding van het verhaalrecht, vermeld onder K. Verhaal hierna. Als de toewijzing van een woning wordt geweigerd, kan het aanbieden van een woning tijdens een periode van maximaal een jaar na de weigering worden opgeschort. Als het gaat om woningen die gerealiseerd of gefinancierd zijn in het kader van een bijzonder programma en onder beding van specifieke verbintenissen, zijn de bepalingen onder F. Toewijzingssysteem alleen van toepassing voor zover die verbintenissen zijn nagekomen. In dat geval kan er ook worden afgeweken van de inkomensvoorwaarde die geldt als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde. DU kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van het

12 toewijzingssysteem. De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. De toezichthouder oefent het toezicht uit op het versneld toewijzen. Als blijkt dat DU versnelde toewijzingen doorvoert die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan hij beslissen dat elke beslissing tot versneld toewijzen gedurende maximaal een jaar aan hem wordt voorgelegd. Het OCMW dat bevoegd is voor de hulpverlening aan een dakloze, kan ten behoeve van die dakloze een versnelde toewijzing vragen, in overleg met het OCMW van de gemeente waar de betrokken woning gelegen is. (A) Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen. (B) Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van de volgende personen een versnelde toewijzing van een woning vragen: 1 een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; 2 een dakloze. (C) Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of een ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, een versnelde toewijzing van een woning vragen. (D) DU kan als voorwaarde voor een toewijzing stellen dat andere begeleidende maatregelen dan haar basisbegeleidingstaken,aangeboden worden door de aanvragers, vermeld in de vier alineas hierboven (A-B- C-D), of door een andere welzijns- of gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. De begeleidende maatregelen worden opgenomen in een begeleidingsovereenkomst tussen de kandidaathuurder en de aanvragers of andere welzijns- of gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen en ook in staat zal zijn om zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen een duidelijk afgebakende termijn. Als voor een persoon voor wie een versnelde toewijzing is gevraagd op het einde van een begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld dat een voortzetting van de begeleidende maatregelen noodzakelijk is, wordt de begeleidingsovereenkomst verlengd voor een duidelijk afgebakende termijn. DU kan het verzoek alleen weigeren als: 1 de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen; 2 niet wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in de vorige alinea; 3 DU in het jaar van de aanvraag al 5% toewijzingen heeft gedaan op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing, vermeld in de vier alineas (A-B-C-D) hierboven. Het percentage van 5% wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het aantal toewijzingen van de vijf jaren die voorafgaan aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. De toewijzingen in het kader van de herhuisvesting omwille van renovatie worden niet mee in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal toewijzingen

13 4 in het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, vermeld in artikel 28 KSH, de persoon voor wie een versnelde toewijzing wordt gevraagd, behoort tot een doelgroep waarvoor een voorrang van minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is bepaald. De gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, kan samen met DU en de aanvragers, vermeld in de vier alineas (A-B-C-D) hierboven, afspraken maken over de verdeling van het percentage van 5% hierboven vermeld, en een spreiding van de toewijzingen over het jaar. De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de voorwaarde van rationele bezetting. H. WAARBORG (art. 37 KSH) De waarborgregeling, vermeld in artikel 10 van afdeling II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, geldt voor de garantie van de naleving van de huurdersverplichtingen in het kader van dit besluit. De basis voor de berekening van de waarborgsom is de basishuurprijs. De Raad van Bestuur van DU heeft beslist dat de waarborg in haar handen wordt gestort en niet wordt geplaatst op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder. Overeenkomstig het KSH bedraagt de waarborg in dat geval maximaal twee maanden de basishuurprijs, met een maximum van 800 euro (jaarlijks te indexeren). De waarborg wordt verhoogd met de in de loop van de huurovereenkomst gekapitaliseerde intresten tegen een intrestvoet die minimaal gelijk is aan de creditrentevoet, vermeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de VMSW. De huurder heeft het recht om de waarborg met maandelijkse betalingen samen te stellen. De betalingen brengen intresten op voor de huurder tegen de in vorige alinea vermelde intrestvoet. Als de huurder hiervan gebruik wil maken, betaalt hij daarvoor een administratieve vergoeding van 10 euro ( jaarlijks te indexeren). Het bedrag dat hij voor de aanvang van de huurovereenkomst moet betalen als eerste betaling om de waarborg samen te stellen is minimaal gelijk de reële huurprijs. Het saldo van de waarborg, verhoogd met de administratieve vergoeding, betaalt hij in de achttien daaropvolgende maanden met gelijke bedragen aan DU. De maandelijkse betalingen doet hij tegelijkertijd met de betaling van de huurprijs en de huurlasten. De huurder heeft de mogelijkheid om het saldo in een keer aan DU te betalen vòòr de termijn van achttien maanden is afgelopen. Als het bedrag dat de huurder aan DU heeft betaald ontoereikend is om de som van de huurprijs, huurlasten en betaling voor de samenstelling van de waarborg te betalen, wordt het betaalde bedrag eerst ingezet voor de maandelijkse betaling voor de samenstelling van de huurwaarborg. Het eventueel saldo wordt vervolgens voor de huurprijs en de huurlasten ingezet. De voorwaarden en de betalingstabel worden opgenomen in een bijlage die bij de huurovereenkomst wordt gevoegd en die wordt ondertekend voor kennisname door de huurder. De huurder heeft ook het recht om de waarborg te vervangen door: 1 een schriftelijke garantie van het OCMW in afwachting van een eenmalige betaling door het OCMW van het volledige bedrag binnen achttien maanden na de ondertekening van de overeenkomst; 2 een schriftelijke borgstelling van het OCMW

14 De waarborgen die in handen van DU werden gestort ter uitvoering van huurovereenkomsten die werden afgesloten voor 1 januari 1985, brengen in hoofde van de huurder intresten op vanaf 1 januari 2008, tegen de minimale intrestvoet, vermeld in de derde alinea. Die intresten worden gekapitaliseerd tijdens de verdere duur van de overeenkomst. De intresten op de waarborgen die in handen van DU werden gestort ter uitvoering van de huurovereenkomsten die werden afgesloten vanaf 1 januari 1985, worden vanaf 1 januari 2001 gekapitaliseerd tijdens de verdere duur van de overeenkomst. Vanaf 1 januari 2008 bedraagt de toepasselijke intrestvoet minimaal de in de derde alinea vermelde minimale intrestvoet. DU bezorgt jaarlijks een overzicht van de door de huurder gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten. DU kan in het kader van een tijdelijke herhuisvesting of bij de beëindiging van de huurovereenkomst, van de waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten, alle sommen afhouden die haar door de huurder verschuldigd zijn. De sommen die na het beëindigen van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning, na verrekening van alle aan DU verschuldigde bedragen, overblijven, worden aan de rechthebbende terugbetaald binnen drie maanden na de plaatsbeschrijving van uittreding tenzij die termijn door de complexiteit van de bepaling van de vergoeding voor de vastgestelde schade niet haalbaar is. Als de verrekening van de kosten en lasten, die via voorafbetaling zijn uitgevoerd, niet kan worden gemaakt binnen die termijn, kan DU verrekening uitstellen tot op het ogenblik dat hij de algemene jaarlijkse afrekening van de voorafbetaalde kosten heeft gemaakt. DU kan een deel van de waarborg in reserve houden en betaalt zij binnen een maand na de jaarlijkse afrekening het te veel betaalde terug aan de huurder. DU bezorgt aan de huurder een gedetailleerd overzicht van de afgehouden bedragen, evenals de nodige bewijsstukken. DU bezorgt jaarlijks een overzicht van de door de huurder gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten. I. TAALBEREIDHEID EN INBURGERING (art. 32 KSH) Als een huurder zijn verplichtingen, vermeld in artikel 92, 3, eerste lid, 6 van de Vlaamse Wooncode (voor zover de huurder een sociale woning betrekt, die niet gelegen is in een rand- of taalgrensgemeente zoals vermeld in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de bereidheid tonen om Nederlands aan te leren. Bij het aanleren van het Nederlands wordt er gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met de richtwaarde A.1. van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels om die bereidheid vast te stellen. Diegenen die kunnen aantonen reeds aan die richtwaarde voor het Nederlands te voldoen, worden onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden vrijgesteld. De Vlaamse Regering duidt tevens de categorieën van personen aan die worden vrijgesteld van die verplichting. In ieder geval wordt de persoon die aan de hand van een medisch attest aantoont dat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft, wat het halen van de richtwaarde A.1. blijvend onmogelijk maakt, vrijgesteld van die verplichting;),niet nakomt, meldt het Huis van het Nederlands dat schriftelijk of via de Kruispuntbank Inburgering aan DU binnen dertig dagen na de vaststelling. De verplichting is niet nagekomen als een huurder de aangeboden cursus Nederlands tweede taal niet heeft aangevat of minder dan 80% aanwezig was tijdens de cursus Nederlands tweede taal, of geen 80% meer aanwezig kan zijn, met behoud van de toepassing van artikel 4, 3, tenzij de huurder kan aantonen dat hij het vereiste niveau van het Nederlands heeft behaald. Als een huurder zijn verplichting, vermeld in artikel 92, 3, eerste lid, 8 van de Vlaamse Wooncode, niet nakomt, meldt het onthaalbureau dat schriftelijk of via de Kruispuntbank Inburgering aan DU binnen dertig dagen na de vaststelling. De verplichting is niet nagekomen als een huurder een inbreuk pleegt als vermeld in artikel 2, 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars

15 Aan de verplichte inburgeraar kan een administratieve geldboete worden opgelegd als hij één van volgende inbreuken heeft gepleegd : 1 hij heeft zich niet bij het onthaalbureau aangemeld binnen een termijn van maximaal drie maanden nadat de inburgeringsplicht voor hem is ontstaan, als vermeld in artikel 5, 3, 1, van het decreet; 2 hij heeft niet meegewerkt aan de intake door het onthaalbureau, het onderzoek om het vormingsprogramma te bepalen of de ondertekening van het inburgeringscontract, waardoor hij het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd, als vermeld in artikel 12, 1, tweede lid, van het decreet; 3 hij is voor minstens één onderdeel van het vormingsprogramma, vermeld in het inburgeringscontract, meer dan 50 % afwezig geweest, waardoor hij, het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd, als vermeld in artikel 12, 1, tweede lid, van het decreet; 4 hij is voor minstens één onderdeel van het vormingsprogramma, vermeld in het inburgeringscontract, minder dan 80 % aanwezig geweest en voor elk onderdeel minstens 50 % aanwezig geweest, waardoor hij niet regelmatig heeft deelgenomen aan het vormingsprogramma, als vermeld in artikel 5, 3, 2, van het decreet. J. OPZEGGINGSGROND (art. 33 KSH) DU zegt de huurovereenkomst op in de hierna vermelde gevallen: 1 als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben verworven. De woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is, valt buiten deze beschrijving. In dit geval bedraagt de opzeggingstermijn zes maanden. Als de verwerving kosteloos gebeurt, moet al naargelang het geval de woning of het vruchtgebruik ervan vervreemd worden binnen het jaar na de verwerving. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij DU verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen. Als de woning of het vruchtgebruik ervan niet vervreemd is binnen een termijn van een jaar of, in voorkomend geval, de verlengde termijn, wordt de huurovereenkomst opgezegd, met een opzeggingstermijn van zes maanden. 2 als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben verworven. In dit geval bedraagt de opzeggingstermijn vijf jaar. Als de verwerving kosteloos gebeurt, moet al naargelang het geval het perceel dat bestemd is voor woningbouw of het vruchtgebruik ervan, vervreemd worden binnen vijf jaar na de verwerving. Zoniet wordt de huurovereenkomst opgezegd, met een opzeggingstermijn van zes maanden. 3 als de huurder ernstig of blijvend tekortkomt aan de verplichtingen vermeld in artikel 92, 3, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode. In dit geval bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. De huurder van een sociale huurwoning leeft de volgende verplichtingen na : 1 de sociale huurwoning betrekken, in voorkomend geval samen met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen. Iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze betrekken, moet onmiddellijk aan DU worden meegedeeld; 2 in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn; 3 de huurprijs betalen; 4 de elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen als DU hierom verzoekt;

16 5 de sociale huurwoning onderhouden als een goede huisvader; 6 de bereidheid tonen om Nederlands aan te leren. Bij het aanleren van het Nederlands wordt er gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met de richtwaarde A.1. van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels om die bereidheid vast te stellen. Diegenen die kunnen aantonen reeds aan die richtwaarde voor het Nederlands te voldoen, worden onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden vrijgesteld. De Vlaamse Regering duidt tevens de categorieën van personen aan die worden vrijgesteld van die verplichting. In ieder geval wordt de persoon die aan de hand van een medisch attest aantoont dat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft, wat het halen van de richtwaarde A.1. blijvend onmogelijk maakt, vrijgesteld van die verplichting; 7 voor zover het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid van toepassing is, het inburgeringstraject overeenkomstig hetzelfde decreet volgen of hebben gevolgd; 8 de sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving. 9 voor zover de huurder een begeleidingsovereenkomst als vermeld in artikel 95, 1, vijfde lid, heeft ondertekend, de afspraken naleven die opgenomen zijn in die overeenkomst; 10 instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als DU dat wegens renovatie- of aanpassingswerkzaamheden aan de bewoonde sociale huurwoning noodzakelijk acht; 11 instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is als bepaald door de Vlaamse Regering, en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij DU een gemotiveerde afwijking toestaat. Als deze verplichtingen niet worden nagekomen, dan kan DU, onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden, de huurder van een sociale huurwoning, mits de laatstgenoemde daarmee instemt, begeleiden of laten begeleiden bij het naleven van zijn verplichtingen. Om een uithuiszetting te voorkomen kan DU de volgende maatregelen nemen: 1 de huurder doorverwijzen naar een welzijns- of gezondheidsvoorziening voor begeleiding; 2 als de huurder valt onder het toepassingsgebied van het Inburgeringsdecreet, de huurder doorverwijzen naar het onthaalbureau. De begeleidende maatregelen die gekoppeld zijn aan de begeleiding, worden opgenomen in een begeleidingsovereenkomst tussen de huurder en een welzijns- of gezondheidsvoorziening. 4 als de huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig bij het KSH verleende voordelen heeft genoten of onrechtmatig tot een huurwoning is toegelaten. In dit geval bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden. Als bij een huurprijsaanpassing op 1 januari blijkt dat de huurder voor het derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens, kan DU de opzeg van de huurovereenkomst betekenen, met een opzegtermijn van twaalf maanden. DU moet aantonen dat zij een beroep heeft gedaan op de bemiddeling van het OCMW als zij de opzeg

17 betekent aan een huurder van wie het inkomen in het referentiejaar dat als basis diende voor de huurprijsberekening, minder dan euro bedraagt. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin DU met een aangetekende brief de opzeg heeft gegeven. Die opzegging geldt voor alle huurders. Schriftelijke procedure: in hetzelfde schrijven wordt melding gemaakt van de motivatie en van het verhaalrecht van de huurder tegen deze beslissing binnen de dertig dagen. Als de huurovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden omdat de laatste huurder categorie a) en b), van de Vlaamse Wooncode, (huurder categorie a): de particuliere ondertekenaar of ondertekenaars bij de aanvang van de huurovereenkomst; huurder categorie b): de persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst, vermeld in a), met de in a) vermelde persoon. De personen die vermeld zijn onder a) en b), brengen DU onverwijld op de hoogte van hun burgerlijke staat) de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt zonder de huurovereenkomst te hebben opgezegd en er blijft geen huurder categorie c), van de Vlaamse Wooncode, (huurder categorie c) de partner die onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden feitelijk samenwoont met de in a) vermelde persoon en die, op voorwaarde dat de in a) vermelde persoon en de verhuurder van een sociale huurwoning ermee instemmen, de huurovereenkomst mee ondertekent) over, vindt de ontbinding plaats op de laatste dag van de eerste maand die volgt op de maand waarin DU heeft vastgesteld dat de huurder de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt. Als het adres bekend is, brengt DU de huurder onmiddellijk op de hoogte van de mogelijke ontbinding en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding plaatsvindt. Als een huurder die niet gehuwd is met een andere huurder, de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt en als hij nalaat de huurovereenkomst op te zeggen, wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt. Als een huurder die gehuwd is met een andere huurder en de sociale huurwoning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt, nalaat de huurovereenkomst op te zeggen, wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt op voorwaarde dat de overblijvende huurder aantoont dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. De ontbinding gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin die feiten met de nodige stavingsstukken door de overblijvende huurder ter kennis van DU worden gebracht. Als het adres bekend is, brengt DU de huurder die de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt, onmiddellijk op de hoogte van het neerleggen van de stavingsstukken door de overblijvende huurder en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding plaatsvindt. Als de huurovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden wegens het overlijden van de langstlevende huurder, categorie a) en b), van de Vlaamse Wooncode, (huurder categorie a): de particuliere ondertekenaar of ondertekenaars bij de aanvang van de huurovereenkomst; huurder categorie b): de persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst, vermeld in a), met de in a) vermelde persoon. De personen die vermeld zijn onder a) en b), brengen DU onverwijld op de hoogte van hun burgerlijke staat) en er geen huurder over is van categorie c), van de Vlaamse Wooncode, (huurder categorie c) de partner die onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden feitelijk samenwoont met de in a) vermelde persoon en die, op voorwaarde dat de in a) vermelde persoon en de verhuurder van een sociale huurwoning ermee instemmen, de huurovereenkomst mee ondertekent), kan DU de erfgenamen verzoeken om de sociale huurwoning te ontruimen voor de eerste dag van de maand die volgt op datum van het overlijden, met dien verstande dat de erfgenamen minimaal beschikken over een termijn van vijftien werkdagen na het verzoek om de sociale huurwoning te ontruimen. Die termijn kan in onderling overleg verlengd worden. Als de sociale huurwoning niet binnen de bepaalde termijn ontruimd is, kan DU de sociale huurwoning zelf ontruimen en de persoonlijke bezittingen van de overleden bewoner opslaan. Daarvoor kunnen aantoonbare

18 opslagkosten aan de erfgenamen aangerekend worden. K. VERHAAL (art. 30 KSH) Voor de hierna vermelde beslissingen van DU kan de kandidaat-huurder of huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder, gericht aan het volgende adres: Inspectie RWO, Afdeling toezicht, Koning Albert-II-laan 19 bus 22 te 1210 Brussel: 1 de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder; 2 de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in de vierdelaatste alinea van A. Inschrijvingsvoorwaarden hiervoor, of een versnelde toewijzing als vermeld onder G. Toewijzing weigeren of versnelde toewijzing hiervoor; 3 de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register; 4 de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren, zoals vermeld onder G. Toewijzing weigeren of versnelde toewijzing hiervoor; 5 de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden; 6 de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder (zie B: Inschrijvingsregister, derde alinea) m.b.t. een te beperkte voorkeur qua type en ligging, te weigeren. 7 de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaat-huurder niet op te nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders; 8 de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen. Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld onder 1 hierboven. In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de bestwiste toewijzing vragen. De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan DU en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, betekent DU zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder. Als DU vaststelt dat in het geval onder 1 hierboven, de toewijzing aan de betrokkene had moeten gebeuren of dat in het geval onder 4 hierboven, dat de betrokkene ten onrechte werd geweigerd, of als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, krijgt de kandidaat-huurder de voorrang, vermeld onder F. Toewijzingssysteem - 2) de absolute voorrangsregels, 1 quater hiervoor. Als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend zoals beschreven in de derde alinea, wordt naargelang het geval in de eerste alinea de afwijking of de versnelde toewijzing toegestaan (2 ), de schrapping ongedaan gemaakt (3 ), de persoon ingeschreven of toegelaten tot toetreding tot de huurovereenkomst (5 ) of de voorkeur van de kandidaat-huurder

19 aangenomen (6 ) of de beoordeling van de toezichthouder bepalend voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (7 ) of de weigering van het aanbod niet in rekening gebracht voor de schrappingsgrond (8 ). De beslissingen, met uitzondering van de beslissing vermeld in het eerste lid 1, vermelden de verhaalsmogelijkheid, de vorm waarin het verhaal moet gebeuren en de termijn waarin het verhaal moet worden uitgeoefend. Bij gebreke aan een formele beslissing als vermeld in het eerste lid, 2 of 5, binnen een termijn van twee maanden na het verzoek tot afwijking, versnelde toewijzing, inschrijving of toetreding, kan de kandidaathuurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder. De bepalingen van het derde en vijfde lid zijn daarop van toepassing. De beoordeling moet worden gevraagd binnen 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden. L. KOSTEN EN LASTEN (art. 34 KSH) De kosten en lasten die voor rekening van DU vallen, zijn die welke verbonden zijn aan de eigendom van de woning, en zijn bepaald in bijlage III bij het KSH en in het debiteurenreglement. De kosten en lasten die voor rekening van de huurder vallen, zijn die welke verbonden zijn aan het gebruik, het genot en de bewoning, en zijn bepaald in bijlage III bij het KSH en in het debiteurenreglement. De huurder betaalt de kosten en lasten, vermeld in artikel 1, 1, 1, van bijlage III van het KSH (zijnde de kosten verbonden aan het individuele verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie, met inbegrip van de kosten betreffende de huur, het onderhoud en de opname van de individuele tellers of meettoestellen) met maandelijkse voorafbetalingen op basis van de totale reële kosten van de meest recente jaarlijkse afrekening. Jaarlijks gaat DU over tot individuele afrekening van de kosten en lasten die via voorafbetalingen zijn uitgevoerd. De huurder betaalt de andere kosten en lasten met maandelijkse afbetalingen op basis van de totale reële kosten van de meest recente jaarlijkse afrekening. Deze kosten worden berekend op het geheel van de woninggroep (zijnde het geheel van woonentiteiten die voorwerp hebben uitgemaakt van één aanbesteding bij de oprichting ervan) waarop deze kosten betrekking hebben, waarbij de kosten worden verdeeld per woonentiteit binnen het totaal aantal woonentiteiten (bv. binnen een groep van 60 appartementen bedragen de kosten per appartement 1/60), ongeacht de oppervlakte, verdieping, aantal bewoners. Deze kosten hebben enkel betrekking op het gemeenschappelijk verbruik van water en elektriciteit, de kosten van keuring en elektriciteitsverbruik van de eventuele liften, het onderhoud van de brandblussers en de personeelskosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. DU bezorgt aan de huurder jaarlijks een overzicht van de totale kosten per uitgavenpost en van de afbetalingen. Dat overzicht omvat minimaal voor elke uitgavenpost: 1 de totale kostprijs die aan de huurders wordt toegewezen voor het afgelopen jaar, onderverdeeld volgens de belangrijkste onderdelen; 2 de aan de huurder toe te wijzen kostprijs; 3 de afbetaling die het komende jaar zal worden aangerekend. DU stelt informatie over de verdeelsleutels die gehanteerd werden om de kostprijs, vermeld onder 2 hiervoor, te berekenen, ter beschikking van de huurder

20 De huurder heeft het recht om op het kantoor van DU de gedetailleerde afrekening in te kijken, alsook de bewijsstukken die betrekking hebben op de aan hem aangerekende kosten en lasten. M. HERSTELLING OF RENOVATIE VAN DE SOCIALE HUURWONING (art. 37bis KSH) Als een sociaal woonproject renovatiewerkzaamheden omvat, informeert DU de bewoners op gepaste wijze over de aard van de werken, de timing, de te verwachten hinder, de invloed op de huurprijs, de waarborg en de eventuele noodzaak van een tijdelijke of definitieve verhuizing. Als de sociale huurwoning herstellingen nodig heeft die niet tot na de beëindiging van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld, duldt de huurder die zonder vergoeding, ongeacht de ongemakken die hij ervan ondervindt, en ook al moet hij gedurende de herstellingen het genot derven van een gedeelte van de woning. Als die herstellingen langer dan veertig kalenderdagen duren, wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan de huurder het genot heeft moeten derven. De huurder stemt in met een herhuisvesting als DU dat wegens renovatie- of aanpassingswerkzaamheden aan de sociale huurwoning noodzakelijk acht. De herhuisvesting kan van tijdelijke of definitieve aard zijn. De huurder hoeft bij de herhuisvesting niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde. DU kan in dit geval afwijken van de toewijzingsregels. De tijdelijke herhuisvesting kan in een woning van DU of in een woning van een andere verhuurder. Bij een tijdelijke herhuisvesting kan de huurder het aanbod van een woning die voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, 1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode, (de omvang van de woning moet minstens beantwoorden aan de woningbezetting. De Vlaamse Regering stelt de normen voor de vereiste minimale omvang van de woning vast in relatie tot de gezinssamenstelling) met behoud van de toepassing van artikel 5, 3, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode (elke woning moet voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, met inbegrip van de specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die de Vlaamse Regering vaststelt) niet ongegrond weigeren. Een ongegronde weigering van een aanbod wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming op het vlak van de huurdersverplichtingen. De huurder kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen. Bij de bestaande huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd, waarin het adres van de tijdelijke woning wordt vermeld, de geplande duur van de herhuisvesting en, in voorkomend geval, een plaatsbeschrijving van de tijdelijke woning en de waarborgregeling. Als de tijdelijke herhuisvesting plaatsvindt in een sociale huurwoning, mag de te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden niet hoger liggen dan de huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt. Na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden is de huurder verplicht om terug te keren naar de sociale huurwoning als hij die rationeel kan bezetten. Als dat niet het geval is, verhuist de huurder naar een andere woning van DU. In dat geval kan de huurder het type, de ligging en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil komen (zie B. INSCHRIJVINGSREGISTER, derde alinea). Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg. Als DU en de huurder overeenkomen dat de huurder in de woning die oorspronkelijk bestemd was voor de tijdelijke huisvesting, blijft wonen, als hij die rationeel kan bezetten, wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs voor die woning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. Als de herhuisvesting onmiddellijk een definitief karakter heeft, kan de huurder het type, de ligging en de

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 In uitvoering van het Besluit dd.12.10.2007 + aanpassing van het Besluit dd. 30.09.2011 van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WoonWel in zitting van woensdag 12 maart 2014, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)van

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Cel huisvesting gemeente - OCMW INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Het OCMW treedt op als verhuurder van de sociale woningen.

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 Inhoud Deel I: Algemeen 3 I.1 Wettelijke basis van het intern huurreglement... 3 I.2 Toepassingsgebied... 3 Deel II: Inschrijving 3 II.1 Inschrijvingsvoorwaarden

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Intern huurreglement Dendermondse Volkswoningen versie april 2017 INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN

Intern huurreglement Dendermondse Volkswoningen versie april 2017 INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN INTERN HUURREGLEMENT DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Definities en afkortingen Hoofdstuk 2. Toelatingsvoorwaarden Hoofdstuk 3. Standaard voorrangs- en toewijzingsregels Hoofdstuk

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Augustijnenlaan 28/6-2200 Herentals Tel 014/85.98.00 Fax 014/23.27.39 e-mail: info@eigen-haard.be INTERN HUURREGLEMENT INHOUD 1. Toewijzingsreglement huurwoningen 1.1. Woonkeuze 1.2. Voorrangsregels ingevolge

Nadere informatie

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 2360 INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 05 oktober 2015 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Seringenstraat 2 8400 OOSTENDE HUURDERSCOÖPERATIEVE, gesticht op 24 februari 1951 en erkend door de VMSW onder nummer 3351 Burgerlijke vennootschap, die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de cvba Gewestelijke Vennootschap EIGEN DAK Felix Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren Tel. 09/365.43.10 Fax. 09/365.43.11 info@eigendak.be In uitvoering van het besluit van de

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur dd 22/03/2012 & 19/04/2012

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement versie december 2016 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be Sociale Huisvesting

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Bouwmaatschappij De Mandel Intern huurreglement (versie 1.8) INTERN HUURREGLEMENT Versie 1.8 Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN DE C.V.B.A. VIVENDO

INTERN HUURREGLEMENT VAN DE C.V.B.A. VIVENDO INTERN HUURREGLEMENT VAN DE C.V.B.A. VIVENDO Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 1 stipuleert dat Vivendo als verhuurder dient te beschikken over een intern huurreglement. Dit is een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT De Vlaamse Regering heeft op 12 oktober 2007 een besluit goedgekeurd om het sociaal huursysteem te reglementeren. Dat besluit is op 7 december 2007 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 25 juni 2015

INTERN HUURREGLEMENT 25 juni 2015 INTERN HUURREGLEMENT 25 juni 2015 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. INSCHRIJVINGEN... 3 1.1 Inschrijvingsregister... 3 1.2 Actualisatie... 3 1.3 Inschrijvingsvoorwaarden... 4 1.4 Informatieplicht Woonpunt

Nadere informatie

IHR TC RvB INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC RvB INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet;

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet; Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode OFFICIEUZE CONSOLIDATIE DOOR AGENTSCHAP WONEN HOOFDSTUK

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dd 12 oktober 2007 (BS 07/12/2007) tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT september 2017

INTERN HUURREGLEMENT september 2017 INTERN HUURREGLEMENT september 2017 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 3 1. INSCHRIJVINGEN... 4 1.1 Inschrijvingsregister... 4 1.2 Actualisatie... 4 1.3 Inschrijvingsvoorwaarden... 5 1.4 Informatieplicht Woonpunt

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT December 2016

INTERN HUURREGLEMENT December 2016 INTERN HUURREGLEMENT December 2016 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 3 1. INSCHRIJVINGEN... 4 1.1 Inschrijvingsregister... 4 1.2 Actualisatie... 4 1.3 Inschrijvingsvoorwaarden... 5 1.4 Informatieplicht Woonpunt

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S) Kandidaat-koper 1 Kandidaat-koper 2 Naam Voornaam

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO VAARTKOM 1B 3000 LEUVEN VOORBEHOUDEN AAN DE VENNOOTSCHAP INSCHRIJVINGSNUMMER: INSCHRIJVINGSDATUM:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK Voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2009 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2010 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 september 2010 Gewijzigd door

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 Fax: 012/26.37.66 INTERN HUURREGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 27.03.2014

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 12 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Aangepast Raad van Bestuur d.d. 06.02.2014 (vorige versie 04.07.2013) Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT 1. Algemeen INTERN HUURREGLEMENT Het intern huurreglement is een openbaar document waarin de verhuurder, Bouwmaatschappij De Heibloem, de concrete regels vastlegt ter uitvoering van art. 12, 17, 18, 20

Nadere informatie