POVO-procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 POVO-procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1

2 Inhoud 1. POVO-procedure Inleiding 1.2 Totstandkoming 1.3 Betrokken partijen 2. Afspraken POVO-procedure Voor wie geldt deze procedure? 2.2 Aanmelden en uiterste data 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig 2.4 Toelating en criteria 2.5 De route voor leerlingen met advies lwoo en pro 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen 2.7 Leerlingen uit andere regio s 2.8 Loten 2.9 Plaatsingsbesluit en inschrijving 2.10 Klachten 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen 3.2 Onderwijskundig Rapport 3.3 Zorgaanmeldformulier 3.4 Adviesformulier 4. Meer informatie Bijlagen: Stappen en tijdpad POVO-procedure (draaiboek) Bijlage POVO procedure lwoo en pro 2

3 1. POVO-procedure Inleiding Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Scholen voor voortgezet en primair onderwijs hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in bijgaande POVO-procedure over de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs (PO) naar een school voor regulier voortgezet onderwijs (VO). In navolging van de ons omliggende regio s komt het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (voorheen Woerden-Montfoort) nu met deze POVO-procedure die geldt voor het huidige schooljaar. De regio De Ronde Venen behoort sinds een ruim jaar ook bij het samenwerkingsverband VO. Het VeenLanden College in Mijdrecht en Vinkeveen gebruikt momenteel nog de eigen procedure, de Kernprocedure. Dit schooljaar werken we aan een gezamenlijke POVO-procedure. De voorliggende informatie is belangrijk omdat er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn nieuwe afspraken en er is een andere manier van overdragen van gegevens: digitaal via de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Hierin is de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en voor praktijkonderwijs geïntegreerd. In deze tweede versie zijn enkele aanvullingen opgenomen, deze zijn herkenbaar aan de cursieve letters. 1.2 Totstandkoming In Woerden is ervaring opgedaan met het digitaliseren van de overdracht. De werkgroep POVO, ingesteld door de stuurgroep van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), heeft een overdrachtsformulier ontwikkeld dat via de mail werd verstuurd. Het versturen via de mail kent echter nadelen; digitaliseren kan veel beter. De regio Woerden- Montfoort en ook De Ronde Venen heeft te maken met veel in- en uitstroom van leerlingen uit en naar omliggende regio s. We willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de procedures in de omliggende regio s. De regio s rond Utrecht, stad Utrecht en de regio Midden- Holland en Rijnstreek maken al gebruik van Onderwijs Transparant voor de digitale overdracht van PO naar VO. Daarom is ook voor de regio Woerden- Montfoort gekozen om Onderwijs Transparant te gebruiken. Het VeenLanden College in Mijdrecht werkt dit schooljaar nog met de kernprocedure van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Ze sluiten zich voor volgend schooljaar aan bij de procedure Onderwijs Transparant. Gaat een leerling van uw basisschool naar het VeenLanden College, dan maakt u een pdf-bestand van het onderwijskundig rapport uit Onderwijs Transparant en stuurt dat op. Daarnaast is de regio voorbereidingen aan het treffen voor de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft ook gevolgen voor de overgang POVO. Die gevolgen zijn voor een deel meegenomen in de afspraken voor De invoering van Onderwijs Transparant is voorbereid met de werkgroep POVO, samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel PO als VO. Het door hen ontwikkelde overdrachtsformulier is 3

4 opgenomen in de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Het heet nu Onderwijskundig Rapport (OKR). Deze werkgroep (uitgebreid met Montfoort en de Ronde Venen en nog uit te breiden met Oudewater) blijft in het schooljaar betrokken bij de invoering. Aan het einde van het schooljaar zal de invoering worden geëvalueerd. Afspraken worden jaarlijks in de werkgroep POVO geactualiseerd en vastgesteld. 1.3 Betrokken partijen Samenwerkingsverband VO Onderwijs Transparant Stuurgroep LEA en LEA-werkgroep POVO Gemeente Woerden (via de LEA) Regionale Verwijzings Commissie (RVC) 4

5 2. Afspraken POVO-procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO-procedure? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom in het regulier voortgezet onderwijs in de regio Woerden, Montfoort, Oudewater en omgeving. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO) één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) HAVO VWO (atheneum en gymnasium) De afspraken van de POVO-procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Het gaat dan om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De POVO-procedure geldt daarmee ook voor leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die overstappen naar de brugklas van een school voor regulier voortgezet onderwijs (de zgn. rugzakleerlingen). Zie voor overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2.5 en 2.6 Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de ouder van de leerling meldt aan op een school in de regio voor regulier voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies de ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO-procedure de ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden. 2.2 Aanmelden en uiterste data De aanmelding bij het VO gebeurt door ouders. De aanmelding gebeurt niet via het digitale systeem. In de digitale overdracht komt niet te staan naar welke VO-school de leerling gaat. De aanmelding gebeurt door ouders door het schriftelijke adviesformulier dat het digitale systeem oplevert plus het inschrijfformulier van de VO-school. De daarin vermelde unieke code geeft de VO-school toestemming in de webapplicatie naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. De uiterste aanmelddatum bij een VO-school wordt vervroegd van 1 april naar 15 maart. Dit besluit is in bestuurlijk overleg in de regio Utrecht genomen. Afstemming over die datum is noodzakelijk omdat een deel van de regio werkt met loting en dus met meerdere rondes van plaatsing. In de regio Utrecht wordt 15 maart al langer als uiterste aanmelddatum gehanteerd. Leerlingen voor wie een beschikking praktijkonderwijs (pro) of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig is, dienen uiterlijk 1 februari bij de VO-school te zijn aangemeld met het oog op de tijd die nodig is voor de aanvraag van de beschikking bij de Regionale Verwijzings Commissie. We vinden het van belang dat de leerling die een pro- of lwoo-beschikking nodig heeft, daar tijdig duidelijkheid over krijgt. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze beschikking, dienen uiterlijk 1 december, streefdatum 15 november, aangemeld te worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). 5

6 Dit gebeurt in Onderwijs Transparant met het Zorgaanmeldformulier. De PCL kijkt vervolgens of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert en financiert de PCL deze) en of de gegevens compleet zijn. De PCL geeft vervolgens advies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking. Het aanvragen van de beschikking wordt uitgevoerd door het VO nadat de leerling is aangemeld. Zie verder route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs. 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren die de basisschool meeneemt in het advies. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. Omwille van de aansluiting met de omliggende regio s hebben de besturen besloten om te werken met zogenaamde enkelvoudige adviezen. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: Praktijkonderwijs* VMBO BL VMBO BL, met lwoo** VMBO KL VMBO KL, met lwoo** VMBO GL / TL (GL en TL is hetzelfde niveau) VMBO GL/TL, met lwoo** (wordt in de regio niet aangeboden) HAVO VWO Binnen het digitale OKR is schrijfruimte om een aanbeveling voor eventueel brugklas-, dakpan- en/of kansadvies toe te voegen. Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. De VO-school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool, tevens het advies waarop de Inspectie de VO-school beoordeelt. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VOschool. De introductie van het enkelvoudige advies betekent dus niet dat er alleen nog enkelvoudige brugklassen zijn. Er blijven ook dakpanklassen. *Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ-score ligt in de range vanaf 55 tot 81. **Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ-score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal-emotionele problematiek te zijn. Een leerling met een IQ score van 120 of hoger valt buiten de criteria voor lwoo. 6

7 2.4 Toelating en criteria Het advies van de basisschool is leidend. Dat advies is gebaseerd op het didactisch niveau en op de inschatting die de leerkracht heeft van zaken zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning. Naast het advies wordt een tweede gegeven gevraagd. Tot op heden werd daarvoor de Citoeindtoets gebruikt. In de regio is afgesproken om in plaats daarvan de gegevens van het leerlingvolgsysteem te gaan gebruiken. Deze gegevens worden beschouwd als een sterkere onderbouwing van het advies. Het geeft een breder toetsscorepatroon van de leerling, in plaats van alleen de momentopname van de eindtoets. Voor ouders is het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de toetsscores van het leerlingvolgsysteem en de waarde en betekenis hiervan. Er zijn plannen om de Cito-eindtoets te verplaatsen naar een later afnamemoment. Dit schooljaar (2012/13) is dat nog niet het geval. De uiterste aanmelddatum wordt 15 maart en dat maakt de tijd voor het meenemen van de uitslag van de Cito-eindtoets krap. De uitslag kan dit jaar als een reflectie gebruikt worden op het advies dat verder bij voorkeur gebaseerd is op (ondersteund wordt door) gegevens van het leerlingvolgsysteem. Cito-scores geven geen recht op een bepaald advies, het basisschool advies blijft leidend. Bij discrepantie wordt de uiteindelijke plaatsing na overleg met het PO door het VO bepaald. Soms is hierbij een derde gegeven nodig (zoals een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek). Vaak blijken kinderen met een citoscore van 520 en lager te vallen binnen de criteria voor lwoo/pro. Daarom wilde het samenwerkingsverband leerlingen met deze scores (en voor wie geen beschikkingsaanvraag is gedaan) een NIO afnemen. Echter omdat we het belang van de citoeindtoets minder groot vinden dan dat van het leerlingvolgsysteem hebben we besloten om niet standaard een NIO af te nemen. Wel zal de VO-school bij twijfel contact opnemen met de basisschool. Dit is het beleid van de afgelopen jaren. Twijfelt u zelf dan kunt u (al eerder) een NIO aanvragen. In Onderwijs Transparant worden bij het OKR automatisch alle toetsgegevens (inclusief didactische leeftijd, dle, en leerachterstanden) die in het DOD zitten als bijlage toegevoegd. Echter, in het DOD van de leerling-administratiesystemen wordt nog gewerkt met A t/m E scores en niet met I t/m V. Als u de I t/m V scores wilt meesturen met het OKR kan dat op dit moment alleen nog door een overzicht hiervan als bijlage toe te voegen in Onderwijs Transparant. De scores zitten in uw leerlingvolgsysteem. Ook al kunt u ze niet meesturen, u kunt wel de scores gebruiken om uw advies (mede) op te baseren. Op basis van uw ervaring met de leerling, op de schoolloopbaan en de gegevens van het leerlingvolgsysteem geeft u een onderbouwd advies. De omrekening van A t/m E-scores naar I t/m V wordt in januari 2013 ingebouwd in Onderwijs Transparant. Dit is een nadrukkelijke wens van het PO. Hierdoor wordt het adviseren op basis van leerlingvolgsysteem eenvoudiger. Wat is er daarnaast beschikbaar om behulpzaam te zijn (richtinggevend): Brugklas VMBO-basis Plaatsbaar met LOVS (zie bijlage 2 voor meer uitleg) Overwegend V-scores, met af en toe een IV-score (of hoger) 7

8 VMBO-basis/kader VMBO-Kader VMBO-TL TL/HAVO TL/HAVO/VWO HAVO HAVO/VWO VWO Overwegend IV-scores, met af en toe een V-score (of hoger) Overwegend IV-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV-scores (of hoger) Overwegend III-scores (of hoger) Ongeveer evenveel II-scores als III-scores (of hoger) Overwegend II-scores met af en toe een III-score (of hoger) Ongeveer evenveel I-scores als II-scores (of hoger) Overwegend I-scores met af en toe een II-score (of hoger) In onderstaande tabel is te zien hoe de indeling I t/m V zich verhoudt tot de indeling A t/m E. I (80-100%) A (75-100%) II(60-80%) B (50-75%) III (40-60%) C(25-50%) IV (20-40%) V (0-20%) D (10-25%) E (0-10%) 8

9 In Utrecht gebruikt men de volgende omrekentabel voor CITO-scores: LOVS Niveauwaarden Parnassys (A t/m E) I 4,21 5,00 II 3,41 4,20 III 2,61 3,40 IV 1,68 2,60 V 0,00 1, De route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs Bij de leerlingen met een advies leerwegondersteuning en praktijkonderwijs dient specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor extra zorgbekostiging. Het gaat om toetsen van het leerlingvolgsysteem die door de webapplicatie worden omgezet in didactisch niveau (dle). Zie Bijlage met info over toetsen, adaptief toetsen, door- en terugtoetsen. Basisscholen moeten de leerlingen met leerachterstanden aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), voor 1 december maar het liefst voor 15 november (school van voorkeur hoeft nog niet bekend te zijn). Dit gebeurt via de webapplicatie van Onderwijs Transparant met het zorgaanmeldformulier. Net als in voorgaande jaren laat het swv zich ondersteunen door de schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek. Daar beoordeelt Linda de Wette de aangeleverde informatie in het zorgaanmeldformulier / het OKR. Dat is nodig omdat er strenge wettelijke eisen zijn aan het OKR, testen mogen niet te oud zijn, handtekeningen van de psycholoog bij onderzoek is vereist, er moet een goede motivatie geschreven zijn etc. Zij stuurt ook de uitnodigingen voor de afnames van de NIO als dat aan de orde is. Als een NIO wordt afgenomen, stuurt de MHR de uitslag naar de ouders (de basisschool ziet de uitslag in OT). In de brief naar ouders wordt uitgelegd dat de uitslag één van de criteria is en dus niet op zichzelf bepalend voor de toelaatbaarheid. De basisschool ziet de uitslag van de test in Onderwijs Transparant. Belangrijk controlepunt voor MHR is of het motivatievak goed is ingevuld met informatie over de in het basisonderwijs extra geboden zorg en de reden waarom LwOO dan wel praktijkonderwijs van belang is! We zien nog onderwijskundig rapporten waarin de motivatie veel te summier is. Daarop kan de PCL dan geen advies geven. Als een basisschool al een IQ-test heeft, graag een scan van het profielblad - met handtekening van de bevoegd deskundige en de datum toevoegen. De PCL koppelt de aanvullende gegevens en het advies (in OT heet dit voorstel ) met betrekking tot de beschikkingsaanvraag leerwegondersteuning of praktijkonderwijs terug aan de basisschool. De aanvullende gegevens (bijvoorbeeld de behaalde IQ scores) en het advies van de PCL worden toegevoegd aan het OKR. De PO-school maakt het OKR af en definitief. De VO-school besluit 9

10 uiteindelijk of zij voor de betreffende leerling een RVC-beschikking zal aanvragen. Mogelijk raadpleegt de VO school de PCL. De PCL vraagt namens de VO-school de beschikking aan. De rol van de PCL ligt dus voornamelijk in de vooraanmeldfase. De vooraanmelding voor 1 december is nodig omdat er dan nog tijd is voor het aanvullen van gegevens en het geven van een advies door de PCL. Vervolgens maakt de basisschool het OKR compleet voor 1 februari. De VO-school vraagt op basis hiervan de beschikking aan bij de RVC. De vooraanmeldfase is dus niet alleen voor het aanvragen van een intelligentie-onderzoek! Alles wat in de vooraanmelding wordt ingevuld en aangevuld wordt automatisch overgezet naar het OKR; geen dubbel werk dus. Data: Het afnemen van testen vindt zoveel mogelijk al in de tweede helft van november plaats: 14 november, 28 november, 12 december. Opstellen van advies door de PCL 10 en 17 januari Terugkoppeling adviezen naar PO school 18 januari. Contact: De vervolgmogelijkheden voor testen zijn op 16 januari, 30 januari en 14 februari. Regionale Verwijzings Commissie (RVC) Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van landelijke normen of de betreffende leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Komt de leerling volgens de RVC in aanmerking voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, dan krijgt de VO-school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling dit onderwijs aan te bieden. 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning nodig zal hebben, is het van groot belang dat de VO-school dat tijdig weet, zodat de VO-school zich kan voor bereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, op het bieden van passend onderwijs. Leerlingen met LGF (of leerlingen die niet die indicatie hebben maar wel extra ondersteuning of aandacht nodig hebben): hiervoor vul je het B-deel van het OKR in en je vraagt de ouders om in een vroeg stadium contact op te nemen met de VO-school en ook tijdig aan te melden. Je kunt de PCL om advies vragen door het Zorgaanmeldformulier in te vullen in OT. Dat is geen vereiste. Er zijn voor deze leerlingen geen specifieke eisen aan het OKR, zoals die er wettelijk wel zijn voor lwoo/pro-leerlingen. De VO-school wil graag weten wat er met de leerling is gedaan en vooral wat werkt. De VO-school beoordeelt op basis van het OKR of er meer informatie nodig is. In veel gevallen is er over deze leerlingen contact met de ouders en/of met de basisschool. De VO-school kan ook de PCL om advies vragen. Dat gebeurt zeker bij twijfel aan de mogelijkheden van de school om de leerling passend onderwijs te kunnen bieden. 10

11 Leerlingen met dyslexie: door de stuurgroep Lokale Educatieve Agenda van Woerden is afgesproken dat er meer actuele informatie wordt overgedragen dan alleen de dyslexieverklaring: het onderzoeksverslag inclusief IQ-gegeven met handelingsadviezen en handelingsplan. Leerlingen uit het Speciaal Onderwijs: Indien een leerling van een school voor speciaal onderwijs (terug) geplaatst wil worden naar een reguliere school, bv wil starten in een brugklas in het regulier VO, dan gaat dit altijd via de PCL. Omdat terugplaatsing vraagt om grote zorgvuldigheid en dus tijd, wil de PCL van het swv deze leerlingen uiterlijk voor de herfstvakantie gemeld hebben. Voor de leerlingen met extra ondersteuningsvragen is aanmelding op 15 maart laat. We adviseren dringend om in een vroeg stadium, aan het begin van groep 8, al contact op te nemen met de VOschool van voorkeur. 2.7 Leerlingen uit andere regio s De werkgroep POVO beoogt zoveel mogelijk afstemming met randgemeenten. Dit betreft met name het toepassen van aanmelding op één school en de afstemming van de aanmelddata. De VO-scholen in de regio Gouda, Utrecht-Zuid en Utrecht&Vechtstreek gebruiken ook het digitale aanmeldsysteem van OT. Het systeem is hetzelfde in deze regio s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapport (OKR) verschilt enigszins, ze zijn echter uitwisselbaar. Als een leerling uit de regio Woerden zich wil aanmelden op bijvoorbeeld een school in Utrecht, dan wordt de Woerdense versie van OKR ingevuld en aangeboden aan de betreffende school. Andersom gebruikt een POschool uit bijvoorbeeld Nieuwegein die een OKR invult voor een VO- school in Montfoort zijn eigen versie. Basisscholen in omliggende regio s waar geen OT wordt gebruikt, mogen hun regionale Onderwijskundig Rapport invullen. De scholen in de regio De Ronde Venen die gebruik maken van ELKK maken een uitdraai/print uit het systeem en leveren dat schriftelijk aan bij aanmelding op een VO-school in Woerden of Montfoort. Voor scholen die niet digitaal overdragen heeft het swv RUW een OKR beschikbaar op aanvraag Het swv heeft een brief (klik hier om te downloaden) en een schema gemaakt (klik hier om te downloaden) waarin duidelijk gemaakt wordt aan basisscholen buiten Woerden, Montfoort en Oudewater hoe ze leerlingen kunnen overdragen en hoe ze indien nodig een beschikking lwoo of pro kunnen doen. 2.8 Loten In het voormalige swv VO Woerden-Montfoort is tot nu toe loten niet nodig geweest. In dit schooljaar is de kans aanwezig dat het Kalsbeek College op beide locaties meer aanmeldingen krijgt dan er leerlingen gehuisvest kunnen worden. Groei is niet meer mogelijk. Zowel voor de locatie Schilderspark (havo, atheneum, gymnasium, leerjaar 1 +2 van vmbo-t) als de locatie Bredius (vmbo) is een maximum aantal leerlingen vastgesteld dat kan instromen in het schooljaar

12 Wanneer het totaal aantal aangemelde leerlingen voor beide locaties het vastgestelde maximumaantal per locatie overstijgt, zal voor leerlingen met een vmbo-kader of vmbo-theoretisch basisschooladvies uit de woonplaatsen Noorden/Nieuwkoop, Bodegraven, Kockengen, Montfoort, Oudewater, Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen toelating via loting plaatsvinden. Leerlingen uit Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen werden voorheen al niet toegelaten op de locatie Schilderspark en dat blijft zo. De kans op loting is niet van toepassing op broertjes en zusjes van leerlingen of van oud-leerlingen en op kinderen van personeelsleden van het Kalsbeek College. Uiterlijk 15 maart 2013 dienen de aanmeldingen binnen te zijn. Voor 11 april 2013 ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen bericht over toelating. Uitgelote leerlingen worden dan bij een andere VO-school aangemeld. Binnen het samenwerkingsverband zijn gegarandeerd voldoende plaatsingsmogelijkheden. 2.9 Plaatsingsbesluit en inschrijving Ouders melden de leerling, uiterlijk 15 maart, aan met een inschrijfformulier van de VO-school (met daarbij het formulier met de unieke code waarmee de VO-school in de webapplicatie het OKR van de leerling kan openen en met de uitslag van de cito-eindtoets). Veel basisscholen verzamelen die formulieren en sturen die gezamenlijk op naar de betreffende VO-scholen. De VO-school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met de unieke code. De VOschool ontvangt ook graag een kopie van het paspoort van de leerling. Het insturen van het inschrijfformulier is een verzoek tot plaatsing. Als de leerling geplaatst wordt, krijgen ouders een brief over de plaatsing. Als de VO-school afwijkt van het advies en/of gewenst type brugklas, is er eerder mondeling contact met de basisschool en het gezin. De plaatsing wordt in OT geregistreerd, zodat ook de basisschool op de hoogte is. NB Met het inschrijfformulier committeren de ouders zich tevens aan de schoolregels en aan gang van zaken, zoals in de voorlichting en in de schoolgids vermeld Klachten Aan een klachtenprocedure wordt gewerkt. In het huidige schooljaar kunt u terecht bij het informatiepunt van het samenwerkingsverband VO: Afhandeling van klachten vindt plaats door de directeur van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Eventueel beroep kan worden aangetekend bij de voorzitter van dit zelfde samenwerkingsverband. 12

13 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen In het schooljaar gaan scholen voor de overgang POVO werken met het digitale systeem Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een beveiligd, webbased platform waarmee de overdrachtsgegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan met Onderwijs Transparant op schoolniveau én op regioniveau de POVO-procedure worden gevolgd. Concreet betekent dit dat de basisschool kan volgen bij welke VO-school een leerling wordt aangemeld en of de leerling wordt geplaatst. Op regioniveau is de doorstroom van alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs actueel zichtbaar voor het Samenwerkingsverband. Zo kan het Samenwerkingsverband volgen hoe de leerlingstromen lopen en of alle leerlingen op tijd een plek vinden in het voortgezet onderwijs. Om de overdrachtsgegevens van de leerlingen digitaal over te dragen naar het voortgezet onderwijs, vult de basisschool in Onderwijs Transparant het onderwijskundige rapport (OKR) in. Daarnaast maakt de basisschool met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Met deze unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs (VO-school) toegang tot de gegevens van de leerling. De VO-school geeft vervolgens - als een toelatingsbesluit is genomen - in Onderwijs Transparant aan of de leerling wordt geplaatst. 3.2 Onderwijskundig rapport De formulieren, die onderdeel zijn van de POVO-procedure, zoals het overdrachtsformulier (dat door de LEA-werkgroep POVO is ontwikkeld) en het Onderwijskundig Rapport (OKR) voor de aanvraag van beschikkingen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO), zijn verwerkt in Onderwijs Transparant. Er is voor gekozen het overdrachtsformulier en het OKR te integreren. Dit betekent dat voor elke leerling een OKR moet worden ingevuld. Voor reguliere leerlingen zijn de vragen op het OKR inhoudelijk hetzelfde als op het oude overdrachtsformulier. Voor leerlingen die in het VO (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben, bevat het OKR een extra set met vragen: het zogenaamde B-deel. Dit deel klapt automatisch uit aan de hand van vragen in het OKR. Dit B-deel is voor leerlingen voor wie een beschikking lwoo of pro wordt aangevraagd en voor alle andere leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig zullen hebben. Gegevens van het DOD (Digitaal Overdrachts Dossier van het administratiesysteem) worden ingelezen door de webapplicatie. Dit scheelt tijd bij het invullen. Het is wel van belang dat de basisschool checkt of de gegevens op een correcte manier zijn opgenomen. Ouders tekenen het OKR dat vervolgens 5 jaar op de PO-school bewaard blijft. 13

14 3.3 Zorgaanmeldformulier Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs moeten worden aangemeld bij de PCL met behulp van het zorgaanmeldformulier (ZAF) van Onderwijs Transparant. Ouders tekenen dit formulier omdat ze toestemming moeten geven voor eventueel aanvullend onderzoek. Dit is een vooraanmeldfase. De aanleverdatum daarvoor is 1 december of zoveel eerder als mogelijk is. De PCL kan dan aanvullend onderzoek laten uitvoeren, zoals een intelligentietest. Op basis van de didactische gegevens en eventueel aanvullende testen geeft de PCL een advies LWOO of PRO terug aan de basisschool. De gegevens van de PCL worden automatisch toegevoegd aan het OKR. Het OKR moet voor LWOO- en PRO-leerlingen gereed zijn op 1 februari en voor de andere leerlingen uiterlijk 15 maart. 3.4 Adviesformulier De basisschool maakt met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Ouders tekenen dit formulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Deze formulieren gaan naar de VO-school, uiterlijk 15 maart en voor lwoo/pro- leerlingen uiterlijk 1 februari. Met de unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs toegang tot de gegevens van de leerling. Daarmee start de toelatingsprocedure op de VO-school. Wanneer de VO-school een toelatingsbesluit heeft genomen, geeft de school dit besluit aan in Onderwijs Transparant. De basisschool en het Samenwerkingsverband kunnen dan zien of de leerling is toegelaten. De VO-school kan bovendien via Onderwijs Transparant de RVC-aanvraag doen voor leerlingen met een advies Praktijkonderwijs of Leerwegondersteunend Onderwijs. Meer informatie Alle scholen in de regio hebben een inlogcode voor Onderwijs Transparant. Daarnaast worden voor primair en voortgezet onderwijs informatiebijeenkomsten georganiseerd om met het systeem te leren werken. Technische ondersteuning: Helpdesk Onderwijs Transparant Vragen over het proces: Samenwerkingsverband VO: Alide de Leeuw 14

15 De samenstelling van de POVO-werkgroep: Annet van de Wouw Jessica de Bruin Tineke Bakker Rob Immerzeel Puck Delhez Bert Seeger Hermien Baltes Renée Rademaker Nicoline Koppelaar Martine Zuidam Jane Stoof Alide de Leeuw Minkema havo/vwo Kalsbeek havo/vwo Kalsbeek vmbo Minkema vmbo Futura College (voorheen Praktijkschool) en PCL Wellantcollege Basisscholen SKSWW en swv PO Basisscholen SKSWW Basisscholen SPCO Basisscholen SPCO Openbare basisscholen Woerden Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West 15

16 BIJLAGE 1 Beschikkingsaanvraag Informatie van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West betreffende de beschikkingsaanvraag van leerlingen voor leerwegondersteunend en praktijk onderwijs voor het schooljaar Deze informatie is van belang voor de aanmelding van leerlingen van wie bekend is of verwacht wordt dat extra zorg in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) of praktijkonderwijs (PRO) in het voortgezet onderwijs nodig is. Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet een beschikkingsaanvraag gedaan worden bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Deze onafhankelijke commissie bepaalt op basis van objectieve criteria of een leerling geïndiceerd kan worden voor extra zorg. Voordat die aanvraag (door de VO school) wordt gedaan, adviseert de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband VO aan de basisschool over de aanvraag. Het advies van de PCL neemt de basisschool op in het Onderwijskundig Rapport. Dit OKR maakt met ingang van schooljaar deel uit van de digitale overdracht via Onderwijs Transparant. Het OKR kent een B-deel waarin de extra informatie komt die hoort bij de leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is, o.a. de LwOO- en PRO-leerlingen dus. Voor de leerlingen van wie u denkt dat lwoo of pro nodig is vult u de vooraanmelding in, het zorgaanmeldformulier. Op basis van de daarin opgenomen gegegvens wordt bepaald of er bv een intelligentie-onderzoek nodig is, of er meer toetsen moeten worden afgenomen etc. A. Welke leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor LwOO en PRO? Het zijn vooral leerlingen met onderstaande kenmerken die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor deze extra zorg: Didactisch functioneren op niveau van groep 7 of lager. Scores leerlingvolgsysteem op D- en E-niveau (als u nog met deze scores werkt. Anders: V- scores of lage IV scores), scores lager dan dle 45. Faalangst, onzekerheid, geringe schoolmotivatie, negatieve werkhouding, veel schoolverzuim. Zwakke score Cito-entreetoets. Cito-eindtoets-uitslag lager dan

17 Langdurige extra ondersteuning (bijv. remediale hulp). (Preventieve) Ambulante Begeleiding. Toelaatbaarheid: Om voor LwOO of PRO in aanmerking te kunnen komen moet de leerling voldoen aan helder geformuleerde criteria voor de drie onderstaande aandachtsgebieden: 1. De leerachterstand op de vier onderdelen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. 2. De intelligentie. 3. Het sociaal-emotionele functioneren. Uitgangspunt is de leerachterstand. Als die is vastgesteld, moet een leerling nog voldoen aan het 2 e criterium (intelligentie <91) en/of aan het 3 e criterium (problemen op sociaal-emotioneel gebied). Criteria: 1. Leerachterstand Om in aanmerking te komen voor LwOO/PRO moet er sprake zijn van een achterstand van tenminste 1,5 jaar voor LwOO en ten minste 3 jaar voor PRO op de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spellen. De achterstand moet aantoonbaar zijn op twee van de vier domeinen waarvan één van de twee domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. Technisch lezen moet in groep 8 getoetst zijn. Bij gebruik van de DMT altijd de score invullen van kaart 1, 2 en Intelligentie Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie LwOO hebben een IQ binnen de bandbreedte 75 tot en met 90. Leerlingen met een IQ van 91 of hoger kunnen voor LwOO in aanmerking komen mits de aanvraag is onderbouwd met een sociaal emotioneel onderzoek. Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie Praktijkonderwijs hebben een IQ binnen de bandbreedte 55 tot en met 80. Leerlingen met een score tussen 75 en 80 kunnen voor zowel LwOO als PRO in aanmerking komen. De grens tussen LwOO en PRO is veelal een beleidskeuze waarbij de scores op de leerachterstanden (met name die van de inzichtelijke vakken) de benodigde extra ondersteuning geven in de motivatie. Het intelligentieonderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar (op de datum van bespreking in de RVC). 3. Sociaal-emotionele problematiek Hierbij valt te denken aan faalangst, prestatiemotivatie of emotionele instabiliteit. Als deze doorslaggevend is voor de noodzaak tot LwOO dan wel PRO (de leerachterstand is er maar de intelligentie is te hoog), is het van belang om een goede onderbouwing te hebben middels een rapport van een erkende orthopedagoog, psycholoog of neuroloog. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 1 jaar (op de datum van bespreking in de RVC) en dient ondertekend te zijn. 17

18 Let op: Voor de vaststelling van de leerachterstand, de intelligentie en het sociaal emotionele functioneren moeten altijd valide toetsen worden gebruikt. B. Onderwijskundig rapport (OKR): Om voor LwOO of PRO in aanmerking te kunnen komen, dient de basisschool een Onderwijskundig Rapport (OKR) in te vullen. Dit maakt met ingang van schooljaar deel uit van de digitale overdracht via de webapplicatie van Onderwijs Transparant. C. Procedure voor de aanvraag plaatsing in LwOO/PRO: De procedure voor de beschikkingsaanvraag is met ingang van schooljaar gewijzigd. De overdracht van alle leerlingen naar VO scholen van het samenwerkingsverband VO gaat via Onderwijs Transparant, ook de overdracht van leerlingen voor wie naar verwachting een LwOO of PRO beschikking nodig is. De PO school vult het OKR in, voor LwOO en PRO leerlingen ook het B-deel. Voordat het OKR, met toestemming van de ouders, definitief is en beschikbaar voor de betreffende VO school adviseert de PCL over de aanvraag. Dat gebeurt dus voortaan zonder dat de PCL weet naar welke VO school de leerling zal gaan. Voordat de PCL een goed advies kan opstellen moeten er complete gegevens beschikbaar zijn, net als in voorgaande jaren. Deze gegevens komen in de vooraanmeldfase naar de PCL. In deze fase kan de PCL extra onderzoek laten doen, vaak een NIO. Tevens kan de PCL u nog adviseren andere toetsen af te nemen (bv meer adaptief, sociaal emotioneel onderzoek etc.) D. Toetsen en Onderwijs Transparant In Onderwijs Transparant staan alle toetsen die op de COTAN-lijst (niet te verwarren met de RVClijst!) staan. Dus alle door COTAN beschreven en beoordeelde test- en toetsinstrumenten die nog valide en geldig zijn. Als een toets dus niet in OT staat, is deze ook niet (meer) door COTAN goedgekeurd. Daarnaast bevat OT ook de RVC lijst. Dit is de lijst van door de RVC goedgekeurde test- en toetsinstrumenten: deze lijst is korter dan de COTAN-lijst, omdat de RVC strenger is. Als een basisschool wil kijken of gebruikte toetsen ook door de RVC zijn goedgekeurd, kan hij/zij het RVC vinkje aanzetten in het OKR of in het Zorgaanmeldformulier. Toetsen die niet in de RVC lijst voorkomen worden dan verwijderd. Door het RVC-vinkje weer uit te zetten, worden deze toetsen weer zichtbaar. 18

19 Als het RVC-vinkje aanstaat komt er een waarschuwing over het adaptief toetsen. Let op: Gebruik toetsen van het huidige schooljaar Toets adaptief! U hoeft het gebruikelijke toetsmoment (CITO M7 = januari) niet af te wachten. Oktober/november is een goede periode. Aanvraag kan dan tijdig plaatsvinden. Bij LwOO-niveau: Neem bij een D- of E-score (V- of lage IV-score) op een Cito M7-toets ook Cito M6 af. Neem bij een B- of A-score (I- of II-score) op een Cito M6-toets ook Cito M7 af. De uitslagen worden via de webapplicatie omgerekend naar dle s. Het excelblad is dus niet meer nodig. Bij PRO-niveau (drie leerjaren of meer achterstand) start u adaptief met de M5 toetsen. Scoren die op niveau I of II dan doortoetsen met M6. Leestoetsen: van de DMT moeten alle drie de kaarten woren afgenomen. Van Leestechniek en Leestempo moet de nieuwe toets gebruikt worden. De PO school bewaart de papieren versie van het OKR (met handtekening van de ouders!) en een kopie van de bijlagen en toets-en scoreformulieren. D. Verdere informatie: Leden van de PCL + telefoonnummers: Mw P. Delhez, tel Mw M. Slot, tel , Dhr. K. Ghajar, tel Dhr. R. Immerzeel, tel , Voorzitter van de PCL / directeur samenwerkingsverband VO: Dhr. N. Rosenbaum, Secretariaat Samenwerkingsverband: Intelligentieonderzoek wordt georganiseerd door: Mevrouw W. Oosterhof, tel

20 BIJLAGE 2 Stappen en tijdpad POVO-procedure Stap: Door: Uitvoer binnen Onderwijs Transparant: Uitvoer buiten Onderwijs Transparant: Tijdpad: a) Invoeren leerlingen in OT PO School voert alle schoolverlaters in via Leerling invoeren met behulp van DOD (of eventueel handmatig) b) Aanmelden zorgleerlingen voor PCL PO School kan via Zorgprocedure > Zorgaanmeldformulier leerlingen aanmelden voor het PCL-traject Voor 1 december c) Accepteren PCL aanmelding PCL PCL bekijkt via Leerlingen > te beoordelen aanmeldingen de aangemelde leerlingen en kan vervolgens de aanmelding accepteren of afwijzen. d) Uitvoeren aanvullend onderzoek PCL PCL kan (voor de geaccepteerde aanmeldingen) via Zorgprocedure > Testdata IQ aanvullend onderzoek (NIO, NPV-J, etc.) inplannen en uitnodigingsbrieven genereren. PCL nodigt op basis van aanmelding in OT leerlingen uit voor aanvullend(e) onderzoek(en). Uitnodiging wordt verzonden aan de ouders. De PO-school wordt geinformeerd. e) Terugkoppelen aanvullend onderzoek PCL PCL voert aanvullende gegevens (IQ, SE) in via het menu Zorgprocedure > uitslagformulieren en zet dit formulier op definitief. De PCL kan ook (gescande) bijlagen aan het uitslagformulier toevoegen. f) Uitslagformulie r aan ouders overhandigen PO School kan via Zorgprocedure > uitslagformulieren het uitslagformulier van de PCL bekijken, printen en aan de ouders overhandigen (Dit kan eventueel ook tegelijk met het bespreken van het Onderwijskundig rapport) 20

21 g) OKR aanmaken PO School maakt het Onderwijskundig Rapport (OKR) aan via Leerlingen > Onderwijskundige rapporten en zet het Onderwijskundig rapport op definitief. h) Digitaal adviesformulie r PO School maakt een adviesformulier met een unieke code aan via Aanmeldingen VO > Adviesformulier en print dat uit (dit kan eventueel in een keer voor de hele klas) School geeft adviesformulier met unieke code mee aan de ouders voor ondertekening. i) Aanmelden VO PO School verzamelt ondertekende adviesformulieren en verstuurt deze naar de VO-school waar de leerling wordt aangemeld. Men kan slechts op één school tegelijk aanmelden. LWOO en PRO lln voor 1 februari. Andere lln voor 15 maart. j) Aanmelding accepteren k) Adviesaanvraag PCL VO VO VO-school voert de leerling in via Aanmelding invoeren en heeft dan direct de beschikking over de leerling gegevens (incl. OKR). Vervolgens kan de school de aanmelding accepteren. De aanmelding wordt daarmee in behandeling genomen. Indien gewenst kan de VO-school de PCL om advies vragen over een aangemelde leerlingen. Dit kan via Zorgleerlingen > Adviesaanvraag PCL. Door hier een vinkje te zetten kan de PCL meekijken in het dossier van de leerling. l) RVC aanvraag VO VO start RVC-aanvraag via Zorgleerlingen > RVC formulieren. Deze aanvraag wordt digitaal naar de PCL gestuurd. 21

22 m) RVC aanvraag PCL PCL verstuurd vervolgens de RVCaanvraag via RVC > RVC formulieren digitaal naar de RVC. n) Status RVC aanvraag volgen PCL Via Zorgleerlingen > RVC formulieren kan de VO-school de status van de aanvraag van de RVC-beschikking volgen. De RVC neemt de aanvraag in behandeling. Wanneer de beschikking wordt toegekend, wordt deze verstuurd naar de ouders (afschrift naar PO en VO) o) Verwerken aanmelding VO Wanneer er een toelatingsbesluit is genomen geeft de school via het menu Aanmeldingen verwerken aan of de leerling is toegelaten of afgewezen (met reden). Indien aan de orde kan de school in dit menu ook aangeven dat de aanmelding is teruggetrokken (door ouders en/of leerling). p) Volgen aanmeldstatus PO School (PO) kan via Aanmeldingen VO > Aanmeldstatus de status van de aanmeldingen volgen (inclusief historie). q) Overdracht gegevens naar leerling administratiesy steem VO (via DOD) VO De gegevens zoals die in OT aanwezig zijn kunnen door middel van het DOD worden ingelezen in het schooladministratiesysteem van de VO-school via het menu Overzichten > Toegelaten leerlingen r) Volgen procedure door SWV SWV Aan de hand van een aantal overzichten in OT kan het samenwerkingsverband de voortgang van aanmelding en toelating volgen. 22

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen in de regio van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO Deze avond Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 2015-2016 SBO Het Mozaïek 10 november 2015 1. Voorlichting traject en criteria van het VO door Corine Vos (orthopedagoog) 2. Informatie van 3 VO-scholen

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

REGIO UTRECHT WEST POVO-procedure

REGIO UTRECHT WEST POVO-procedure REGIO UTRECHT WEST POVO-procedure 2016-2017 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen in de regio van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2017 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2017 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Stichting AANDACHT+ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

De zorgleerling in beeld 2015-2016

De zorgleerling in beeld 2015-2016 De zorgleerling in beeld 2015-2016 Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - Lwoo en pro uitleg -Toetsinstrumenten - Procedure 2016-2017 - Aandachtspunten voor PO - Centrale toetsing 1 1. Omschrijving leerwegondersteunend

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie