POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding"

Transcriptie

1 POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

2 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure afspraken gemaakt. Kern van de afspraken is dat het gesprek over het basisschooladvies start in groep 7 aan de hand van LOVS (zie hoofdstuk 4) en dat over dit advies transparante communicatie plaatsvindt tussen ouders/ leerling en de school. De volgende stappen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken: In het begin van groep 7 wordt er een groepsbespreking over alle leerlingen gehouden o.l.v. de IB er. Indien vanuit dit gesprek mogelijke zorgleerlingen worden gesignaleerd, wordt het stroomdiagram vroegtijdig signaleren gevolgd (zie bijlage 1). In de periode december t/m maart kan er voor alle leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies geformuleerd worden (optioneel). Dit wordt besproken met de ouders en de leerling. Aan het eind van groep 7, voor de zomervakantie, worden potentiële LWOO, PrO, OPDC, Kopklas of ISK leerlingen aangemeld bij de PCL (zie stappenplan aanmelden LWOO/PrO). Met alle ouders en leerlingen van groep 8 vindt in de periode december/januari een gesprek plaats over het voorlopig schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door ervaringen van de leerkracht en alle relevante gegevens over de leerling (LOVS, NIO, etc.), zoals ingevuld in OT door de basisschool. Naast het advies van de basisschool is een aanvullend schoolonafhankelijk gegeven over het bereikte ontwikkelingsniveau van de leerling een wettelijke vereiste voor de toelating in het VO. Hiervoor wordt, over het algemeen, de CITO-eindtoets afgenomen en bij een aantal leerlingen wordt aanvullend onderzoek gedaan naar het cognitief functioneren (bijvoorbeeld een NIO of WISC) In februari vindt het advies- en schoolkeuzegesprek plaats waarin de basisschool de ouders en leerlingen informeert over het eindadvies van de basisschool en waarin de beslissing wordt genomen over de schoolkeuze. Dit eindadvies omvat niet alleen het niveau dat een leerling waarschijnlijk kan behalen, maar ook het soort school waar dit niveau het beste bereikt kan worden (bijvoorbeeld: onderwijsvorm, een brede scholengemeenschap of school met mogelijkheden voor extra hulp). Het eindadvies heeft als doel de leerling door te verwijzen naar een school voor voortgezet onderwijs waarbij er sprake is van een verantwoorde plaatsing en een goede pedagogische en didactische begeleiding voor deze leerling. Aan het einde van dit gesprek vindt de aanmelding bij het VO plaats * Onderwijskundig rapport (OKR) Aanmelden bij een VO-school via een OKR en het aanmeldformulier De basisschool verstrekt beknopt en duidelijk onderwijskundige informatie over de leerling aan de VO-school waar deze leerling zich aanmeldt. Zij doet dit door middel van het Onderwijskundig rapport in OT. In elk OKR is standaard de volgende onderwijskundige informatie vastgelegd: het basisschooladvies; didactische gegevens (lovs groep 6 t/m groep 8); de aanwezigheid van een dyslexieverklaring; de aanwezigheid van een SO-indicatie; informatie over de schoolloopbaan; de leerdomeinen; informatie over gedrag en houding; *De aanmelding op de VO school is de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders ondertekenen samen met de school het machtigingsformulier en ontvangen hiervan een kopie. In principe vindt daarna de aanmelding rechtstreeks via OT plaats. Als ouders bezwaar maken tegen deze vorm van aanmelden kan er een (gewaarmerkt) aanmeldformulier aangevraagd worden bij het SWV VO/POVO.

3 Naast de standaardinformatie is er de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan het OKR. Het gaat hierbij om informatie die naar het oordeel van de basisschool en/of de VOschool van belang is bij de afweging een leerling wel of niet toe te laten. Het PO heeft de plicht om ouders actief van de informatie in het OKR op de hoogte te stellen. Via een machtigingsformulier geven ouders toestemming voor het digitaal aanmelden van de leerling bij het VO. Hier worden naast de schoolkeuze ook het basisschooladvies ingevoerd. Dit formulier hoeft niet meegestuurd te worden naar het VO maar blijft in het bezit van het PO. Een VO-school neemt op basis van het basisschooladvies en het LOVS een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling. Indien een VO-school meer aanvullende onderwijskundige informatie wil, dan bespreekt de VO-school dit tijdens een gesprek met de PO-school Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier Voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en LWOO bevat het OKR ook informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens (resultaat leerachterstanden- test), cognitieve gegevens (resultaat capaciteitenonderzoek) en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens (resultaat sociaal-emotioneel onderzoek). Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking door de VO-school. Het zorgaanmeldformulier van leerlingen voor PrO en LWOO moet voor de afgesproken datum zijn ingevuld in OT. (zie POVO-jaarkalender) 1.3. Adviezen van de basisscholen De basisschool kan de volgende adviezen geven: Regulier onderwijs: VMBO-basis; VMBO-kader; VMBO-theoretisch; HAVO; VWO; Praktijkonderwijs (PrO) en LWOO (zie 3.4) Praktijkonderwijs; VMBO-basis + LWOO; VMBO-kader + LWOO; VMBO-theoretisch + LWOO; Ook kan er gekozen worden voor een van de speciale voorzieningen: Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC): Door een combinatie van problemen is een leerling soms nog niet in staat om van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs voldoende te profiteren. Het is dan verstandiger om de stap naar het VO nog even uit te stellen. Deze leerling gaat dan eerst naar het OPDC. Als de ontwikkeling goed verloopt, maken de leerlingen de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze overstap vindt over het algemeen plaats in de eerste twee jaar. In de RMC Regio Utrecht noemen wij het OPDC de Utrechtse School.

4 Kopklas: Het advies kopklas is bedoeld voor een leerling die in aanmerking komt voor een advies VMBO-t, HAVO of VWO, maar daar door taalachterstand nog niet in kan instromen. Doel van de kopklas is het wegnemen van taalachterstand, waardoor het beoogde VMBO-t-, HAVO- of VWO-advies wel mogelijk wordt. De kopklas is een formeel samenwerkingsverband tussen een PO-school en een VO-school. De leerling blijft ingeschreven op een PO-school maar krijgt les op de locatie van de VO-school. Na de kopklas mag de leerling net zo lang doen over het voortgezet onderwijs als een leerling die geen kopklas heeft gevolgd. In bijlage 6 staat meer informatie over het aanmelden voor de kopklas. Internationale Schakel Klas: Er is in Stichtse Vecht en Utrecht één schakelklas met opvangklassen voor nieuwkomers, de zogenaamde Internationale Schakel Klas (I.S.K). Nieuwkomers zijn leerlingen die pas in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om meteen in het reguliere onderwijs in te stappen. Afhankelijk van de opleiding in het land van herkomst en hun mogelijkheden kunnen nieuwkomers op één van deze scholen met schakelklassen worden geplaatst. Na de schakelklas kunnen de leerlingen doorstromen naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij de I.S.K. Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster I t/m IV: Leerlingen die niet in staat zijn het onderwijs aan een reguliere school voor voortgezet onderwijs te volgen, kunnen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De ouders van de leerling mogen zelf kiezen voor het VSO of het regulier VO (met een rugzak). Indien de leerling aangemeld wordt bij een reguliere VO school dient er wel een PCL-advies afgegeven te zijn. Aanmelden van een leerling uit groep 7: Gaat een leerling vanaf groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan moet de basisschool deze leerling melden bij de PCL-POVO voor aanvullend advies, conform de PrO procedure groep 8. (bijlage 3)

5 Naast het basisschooladvies (niveau) kan de basisschool een advies geven voor een brugklastype. De VO-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst zal worden: Bbl Bbl/Kbl Kbl Kbl / Tl GL/TL TL/Havo Havo Havo/Vwo Vwo TTO Gymnasium 1.4. Zorgprocedure PrO en LWOO Leerlingen die bij de start in het voortgezet onderwijs een leerachterstand hebben van tenminste 3 jaar kunnen worden aangemeld voor het PrO. LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben omdat zij een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar hebben. In een rijksregeling is bepaald dat VO-scholen alleen extra geld voor deze leerlingen krijgen als de leerachterstand aantoonbaar meer dan 1,5 jaar is. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen dienen volgens de LWOO/PrO procedure te worden ingediend (zie bijlage 3). NB. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO speelt de CITO-eindtoets geen rol bij de toelating Aanmelden via Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL - POVO) Potentiële LWOO/PrO-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten worden aangemeld bij de PCL conform de procedure. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op minimaal twee leergebieden, waarbij een van de leergebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is, in groep 7 categorie IV of V (D of E) gescoord hebben of leerlingen waarbij sprake is van een gestapelde problematiek Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Om te beoordelen of een leerling leerachterstand heeft, worden de leervorderingen onderzocht op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De VO-school waar deze leerlingen worden geplaatst krijgt van de overheid het benodigde geld om de leerlingen dit onderwijs te bieden. In Stichtse Vecht is afgesproken dat de toetsen die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of voor PrO worden aangeleverd door de basisschool. Na een eerste screening door de PCL-POVO krijgen de aangemelde leerlingen een capaciteiten- en didactisch onderzoek aangeboden (drempelonderzoek, NIO/NDT). Gekwalificeerde toetsers nemen in opdracht van het SWV VO/POVO collectief de benodigde intelligentieonderzoeken af. Het didactischonderzoek wordt op de basisschool afgenomen onder supervisie van de IB er.

6 Bij welke leerlingen een capaciteiten en/of didactisch onderzoek? Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: Praktijkonderwijs VMBO + LWOO Kopklasleerlingen OPDC Regionale Verwijzingscommissie (RVC) De PCL beoordeelt de toetsgegevens (mate van leerachterstand, intelligentie en zo nodig sociaal-emotioneel functioneren) en bepaalt of zij voor de betreffende leerling een advies geeft tot het aanvragen van een RVC-beschikking. Zo ja, dan legt de VO-school waar de leerling wordt aangemeld deze toetsgegevens voor aan de RVC. De RVC is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke criteria de aanvragen voor PrO en LWOO beoordeelt: Voor PrO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 3 jaar (50%) op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn; Voor LWOO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 1,5 jaar (25%) op deze leerdomeinen waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn;

7 1.5. Plaatsing op het VO De toelating op het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op een aantal gegevens. Advies PO Elke leerling krijgt van zijn groep 8 leerkracht een schooladvies op basis van zijn LOVSscroreverloop, werkhouding motivatie en interesse. LOVS-gegevens De VO-school bekijkt het LOVS scoreverloop van de leerling om te bepalen of zij de leerling toelaatbaar achten. Hiervoor worden de toetsen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen worden de scores van groep 6 t/m 8 bekeken. De ontwikkeling van leerlingen moet worden meegewogen in het beoordelen van het totaalbeeld, waarbij opgemerkt kan worden dat begrijpend lezen de meest voorspellende waarde heeft bij het bepalen van het potentiële PO-uitstroomniveau. Naast de scores op de LOVS-toetsen worden ook de deelscores voor Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde op de CITO-entreetoets in groep 6 en 7 meegenomen indien die beschikbaar zijn. Hiermee ontstaat een goed beeld van de prestaties van leerlingen in de laatste drie leerjaren. Het po dient een volledig lovsbeeld op basis van I t/m V scores aan te leveren. In onderstaand overzicht is te zien met welk scorepatroon leerlingen toelaatbaar zijn op basis van het LOVS. Leerlingen met een afwijkende LOVS behorend bij het brugklasniveau lopen een groot risico om afgewezen te worden. Er vindt voor alle leerlingen die zijn aangemeld overleg plaats tussen het PO en VO. Brugklas VMBO-Basis VMBO-Kader VMBO-TL HAVO VWO/Gymnasium Toelaatbaar met LOVS Overwegend V-scores, met af en toe een IV-score (of hoger) Overwegend IV-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV-scores (of hoger) Overwegend II-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Overwegend I-scores, met af en toe een II-score (of hoger) CITO-eindtoets In Stichtse Vecht geldt de CITO-eindtoets of de uitslag van een didactisch onderzoek (NIO of WISC) als het wettelijk verplichte tweede toetsgegeven. De uitslag van de CITOeindtoets moet het schooladvies onderschrijven. (zie bijlage 10) 1.6. Aanvullende toelatingscriteria Indien scholen beschikken over aanvullende toelatingscriteria, in verband met het bijzondere karakter van de school, het onderwijsaanbod en/of het onderwijssysteem, wordt dit voor alle betrokken partijen vooraf inzichtelijk gemaakt. Daarbij moeten de specifieke toelatingscriteria zo goed mogelijk worden gecommuniceerd via de website van het SWV én de website van de betreffende VO-school. De POVO-afspraken rondom LOVS gegevens en toelaatbaarheid blijven gehandhaafd. Aanvullende critera kunnen bestaan uit een toelatingstest en/of een motvatiegesprek. Het betreffende schoolbestuur stelt vast welke (soorten) scholen welke criteria (mogen) hanteren.

8 1.7. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een toelatingsbesluit. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders en wordt in OT geregistreerd, zodat de basisschool op de hoogte is. Besluit de school de leerling niet toe te laten, dan kan dit twee redenen hebben: de leerling is niet geschikt bevonden voor de betreffende opleiding of de leerling is wel geschikt maar uitgeloot. Is de leerling niet geschikt bevonden dan deelt de VO-school de reden van afwijzing schriftelijk mede aan de ouders en de basisschool. LWOO Als een VO-school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor LWOO, betekent dit dat de VO-school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. OPDC Alle leerlingen die van de PCL een advies voor plaatsing op het OPDC hebben gekregen zijn automatisch toelaatbaar tot de Utrechtse School. Dit geldt niet voor de nevenvestigingen zorg in de regio. Zij hanteren een eigen plaatsingsprocedure. Praktijkscholen Voor alle praktijkscholen geldt: de school waarbij een leerling zich aanmeldt, is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling. Zij zorgt ervoor dat deze leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden, op deze school of een andere school. Het behandelen van een aanmelding voor één van deze scholen vergt meer tijd dan de overige aanmeldingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om voor de afgesproken datum een plaatsingsbesluit te nemen. Plaatsing is afhankelijk van een positieve beschikking van de RVC. Indien er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling niet op praktijkonderwijs worden geplaatst en zal er in overleg met het PO een andere school gezocht worden. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nemen deel aan de reguliere POVOprocedure. Zij mogen niet uitsluitend op basis van hun ondersteuningsbehoefte worden afgewezen. De VO-school heeft de mogelijkheid (enkele) leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aan te melden bij de Unit Zorgtoewijzing van het SWV VO/POVO. Deze bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor een arrangement waardoor de leerling direct geplaatst kan worden op de VO-school. De verklaring hiervan moet vóór de eerste loting zijn afgegeven door de Unit Zorgtoewijzing.

9 1.8. Procedure afwijzing Indien een VO-school besluit een leerling niet toe te laten maakt zij dit schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing behoort plaats te vinden uiterlijk op afgesproken datum in het jaarrooster en verwerkt te zijn in OT. De leerling heeft dan nog de kans om zich aan te melden bij een andere passende VO-school in de eerste ronde. Zijn nieuwe aanmelding moet op dezelfde wijze behandeld worden als alle aanmeldingen in de eerste ronde. De volgende zaken kunnen reden zijn van afwijzing: 1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 2. Het LOVS van de leerling komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VOschool 3. Het advies van de Unit Zorgtoewijzing komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 4. De leerling voldoet niet aan de extra criteria zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door de VO-school. Indien een VO-school twijfelt of zij de onderwijs/begeleidingsbehoefte van een leerling aankunnen, wordt er advies gevraagd aan de Unit Zorgtoewijzing, voordat er sprake kan zijn van een afwijzing. Indien een leerling is afgewezen wordt eventuele aanvullende beschikbare informatie, over de kennis en vaardigheden van een leerling, enkel door het VO bekeken als deze gegevens in goed overleg tussen ouders en de basisschool, door de basisschool worden aangeleverd. (IQ-)onderzoeken die door ouders eigenhandig en/of op eigen initiatief zijn afgenomen kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

10 1.9. Procedure loting Als een VO-school niet genoeg plaatsen op een passend brugklasniveau heeft om alle overige toelaatbare leerlingen te plaatsen, dan wordt onder deze kinderen geloot. Dit wordt zichtbaar na behandeling van alle aangemelde leerlingen en na toepassing van de toegestane voorrangsregels voor plaatsing. In de praktijk kan loting zich dus alleen voordoen voor een bepaald brugklasniveau (bijvoorbeeld VMBO-TL of VWO) en niet perse voor de andere niveaus. De loting vindt onder notarieel toezicht plaats en moet op afdoende wijze inzichtelijk worden gemaakt voor een willekeurige belanghebbende derde, zoals ouders en basisscholen. Eerste ronde De eerste ronde duurt in totaal zes weken, waarvan twee aanmeldingsweken, hierin wordt de schoolkeuze aangegeven in OT, en vier behandelingsweken (respectievelijk begin maart tot en met medio april). De leerlingen die zich in de eerste ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Wat gebeurt er in de eerste ronde? In de eerste ronde wordt de leerling door het PO digitaal aangemeld bij de school van zijn/haar eerste keuze. Zodra een leerling onverhoopt door de VO-school wordt afgewezen* op de school van diens eerste keuze ontvangt het PO hiervan een melding via OT. (*In paragraaf 4.4 zijn de redenen van afwijzing opgenomen) Het PO meldt de leerling vervolgens in OT aan bij de school van diens alternatieve (tweede) keuze. Met vragen over OT kan er contact opgenomen worden met de OT-helpdesk van het SWV STERK VO. zodat het PO in OT eventueel de keuze van de leerling kan aanpassen. Let op! de eerste schoolkeuze en de alternatieve schoolkeuze zijn onderdeel van de eerste ronde. De OT-helpdesk is per of telefonisch te bereiken ( ). Telefonisch is de OT-helpdesk op werkdagen bereikbaar tussen 12.00uur uur. Voorrangsregels De VO-scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de POVO-procedure. De volgende regels zijn toegestaan: aa Voorrang voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met een verklaring van de bb Unit Zorgtoewijzing; Voorrang eigen regio: Stichtse Vecht leerlingen worden met voorrang geplaatst. Dit geldt voor alle VO-scholen in de Stichtse Vecht. Voor de voorrangsregels a&b geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn in de eerste ronde van de POVO-procedure.

11 Procedure tweede ronde Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de tweede ronde van VO-scholen die aanvullende criteria hanteren. Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd. In de tweede ronde wordt de aanmelding bij de VO-school op datum van binnenkomst behandeld. Er vindt dus geen loting per school meer plaats in de tweede ronde. Voor leerlingen die zijn uitgeloot wordt het RAAD-aanmeldingsformulier in OT aangevuld tot en met de 4e keuze. Wat gebeurt er in de tweede ronde? Alle uitgelote leerlingen geven een tweede, derde en vierde keuze op in OT. Het PO kan de 2e t/m 4e keuze in OT vermelden na datum uitloting (zie hiervoor de POVOjaarplanning). Voorafgaand aan de tweede ronde wordt door de VO-scholen inzicht gegeven in het aantal nog beschikbare plaatsen per niveau per school. Deze informatie is voor de POschool in te zien op de website Melden niet-geplaatste leerlingen De deelnemende schoolbesturen aan de POVO-procedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van basisscholen die overstappen naar een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden. Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst, dan stuurt de basisschool per direct het volledige dossier van deze leerling naar de PCL- POVO en maakt een melding bij Leerplicht. De PCL-POVO geeft in overleg met de besturen, SWV VO, POVO en leerplicht aan de hand van de aanwezige gegevens een bindend advies voor plaatsing van de betreffende leerling op een bepaalde VO-school (binnen het SWV Sterk VO). Op basis van dit advies en met instemming van ouders plaatst de VOschool deze leerling. Indien ouders bezwaar maken tegen de aangewezen school kunnen zij met behulp van leerplicht opzoek gaan naar een andere, passende school (bijv. in de regio).

12 Bijlagen (wordt t.z.t. aangevuld)

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie