POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding"

Transcriptie

1 POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

2 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure afspraken gemaakt. Kern van de afspraken is dat het gesprek over het basisschooladvies start in groep 7 aan de hand van LOVS (zie hoofdstuk 4) en dat over dit advies transparante communicatie plaatsvindt tussen ouders/ leerling en de school. De volgende stappen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken: In het begin van groep 7 wordt er een groepsbespreking over alle leerlingen gehouden o.l.v. de IB er. Indien vanuit dit gesprek mogelijke zorgleerlingen worden gesignaleerd, wordt het stroomdiagram vroegtijdig signaleren gevolgd (zie bijlage 1). In de periode december t/m maart kan er voor alle leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies geformuleerd worden (optioneel). Dit wordt besproken met de ouders en de leerling. Aan het eind van groep 7, voor de zomervakantie, worden potentiële LWOO, PrO, OPDC, Kopklas of ISK leerlingen aangemeld bij de PCL (zie stappenplan aanmelden LWOO/PrO). Met alle ouders en leerlingen van groep 8 vindt in de periode december/januari een gesprek plaats over het voorlopig schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door ervaringen van de leerkracht en alle relevante gegevens over de leerling (LOVS, NIO, etc.), zoals ingevuld in OT door de basisschool. Naast het advies van de basisschool is een aanvullend schoolonafhankelijk gegeven over het bereikte ontwikkelingsniveau van de leerling een wettelijke vereiste voor de toelating in het VO. Hiervoor wordt, over het algemeen, de CITO-eindtoets afgenomen en bij een aantal leerlingen wordt aanvullend onderzoek gedaan naar het cognitief functioneren (bijvoorbeeld een NIO of WISC) In februari vindt het advies- en schoolkeuzegesprek plaats waarin de basisschool de ouders en leerlingen informeert over het eindadvies van de basisschool en waarin de beslissing wordt genomen over de schoolkeuze. Dit eindadvies omvat niet alleen het niveau dat een leerling waarschijnlijk kan behalen, maar ook het soort school waar dit niveau het beste bereikt kan worden (bijvoorbeeld: onderwijsvorm, een brede scholengemeenschap of school met mogelijkheden voor extra hulp). Het eindadvies heeft als doel de leerling door te verwijzen naar een school voor voortgezet onderwijs waarbij er sprake is van een verantwoorde plaatsing en een goede pedagogische en didactische begeleiding voor deze leerling. Aan het einde van dit gesprek vindt de aanmelding bij het VO plaats * Onderwijskundig rapport (OKR) Aanmelden bij een VO-school via een OKR en het aanmeldformulier De basisschool verstrekt beknopt en duidelijk onderwijskundige informatie over de leerling aan de VO-school waar deze leerling zich aanmeldt. Zij doet dit door middel van het Onderwijskundig rapport in OT. In elk OKR is standaard de volgende onderwijskundige informatie vastgelegd: het basisschooladvies; didactische gegevens (lovs groep 6 t/m groep 8); de aanwezigheid van een dyslexieverklaring; de aanwezigheid van een SO-indicatie; informatie over de schoolloopbaan; de leerdomeinen; informatie over gedrag en houding; *De aanmelding op de VO school is de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders ondertekenen samen met de school het machtigingsformulier en ontvangen hiervan een kopie. In principe vindt daarna de aanmelding rechtstreeks via OT plaats. Als ouders bezwaar maken tegen deze vorm van aanmelden kan er een (gewaarmerkt) aanmeldformulier aangevraagd worden bij het SWV VO/POVO.

3 Naast de standaardinformatie is er de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan het OKR. Het gaat hierbij om informatie die naar het oordeel van de basisschool en/of de VOschool van belang is bij de afweging een leerling wel of niet toe te laten. Het PO heeft de plicht om ouders actief van de informatie in het OKR op de hoogte te stellen. Via een machtigingsformulier geven ouders toestemming voor het digitaal aanmelden van de leerling bij het VO. Hier worden naast de schoolkeuze ook het basisschooladvies ingevoerd. Dit formulier hoeft niet meegestuurd te worden naar het VO maar blijft in het bezit van het PO. Een VO-school neemt op basis van het basisschooladvies en het LOVS een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling. Indien een VO-school meer aanvullende onderwijskundige informatie wil, dan bespreekt de VO-school dit tijdens een gesprek met de PO-school Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier Voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en LWOO bevat het OKR ook informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens (resultaat leerachterstanden- test), cognitieve gegevens (resultaat capaciteitenonderzoek) en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens (resultaat sociaal-emotioneel onderzoek). Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking door de VO-school. Het zorgaanmeldformulier van leerlingen voor PrO en LWOO moet voor de afgesproken datum zijn ingevuld in OT. (zie POVO-jaarkalender) 1.3. Adviezen van de basisscholen De basisschool kan de volgende adviezen geven: Regulier onderwijs: VMBO-basis; VMBO-kader; VMBO-theoretisch; HAVO; VWO; Praktijkonderwijs (PrO) en LWOO (zie 3.4) Praktijkonderwijs; VMBO-basis + LWOO; VMBO-kader + LWOO; VMBO-theoretisch + LWOO; Ook kan er gekozen worden voor een van de speciale voorzieningen: Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC): Door een combinatie van problemen is een leerling soms nog niet in staat om van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs voldoende te profiteren. Het is dan verstandiger om de stap naar het VO nog even uit te stellen. Deze leerling gaat dan eerst naar het OPDC. Als de ontwikkeling goed verloopt, maken de leerlingen de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze overstap vindt over het algemeen plaats in de eerste twee jaar. In de RMC Regio Utrecht noemen wij het OPDC de Utrechtse School.

4 Kopklas: Het advies kopklas is bedoeld voor een leerling die in aanmerking komt voor een advies VMBO-t, HAVO of VWO, maar daar door taalachterstand nog niet in kan instromen. Doel van de kopklas is het wegnemen van taalachterstand, waardoor het beoogde VMBO-t-, HAVO- of VWO-advies wel mogelijk wordt. De kopklas is een formeel samenwerkingsverband tussen een PO-school en een VO-school. De leerling blijft ingeschreven op een PO-school maar krijgt les op de locatie van de VO-school. Na de kopklas mag de leerling net zo lang doen over het voortgezet onderwijs als een leerling die geen kopklas heeft gevolgd. In bijlage 6 staat meer informatie over het aanmelden voor de kopklas. Internationale Schakel Klas: Er is in Stichtse Vecht en Utrecht één schakelklas met opvangklassen voor nieuwkomers, de zogenaamde Internationale Schakel Klas (I.S.K). Nieuwkomers zijn leerlingen die pas in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om meteen in het reguliere onderwijs in te stappen. Afhankelijk van de opleiding in het land van herkomst en hun mogelijkheden kunnen nieuwkomers op één van deze scholen met schakelklassen worden geplaatst. Na de schakelklas kunnen de leerlingen doorstromen naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij de I.S.K. Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster I t/m IV: Leerlingen die niet in staat zijn het onderwijs aan een reguliere school voor voortgezet onderwijs te volgen, kunnen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De ouders van de leerling mogen zelf kiezen voor het VSO of het regulier VO (met een rugzak). Indien de leerling aangemeld wordt bij een reguliere VO school dient er wel een PCL-advies afgegeven te zijn. Aanmelden van een leerling uit groep 7: Gaat een leerling vanaf groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan moet de basisschool deze leerling melden bij de PCL-POVO voor aanvullend advies, conform de PrO procedure groep 8. (bijlage 3)

5 Naast het basisschooladvies (niveau) kan de basisschool een advies geven voor een brugklastype. De VO-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst zal worden: Bbl Bbl/Kbl Kbl Kbl / Tl GL/TL TL/Havo Havo Havo/Vwo Vwo TTO Gymnasium 1.4. Zorgprocedure PrO en LWOO Leerlingen die bij de start in het voortgezet onderwijs een leerachterstand hebben van tenminste 3 jaar kunnen worden aangemeld voor het PrO. LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben omdat zij een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar hebben. In een rijksregeling is bepaald dat VO-scholen alleen extra geld voor deze leerlingen krijgen als de leerachterstand aantoonbaar meer dan 1,5 jaar is. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen dienen volgens de LWOO/PrO procedure te worden ingediend (zie bijlage 3). NB. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO speelt de CITO-eindtoets geen rol bij de toelating Aanmelden via Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL - POVO) Potentiële LWOO/PrO-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten worden aangemeld bij de PCL conform de procedure. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op minimaal twee leergebieden, waarbij een van de leergebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is, in groep 7 categorie IV of V (D of E) gescoord hebben of leerlingen waarbij sprake is van een gestapelde problematiek Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Om te beoordelen of een leerling leerachterstand heeft, worden de leervorderingen onderzocht op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De VO-school waar deze leerlingen worden geplaatst krijgt van de overheid het benodigde geld om de leerlingen dit onderwijs te bieden. In Stichtse Vecht is afgesproken dat de toetsen die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of voor PrO worden aangeleverd door de basisschool. Na een eerste screening door de PCL-POVO krijgen de aangemelde leerlingen een capaciteiten- en didactisch onderzoek aangeboden (drempelonderzoek, NIO/NDT). Gekwalificeerde toetsers nemen in opdracht van het SWV VO/POVO collectief de benodigde intelligentieonderzoeken af. Het didactischonderzoek wordt op de basisschool afgenomen onder supervisie van de IB er.

6 Bij welke leerlingen een capaciteiten en/of didactisch onderzoek? Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: Praktijkonderwijs VMBO + LWOO Kopklasleerlingen OPDC Regionale Verwijzingscommissie (RVC) De PCL beoordeelt de toetsgegevens (mate van leerachterstand, intelligentie en zo nodig sociaal-emotioneel functioneren) en bepaalt of zij voor de betreffende leerling een advies geeft tot het aanvragen van een RVC-beschikking. Zo ja, dan legt de VO-school waar de leerling wordt aangemeld deze toetsgegevens voor aan de RVC. De RVC is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke criteria de aanvragen voor PrO en LWOO beoordeelt: Voor PrO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 3 jaar (50%) op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn; Voor LWOO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 1,5 jaar (25%) op deze leerdomeinen waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn;

7 1.5. Plaatsing op het VO De toelating op het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op een aantal gegevens. Advies PO Elke leerling krijgt van zijn groep 8 leerkracht een schooladvies op basis van zijn LOVSscroreverloop, werkhouding motivatie en interesse. LOVS-gegevens De VO-school bekijkt het LOVS scoreverloop van de leerling om te bepalen of zij de leerling toelaatbaar achten. Hiervoor worden de toetsen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen worden de scores van groep 6 t/m 8 bekeken. De ontwikkeling van leerlingen moet worden meegewogen in het beoordelen van het totaalbeeld, waarbij opgemerkt kan worden dat begrijpend lezen de meest voorspellende waarde heeft bij het bepalen van het potentiële PO-uitstroomniveau. Naast de scores op de LOVS-toetsen worden ook de deelscores voor Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde op de CITO-entreetoets in groep 6 en 7 meegenomen indien die beschikbaar zijn. Hiermee ontstaat een goed beeld van de prestaties van leerlingen in de laatste drie leerjaren. Het po dient een volledig lovsbeeld op basis van I t/m V scores aan te leveren. In onderstaand overzicht is te zien met welk scorepatroon leerlingen toelaatbaar zijn op basis van het LOVS. Leerlingen met een afwijkende LOVS behorend bij het brugklasniveau lopen een groot risico om afgewezen te worden. Er vindt voor alle leerlingen die zijn aangemeld overleg plaats tussen het PO en VO. Brugklas VMBO-Basis VMBO-Kader VMBO-TL HAVO VWO/Gymnasium Toelaatbaar met LOVS Overwegend V-scores, met af en toe een IV-score (of hoger) Overwegend IV-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV-scores (of hoger) Overwegend II-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Overwegend I-scores, met af en toe een II-score (of hoger) CITO-eindtoets In Stichtse Vecht geldt de CITO-eindtoets of de uitslag van een didactisch onderzoek (NIO of WISC) als het wettelijk verplichte tweede toetsgegeven. De uitslag van de CITOeindtoets moet het schooladvies onderschrijven. (zie bijlage 10) 1.6. Aanvullende toelatingscriteria Indien scholen beschikken over aanvullende toelatingscriteria, in verband met het bijzondere karakter van de school, het onderwijsaanbod en/of het onderwijssysteem, wordt dit voor alle betrokken partijen vooraf inzichtelijk gemaakt. Daarbij moeten de specifieke toelatingscriteria zo goed mogelijk worden gecommuniceerd via de website van het SWV én de website van de betreffende VO-school. De POVO-afspraken rondom LOVS gegevens en toelaatbaarheid blijven gehandhaafd. Aanvullende critera kunnen bestaan uit een toelatingstest en/of een motvatiegesprek. Het betreffende schoolbestuur stelt vast welke (soorten) scholen welke criteria (mogen) hanteren.

8 1.7. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een toelatingsbesluit. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders en wordt in OT geregistreerd, zodat de basisschool op de hoogte is. Besluit de school de leerling niet toe te laten, dan kan dit twee redenen hebben: de leerling is niet geschikt bevonden voor de betreffende opleiding of de leerling is wel geschikt maar uitgeloot. Is de leerling niet geschikt bevonden dan deelt de VO-school de reden van afwijzing schriftelijk mede aan de ouders en de basisschool. LWOO Als een VO-school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor LWOO, betekent dit dat de VO-school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. OPDC Alle leerlingen die van de PCL een advies voor plaatsing op het OPDC hebben gekregen zijn automatisch toelaatbaar tot de Utrechtse School. Dit geldt niet voor de nevenvestigingen zorg in de regio. Zij hanteren een eigen plaatsingsprocedure. Praktijkscholen Voor alle praktijkscholen geldt: de school waarbij een leerling zich aanmeldt, is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling. Zij zorgt ervoor dat deze leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden, op deze school of een andere school. Het behandelen van een aanmelding voor één van deze scholen vergt meer tijd dan de overige aanmeldingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om voor de afgesproken datum een plaatsingsbesluit te nemen. Plaatsing is afhankelijk van een positieve beschikking van de RVC. Indien er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling niet op praktijkonderwijs worden geplaatst en zal er in overleg met het PO een andere school gezocht worden. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nemen deel aan de reguliere POVOprocedure. Zij mogen niet uitsluitend op basis van hun ondersteuningsbehoefte worden afgewezen. De VO-school heeft de mogelijkheid (enkele) leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aan te melden bij de Unit Zorgtoewijzing van het SWV VO/POVO. Deze bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor een arrangement waardoor de leerling direct geplaatst kan worden op de VO-school. De verklaring hiervan moet vóór de eerste loting zijn afgegeven door de Unit Zorgtoewijzing.

9 1.8. Procedure afwijzing Indien een VO-school besluit een leerling niet toe te laten maakt zij dit schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing behoort plaats te vinden uiterlijk op afgesproken datum in het jaarrooster en verwerkt te zijn in OT. De leerling heeft dan nog de kans om zich aan te melden bij een andere passende VO-school in de eerste ronde. Zijn nieuwe aanmelding moet op dezelfde wijze behandeld worden als alle aanmeldingen in de eerste ronde. De volgende zaken kunnen reden zijn van afwijzing: 1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 2. Het LOVS van de leerling komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VOschool 3. Het advies van de Unit Zorgtoewijzing komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 4. De leerling voldoet niet aan de extra criteria zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door de VO-school. Indien een VO-school twijfelt of zij de onderwijs/begeleidingsbehoefte van een leerling aankunnen, wordt er advies gevraagd aan de Unit Zorgtoewijzing, voordat er sprake kan zijn van een afwijzing. Indien een leerling is afgewezen wordt eventuele aanvullende beschikbare informatie, over de kennis en vaardigheden van een leerling, enkel door het VO bekeken als deze gegevens in goed overleg tussen ouders en de basisschool, door de basisschool worden aangeleverd. (IQ-)onderzoeken die door ouders eigenhandig en/of op eigen initiatief zijn afgenomen kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

10 1.9. Procedure loting Als een VO-school niet genoeg plaatsen op een passend brugklasniveau heeft om alle overige toelaatbare leerlingen te plaatsen, dan wordt onder deze kinderen geloot. Dit wordt zichtbaar na behandeling van alle aangemelde leerlingen en na toepassing van de toegestane voorrangsregels voor plaatsing. In de praktijk kan loting zich dus alleen voordoen voor een bepaald brugklasniveau (bijvoorbeeld VMBO-TL of VWO) en niet perse voor de andere niveaus. De loting vindt onder notarieel toezicht plaats en moet op afdoende wijze inzichtelijk worden gemaakt voor een willekeurige belanghebbende derde, zoals ouders en basisscholen. Eerste ronde De eerste ronde duurt in totaal zes weken, waarvan twee aanmeldingsweken, hierin wordt de schoolkeuze aangegeven in OT, en vier behandelingsweken (respectievelijk begin maart tot en met medio april). De leerlingen die zich in de eerste ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Wat gebeurt er in de eerste ronde? In de eerste ronde wordt de leerling door het PO digitaal aangemeld bij de school van zijn/haar eerste keuze. Zodra een leerling onverhoopt door de VO-school wordt afgewezen* op de school van diens eerste keuze ontvangt het PO hiervan een melding via OT. (*In paragraaf 4.4 zijn de redenen van afwijzing opgenomen) Het PO meldt de leerling vervolgens in OT aan bij de school van diens alternatieve (tweede) keuze. Met vragen over OT kan er contact opgenomen worden met de OT-helpdesk van het SWV STERK VO. zodat het PO in OT eventueel de keuze van de leerling kan aanpassen. Let op! de eerste schoolkeuze en de alternatieve schoolkeuze zijn onderdeel van de eerste ronde. De OT-helpdesk is per of telefonisch te bereiken ( ). Telefonisch is de OT-helpdesk op werkdagen bereikbaar tussen 12.00uur uur. Voorrangsregels De VO-scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de POVO-procedure. De volgende regels zijn toegestaan: aa Voorrang voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met een verklaring van de bb Unit Zorgtoewijzing; Voorrang eigen regio: Stichtse Vecht leerlingen worden met voorrang geplaatst. Dit geldt voor alle VO-scholen in de Stichtse Vecht. Voor de voorrangsregels a&b geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn in de eerste ronde van de POVO-procedure.

11 Procedure tweede ronde Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de tweede ronde van VO-scholen die aanvullende criteria hanteren. Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd. In de tweede ronde wordt de aanmelding bij de VO-school op datum van binnenkomst behandeld. Er vindt dus geen loting per school meer plaats in de tweede ronde. Voor leerlingen die zijn uitgeloot wordt het RAAD-aanmeldingsformulier in OT aangevuld tot en met de 4e keuze. Wat gebeurt er in de tweede ronde? Alle uitgelote leerlingen geven een tweede, derde en vierde keuze op in OT. Het PO kan de 2e t/m 4e keuze in OT vermelden na datum uitloting (zie hiervoor de POVOjaarplanning). Voorafgaand aan de tweede ronde wordt door de VO-scholen inzicht gegeven in het aantal nog beschikbare plaatsen per niveau per school. Deze informatie is voor de POschool in te zien op de website Melden niet-geplaatste leerlingen De deelnemende schoolbesturen aan de POVO-procedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van basisscholen die overstappen naar een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden. Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst, dan stuurt de basisschool per direct het volledige dossier van deze leerling naar de PCL- POVO en maakt een melding bij Leerplicht. De PCL-POVO geeft in overleg met de besturen, SWV VO, POVO en leerplicht aan de hand van de aanwezige gegevens een bindend advies voor plaatsing van de betreffende leerling op een bepaalde VO-school (binnen het SWV Sterk VO). Op basis van dit advies en met instemming van ouders plaatst de VOschool deze leerling. Indien ouders bezwaar maken tegen de aangewezen school kunnen zij met behulp van leerplicht opzoek gaan naar een andere, passende school (bijv. in de regio).

12 Bijlagen (wordt t.z.t. aangevuld)

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 1 Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2007-2008 Kernprocedure 2007-2008 Afspraken van schoolbesturen en gemeente

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 P1 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders.

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders. Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2009 Informatie voor ouders. Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving 3 3. Centrale Aanmelding

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO-procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8 Van basisschool tot middelbare school Groep 7/8 Agenda Het middelbaar onderwijs de scholen Een school kiezen De povo-procedure Planning povo groep 7 en 8 beroepspraktijk MBO HBO Universiteit niveau 1/2

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Feiten en fabels over zorgplicht. Presentatie + kort verslag van de twee workshops

Feiten en fabels over zorgplicht. Presentatie + kort verslag van de twee workshops Feiten en fabels over zorgplicht Presentatie + kort verslag van de twee workshops Kees Blaauw, 10 november 2016 De meest gestelde vragen Zorgplicht geldt voor alle scholen? ja voor alle scholen van praktijkonderwijs

Nadere informatie

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag Agenda Opening Schooladvies Kernprocedure Rondvraag Totstandkoming schooladvies Werkhouding /zelfdiscipline /verantwoordelijkheidsbesef; Huiswerk/planning weektaak; Algemene interesse/ontwikkeling; Motivatie/doorzettingsvermogen;

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Besluiten abt lwoo/pro Herkomst nieuwe leerlingen PRO Herkomst nieuwe leerlingen LWOO

Besluiten abt lwoo/pro Herkomst nieuwe leerlingen PRO Herkomst nieuwe leerlingen LWOO ABT LWOO/PRO 2016 TLV en aanwijzingen Versie 7 februari 2017 Aangemeld in ZIB Vanuit regulier PO Aangemeld ZIB Vanuit SO/SBO Aanmeldingen in VO Afgegeven verklaringen Uit andere bronnen Advies prakrijkonderwijs

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek.

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek. Lwoo/pro-procedure 2016 2017 (voor aanmelding 2017-2018) Stap 1: De basisschool adviseert middels de Friese Plaatsingswijzer het niveau vmbo met lwoo. Bij bespreekprofielen kan er ook praktijkonderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie