POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding"

Transcriptie

1 POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

2 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure afspraken gemaakt. Kern van de afspraken is dat het gesprek over het basisschooladvies start in groep 7 aan de hand van LOVS (zie hoofdstuk 4) en dat over dit advies transparante communicatie plaatsvindt tussen ouders/ leerling en de school. De volgende stappen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken: In het begin van groep 7 wordt er een groepsbespreking over alle leerlingen gehouden o.l.v. de IB er. Indien vanuit dit gesprek mogelijke zorgleerlingen worden gesignaleerd, wordt het stroomdiagram vroegtijdig signaleren gevolgd (zie bijlage 1). In de periode december t/m maart kan er voor alle leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies geformuleerd worden (optioneel). Dit wordt besproken met de ouders en de leerling. Aan het eind van groep 7, voor de zomervakantie, worden potentiële LWOO, PrO, OPDC, Kopklas of ISK leerlingen aangemeld bij de PCL (zie stappenplan aanmelden LWOO/PrO). Met alle ouders en leerlingen van groep 8 vindt in de periode december/januari een gesprek plaats over het voorlopig schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door ervaringen van de leerkracht en alle relevante gegevens over de leerling (LOVS, NIO, etc.), zoals ingevuld in OT door de basisschool. Naast het advies van de basisschool is een aanvullend schoolonafhankelijk gegeven over het bereikte ontwikkelingsniveau van de leerling een wettelijke vereiste voor de toelating in het VO. Hiervoor wordt, over het algemeen, de CITO-eindtoets afgenomen en bij een aantal leerlingen wordt aanvullend onderzoek gedaan naar het cognitief functioneren (bijvoorbeeld een NIO of WISC) In februari vindt het advies- en schoolkeuzegesprek plaats waarin de basisschool de ouders en leerlingen informeert over het eindadvies van de basisschool en waarin de beslissing wordt genomen over de schoolkeuze. Dit eindadvies omvat niet alleen het niveau dat een leerling waarschijnlijk kan behalen, maar ook het soort school waar dit niveau het beste bereikt kan worden (bijvoorbeeld: onderwijsvorm, een brede scholengemeenschap of school met mogelijkheden voor extra hulp). Het eindadvies heeft als doel de leerling door te verwijzen naar een school voor voortgezet onderwijs waarbij er sprake is van een verantwoorde plaatsing en een goede pedagogische en didactische begeleiding voor deze leerling. Aan het einde van dit gesprek vindt de aanmelding bij het VO plaats * Onderwijskundig rapport (OKR) Aanmelden bij een VO-school via een OKR en het aanmeldformulier De basisschool verstrekt beknopt en duidelijk onderwijskundige informatie over de leerling aan de VO-school waar deze leerling zich aanmeldt. Zij doet dit door middel van het Onderwijskundig rapport in OT. In elk OKR is standaard de volgende onderwijskundige informatie vastgelegd: het basisschooladvies; didactische gegevens (lovs groep 6 t/m groep 8); de aanwezigheid van een dyslexieverklaring; de aanwezigheid van een SO-indicatie; informatie over de schoolloopbaan; de leerdomeinen; informatie over gedrag en houding; *De aanmelding op de VO school is de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders ondertekenen samen met de school het machtigingsformulier en ontvangen hiervan een kopie. In principe vindt daarna de aanmelding rechtstreeks via OT plaats. Als ouders bezwaar maken tegen deze vorm van aanmelden kan er een (gewaarmerkt) aanmeldformulier aangevraagd worden bij het SWV VO/POVO.

3 Naast de standaardinformatie is er de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan het OKR. Het gaat hierbij om informatie die naar het oordeel van de basisschool en/of de VOschool van belang is bij de afweging een leerling wel of niet toe te laten. Het PO heeft de plicht om ouders actief van de informatie in het OKR op de hoogte te stellen. Via een machtigingsformulier geven ouders toestemming voor het digitaal aanmelden van de leerling bij het VO. Hier worden naast de schoolkeuze ook het basisschooladvies ingevoerd. Dit formulier hoeft niet meegestuurd te worden naar het VO maar blijft in het bezit van het PO. Een VO-school neemt op basis van het basisschooladvies en het LOVS een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling. Indien een VO-school meer aanvullende onderwijskundige informatie wil, dan bespreekt de VO-school dit tijdens een gesprek met de PO-school Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier Voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en LWOO bevat het OKR ook informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens (resultaat leerachterstanden- test), cognitieve gegevens (resultaat capaciteitenonderzoek) en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens (resultaat sociaal-emotioneel onderzoek). Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking door de VO-school. Het zorgaanmeldformulier van leerlingen voor PrO en LWOO moet voor de afgesproken datum zijn ingevuld in OT. (zie POVO-jaarkalender) 1.3. Adviezen van de basisscholen De basisschool kan de volgende adviezen geven: Regulier onderwijs: VMBO-basis; VMBO-kader; VMBO-theoretisch; HAVO; VWO; Praktijkonderwijs (PrO) en LWOO (zie 3.4) Praktijkonderwijs; VMBO-basis + LWOO; VMBO-kader + LWOO; VMBO-theoretisch + LWOO; Ook kan er gekozen worden voor een van de speciale voorzieningen: Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC): Door een combinatie van problemen is een leerling soms nog niet in staat om van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs voldoende te profiteren. Het is dan verstandiger om de stap naar het VO nog even uit te stellen. Deze leerling gaat dan eerst naar het OPDC. Als de ontwikkeling goed verloopt, maken de leerlingen de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze overstap vindt over het algemeen plaats in de eerste twee jaar. In de RMC Regio Utrecht noemen wij het OPDC de Utrechtse School.

4 Kopklas: Het advies kopklas is bedoeld voor een leerling die in aanmerking komt voor een advies VMBO-t, HAVO of VWO, maar daar door taalachterstand nog niet in kan instromen. Doel van de kopklas is het wegnemen van taalachterstand, waardoor het beoogde VMBO-t-, HAVO- of VWO-advies wel mogelijk wordt. De kopklas is een formeel samenwerkingsverband tussen een PO-school en een VO-school. De leerling blijft ingeschreven op een PO-school maar krijgt les op de locatie van de VO-school. Na de kopklas mag de leerling net zo lang doen over het voortgezet onderwijs als een leerling die geen kopklas heeft gevolgd. In bijlage 6 staat meer informatie over het aanmelden voor de kopklas. Internationale Schakel Klas: Er is in Stichtse Vecht en Utrecht één schakelklas met opvangklassen voor nieuwkomers, de zogenaamde Internationale Schakel Klas (I.S.K). Nieuwkomers zijn leerlingen die pas in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om meteen in het reguliere onderwijs in te stappen. Afhankelijk van de opleiding in het land van herkomst en hun mogelijkheden kunnen nieuwkomers op één van deze scholen met schakelklassen worden geplaatst. Na de schakelklas kunnen de leerlingen doorstromen naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij de I.S.K. Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster I t/m IV: Leerlingen die niet in staat zijn het onderwijs aan een reguliere school voor voortgezet onderwijs te volgen, kunnen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De ouders van de leerling mogen zelf kiezen voor het VSO of het regulier VO (met een rugzak). Indien de leerling aangemeld wordt bij een reguliere VO school dient er wel een PCL-advies afgegeven te zijn. Aanmelden van een leerling uit groep 7: Gaat een leerling vanaf groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan moet de basisschool deze leerling melden bij de PCL-POVO voor aanvullend advies, conform de PrO procedure groep 8. (bijlage 3)

5 Naast het basisschooladvies (niveau) kan de basisschool een advies geven voor een brugklastype. De VO-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst zal worden: Bbl Bbl/Kbl Kbl Kbl / Tl GL/TL TL/Havo Havo Havo/Vwo Vwo TTO Gymnasium 1.4. Zorgprocedure PrO en LWOO Leerlingen die bij de start in het voortgezet onderwijs een leerachterstand hebben van tenminste 3 jaar kunnen worden aangemeld voor het PrO. LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben omdat zij een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar hebben. In een rijksregeling is bepaald dat VO-scholen alleen extra geld voor deze leerlingen krijgen als de leerachterstand aantoonbaar meer dan 1,5 jaar is. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen dienen volgens de LWOO/PrO procedure te worden ingediend (zie bijlage 3). NB. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO speelt de CITO-eindtoets geen rol bij de toelating Aanmelden via Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL - POVO) Potentiële LWOO/PrO-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten worden aangemeld bij de PCL conform de procedure. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op minimaal twee leergebieden, waarbij een van de leergebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is, in groep 7 categorie IV of V (D of E) gescoord hebben of leerlingen waarbij sprake is van een gestapelde problematiek Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Om te beoordelen of een leerling leerachterstand heeft, worden de leervorderingen onderzocht op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De VO-school waar deze leerlingen worden geplaatst krijgt van de overheid het benodigde geld om de leerlingen dit onderwijs te bieden. In Stichtse Vecht is afgesproken dat de toetsen die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of voor PrO worden aangeleverd door de basisschool. Na een eerste screening door de PCL-POVO krijgen de aangemelde leerlingen een capaciteiten- en didactisch onderzoek aangeboden (drempelonderzoek, NIO/NDT). Gekwalificeerde toetsers nemen in opdracht van het SWV VO/POVO collectief de benodigde intelligentieonderzoeken af. Het didactischonderzoek wordt op de basisschool afgenomen onder supervisie van de IB er.

6 Bij welke leerlingen een capaciteiten en/of didactisch onderzoek? Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: Praktijkonderwijs VMBO + LWOO Kopklasleerlingen OPDC Regionale Verwijzingscommissie (RVC) De PCL beoordeelt de toetsgegevens (mate van leerachterstand, intelligentie en zo nodig sociaal-emotioneel functioneren) en bepaalt of zij voor de betreffende leerling een advies geeft tot het aanvragen van een RVC-beschikking. Zo ja, dan legt de VO-school waar de leerling wordt aangemeld deze toetsgegevens voor aan de RVC. De RVC is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke criteria de aanvragen voor PrO en LWOO beoordeelt: Voor PrO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 3 jaar (50%) op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn; Voor LWOO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 1,5 jaar (25%) op deze leerdomeinen waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn;

7 1.5. Plaatsing op het VO De toelating op het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op een aantal gegevens. Advies PO Elke leerling krijgt van zijn groep 8 leerkracht een schooladvies op basis van zijn LOVSscroreverloop, werkhouding motivatie en interesse. LOVS-gegevens De VO-school bekijkt het LOVS scoreverloop van de leerling om te bepalen of zij de leerling toelaatbaar achten. Hiervoor worden de toetsen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen worden de scores van groep 6 t/m 8 bekeken. De ontwikkeling van leerlingen moet worden meegewogen in het beoordelen van het totaalbeeld, waarbij opgemerkt kan worden dat begrijpend lezen de meest voorspellende waarde heeft bij het bepalen van het potentiële PO-uitstroomniveau. Naast de scores op de LOVS-toetsen worden ook de deelscores voor Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde op de CITO-entreetoets in groep 6 en 7 meegenomen indien die beschikbaar zijn. Hiermee ontstaat een goed beeld van de prestaties van leerlingen in de laatste drie leerjaren. Het po dient een volledig lovsbeeld op basis van I t/m V scores aan te leveren. In onderstaand overzicht is te zien met welk scorepatroon leerlingen toelaatbaar zijn op basis van het LOVS. Leerlingen met een afwijkende LOVS behorend bij het brugklasniveau lopen een groot risico om afgewezen te worden. Er vindt voor alle leerlingen die zijn aangemeld overleg plaats tussen het PO en VO. Brugklas VMBO-Basis VMBO-Kader VMBO-TL HAVO VWO/Gymnasium Toelaatbaar met LOVS Overwegend V-scores, met af en toe een IV-score (of hoger) Overwegend IV-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV-scores (of hoger) Overwegend II-scores, met af en toe een III-score (of hoger) Overwegend I-scores, met af en toe een II-score (of hoger) CITO-eindtoets In Stichtse Vecht geldt de CITO-eindtoets of de uitslag van een didactisch onderzoek (NIO of WISC) als het wettelijk verplichte tweede toetsgegeven. De uitslag van de CITOeindtoets moet het schooladvies onderschrijven. (zie bijlage 10) 1.6. Aanvullende toelatingscriteria Indien scholen beschikken over aanvullende toelatingscriteria, in verband met het bijzondere karakter van de school, het onderwijsaanbod en/of het onderwijssysteem, wordt dit voor alle betrokken partijen vooraf inzichtelijk gemaakt. Daarbij moeten de specifieke toelatingscriteria zo goed mogelijk worden gecommuniceerd via de website van het SWV én de website van de betreffende VO-school. De POVO-afspraken rondom LOVS gegevens en toelaatbaarheid blijven gehandhaafd. Aanvullende critera kunnen bestaan uit een toelatingstest en/of een motvatiegesprek. Het betreffende schoolbestuur stelt vast welke (soorten) scholen welke criteria (mogen) hanteren.

8 1.7. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een toelatingsbesluit. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders en wordt in OT geregistreerd, zodat de basisschool op de hoogte is. Besluit de school de leerling niet toe te laten, dan kan dit twee redenen hebben: de leerling is niet geschikt bevonden voor de betreffende opleiding of de leerling is wel geschikt maar uitgeloot. Is de leerling niet geschikt bevonden dan deelt de VO-school de reden van afwijzing schriftelijk mede aan de ouders en de basisschool. LWOO Als een VO-school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor LWOO, betekent dit dat de VO-school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. OPDC Alle leerlingen die van de PCL een advies voor plaatsing op het OPDC hebben gekregen zijn automatisch toelaatbaar tot de Utrechtse School. Dit geldt niet voor de nevenvestigingen zorg in de regio. Zij hanteren een eigen plaatsingsprocedure. Praktijkscholen Voor alle praktijkscholen geldt: de school waarbij een leerling zich aanmeldt, is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling. Zij zorgt ervoor dat deze leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden, op deze school of een andere school. Het behandelen van een aanmelding voor één van deze scholen vergt meer tijd dan de overige aanmeldingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om voor de afgesproken datum een plaatsingsbesluit te nemen. Plaatsing is afhankelijk van een positieve beschikking van de RVC. Indien er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling niet op praktijkonderwijs worden geplaatst en zal er in overleg met het PO een andere school gezocht worden. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nemen deel aan de reguliere POVOprocedure. Zij mogen niet uitsluitend op basis van hun ondersteuningsbehoefte worden afgewezen. De VO-school heeft de mogelijkheid (enkele) leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aan te melden bij de Unit Zorgtoewijzing van het SWV VO/POVO. Deze bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor een arrangement waardoor de leerling direct geplaatst kan worden op de VO-school. De verklaring hiervan moet vóór de eerste loting zijn afgegeven door de Unit Zorgtoewijzing.

9 1.8. Procedure afwijzing Indien een VO-school besluit een leerling niet toe te laten maakt zij dit schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing behoort plaats te vinden uiterlijk op afgesproken datum in het jaarrooster en verwerkt te zijn in OT. De leerling heeft dan nog de kans om zich aan te melden bij een andere passende VO-school in de eerste ronde. Zijn nieuwe aanmelding moet op dezelfde wijze behandeld worden als alle aanmeldingen in de eerste ronde. De volgende zaken kunnen reden zijn van afwijzing: 1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 2. Het LOVS van de leerling komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VOschool 3. Het advies van de Unit Zorgtoewijzing komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school 4. De leerling voldoet niet aan de extra criteria zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door de VO-school. Indien een VO-school twijfelt of zij de onderwijs/begeleidingsbehoefte van een leerling aankunnen, wordt er advies gevraagd aan de Unit Zorgtoewijzing, voordat er sprake kan zijn van een afwijzing. Indien een leerling is afgewezen wordt eventuele aanvullende beschikbare informatie, over de kennis en vaardigheden van een leerling, enkel door het VO bekeken als deze gegevens in goed overleg tussen ouders en de basisschool, door de basisschool worden aangeleverd. (IQ-)onderzoeken die door ouders eigenhandig en/of op eigen initiatief zijn afgenomen kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

10 1.9. Procedure loting Als een VO-school niet genoeg plaatsen op een passend brugklasniveau heeft om alle overige toelaatbare leerlingen te plaatsen, dan wordt onder deze kinderen geloot. Dit wordt zichtbaar na behandeling van alle aangemelde leerlingen en na toepassing van de toegestane voorrangsregels voor plaatsing. In de praktijk kan loting zich dus alleen voordoen voor een bepaald brugklasniveau (bijvoorbeeld VMBO-TL of VWO) en niet perse voor de andere niveaus. De loting vindt onder notarieel toezicht plaats en moet op afdoende wijze inzichtelijk worden gemaakt voor een willekeurige belanghebbende derde, zoals ouders en basisscholen. Eerste ronde De eerste ronde duurt in totaal zes weken, waarvan twee aanmeldingsweken, hierin wordt de schoolkeuze aangegeven in OT, en vier behandelingsweken (respectievelijk begin maart tot en met medio april). De leerlingen die zich in de eerste ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Wat gebeurt er in de eerste ronde? In de eerste ronde wordt de leerling door het PO digitaal aangemeld bij de school van zijn/haar eerste keuze. Zodra een leerling onverhoopt door de VO-school wordt afgewezen* op de school van diens eerste keuze ontvangt het PO hiervan een melding via OT. (*In paragraaf 4.4 zijn de redenen van afwijzing opgenomen) Het PO meldt de leerling vervolgens in OT aan bij de school van diens alternatieve (tweede) keuze. Met vragen over OT kan er contact opgenomen worden met de OT-helpdesk van het SWV STERK VO. zodat het PO in OT eventueel de keuze van de leerling kan aanpassen. Let op! de eerste schoolkeuze en de alternatieve schoolkeuze zijn onderdeel van de eerste ronde. De OT-helpdesk is per of telefonisch te bereiken ( ). Telefonisch is de OT-helpdesk op werkdagen bereikbaar tussen 12.00uur uur. Voorrangsregels De VO-scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de POVO-procedure. De volgende regels zijn toegestaan: aa Voorrang voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met een verklaring van de bb Unit Zorgtoewijzing; Voorrang eigen regio: Stichtse Vecht leerlingen worden met voorrang geplaatst. Dit geldt voor alle VO-scholen in de Stichtse Vecht. Voor de voorrangsregels a&b geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn in de eerste ronde van de POVO-procedure.

11 Procedure tweede ronde Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de tweede ronde van VO-scholen die aanvullende criteria hanteren. Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd. In de tweede ronde wordt de aanmelding bij de VO-school op datum van binnenkomst behandeld. Er vindt dus geen loting per school meer plaats in de tweede ronde. Voor leerlingen die zijn uitgeloot wordt het RAAD-aanmeldingsformulier in OT aangevuld tot en met de 4e keuze. Wat gebeurt er in de tweede ronde? Alle uitgelote leerlingen geven een tweede, derde en vierde keuze op in OT. Het PO kan de 2e t/m 4e keuze in OT vermelden na datum uitloting (zie hiervoor de POVOjaarplanning). Voorafgaand aan de tweede ronde wordt door de VO-scholen inzicht gegeven in het aantal nog beschikbare plaatsen per niveau per school. Deze informatie is voor de POschool in te zien op de website Melden niet-geplaatste leerlingen De deelnemende schoolbesturen aan de POVO-procedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van basisscholen die overstappen naar een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden. Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst, dan stuurt de basisschool per direct het volledige dossier van deze leerling naar de PCL- POVO en maakt een melding bij Leerplicht. De PCL-POVO geeft in overleg met de besturen, SWV VO, POVO en leerplicht aan de hand van de aanwezige gegevens een bindend advies voor plaatsing van de betreffende leerling op een bepaalde VO-school (binnen het SWV Sterk VO). Op basis van dit advies en met instemming van ouders plaatst de VOschool deze leerling. Indien ouders bezwaar maken tegen de aangewezen school kunnen zij met behulp van leerplicht opzoek gaan naar een andere, passende school (bijv. in de regio).

12 Bijlagen (wordt t.z.t. aangevuld)

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 1 Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 P1 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8 Van basisschool tot middelbare school Groep 7/8 Agenda Het middelbaar onderwijs de scholen Een school kiezen De povo-procedure Planning povo groep 7 en 8 beroepspraktijk MBO HBO Universiteit niveau 1/2

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO-procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Kernprocedure PO/VO 2012-2013

Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Colofon Redactie Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam T 020 251 81 51 E kernprocedure@dmo.amsterdam.nl Foto s Edwin van Eis (met dank aan de Amsterdamse

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2011-2012

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2011-2012 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure I - PO/VO 2011-2012 Kernprocedure I - PO/VO 2011-2012 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015

Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015 Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 1 Inhoud Afkortingen 4 Inleiding 5-6 Waarom

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015 Schoolkeuze groep 8 Dossier, factoren die meegewogen worden bij het, process, tweede en stroomschema schooljaar 2014-2015 Dossier Hieronder het overzicht van de gegevens die relevant zijn voor de onderbouwing

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld en vastgelegd in de Kernprocedure. Het centrale is de wijze waarop

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016 SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Algemene inleiding De scholen voor PO en VO 1 vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt.

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt. HET TOELATINGSBELEID VAN HET CITADEL COLLEGE VOOR SCHOOLJAAR 2016 2017 1. Algemene toelatingsvoorwaarden Het Citadel College is een samenwerkingsschool voor voortgezet onderwijs voor vmbo (met lwoo), havo

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016 POVO Overstapafspraken schooljaar 2015-2016 Definitieve versie / 1.0 Juli 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015

Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015 Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 22 februari 2015 Onderwerp: Debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs op 25 februari 2015 Geachte leden

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie