POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1

2 Inhoud 1. POVO- procedure Inleiding 1.2 Totstandkoming 1.3 Betrokken partijen 2. Afspraken POVO- procedure Voor wie geldt deze procedure? 2.2 Aanmelden en uiterste data 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig 2.4 Toelating en criteria 2.5 De route voor leerlingen met advies lwoo en pro 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen 2.7 Leerlingen uit andere regio s 2.8 Plaatsingsbesluit en inschrijving 2.9 Klachten 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen 3.2 Onderwijskundig Rapport 3.3 Zorgaanmeldformulier 3.4 Adviesformulier 4. Meer informatie Bijlagen: Stappen en tijdpad POVO- procedure (draaiboek) Bijlage POVO procedure lwoo en pro 2

3 1. POVO- procedure Inleiding Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Scholen voor voortgezet en primair onderwijs hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in bijgaande POVO- procedure over de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs (PO) naar een school voor regulier voortgezet onderwijs (VO). In navolging van de ons omliggende regio s komt het samenwerkingsverband Woerden- Montfoort (vanaf heden: Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West) nu met deze POVO- procedure die geldt voor het huidige schooljaar. De regio De Ronde Venen behoort sinds een ruim jaar ook bij het samenwerkingsverband VO. Het VeenLanden College in Mijdrecht en Vinkeveen gebruikt momenteel nog zijn eigen procedure. Dit schooljaar werken we aan een gezamenlijke POVO- procedure. De voorliggende informatie is belangrijk omdat er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn nieuwe afspraken en er is een andere manier van overdragen van gegevens: digitaal via de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Hierin is de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en voor praktijkonderwijs geïntegreerd. 1.2 Totstandkoming In Woerden is ervaring opgedaan met het digitaliseren van de overdracht. De werkgroep POVO, ingesteld door de stuurgroep van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), heeft een overdrachtsformulier ontwikkeld dat via de mail werd verstuurd. Het versturen via de mail kent echter nadelen; digitaliseren kan veel beter. De regio Woerden- Montfoort en ook De Ronde Venen heeft te maken met veel in- en uitstroom van leerlingen uit en naar omliggende regio s. We willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de procedures in de omliggende regio s. De regio s rond Utrecht, stad Utrecht en de regio Midden- Holland en Rijnstreek maken al gebruik van Onderwijs Transparant voor de digitale overdracht van PO naar VO. Daarom is ook voor de regio Woerden- Montfoort gekozen om Onderwijs Transparant te gebruiken. Het VeenLanden College in Mijdrecht werkt dit schooljaar nog met de kernprocedure van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Ze sluiten zich voor volgend schooljaar aan bij de procedure Onderwijs Transparant. Gaat een leerling van uw basisschool naar het VeenLanden College, dan maakt u een pdf- bestand van het onderwijskundig rapport uit Onderwijs Transparant en stuurt dat op. Daarnaast is de regio voorbereidingen aan het treffen voor de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft ook gevolgen voor de overgang POVO. Die gevolgen zijn voor een deel meegenomen in de afspraken voor De invoering van Onderwijs Transparant is voorbereid met de werkgroep POVO, samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel PO als VO. Het door hen ontwikkelde overdrachtsformulier is opgenomen in de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Het heet nu Onderwijskundig Rapport (OKR). 3

4 Deze werkgroep (uitgebreid met Montfoort en de Ronde Venen en nog uit te breiden met Oudewater) blijft in het schooljaar betrokken bij de invoering. Aan het einde van het schooljaar zal de invoering worden geëvalueerd. Afspraken worden jaarlijks in de werkgroep POVO geactualiseerd en vastgesteld. 1.3 Betrokken partijen Samenwerkingsverband VO Onderwijs Transparant LEA werkgroep POVO Gemeente Woerden (via de LEA) Regionale Verwijzings Commissie (RVC) 2. Afspraken POVO- procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO- procedure? De POVO- procedure is van toepassing op de instroom in het regulier voortgezet onderwijs in de regio Woerden, Montfoort, Oudewater en omgeving. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO) één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) HAVO VWO (inclusief gymnasium) De afspraken van de POVO- procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Het gaat dan om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De POVO- procedure geldt daarmee ook voor leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die overstappen naar de brugklas van een school voor regulier voortgezet onderwijs (de zgn. rugzakleerlingen). Zie voor overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2.5 en 2.6 Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de ouder van de leerling meldt aan op een school in de regio voor regulier voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies de ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO- procedure de ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden. 2.2 Aanmelden en uiterste data De aanmelding bij het VO gebeurt door ouders. De aanmelding gebeurt niet via het digitale systeem. In de digitale overdracht komt niet te staan naar welke VO- school de leerling gaat. De aanmelding gebeurt door ouders door het schriftelijke adviesformulier dat het digitale systeem oplevert. De daarin vermelde unieke code geeft de VO- school toestemming in de webapplicatie naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. 4

5 De uiterste aanmelddatum bij een VO- school wordt vervroegd van 1 april naar 15 maart. Dit besluit is in bestuurlijk overleg in de regio Utrecht genomen. Afstemming over die datum is noodzakelijk omdat een deel van de regio werkt met loting en dus met meerdere rondes van plaatsing. In de regio Utrecht wordt 15 maart al langer als uiterste aanmelddatum gehanteerd. Leerlingen voor wie een beschikking praktijkonderwijs (pro) of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig is, dienen uiterlijk 1 februari bij de VO- school te zijn aangemeld met het oog op de tijd die nodig is voor de aanvraag van de beschikking bij de Regionale verwijzingscommissie. Het is van belang dat de leerling die een pro- of lwoo- beschikking nodig heeft, daar tijdig duidelijkheid over krijgt. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze beschikking, dienen uiterlijk 1 december, streefdatum 15 november, aangemeld te worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt vervolgens of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert en financiert de PCL deze) en of de gegevens compleet zijn. De PCL geeft vervolgens advies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking. Het aanvragen van de beschikking wordt uitgevoerd door het VO nadat de leerling is aangemeld. Zie verder route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs. 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren die de basisschool meeneemt in het advies. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. Omwille van de aansluiting met de omliggende regio s hebben de besturen besloten om te werken met zogenaamde enkelvoudige adviezen. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: Praktijkonderwijs* VMBO BL VMBO BL, met lwoo** VMBO KL VMBO KL, met lwoo** VMBO GL / TL (GL en TL is hetzelfde niveau) VMBO GL/TL, met lwoo** (wordt in de regio niet aangeboden) HAVO VWO Binnen het digitale OKR is schrijfruimte om een aanbeveling voor eventueel brugklas-, dakpan- en/of kansadvies toe te voegen. Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. De VO- school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool, tevens het advies waarop de Inspectie de VO- school beoordeelt. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VO- school. 5

6 *Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ- score ligt in de range vanaf 55 tot 81. **Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO- diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ- score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal- emotionele problematiek te zijn. Een leerling met een IQ score van 120 of hoger valt buiten de criteria voor lwoo. 2.4 Toelating en criteria Het advies van de basisschool is leidend. Dat advies is gebaseerd op het didactisch niveau en op de inschatting die de leerkracht heeft van zaken zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning. Naast het advies wordt een tweede gegeven gevraagd. Tot op heden werd daarvoor de Cito- eindtoets gebruikt. In de regio is afgesproken om in plaats daarvan de gegevens van het leerlingvolgsysteem te gaan gebruiken. Deze gegevens worden beschouwd als een sterkere onderbouwing van het advies. Het geeft een breder toetsscorepatroon van de leerling, in plaats van alleen de momentopname van de eindtoets. Er zijn plannen om de Cito- eindtoets te verplaatsen naar een later afnamemoment. Dit schooljaar (2012/13) is dat nog niet het geval. De uiterste aanmelddatum wordt 15 maart en dat maakt de tijd voor het meenemen van de uitslag van de Cito- eindtoets krap. De uitslag kan dit jaar als een reflectie gebruikt worden op het advies dat verder bij voorkeur gebaseerd is op (ondersteund wordt door) gegevens van het leerlingvolgysteem. Cito- scores geven geen recht op een bepaald advies, het basisschool advies blijft leidend. Bij discrepantie wordt de uiteindelijke plaatsing na overleg met het PO door het VO bepaald. Soms is hierbij een derde gegeven nodig (zoals een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek). Bij een cito- score van 520 of lager wordt er dit jaar een intelligentieonderzoek (NIO) afgenomen omdat er dan een gerede kans is dat de leerling binnen de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs valt. In Onderwijs Transparant worden bij het OKR automatisch alle toetsgegevens (inclusief didactische leeftijd, dle en leerachterstanden) die in het DOD zitten als bijlage toegevoegd. Echter, in het DOD van de leerling- administratiesystemen wordt nog gewerkt met A t/m E scores en niet met I t/m V. Als u de I t/m V scores wilt meesturen met het OKR kan dat op dit moment alleen nog door een overzicht hiervan als bijlage toe te voegen in Onderwijs Transparant. De scores zitten in uw leerlingvolgsysteem. Ook al kunt u ze niet meesturen, u kunt wel de scores gebruiken om uw advies (mede) op te baseren. Op basis van uw ervaring met de leerling, op de schoolloopbaan en de gegevens van het leerlingvolgsysteem geeft u een onderbouwd advies. Wat is er beschikbaar om behulpzaam te zijn (richtinggevend): 6

7 Brugklas VMBO- basis VMBO- basis/kader VMBO- Kader VMBO- TL TL/HAVO TL/HAVO/VWO HAVO HAVO/VWO VWO Plaatsbaar met LOVS (zie bijlage 2 voor meer uitleg) Overwegend V- scores, met af en toe een IV- score (of hoger) Overwegend IV- scores, met af en toe een V- score (of hoger) Overwegend IV- scores, met af en toe een III- score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV- scores (of hoger) Overwegend III- scores (of hoger) Ongeveer evenveel II- scores als III- scores (of hoger) Overwegend II- scores met af en toe een III- score (of hoger) Ongeveer evenveel I- scores als II- scores (of hoger) Overwegend I- scores met af en toe een II- score (of hoger) In onderstaande tabel is te zien hoe de indeling I t/m V zich verhoudt tot de indeling A t/m E. I (80-100%) A (75-100%) II(60-80%) B (50-75%) III (40-60%) IV (20-40%) V (0-20%) C(25-50%) D (10-25%) E (0-10%) 7

8 In Utrecht gebruikt men de volgende omrekentabel voor CITO- scores: LOVS I II III IV V Niveauwaarden Parnassys (A t/m E) 4,21 5,00 3,41 4,20 2,61 3,40 1,68 2,60 0,00 1, De route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs Bij de leerlingen met een advies leerwegondersteuning en praktijkonderwijs dient specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor extra zorgbekostiging. Het gaat om toetsen van het leerlingvolgsysteem die door de webapplicatie worden omgezet in didactisch niveau (dle). Zie Bijlage met info over toetsen, adaptief toetsen, door- en terugtoetsen. Basisscholen moeten de leerlingen met leerachterstanden aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), voor 1 december maar het liefst voor 15 november (school van voorkeur hoeft nog niet bekend te zijn). Dit gebeurt via de webapplicatie van Onderwijs Transparant met het zorgaanmeldformulier. De PCL bekijkt of de gegevens van de leerling compleet zijn en of nader onderzoek, vaak een intelligentietest, nodig is. Als een basisschool al een IQ- test heeft, graag een scan van het profielblad - met handtekening van de bevoegd deskundige en de datum toevoegen. De PCL koppelt de aanvullende gegevens en het advies met betrekking tot de beschikkingsaanvraag leerwegondersteuning of praktijkonderwijs terug aan de basisschool. De aanvullende gegevens (bijvoorbeeld de behaalde IQ scores) worden toegevoegd aan het OKR. De PO- school maakt het OKR af. De VO- school besluit uiteindelijk of zij voor de betreffende leerling een RVC- beschikking zal aanvragen. Data: Het afnemen van testen vindt zoveel mogelijk al in de tweede helft van november plaats: Tot nu toe zijn gepland: 14 november, 28 november, 12 december. Opstellen van advies door de PCL 10 en 17 januari Terugkoppeling adviezen naar PO school 18 januari Regionale Verwijzings Commissie (RVC) Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van landelijke normen of de betreffende leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Komt de leerling volgens de RVC in aanmerking voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, dan krijgt de VO- school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling dit onderwijs aan te bieden. 8

9 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning nodig zal hebben, is het van groot belang dat de VO- school dat tijdig weet, zodat de VO- school zich kan voor bereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, op het bieden van passend onderwijs. Voor leerlingen waarbij u extra ondersteuningsbehoefte voorziet, zeker de leerlingen met LGF, vult u in het OKR ook een B- deel in met extra informatie. Dit B- deel klapt automatisch open bij bepaalde vragen in het OKR. Voor deze leerlingen is aanmelding op 15 maart laat. We adviseren dringend om in een vroeg stadium, aan het begin van groep 8, al contact op te nemen met de VO- school van voorkeur. 2.7 Leerlingen uit andere regio s De werkgroep POVO beoogt zoveel mogelijk afstemming met randgemeenten. Dit betreft met name het toepassen van aanmelding op één school en de afstemming van de aanmelddata. De VO- scholen in de regio Gouda, Utrecht- Zuid en Utrecht&Vechtstreek gebruiken ook het digitale aanmeldsysteem van OT. Het systeem is hetzelfde in deze regio s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapport (OKR) verschilt enigszins, ze zijn echter uitwisselbaar. Als een leerling uit de regio Woerden zich wil aanmelden op bijvoorbeeld een school in Utrecht, dan wordt de Woerdense versie van OKR ingevuld en aangeboden aan de betreffende school. Andersom gebruikt een PO- school uit bijvoorbeeld Nieuwegein die een OKR invult voor een VO- school in Montfoort zijn eigen versie. Basisscholen in omliggende regio s waar geen OT wordt gebruikt, mogen hun regionale Onderwijskundig Rapport invullen. De scholen in de regio De Ronde Venen die gebruik maken van ELKK maken een uitdraai/print uit het systeem en leveren dat schriftelijk aan bij aanmelding op een VO- school in Woerden of Montfoort. 2.8 Plaatsingsbesluit en inschrijving Ouders melden de leerling, uiterlijk 15 maart, aan met een inschrijfformulier van de VO- school (met daarbij het formulier met de unieke code waarmee de VO- school in de webapplicatie het OKR van de leerling kan openen en met de uitslag van de cito- eindtoets). Veel basisscholen verzamelen die formulieren en sturen die gezamenlijk op naar de betreffende VO- scholen. De VO- school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met de unieke code. Het insturen van het inschrijfformulier is een verzoek tot plaatsing. Als de leerling geplaatst wordt, krijgen ouders een brief over de plaatsing. Als de VO- school afwijkt van het advies en/of gewenst type brugklas, is er eerder mondeling contact met de basisschool en het gezin. De plaatsing wordt in OT geregistreerd, zodat ook de basisschool op de hoogte is. NB Met het inschrijfformulier committeren de ouders zich tevens aan de schoolregels en aan gang van zaken, zoals in de voorlichting en in de schoolgids vermeld. 2.9 Klachten Aan een klachtenprocedure wordt gewerkt. In het huidige schooljaar kunt u terecht bij het informatiepunt van het samenwerkingsverband VO: 9

10 ruw.nl Afhandeling van klachten vindt plaats door de directeur van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Eventueel beroep kan worden aangetekend bij de voorzitter van dit zelfde samenwerkingsverband. 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen In het schooljaar gaan scholen voor de overgang POVO werken met het digitale systeem Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een beveiligd, webbased platform waarmee de overdrachtsgegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan met Onderwijs Transparant op schoolniveau én op regioniveau de POVO- procedure worden gevolgd. Concreet betekent dit dat de basisschool kan volgen bij welke VO- school een leerling wordt aangemeld en of de leerling wordt geplaatst. Op regioniveau is de doorstroom van alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs actueel zichtbaar voor het Samenwerkingsverband. Zo kan het Samenwerkingsverband volgen hoe de leerlingstromen lopen en of alle leerlingen op tijd een plek vinden in het voortgezet onderwijs. Om de overdrachtsgegevens van de leerlingen digitaal over te dragen naar het voortgezet onderwijs, vult de basisschool in Onderwijs Transparant het onderwijskundige rapport (OKR) in. Daarnaast maakt de basisschool met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Met deze unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs (VO- school) toegang tot de gegevens van de leerling. De VO- school geeft vervolgens - als een toelatingsbesluit is genomen - in Onderwijs Transparant aan of de leerling wordt geplaatst. 3.2 Onderwijskundig rapport De formulieren, die onderdeel zijn van de POVO- procedure, zoals het overdrachtsformulier (dat door de LEA- werkgroep POVO is ontwikkeld) en het Onderwijskundig Rapport (OKR) voor de aanvraag van beschikkingen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO), zijn verwerkt in Onderwijs Transparant. Er is voor gekozen het overdrachtsformulier en het OKR te integreren. Dit betekent dat voor elke leerling een OKR moet worden ingevuld. Voor reguliere leerlingen zijn de vragen op het OKR inhoudelijk hetzelfde als op het oude overdrachtsformulier. Voor leerlingen die in het VO (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben, bevat het OKR een extra set met vragen: het zogenaamde B- deel. Dit deel klapt automatisch uit aan de hand van vragen in het OKR. Dit B- deel is voor leerlingen voor wie een beschikking lwoo of pro wordt aangevraagd en voor alle andere leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig zullen hebben. Ouders tekenen het OKR dat vervolgens 5 jaar op de PO- school bewaard blijft. 10

11 3.3 Zorgaanmeldformulier Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs moeten worden aangemeld bij de PCL met behulp van het zorgaanmeldformulier (ZAF) van Onderwijs Transparant. Ouders tekenen dit formulier omdat ze toestemming moeten geven voor eventueel aanvullend onderzoek. Dit is een vooraanmeldfase. De aanleverdatum daarvoor is 1 december of zoveel eerder als mogelijk is. De PCL kan dan aanvullend onderzoek laten uitvoeren, zoals een intelligentietest. Op basis van de didactische gegevens en eventueel aanvullende testen geeft de PCL een advies LWOO of PRO terug aan de basisschool. De gegevens van de PCL worden automatisch toegevoegd aan het OKR. Het OKR moet voor LWOO- en PRO- leerlingen gereed zijn op 1 februari en voor de andere leerlingen uiterlijk 15 maart. 3.4 Adviesformulier De basisschool maakt met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Ouders tekenen dit formulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Deze formulieren gaan naar de VO- school, uiterlijk 15 maart en voor lwoo/pro- leerlingen uiterlijk 1 februari. Met de unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs toegang tot de gegevens van de leerling. Daarmee start de toelatingsprocedure op de VO- school. Wanneer de VO- school een toelatingsbesluit heeft genomen, geeft de school dit besluit aan in Onderwijs Transparant. De basisschool en het Samenwerkingsverband kunnen dan zien of de leerling is toegelaten. De VO- school kan bovendien via Onderwijs Transparant de RVC- aanvraag doen voor leerlingen met een advies Praktijkonderwijs of Leerwegondersteunend Onderwijs. 4. Meer informatie Alle scholen in de regio hebben een inlogcode voor Onderwijs Transparant. Daarnaast worden voor primair en voortgezet onderwijs informatiebijeenkomsten georganiseerd om met het systeem te leren werken. Technische ondersteuning: Helpdesk Onderwijs Transparant Vragen over het proces: Samenwerkingsverband VO: Alide de Leeuw ruw.nl 11

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier SCHOOLGIDS 1 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg 117 8051 XT Hattem. : 038 444 1886 @: dezaaier@vgpo-accretio.nl Website: www.gbsdezaaier.nl GBS De Zaaier gaat uit van de

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie