POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1

2 Inhoud 1. POVO- procedure Inleiding 1.2 Totstandkoming 1.3 Betrokken partijen 2. Afspraken POVO- procedure Voor wie geldt deze procedure? 2.2 Aanmelden en uiterste data 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig 2.4 Toelating en criteria 2.5 De route voor leerlingen met advies lwoo en pro 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen 2.7 Leerlingen uit andere regio s 2.8 Plaatsingsbesluit en inschrijving 2.9 Klachten 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen 3.2 Onderwijskundig Rapport 3.3 Zorgaanmeldformulier 3.4 Adviesformulier 4. Meer informatie Bijlagen: Stappen en tijdpad POVO- procedure (draaiboek) Bijlage POVO procedure lwoo en pro 2

3 1. POVO- procedure Inleiding Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Scholen voor voortgezet en primair onderwijs hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in bijgaande POVO- procedure over de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs (PO) naar een school voor regulier voortgezet onderwijs (VO). In navolging van de ons omliggende regio s komt het samenwerkingsverband Woerden- Montfoort (vanaf heden: Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West) nu met deze POVO- procedure die geldt voor het huidige schooljaar. De regio De Ronde Venen behoort sinds een ruim jaar ook bij het samenwerkingsverband VO. Het VeenLanden College in Mijdrecht en Vinkeveen gebruikt momenteel nog zijn eigen procedure. Dit schooljaar werken we aan een gezamenlijke POVO- procedure. De voorliggende informatie is belangrijk omdat er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn nieuwe afspraken en er is een andere manier van overdragen van gegevens: digitaal via de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Hierin is de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en voor praktijkonderwijs geïntegreerd. 1.2 Totstandkoming In Woerden is ervaring opgedaan met het digitaliseren van de overdracht. De werkgroep POVO, ingesteld door de stuurgroep van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), heeft een overdrachtsformulier ontwikkeld dat via de mail werd verstuurd. Het versturen via de mail kent echter nadelen; digitaliseren kan veel beter. De regio Woerden- Montfoort en ook De Ronde Venen heeft te maken met veel in- en uitstroom van leerlingen uit en naar omliggende regio s. We willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de procedures in de omliggende regio s. De regio s rond Utrecht, stad Utrecht en de regio Midden- Holland en Rijnstreek maken al gebruik van Onderwijs Transparant voor de digitale overdracht van PO naar VO. Daarom is ook voor de regio Woerden- Montfoort gekozen om Onderwijs Transparant te gebruiken. Het VeenLanden College in Mijdrecht werkt dit schooljaar nog met de kernprocedure van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Ze sluiten zich voor volgend schooljaar aan bij de procedure Onderwijs Transparant. Gaat een leerling van uw basisschool naar het VeenLanden College, dan maakt u een pdf- bestand van het onderwijskundig rapport uit Onderwijs Transparant en stuurt dat op. Daarnaast is de regio voorbereidingen aan het treffen voor de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft ook gevolgen voor de overgang POVO. Die gevolgen zijn voor een deel meegenomen in de afspraken voor De invoering van Onderwijs Transparant is voorbereid met de werkgroep POVO, samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel PO als VO. Het door hen ontwikkelde overdrachtsformulier is opgenomen in de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Het heet nu Onderwijskundig Rapport (OKR). 3

4 Deze werkgroep (uitgebreid met Montfoort en de Ronde Venen en nog uit te breiden met Oudewater) blijft in het schooljaar betrokken bij de invoering. Aan het einde van het schooljaar zal de invoering worden geëvalueerd. Afspraken worden jaarlijks in de werkgroep POVO geactualiseerd en vastgesteld. 1.3 Betrokken partijen Samenwerkingsverband VO Onderwijs Transparant LEA werkgroep POVO Gemeente Woerden (via de LEA) Regionale Verwijzings Commissie (RVC) 2. Afspraken POVO- procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO- procedure? De POVO- procedure is van toepassing op de instroom in het regulier voortgezet onderwijs in de regio Woerden, Montfoort, Oudewater en omgeving. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO) één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) HAVO VWO (inclusief gymnasium) De afspraken van de POVO- procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Het gaat dan om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De POVO- procedure geldt daarmee ook voor leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die overstappen naar de brugklas van een school voor regulier voortgezet onderwijs (de zgn. rugzakleerlingen). Zie voor overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2.5 en 2.6 Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de ouder van de leerling meldt aan op een school in de regio voor regulier voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies de ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO- procedure de ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden. 2.2 Aanmelden en uiterste data De aanmelding bij het VO gebeurt door ouders. De aanmelding gebeurt niet via het digitale systeem. In de digitale overdracht komt niet te staan naar welke VO- school de leerling gaat. De aanmelding gebeurt door ouders door het schriftelijke adviesformulier dat het digitale systeem oplevert. De daarin vermelde unieke code geeft de VO- school toestemming in de webapplicatie naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. 4

5 De uiterste aanmelddatum bij een VO- school wordt vervroegd van 1 april naar 15 maart. Dit besluit is in bestuurlijk overleg in de regio Utrecht genomen. Afstemming over die datum is noodzakelijk omdat een deel van de regio werkt met loting en dus met meerdere rondes van plaatsing. In de regio Utrecht wordt 15 maart al langer als uiterste aanmelddatum gehanteerd. Leerlingen voor wie een beschikking praktijkonderwijs (pro) of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig is, dienen uiterlijk 1 februari bij de VO- school te zijn aangemeld met het oog op de tijd die nodig is voor de aanvraag van de beschikking bij de Regionale verwijzingscommissie. Het is van belang dat de leerling die een pro- of lwoo- beschikking nodig heeft, daar tijdig duidelijkheid over krijgt. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze beschikking, dienen uiterlijk 1 december, streefdatum 15 november, aangemeld te worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt vervolgens of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert en financiert de PCL deze) en of de gegevens compleet zijn. De PCL geeft vervolgens advies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking. Het aanvragen van de beschikking wordt uitgevoerd door het VO nadat de leerling is aangemeld. Zie verder route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs. 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren die de basisschool meeneemt in het advies. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. Omwille van de aansluiting met de omliggende regio s hebben de besturen besloten om te werken met zogenaamde enkelvoudige adviezen. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: Praktijkonderwijs* VMBO BL VMBO BL, met lwoo** VMBO KL VMBO KL, met lwoo** VMBO GL / TL (GL en TL is hetzelfde niveau) VMBO GL/TL, met lwoo** (wordt in de regio niet aangeboden) HAVO VWO Binnen het digitale OKR is schrijfruimte om een aanbeveling voor eventueel brugklas-, dakpan- en/of kansadvies toe te voegen. Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. De VO- school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool, tevens het advies waarop de Inspectie de VO- school beoordeelt. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VO- school. 5

6 *Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ- score ligt in de range vanaf 55 tot 81. **Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO- diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ- score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal- emotionele problematiek te zijn. Een leerling met een IQ score van 120 of hoger valt buiten de criteria voor lwoo. 2.4 Toelating en criteria Het advies van de basisschool is leidend. Dat advies is gebaseerd op het didactisch niveau en op de inschatting die de leerkracht heeft van zaken zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning. Naast het advies wordt een tweede gegeven gevraagd. Tot op heden werd daarvoor de Cito- eindtoets gebruikt. In de regio is afgesproken om in plaats daarvan de gegevens van het leerlingvolgsysteem te gaan gebruiken. Deze gegevens worden beschouwd als een sterkere onderbouwing van het advies. Het geeft een breder toetsscorepatroon van de leerling, in plaats van alleen de momentopname van de eindtoets. Er zijn plannen om de Cito- eindtoets te verplaatsen naar een later afnamemoment. Dit schooljaar (2012/13) is dat nog niet het geval. De uiterste aanmelddatum wordt 15 maart en dat maakt de tijd voor het meenemen van de uitslag van de Cito- eindtoets krap. De uitslag kan dit jaar als een reflectie gebruikt worden op het advies dat verder bij voorkeur gebaseerd is op (ondersteund wordt door) gegevens van het leerlingvolgysteem. Cito- scores geven geen recht op een bepaald advies, het basisschool advies blijft leidend. Bij discrepantie wordt de uiteindelijke plaatsing na overleg met het PO door het VO bepaald. Soms is hierbij een derde gegeven nodig (zoals een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek). Bij een cito- score van 520 of lager wordt er dit jaar een intelligentieonderzoek (NIO) afgenomen omdat er dan een gerede kans is dat de leerling binnen de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs valt. In Onderwijs Transparant worden bij het OKR automatisch alle toetsgegevens (inclusief didactische leeftijd, dle en leerachterstanden) die in het DOD zitten als bijlage toegevoegd. Echter, in het DOD van de leerling- administratiesystemen wordt nog gewerkt met A t/m E scores en niet met I t/m V. Als u de I t/m V scores wilt meesturen met het OKR kan dat op dit moment alleen nog door een overzicht hiervan als bijlage toe te voegen in Onderwijs Transparant. De scores zitten in uw leerlingvolgsysteem. Ook al kunt u ze niet meesturen, u kunt wel de scores gebruiken om uw advies (mede) op te baseren. Op basis van uw ervaring met de leerling, op de schoolloopbaan en de gegevens van het leerlingvolgsysteem geeft u een onderbouwd advies. Wat is er beschikbaar om behulpzaam te zijn (richtinggevend): 6

7 Brugklas VMBO- basis VMBO- basis/kader VMBO- Kader VMBO- TL TL/HAVO TL/HAVO/VWO HAVO HAVO/VWO VWO Plaatsbaar met LOVS (zie bijlage 2 voor meer uitleg) Overwegend V- scores, met af en toe een IV- score (of hoger) Overwegend IV- scores, met af en toe een V- score (of hoger) Overwegend IV- scores, met af en toe een III- score (of hoger) Ongeveer evenveel III- als IV- scores (of hoger) Overwegend III- scores (of hoger) Ongeveer evenveel II- scores als III- scores (of hoger) Overwegend II- scores met af en toe een III- score (of hoger) Ongeveer evenveel I- scores als II- scores (of hoger) Overwegend I- scores met af en toe een II- score (of hoger) In onderstaande tabel is te zien hoe de indeling I t/m V zich verhoudt tot de indeling A t/m E. I (80-100%) A (75-100%) II(60-80%) B (50-75%) III (40-60%) IV (20-40%) V (0-20%) C(25-50%) D (10-25%) E (0-10%) 7

8 In Utrecht gebruikt men de volgende omrekentabel voor CITO- scores: LOVS I II III IV V Niveauwaarden Parnassys (A t/m E) 4,21 5,00 3,41 4,20 2,61 3,40 1,68 2,60 0,00 1, De route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs Bij de leerlingen met een advies leerwegondersteuning en praktijkonderwijs dient specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor extra zorgbekostiging. Het gaat om toetsen van het leerlingvolgsysteem die door de webapplicatie worden omgezet in didactisch niveau (dle). Zie Bijlage met info over toetsen, adaptief toetsen, door- en terugtoetsen. Basisscholen moeten de leerlingen met leerachterstanden aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), voor 1 december maar het liefst voor 15 november (school van voorkeur hoeft nog niet bekend te zijn). Dit gebeurt via de webapplicatie van Onderwijs Transparant met het zorgaanmeldformulier. De PCL bekijkt of de gegevens van de leerling compleet zijn en of nader onderzoek, vaak een intelligentietest, nodig is. Als een basisschool al een IQ- test heeft, graag een scan van het profielblad - met handtekening van de bevoegd deskundige en de datum toevoegen. De PCL koppelt de aanvullende gegevens en het advies met betrekking tot de beschikkingsaanvraag leerwegondersteuning of praktijkonderwijs terug aan de basisschool. De aanvullende gegevens (bijvoorbeeld de behaalde IQ scores) worden toegevoegd aan het OKR. De PO- school maakt het OKR af. De VO- school besluit uiteindelijk of zij voor de betreffende leerling een RVC- beschikking zal aanvragen. Data: Het afnemen van testen vindt zoveel mogelijk al in de tweede helft van november plaats: Tot nu toe zijn gepland: 14 november, 28 november, 12 december. Opstellen van advies door de PCL 10 en 17 januari Terugkoppeling adviezen naar PO school 18 januari Regionale Verwijzings Commissie (RVC) Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van landelijke normen of de betreffende leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Komt de leerling volgens de RVC in aanmerking voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, dan krijgt de VO- school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling dit onderwijs aan te bieden. 8

9 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning nodig zal hebben, is het van groot belang dat de VO- school dat tijdig weet, zodat de VO- school zich kan voor bereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, op het bieden van passend onderwijs. Voor leerlingen waarbij u extra ondersteuningsbehoefte voorziet, zeker de leerlingen met LGF, vult u in het OKR ook een B- deel in met extra informatie. Dit B- deel klapt automatisch open bij bepaalde vragen in het OKR. Voor deze leerlingen is aanmelding op 15 maart laat. We adviseren dringend om in een vroeg stadium, aan het begin van groep 8, al contact op te nemen met de VO- school van voorkeur. 2.7 Leerlingen uit andere regio s De werkgroep POVO beoogt zoveel mogelijk afstemming met randgemeenten. Dit betreft met name het toepassen van aanmelding op één school en de afstemming van de aanmelddata. De VO- scholen in de regio Gouda, Utrecht- Zuid en Utrecht&Vechtstreek gebruiken ook het digitale aanmeldsysteem van OT. Het systeem is hetzelfde in deze regio s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapport (OKR) verschilt enigszins, ze zijn echter uitwisselbaar. Als een leerling uit de regio Woerden zich wil aanmelden op bijvoorbeeld een school in Utrecht, dan wordt de Woerdense versie van OKR ingevuld en aangeboden aan de betreffende school. Andersom gebruikt een PO- school uit bijvoorbeeld Nieuwegein die een OKR invult voor een VO- school in Montfoort zijn eigen versie. Basisscholen in omliggende regio s waar geen OT wordt gebruikt, mogen hun regionale Onderwijskundig Rapport invullen. De scholen in de regio De Ronde Venen die gebruik maken van ELKK maken een uitdraai/print uit het systeem en leveren dat schriftelijk aan bij aanmelding op een VO- school in Woerden of Montfoort. 2.8 Plaatsingsbesluit en inschrijving Ouders melden de leerling, uiterlijk 15 maart, aan met een inschrijfformulier van de VO- school (met daarbij het formulier met de unieke code waarmee de VO- school in de webapplicatie het OKR van de leerling kan openen en met de uitslag van de cito- eindtoets). Veel basisscholen verzamelen die formulieren en sturen die gezamenlijk op naar de betreffende VO- scholen. De VO- school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met de unieke code. Het insturen van het inschrijfformulier is een verzoek tot plaatsing. Als de leerling geplaatst wordt, krijgen ouders een brief over de plaatsing. Als de VO- school afwijkt van het advies en/of gewenst type brugklas, is er eerder mondeling contact met de basisschool en het gezin. De plaatsing wordt in OT geregistreerd, zodat ook de basisschool op de hoogte is. NB Met het inschrijfformulier committeren de ouders zich tevens aan de schoolregels en aan gang van zaken, zoals in de voorlichting en in de schoolgids vermeld. 2.9 Klachten Aan een klachtenprocedure wordt gewerkt. In het huidige schooljaar kunt u terecht bij het informatiepunt van het samenwerkingsverband VO: 9

10 ruw.nl Afhandeling van klachten vindt plaats door de directeur van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Eventueel beroep kan worden aangetekend bij de voorzitter van dit zelfde samenwerkingsverband. 3. Onderwijs Transparant 3.1 Algemeen In het schooljaar gaan scholen voor de overgang POVO werken met het digitale systeem Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een beveiligd, webbased platform waarmee de overdrachtsgegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan met Onderwijs Transparant op schoolniveau én op regioniveau de POVO- procedure worden gevolgd. Concreet betekent dit dat de basisschool kan volgen bij welke VO- school een leerling wordt aangemeld en of de leerling wordt geplaatst. Op regioniveau is de doorstroom van alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs actueel zichtbaar voor het Samenwerkingsverband. Zo kan het Samenwerkingsverband volgen hoe de leerlingstromen lopen en of alle leerlingen op tijd een plek vinden in het voortgezet onderwijs. Om de overdrachtsgegevens van de leerlingen digitaal over te dragen naar het voortgezet onderwijs, vult de basisschool in Onderwijs Transparant het onderwijskundige rapport (OKR) in. Daarnaast maakt de basisschool met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Met deze unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs (VO- school) toegang tot de gegevens van de leerling. De VO- school geeft vervolgens - als een toelatingsbesluit is genomen - in Onderwijs Transparant aan of de leerling wordt geplaatst. 3.2 Onderwijskundig rapport De formulieren, die onderdeel zijn van de POVO- procedure, zoals het overdrachtsformulier (dat door de LEA- werkgroep POVO is ontwikkeld) en het Onderwijskundig Rapport (OKR) voor de aanvraag van beschikkingen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO), zijn verwerkt in Onderwijs Transparant. Er is voor gekozen het overdrachtsformulier en het OKR te integreren. Dit betekent dat voor elke leerling een OKR moet worden ingevuld. Voor reguliere leerlingen zijn de vragen op het OKR inhoudelijk hetzelfde als op het oude overdrachtsformulier. Voor leerlingen die in het VO (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben, bevat het OKR een extra set met vragen: het zogenaamde B- deel. Dit deel klapt automatisch uit aan de hand van vragen in het OKR. Dit B- deel is voor leerlingen voor wie een beschikking lwoo of pro wordt aangevraagd en voor alle andere leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig zullen hebben. Ouders tekenen het OKR dat vervolgens 5 jaar op de PO- school bewaard blijft. 10

11 3.3 Zorgaanmeldformulier Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs moeten worden aangemeld bij de PCL met behulp van het zorgaanmeldformulier (ZAF) van Onderwijs Transparant. Ouders tekenen dit formulier omdat ze toestemming moeten geven voor eventueel aanvullend onderzoek. Dit is een vooraanmeldfase. De aanleverdatum daarvoor is 1 december of zoveel eerder als mogelijk is. De PCL kan dan aanvullend onderzoek laten uitvoeren, zoals een intelligentietest. Op basis van de didactische gegevens en eventueel aanvullende testen geeft de PCL een advies LWOO of PRO terug aan de basisschool. De gegevens van de PCL worden automatisch toegevoegd aan het OKR. Het OKR moet voor LWOO- en PRO- leerlingen gereed zijn op 1 februari en voor de andere leerlingen uiterlijk 15 maart. 3.4 Adviesformulier De basisschool maakt met behulp van Onderwijs Transparant een adviesformulier. Ouders tekenen dit formulier. Dit adviesformulier bevat een unieke code (per leerling). Deze formulieren gaan naar de VO- school, uiterlijk 15 maart en voor lwoo/pro- leerlingen uiterlijk 1 februari. Met de unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs toegang tot de gegevens van de leerling. Daarmee start de toelatingsprocedure op de VO- school. Wanneer de VO- school een toelatingsbesluit heeft genomen, geeft de school dit besluit aan in Onderwijs Transparant. De basisschool en het Samenwerkingsverband kunnen dan zien of de leerling is toegelaten. De VO- school kan bovendien via Onderwijs Transparant de RVC- aanvraag doen voor leerlingen met een advies Praktijkonderwijs of Leerwegondersteunend Onderwijs. 4. Meer informatie Alle scholen in de regio hebben een inlogcode voor Onderwijs Transparant. Daarnaast worden voor primair en voortgezet onderwijs informatiebijeenkomsten georganiseerd om met het systeem te leren werken. Technische ondersteuning: Helpdesk Onderwijs Transparant Vragen over het proces: Samenwerkingsverband VO: Alide de Leeuw ruw.nl 11

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO-procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen in de regio van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag Agenda Opening Schooladvies Kernprocedure Rondvraag Totstandkoming schooladvies Werkhouding /zelfdiscipline /verantwoordelijkheidsbesef; Huiswerk/planning weektaak; Algemene interesse/ontwikkeling; Motivatie/doorzettingsvermogen;

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO Deze avond Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 2015-2016 SBO Het Mozaïek 10 november 2015 1. Voorlichting traject en criteria van het VO door Corine Vos (orthopedagoog) 2. Informatie van 3 VO-scholen

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs. Praktijkonderwijs LWOO Voortgezet Speciaal Onderwijs Stichting AANDACHT+ Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs De Friese Meren, Noordoostpolder en Urk Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het primair onderwijs

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie