Inhoudsopgave Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken rondom jaarkalender 2.3. Aanmelden bij een VO-school via een OKR 2.4. Aanmelden van leerlingen: Digitaal uitwisselen van gegevens 2.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in beeld 2.6. Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier 2.7. Adviezen van de basisscholen 2.8. Zorgprocedure PrO en LWOO Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 3. Vastgestelde afspraken: VO 3.1. Behandeling van aanmeldingen 3.2. Werkwijze toelaten tot het voortgezet onderwijs 3.3. Aanvullende toelatingscriteria 3.4. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs 3.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 3.6. Procedure afwijzing 3.7. Procedure loting 3.8. Informatieoverdracht van en naar de ouders/leerlingen 3.9. Informatiepunt POVO-procedure 4. Klachten 2.9. Aanmelden Loket Passend Onderwijs-POVO (LPO - POVO)

3 Afkortingen CVE Ib-er LLZ LAT LVS LWOO NIO OPDC OT OKR LPO PO College voor Toetsen en Examens Intern begeleider Leerlingzaken van de gemeente Utrecht Leerachterstanden(test): afname bij mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs, VMBO-basis of VMBO-kader Leerlingvolgsysteem Leerwegondersteunend onderwijs, extra voorziening binnen het VMBO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, in gebruik als aanvullend onderzoek Orthopedagogisch Didactisch Centrum (Utrechtse School) Onderwijs Transparant; digitaal aanmeldapplicatie Onderwijskundig rapport Loket Passend Onderwijs (voorheen PCL-POVO) Primair onderwijs (Basisonderwijs, Speciaal Basis Onderwijs) PrO REC RVC SEM SEV SBO SO SWV TTO TRF UOA VO VSO Praktijkonderwijs Regionaal Expertise Centrum, voor indicatiestelling speciaal onderwijs Regionale Verwijzingscommissie, voor indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs Sociaal-emotioneel onderzoek, afname indien IQ hoger dan 90 bij verwijzing naar praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of OPDC Sociaal emotionele vragenlijst, in te vullen door de leerkracht bij sociaal-emotioneel onderzoek Speciaal Basis Onderwijs Speciaal onderwijs Samenwerkingsverband Tweetalig onderwijs Teacher s Report Form, gedragsvragenlijst in te vullen door leerkracht, bij sociaalemotioneel onderzoek Utrechtse Onderwijs Agenda Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs

4 1. Wat is de POVO-procedure 2. Vastgestelde afspraken: PO In dit hoofdstuk kunt u lezen wat de POVO-procedure inhoudt en waarom er stedelijke afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs Inleiding POVO-procedure Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze gezamenlijke afspraken zijn met consensus binnen de eisen van de wettelijke kaders opgemaakt en vastgelegd in POVOprocedure. De afspraken zijn een praktische vertaling van de wettelijke criteria en hebben als doel er voor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk de overstap maken van het PO naar VO. Alle Utrechtse scholen werken volgens de afspraken van de POVO-procedure. De informatie over de overstap naar het VO is te downloaden via Voor welke leerlingen? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom van alle leerlingen die overstappen naar het eerste schooljaar in het reguliere voortgezet onderwijs van een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht. Deze leerlingen kunnen komen uit het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daar waar in de tekst gesproken wordt over basisschool worden al deze schoolsoorten bedoeld. De VO-schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Hieronder staan de afspraken beschreven zoals ze zijn vastgelegd in de POVO-procedure Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs Het primair onderwijs draagt zorg voor een goed onderbouwd enkelvoudig advies, rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en overige relevante kindkenmerken. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een leerling kan alleen worden aangemeld op een school die het onderwijs aanbiedt dat in het enkelvoudig basisschooladvies staat. Bij de totstandkoming van het enkelvoudige basisschooladvies weegt de basisschool de volgende toetsaspecten mee: Toetsprestaties Toetsscores uit het LOVS voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores van de leerling automatisch een inschatting gemaakt van het VO-niveau. De niveau-inschatting wordt afzonderlijk getoond voor het niveau voor Begrijpend Lezen en voor Rekenen-Wiskunde.

5 Ontwikkeling in toetsscores voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores automatisch getoond of een leerling relatief constant heeft gepresteerd, of dat sprake is van een sterke stijging of daling van prestaties of van een sterk wisselend patroon Informatie over andere toetsdomeinen, bijv. technisch lezen en spelling. Uitslagen van andere toetsen die door of op initiatief van de school of samenwerkingsverband PO/ VO zijn afgenomen. De informatie die is gebruikt voor het opstellen van het schooladvies wordt via Onderwijs Transparant overgedragen aan het VO en/of wordt indien nodig toegelicht in het overleg tussen de PO- en VO-school. zijn echter wel verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het Onderwijskundig Rapport en toegevoegde bijlagen. Ouders hebben het recht hun zienswijze (als bijlage) in het Onderwijskundig Rapport op te laten nemen Aanmelden van leerlingen: Digitaal uitwisselen van gegevens De basisschool meldt elke leerling, in overeenstemming met de ouders, aan op een VO- school. Indien ouders bezwaar maken tegen deze manier van aanmelden en/of indien de leerling wordt aangemeld bij een regio die geen gebruik maakt dit van systeem, kan er gewaarmerkt papier worden aangevraagd bij Sterk VO/ POVO Afspraken rondom jaarkalender Zowel het PO als VO houden zich aan de afgesproken data van de POVO-jaarkalender ten aanzien van de oriëntatie, aanmelding en behandeling van de aanmelding zoals regionaal afgesproken. Zie hiervoor: www. sterkvo.nl/povo/agenda. Het PO informeert ouders over de POVO jaarkalender Aanmelden bij een VO-school via een OKR Het is, op basis van artikel 42 van de wet op primair onderwijs, verplicht dat alle leerlingen de basisschool verlaten met een volledig ingevuld OKR, waarvan ouders een afschrift krijgen. Het OKR hoeft, wettelijk gezien, niet door ouders getekend te worden. Scholen

6 2.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in beeld Alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op didactisch en of/ sociaal emotioneel gebied dienen digitaal in OT aangemeld te worden bij het Loket Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO (LPO-POVO). (zie bijlage op sterkvo.nl/povo/basisdocumenten en povo jaarkalender) Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier Voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en LWOO bevat het OKR ook informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens (resultaat leerachterstandentest), cognitieve gegevens (resultaat capaciteitenonderzoek) en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens (resultaat sociaal-emotioneel onderzoek). Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking door de VO-school. Het zorgaanmeldformulier van leerlingen voor PrO en LWOO moet voor de afgesproken datum zijn ingevuld in OT. (zie POVO-jaarkalender) 2.7. Adviezen van de basisscholen De basisschool kan de volgende adviezen geven: Regulier onderwijs: VMBO-basis; VMBO-kader; VMBO-theoretisch; HAVO; VWO; Praktijkonderwijs (PrO) en LWOO: Praktijkonderwijs; VMBO-basis + LWOO; VMBO-kader + LWOO; VMBO-theoretisch + LWOO; Ook kan er gekozen worden voor een van de speciale voorzieningen: Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC): Door een combinatie van problemen is een leerling soms nog niet in staat om van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs voldoende te profiteren. Het is dan verstandiger om de stap naar het VO nog even uit te stellen. Deze leerling gaat dan eerst naar het OPDC. Als de ontwikkeling goed verloopt, maken de leerlingen de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze overstap vindt over het algemeen plaats in de eerste twee jaar. In de RMC Regio Utrecht noemen wij het OPDC de Utrechtse School. Internationale Schakel Klas: Er is in Stichtse Vecht en Utrecht één schakelklas met opvangklassen voor nieuwkomers, de zogenaamde Internationale Schakel Klas (I.S.K). Nieuwkomers zijn leerlingen die pas in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om meteen in het reguliere onderwijs in te stappen. Afhankelijk van de opleiding in het land van herkomst en hun mogelijkheden kunnen nieuwkomers op één van deze scholen met schakelklassen worden geplaatst. Na de schakelklas kunnen de leerlingen doorstromen naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij de I.S.K.

7 Aanmelden van een leerling uit groep 7: Gaat een leerling vanaf groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan moet de basisschool deze leerling melden bij het Loket Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO (LPO-POVO)voor aanvullend advies, conform de PrO procedure groep 8. Naast het basisschooladvies (niveau) kan de basisschool een advies geven voor een brugklastype. De VO-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst zal worden: Bbl Bbl/Kbl Kbl Kbl / Tl Gl/Tl TL/Havo Havo Havo/Vwo Vwo TTO Gymnasium 2.8. Zorgprocedure PrO en LWOO Leerlingen die bij de start in het voortgezet onderwijs een leerachterstand hebben van tenminste 3 jaar kunnen worden aangemeld voor het PrO. LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben omdat zij een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar hebben. In een rijksregeling is bepaald dat VO-scholen alleen extra geld voor deze leerlingen krijgen als de leerachterstand aantoonbaar meer dan 1,5 jaar is. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen dienen volgens de LWOO/PrO procedure te worden ingediend (zie bijlage op sterkvo.nl/ povo/basisdocumenten ). NB. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO speelt de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens geen rol bij de toelating Aanmelden Loket Passend Onderwijs-POVO (LPO - POVO) Potentiële LWOO/PrO-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten worden aangemeld bij de LPO-POVO conform de procedure. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar, die op minimaal twee leergebieden, waarbij een van de leergebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is, in groep 7 categorie IV of V (D of E) gescoord hebben of leerlingen waarbij sprake is van een gestapelde problematiek. De RVC hanteert de oorspronkelijke normering van de CITO LOVS-toetsen voor de indicatiestelling van LWOO en PrO Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Om te beoordelen of een leerling leerachterstand heeft, worden de leervorderingen onderzocht op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De VO-school waar deze leerlingen worden geplaatst krijgt van de overheid het benodigde geld om de leerlingen dit onderwijs te bieden.

8 In Stichtse Vecht is afgesproken dat de toetsen die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of voor PrO worden aangeleverd door de basisschool. Na een eerste screening door het LPO-POVO krijgen de aangemelde leerlingen een capaciteitenonderzoek aangeboden, bijvoorbeeld een NIO/NDT. Het didactisch onderzoek (drempelonderzoek) wordt op de basisschool afgenomen onder supervisie van de IB er. Gekwalificeerde toetsers nemen in opdracht van het SWV VO/POVO collectief het benodigde intelligentieonderzoek af. Bij welke leerlingen een capaciteiten en/of didactisch onderzoek? Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: Praktijkonderwijs VMBO + LWOO OPDC Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Het LPO-POVO beoordeelt de toetsgegevens (mate van leerachterstand, intelligentie en zo nodig sociaalemotioneel functioneren) en bepaalt of zij voor de betreffende leerling een advies geeft tot het aanvragen van een RVC-beschikking. Zo ja, dan legt de VO-school waar de leerling wordt aangemeld deze toetsgegevens voor aan de RVC. De RVC is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke criteria de aanvragen voor PrO en LWOO beoordeelt. Voor de indicatiestelling van LWOO en PrO hanteert de RVC de oorspronkelijke normering van de CITO LOVS toetsen: Voor PrO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 3 jaar (50%) op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn; Voor LWOO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 1,5 jaar (25%) op deze leerdomeinen waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 3. Vastgestelde afspraken: VO 3.1. Behandeling van aanmeldingen Er is afgesproken dat elke VO-school er zorg voor draagt dat een aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de POVO-procedure in behandeling wordt genomen en afgehandeld. Dit kan alleen als zij weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Om die reden is afgesproken dat een leerling zich maar op één school voor het voortgezet onderwijs mag aanmelden.

9 3.2. Werkwijze toelaten tot het voortgezet onderwijs De VO-school plaatst de leerling op het niveau van het enkelvoudige schooladvies. Dit schooladvies is vóór 1 maart vastgesteld door de basisschool en is bindend. Bij de totstandkoming van het basisschooladvies kan het voorkomen dat er een verschil is tussen de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem en het basisschooladvies. De basisschool onderbouwt in deze situatie het verschil en er kan in de periode tot 1 maart tussentijds overleg plaatsvinden tussen de basisschool en een VO-school. Na 1 maart kan de VO school bij vragen over de onderbouwing van het advies de basisschool om nadere toelichting vragen. In onderstaand overzicht worden verschillende varianten beschreven. Het basisschooladvies blijft echter bindend. VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Situatie Vervolgstap Advies is gelijk aan (of lager dan) begrijpend lees- en rekenniveau Er is geen overleg nodig Advies is 1 niveau hoger dan begrijpend leesniveau Indien PO of VO dat wenst is overleg vereist Advies is 2 of meer niveaus hoger dan begrijpend leesniveau Overleg tussen PO en VO nodig Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remediërend traject is ingezet op het aanleren van achterblijvende begrijpend leesvaardigheid en deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling Advies is 1 niveau hoger dan rekenniveau Indien PO of VO dat wenst is overleg vereist Advies is 2 of meer niveaus hoger dan rekenniveau Overleg tussen PO en VO nodig Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remediërend traject is ingezet op het aanleren van achterblijvende rekenvaardigheid en deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling. Advies is 1 niveau hoger dan zowel begrijpend leesniveau Overleg tussen PO en VO nodig als rekenniveau * Bijvoorbeeld advies is HAVO het leesniveau is TL.

10 De VO-school plaatst de leerling op het niveau van het enkelvoudige schooladvies. Indien de relatie tussen schooladvies en toetsniveau (onderwijsniveau) afwijkt, vindt de behandeling van de aanmelding plaats volgens de in het overzicht beschreven vervolgstappen. Overlegprocedure Naast het schooladvies en de VO-niveau-inschatting spelen de volgende zaken een rol in het overleg tussen PO en VO: Relevante kindkenmerken, zoals omschreven in de handreiking (zie bijlage op sterkvo.nl/povo/basisdocumenten). Aanvullende informatie over de toetsscores voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Stijging in toetsprestaties tussen groep 6 en 8 als gevolg van remediëring. Uitslagen van andere COTAN gecertificeerde/gevalideerde toetsen die door of op initiatief van de school of het samenwerkingsverband PO of VO zijn afgenomen. Zij kennen dezelfde waarde als de toetsen in het LVS. Informatie over andere toetsdomeinen bijv. technisch lezen, spelling die in OT worden getoond. Rol Centrale Eindtoets CITO Schooljaar is een overgangsjaar, waardoor de basisschool de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een andere eindtoets. als zogenoemd objectief tweede gegeven in aanvulling op het schooladvies. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De basisschool kan ook kiezen voor een andere goedgekeurde eindtoets. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat ondanks het, hoger dan verwachte resultaat van de eindtoets PO, niet wordt afgeweken van het eerder gegeven advies. Het kan gebeuren dat ouders op basis van een bijgesteld advies hun kind op een andere school willen aanmelden. Aangezien eventuele loting dan al heeft plaatsgevonden, is de gewenste plek op niveau soms niet beschikbaar. De gezamenlijke schoolbesturen, behorende bij het SWV Sterk VO, garanderen in dat geval een plek op het nieuwe adviesniveau op één van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband Aanvullende toelatingscriteria ISommige scholen hanteren aanvullende toelatingscriteria in verband met het bijzondere karakter van de school. Dit kan te maken hebben met het onderwijsaanbod, onderwijssysteem en de identiteit van de school. Zie voor meer informatie over de aanvullende toelatingscriteria De centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CVE) wordt in april afgenomen. Dit geldt

11 3.4. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een toelatingsbesluit. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders en wordt in OT geregistreerd, zodat de basisschool op de hoogte is. Besluit de school de leerling niet toe te laten, dan kan dit twee redenen hebben: de leerling is niet geschikt bevonden voor de betreffende opleiding of de leerling is wel geschikt maar uitgeloot. Is de leerling niet geschikt bevonden dan deelt de VO-school de reden van afwijzing schriftelijk mede aan de ouders en de basisschool. LWOO Als een VO-school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor LWOO, betekent dit dat de VO-school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. OPDC Alle leerlingen die van de LPO-POVO een advies voor plaatsing op het OPDC hebben gekregen zijn automatisch toelaatbaar tot de Utrechtse School. Dit geldt niet voor de nevenvestigingen zorg in de regio. Zij hanteren een eigen plaatsingsprocedure. Praktijkscholen Voor alle praktijkscholen geldt: de school waarbij een leerling zich aanmeldt, is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling. Zij zorgt ervoor dat deze leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden, op deze school of een andere school. Het behandelen van een aanmelding voor één van deze scholen vergt meer tijd dan de overige aanmeldingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om voor de afgesproken datum een plaatsingsbesluit te nemen. Plaatsing is afhankelijk van een positieve beschikking van de RVC. Indien er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling niet op praktijkonderwijs worden geplaatst en zal er in overleg met het PO een andere school gezocht worden. 3.5.Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nemen deel aan de reguliere POVO-procedure. Zij mogen niet uitsluitend op basis van hun ondersteuningsbehoefte worden afgewezen. De VO-school heeft de mogelijkheid (enkele) leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aan te melden bij het Loket Passend Onderwijs/ POVO van het SWV Sterk VO (LPO/POVO). Het LPO/ POVO bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor een arrangement waardoor de leerling direct geplaatst kan worden op de VO-school. De verklaring hiervan moet vóór de eerste loting zijn afgegeven door het LPO/POVO.

12 3.6. Procedure afwijzing Indien een VO-school besluit een leerling niet toe te laten,maakt zij dit schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing behoort uiterlijk plaats te vinden op afgesproken datum in het jaarrooster en verwerkt te zijn in OT. De leerling heeft dan nog de kans om zich aan te melden bij een andere passende VO-school in de eerste ronde. De nieuwe aanmelding moet op dezelfde wijze behandeld worden als alle aanmeldingen in de eerste ronde. De volgende zaken kunnen reden zijn van afwijzing: 1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school; 2. Het advies van het Loket Passend Onderwijs komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VOschool (LWOO, PrO of OPDC); 3. De leerling voldoet niet aan de extra criteria, zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door de VO-school; Als een leerling niet toelaatbaar is, betekent dit dat de leerling wordt afgewezen en er in overleg met ouders/ verzorgers een andere VO-school wordt gekozen en in OT wordt ingevoerd. Waar de VO-school zorgplicht heeft, wordt aan de PO-school gevraagd hier de centrale rol in te nemen. Reden voor nader overleg tussen PO en VO: Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat het VO vragen heeft bij de onderbouwing van het basisschooladvies als er sprake is van een discrepantie tussen gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het basisschooladvies. Wat te doen bij een onvoldoende verklaard basisschooladvies geeft de stappen weer die dan gezet kunnen worden. Indien een VO-school twijfelt of zij in de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voorzien, wordt er advies gevraagd aan het Loket Passend Onderwijs. Dit wordt in overleg met ouders en de basisschool gedaan. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt de basisschool gevraagd om met ouders/verzorgers deze ondersteuningsbehoefte goed in beeld te brengen en de regie te nemen in het volgen van de hiervoor afgesproken route (zie de documenten stroomdiagram vroegtijdige signalering en tips voor de overstap naar het VO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte).

13 3.7 Procedure loting Als een VO-school niet genoeg plaatsen op een passend brugklasniveau heeft om alle overige toelaatbare leerlingen te plaatsen, dan wordt onder deze kinderen geloot. Dit wordt zichtbaar na behandeling van alle aangemelde leerlingen en na toepassing van de toegestane voorrangsregels voor plaatsing. In de praktijk kan loting zich dus alleen voordoen voor een bepaald brugklasniveau (bijvoorbeeld VMBO-TL of VWO) en niet perse voor de andere niveaus. De loting vindt onder notarieel toezicht plaats en moet op afdoende wijze inzichtelijk worden gemaakt voor een willekeurige belanghebbende derden, zoals ouders en basisscholen. Eerste ronde De eerste ronde duurt in totaal zes weken, waarvan twee aanmeldingsweken, hierin wordt de schoolkeuze aangegeven in OT, en vier behandelingsweken (respectievelijk begin maart tot en met medio april). De leerlingen die zich in de eerste ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Wat gebeurt er in de eerste ronde? In de eerste ronde wordt de leerling door het PO digitaal aangemeld bij de school van zijn/haar eerste keuze. Zodra een leerling door de VO-school wordt afgewezen* op de school van diens eerste keuze ontvangt het PO hiervan een melding via OT. (*In paragraaf zijn de redenen van afwijzing opgenomen) Het PO meldt de leerling vervolgens in OT aan bij de school van diens alternatieve (tweede) keuze. Met vragen over OT kan er contact opgenomen worden met de OT-helpdesk van het SWV STERK VO. zodat het PO in OT eventueel de keuze van de leerling kan aanpassen. Let op! de eerste schoolkeuze en de alternatieve schoolkeuze zijn onderdeel van de eerste ronde. De OT-helpdesk is per of telefonisch te bereiken ( ). Telefonisch is de OT-helpdesk op werkdagen bereikbaar tussen 12.00uur uur. Voorrangsregels De VO-scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de POVO-procedure. De volgende regels zijn toegestaan: A. Voorrang voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met een verklaring van het LPO-POVO; B. Voorrang eigen regio: Stichtse Vecht leerlingen worden met voorrang geplaatst. Dit geldt voor alle VO-scholen in de Stichtse Vecht. Voor de voorrangsregels A&B geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn in de eerste ronde van de POVOprocedure.

14 Procedure tweede ronde Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de tweede ronde van VO-scholen die aanvullende criteria hanteren. Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd. In de tweede ronde wordt de aanmelding bij de VOschool op datum van binnenkomst behandeld. Er vindt dus geen loting per school meer plaats in de tweede ronde. Voor leerlingen die zijn uitgeloot wordt het RAAD-aanmeldingsformulier in OT aangevuld tot en met de 4e keuze. Wat gebeurt er in de tweede ronde?.alle uitgelote leerlingen geven een tweede, derde en vierde keuze op in OT. Het PO kan de 2e t/m 4e keuze in OT vermelden na datum uitloting (zie hiervoor de POVO-jaarplanning). Voorafgaand aan de tweede ronde wordt door de VO-scholen inzicht gegeven in het aantal nog beschikbare plaatsen per niveau per school. Deze informatie is voor de PO-school in te zien op de website Melden niet-geplaatste leerlingen De deelnemende schoolbesturen aan de POVO-procedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van basisscholen die overstappen naar een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden. Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst, dan stuurt de basisschool per direct het volledige dossier van deze leerling naar het Loket Passend Onderwijs en doet een melding bij leerplicht. Het Loket Passend Onderwijs geeft in overleg met de besturen, SWV Sterk VO POVO en leerplicht aan de hand van de aanwezige gegevens een bindend advies voor plaatsing van de betreffende leerling op een bepaalde VO-school (binnen het SWV Sterk VO). Op basis van dit advies en met instemming van ouders plaatst de VO-school deze leerling. Indien ouders bezwaar maken tegen de aangewezen school kunnen zij met behulp van leerplicht op zoek gaan naar een andere, passende school (bijv. in de regio) Informatieoverdracht van en naar de ouders/leerlingen De basisschool informeert ouders en leerlingen persoonlijk over de overstap naar het voortgezet onderwijs. De basisschool is verplicht om ouders actief te informeren over welke gegevens van de leerling worden gebruikt, aan wie deze gegevens worden verstrekt, op welk moment en met welk doel Informatiepunt POVO-procedure Wanneer ouders vragen hebben over de inhoudelijke kant van de overstapprocedure, een gegeven advies van het Loket Passend Onderwijs of bemiddeling nodig hebben bij problemen rond de overstap van leerlingen, worden ze hiervoor terug verwezen naar de basisschool van hun kind. Deze kan in contact treden met

15 het SWV Sterk VO indien er vragen zijn. Indien ouders het bijvoorbeeld niet eens zijn met het gegeven advies van de basisschool en hier samen met de school niet uitkomen dan kan er contact opgenomen worden met leerplicht. 4. Klachten POVO Klachtencommissie Er is een POVO-Klachtencommissie aanwezig die klachten behandelt die verband houden met de uitvoering van de POVO-procedure. Als een ouder/leerling of medewerker van een school meent dat er in strijd met de POVO-procedure gehandeld is, met als gevolg een benadeling van een betrokkene, dan kan dit in de vorm van een klacht gemeld worden aan de POVO Klachtencommissie. De POVO-Klachtencommissie bemiddelt tussen de betrokken partijen en doet zo nodig een bindende uitspraak. De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen tijdens een hoorzitting. De schoolbesturen in de Stichtse Vecht hebben zich er aan gecommitteerd de uitslag van de Klachtencommissie op te volgen. In de Klachtencommissie hebben bestuurlijke vertegenwoordigers van het PO en het VO en de gemeente Utrecht zitting. Het voorzitterschap van de commissie wordt uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Bij de beoordeling van voorgelegde klachten staat de volgende vraag centraal: Wordt de POVO-procedure conform de afspraken uitgevoerd? Hierbij geldt dat hoe eerder de klacht aanhangig wordt gemaakt, hoe adequater de Klachtencommissie kan handelen. Meer informatie over de POVO klachtenprocedure is te vinden via:

16 In het algemeen geldt dat gegronde klachten een belangrijk ingrediënt vormen voor de evaluatie met de VO- en PO-scholen en de schoolbesturen in de Stichtse Vecht. Indien een ouder/leerling of medewerker van een school algemene klachten heeft over een VO- of PO-school (bijvoorbeeld over de afwijzing van een leerling of het niet akkoord gaan met het gegeven schooladvies) dan kan dit aangekaart worden via de normale bezwaarprocedure van de desbetreffende school. Dit is een uitgave van POVO Stichtse Vecht Povo

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie