Inhoudsopgave Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken rondom jaarkalender 2.3. Aanmelden bij een VO-school via een OKR 2.4. Aanmelden van leerlingen: Digitaal uitwisselen van gegevens 2.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in beeld 2.6. Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier 2.7. Adviezen van de basisscholen 2.8. Zorgprocedure PrO en LWOO Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 3. Vastgestelde afspraken: VO 3.1. Behandeling van aanmeldingen 3.2. Werkwijze toelaten tot het voortgezet onderwijs 3.3. Aanvullende toelatingscriteria 3.4. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs 3.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 3.6. Procedure afwijzing 3.7. Procedure loting 3.8. Informatieoverdracht van en naar de ouders/leerlingen 3.9. Informatiepunt POVO-procedure 4. Klachten 2.9. Aanmelden Loket Passend Onderwijs-POVO (LPO - POVO)

3 Afkortingen CVE Ib-er LLZ LAT LVS LWOO NIO OPDC OT OKR LPO PO College voor Toetsen en Examens Intern begeleider Leerlingzaken van de gemeente Utrecht Leerachterstanden(test): afname bij mogelijke uitstroom naar praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs, VMBO-basis of VMBO-kader Leerlingvolgsysteem Leerwegondersteunend onderwijs, extra voorziening binnen het VMBO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, in gebruik als aanvullend onderzoek Orthopedagogisch Didactisch Centrum (Utrechtse School) Onderwijs Transparant; digitaal aanmeldapplicatie Onderwijskundig rapport Loket Passend Onderwijs (voorheen PCL-POVO) Primair onderwijs (Basisonderwijs, Speciaal Basis Onderwijs) PrO REC RVC SEM SEV SBO SO SWV TTO TRF UOA VO VSO Praktijkonderwijs Regionaal Expertise Centrum, voor indicatiestelling speciaal onderwijs Regionale Verwijzingscommissie, voor indicatiestelling praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs Sociaal-emotioneel onderzoek, afname indien IQ hoger dan 90 bij verwijzing naar praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of OPDC Sociaal emotionele vragenlijst, in te vullen door de leerkracht bij sociaal-emotioneel onderzoek Speciaal Basis Onderwijs Speciaal onderwijs Samenwerkingsverband Tweetalig onderwijs Teacher s Report Form, gedragsvragenlijst in te vullen door leerkracht, bij sociaalemotioneel onderzoek Utrechtse Onderwijs Agenda Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs

4 1. Wat is de POVO-procedure 2. Vastgestelde afspraken: PO In dit hoofdstuk kunt u lezen wat de POVO-procedure inhoudt en waarom er stedelijke afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs Inleiding POVO-procedure Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze gezamenlijke afspraken zijn met consensus binnen de eisen van de wettelijke kaders opgemaakt en vastgelegd in POVOprocedure. De afspraken zijn een praktische vertaling van de wettelijke criteria en hebben als doel er voor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk de overstap maken van het PO naar VO. Alle Utrechtse scholen werken volgens de afspraken van de POVO-procedure. De informatie over de overstap naar het VO is te downloaden via Voor welke leerlingen? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom van alle leerlingen die overstappen naar het eerste schooljaar in het reguliere voortgezet onderwijs van een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht. Deze leerlingen kunnen komen uit het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daar waar in de tekst gesproken wordt over basisschool worden al deze schoolsoorten bedoeld. De VO-schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Hieronder staan de afspraken beschreven zoals ze zijn vastgelegd in de POVO-procedure Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs Het primair onderwijs draagt zorg voor een goed onderbouwd enkelvoudig advies, rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en overige relevante kindkenmerken. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een leerling kan alleen worden aangemeld op een school die het onderwijs aanbiedt dat in het enkelvoudig basisschooladvies staat. Bij de totstandkoming van het enkelvoudige basisschooladvies weegt de basisschool de volgende toetsaspecten mee: Toetsprestaties Toetsscores uit het LOVS voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores van de leerling automatisch een inschatting gemaakt van het VO-niveau. De niveau-inschatting wordt afzonderlijk getoond voor het niveau voor Begrijpend Lezen en voor Rekenen-Wiskunde.

5 Ontwikkeling in toetsscores voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores automatisch getoond of een leerling relatief constant heeft gepresteerd, of dat sprake is van een sterke stijging of daling van prestaties of van een sterk wisselend patroon Informatie over andere toetsdomeinen, bijv. technisch lezen en spelling. Uitslagen van andere toetsen die door of op initiatief van de school of samenwerkingsverband PO/ VO zijn afgenomen. De informatie die is gebruikt voor het opstellen van het schooladvies wordt via Onderwijs Transparant overgedragen aan het VO en/of wordt indien nodig toegelicht in het overleg tussen de PO- en VO-school. zijn echter wel verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het Onderwijskundig Rapport en toegevoegde bijlagen. Ouders hebben het recht hun zienswijze (als bijlage) in het Onderwijskundig Rapport op te laten nemen Aanmelden van leerlingen: Digitaal uitwisselen van gegevens De basisschool meldt elke leerling, in overeenstemming met de ouders, aan op een VO- school. Indien ouders bezwaar maken tegen deze manier van aanmelden en/of indien de leerling wordt aangemeld bij een regio die geen gebruik maakt dit van systeem, kan er gewaarmerkt papier worden aangevraagd bij Sterk VO/ POVO Afspraken rondom jaarkalender Zowel het PO als VO houden zich aan de afgesproken data van de POVO-jaarkalender ten aanzien van de oriëntatie, aanmelding en behandeling van de aanmelding zoals regionaal afgesproken. Zie hiervoor: www. sterkvo.nl/povo/agenda. Het PO informeert ouders over de POVO jaarkalender Aanmelden bij een VO-school via een OKR Het is, op basis van artikel 42 van de wet op primair onderwijs, verplicht dat alle leerlingen de basisschool verlaten met een volledig ingevuld OKR, waarvan ouders een afschrift krijgen. Het OKR hoeft, wettelijk gezien, niet door ouders getekend te worden. Scholen

6 2.5. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in beeld Alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op didactisch en of/ sociaal emotioneel gebied dienen digitaal in OT aangemeld te worden bij het Loket Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO (LPO-POVO). (zie bijlage op sterkvo.nl/povo/basisdocumenten en povo jaarkalender) Aanmelden bij PrO en LWOO via het Zorgaanmeldformulier Voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en LWOO bevat het OKR ook informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens (resultaat leerachterstandentest), cognitieve gegevens (resultaat capaciteitenonderzoek) en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens (resultaat sociaal-emotioneel onderzoek). Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking door de VO-school. Het zorgaanmeldformulier van leerlingen voor PrO en LWOO moet voor de afgesproken datum zijn ingevuld in OT. (zie POVO-jaarkalender) 2.7. Adviezen van de basisscholen De basisschool kan de volgende adviezen geven: Regulier onderwijs: VMBO-basis; VMBO-kader; VMBO-theoretisch; HAVO; VWO; Praktijkonderwijs (PrO) en LWOO: Praktijkonderwijs; VMBO-basis + LWOO; VMBO-kader + LWOO; VMBO-theoretisch + LWOO; Ook kan er gekozen worden voor een van de speciale voorzieningen: Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC): Door een combinatie van problemen is een leerling soms nog niet in staat om van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs voldoende te profiteren. Het is dan verstandiger om de stap naar het VO nog even uit te stellen. Deze leerling gaat dan eerst naar het OPDC. Als de ontwikkeling goed verloopt, maken de leerlingen de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze overstap vindt over het algemeen plaats in de eerste twee jaar. In de RMC Regio Utrecht noemen wij het OPDC de Utrechtse School. Internationale Schakel Klas: Er is in Stichtse Vecht en Utrecht één schakelklas met opvangklassen voor nieuwkomers, de zogenaamde Internationale Schakel Klas (I.S.K). Nieuwkomers zijn leerlingen die pas in Nederland zijn en niet of nauwelijks Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om meteen in het reguliere onderwijs in te stappen. Afhankelijk van de opleiding in het land van herkomst en hun mogelijkheden kunnen nieuwkomers op één van deze scholen met schakelklassen worden geplaatst. Na de schakelklas kunnen de leerlingen doorstromen naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij de I.S.K.

7 Aanmelden van een leerling uit groep 7: Gaat een leerling vanaf groep 7 naar het voortgezet onderwijs, dan moet de basisschool deze leerling melden bij het Loket Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO (LPO-POVO)voor aanvullend advies, conform de PrO procedure groep 8. Naast het basisschooladvies (niveau) kan de basisschool een advies geven voor een brugklastype. De VO-school bepaalt in welke brugklas een leerling geplaatst zal worden: Bbl Bbl/Kbl Kbl Kbl / Tl Gl/Tl TL/Havo Havo Havo/Vwo Vwo TTO Gymnasium 2.8. Zorgprocedure PrO en LWOO Leerlingen die bij de start in het voortgezet onderwijs een leerachterstand hebben van tenminste 3 jaar kunnen worden aangemeld voor het PrO. LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben omdat zij een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar hebben. In een rijksregeling is bepaald dat VO-scholen alleen extra geld voor deze leerlingen krijgen als de leerachterstand aantoonbaar meer dan 1,5 jaar is. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen dienen volgens de LWOO/PrO procedure te worden ingediend (zie bijlage op sterkvo.nl/ povo/basisdocumenten ). NB. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO speelt de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens geen rol bij de toelating Aanmelden Loket Passend Onderwijs-POVO (LPO - POVO) Potentiële LWOO/PrO-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeten worden aangemeld bij de LPO-POVO conform de procedure. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar, die op minimaal twee leergebieden, waarbij een van de leergebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is, in groep 7 categorie IV of V (D of E) gescoord hebben of leerlingen waarbij sprake is van een gestapelde problematiek. De RVC hanteert de oorspronkelijke normering van de CITO LOVS-toetsen voor de indicatiestelling van LWOO en PrO Capaciteiten en/of didactisch onderzoek Om te beoordelen of een leerling leerachterstand heeft, worden de leervorderingen onderzocht op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De VO-school waar deze leerlingen worden geplaatst krijgt van de overheid het benodigde geld om de leerlingen dit onderwijs te bieden.

8 In Stichtse Vecht is afgesproken dat de toetsen die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of voor PrO worden aangeleverd door de basisschool. Na een eerste screening door het LPO-POVO krijgen de aangemelde leerlingen een capaciteitenonderzoek aangeboden, bijvoorbeeld een NIO/NDT. Het didactisch onderzoek (drempelonderzoek) wordt op de basisschool afgenomen onder supervisie van de IB er. Gekwalificeerde toetsers nemen in opdracht van het SWV VO/POVO collectief het benodigde intelligentieonderzoek af. Bij welke leerlingen een capaciteiten en/of didactisch onderzoek? Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: Praktijkonderwijs VMBO + LWOO OPDC Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Het LPO-POVO beoordeelt de toetsgegevens (mate van leerachterstand, intelligentie en zo nodig sociaalemotioneel functioneren) en bepaalt of zij voor de betreffende leerling een advies geeft tot het aanvragen van een RVC-beschikking. Zo ja, dan legt de VO-school waar de leerling wordt aangemeld deze toetsgegevens voor aan de RVC. De RVC is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke criteria de aanvragen voor PrO en LWOO beoordeelt. Voor de indicatiestelling van LWOO en PrO hanteert de RVC de oorspronkelijke normering van de CITO LOVS toetsen: Voor PrO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 3 jaar (50%) op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn; Voor LWOO geldt een aantoonbare leerachterstand van tenminste 1,5 jaar (25%) op deze leerdomeinen waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 3. Vastgestelde afspraken: VO 3.1. Behandeling van aanmeldingen Er is afgesproken dat elke VO-school er zorg voor draagt dat een aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de POVO-procedure in behandeling wordt genomen en afgehandeld. Dit kan alleen als zij weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Om die reden is afgesproken dat een leerling zich maar op één school voor het voortgezet onderwijs mag aanmelden.

9 3.2. Werkwijze toelaten tot het voortgezet onderwijs De VO-school plaatst de leerling op het niveau van het enkelvoudige schooladvies. Dit schooladvies is vóór 1 maart vastgesteld door de basisschool en is bindend. Bij de totstandkoming van het basisschooladvies kan het voorkomen dat er een verschil is tussen de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem en het basisschooladvies. De basisschool onderbouwt in deze situatie het verschil en er kan in de periode tot 1 maart tussentijds overleg plaatsvinden tussen de basisschool en een VO-school. Na 1 maart kan de VO school bij vragen over de onderbouwing van het advies de basisschool om nadere toelichting vragen. In onderstaand overzicht worden verschillende varianten beschreven. Het basisschooladvies blijft echter bindend. VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Situatie Vervolgstap Advies is gelijk aan (of lager dan) begrijpend lees- en rekenniveau Er is geen overleg nodig Advies is 1 niveau hoger dan begrijpend leesniveau Indien PO of VO dat wenst is overleg vereist Advies is 2 of meer niveaus hoger dan begrijpend leesniveau Overleg tussen PO en VO nodig Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remediërend traject is ingezet op het aanleren van achterblijvende begrijpend leesvaardigheid en deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling Advies is 1 niveau hoger dan rekenniveau Indien PO of VO dat wenst is overleg vereist Advies is 2 of meer niveaus hoger dan rekenniveau Overleg tussen PO en VO nodig Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remediërend traject is ingezet op het aanleren van achterblijvende rekenvaardigheid en deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling. Advies is 1 niveau hoger dan zowel begrijpend leesniveau Overleg tussen PO en VO nodig als rekenniveau * Bijvoorbeeld advies is HAVO het leesniveau is TL.

10 De VO-school plaatst de leerling op het niveau van het enkelvoudige schooladvies. Indien de relatie tussen schooladvies en toetsniveau (onderwijsniveau) afwijkt, vindt de behandeling van de aanmelding plaats volgens de in het overzicht beschreven vervolgstappen. Overlegprocedure Naast het schooladvies en de VO-niveau-inschatting spelen de volgende zaken een rol in het overleg tussen PO en VO: Relevante kindkenmerken, zoals omschreven in de handreiking (zie bijlage op sterkvo.nl/povo/basisdocumenten). Aanvullende informatie over de toetsscores voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Stijging in toetsprestaties tussen groep 6 en 8 als gevolg van remediëring. Uitslagen van andere COTAN gecertificeerde/gevalideerde toetsen die door of op initiatief van de school of het samenwerkingsverband PO of VO zijn afgenomen. Zij kennen dezelfde waarde als de toetsen in het LVS. Informatie over andere toetsdomeinen bijv. technisch lezen, spelling die in OT worden getoond. Rol Centrale Eindtoets CITO Schooljaar is een overgangsjaar, waardoor de basisschool de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een andere eindtoets. als zogenoemd objectief tweede gegeven in aanvulling op het schooladvies. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De basisschool kan ook kiezen voor een andere goedgekeurde eindtoets. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat ondanks het, hoger dan verwachte resultaat van de eindtoets PO, niet wordt afgeweken van het eerder gegeven advies. Het kan gebeuren dat ouders op basis van een bijgesteld advies hun kind op een andere school willen aanmelden. Aangezien eventuele loting dan al heeft plaatsgevonden, is de gewenste plek op niveau soms niet beschikbaar. De gezamenlijke schoolbesturen, behorende bij het SWV Sterk VO, garanderen in dat geval een plek op het nieuwe adviesniveau op één van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband Aanvullende toelatingscriteria ISommige scholen hanteren aanvullende toelatingscriteria in verband met het bijzondere karakter van de school. Dit kan te maken hebben met het onderwijsaanbod, onderwijssysteem en de identiteit van de school. Zie voor meer informatie over de aanvullende toelatingscriteria De centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CVE) wordt in april afgenomen. Dit geldt

11 3.4. Toelatingsbesluit Regulier onderwijs De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een toelatingsbesluit. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders en wordt in OT geregistreerd, zodat de basisschool op de hoogte is. Besluit de school de leerling niet toe te laten, dan kan dit twee redenen hebben: de leerling is niet geschikt bevonden voor de betreffende opleiding of de leerling is wel geschikt maar uitgeloot. Is de leerling niet geschikt bevonden dan deelt de VO-school de reden van afwijzing schriftelijk mede aan de ouders en de basisschool. LWOO Als een VO-school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor LWOO, betekent dit dat de VO-school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. OPDC Alle leerlingen die van de LPO-POVO een advies voor plaatsing op het OPDC hebben gekregen zijn automatisch toelaatbaar tot de Utrechtse School. Dit geldt niet voor de nevenvestigingen zorg in de regio. Zij hanteren een eigen plaatsingsprocedure. Praktijkscholen Voor alle praktijkscholen geldt: de school waarbij een leerling zich aanmeldt, is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling. Zij zorgt ervoor dat deze leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden, op deze school of een andere school. Het behandelen van een aanmelding voor één van deze scholen vergt meer tijd dan de overige aanmeldingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om voor de afgesproken datum een plaatsingsbesluit te nemen. Plaatsing is afhankelijk van een positieve beschikking van de RVC. Indien er een negatieve beschikking wordt afgegeven kan de leerling niet op praktijkonderwijs worden geplaatst en zal er in overleg met het PO een andere school gezocht worden. 3.5.Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nemen deel aan de reguliere POVO-procedure. Zij mogen niet uitsluitend op basis van hun ondersteuningsbehoefte worden afgewezen. De VO-school heeft de mogelijkheid (enkele) leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aan te melden bij het Loket Passend Onderwijs/ POVO van het SWV Sterk VO (LPO/POVO). Het LPO/ POVO bekijkt of de leerling in aanmerking komt voor een arrangement waardoor de leerling direct geplaatst kan worden op de VO-school. De verklaring hiervan moet vóór de eerste loting zijn afgegeven door het LPO/POVO.

12 3.6. Procedure afwijzing Indien een VO-school besluit een leerling niet toe te laten,maakt zij dit schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing behoort uiterlijk plaats te vinden op afgesproken datum in het jaarrooster en verwerkt te zijn in OT. De leerling heeft dan nog de kans om zich aan te melden bij een andere passende VO-school in de eerste ronde. De nieuwe aanmelding moet op dezelfde wijze behandeld worden als alle aanmeldingen in de eerste ronde. De volgende zaken kunnen reden zijn van afwijzing: 1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VO-school; 2. Het advies van het Loket Passend Onderwijs komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de VOschool (LWOO, PrO of OPDC); 3. De leerling voldoet niet aan de extra criteria, zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door de VO-school; Als een leerling niet toelaatbaar is, betekent dit dat de leerling wordt afgewezen en er in overleg met ouders/ verzorgers een andere VO-school wordt gekozen en in OT wordt ingevoerd. Waar de VO-school zorgplicht heeft, wordt aan de PO-school gevraagd hier de centrale rol in te nemen. Reden voor nader overleg tussen PO en VO: Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat het VO vragen heeft bij de onderbouwing van het basisschooladvies als er sprake is van een discrepantie tussen gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het basisschooladvies. Wat te doen bij een onvoldoende verklaard basisschooladvies geeft de stappen weer die dan gezet kunnen worden. Indien een VO-school twijfelt of zij in de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voorzien, wordt er advies gevraagd aan het Loket Passend Onderwijs. Dit wordt in overleg met ouders en de basisschool gedaan. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt de basisschool gevraagd om met ouders/verzorgers deze ondersteuningsbehoefte goed in beeld te brengen en de regie te nemen in het volgen van de hiervoor afgesproken route (zie de documenten stroomdiagram vroegtijdige signalering en tips voor de overstap naar het VO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte).

13 3.7 Procedure loting Als een VO-school niet genoeg plaatsen op een passend brugklasniveau heeft om alle overige toelaatbare leerlingen te plaatsen, dan wordt onder deze kinderen geloot. Dit wordt zichtbaar na behandeling van alle aangemelde leerlingen en na toepassing van de toegestane voorrangsregels voor plaatsing. In de praktijk kan loting zich dus alleen voordoen voor een bepaald brugklasniveau (bijvoorbeeld VMBO-TL of VWO) en niet perse voor de andere niveaus. De loting vindt onder notarieel toezicht plaats en moet op afdoende wijze inzichtelijk worden gemaakt voor een willekeurige belanghebbende derden, zoals ouders en basisscholen. Eerste ronde De eerste ronde duurt in totaal zes weken, waarvan twee aanmeldingsweken, hierin wordt de schoolkeuze aangegeven in OT, en vier behandelingsweken (respectievelijk begin maart tot en met medio april). De leerlingen die zich in de eerste ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Wat gebeurt er in de eerste ronde? In de eerste ronde wordt de leerling door het PO digitaal aangemeld bij de school van zijn/haar eerste keuze. Zodra een leerling door de VO-school wordt afgewezen* op de school van diens eerste keuze ontvangt het PO hiervan een melding via OT. (*In paragraaf zijn de redenen van afwijzing opgenomen) Het PO meldt de leerling vervolgens in OT aan bij de school van diens alternatieve (tweede) keuze. Met vragen over OT kan er contact opgenomen worden met de OT-helpdesk van het SWV STERK VO. zodat het PO in OT eventueel de keuze van de leerling kan aanpassen. Let op! de eerste schoolkeuze en de alternatieve schoolkeuze zijn onderdeel van de eerste ronde. De OT-helpdesk is per of telefonisch te bereiken ( ). Telefonisch is de OT-helpdesk op werkdagen bereikbaar tussen 12.00uur uur. Voorrangsregels De VO-scholen mogen in het geval van overaanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de POVO-procedure. De volgende regels zijn toegestaan: A. Voorrang voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met een verklaring van het LPO-POVO; B. Voorrang eigen regio: Stichtse Vecht leerlingen worden met voorrang geplaatst. Dit geldt voor alle VO-scholen in de Stichtse Vecht. Voor de voorrangsregels A&B geldt dat zij uitsluitend van toepassing zijn in de eerste ronde van de POVOprocedure.

14 Procedure tweede ronde Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de tweede ronde van VO-scholen die aanvullende criteria hanteren. Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd. In de tweede ronde wordt de aanmelding bij de VOschool op datum van binnenkomst behandeld. Er vindt dus geen loting per school meer plaats in de tweede ronde. Voor leerlingen die zijn uitgeloot wordt het RAAD-aanmeldingsformulier in OT aangevuld tot en met de 4e keuze. Wat gebeurt er in de tweede ronde?.alle uitgelote leerlingen geven een tweede, derde en vierde keuze op in OT. Het PO kan de 2e t/m 4e keuze in OT vermelden na datum uitloting (zie hiervoor de POVO-jaarplanning). Voorafgaand aan de tweede ronde wordt door de VO-scholen inzicht gegeven in het aantal nog beschikbare plaatsen per niveau per school. Deze informatie is voor de PO-school in te zien op de website Melden niet-geplaatste leerlingen De deelnemende schoolbesturen aan de POVO-procedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van basisscholen die overstappen naar een VO-school in de gemeente Stichtse Vecht, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden. Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst, dan stuurt de basisschool per direct het volledige dossier van deze leerling naar het Loket Passend Onderwijs en doet een melding bij leerplicht. Het Loket Passend Onderwijs geeft in overleg met de besturen, SWV Sterk VO POVO en leerplicht aan de hand van de aanwezige gegevens een bindend advies voor plaatsing van de betreffende leerling op een bepaalde VO-school (binnen het SWV Sterk VO). Op basis van dit advies en met instemming van ouders plaatst de VO-school deze leerling. Indien ouders bezwaar maken tegen de aangewezen school kunnen zij met behulp van leerplicht op zoek gaan naar een andere, passende school (bijv. in de regio) Informatieoverdracht van en naar de ouders/leerlingen De basisschool informeert ouders en leerlingen persoonlijk over de overstap naar het voortgezet onderwijs. De basisschool is verplicht om ouders actief te informeren over welke gegevens van de leerling worden gebruikt, aan wie deze gegevens worden verstrekt, op welk moment en met welk doel Informatiepunt POVO-procedure Wanneer ouders vragen hebben over de inhoudelijke kant van de overstapprocedure, een gegeven advies van het Loket Passend Onderwijs of bemiddeling nodig hebben bij problemen rond de overstap van leerlingen, worden ze hiervoor terug verwezen naar de basisschool van hun kind. Deze kan in contact treden met

15 het SWV Sterk VO indien er vragen zijn. Indien ouders het bijvoorbeeld niet eens zijn met het gegeven advies van de basisschool en hier samen met de school niet uitkomen dan kan er contact opgenomen worden met leerplicht. 4. Klachten POVO Klachtencommissie Er is een POVO-Klachtencommissie aanwezig die klachten behandelt die verband houden met de uitvoering van de POVO-procedure. Als een ouder/leerling of medewerker van een school meent dat er in strijd met de POVO-procedure gehandeld is, met als gevolg een benadeling van een betrokkene, dan kan dit in de vorm van een klacht gemeld worden aan de POVO Klachtencommissie. De POVO-Klachtencommissie bemiddelt tussen de betrokken partijen en doet zo nodig een bindende uitspraak. De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen tijdens een hoorzitting. De schoolbesturen in de Stichtse Vecht hebben zich er aan gecommitteerd de uitslag van de Klachtencommissie op te volgen. In de Klachtencommissie hebben bestuurlijke vertegenwoordigers van het PO en het VO en de gemeente Utrecht zitting. Het voorzitterschap van de commissie wordt uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Bij de beoordeling van voorgelegde klachten staat de volgende vraag centraal: Wordt de POVO-procedure conform de afspraken uitgevoerd? Hierbij geldt dat hoe eerder de klacht aanhangig wordt gemaakt, hoe adequater de Klachtencommissie kan handelen. Meer informatie over de POVO klachtenprocedure is te vinden via:

16 In het algemeen geldt dat gegronde klachten een belangrijk ingrediënt vormen voor de evaluatie met de VO- en PO-scholen en de schoolbesturen in de Stichtse Vecht. Indien een ouder/leerling of medewerker van een school algemene klachten heeft over een VO- of PO-school (bijvoorbeeld over de afwijzing van een leerling of het niet akkoord gaan met het gegeven schooladvies) dan kan dit aangekaart worden via de normale bezwaarprocedure van de desbetreffende school. Dit is een uitgave van POVO Stichtse Vecht Povo

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2017-2018 Uw kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs! Een spannende gebeurtenis voor zowel uw kind als uzelf. Om de overstap

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 1 Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 P1 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Kernprocedure PO/VO 2012-2013 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2007-2008 Kernprocedure 2007-2008 Afspraken van schoolbesturen en gemeente

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie: 31 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HET BASISSCHOOLADVIES... 3 ORIËNTEREN OP SCHOLEN... 3 VOORKEURSLIJST...

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO)

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) 1 Doel van de avond Uitleg over de route richting het advies vanaf groep 7 tot inschrijving op de middelbare school Toelichting op de NIO en de

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016 SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Algemene inleiding De scholen voor PO en VO 1 vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Eindtoets & Overgang PO-VO.

Eindtoets & Overgang PO-VO. Eindtoets & Overgang PO-VO Welkom Aanwezige organisaties IEP toets Route 8 Centrale Eindtoets Programma Doel en functie van bijeenkomst Korte terugblik op schooljaar 2014-2015 Verduidelijking rondom (nieuwe)

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - Lwoo en pro uitleg -Toetsinstrumenten - Procedure 2016-2017 - Aandachtspunten voor PO - Centrale toetsing 1 1. Omschrijving leerwegondersteunend

Nadere informatie