POVO-procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO-procedure 2014-2015"

Transcriptie

1 POVO-procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen

2 Inhoudsopgave 1. POVO-procedure Organisatiestructuur van POVO Inleiding op de nieuwe POVO-procedure Wijzigingen 3 2. Afspraken POVO-procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO-procedure? Aanmelden, uiterste data en warme overdracht Het basisschooladvies Enkelvoudig advies Consultatie over het advies De rol van de centrale Eindtoets Toelating op het VO Heroverweging van het schooladvies op basis van de centrale Eindtoets Leerlingen met extra ondersteuningsvragen (niet LwOO/PRO) Overleg over leerlingen met extra ondersteuningsvragen Leerlingen die LGF of extra ondersteuning van het swv PO hadden Leerlingen met dyslexie Leerlingen uit het Speciaal Onderwijs Leerlingen van en naar andere regio s Loten Plaatsingsbesluit en inschrijving Klachten LwOO/PRO procedure Welke leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor LwOO en PRO? Criteria Onderwijskundig rapport (OKR) Toetsen en testen Toetsen en Onderwijs Transparant Adaptief toetsen Procedure voor de aanvraag beschikking LwOO en PRO Rol van OnderwijsAdvies Rol van de basisschool, van de PCL en van de VO-school: LwOO- en PRO leerlingen die naar andere regio s gaan Onderwijs Transparant Algemeen Onderwijskundig rapport Vooraanmeldformulier LwOO/PRO (voorheen Zorgaanmeldformulier) Overstapadviesblad Praktische tips Meer informatie 19 BIJLAGEN Relevante kindkenmerken uitwerking voor leerkrachten Stappen en tijdpad POVO-procedure

3 1. POVO-procedure Organisatiestructuur van POVO De structuur van POVO in de regio Utrecht West is het afgelopen schooljaar gewijzigd. Er is een stuurgroep ingesteld, bestaande uit bestuurders van PO- en VO-scholen uit de regio van het samenwerkingsverband VO (Woerden, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater). De stuurgroep laat zich adviseren door een werkgroep. De werkgroep POVO bestaat uit vertegenwoordigers van de PO- en VO-scholen (leerkrachten groep 8, intern begeleiders en directieleden, afdelingsleiders, adjunctdirecteuren). De werkgroep evalueert de afspraken die in de POVO-procedure zijn vastgelegd en doet jaarlijks een voorstel voor de nieuwe procedure. Ook monitort de werkgroep de digitale overdracht via Onderwijs Transparant. De stuurgroep stelt de POVO procedure vast. De stuurgroep stemt af met de regio s om ons heen: de regio s van en rond de stad Utrecht, de regio van Amstelland en van Gouda. Het doel hiervan is een soepel verlopend grensverkeer: voor leerlingen die van basisscholen van onze regio naar een VO-school daarbuiten gaan en voor leerlingen die van buiten de regio een VO-school kiezen van onze regio. Er is afgesproken dat de basisschool zich houdt aan de POVO-procedure van de regio waar de VO-school staat. Elke basisschool gebruikt voor de overdracht Onderwijs Transparant van de eigen regio. 1.2 Inleiding op de nieuwe POVO-procedure Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Goede afspraken tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) zijn hiervoor onontbeerlijk. De afspraken in het kader van deze overstap worden vastgelegd in de POVO-procedure. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis daarvan aangepast. In het schooljaar krijgen we te maken met meer veranderingen dan in de afgelopen jaren, mede als gevolg van de Wet Eindtoetsing PO. Er zijn verschillende redenen om de procedure te herzien: 1. De centrale Eindtoets wordt vanaf schooljaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei en kan niet meer gebruikt worden bij de bepaling van de toelaatbaarheid in het voortgezet onderwijs in maart/april. 2. Basisscholen zijn wettelijk verplicht voor 1 maart een schriftelijk schooladvies op te stellen (in de regio hebben we afgesproken dat dit advies uiterlijk 6 maart beschikbaar is aan de VO-school waar de leerling door de ouders wordt aangemeld). 3. In het schooljaar heeft een hernormering plaatsgevonden van de Cito-LVS-toetsen. 4. In het VO zijn de exameneisen aangescherpt en geldt een verplichte rekentoets. 5. Bij invoering van de Wet Eindtoetsing PO is bepaald dat VO-scholen naast de Eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Het schooladvies is leidend, het VO baseert hier de toelatingsbeslissing op. Dit laatste punt is belangrijk. PO en VO-scholen mogen wel, zoals ook tot nu toe het geval was, afspraken met elkaar maken. De afspraken zijn in deze POVO-procedure vastgelegd. 1.3 Wijzigingen De herzieningen die op basis van bovenstaande aanleidingen zijn ingevoerd, worden verderop in de procedure uitgewerkt. Samenvattend komt het hierop neer: Verplaatsen van de Eindtoets Door het verplaatsen van de Eindtoets kan deze niet meer gebruikt worden bij de toelating van leerlingen in maart t/m april. Er blijft nog wel een rol voor de Eindtoets, zie 2.5. De centrale Eindtoets wordt door alle leerlingen gemaakt, echter niet door leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en niet door leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn. 3

4 Advies van de basisschool Het advies van de basisschool wordt onderbouwd door de gegevens van het LVS. Dit jaar werken we met de nieuwe normering van Cito LVS. Die nieuwe normering heeft effect op de vaardigheidsniveaus (I V), het DLE en leerachterstanden, niet op de vaardigheidsscores. Vaardigheidsscores bieden een gedetailleerder beeld van de toetsprestaties van leerlingen dan de Cito-vaardigheidsniveaus I t/m V en zijn minder gevoelig voor eventuele hernormering in de toekomst. Onderwijs Transparant geeft op basis van de vaardigheidsscores de opleidingsniveauinschatting; dit is de plaatsingswijzer 1 die in november wordt ingevoerd en gebruikt wordt als onderbouwing van het advies. Exameneisen VO De aangescherpte exameneisen (hoger vereist taalniveau) en de verplichte rekentoets in het VO hebben gevolgen. Met name voor leerlingen met een disharmonisch profiel (verschil tussen taal- en rekenniveau) bestaat het risico dat zij niet aan de nieuwe exameneisen voor taal of rekenen kunnen voldoen en dus risico hebben op afstroming. Tweede gegeven VO- scholen mogen geen andere gegevens dan de Eindtoets gebruiken of eisen als tweede gegeven. Wel mogen PO- en VO-scholen op vrijwillige basis afspraken maken over de wijze waarop het schooladvies wordt opgesteld cq. onderbouwd. NB voor leerlingen die in aanmerking komen voor LwOO of PrO blijven de wettelijke criteria en voorwaarden van kracht; voor hen worden wel aanvullende gegevens, waaronder intelligentie-onderzoek, gevraagd. 1 De plaatsingswijzer wordt gemaakt op basis van onderzoek door Oberon. 4

5 2. Afspraken POVO-procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO-procedure? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom in het regulier voortgezet onderwijs in de Regio Utrecht West. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO); Één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LwOO); HAVO; VWO (atheneum en gymnasium). De afspraken van de POVO-procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze opleidingen. De POVO-procedure geldt ook voor leerlingen die van het speciaal onderwijs overstappen naar de brugklas van een school voor regulier voortgezet onderwijs. 2.2 Aanmelden, uiterste data en warme overdracht Ouders melden schriftelijk aan bij de VO-school waar de voorkeur naar uit gaat (NB niet de locatie). De aanmelding vindt plaats door het tekenen en indienen van het (schriftelijke) Overstapadviesblad dat Onderwijs Transparant oplevert plus het inschrijfformulier van de VO-school. De unieke code op het Overstapadviesblad geeft de VO-school toegang in de webapplicatie tot het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling. Ouders bepalen dus met het inleveren van het Overstapadviesblad waar de leerling wordt aangemeld. Zonder Overstapadviesblad heeft de VO-school geen toegang tot gegevens van de leerling. Voor aanmelding gelden de volgende voorwaarden: De ouder van de leerling meldt aan op een school in de regio voor regulier voortgezet onderwijs die de opleiding aanbiedt van het basisschooladvies. De ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO-procedure De ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden. Als een leerling toch op meer scholen wordt aangemeld dan gaat die leerling naar de 2 e ronde van aanmeldingen (zie hoofdstuk 2.9). Uiterste aanmelddatum De uiterste aanmelddatum bij een VO-school is 6 maart 2015 (wettelijk is bepaald dat de basisschool op 1 maart het advies moet hebben en uiterlijk 15 maart in BRON moet zetten). De datum van 6 maart is afgestemd in het regionale POVO overleg in de regio Utrecht (Utrecht & Vechtstreek, Utrecht Zuid-Oost, Utrecht-Zuid en RUW) en sluit aan op de Kernprocedure in Amstelland. Afstemming over die datum is noodzakelijk omdat een deel van de regio en de omliggende regio s werken met loting en dus met meerdere rondes van plaatsing. Leerlingen die naar het VeenLanden College gaan, melden zich persoonlijk aan op 4, 5 en 6 maart. Toelatings- en plaatsingsbesluit Het toelatingsbesluit wordt door de VO-school per brief op 10 april 2015 gecommuniceerd met de ouders en vastgelegd in de beveiligde webapplicatie van Onderwijs Transparant. De communicatie met de basisscholen verloopt dus via Onderwijs Transparant. Dan is ook duidelijkheid over eventuele loting. Bericht over plaatsing in type brugklas wordt in Woerden en Montfoort gegeven uiterlijk 24 april. In De Ronde Venen in de week van 11 mei. Vooraanmelddatum Lwoo/PRO-leerlingen Leerlingen die (mogelijk) in aanmerking komen voor een beschikking VMBO met leerwegondersteuning (LwOO) of praktijkonderwijs (PRO) dienen uiterlijk 15 november gemeld te worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband VO. Dit gebeurt in Onderwijs Transparant met het Vooraanmeldformulier LwOO/Pro (voorheen Zorgaanmeldformulier). 5

6 De PCL geeft een preadvies en koppelt dat uiterlijk voor de open dagen van de VO-scholen terug aan het PO. Als de leerlingen later dan 15 november worden gemeld kan de PCL dat niet garanderen. Zie verder hoofdstuk 3: LwOO/PRO procedure Warme overdracht De warme overdracht is een mondelinge toelichting op werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, de thuissituatie en de resultaten van het leerlingvolgsysteem. Het is gebruik dat leden van de plaatsingscommissie van de VO-school de basisscholen bezoeken of telefonisch contact hebben. De warme overdracht vindt plaats in de periode voorafgaand aan de plaatsing in type brugklas. 2.3 Het basisschooladvies Totstandkoming van het advies De basisschool stelt een enkelvoudig advies op, rekening houdend met toetsgegevens en kindkenmerken. Toetsgegevens Het advies gaat over de opleiding waar de leerling het best toegelaten kan worden, gebaseerd op het niveau waarop de leerling de laatste drie schooljaren op de basisschool presteert. In het schooladvies weegt de basisschool de volgende toets-aspecten mee: Toetsscores uit het LVS uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores van de leerling automatisch een inschatting gemaakt van het VO-opleidingsniveau (de plaatsingswijzer, op basis van onderzoek door Oberon, in november beschikbaar). De scores worden gemiddeld over 3 jaar. De inschatting wordt getoond voor 3 deelgebieden: Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde 2 en Spelling. De plaatsingswijzer geeft ook een inschatting op basis van het totaal van de 3 deelgebieden volgens een weging. Ontwikkeling in toetsscores voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In het overzicht dat Onderwijs Transparant toont is zichtbaar of een leerling relatief constant heeft gepresteerd, of dat sprake is van een sterke stijging of daling van prestaties of van een sterk wisselend patroon. Uitslagen van andere toetsen die door of op initiatief van de school of samenwerkingsverband zijn afgenomen. We hebben afgesproken dat vanaf het schooljaar in groep 8 toetsen van LVS worden afgenomen, in de maand januari (voor leerlingen die in aanmerking komen voor LwOO of PRO al in oktober/november, u kiest dan adaptief het toetsniveau M5, M6 of M7). Kindkenmerken Relevante kindkenmerken zijn: Werkhouding, bijvoorbeeld: Motivatie en tempo; Zelfbeeld en reflectie; Interesse in lesstof en maatschappelijke zaken; Huiswerkattitude. Inzicht / begrip, bijvoorbeeld: Hoofd- en bijzaken onderscheiden; Inzicht in samenhang/verbanden; Abstract redeneren; Probleemoplossend vermogen. Concentratie en zelfstandigheid, bijvoorbeeld: Behoefte aan begeleiding; Planning; Instructiebehoefte. Als bijlage ( Uitwerking relevante kindkenmerken ) is aan de POVO-procedure toegevoegd een document met kindkenmerken dat de basisschool als hulpmiddel kan gebruiken. Het invullen van dit document kan helpen bij het inzichtelijk maken welk advies bij de leerling past. Het kan dienen als onderbouwing van het advies bij de warme overdracht. Het is niet verplicht dit hulpmiddel te gebruiken. 2 Uit onderzoek blijkt dat deze twee toetsen een goede voorspellende waarde van het schoolsucces zijn waarbij begrijpend lezen zwaarder weegt dan rekenen. 6

7 Enkelvoudig advies PO geeft een enkelvoudig advies. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen geven voor opleidingen in het voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs; VMBO BL; VMBO BL, met LwOO; VMBO KL; VMBO KL, met LwOO; VMBO GL / TL (GL en TL is hetzelfde niveau); HAVO; VWO. Een enkelvoudige advies betekent niet dat er alleen nog enkelvoudige brugklassen zijn. Er blijven ook dakpanklassen. Binnen het digitale OKR is meteen na het ingevulde advies een tekstvak geplaatst om een aanbeveling voor eventueel brugklas-, dakpan- en/of kansadvies toe te voegen (het vak is alleen daar voor bedoeld). De VO-school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in dat type brugklas. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool Consultatie over het advies Als een basisschool twijfel heeft over een passend advies, dan kan de VO-school geconsulteerd worden. Iemand van de toelatingscommisise kan meekijken naar een anoniem dossier. Het kan ook een niet-anoniem dossier zijn; in dat geval is toestemming van de ouders nodig. De VO-school hoeft niet bekend te zijn want elke VO-school is hiertoe bereid. Twijfel over het best passende advies kan bestaan als er uiteenlopende niveau-indicaties zijn, als er een dysharmonisch beeld is, als er sprake is van een bijzondere situatie in het leven van de leerling, als er sprake is van een leerstoornis of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (in de laatste geval wil de VO-school graag eerder dan in februari geconsulteerd worden!), etc. Beter is dat PO en VO voor de inschrijving contact hebben over een passend advies dan dat na aanmelding bij de VOschool een overlegprocedure nodig is De rol van de centrale Eindtoets De Wet Eindtoetsing PO verplicht scholen het advies te heroverwegen als de Eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven schooladvies. De school moet schriftelijk beargumenteren als zij het oorspronkelijke advies handhaaft, in overleg met de ouders. Communicatie met de VO-school gebeurt met toestemming van de ouders. Zie 2.5 voor meer informatie over het heroverwegen van het schooladvies. 2.4 Toelating op het VO De VO-school ontvangt via Onderwijs Transparant het schooladvies en een volledig Onderwijskundig Rapport met daarin de berekende opleidingsniveau-inschatting en aanvullende gegevens. De VO-school plaatst de leerling op de opleiding van het schooladvies. Als de relatie tussen het schooladvies afwijkt van het LVS-toetsniveau, vindt de behandeling van de aanmelding plaats volgens de in het overzicht beschreven stappen, zie hier onder. Uiteraard kan de VO-school ook overgaan tot toelating. Afwijzen is alleen mogelijk als het advies niet conform bovenstaande afspraken (2.3.1.) tot stand is gekomen (dan kan het VO het advies als onredelijk beschouwen). 7

8 Situatie Advies is gelijk aan of lager dan begrijpend leesen rekenniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Advies is 1 schoolniveau hoger dan begrijpend leesniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Advies is 2 of meer 3 schoolniveaus hoger dan begrijpend leesniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Advies is 1 niveau schoolhoger dan rekenniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Advies is 2 of meer 4 schoolniveaus hoger dan rekenniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Advies is 1 schoolniveau hoger dan zowel begrijpend leesniveau als rekenniveau (op basis van niveau inschatting vaardigheidsscores Cito LOVS groep 6, 7 en 8) Overleg Er is geen overleg nodig Overleg vereist indien PO of VO dit nodig vindt Overleg tussen PO en VO vereist (zie overleg hier onder) Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remedierend traject is ingezet op de achterblijvende begrijpend leesvaardigheid en dat deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling Overleg vereist indien PO of VO dit nodig vindt Overleg tussen PO en VO vereist (zie overleg, hier onder) Het PO toont aan dat er in een eerder stadium een remedierend traject is ingezet op de achterblijvende rekenvaardigheid en dat deze aanpak een aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling 5 Overleg tussen PO en VO vereist (zie overleg, hier onder) PO onderbouwt het advies In het overleg spelen, naast het schooladvies en de opleidingsniveau- inschatting op basis van vaardigheidsscores, de volgende zaken een rol: relevante kindkenmerken (zie en de bijlage); aanvullende informatie over de toetsscores voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde; stijging in toetsprestaties tussen groep 6 en 8 als gevolg van remediëring; uitslagen van andere (COTAN gecertificeerde) toetsen die door of op initiatief van de school of het samenwerkingsverband PO zijn afgenomen; informatie over andere toetsdomeinen (bijv. technisch lezen, spelling) die in OT worden getoond. 2.5 Heroverweging van het schooladvies op basis van de centrale Eindtoets Als gevolg van een wetswijziging is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen als de leerling een hogere Eindtoetsscore krijgt dan het eerder afgegeven schooladvies. De basisschool moet aan ouders schriftelijk beargumenteren indien zij het oorspronkelijke advies handhaaft. NB Heroverweging leidt niet per definite tot aanpassen van het advies. Indien de basisschool besluit om op basis van de Eindtoets het advies van de leerling naar boven bij te stellen, meldt de basisschool dat uiterlijk 1 juni aan de VO- school. De basischool registreert dit in OT. 3 Indien sprake is van 2 of meer niveaus verschil, adviseert het VO aan het PO om hier terughoudend mee om te gaan. 4 Zie voetnoot 3 5 De rekenvaardigheid kan bij tijdige diagnose door het PO in sommige gevallen worden geremedieerd waardoor de vaardigheden en de toetsprestaties vergroot worden in de laatste twee jaar van de basisschool. Voor begrijpend lezen blijkt een dergelijke reparatieslag vaak veel lastiger. 8

9 Het kan gebeuren dat ouders op basis van een bijgesteld advies hun kind op een andere school willen aanmelden. Omdat eventuele loting dan al heeft plaatsgevonden en de klassen al zijn samengesteld, is de gewenste plaats soms niet beschikbaar op de school van eerste keuze. De gezamenlijke schoolbesturen VO garanderen in dat geval een plaats in een opleding van het nieuwe advies op één van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (dit kan ook de school betreffen waar het kind reeds geplaatst is). Deze leerlingen worden geplaatst na overleg in het Schoolleidersoverleg (SLO) van het samenwerkingsverband VO. 2.6 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen (niet LwOO/PRO) Voor leerlingen die extra ondersteuning en extra aandacht nodig hebben vult de basisschool het B-deel van het OKR in. Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning nodig zal hebben (niet vallend onder de criteria van LwOO of PRO), is het van groot belang dat de VO-school dat tijdig weet, zodat de VO-school zich kan voorbereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor de leerlingen met extra ondersteuningsvragen vragen we dringend om in een vroeg stadium ter oriëntatie op de mogelijkheden, al contact op te nemen met de VO-school van voorkeur. Neemt u in het overleg het Ontwikkelingsperspectief (OPP) mee. De VO-school ontvangt, in het geval er een diagnose is gesteld, zo mogelijk een getekend onderzoeksverslag, mits ouders hiermee akkoord gaan Overleg over leerlingen met extra ondersteuningsvragen Is er overleg gewenst over een passend advies of een passende plaats voor een leerling, dan kunt u terecht: bij de VO-school waar de leerling naar toe zal gaan; het Samenwerkingsverband PO Passenderwijs kan om consultatie gevraagd worden. De VO-school kan na de aanmelding van de leerling bij de VO-school aan het Loket van het samenwerkingsverband VO vragen om advies. Dit zal plaatsvinden als de school twijfelt of ze kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling vanuit de basisondersteuning van de VO-school Leerlingen die LGF of extra ondersteuning van het swv PO hadden De middelen voor de ambulante begeleiding van leerlingen met LGF blijven beschikbaar. De VO-school bepaalt hoe die middelen ingezet worden. Het is van belang om aan de VO-school het Ontwikkelingsperspectief (OPP) over te dragen van leerlingen met extra ondersteuningsvragen. Voor leerlingen die via het samenwerkingsverband PO van het Regioteam extra ondersteuning ontvangen in groep 8, kan de ondersteuning voortgezet worden tot aan de herfstvakantie. Het gaat om een nazorgtraject, dat zich richt op de overgangsperiode Leerlingen met dyslexie Afgesproken is dat er meer actuele informatie wordt overgedragen dan alleen de dyslexieverklaring: het onderzoeksverslag met handelingsadviezen en handelingsplan. Deze informatie stuurt u rechtstreeks naar de VO-scholen in Woerden en Montfoort. Naar het VeenLanden College nemen ouders deze informatie mee bij de persoonlijke inschrijving Leerlingen uit het Speciaal Onderwijs Indien een leerling van een school voor speciaal onderwijs (terug) geplaatst wil worden naar een reguliere VO-school, dus wil starten in een brugklas per augustus 2015, dan gaat dit altijd via het Loket van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (RUW). Omdat terugplaatsing vraagt om grote zorgvuldigheid en dus tijd, wil het Loket deze leerlingen uiterlijk 15 november 2014 voor advies gemeld hebben. Deze leerling meldt u bij: 9

10 2.7 Leerlingen van en naar andere regio s De stuurgroep POVO beoogt zoveel mogelijk afstemming met randgemeenten. De VO-scholen in de regio Gouda, Utrecht-Zuid en Utrecht&Vechtstreek (en enkele scholen in Amstelland) gebruiken voor de overdracht ook de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Het systeem is hetzelfde in deze regio s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapporten (OKR) verschilt enigszins, maar ze zijn uitwisselbaar. Als een leerling uit de Regio Utrecht West zich wil aanmelden op bijvoorbeeld een VO-school in Utrecht, dan gebruikt de basisschool voor de overdracht de OKR-versie van Regio Utrecht West binnen OT. Andersom gebruikt een basisschool uit bijvoorbeeld Nieuwegein, die een OKR invult voor een VO- school in Montfoort, de OKR-versie van het samenwerkingsverband Utrecht-Zuid. De VO-scholen in de regio Amstelland gebruiken een ander systeem voor digitale overdracht (ELKK). Als een leerling uit onze regio gaat naar een VO-school in de regio Amstelland, gebruikt de basisschool Onderwijs Transparant voor het invullen van het OKR. Binnen OT kunnen pdf s gemaakt worden om over te dragen aan VO-scholen die niet met OT werken. NB: In het afgelopen schooljaar hebben SG Thamen, Alkwin Kollege en VMBO De Groenstrook zich ook aangesloten op OT. De basisschool gebruikt dus voor de overdracht Onderwijs Transparant van de eigen regio. Echter als een leerling gaat naar een VO-school van een ander samenwerkingsverband, dan gelden de afspraken die daar in de POVO-procedure / Kernprocedure zijn vastgelegd, bv over aanmelden, loten en data. De verschillende procedures zijn te vinden op de websites van de samenwerkingsverbanden VO: Amstelland Utrecht stad Utrecht Vechtstreek Midden Holland en Rijnstreek In de regio Amstelland geldt een afwijkend tijdpad voor leerlingen met een advies basis- en kaderberoepsgerichte leerweg/gemengde leerweg en/of leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Zij dienen zich bij voorkeur zo spoedig mogelijk vanaf 12 januari aan te melden bij VMBO De Groenstrook, SG Thamen of Panta Rei, met de informatie zoals die in hoofdstuk 3 (3.10) is aangegeven. Deze leerlingen worden opgeroepen voor een centrale toetsing vanaf februari Belangrijk verschil met de regio Utrecht: aanmelding De samenwerkingsverbanden van Utrecht en Utrecht-Zuid gebruiken Onderwijs Transparant niet alleen voor de overdracht van gegevens maar ook voor de aanmelding bij de VO-school. Ouders in die regio geven daarvoor toestemming aan de basisschool. Het samenwerkingsverband Regio Utrecht West heeft er voor gekozen om de overdracht van gegevens en de aanmelding bij de VO-school los te koppelen. Ouders melden schriftelijk aan, het basisonderwijs draagt digitaal over. Dat betekent dat de ouders van de basisschool een brief, het zogenaamde Overstapadviesblad, met een unieke code krijgen. Die brief wordt door ouders overhandigd aan de VO-school waar hun kind wordt aangemeld. Met de unieke code krijgt de VOschool toegang tot het Onderwijskundig Rapport dat in Onderwijs Transparant zit. De aanmelding bij VO-scholen van ons samenwerkingsverband en bij VO-scholen buiten ons samenwerkingsverband gebeurt dus door ouders EN schriftelijk (met het aanmeldformulier van de betreffende schoool)! 2.8 Loten Op de scholen van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West is tot dusver nog niet de noodzaak tot loting geweest. Echter het behoort tot de mogelijkheden dat dit wel noodzakelijk is. Indien na de uiterlijke aanmelddatum (6 maart) de school niet voldoende plaatsen heeft om alle toelaatbare leerlingen toe te kunnen laten, dan komt loting in beeld. De scholen die inschatten dat de kans op loting aan de orde kan zijn, vermelden dit op hun eigen website. Daar komt ook de 10

11 informatie over de criteria die worden gehanteerd. Ook op de website van het samenwerkingsverband VO RUW zal hierover gecommuniceerd worden. Loting vindt onder notarieel toezicht plaats. In geval van uitloting worden ouders en basisschool hiervan op de hoogte gebracht op 10 april. Ouders krijgen een brief waarin staat dat de leerling is uitgeloot en voor welke opleiding. Met die brief (en die met de unieke code) meldt de ouder de leerling aan op een andere VO-school. NB Leerlingen waarvan duidelijk wordt dat ze op twee scholen tegelijk zijn ingeschreven, komen in de 2 e ronde terecht. Met de betreffende ouders wordt contact opgenomen. 2 e en 3 e ronde Ook als op de scholen van het samenwerkingsverband Regio Utrecht West loting niet nodig blijkt te zijn, dan nog hebben de VO-scholen te maken met uitgelote leerlingen van andere samenwerkingsverbanden, met name dat van Utrecht.De 2 e aanmeldingsronde is in onze regio van 10 t/m 16 april, evenals in Utrecht. Van 14 t/m 16 april is de 2 e aanmeldingsronde in Amstelland. Op 17 april is duidelijk of de leerling is toegelaten, nog niet over de plaatsing in het type brugklas. De aanmelding in deze 2 e ronde gaat weer vergezeld van het Overstapadviesformulier met de unieke code van Onderwijs Transparant waarmee de VO-school toegang heeft tot de overdrachtsinformatie. Vervolgens beslist de (2 e keus) VO-school over toelating. Ouders en basisschool vernemen per brief de uitloting van de VO-school en horen in geval van uitloting uiterlijk 24 april welke VO-school in het samenwerkingsverband nog plaats heeft. Na de meivakantie is er een eventuele 3 e ronde voor leerlingen die dan nog niet geplaatst zijn. Die leerlingen worden besproken in en geplaatst via het Schoolleidersoverleg van het samenwerkingsverband VO RUW. In onze regio is een 3 e ronde nog nooit nodig geweest. 2.9 Plaatsingsbesluit en inschrijving Ouders melden de leerling, uiterlijk 6 maart 2015, aan met een inschrijfformulier van de VO-school (met daarbij het Overstapadviesblad met de unieke code waarmee de VO-school in de webapplicatie het OKR van de leerling kan openen). De VO-school ontvangt ook graag een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling. In Woerden verzamelen veel basisscholen die formulieren en sturen ze gezamenlijk op naar de betreffende VO-scholen. Op het VeenLanden College in De Ronde Venen vindt er een persoonlijke inschrijving plaats. De eerste inschrijfronde is op woensdag 4 maart 2015 in Mijdrecht, op donderdag 5 maart 2015 in Mijdrecht en Vinkeveen, op vrijdag 6 maart 2015 in Vinkeveen. Ouders wordt gevraagd een kopie van het leerlingvolgsysteem mee te nemen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het VeenLanden College. Het insturen van het inschrijfformulier is een verzoek tot toelating. Als de leerling toegelaten wordt, krijgen ouders een brief. De toelating wordt in Onderwijs Transparant geregistreerd, zodat ook de basisschool op de hoogte is. In de regio s Utrecht, Utrecht Vechtstreek en Utrecht-Zuid worden de leerlingen bij de VO-school digitaal aangemeld via Onderwijs Transparant. Leerlingen vanuit het PO van Regio Utrecht West melden zich schriftelijk aan, ook bij VO-scholen die in een andere regio staan Klachten Een klachtenprocedure is in ontwikkeling. Deze wordt op de website van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West geplaatst. 11

12 3. LwOO/PRO procedure Deze informatie is van belang voor de aanmelding van leerlingen van wie bekend is of verwacht wordt dat extra ondersteuning nodig is in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) in het VMBO of praktijkonderwijs (PRO). Om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen moet een beschikkingsaanvraag gedaan worden bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Deze onafhankelijke commissie bepaalt op basis van objectieve landelijke vastgestelde criteria (zie 3.2) of een leerling geïndiceerd kan worden voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Geeft de RVC de beschikking, dan krijgt de VO-school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling de extra ondersteuning te bieden. Voordat de beschikking door de VO-school wordt aangevraagd, adviseert de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West aan de basisschool over de aanvraag. De PCL beoordeelt of de gegevens compleet zijn en aan de eisen voldoen en of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert de PCL deze). De PCL geeft vervolgens een preadvies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking bij de RVC. Dat preadvies wordt gegeven in Onderwijs Transparant. Het aanvragen van de beschikking wordt uitgevoerd door de VO-school nadat de leerling (uiterlijk 6 maart) definitief is aangemeld. Vooraanmelden bij de PCL moet uiterlijk 15 november plaatsvinden. 3.1 Welke leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor LwOO en PRO? Het betreft met name leerlingen met onderstaande kenmerken die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor VMBO met leerwegondersteuning of voor Praktijkonderwijs: didactisch functioneren op niveau van maximaal half groep 7 of lager; scores leerlingvolgsysteem op V-scores of lage IV scores, scores lager dan dle 45; faalangst, onzekerheid, geringe schoolmotivatie, negatieve werkhouding, veel schoolverzuim; zwakke score Cito-entreetoets; langdurige extra ondersteuning (bijv. remediale hulp); kinderen met wie het samenwerkingsverband PO Passenderwijs bemoeienis heeft gehad. 3.2 Criteria Om voor een beschikking LwOO of PRO in aanmerking te kunnen komen moet de leerling voldoen aan helder geformuleerde criteria voor de drie onderstaande aandachtsgebieden: de leerachterstand op twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling; waarvan één inzichtelijk vak, zijnde begrijpend lezen of inzichtlijk rekenen; de intelligentie; het sociaal-emotionele functioneren. Uitgangspunt is de leerachterstand. Als die is vastgesteld, moet een leerling nog voldoen aan het 2 e criterium (intelligentie <91) en/of aan het 3 e criterium (problemen op sociaal-emotioneel gebied). ad 1. Leerachterstand Om in aanmerking te komen voor LwOO/PRO moet er sprake zijn van een achterstand van tenminste 1,5 jaar (25% tot 50% leerachterstand) voor LwOO en ten minste 3 jaar voor PRO (leerachterstand groter dan 50%) op de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spellen. De achterstand moet aantoonbaar zijn op twee van de vier domeinen waarvan één van de twee domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. Technisch lezen moet, net als de andere vakken, in groep 8 getoetst zijn. Bij gebruik van de DMT moet de score ingevuld zijn van kaart 1 en2 en 3. ad 2. Intelligentie Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie LwOO hebben een IQ binnen de bandbreedte 75 tot en met

13 Leerlingen met een IQ van 91 of hoger kunnen voor LwOO in aanmerking komen mits de aanvraag is onderbouwd met een sociaal emotioneel onderzoek. Leerlingen met een IQ score van 120 of hoger vallen buiten de criteria voor LwOO. Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie Praktijkonderwijs hebben een IQ binnen de bandbreedte 55 tot en met 80. Leerlingen met een score tussen 75 en 80 kunnen voor zowel LwOO als PRO in aanmerking komen. De grens tussen LwOO en PRO is veelal een beleidskeuze waarbij de scores op de leerachterstanden (met name die van de inzichtelijke vakken) de benodigde extra ondersteuning geven in de motivatie. ad 3. Sociaal-emotionele problematiek Hierbij valt te denken aan faalangst, prestatiemotivatie of emotionele instabiliteit. Als deze doorslaggevend is voor de noodzaak tot LwOO dan wel PRO (de leerachterstand is er maar de intelligentie is te hoog), is het van belang om een goede onderbouwing te hebben middels een rapport van een erkende orthopedagoog, psycholoog of neuroloog. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 1 jaar (op de datum van bespreking in de RVC) en dient ondertekend te zijn. Let op: Voor de vaststelling van de leerachterstand, de intelligentie en het sociaal emotionele functioneren moeten altijd valide toetsen worden gebruikt. Check voor de afname op validiteit, zie 3.5 en 3.6! 3.3 Onderwijskundig rapport (OKR) Bij de leerlingen met een advies VMBO met LwOO of PRO dient de hierboven genoemde specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een beschikking LwOO of PRO. De basisschool vult voor elke leerling een Onderwijskundig Rapport (OKR) in (dit maakt deel uit van de digitale overdracht via de webapplicatie van Onderwijs Transparant). Voor leerlingen met advies VMBO met LwOO of PRO neemt u de specifieke onderwijskundige informatie op in het OKR, dat komt in het B-deel van het OKR. U meldt de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LwOO of PRO bij de PCL via het Vooraanmeldformulier LwOO/PRO (voorheen Zorgaanmeldformulier) in Onderwijs Transparant. Alles wat u daar invult komt automatisch ook in het OKR terecht. Het is dus raadzaam om met dit Vooraanmeldformulier te beginnen, dat voorkomt dubbel werk. In dit formulier moeten de didactische gegevens zijn opgenomen, tot en met de in begin groep 8 afgenomen toetsen. Let op: De basisschool bewaart de papieren versie van het OKR (met handtekening van de ouders!) en een kopie van de bijlagen en toets-en scoreformulieren. 3.4 Toetsen en testen Er is een landelijke regeling voor LwOO en PRO die voorschrijft welke toetsen en testen afgenomen moeten zijn om vast te kunnen stellen of de leerling voldoet aan de criteria LwOO/PRO. Intelligentieonderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar (op de datum van bespreking in de RVC). Let dus op dat de IQ test niet ouder is dan van september Het volledig verslag moet bijgevoegd worden. De uitslag moet getekend zijn door een bevoegd deskundige. Via het samenwerkingsverband kan de NIO worden afgenomen. Een NIO wordt aangevraagd via Onderwijs Transparant met het Vooraanmeldformulier LwOO/PRO; de geprinte versie van de aanvraag, met handtekening van de ouders, wordt door de basisschool bewaard. Daarop staat dat de uitslag in OT wordt vermeld, ten behoeve van de beschikkingsaanvraag voor LwOO/PRO, tenzij de uitslag 91 of hoger is. In dat geval wordt de uitslag pas na toestemming van de ouders in OT vermeld. Afname van de NIO is gepland op 21 november en 12 december. Eindtoets De centrale Eindtoets speelt geen rol bij het vaststellen van de leerachterstanden en de beschikkingsaanvraag LwOO. Leerlingen op scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) zijn nog niet verplicht om deel te nemen aan de centrale Eindtoets. Op termijn wordt de Eindtoets ook voor deze leerlingen verplicht. Leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste passen in de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg kunnen de eindtoets N (Niveau) maken. 13

14 Leerlingen die uit het primair onderwijs naar het Praktijkonderwijs gaan, zullen in beginsel wel een Eindtoets afleggen (de Niveau-versie), maar het resultaat heeft geen functie van tweede objectieve gegeven bij de indicatiestelling die noodzakelijk is voor toelating tot het praktijkonderwijs. In de Wet Eindtoetsing PO is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool kan besluiten dat sommige leerlingen geen Eindtoets hoeven te maken. Het gaat hier om zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en om die reden het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Het ligt voor de hand om het schooladvies als enige gegeven te gebruiken bij de toelating tot het VO. Toetsen van het leerlingvolgsysteem Toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn nodig om de leerachterstanden te bepalen. Die toetsen worden door de webapplicatie van Onderwijs Transparant omgezet in leerachterstanden. Zie 3.5 en 3.6. NB In de POVO-procedure (en in OT) gaan we dit jaar werken met de hernormering die Cito vorig jaar heeft ingevoerd. Echter de RVC doet dat niet, de dle-bepaling blijft gekoppeld aan de oude Cito-normering, niet aan de Cito niveaus I-V, maar aan de vaardigheidsscores. In OT zijn bij de LwOO en PRO-adviezen de dle s op basis van de oude normering zichtbaar: In het dle blok van OT komen twee extra kolommen: dle volgens RVC en leerachterstanden (LA) volgens RVC. 3.5 Toetsen en Onderwijs Transparant In Onderwijs Transparant staan alle toetsen die op de COTAN (commissie testaangelegenheden Nederland)-lijst staan. Dus alle door COTAN beschreven en beoordeelde test- en toetsinstrumenten die nog valide en geldig zijn. Als een toets dus niet in OT staat, is deze ook niet (meer) door COTAN goedgekeurd. Daarnaast bevat OT ook de RVC lijst. Dit is de lijst van door de RVC goedgekeurde test- en toetsinstrumenten: deze lijst is korter dan de COTAN-lijst, omdat de RVC strenger is. Als een basisschool wil kijken of gebruikte toetsen ook door de RVC zijn goedgekeurd, kan hij/zij het RVC- vinkje aanzetten in het OKR of in het Vooraanmeldformulier. Toetsen die niet in de RVC- lijst voorkomen worden dan weggelaten. Het kan ook zijn dat de toets weggelaten wordt omdat die te oud is. Neem dan een recente toets. Door het RVC-vinkje weer uit te zetten, worden de toetsen weer zichtbaar. Als het RVC-vinkje aanstaat kunnen er ook waarschuwingen zichtbaar worden over het adaptief toetsen. 3.6 Adaptief toetsen U hoeft het gebruikelijke toetsmoment (januari) niet af te wachten. Oktober/november is een goede periode. Aanmelden bij de PCL voor 15 november is daardoor mogelijk. Het is wettelijk verplicht om toetsen aan te leveren die zijn afgenomen in groep 8. Door de meest passende toets af te nemen, voorkomt u dat er teruggetoetst moet worden. Gebruik bij LwOOniveautoetsen die zijn gericht op potentiële LwOO-leerlingen niet de B- of M-8 toets maar kijk wat het niveau in het vorig schooljaar was. Is dit bijvoorbeeld niveau V in het midden van groep 7 en verwacht u toch een LwOO-niveau, hanteer dan eerst de M6 toetsen. Bij PRO-niveau (drie leerjaren of meer achterstand), start adaptief met de M5 toetsen. Bij duidelijke verwachting van LwOO-niveau, hanteer dan de M6 toetsen. Bij twijfel tussen PRO en LwOO, bied dan de M6 toets aan. Door het niveau van het vorig jaar erbij te betrekken voorkomt u dat er veel terug- of door getoetst moet worden. Soms is terugtoetsen nodig: 14

15 Neem bij een V- of lage IV-score op een Cito M7-toets ook Cito M6 af. Neem bij een I- of II-score op een Cito M6-toets ook Cito M7 af. De uitslagen worden via de webapplicatie omgerekend naar dle s. U kunt ook de Cito LOVS voor speciale leerlingen gebruiken. 3.7 Procedure voor de aanvraag beschikking LwOO en PRO Basisscholen moeten de leerlingen met leerachterstanden aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), voor 15 november (school van voorkeur hoeft nog niet bekend te zijn). Dit gebeurt via de webapplicatie van Onderwijs Transparant met het Vooraanmeldformulier LwOO/PRO (voorheen Zorgaanmeldformulier), dit maakt deel uit van het OKR. U begint met het Vooraanmeldformulier en niet met OKR. Op dit fomulier komen zoveel mogelijk gegevens, in elk geval de toetsresultaten t/m groep 8. Na 15 november is er tijd om gegevens aan te vullen; vaak gaat het om de uitslag van een intelligentieonderzoek, dat afgenomen kan worden door het samenwerkingsverband VO. De PCL geeft op basis van de gegevens een preadvies. De basisschool maakt vervolgens het OKR compleet en definitief. De VO-school waar de leerling wordt geplaatst gaat de de beschikking aanvragen bij de RVC. De PCL zal voor de open dagen van de VO-scholen het preadvies geven zodat ouders en leerlingen weten waar ze aan toe zijn voordat de keuze voor een VO-school wordt gemaakt. Als de vooraanmelding later komt dan 15 november is dat niet te garanderen. 3.8 Rol van OnderwijsAdvies Net als in voorgaande jaren laat de PCL zich ondersteunen door de schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies. Daar beoordeelt Linda de Wette de aangeleverde informatie in het Vooraanmeldformulier LwOO/PRO. Er zijn (strenge) wettelijke eisen aan het OKR. Testen mogen niet te oud zijn, handtekeningen van de psycholoog bij onderzoek is vereist, etc. OnderwijsAdvies stuurt ook de uitnodigingen voor de afnames van de NIO als dat aan de orde is. De basisschool draagt zorgt voor toestemming van de ouders. Bij uitslag onder of gelijk aan iq 90 wordt de uitslag door OnderwijsAdvies in het Uitslagformulier van OT opgenomen en gebruikt bij de beschikkingsaanvraag. Bij uitslag van boven de 90 wordt de uitslag alleen na overleg met - en toestemming van - de ouders in OT geplaatst. Indien een NIO is afgenomen, stuurt OnderwijsAdvies de uitslag naar de ouders (de basisschool ziet de uitslag in Onderwijs Transparant). In de brief naar ouders wordt uitgelegd dat de uitslag één van de criteria is en dus niet op zichzelf bepalend voor de toelaatbaarheid. Belangrijk controlepunt voor OnderwijsAdvies is of het motivatievak goed is ingevuld met informatie over de in het basisonderwijs extra geboden ondersteuning en de reden waarom LwOO dan wel praktijkonderwijs van belang is! Op heel summiere motivatie kan de PCL geen advies geven (en de RVC geen beschikking). Als een basisschool al een IQ-test heeft moet een scan van het verslag en van het profielblad - met handtekening van de bevoegd deskundige en de datum toegevoegd worden. Ook hier is toestemming van de ouders vereist. 3.9 Rol van de basisschool, van de PCL en van de VO-school: De PCL koppelt het preadvies terug aan de basisschool, via het Uitslagformulier, dat automatisch wordt toegevoegd aan het OKR. De basisschool maakt het OKR compleet en definitief voor de aanmelding bij de VO-school. De VO-school besluit of zij voor de betreffende leerling een RVC-beschikking zal aanvragen. Mogelijk raadpleegt de VO school de PCL. Die heeft het definitieve OKR nog niet gezien. De VO-school laat de beschikkingsaanvraag bij de RVC door de PCL doen. De PCL speelt dus een rol voor de aanmelding en na de aanmelding, met het accent op de vooraanmeldfase. 15

16 3.10 LwOO- en PRO leerlingen die naar andere regio s gaan Als mogelijke LwOO- en PRO-leerlingen naar een VO-school in Gouda, Utrecht of Utrecht-Zuid gaan, dan is de afspraak: de basisschool levert toetsgegevens en LVS-scores aan die nodig zijn om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor LwOO of PRO. De PCL geeft een preadvies. In Gouda, Utrecht en Utrecht-Zuid wordt, net als in onze regio, Onderwijs Transparant gebruikt. Voor leerlingen van basisscholen in de regio de Ronde Venen geldt: Wanneer een leerling LwOO of PRO nodig heeft, vult u het Vooraanmeldformlier LwOO/PRO in binnen OT (NB voor 15 november). Als nog niet bekend is waar die leerling naar toe gaat, wordt de procedure van de PCL van samenwerkingsverband RUW gevolgd. Via de PCL wordt een NIO afgenomen als die er nog niet is. De PCL geeft een preadvies. De uitslag komt in OT. Het OKR wordt door de basisschool afgemaakt. Indien een leerling LwOO of PRO nodig heeft en het is bekend dat die naar een VO-school in Amstelland gaat, dan wordt ook het OKR in OT ingevuld. In dat geval laat de PCL van het samenwerkingsverband RUW geen NIO doen want de betreffende VO-school in de regio Amstelland gaat de leerling oproepen voor extra onderzoek: naast een NIO ook een didactisch onderzoek. U maakt het OKR af en stuurt dat naar de betreffende VO-school die de testen laat afnemen (let op het tijdspad van de Kernprocedure: z.s.m. vanaf 12 januari melden ouders de leerling aan). Sturen naar SG Thamen en VMBO De Groenstrook kan via OT omdat die scholen daar op aangesloten zijn. Andere scholen stuurt u het OKR als pdf. 16

17 4. Onderwijs Transparant 4.1 Algemeen De scholen (PO en VO) die vallen binnen de regio van het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West maken voor de overdracht van PO naar VO gebruik van het digitale systeem Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een beveiligd, webbased platform waarmee de overdrachtsgegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan met Onderwijs Transparant op schoolniveau én op niveau van de regio van het samenwerkingsverband VO de aanmelding en plaatsing van leerlingen worden gevolgd. Concreet betekent dit dat de basisschool kan volgen bij welke VO-school een leerling wordt aangemeld en of de leerling wordt geplaatst. Op regioniveau is de doorstroom van alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs actueel zichtbaar voor het Samenwerkingsverband. Zo kan het Samenwerkingsverband volgen hoe de leerlingstromen lopen en of alle leerlingen op tijd een plek vinden in het voortgezet onderwijs. Om de overdrachtsgegevens van de leerlingen digitaal over te dragen naar het voortgezet onderwijs, vult de basisschool in Onderwijs Transparant het onderwijskundige rapport (OKR) in. Daarnaast maakt de basisschool met behulp van Onderwijs Transparant een overstapadviesblad. Dit formulier bevat een unieke code (per leerling). Met deze unieke code krijgt de VOschool) toegang tot de gegevens van de leerling. De VO-school geeft vervolgens - als een toelatingsbesluit is genomen - in Onderwijs Transparant aan of de leerling wordt geplaatst. NIEUW is de uitslag van de centrale Eindtoets waarvan de uitslag bekend wordt na de bepaling van het advies en het aanmelden bij het VO. De Eindtoets wordt een verplicht tweede gegeven. Het moet dus mogelijk zijn de resultaten van de Eindtoets ook na het definitief maken van het OKR beschikbaar te stellen aan het VO. Bij OT wordt gewerkt aan een nieuw menu met de mogelijkheid de Eindtoets later toe te voegen en zichtbaar te maken voor het VO. In dit menu kan de basisschool desgewenst ook het advies (naar boven) bijstellen. Het nieuwe menu wordt in februari toegevoegd aan de rol van de basisschool en de VO-school. 4.2 Onderwijskundig rapport De formulieren voor de aanvraag van beschikkingen leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) en Praktijkonderwijs (PRO), zijn verwerkt in Onderwijs Transparant. Voor elke leerling wordt een Onderwijskundig Rapport (OKR) ingevuld. Voor leerlingen die in het VO (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben, bevat het OKR een extra set met vragen: het zogenaamde B-deel. Dit deel klapt automatisch uit aan de hand van vragen in het OKR. Dit B-deel is voor leerlingen voor wie een beschikking LwOO of PRO wordt aangevraagd en voor alle andere leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig zullen hebben. Gegevens van het DOD (Digitaal Overdrachts Dossier van het administratiesysteem) worden ingelezen door de webapplicatie. Dit scheelt tijd bij het invullen. Het is wel van belang dat de basisschool checkt of de gegevens op een correcte manier in het DOD zijn opgenomen. Ouders tekenen het OKR, dat vervolgens 5 jaar op de PO-school bewaard blijft. 4.3 Vooraanmeldformulier LwOO/PRO (voorheen Zorgaanmeldformulier) Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs moeten worden aangemeld bij de PCL met behulp van het formulier Vooraanmelding LwOO/PRO in Onderwijs Transparant. Ouders tekenen dit formulier omdat ze toestemming moeten geven voor eventueel aanvullend onderzoek. Dit is een vooraanmeldfase, bij de PCL, niet bij de VO-school. De uiterste aanleverdatum daarvoor is 15 november De PCL kan dan aanvullend onderzoek laten uitvoeren, vaak een intelligentietest. Op basis van de didactische gegevens en de aanvullende testen geeft de PCL een preadvies LwOO of PRO terug aan de basisschool. De gegevens van de PCL worden automatisch toegevoegd aan het OKR. De basisschool maakt vervolgens het OKR compleet en definitief. De tijd tussen de 17

18 vooraanmelding voor 15 november en de aanmelding met het complete dossier bij de VO-school uiterlijk 6 maart is vaak hard nodig. Het OKR moet gereed zijn op 6 maart. De VO-school gaat dan de beschikking aanvragen bij de RVC. 6 maart is de uiterste aanmelddatum voor alle leerlingen. 4.4 Overstapadviesblad De basisschool maakt met behulp van Onderwijs Transparant het Overstapadviesblad. Ouders tekenen dit formulier. Dit Overstapadviesblad bevat een unieke code (per leerling). Deze formulieren gaan naar de VO-school, uiterlijk 6 maart en voor LwOO/PRO- leerlingen graag eerder. Met de unieke code krijgt de school voor voortgezet onderwijs toegang tot de gegevens van de leerling. Daarmee start de toelatingsprocedure op de VO-school. Wanneer de VO-school een toelatingsbesluit heeft genomen, geeft de VO-school dit besluit aan in Onderwijs Transparant. De basisschool en het Samenwerkingsverband kunnen dan zien of de leerling is toegelaten. 4.5 Praktische tips Als u dit jaar voor het eerst inlogt, komt u net als andere jaren automatisch terecht op de pagina Mijn gegevens. Hier dient u uw gegevens te controleren en uw wachtwoord te wijzigen. Dit laatste is nu ook verplicht. U kunt dus niet meer gebruik maken van hetzelfde wachtwoord als vorig jaar. Deze maatregel is bedoeld om de beveiliging van de modules te verbeteren. In Onderwijs Transparant is een handleiding opgenomen. Daar vindt u belangrijke informatie over het werken in de digitale omgeving. Onder andere over het definitief maken van de Vooraanmelding LwOO/PRO (voorheen Zorgaanmeldformulier) en van het OKR. Als het niet goed gaat met definitief maken dan wordt de leerling niet zichtbaar in het overzicht van de PCL of van de VO-school. Het is dus belangrijk om te checken of de aanmelding daadwerkelijk op definitef staat. Als de vooraanmelding of het OKR op definitief staat, krijgt de basisschool een pdf van het document. Als de PCL de vooraanmelding heeft bekeken en er een advies op heeft gegeven, dan krijgt de basisschool daarover bericht via de mail (het mailadres dat de basisschool heeft ingevuld onder Mijn gegevens ). 18

19 5. Meer informatie Alle scholen in de regio hebben een inlogcode voor Onderwijs Transparant. Daarnaast worden voor primair en voortgezet onderwijs informatiebijeenkomsten georganiseerd om met het systeem te leren werken. Technische ondersteuning Als er iets niet goed gaat, dan kan dat zijn door een storing in het systeem of doordat iemand iets niet goed/handig doet. Neem in zo n geval contact op met de helpdesk! Helpdesk Onderwijs Transparant Vragen over de procedure en contactpersoon POVO-werkgroep Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West Alide de Leeuw Vragen over de PCL U kunt bij Onderwijs Advies (Linda de Wette of Anja Veldman) terecht voor de volgende vragen: Advies ten behoeve van een complete en adequate aanvraag beschikking LWOO en PRO. Advies over af te nemen toetsen, intelligentie-onderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek. Advies over aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek indien score IQ > 90 (bij LWOO) en > 80 (bij PRO). Linda de Wette Anja Veldman Overige informatie College voor Toetsen en Examens RVC Samenstelling van de stuurgroep Henk Mackloet Schoolbesturen PO in Woerden, Montfoort, Oudewater Onno Stokhof Schoolbesturen PO in De Ronde Venen Jonna Merkx Schoolbesturen VO in De Ronde Venen Daan Zwaneveld Schoolbesturen VO in Woerden en Montfoort Samenstelling van de POVO-werkgroep Djoro Loupatty Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West Alide de Leeuw Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West Annet van de Wouw Minkema havo/vwo Jessica de Bruin Kalsbeek havo/vwo Tineke Bakker Kalsbeek vmbo Rob Immerzeel Minkema vmbo Jannetje ter Punt VeenLanden College Lydia Elbertsen VeenLanden College Puck Delhez Futura College en PCL Bert Seeger Wellantcollege Montfoort Hermien Baltes Basisscholen SKSWW Martine Zuidam Basisscholen SPCO Miranda Jansen Openbare basisscholen Woerden Tom Streng Basisscholen Oudewater Titia Verbeek Basisscholen Montfoort 19

20 Rene de Jager Jos Hemelaar Anja Ruven Anne Marie van Vliet RK, PC en openbare basisscholen De Ronde Venen RK, PC en openbare basisscholen De Ronde Venen Eenpitter Vlinderbos Samenwerkingsverband PO Passenderwijs Websites van de scholen

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen in de regio van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO-procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

De zorgleerling in beeld 2015-2016

De zorgleerling in beeld 2015-2016 De zorgleerling in beeld 2015-2016 Van basisschool naar school voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Deze brochure geeft inhoudelijke informatie over het traject De zorgleerling

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016 POVO Overstapafspraken schooljaar 2015-2016 Definitieve versie / 1.0 Juli 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum: 17 januari 2016 Onderwerp: Plenair debat over meewegen Cito-toets door middelbare scholen op 20 januari 2016 en Schriftelijk Overleg

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016 SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Algemene inleiding De scholen voor PO en VO 1 vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2015-2016. Afspraken over de overstap van leerlingen

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2015-2016. Afspraken over de overstap van leerlingen Kernprocedure Amstelland Kernprocedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland Inhoud 1 Kernprocedure

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud VMBO-T HAVO VWO GYMNASIUM Hoofdgebouw NSG Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen Brugklasgebouw NSG

Nadere informatie

Naar het (S)Voortgezet onderwijs. Procedure toeleiding DE SCHAKEL. t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014

Naar het (S)Voortgezet onderwijs. Procedure toeleiding DE SCHAKEL. t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014 Naar het (S)Voortgezet onderwijs Procedure toeleiding DE SCHAKEL t.b.v. brugklasleerlingen Schooljaar 2013-2014 (uitvoering in schooljaar 2012-2013) Samenwerkingsverbanden PO en VO Weert e.o. Inhoud 1.

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie