Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

2 VRAGEN? *Over procedure LwOO en Pro: secretariaat PCLVO Midden Holland & Rijnstreek adres: - mw. A. Veldman mw. L. de Wette *Overige vragen: Onderwijsloket swv VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek adres: telefoon: POVO procedure voor aanmelding schooljaar

3 Inhoud pagina 1. POVO-procedure Inleiding Betrokken partijen Resumé belangrijke data en afspraken Positie LwOO en PrO in Passend Onderwijs 5 2. Afspraken POVO-procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken Aanmelden, digitale overdracht en uiterste data Het basisschooladvies, enkelvoudig Toelating en criteria Plaatsingswijzer De route voor leerlingen met advies LwOO en Pro Leerlingen met extra ondersteuningsvragen Onderwijsloket VO Leerlingen uit andere regio s Plaatsingsbesluit en inschrijving Klachten Onderwijs Transparant Algemeen Zorgprocedure, Startformulier Adviesformulier Meer informatie Reguliere aanmeldingen in tijd en inhoud van de benodigde 29 acties 6. Aanmelding voor LwOO en PrO in tijd en inhoud van de benodigde acties 30 Bijlagen Achtergrond en bijlagen U ontvangt deze brochure digitaal, separaat de achtergrondinformatie en bijlagen POVO procedure voor aanmelding schooljaar

4 1. POVO-procedure Inleiding Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Via het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R en de samenwerkingsverbanden PO in de regio Midden-Holland en Rijnstreek hebben de scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de regio VO afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs (PO) naar een school voor voortgezet onderwijs (VO). Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO en in een POVO-procedure. Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland komt met deze POVO-procedure die geldt voor de leerlingen die in het VO beginnen vanaf augustus De voorliggende informatie is belangrijk omdat er elk jaar wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Dit keer zijn er ingrijpende veranderingen als gevolg van o.a. een nieuw onderwijskundig rapport, de invoering van Passend Onderwijs en de verschuiving van de eindtoets. De overdracht van gegevens is weer digitaal via de webapplicatie van OnderwijsTransparant. Hierin is de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en voor praktijkonderwijs geïntegreerd. In de start procedure staan ook vragen voor een aanvraag voor extra ondersteuning in het VO. Leerlingen op de grens Speciaal onderwijs en op met zware passende ondersteuning in het VO. Het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R onderscheidt twee werkregio s, te weten de regio Midden-Holland en de regio Rijnstreek. Afspraken met het primair onderwijs in de genoemde regio s kunnen op onderdelen enigszins verschillen. Met de besturen voor primair onderwijs in de regio is afgesproken dat alle scholen voor primair onderwijs de plaatsingswijzer als bijlage bij het onderwijskundig rapport zullen voegen. Voor de digitale overdracht van de onderwijskundige gegevens wordt het Digitaal Overdrachtsdossier gebruikt. Zie beschrijving op pagina 26. Voor scholen voor speciaal onderwijs die komend schooljaar verwijzen naar het Voortgezet Onderwijs in de regio, is ook relevantie informatie opgenomen. 1.2 Betrokken partijen De betrokken partijen bij de uitvoering van de procedure zijn: Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek; Onderwijs Transparant; Regionale Verwijzings Commissie (RVC-VO, regio 12). POVO procedure voor aanmelding schooljaar

5 1.3. Resumé belangrijke data en afspraken Voor leerlingen uit het PO en voor leerlingen uit het SO die extra ondersteuning in het VO nodig hebben, waarvoor een Ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld, wordt voor 1 december contact gelegd met de beoogde school voor VO om de (on-) mogelijkheden te bespreken. In het startprocedure formulier kan u de benodigde bijgestelde onderwijsbehoeften al invoeren. Vanuit de VO school / onderwijsloket van het samenwerkingsverband zal contact worden opgenomen. Leerlingen die mogelijk aangewezen zijn op VMBO met LwOO of Praktijkonderwijs worden uiterlijk 1 februari aangemeld op de beoogde school. Dit houdt in dat het aanmeldformulier op de beoogde school is als ook het Onderwijskundig Rapport beschikbaar is via het DOD De school voor primair onderwijs verstrekt voor 1 maart het schooladvies VO aan de ouders/verzorgers van de leerling (wettelijke bepaling). Regio Midden-Holland Regio Rijnstreek Alle scholen voor primair onderwijs maken gebruik van de plaatsingswijzer voor onderbouwing advies Alle scholen voor primair onderwijs maken gebruik van de plaatsingswijzer voor onderbouwing advies Leerlingen zonder nadrukkelijke ondersteuningsvraag worden voor 15 maart aangemeld op de school voor VO; het OKR is dan via het DOD, inclusief plaatsingswijzer, beschikbaar voor de school voor VO. Leerlingen zonder nadrukkelijke ondersteuningsvraag worden voor 15 maart aangemeld op de school voor VO; het OKR is dan via het DOD, inclusief plaatsingswijzer, beschikbaar voor de school voor VO. VO niveau keuze wijzigen (kan alleen hoger) mede n.a.v. de Cito toets score van april 2015, dit kan voor 15 mei bij de VO school van keuze, doch alleen via de PO school. De school voor primair onderwijs draagt er zorg voor dat alle leerlingen behorend tot de doelgroep voor 15 maart zijn aangemeld bij een vervolgschool. Daar waar dit niet het geval is, wordt melding gedaan aan het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R. De scholen voor VO starten per 15 maart formeel de goedkeuringsprocedure. Voor leerlingen, die niet woonachtig zijn in regio s van het samenwerkingsverband en zijn aangewezen op praktijkonderwijs of LwOO, start de formele toelatingsprocedure op 15 april Positie LwOO en PrO in Passend Onderwijs Voor wat betreft de indicatieprocedure voor LwOO en PrO, geldt dat deze nog niet opgenomen zijn in het Passend Onderwijs. Dit houdt in dat er voor het PrO en LwOO, zoals in voorgaande jaren, nog landelijke criteria gelden en dat de onafhankelijke RVC belast is met de indicatiestelling. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

6 2. Afspraken POVO-procedure naar het eerste VO jaar: Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO-procedure? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom in het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (Pro); één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) HAVO; VWO (inclusief gymnasium). De afspraken van de POVO-procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De POVOprocedure geldt daarmee ook voor leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die overstappen naar de brugklas van een school voor voortgezet onderwijs). Zie voor overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2.6 en 2.7. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de ouder van de leerling meldt op basis van het advies van de basisschool aan op een school in de regio voor voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt; de ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO-procedure ; (PO wordt verzocht ouders hierover te informeren) de ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden; het aanmeldingsformulier met de unieke code wordt verzonden naar de gekozen school voor VO. (Bij voorkeur verstuurt de school voor primair onderwijs het door de ouders ondertekende aanmeldingsformulier, waaraan het formulier met unieke code is gehecht). De basisschool houdt dan het overzicht of alle leerlingen tijdig zijn aangemeld. 2.2 Aanmelden, digitale overdracht onderwijskundig rapport, uiterste data Voor de overdracht van de onderwijskundige gegevens wordt in de regio Midden-Holland en Rijnstreek gewerkt met een uniform onderwijskundig rapport, het OKR. Dit OKR is opgenomen in de webapplicatie van OnderwijsTransparant. De aanmelding bij het VO gebeurt formeel door ouders. De aanmelding gebeurt niet via het digitale systeem, maar met een aanmeldingsformulier van de school voor VO. In de digitale overdracht komt niet te staan naar welke VO-school de leerling gaat. De aanmelding gebeurt door ouders met het schriftelijke adviesformulier dat het digitale systeem oplevert. De daarin vermelde unieke code geeft de VO school toestemming in de webapplicatie naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

7 De VO adviezen moet u voor 1 maart in Bron melden. De uiterste aanmelddatum bij een VO school in beide regio s is 15 maart. Vanwege de wettelijke bepalingen ten aanzien van de zorgplicht, dient men zich strikt aan deze datum te houden. Deze afspraak is gemaakt in het overleg PO-VO in de regio Midden-Holland en in de regio Rijnstreek. In aanpalende regio s wordt deze datum ook aangehouden. Leerlingen voor wie een beschikking praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) nodig is, dienen uiterlijk 1 februari bij de VO school te zijn aangemeld. Dit is met het oog op de tijd die nodig is voor de aanvraag van de beschikking bij de Regionale Verwijzingscommissie. Het is van belang dat de leerling die een PrO-of LwOO- beschikking nodig heeft, daar tijdig duidelijkheid over krijgt. 1 Februari geldt niet alleen voor de inzending van het aanmeldformulier, maar ook voor het beschikbaar zijn van het Onderwijskundig Rapport. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze beschikking, dienen uiterlijk 1 december, streefdatum 15 november, aangemeld te worden met het startformulier bao bij het secretariaat van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt vervolgens of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert en financiert de PCL deze) en of de gegevens compleet zijn. De PCL geeft vervolgens advies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking. Het aanvragen van de beschikking bij de RVC-VO wordt uitgevoerd door het VO nadat de leerling daar is aangemeld. Nadere informatie over de route voor leerlingen met een advies leerwegondersteunend en praktijk onderwijs treft u in paragraaf 6, pagina 30, en in de bijlage achtergrond informatie. Voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs en voor leerlingen met extra begeleiding uit het SO geldt, dat er voor de 1 e december al contact is met de beoogde school voor VO om de (on)mogelijkheden tot plaatsing te bespreken. In OnderwijsTransparant staan vragen, die bij deze aanmeldingen gedetailleerd beantwoord moeten worden. Het betreft leerlingen waarvan PO vindt dat er extra ondersteuning geboden moet gaan worden in het VO. Zonder die ondersteuning in het geadviseerde niveau zouden ze niet voldoende kansen krijgen. Het gaat hier dan om leerlingen waarvoor het VO een Ontwikkelingsperspectief moet gaan opstellen. Waarbij het VO zich bij de concrete invulling van het OPP, in deze PO+VO overstap fase, veelal op de gegevens vanuit het PO zal moeten baseren. Leerlingen van wie het basisonderwijs of het speciaal onderwijs meent dat zij gebaat zijn bij VSO, worden eveneens voor 15 maart aangemeld. In het startprocedure formulier kunt u punt 5 hiervoor gebruiken. Dit formulier graag voor 15 november invullen en verzenden. Naast een onderwijskundig rapport, moet een ingevuld groeidocument/opp wordt toegevoegd aan het onderwijskundig rapport. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

8 Onderwijskundig rapport Bij het Onderwijskundig rapport worden de gegevens uit het LVS van de leerjaren 6, 7 en 8 gevoegd evenals de grafiek die op grond daarvan gemaakt kan worden. Dit geldt voor alle scholen in Midden-Holland en Rijnstreek. Voor de leerlingen met een ondersteuningsvraag worden voorts de overig gewenste en noodzakelijke gegevens toegevoegd. Plaatsingsadvies en aanmelding De leerkracht geeft een plaatsingsadvies: Welke vorm van voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor uw kind. Dit advies wordt gegeven op grond van alle informatie en observaties die het primair onderwijs in de acht jaar dat de leerling op de basisschool zit in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de Cito eindtoets hét tweede gegeven gaat worden. Dat betekent dat alle basisscholen verplicht de Cito eindtoets (eventueel een andere door OCW goedgekeurde test) zullen gaan afnemen. Daarnaast heeft de staatssecretaris bepaald dat het advies van de basisschool leidend moet zijn bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. In de regio Midden-Holland Rijnstreek sluiten we daarop aan door regionaal afspraken te maken over de kwaliteit van het advies van de basisschool. Concreet betekent dat, dat basisscholen de Plaatsingswijzer PoVo gaan hanteren als onderdeel van hun advies. Bij de plaatsingswijzer wordt niet uitgegaan van één toets moment, zoals dat bij de Cito-eindtoets wel het geval is, maar van toets gegevens van groep 6 tot en met groep 8. Het advies van de basisschool bestaat dus uit het advies op grond van het leerlingvolgsysteem waarin de leerresultaten van de leerling staan van groep 1 t/m 8 (volgens de normering van de plaatsingswijzer) en daarnaast wordt ook gekeken naar het kind als geheel. Doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, tempo, houding ten aanzien van het leren en sociale vaardigheden spelen daarbij een rol. Het gaat om wat een kind maximaal aankan. De plaatsingswijzer onderbouwt mede het schooladvies. De nieuwe voorschriften m.b.t. de Eindtoets PO zijn leidend. Wettelijk is bepaald dat de advisering en aanmelding alleen nog een hoger schooladvies mogelijk is als de Eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere advies van de school voor primair onderwijs. Indien zich dit voordoet kunnen de ouders van de leerling de school voor primair onderwijs vragen het advies te wijzigen. Geeft het primair onderwijs daaraan gevolg, dan volgt de school voor VO. Zoals eerder vermeld moet dit verzoek voor 15 mei 2015 aan de school voor VO van keuze worden gedaan. Het primair onderwijs moet het gewijzigde advies in BRON aanpassen. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze regeling betrekking heeft op het schooladvies en niet op de ondersteuningsvragen. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

9 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren die de basisschool meeneemt in het advies. Een leerling kan alleen aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. In de regio is afgesproken dat er in eerste aanleg een enkelvoudig schooladvies wordt gegeven. Dit wordt vermeld in het onderwijskundig rapport. Vervolgens kan de basisschool, bijvoorbeeld in het geval van dakpanklassen, een dubbeladvies geven. Vaak, afhankelijk van de school voor VO, zal het onderwijs in een dakpanklas op het hoogste niveau plaatsvinden. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: Praktijkonderwijs o Praktijkonderwijs VMBO-basisberoepsgerichte leerweg o VMBO - Basis gerichte leerweg o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg VMBO-basisberoepsgerichte leerweg met LwOO o VMBO - Basis gerichte leerweg met LwOO o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg met LwOO VMBO-kadergerichte leerweg o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg o VMBO - Kader/Theoretisch VMBO- theoretische leerweg o VMBO - Kader/Theoretisch o VMBO - Theoretische leerweg o VMBO -Theoretische leerweg/havo VMBO-gemengde leerweg o Gemengde leerweg Havo o VMBO -Theoretische leerweg/havo o Havo o Havo / VWO VWO o Havo/VWO o VWO o Gymnasium o Atheneum Binnen het digitale OKR is schrijfruimte om een aanbeveling voor eventueel brugklas, dakpan en/of kans advies toe te voegen. Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. De VO school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Dit is aan de school voor VO voorbehouden om POVO procedure voor aanmelding schooljaar

10 te bepalen. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool, tevens het advies waarop de Inspectie de VOschool beoordeelt. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VO school. Punt van aandacht bij advisering Betrek in voorkomende gevallen, naast het niveau van uw advies, ook de betreffende VO school. Meent u dat de leerling maximaal VMBO-T aankan, dan zal bij afstroom wellicht een schoolwisseling moeten plaatsvinden. Niet elke school voor VO biedt alles aan. Bespreekt u dit ook met de ouders/verzorgers van een leerling. *Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 55 tot 81. **Leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal emotionele problematiek te zijn. Een leerling met een IQ score van 120 of hoger valt buiten de criteria voor LwOO. Door deze criteria van meer dan 1,5 jaar leerachterstand betreft een LwOO beschikking ten hoogste VMBO basis-kader niveau. 2.4 Toelating en criteria Het advies van de basisschool is leidend. Dat advies is gebaseerd op het didactisch niveau en op de inschatting die de leerkracht heeft van zaken zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning. Naast het advies wordt een tweede gegeven gevraagd. Vele jaren werd daarvoor de Cito eindtoets gebruikt. In de regio is afgesproken om in plaats daarvan de gegevens van het leerlingvolgsysteem te gebruiken. Deze gegevens worden beschouwd als een sterkere onderbouwing van het advies. Het geeft een breder toets score patroon van de leerling, in plaats van alleen de moment - opname van de eindtoets. Cito scores geven geen recht op een bepaald advies, het basisschool advies blijft leidend. Bij discrepantie wordt de uiteindelijke plaatsing na overleg met het PO door het VO bepaald. Soms is hierbij een derde gegeven nodig (zoals een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek). Bij leerlingen met duidelijke niveau V scores dient PO al te overwegen of het hier geen LwOO dan wel PrO aanvraag moet zijn. Het samenwerkingsverband organiseert voor deze leerlingen een NIO afname als aanvullend gegeven in het voortraject van keuze. Wanneer VO dus door de vele V scores wel aan LwOO denkt zal de basisschool en ouders bericht krijgen en de VO school organiseert zelf of via de PCL een NIO afname. Dit heeft dus met het verkrijgen van extra POVO procedure voor aanmelding schooljaar

11 ondersteuningsmiddelen te maken. Nadere adaptief af te nemen toetsen kunnen dan eventueel ook nog aan de basisschool worden gevraagd. In Onderwijs Transparant worden bij het OKR automatisch alle toets gegevens (inclusief didactische leeftijd, dle en leerachterstanden) die in het DOD zitten, als bijlage toegevoegd. Echter, in het DOD van de leerling administratiesystemen worden I t/m V scores en vaardigheidscores genoemd. Deze scores zitten in uw leerlingvolgsysteem, u kunt de scores gebruiken om uw advies (mede) op te baseren. Op basis van uw ervaring met de leerling, op de schoolloopbaan en de gegevens van het leerlingvolgsysteem geeft u een onderbouwd advies. Nieuwe en oude normering! De plaatsingswijzer is gebaseerd op de brandbreedtes in vaardigheidscores. Deze zijn bij de nieuwe Cito normering niet aangepast. Wel zijn de scores per niveau bijgesteld. Vandaar dat in de nu aangeboden plaatsingswijzer de benodigde vaardigheidscores zijn aangepast. Was bijvoorbeeld de vaardigheidscore vorig jaar bij BL 62 dan was dit niveau I en was de score binnen VWO niveau. Bij de nieuwe normering is BL vaardigheid 62 gedaald naar niveau II en binnen de range voor Havo. Kortom de nieuwe normering heeft de toelatingseisen ingaande dit jaar verzwaard. Met name de normen bij de LOVS toetsen rekenen zijn door de nieuwe Cito normering naar beneden bijgesteld in de niveaus A-E en I-V. Ook bij de dle indeling heeft dit effecten. Bij LwOO en PrO blijven vaardigheid scores en bijbehorende dle van vorig jaar gehandhaafd. U kunt bij de dle normering straks verschillen zien tussen uw leerlingvolgsysteem pakket en OnderwijsTransparant. Dit komt omdat Cito haar nieuwe normeringen niet ter beoordeling aan de Cotan heeft voorgelegd. Voor LwOO en PrO aanvragen moeten de zelfde dle scores als vorig jaar nog gehanteerd worden. Dit is ingebouwd in Onderwijs- Transparant. Zodra u LwOO dan wel PrO advies aanvinkt, zal OnderwijsTransparant de oude dle normering laten zien en de daarbij horende leerachterstanden. Alles conform het dle boek voor de LwOO en PrO indicaties. Uw leerling volgsysteem pakket heeft de nieuwe dle (strengere) normering Plaatsingswijzer Zoals eerder opgemerkt, wordt door alle scholen in de regio Midden-Holland & Rijnstreek de plaatsingswijzer betrokken bij het onderbouwen van het schooladvies. De plaatsingswijzer is opgenomen in deze brochure alsook het overzicht Cito a-e en het overzicht Parnassys. De gegevens van de Cito-toets april 2015 worden in bulk ingevoerd: U wordt verzocht dit binnen 1 week na ontvangst van de scores van het Cito te doen. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

12 Plaatsingswijzer Midden-Holland & Rijnstreek De Plaatsingswijzer is samengesteld in overleg met de samenwerkingsverbanden PO. Versie Cito LVS M8 met bijlage B8 (nieuwe normering Cito) oktober 2014 Inleiding De plaatsingswijzer is een instrument met behulp waarvan een school voor primair onderwijs in de regio komt tot een goed onderbouwd plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs. De basisschool gebruikt het instrument ter onderbouwing van haar advies aan leerlingen, ouders en naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft met de onderbouwing van het advies van de basisschool met behulp van de plaatsingswijzer voldoende handvatten om te komen tot een verantwoorde plaatsing. Gebruikte toetsen De plaatsingswijzer heeft betrekking op de prestaties van de leerling op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Daartoe wordt gekeken naar de toetsresultaten van de toetsen uit groepen 6 t/m 8 van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het betreft de volgende toetsen: Begrijpend lezen (versie ) Rekenen-wiskunde (versie ) Spelling (versie ) (niet werkwoorden) DMT (versie 2009) kaart 1, 2 en 3 voor technisch lezen. Weging van de toetsen bij de advisering Bij het vaststellen van het advies wordt een verschillende waarde toegekend aan de diverse toetsen, die in de plaatsingswijzer gebruikt worden. De toetsen uit groep 8 (B8 of M8) wegen zwaarder dan de toetsen uit de voorgaande leerjaren 7 en 6. Er wordt vooral naar de voorgaande jaren gekeken bij de zogenaamde bespreekprofielen (zie hieronder). De toetsuitslagen van de vorige jaren worden dan gebruikt om te kijken of het beeld dat de leerling op een bepaalde toets laat zien consequent is of dat er grote fluctuaties in de scores op de toetsen zichtbaar zijn, die het advies zouden kunnen beïnvloeden. Ook aan de vaardigheden in het Cito-LVS wordt een verschillende waarde toegekend. We gaan eerst uit van begrijpend lezen als de belangrijkste (meest voorspellende) vaardigheid; daarna volgen in volgorde van belangrijkheid rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen. Beslisschema: 1. Toetsuitslagen Begrijpend lezen en Rekenen wiskunde en Spelling B8 of M8 zijn passend bij het advies basisprofiel 2. Eén van de Toetsuitslagen Begrijpend lezen of Rekenen wiskunde en Spelling B8 en M8 is niet passend bij het adviesbespreekprofiel; bij de onderbouwing van het advies kan dan gebruik gemaakt worden van de toetsen in de voorgaande jaren 3. Toetsuitslagen Begrijpend Lezen en Rekenen wiskunde en en spelling B8 of M8 zijn niet passend bij het advies Heroverweging advies. Proces van advisering binnen de basisschool Hoewel het gebruik van dit instrument meespeelt in het kunnen bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs het best past bij de leerling, is de plaatsingswijzer niet de enige en doorslaggevende factor in deze procedure. Een zorgvuldig gebruik ervan is gewenst. Voorbereidend op het advies in groep 8 is het wenselijk dat het team in groep 6 en groep 7 al een eerste indicatie van de richting waarin het advies in groep 8 zou kunnen gaan per leerling vaststellen en dit met ouders bespreken ter POVO procedure voor aanmelding schooljaar

13 voorbereiding van de uiteindelijke advisering in groep 8. In groep 8 wordt door het team van de basisschool een advies per leerling opgesteld. Daarna wordt gekeken of de plaatsingswijzer het advies ondersteunt. Het schoolniveau en profiel dat als uitkomst rolt uit de plaatsingswijzer is dus onderdeel van het advies. Naast schoolprestaties wordt ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren, frustratietolerantie (doorzettingsvermogen), aanpakgedrag (structuur) en sociaalemotionele ontwikkeling. Indien het advies sterk afwijkt van de uitkomsten van de plaatsingswijzer is een goed onderbouwing en motivering van het advies vanuit de basisschool noodzakelijk. Adviesprocedure In een verantwoorde adviesprocedure menen we dat dit instrument een waardevolle bijdrage kan leveren. Het vergroot de transparantie en zorgt binnen de regio voor uniformiteit. Bij een verantwoorde procedure gaan we uit van het navolgende. Het advies van de basisschool is het advies van de school en niet van een enkele leerkracht. Dat betekent dat naast de leerkracht van groep 8 er minstens ook de intern begeleider, leerkrachten uit de bovenbouw en directeur van de school bij betrokken zijn. N.b formeel brengt de directeur van de basisschool het advies uit. Het advies wordt in eerste instantie opgesteld op basis van de eigen ervaringen, waarbij men vooral ook oog heeft voor het algehele functioneren van de leerling. Op de site van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek is een voorbeeld te vinden van een Adviesblad groep 8, dat een basisschool in de regio gebruikt bij het opstellen van het advies. Daarna gaat men na in hoeverre de uitkomsten van het plaatsingsinstrument het advies onderbouwen. Als dat niet het geval is, ontstaat een bespreekprofiel en dient de basisschool de afwijking te motiveren. Uitgangspunt is overigens dat er sprake is van enkelvoudige adviezen. Dat wil zeggen dat men niet meer dan een onderwijsniveau adviseert (dus geen vmbo-t/havo advies). Het betreffende advies wordt genuanceerd door het gebruik van de profielen (zie hieronder). In het OKR worden alle resultaten van dit proces mee opgenomen. De adviezen zijn voor 15 maart op de betreffende VO school aanwezig Scholen voor voortgezet onderwijs laten leerlingen op basis van dit schooladvies tot 1 van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet af van het resultaat van de eindtoets. De gegevens van de Centrale eindtoets of de andere door het Ministerie toegelaten eindtoetsen worden achteraf gebruikt om in uitzonderlijke gevallen bij sterke afwijking van het advies herplaatsing te overwegen. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. De school voor voortgezet onderwijs baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies. In het regionale samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn hiertoe afspraken gemaakt over de advisering met behulp van de plaatsingswijzer Werkwijze plaatsingswijzer De plaatsingswijzer bestaat uit een tabel waaruit af te lezen is aan welke normen de toetsuitslagen moeten voldoen om te passen bij een wenselijk schoolniveau. Daarbij worden bij elk schoolniveau POVO procedure voor aanmelding schooljaar

14 twee profielen onderscheiden; een basisprofiel en een bespreekprofiel. Ondersteunt de plaatsingswijzer het schooladvies, dan betreft het een basisprofiel, zo nee dan wordt het een bespreekprofiel. In het geval van een bespreekprofiel dient de basisschool het advies te beargumenteren. Het verdient de voorkeur om bij de bespreekprofielen de grafieken uit de voorgaande jaren 6 en 7 uit het Leerlingvolgsysteem voor de vakken begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen mee te sturen als PDF met het OKR. Voor advisering naar een dakpanklas zijn de uitgangspunten hieronder ook opgenomen. Basisprofiel Uitgangspunt is het basisprofiel. Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen passend bij het betreffende schoolniveau. Indien het aanvankelijke schooladvies en de plaatsingswijzer met elkaar overeenstemmen behoeft dit geen verdere discussie. We veronderstellen dat dit voor een groot deel van de leerling-populatie aan de orde zal zijn. Bespreekprofiel Bij een bespreekprofiel is er sprake van een profiel op de plaatsingswijzer waarbij de leerling niet geheel voldoet aan de normen passend bij het betreffende schoolniveau. Indien het schooladvies en de plaatsingswijzer niet geheel overeenstemmen op basis van de scores in groep 8 is er sprake van een bespreekprofiel. Scores op de vier genoemde LOVS scores die in groep 8 totaal afwijken van het gegeven advies leiden in principe tot heroverweging van het advies, waardoor dit geen bespreekprofielen zijn. Bij leerlingen die binnen het bespreekprofiel vallen is er sprake van twee varianten: + / - variant; dit betreft de leerlingen die mogelijk iets meer in hun mars hebben dan het geadviseerde schoolniveau of de leerlingen die niet geheel voldoen aan het basisprofiel van het geadviseerde schoolniveau, maar waarvan de basisschool meent dat het betreffende schoolniveau toch het best passend is bij deze leerling. ondersteuningsbehoefte variant; dit betreft de leerlingen die, op basis van het lvs, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijvoorbeeld een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Voor beide varianten geldt dat de basisschool het advies onderbouwt. De basisschool kan hierbij zowel persoonskenmerken, taak/werkhouding van de leerling, thuissituatie, gezondheidskenmerken van de leerling als LOVS toetsen uit eerdere leerjaren (groep 6 en 7) gebruiken om het advies te onderbouwend. Ter ondersteuning van het opstellen van het advies is er per schooltype ook een leerlingenprofiel in het samenwerkingsverband Rijnstreek beschikbaar. In veel gevallen zal de onderbouwing van het advies voldoende aanleiding voor de VO school zijn om de leerling te plaatsen op basis van het gegeven advies. Er vindt dan geen verder contact met de basisschool plaats voor de warme overdracht. Voor de bespreekprofielen geldt dat de PO- en/of VO school voorafgaand aan de plaatsing en de warme overdracht ook aan kan geven dat bespreking gewenst is alvorens tot plaatsing wordt overgegaan. We noemen dit een bespreekgeval. Dakpanklas Het advies dat de basisschool geeft is altijd enkelvoudig. Voor een dakpanklas geldt dat in het OKR gekeken kan worden door de basisschool en het voortgezet onderwijs hoe de leerling op de beide niveaus van de betreffende schooltypen scoort bv HAVO en VWO als het een HAVO/VWO dakpanklas betreft. Er wordt in het OKR een onderbouwing gegeven waarom de leerling in een dakpanklas geplaatst moet worden. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

15 Gebruik vaardigheidsscores en vaardigheidsniveaus. In de tabellen van de plaatsingswijzer wordt uitgegaan van de niveau-indeling en vaardigheidsscores van het CITO aan de hand van de nieuwe normen uit 2013 voor de toetsen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De niveau-indeling omvat de Romeinse cijfers I tot en met V. De vaardigheidsscores zijn ook opgenomen omdat deze een wat nauwkeurigere informatie geven. Verder is er een onderscheid gemaakt tussen de toetsen behorend bij B8 en M8. Scholen, die de B8 afnemen doen dit in de maanden oktober/november, scholen die de M8 afnemen doen dit in de maand januari. De scoretabellen laten minimale verschillen zien in beide afnameperioden. Het is de school vrij om voor de B8 of M8 variant te kiezen. In groep 8 wordt met de absolute scores gewerkt, zoals deze zijn opgenomen in de voorliggende plaatsingswijzer. De beschikbare bandbreedtetabellen bij de plaatsingswijzer kunnen gebruikt worden voor de groepen 6 en 7. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

16 DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in bespreekprofiel 1 VWO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies Bao VWO Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen I > 70 - rekenen I > spellen I > technisch lezen (DMT) I > 106 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft overwegend I-scores. Maximaal 2 II-scores Bespreekprofielen Advies Bao VWO Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen I > 70 II >60 - rekenen II > 115 I > 121 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een II is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies VWO onderbouwen. Beslissing Bij toelating is werkhouding van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) POVO procedure voor aanmelding schooljaar

17 2 HAVO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies HAVO Cito niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen II > 60 - rekenen II > spellen II > technisch lezen (DMT) II > 99 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2 keer een III-score behaald. Bespreekprofielen Advies Bao HAVO Cito LVS groep 8 niveau Vaardigheidsscore niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen II > 60 III > 52 - rekenen III > 109 II > 115 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een III score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies HAVO onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) 3 VMBO TL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op gemiddeld niveau III en laag niveau II. Advies VMBO/T Cito niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen III > 52 - rekenen III >109 - spellen III >145 - technisch lezen (DMT) III >93 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x IV scores en geen V scores behaald in groep 6-7. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

18 Bespreekprofielen Advies Bao VMBO/T Cito LVS groep 8 niveau vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen III >52 IV >42 - rekenen IV >103 III >109 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een IV score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies T onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) 4 VMBO KL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau III en IV. Advies Bao K Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen IV > 42 - rekenen IV > spellen IV > technisch lezen (DMT) III > 93 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x V scores behaald Bespreekprofielen Advies Bao K Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen IV > 42 V+ > 35 - rekenen V+ > 92 /IV > 103 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een V score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies K onderbouwen. Beslissing Bij toelating zijn werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) POVO procedure voor aanmelding schooljaar

19 5 VMBO BL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau IV en V+. Wanneer de leerling niet op V+ niveau scoort, schakel dan over naar de beschreven LwOO-PrO procedure met het adaptief afnemen in groep 8 van de Cito M7 of M6 of M5 toetsen. Scoren die toetsen buiten de LwOO criteria dan weer de route volgen van de Plaatsingswijzer met B8 dan wel M8. Advies Bao B Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen V+ > 35 - rekenen V+ > 92 - spellen V+ > technisch lezen (DMT) IV > 86 Cito LVS groep 6-7 De leerling heeft scores op minimaal V+ gehaald. Bespreekprofielen Advies Bao B Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen V+ > 35 V > 24 - rekenen V > 88 V+ > 92 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een lagere V score dan bij het basisprofiel is aangegeven is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies B onderbouwen. Kan leiden tot LWOO. Hiervoor dan wel de LwOO-PrO procedure volgen, zoals in deze brochure is beschreven. Ziet u in groep 7 al een BL vaardigheid van <34 en bij rekenen <87 dan geen B8 laten maken maar meteen adaptief toetsen in oktober zie hiervoor de LwOO-PrO procedure. Door de nieuwe cito normering I-V kan het zijn dat een leerling met de LwOO-PrO procedure juist buiten de criteria scoort en toch met Cito B8 of M8 geen VMBO B niveau heeft. De behaalde la scores in de LwOO-PrO procedure zijn dan bepalend. U kan dan toch een VMBO B advies onderbouwen. Mocht u in groep 7 vaardigheid BL zien van<24 en bij rekenen <67 dan toetsen voor ja-nee Praktijkonderwijs kies dan de adaptief de M5 toetsen. Werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren zijn doorslaggevend voor beslissing B of LwOO met daarbij dan leerachterstanden die bij 2 vakken groter zijn dan 1,5 jaar, mits daarvan tenminste 1 vak begrijpend lezen dan wel rekenen is. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

20 Beslissing Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) Let op: indien met de LwOO-PrO procedure is aangetoond dan de leerling niet op 2 vakken 1,5 jaar leer achterstand heeft, dan kan de leerling wel worden toegelaten binnen VMBO B. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier SCHOOLGIDS 1 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg 117 8051 XT Hattem. : 038 444 1886 @: dezaaier@vgpo-accretio.nl Website: www.gbsdezaaier.nl GBS De Zaaier gaat uit van de

Nadere informatie