Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016"

Transcriptie

1 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1

2 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 16 De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs Aanmelding Toelating en plaatsing De schoolniveaus op Pantarijn Overzicht instroommogelijkheden op Pantarijn Het basisprofiel Het bespreekprofiel De twee profielen uitgewerkt per niveau Gymnasium VWO HAVO VMBO Theoretische leerweg/ MAVO VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Samenwerkingsverbanden Gelderse Vallei en Rivierenland Toetsing aangemelde VMBO en PRO leerlingen Aanmeldingsformulieren Samenstelling aanmelddossier Overstapservice onderwijs Als de leerling niet past binnen de kaders van het ondersteuningsprofiel De eindtoets Als de uitslag niet in lijn is met het advies Tijdpad voor aanmeldings- toelatings- en plaatsingsprocedure Aanvullende digitale informatie Adressen 2

3 DE OVERSTAP VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in de leerloopbaan van een leerling. Het is van groot belang dat de leerling juist wordt geplaatst, op de plek die recht doet aan zijn talenten en mogelijkheden. Door de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft Pantarijn, zoals alle VO scholen in Nederland, een zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. De school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs, of in het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO. Leidraad daarbij is et schoolondersteuningsprofiel van Pantarijn. Bepalend voor de plaatsing van de leerling is het schooladvies dat de basisschool heeft vastgesteld. We gaan er van uit dat de basisschool een eenduidig advies geeft. In deze brochure staat informatie over de aanmelding en over de procedure die gevolgd wordt bij de toelating en plaatsing van brugklasleerlingen. AANMELDING Ouders melden leerling aan bij de voorkeurslocatie via volledig ingevuld aanmeldformulier van Pantarijn. Aanmelding wordt in behandeling genomen als Pantarijn beschikt over het onderbouwde schooladvies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. Ouders ontvangen bevestiging van ontvangst met mededeling of aanmelding wel of niet in behandeling wordt genomen. Als aanmelding niet in behandeling kan worden genomen omdat gegevens van de basisschool ontbreken, wordt door de locatie waar de leerling is aangemeld contact opgenomen met de basisschool met het verzoek de ontbrekende gegevens aan te leveren. Binnen 6 weken na datum dat de aanmelding in behandeling is genomen, ontvangen ouders bericht over de toelating en plaatsing van de leerling TOELATING EN PLAATSING Iedere leerling die past binnen het Schoolondersteuningsprofiel is toelaatbaar op Pantarijn. Vaststelling of de leerling past binnen het SOP gebeurt aan de hand van gegevens uit het onderwijskundig rapport. Gewoonlijk zullen deze gegevens worden besproken tijdens de warme overdracht tussen de basisschool en de contactpersoon van de betreffende locatie. Het kan zijn dat de gegevens daaruit niet toereikend zijn en aanvullend onderzoek noodzakelijk is. In voorkomende gevallen kan de termijn van 6 weken waarbinnen beslist moet worden over toelating en plaatsing, verlengd worden met vier weken. In dat geval worden ouders hierover schriftelijk geïnformeerd. Als instrument om tot een plaatsingsbesluit te komen hanteert Pantarijn de plaatsingswijzer die gebruikt wordt door de VO scholen in Ede en Wageningen. Per schoolniveau worden twee profielen onderscheiden: het basisprofiel en het bespreekprofiel. 3

4 DE SCHOOLNIVEAUS OP PANTARIJN Pantarijn biedt alle schoolniveaus binnen het regulier onderwijs aan, te weten PRO, BBL, KBL, TL, HAVO, VWO, Gymnasium. Als aanvulling op het eenduidige niveau-advies kan de basisschool een plaatsingsadvies geven, waarmee wordt aangegeven voor welk type brugklas de aangemelde leerling in aanmerking komt naar inschatting van de basisschool. OVERZICHT INSTROOMMOGELIJKHEDEN BRUGKLASSEN PANTARIJN niveaubepaling instroommogelijkheden op locatie Pantarijn Gymnasium Gymnasium MHV Wageningen VWO HAVO/VWO 1. Kesteren 2. MHV Wageningen HAVO HAVO/VWO 1. Kesteren 2. MHV Wageningen TL of MAVO MAVO/HAVO 1. Kesteren 2. MHV Wageningen HAVOkans Rhenen KBL Kader/MAVO Kesteren MAVOkans 1. Rhenen 2. VMBO/PrO - Wageningen Basis/kader 1. Kesteren 2. VMBO/PrO - Wageningen BBL Basis/kader 1. Kesteren 2. VMBO/PRO - Wageningen PRO PRO VMBO/PrO Wageningen Toelichting op de instroommogelijkheden in het eerste leerjaar van Pantarijn: Gymnasium: in deze klassen wordt lesgegeven en getoetst uitsluitend op gymnasiumniveau HAVO/VWO: in deze klassen wordt lesgegeven en getoetst op een niveau dat ligt tussen HAVO en VWO in MAVO/HAVO: in deze klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven en getoetst op zowel MAVO als HAVO niveau HAVOkans: in deze klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven op een MAVO en op een HAVO niveau en zijn bedoeld voor MAVO leerlingen die wellicht kunnen doorgroeien naar een HAVO niveau MAVOkans: in deze klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven op een kader en op een MAVO niveau en zijn bedoeld voor leerlingen die wellicht kunnen doorgroeien naar een MAVO niveau Basis/kader: in deze klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven en getoetst op zowel Basisals kaderniveau. PRO: in deze klassen wordt lesgegeven en getoetst op het niveau Praktijkonderwijs. 4

5 HET BASISPROFIEL Uitgangspunt is het basisprofiel. Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen passend bij het betreffende schoolniveau. Indien het aanvankelijke schooladvies en de plaatsingswijzer met elkaar overeenstemmen behoeft dit geen verdere discussie. We veronderstellen dat dit voor het overgrote deel van de leerling-populatie aan de orde zal zijn. HET BESPREEKPROFIEL Bij leerlingen die binnen het bespreekprofiel vallen is er sprake van twee varianten: a) +/- variant; dit betreft leerlingen die mogelijk iets meer in hun mars hebben dan het geadviseerde schoolniveau of leerlingen die niet voldoen aan het basisprofiel van het geadviseerde schoolniveau, maar waarvan de basisschool meent dat het betreffende schoolniveau toch het best passend is bij deze leerling. b) ondersteuningsbehoefte variant; dit betreft de leerlingen die, op basis van het LVS, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. PDD-NOS). Voor beide varianten geldt dat de school het advies onderbouwt en dat tijdige bespreking in het kader van de warme overdracht aan de orde dient te zijn. DE TWEE PROFIELEN UITGEWERKT PER NIVEAU Voor elk schoolniveau is een basisprofiel en bespreekprofiel beschikbaar aan de hand waarvan wordt vastgesteld of de leerling wat betreft zijn prestaties plaatsbaar is op het geadviseerde niveau. In de tabellen wordt uitgegaan van de niveau-indeling van het Cito met de Romeinse cijfers I tot en met V. Tussen haakjes zijn ook de vaardigheidsscores opgenomen, omdat deze wat nauwkeuriger informatie geven. Verder is er een onderscheid gemaakt tussen de toetsen behorend bij M8 en de toetsen uit de groepen 6 en 7. Voor VMBO met LWOO en Praktijkonderwijs gelden de landelijke criteria. Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in bespreekprofiel 5

6 1. Gymnasium Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies Basisonderwijs Cito LVS M8 niveau - begrijpend lezen A+/I - rekenen A+/I - technisch lezen (DMT3) A+/I - spellen A+/I Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft overwegend A/I-scores. Maximaal 2 B/II-scores Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Cito LVS M8 niveau niveau - begrijpend lezen A+/I B+/II - rekenen B+/II A+/I Cito LVS groep 6-7 Indien meer dan 2 keer een B/II is behaald, moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies gymnasium onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Bij combinatie +/+ (donkergrijs) niet toelaten 6

7 2. VWO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies Basisonderwijs Cito LVS M8 niveau - begrijpend lezen A+/I - rekenen A+/I - technisch lezen (DMT3) A+/I - spellen A+/I Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft overwegend A/I-scores. Maximaal 2 B/II-scores Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Cito LVS M8 niveau niveau - begrijpend lezen A+/I A-/II - rekenen A-/II A+/I Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een B/II is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies VWO onderbouwen. Beslissing Bij toelating is werkhouding van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie +/+ (donker grijs) 7

8 3. HAVO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies HAVO Cito niveau - begrijpend lezen B/II - rekenen B/II - technisch lezen B/II - spellen B/II Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2 keer een C/III-score behaald. Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Cito LVS groep 8 niveau niveau - begrijpend lezen B/II C+/III - rekenen C+/III B/II Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een C+/III score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies HAVO onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend Niet toelaten bij combinatie +/+ (donker grijs) 8

9 4. VMBO Theoretische Leerweg/mavo Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op gemiddeld of hoger dan III en laag niveau II. Advies basisonderwijs Cito-niveau - begrijpend lezen C+ of B/III - rekenen C+ of B/III - technisch lezen (DMT3) C+ of B/III - spellen C+ of B/III Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft geen D- of E-scores behaald in groep 6-7. Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Cito LVS groep 8 niveau niveau - begrijpend lezen C+/III C-/IV - rekenen C-/IV C+/III Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een D/IV score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies T onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie +/+ (donker grijs)

10 5. VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau III en IV. Advies Basisonderwijs Kaderberoepsgerichte leerweg Cito LVS M8 niveau - begrijpend lezen D+/IV C/III-IV - rekenen D+/IV C/III-IV - technisch lezen (DMT3) D+/IV - spellen D+/IV Cito LVS groep 6, 7, 8 Leerling heeft geen E-scores behaald en minimaal één keer C/III-IV bij begrijpend lezen en rekenen Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Kaderberoepsgerichte leerweg Cito LVS M8 niveau niveau - begrijpend lezen D+/IV D-/V+ - rekenen D-/V+ D+/IV Cito LVS groep 6-7 Indien er bij de didactische onderdelen technisch lezen, spellen en rekenen één of meerdere 2 keren een E/V score is behaald, moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies K onderbouwen. Beslissing Bij toelating zijn werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten als begrijpend lezen en rekenen beiden donkergrijs zijn. 10

11 6. VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau IV en V+. Advies Basisonderwijs Basisberoepsgerichte leerweg Cito LVS M8 niveau - begrijpend lezen D/V+ - rekenen D/V+ - technisch lezen (DMT3) D/V+ - spellen D/V+ Bespreekprofielen Advies Basisonderwijs Basisberoepsgerichte leerweg Cito LVS M8 niveau niveau - begrijpend lezen D/V+ E+/V+ - rekenen E+/V+ D/V+ Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een E/V- score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies B onderbouwen. Kan leiden tot LWOO. Daarvoor gelden landelijke criteria. Beslissing Werkhouding en sociaal-emotionele functioneren zijn doorslaggevend voor beslissing B Niet toelaten als begrijpend lezen en rekenen beiden donkergrijs zijn 11

12 SAMENWERKINGSVERBANDEN GELDERSE VALLEI EN RIVIERENLAND Pantarijn participeert in twee samenwerkingsverbanden. De locaties in Wageningen en Rhenen vallen onder het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei en de locatie Kesteren is aangesloten bij het SWV Rivierenland. Alle samenwerkingsverbanden in Nederland zijn er op gericht om elke leerling binnen de regio een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden. De wijze waarop dat moet gebeuren is grotendeels vastgelegd in de wet passend onderwijs. Het toelatings- en plaatsingsbeleid van Pantarijn is dan ook voor alle 5 locaties van toepassing. Wel verschilt de aanmeldingsprocedure voor de locatie Kesteren op enkele ondergeschikte punten van die van de overige locaties. TOETSING AANGEMELDE VMBO EN PRO LEERLINGEN Van alle leerlingen die zijn aangemeld voor het VMBO (TL, KBL of BBL) of voor het Praktijkonderwijs brengen we didactische achterstanden en ondersteuningsbehoeften in kaart. Dat gebeurt door de afname van een drempel- en/of IQ onderzoek. De uitslag is in voorkomende gevallen ook nodig voor de aanvraag van een LWOO of PRO beschikking. Leerlingen die op de basisschool dit onderzoek niet hebben gehad, worden alsnog door ons getoetst. Als de aanmelding binnen de reguliere termijn is gedaan, gebeurt dit in de periode april/mei/juni. AANMELDINGSFORMULIEREN Alle basisscholen ontvangen een set aanmeldingsformulieren. Het formulier moet volledig worden ingevuld. SAMENSTELLING VAN HET AANMELDDOSSIER 1. Aanmeldingsformulier 2. Volledig ingevuld onderwijskundig rapport (klas 1) inclusief het zorggedeelte, indien van toepassing. Binnen het SWV Rivierenland geldt de regel dat ook het zorgdeel altijd moet worden ingevuld. Dit betreft de aanmeldingen voor de locatie Kesteren. 3. Eenduidige en ongedeelde niveaubepaling van de basisschool. Aanvullend de mogelijkheid voor een plaatsingadvies voor een bepaalde klas. 4. Overzicht LVS CITO of vergelijkbaar overzicht. 5. Score eindtoets CITO of vergelijkbare toets. 6. Handelingsplannen met evaluaties. 7. Intelligentieonderzoek. 8. LWOO-indicaties. 9. Officiële diagnoses en/of verklaringen van gedrag -, psychiatrische en/of leerproblemen en de bijbehorende verslagen. NB. De onderdelen 1 t/m 5 gelden voor elk aanmelddossier. De overige onderdelen gelden alleen in voorkomende gevallen. 12

13 OVERSTAPSERVICE ONDERWIJS Pantarijn is gekwalificeerd voor de OSO toelichting en kan dus op zich aanmeldingsdossiers die door basisscholen digitaal via deze service worden aangeboden, ophalen en inlezen in de leerlingenadministratie. Helaas levert het ophalen van de dossiergegevens veel problemen op voor het voortgezet onderwijs. De aangeleverde informatie wordt heel versnipperd in ons leerlingadministratiesysteem geplaatst en het kost veel extra tijd om de informatie alsnog op de juiste plek in te voeren. De problemen doen zich vooral voor bij de uitgebreidere dossiers van leerlingen die voor KBl, BBl of PRO worden aangemeld. Daarom hebben we moeten besluiten dat de overstapservice alleen gebruikt kan worden bij aanmeldingen voor Mavo, Havo, VWO en Gymnasium. Voor aanmelding voor de andere onderwijsniveaus moet een papieren dossier worden aangeleverd. ALS DE LEERLING NIET PAST BINNEN DE KADERS VAN HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL Er wordt door een vertegenwoordiger van de locatie waar de leerling is aangemeld contact opgenomen met de basisschool en met de ouders voor aanvullende gegevens en argumenten. De opbrengst wordt besproken in de Pantarijnbrede toelatingscommissie. Vastgesteld wordt of Pantarijn aanvullende ondersteuningsarrangementen kan bieden. Als blijkt dat een leerling niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school en er ook geen mogelijkheden zijn voor een passend onderwijsarrangement, zal de school contact opnemen met de ouders en het samenwerkingsverband. De commissie voor plaatsing en toewijzing van het SWV heeft doorzettingsmacht voor plaatsing op een andere school voor regulier onderwijs dan wel het speciaal onderwijs. Hun beslissing is dus bindend. DE EINDTOETS De eindtoets, waarvan de resultaten later dan het schooladvies bekend worden, levert aanvullende informatie op. De toets is een second opinion, een onafhankelijk tweede gegeven. Dat geldt voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen voor wie een tweede gegeven voorheen niet verplicht was: leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (al dan niet met lwoo). ALS DE UITSLAG VAN DE EINDTOETS NIET IN LIJN IS MET HET ADVIES Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. De basisschool heroverweegt in dit geval het schooladvies. Dit betekent niet dat de basisschool verplicht is het schooladvies ook bij te stellen. De school kijkt in ieder geval goed naar de onderbouwing van het schooladvies en maakt een weloverwogen afweging welk advies uiteindelijk het beste is voor de leerling. De school moet de ouders van de leerling bij deze afweging betrekken. Als het resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht, dan mag de school het schooladvies niet aanpassen. 13

14 TIJDPAD VOOR AANMELDING EN TOELATING- EN PLAATSINGSPROCEDURE 15 maart Uiterlijke datum waarop de leerling wordt aangemeld. Het aanmelddossier, vergezeld door het aanmeldingsformulier, dat is ondertekend door de ouders/verzorgers, moet gestuurd worden naar de locatie waarvoor de leerling wordt aangemeld. Aansluitend aan de ontvangst wordt een bevestiging van ontvangst gestuurd naar de ouders/verzorgers. Voor de locatie Kesteren, die deel uitmaakt van het SWV Rivierenland, geldt 6 maart als sluitingstermijn. april Als de aanmelding voldoet aan alle toelatingscriteria, wordt de leerling geplaatst conform het niveau- en plaatsingsadvies van de basisschool. 26 april Op deze datum hebben alle ouders/verzorgers die voor 15 maart hebben aangemeld met een compleet aanmelddossier, bericht ontvangen over de toelating en het voorlopige plaatsingsbesluit, tenzij vooraf is gemeld dat de termijn met vier weken wordt verlengd. april/mei/juni Toetsing aangemelde VMBO en PRO leerlingen 13 mei Uitslag van de eindtoets Cito. Het PO communiceert de uitslag aan de locatie van Pantarijn waar de leerling is aangemeld. 1 juni Op deze datum hebben alle ouders/verzorgers die voor 15 maart hebben aangemeld met een compleet aanmelddossier, het definitieve plaatsingsbesluit ontvangen, tenzij vooraf is gemeld dat de termijn met vier weken wordt verlengd. juni Kennismakingsmiddag per locatie.

15 AANVULLENDE DIGITALE INFORMATIE ondersteuningsprofielen Pantarijn en de procedure en de protocollen rondom plaatsing en toewijzing door het SWV nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl gezamenlijke website van PO en VO-raad met uitgebreide informatie over de wijzigingen rondom het schooladvies en de eindtoets, algemene informatie over Passend Onderwijs 15

16 ADRESSEN Algemeen postadres: Postbus AG Wageningen Locatie MHV Hollandseweg KN Wageningen Locatie VMBO/PRO Hollandseweg KN Wageningen (vmbo) (pro) Locatie Rhenen Nieuwe Veenendaalseweg MG Rhenen Locatie Kesteren Tollenhof BH Kesteren

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar:

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Uitgangspunt Het Dockinga College vindt het belangrijk om, in samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s) en de school van herkomst,

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Van PO naar VO. Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Van PO naar VO. Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Van PO naar VO Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 1 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen... 3 2. Procedure overgang...

Nadere informatie

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 Uitgangspunten voor aanmelding en plaatsing Het is in het belang van leerlingen dat zij in de opleiding geplaatst worden die bij hen past. Leerlingen

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Van PO naar VO. Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Van PO naar VO. Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Van PO naar VO Protocol overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs NBS Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 1 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen... 3 2. Procedure overgang...

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Toelating tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Waarom deze brochure? Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil u door middel van deze brochure informatie geven over de toelating tot

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Centrale Toelatingscommissie (CTC) Informatie voor PO en VO ten behoeve van aanmelding

Centrale Toelatingscommissie (CTC) Informatie voor PO en VO ten behoeve van aanmelding Centrale Toelatingscommissie (CTC) Informatie voor PO en VO ten behoeve van aanmelding 2019 2020 Onderwerpen 1. CTC 2. Procedure 3. Adviesformulier 4. Richtlijnen voor 5. OSO en kruisjeslijst (formulier

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 2018-2019 In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg,

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

Plaatsingswijzer Een handreiking voor het PO bij het opstellen van het advies voor het VO Veenendaal. Schooljaar

Plaatsingswijzer Een handreiking voor het PO bij het opstellen van het advies voor het VO Veenendaal. Schooljaar Plaatsingswijzer Een handreiking voor het PO bij het opstellen van het advies voor het VO Veenendaal. Schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Voorwoord pag. 3 2. Toelating en plaatsing op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018

BWS. Aanmelding, Toelating en Plaatsing. Draaiboek 2018 BWS Aanmelding, Toelating en Plaatsing Draaiboek 2018 1 Inhoudsopgave 1) Beschrijving ATP. pag.3 2) Reglement Bezwaarschrift. pag. 3 3) Stappenplan overgang PO- VO.. pag. 5 4) Aanmeldingsformulier BWS

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs PCBO Het Mozaïek Middelwijk 2 9202 GV Drachten 0512 544530 info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl www.pcbo-hetmozaiek.nl Documenteigenaar Team PCBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Voor schooljaar 2018-2019 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Tessa Pouwels, 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

AANMELDING VOOR school: locatie:

AANMELDING VOOR school: locatie: cursusjaar 2014/2015 AANMELDING VOOR school: locatie: OUDERFORMULIER {in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)} 1. Gegevens aangemelde leerling Huidige school Achternamen (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. De Wet. Het schooladvies in groep 8. In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder

Nadere informatie

Informatieavond

Informatieavond Informatieavond 8 2017-2018 1 Verloop van het schooljaar Verslagen/ presentaties - Werkstuk - Spreekbeurt - Boekverslag - Boekbespreking - Actuakring Activiteiten - Gastles bureau Halt - Bank voor de klas

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs. OBS t Palet. OBS t palet Knipmolenweg 2 t e.

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs. OBS t Palet. OBS t palet Knipmolenweg 2 t e. Protocol overgang Voorgezet Onderwijs OBS t Palet Versie juni 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schoolschooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg

Nadere informatie

De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met:

De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met: De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met: KIJK (kleuters) en KIJK op Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) (vanaf groep 3) Cito Leerling Volg Systeem (LVS) Methode gebonden toetsen Derde

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Versie september 2018 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure Schooljaar

Aanmeldingsprocedure Schooljaar Aanmeldingsprocedure Schooljaar 2016-2017 Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs WWW.ETTYHILLESUMLYCEUM.NL - PAGINA 1 Op alle locaties hetzelfde beleid Het

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Procedure PO-VO

Procedure PO-VO Procedure PO-VO 2018-2019 beschrijving voor ouders Montessorischool Houtwijk Schooljaar 2018-2019 1 PROCEDURE PO-VO 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure overgang PO-VO... 3 1. Voorlichtingsavond VO... 3 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar

Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar Reglement Toelating en Plaatsing Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo

Nadere informatie

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland 2018- In dit document is de planning en procedure rond de overstap van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar

Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar 2018-2019 Inleiding Alle Rotterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de overgang van leerlingen

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs!

Naar het voortgezet onderwijs! Naar het voortgezet onderwijs! Handleiding bij de POVO procedure voor leerkrachten en docenten 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding 1. Werken met Onderwijs Transparant 2. Het schooladvies: hoe komt dat tot

Nadere informatie

Informatieavond groep 7 Schooljaar

Informatieavond groep 7 Schooljaar Informatieavond groep 7 Schooljaar 2017-2018 17 april 2018 Agenda voor vanavond: Waarom deze informatieavond? Entreetoets LOVS (Leerling- en Onderwijs Volg Systeem) Overdracht groepen 7 Adviseringsproces

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de aanmeldprocedure krijgt u tijdens de informatieavonden in november en december op de vo-scholen. Inrichting

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2018/2019 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege

Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege Protocol toelating tot en plaatsing in de brugklas van het Martinuscollege 2017 Januari 2017 Vooraf In de aanmeldings- en plaatsingsprocedure voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs gelden onverkort

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Notitie toelating en plaatsing schooljaar

Notitie toelating en plaatsing schooljaar Notitie toelating en plaatsing schooljaar Inhoud Inleiding 1 Toelating en Plaatsing 3 Weigering tot plaatsing 7 Notitie toelating en plaatsing Inleiding Het Stellingwerf College is een openbare school

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Versie september 2017 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek. Het beschrijft gedetailleerd

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2018/2019 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar het voortgezet

Nadere informatie

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Inhoud 1. Inleiding.... 2 2.1. Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?... 2 2.2. Timeframe traject advisering

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt:

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: Toelatingsbeleid Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo - havo - vmbo

Nadere informatie

Plaatsing van leerlingen in de brugklas op Scala

Plaatsing van leerlingen in de brugklas op Scala Plaatsing van leerlingen in de brugklas op Scala S C A L A M A A K T D E E L U I T V A N H E T P E N T A C O L L E G E Plaatsing van leerlingen in de brugklas op SCALA 1 Inhoudsopgave Plaatsing van leerlingen

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie