FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D"

Transcriptie

1 FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben. De resultaten kunnen geconsulteerd worden op onze website (www.bibf.be). Vergeet niet om U in te schrijven voor het seminarie georganiseerd door het BIBF in samenwerking met Partena op vrijdag 19 november 2004 over «Het pensioen van de zelfstandige: Overleven of welzijn..?». Het thema zal, aan de hand van praktijkvoorbeelden, op een praktische manier worden toegelicht zodat het tegemoet komt aan uw professionele noden. U vindt alle praktische inlichtingen op de homepage van onze website : Wij rekenen op uw talrijke aanwezigheid. Procedure voor inning boetes bij niet of laattijdig neerleggen jaarrekening Vennootschappen die hun jaarrekening niet binnen de zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar neerleggen bij de Balanscentrale, riskeren een geldboete van 200 EUR per maand met een maximum van EUR (60 EUR per maand met een maximum van 360 EUR voor vennootschappen die een verkort schema neerleggen). Deze vennootschappen hebben wel het recht om schriftelijk en tijdig eventuele overmacht in te roepen en te bewijzen. De procedure voor het inroepen van overmacht en voor het innen van de boetes wordt beschreven in het KB van 12 oktober 2004 tot uitvoering van artikel 129bis van het Wetboek van Vennootschappen (B.S. 15 oktober 2004). P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Verkrijging van eigen aandelen Begrip Overeenkomstig artikel 620 W. Venn. kan een naamloze vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum (de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd) en meerderheid (vier vijfde van de stemmen), haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen door aankoop of ruil. De verkrijging is aan de volgende voorwaarden onderworpen : de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de in portefeuille gehouden aandelen mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal; het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 617 W. Venn. voor uitkering vatbaar I N H O U D Flash 1 Verkrijging van eigen aandelen 1 De meewerkende echtgenoot/ote van bedrijfsleiders 5 BTW Medische en paramedische beroepen vrijstelling van artikel 44 W.BTW 7 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F OKTOBER

2 zijn. Artikel 617 bepaalt dat geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen of op certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen; het aanbod tot verkrijging moet ten aanzien van alle aandeelhouders en alle houders van winstbewijzen of certificaten, onder dezelfde voorwaarden geschieden. De algemene vergadering De algemene vergadering of de statuten moeten bepalen : het aantal aandelen dat kan worden verkregen, rekening gehouden met de wettelijke grens van 10 % van het kapitaal; de duur, die achttien maanden niet mag te boven gaan, tijdens dewelke de raad van bestuur tot de verkrijging kan overgaan. de aankoopprijs of de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. De algemene vergadering die de toestemming tot verkrijging van de eigen aandelen moet verlenen, wordt verzocht de voorwaarden voor de wederverkoop en/of de vrijwillige vernietiging van de aandelen goed te keuren. Verkrijgingsprijs De verkrijgingsprijs die de algemene vergadering moet vaststellen, wordt als volgt bepaald : in beursgenoteerde vennootschappen : De hoogste en de laagste koers die bij de verkrijging kunnen worden bereikt, worden bepaald. in niet-beursgenoteerde vennootschappen : op een enige, onveranderlijke verkrijgingsprijs die tijdens de hele verkrijgingsperiode wordt gehanteerd; op een prijs die kan worden bepaald volgens de waarde van het effect op het ogenblik van de werkelijke verkrijging. Beperking tot 10 % van het maatschappelijk kapitaal De nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen aandelen, winstbewijzen of van de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van : die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt; die verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd; die verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de naamloze vennootschap; mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal. Het aantal aandelen mag niet hoger zijn dan 10 % van het totaal aantal aandelen die het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voorbeeld De algemene vergadering verleent toestemming om eigen aandelen zonder nominale waarde (fractiewaarde 30,00 EUR per aandeel) in te kopen tegen een prijs gelegen tussen 45,00 en 55,00 EUR. Het kapitaal bedraagt EUR, vertegenwoordigd door aandelen. Het aanbod tot verkrijging wordt aan alle aandeelhouders gedaan en er worden aandelen ingekocht (minder dan 10 %) tegen de prijs van 50,00 EUR per aandeel. De balans ziet er als volgt uit : Activa Geplaatst kapitaal Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Vrijgestelde reserves Beschikbare reserves Overgedragen resultaat Totaal Voorzieningen en schulden Totaal Het in artikel en 3 voorziene netto-actief moet positief zijn om dividenden te mogen uitkeren. De verkrijging van aandelen tegen de fractiewaarde van 30,00 EUR, hetzij EUR is lager dan 10 % van het geplaatst kapitaal ( EUR). Het voor uitkering vatbaar bedrag Activa Onbeschikbaar eigen vermogen Schulden en voorzieningen ( ) Kapitaal Netto Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Positie = De voor de verkrijging uitgetrokken sommen zijn dus voor uitkering vatbaar OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2

3 Vorming van een onbeschikbare reserve Artikel 623 W. Venn. bepaalt dat zolang de aandelen in de activa van de balans zijn opgenomen, een onbeschikbare reserve moet worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen en winstbewijzen in de inventaris zijn ingeschreven. Deze reserve kan worden gevormd : door onttrekking aan het resultaat 6921 Toevoeging aan de overige reserves aan Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen Deze aanwending wordt via de beweging van de reserves aan de vennootschapsbelasting onderworpen. door onttrekking aan de beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves 1310 aan Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen Aangezien de beschikbare reserve reeds werd belast, zal de onbeschikbare reserve niet aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen. Boekhoudkundige verwerking 1. Boeking Bij de verkrijging van de aandelen tegen 50,00 EUR per aandeel 50 Eigen aandelen , aan Kredietinstellingen ,00 Vorming van de onbeschikbare reserve door onttrekking aan de beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves , aan Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen ,00 Een onttrekking aan de vrijgestelde reserves om de reserve voor eigen aandelen aan te leggen, wordt volledig belast. 2. Waardeverminderingen De eventuele waardevermindering op de eigen aandelen mag niet op het debet van de resultatenrekening worden geboekt. Het betreft een echte aanwending van het eigen vermogen Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen ,00 50 aan Eigen aandelen ,00 Dividenden Artikel lid 2 W. Venn. «Indien de raad van bestuur besluit het recht op dividenden verbonden aan de door de vennootschap in bezit gehouden aandelen of winstbewijzen, te schorsen, blijven de dividendbewijzen eraan gehecht. In dat geval wordt de uitkeerbare winst verminderd, rekening houdend met het aantal in bezit gehouden effecten, en worden de bedragen die uitgekeerd hadden moeten worden, in bewaring gehouden tot de verkoop van de aandelen of winstbewijzen, de dividendbewijzen inbegrepen.» Voorbeeld Aantal aandelen , brutodividend 20,00 EUR, nettodividend 15,00 EUR, rekening 50 eigen aandelen (aantal 1 000) Vergoeding van het kapitaal aan Dividenden van het boekjaar ( x 15) Ingehouden roerende voorheffing ( x 5) Overige onbeschikbare reserves (Dividenden op eigen aandelen (1 000 x 15)) De vennootschap mag de uitkeerbare winst (dividenden) ook behouden en ze uitdelen aan de aandelen of winstbewijzen waarvan de rechten niet zijn geschorst. In dat geval worden de vervallen dividendbewijzen vernietigd Vergoeding van het kapitaal aan Dividenden van het boekjaar Ingehouden roerende voorheffing Fiscale toestand Beweging van Toestand begin Toestand einde de reserves : tijdperk tijdperk Onbeschikbare reserves Dividenden Gewone dividenden P A C I O L I N R B I B F - I P C F OKTOBER

4 Vervreemding van de eigen aandelen 1. Artikel W. Venn. De vennootschap kan de verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten slechts vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum (50 % van het kapitaal aanwezig) en meerderheid (4/5 van de stemmen); de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden. 2. Verkrijging en verkoop van eigen aandelen op de beurs Zoals de vennootschappen van andere lidstaten kunnen de Belgische vennootschappen, waarvan de effecten op een beurs van de EU zijn genoteerd, de beurskoers van hun effecten regulariseren door over te gaan tot inkopen en wederverkopen. Vennootschappen die hun effecten op de beurs inkopen, kunnen die voor onbeperkte duur in portefeuille houden en ze op het gepaste moment wederverkopen. De wettelijke afwijking geldt slechts ten aanzien van de gelijkheid van de aandeelhouders. 3. Vervreemding van aandelen waaraan de winstbewijzen gehecht blijven 3.A. Met winst De dividendbewijzen van de eigen aandelen in portefeuille (rekening 50) werden niet vernietigd. De eruit voortvloeiende winst werd in de reserves opgenomen. ( / ) = 2,5 % x = 375 EUR. De verkoopprijs zal rekening houden met dit dividend. De verkrijger kan het dividend na de koop opeisen. 50 eigen aandelen 1310 Reserves voor eigen aandelen , , Reserves voor eigen aandelen 450,00 Verkoopprijs EUR, inclusief het dividendbewijs dat onmiddellijk wordt afgeknipt. Deze verkoopprijs bestaat uit : dividend 450,00 prijs van de effecten ,00 verwerking van het dividend 1311 Reserves voor eigen aandelen aan Onttrekking aan de reserves Vergoeding van het kapitaal aan Dividenden van vorige boekjaren 450 Verkoop van de aandelen 550 Kredietinstellingen Dividenden van vorige boekjaren aan Eigen aandelen Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa Reserves voor eigen aandelen aan Beschikbare reserves B. Met verlies Zelfde gegevens, maar de aandelen worden verkocht tegen EUR, inclusief het dividendbewijs van 450 EUR dat onmiddellijk wordt afgeknipt Reserves voor eigen aandelen aan Onttrekking aan de reserves Vergoeding van het kapitaal aan Dividenden van vorige boekjaren Kredietinstellingen Dividenden van vorige boekjaren Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa aan Eigen aandelen Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen aan Beschikbare reserves Opgelet : toepassing van het «fiscaal dividend» (artikel 186 WIB 1992) in geval van wederverkoop van de aandelen met verlies. 4. Verkoop van aandelen waarvan de winstbewijzen werden vernietigd 4.A. Vervreemding met winst Verkoop van de aandelen EUR. 550 Kredietinstellingen aan Eigen aandelen aan Meerwaarden op de realisatie van activa Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen aan Beschikbare reserves OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F 4

5 4.B. Vervreemding met verlies Verkoop tegen EUR. 550 Kredietinstellingen Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa aan Eigen aandelen Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen aan Beschikbare reserves Opgelet : toepassing van het «fiscaal dividend» (artikel 186 WIB 1992) in geval van wederverkoop van de aandelen met verlies. Georges HONORÉ Lid van de Stagecommissie De meewerkende echtgenoot/ote van bedrijfsleiders Historiek Via het KB van 20 december 1996 werd het toekennen van een meewerkinkomen in de personenbelasting afgeschaft voor meewerkende echtgenoten van bedrijfsleiders. De motivatie hierbij was : «het eenvormig maken van het belastngstelsel van kapitaal-en personenvennootschappen en van het belastingstelsel dat van toepassing is op inkomsten van natuurlijke personen uit een opdracht van bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap» (1). De realiteit was evenwel dat de belastingdruk in globo steeg gezien bepaalde bedrijfsleiders niet, en nog steeds niet, een eigen fiscaal inkomen kunnen toekennen aan hun actieve meewerkende echtgenoot/ote. Einde 2002 verhuizen wij naar de sociale problematiek : via de Wet van 24 december 2002 werd eindelijk het artikel 7 van het KB nr. 38 dd. 27 juli 1967 nl. de principiële uitsluiting van de meewerkende echtgenot/ote uit het sociaal statuut van de zelfstandigen vervangen door een mogelijkheid vanaf 2006 een must om voor de meewerkende echtgenoot/ote een eigen sociaal statuut op te bouwen. Om niet te begrijpen redenen hebben in 2003 slechts 12 % van de meewerkende echtgenoten geopteerd voor het zgn. «maxi-statuut». Reeds in het verleden (2) wezen wij erop dat het betalen van twee sociale bijdragen meestal interessanter is dan het betalen van één sociale bijdrage. Vanaf inkomsten 2004 nl. de invoering van de volledige decumul zal dit des te meer het geval zijn. Dit stelsel kent evenwel twee nadelen : Gedurende 12 à 15 kwartalen is een dubbele bijdrage te betalen : de echtgenoot betaalt op basis van het inkomen van drie jaar terug zijnde een inkomen, gerealiseerd door de beide echtgenoten, terwijl de meewerkende echtgenoot/te betaalt op haar eigen inkomsten. De kans is vrij groot dat het uiteindelijk pensioen lager zal zijn, indien twee bijdragen door beide echtgenoten afzonderlijk worden betaald. Deze twee nadelen werden via een amendement van de Heer Jan Steverlynck weggewerkt in de uiteindelijke definitieve wettekst voor de meewerkende echtgenoten. Via de correctie-programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17 april 2003) werden evenwel de meewerkende echtgenoten van bedrijfsleiders terug uit de sociale zekerheid van de zelfstandigen gesloten, m.a.w. een terugtocht naar het begin van de 20 eeuw. Acht wakkere actieve meewerkende echtgenoten dienden op 15 oktober 2003 een verzoekschrift in bij het Arbitragehof. In haar arrest 137/2004 (3) van 22 juli 2004 werd dit beroep door het Hof integraal verworpen zodat de betrokken actieve Belgen verstoken blijven van een eigen sociaal statuut tenzij zij tot de roep van de «gelukkigen» cf. infra behoren. In ieder geval betalen zij dubbele bijdragen en is de kans op een lager pensioen reeël. Mogelijke oplossingen : Volgende drie oplossingen behoren tot de mogelijkheden : ofwel wordt de betrokken meewerkende echtgenoot/ote zelf een zaakvoerder of bestuurder. Als dusdanig zijn zij (1) Verslag aan de Koning Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, vierde editie p (2) Pacioli 5 dd. 30 april 1997 p. 16. (3) nederlands rechtspraak arresten. P A C I O L I N R B I B F - I P C F OKTOBER

6 onderworpen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen en bouwen zij een eigen sociale zekerheid op ; ofwel wordt de betrokken meewerkende echtgenoot/ote zelfstandige via een eigen activiteit b.v. een eigen handel of vrij beroep (b.v. advies, administratie, management ) ofwel wordt de betrokken meewerkende echtgenoot/ote als werknemer/neemster ingeschreven onder het regime van de sociale zekerheid voor werknemers. Commentaar bij deze drie «oplossingen» : Gezien in die omstandigheden de «meewerkende echtgenoot/ ote» een eigen activiteit heeft, verliest hij/zij het karakter van een «meewerkende echtgenoot/ote»; wij geven deze persoon daarom de kwalificatie van «actieve echtgenot/ote». Dit betekent dat de twee geciteerde nadelen wel degelijk gelden voor deze groep actieve Belgen : dubbele betaling bijdragen en (grote) kans op een lager pensioen. Wat met de drie «oplossingen»? deze oplossing is niet steeds mogelijk gezien bepaalde vrije beroepen in hun deontologie voorzien dat personen, die de betrokken titel niet voeren, geen zaakvoerder mogen zijn. In haar beslissing van 18 oktober 2003 heeft de Nationale Raad van de Orde van de geneesheren (4) toegestaan dat niet-artsen zaakvoerder/bestuurder worden in een artsenvennootschap. Concreet betekent dit dat de arts, werkend onder de vennootschappenvorm, zowel het fiscale als het sociale probleem van de meewerkende echtgenoot/ ote pas vanaf 2003 kan oplossen via deze weg. hier komt formalisme én extra belastingen om de hoek kijken : ondernemingsnummer, een eigen boekhouding en 21 % BTW. Indien deze BTW voor de BTW-belastingplichtigen geen kostprijselement is, is dit wel het geval voor niet BTWbelastingplichtigen zoals medici, paramedici, de overgrote meerderheid van de advocaten, de notarissen, de gerechtsdeurwaarders De prijs om een eigen sociaal statuut te realiseren is voor bepaalde actieve echtgenoten via deze formule bijzonder duur nl. 29,93 (5) + minimum 27,29 % (nl. BTW op minimum 129,93) = minimum 57,22 %. Informatief delen wij U mee dat werknemers slechts +/- 34 % (6) sociale bijdragen betalen voor een zelfs uitgebreider sociale zekerheid! In tegenstelling tot hetgeen algemeen verspreid wordt moge hieruit blijken dat zelfstandigen indien appels met appels vergeleken worden absoluut niet weinig sociale bijdragen betalen in vergelijking met werknemers en ambtenaren. Voor de niet-btw-plichtige vrije beroepers, actief onder de vennootschappenvorm, is de kostprijs zelfs onbetaalbaar hoog! De activiteit van de actieve echtgenoot/ote bestaat veelal grotendeels uit het bijhouden van een boekhouding. Gezien deze activiteit ten behoeve van derden gemonopoliseerd is, kan de berokken actieve echtgenoot deze activiteiten zelfs niet doorrekenen aan de vennootschap! De derde oplossing is enkel mogelijk indien de voorwaarden voldaan zijn nl. 1. in ondergeschikt verband werken en 2. een loon ontvangen. Hierbij geldt de sociale realiteit. Binnen KMOvennootschappen schijnt me deze optie meestal onmogelijk te zijn wegens het gebrek aan ondergeschikt verband. Op te merken valt dat de sociale zekerheid niet zo groot is als klassiek wordt berekend. Het vakantiegeld, het dubbel vakantiegeld, de dertiende maand, de betaalde feestdagen keren immers als inkomen bij de meewerkende echtgenoot/ote terug. Indien geopteerd wordt voor één van deze drie oplossingen en het inkomen van de echtgenoot/ote in dezelfde mate verminderd wordt, dient men aandacht te besteden aan de lopende groepsverzekering. De premie zal enkele jaren moeten verminderd of zelfs op nul gezet moeten worden. De meewerkende actieve echtgenoot/ote daarentegen kan een eigen groepsverzekering opbouwen doch deze sociale voorziening zal lager zijn dan hetgeen de echtgenoot voorheen kon voorzien. Oorzaak : het eigen pensioen van de actieve echtgenoot/ote is nu ook in rekening te brengen. Conclusies Om een eigen sociale zekerheid op te bouwen moeten bepaalde actieve Belgen niet alleen sociale bijdragen betalen maar ook 21% BTW op hun «omzet», hetgeen hoger is dan het «inkomen»! Om deze laatste reden is hoger melding gemaakt van minimum 57,22 %. (4) zie nederlands nationale raad news. (5) nl. 19,65%/119,65 % = 16,42 % (sociale bijdragen) + 8,17/108,17 = 7,55 (vrij aanvullend pensioen) + +/- 5 % (gewaarborgd inkomen) + 0,97/100,97 = 0,96 (beheerskosten vb. 3,5 %) + p.m. (mutualiteit) = 29,93 %. (6) nl. 45*100/132 = 34,09 %. Wie het probleem kan oplossen via een zaakvoerderschap behoort tot de geprivilegieerden, indien de BTW van 21 % OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F 6

7 hiervoor niet wordt geëist zoals dit vandaag door de BTWadministratie wordt voorgeschreven. Wie BTW-plichtige is (vb. accountants, bedrijfsrevisoren, architecten, boekhouders) kan de actieve echtgenoot/ote laten factureren maar niet voor de boekhoudkundige prestaties. De andere actieve echtgenoten worden geconfronteerd met een onbetaalbaar duur sociaal statuut en dit als enige Belgen. Het Arbitragehof had in haar arrest dd. 22 juli 2004 geen oor voor de geciteerde discriminaties nl. : 1. Bepaalde actieve Belgen kunnen vandaag nog steeds geen eigen sociale zekerheid opbouwen. 2. De actieve echtgenoten betalen 12 à 15 kwartalen een dubbele bijdrage 3. De actieve echtgenoten lopen het risico op het einde van de rit een lager pensioen te ontvangen, juist omdat beide echtgenoten een eigen sociaal statuut opbouwen!!! Het Arbitragehof verwees terzake naar de fiscale bepalingen alhoewel dit eigenlijk niets ter zake doet in een sociale omgeving. Eveneens kwamen er totaal nieuwe argumenten zelfs nergens eerder geciteerd in de memorie van de Ministerraad uit de grond gerezen : het feit dat de meewerkende echtgenoot/ote fiscaal geen eigen volwaardig beroepsinkomen geniet alsmede de bedoeling duidelijkheid te scheppen, motiveren op vrij simplistische wijze het verbod van een eigen sociale zekerheid voor bepaalde Belgen, de dubbele bijdragebetaling en het (wellicht) uiteindelijk lager pensioen! Wie het schoentje past, trekke het aan Het is te betreuren dat een beperkte groep actieve Belgen nog steeds zowel fiscaal als sociaal in de kou blijft staan. Ter info : deze belastingplichtigen betalen sinds 1997 ook jaarlijks een belangrijk pakket teveel belastingen gezien de activiteit van hun echtgenoot fiscaal niet vergoed kan worden, hetgeen des te belangrijker wordt wegens de invoering van de 100% decumul. Eén van de drie oplossingen is immers niet voor alle actieve Belgen weggelegd. De overheid zou er best voor zorgen dat deze sociale en fiscale onrechtvaardigheid en discriminatie wordt rechtgezet. José HAUSTRAETE Professor Universiteit Gent Lid Uitvoerende Kamer BIBF BTW Medische en paramedische beroepen vrijstelling van artikel 44 W.BTW 1. Probleemstelling 2. Belastingplicht De medische en paramedische beroepen worden vaak geconfronteerd met de problematiek van de BTWbelastingplicht. Aan de ene kant kunnen ze vallen onder het statuut van belastingplichtige die BTW aanrekent en recht op aftrek geniet. Aan de andere kant kunnen ze onder de vrijstelling op grond van artikel 44 van het BTW-wetboek vallen, waardoor ze de hoedanigheid van vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek krijgen. Vooral manuele therapeuten, chiropractici, osteopaten; reflexologen, homeopaten, orthopedagogen, enz., die gewoonlijk bijzondere therapieën verstrekken die soms als parallelle geneeskunde worden aangemerkt worden met deze problematiek geconfronteerd. De verwarring wordt nog groter omdat de meeste ziekenfondsen deze behandelingen, onder bepaalde voorwaarden, gedeeltelijk terugbetalen. Ook personen met activiteiten als psychologie, psychotherapie en psychoanalyse kunnen met het probleem geconfronteerd worden. Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in het BTW-wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend. Een onder deze voorwaarden uitgeoefende medische of paramedische activiteit brengt BTW-belastingplicht teweeg. Deze belastingplicht kan twee vormen aannemen : een verplichting om BTW aan te rekenen, gepaard gaande met het recht op aftrek; een verbod om BTW aan te rekenen gepaarde gaande met de afwezigheid van recht op aftrek Verplichting om BTW aan te rekenen Een belastingplichtige die BTW aanrekent en over het recht op aftrek beschikt, is verplicht de BTW te voldoen over zijn uitgaande handelingen. P A C I O L I N R B I B F - I P C F OKTOBER

8 Daartoe moeten alle andere voorwaarden zijn vervuld (vestiging in België, overeenkomst onder bezwarende titel, geen toepassing van de vrijstellingsregeling, enz.). De medische en paramedische prestaties zijn onderworpen aan het tarief van 21 %. Sommige handelingen en/of prestaties uit de medische of paramedische sector zijn vrijgesteld van de BTW op grond van artikel 44 van het BTW-Wetboek. Deze vrijstelling is onderworpen aan strikte voorwaarden (zie 2.2. hierna) Vrijstelling voor de medische en paramedische beroepen De BTW-vrijstelling die van toepassing is op bepaalde medische en paramedische beroepen, steunt voornamelijk op artikel van het BTW-wetboek. Deze wettelijke bepaling resulteert uit artikel 13, A, 1, c) van de Europese richtlijn 77/388/EEG. De bepaling is onderworpen aan strikte voorwaarden. In België zijn vrijgesteld van de BTW : de diensten verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid; door artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppasters, masseurs en masseuses (houders van het, volgens de betrokken wetgeving, vereiste diploma); van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Voormelde vrijstelling met betrekking tot de hoedanigheid van arts of kinesitherapeut, geldt ook voor de prestaties uitgeoefend door manuele therapeuten, chiropractici, osteopaten, reflexologen en homeopaten, wanneer deze personen houder zijn van het diploma van dokter in de geneeskunde of van kinesitherapeut. Wanneer deze personen niet de hoedanigheid van arts of van kinesitherapeut hebben, komen hun prestaties niet voor de voormelde vrijstelling in aanmerking. In dergelijk geval zijn hun handelingen onderworpen aan de Belgische BTW tegen het tarief van 21 % Psychologen De vrijstelling van de BTW, van toepassing op de in artikel van het BTW-wetboek limitatief opgesomde medische of paramedische beroepen, is enkel en alleen van toepassing op de prestaties van een psycholoog, wanneer deze, als houder van een wettelijk diploma van dokter in de geneeskunde, zijn prestaties verricht in het kader van een medische activiteit. De prestaties van een psycholoog op het gebied van onderwijskeuze en gezinsvoorlichting vallen onder de vrijstelling bepaald door artikel van het BTWwetboek. Deze vrijstelling is niet onderworpen aan het bezit van een wettelijk diploma van dokter in de geneeskunde. Uitgezonderd in de twee situaties die vrijstelling van de BTW toestaan, moet een psycholoog zijn handelingen aan de Belgische BTW van 21 % onderwerpen. Daarom zijn prestaties van klinische psychologen, onder bezwarende titel verstrekt in het kader van een zelfstandige activiteit, door een persoon die geen houder is van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, aan de BTW onderworpen, en dit niettegenstaande het feit dat ze in een ziekenhuis worden verstrekt. Ten slotte voorziet artikel 44 nog in andere vrijstellingsgronden, maar deze zijn vreemd aan de eigenlijke medische of paramedische activiteiten. Het betreft : onderwijsprestaties beoogd bij artikel ; diensten van voordrachtgevers beoogd bij artikel Slotbeschouwingen U krijgt geregeld tegenstrijdige standpunten en informatie te horen. Wij staan erop u te informeren over de enige, wettelijke en correcte toepassing van de BTW. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F 8

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2.1 Wat zijn herwaarderingsmeerwaarden? Wat? Materiele vaste activa (MVA) en financiële vaste activa (FVA) worden, worden in toepassing van de boekhoudwet, geboekt aan aanschaffingswaarde

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

FLASH. Nieuwe voorwaarden voor uw verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid!

FLASH. Nieuwe voorwaarden voor uw verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid! FLASH Seminariecyclus 2005 In bijlage vinden de BIBF-leden en -stagiairs het inschrijvingsformulier voor de seminariecyclus die het Instituut in 2005 organiseert voor haar leden. Kilometervergoeding voor

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend Advies van 14 januari 2009 Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie