Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum vergadering: Nota openbaar: Ja"

Transcriptie

1 Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05447 II 1 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Onderwerp: Vaststelling verordeningen i.v.m. de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 Advies: 1. Instemmen met de volgende nieuwe c.q. herziene verordeningen ingevolge de Wet Maatregelen WWB: a. Verordening maatregelen en boeten Participatiewet, IOAW en IOAZ; b. Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag; c. Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie; d. Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ; 2. instemmen met intrekking van de volgende verordeningen ą a. Toeslagenverordening WWB gemeente Hellendoorn 201,2; b. Verordening maatschappelijke participatie WWB gemeente Hellendoorn 2012; c. de Verordening maatregelen en boeten WWB/Bbz gemeente Hellendoorn 2013; d. de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2013; e. de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn instemmen met de wijziging van artikel 2, tweede lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociaal domein 2014; 4. Een nader voorstel met betrekking tot de re-integratieverordening (inclusief loonkostensubsidie en het nieuwe beschut werken) af te wachten; 5. De bij dit rapport gevoegde verordeningen voor te leggen aan de raadscommissie Samenlevingszaken, en daarna ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. 6. Deze voorstellen vooraf bespreken met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen. Besluit B en W: Of PA Korte samenvatting: Als gevolg van de invoering van de Participatiewet, de Wet Maatregelen WWB en de Wet Hervorming Kindregelingen moeten per 1 januari 2015 diverse verordeningen worden aangepast of nieuw worden ingevoerd. Dit betreft de volgende verordeningen: 1. Verordening maatregelen en boeten Participatiewet, IOAW en IOAZ; 2. Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag; 3. Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie; 4. Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ; 5. Re-integratieverordening (inclusief het nieuwe beschut werken) en verordening loonkostensubsidie (zo mogelijk geïntegreerd). De eerste 4 genoemde verordeningen moeten wettelijk vóór c.q. ingaande 1 januari worden vastgesteld, als uitvloeisel van de Wet Maatregelen WWB. Voor de onder 5 genoemde re-integratieverordening geldt, in combinatie met de nieuwe regelingen voor loonkostensubsidie en nieuw beschut, een overgangsperiode tot 1 juli De gewijzigde c.q. nieuwe verordeningen genoemd onder 1 t/m 4 worden hierbij aangeboden aan uw college, en daarna ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

2 3 De re integratieverordening(en) wordt, zo mogelijk als één integrale verordening waarin ook de nieuwe instrumenten zijn verwerkt, in het voorjaar 2015 aan uw college en raad aangeboden. Hiervoor is regionale afstemming binnen de arbeidsmarktregio Twente vereist. De voorbereidingen hiervoor zijn nog gaande, zodat deze verordening op een later tijdstip wordt aangeboden. Tot die tijd kan de bestaande re integratieverordening met het oude instrumentarium in stand blijven. De nieuwe beleidsregels of uitvoeringsbesluiten, die op grond van de verordeningen door het college kunnen worden vastgesteld, worden binnenkort afzonderlijk aan uw college voorgelegd. Tenslotte is het wenselijk de verordening cliëntenparticipatie te actualiseren in verband met de toevoeging van nieuwe doelgroepen aan de Participatiewet. Afgesproken is deze minder urgente actualisatie op te pakken in 201 5, en daarbij ook de opdracht uit het collegeprogramma omtrent vorming van één brede Participatie raad te betrekken. Aanleiding: Invoering Participatiewet, Wet Maatregelen WWB en Wet Hervorming Kindregelingen ingaande 1 januari Relevante eerdere besluiten: «14INT04787: Vaststellen Kadernota Participatiewet (14BIJL0282).» 14INT04197: Vaststellen beleidsnotitie tegenprestatie. Beide vastgesteld in de collegevergadering van 28 oktober Doelstelling: Door aanpassing van de verschillende verordeningen en intrekking van de niet meer geldende regelingen wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen vanaf 1 januari On3ra«2sairars B t -.. Alvorens in te gaan op de verordeningen staan wij kort stil bij de belangrijkste wijzigingen die gevolgen hebben voor de klant, te weten de invoering van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouders. Dit zijn twee maatregelen waarop de gemeente géén invloed heeft, maar alleen de verplichting tot uitvoering hiervan. De financiële effecten hiervan zijn door het rijk al ingeboekt als besparing op de bijstands uitgaven. a. De kostendelersnorm Indien een klant een woning deelt met één of meer volwassenen, wordt de bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer inwonende personen van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering die aan een klant wordt toegekend. De achterliggende gedachte is dat de inwonende personen gezamenlijk de woonkosten kunnen delen. b. Toeslag alleenstaande ouder Tot ontvangt de alleenstaande ouder een toeslag van 20 ũ zb bovenop de uitkeringsnorm voor een alleenstaande (70 Ja). Vanaf 1 januari 2015 vervalt deze toeslag. De alleenstaande ouder komt dan echter we! in aanmerking voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. Hiermee wordt de lagere uitkering echter niet volledig npfìnmnanqpprrl Als gevolg van deze maatregelen moet de Toeslagenverordening WWB gemeente Hellendoorn 2012 worden ingetrokken. Hieronder gaan wij verder in op de nieuwe c.q. gewijzigde verordeningen. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitwerking in de verordeningen aansluit op hetgeen beschreven is in de Kademotã Participatiewet en de beleidsnotitie invoering Tegenprestatie, die op 28 oktober jl. door uw college zijn vastgesteld. 1. Verordening Individuele inkomenstoeslag en Studietoeslag.

3 - 4 - Deze verordening regelt 2 verschillende toeslagen: de individuele inkomenstoeslag en de studietoeslag. Als gevolg van deze nieuwe verordening moet de oude verordening langdurigheidstoeslag worden ingetrokken. a) De individuele inkomenstoeslag komt in de plaats van de bestaande langdurigheidstoeslag. De nieuwe toeslag lijkt op de oude langdurigheidstoeslag, maar gaat nu uit van een individuele beoordeling. Net als nu kan de gemeente een toeslag toekennen als iemand voor een langere periode moet rondkomen van een minimum inkomen. Het vaststellen van de hoogte van de toeslag, de hiervoor geldende inkomensgrens en de duur van de "langere periode" is een lokale bevoegdheid van de gemeente. Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad van Hellendoorn bij de langdurigheidstoeslag expliciet gekozen voor een toeslag van van de bijstandsnorm, een inkomensgrens van , en een periode van minimaal 3 jaar. Opgemerkt wordt dat de meeste omliggende gemeenten uitgaan van een norm van Echter, gezien het bestuurlijke uitgangspunt dat niet bezuinigd wordt op het armoedebeleid, stellen wij voor vast te houden aan de destijds gekozen inkomensgrens. Nieuw is dat de gemeente moet beoordelen of de klant de mogelijkheid heeft om zijn inkomenssituatie te verbeteren, of daar perspectief op heeft. Dit betekent dat in beginsel alleen personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor deze toeslag. Hieruit volgt dat dit een beperktere doelgroep is dan voorheen, dit vloeit uit de wet. b) De studietoeslag is een nieuwe toeslag voor met name jongeren met een beperking, die niet meer kunnen instromen in de Wajong, maar onder de Participatiewet vallen. Als deze jongeren een studie volgen met studiefinanciering, en zij door hun beperking niet in staat zijn om middels een bijbaantje hun inkomen aan te vullen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een studietoeslag. De hoogte van de studietoeslag is in subregionaal verband afgestemd. De toeslag wordt om belastingtechnische redenen niet maandelijks, maar 1 x per halfjaar uitbetaald. 2. Verordening maatregelen en boeten. In de Wet Maatregelen WWB heeft de wetgever diverse "geüniformeerde arbeidsverplichtingen" vastgelegd, zoals de verplichting om werk te aanvaarden en te behouden, de inschrijving bij het UWV en minimaal 1 uitzendbureau, het verkrijgen van kennis en vaardigheden, geen belemmering voor het verkrijgen van werk door bijvoorbeeld, kleding of gedrag, en de bereidheid om te verhuizen. Tevens is in de Participatiewet de verplichting opgenomen dat de gemeente een maatregel op moet leggen indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. Afhankelijk van de mate van overtreding ontvangt de klant dan tijdelijk geen of een gedeeltelijke uitkering. Bij de toepassing hiervan is individueel maatwerk slechts zeer beperkt mogelijk, in bijzondere omstandigheden. De bestaande maatregelenverordening is op dit punt aangevuld. Verder is de reikwijdte van de maatregelenverordening verbreed door hier ook het maatregelenbeleid inzake de IOAW en IOAZ onder te brengen. Bij invoering van deze nieuwe verordening kunnen de oude maatregelenverordeningen voor respectievelijk WWB/Bbz en IOAW/IOAZ worden ingetrokken. 3. Verordening financiële bijdragen maatschappelijke participatie. De Wet Maatregelen WWB beperkt de mogelijkheden van categoriale bijstand (met uitzondering van een collectieve zorgverzekering). De bestaande regelingen maatschappelijke participatie kunnen daardoor niet meer worden gebaseerd op de WWB c.q. Participatiewet, ook al passen zij wel bij de bedoelingen van de wet om de participatie in de samenleving te bevorderen. Dit zou betekenen dat alle (relatief kleine) aanvragen via individuele bijzondere bijstand zouden moeten worden beoordeeld, wat zeer arbeidsintensief is. Om dit te voorkomen, is er voor gekozen de bestaande regelingen maatschappelijke participatie om te zetten in een verordening op grond van de Gemeentewet. Dit impliceert wel dat de nieuwe regeling moet worden vastgesteld door de gemeenteraad in plaats van uw college. Daarbij kan wel geregeld worden dat het college jaarlijks de hoogte van de vergoedingen vaststelt. In bijgevoegde verordening is daarvoor een bepaling opgenomen. De voorgestelde nieuwe verordening regelt alleen het bevorderen van de maatschappelijke participatie. De bestaande regeling duurzame gebruiksgoederen is hierin niet meegenomen, omdat deze regeling niet past binnen de systematiek van de Participatiewet. Uitgangspunt van het

4 5 college is om in samenwerking met maatschappelijke organisaties een vergelijkbaar armoedebeleid in stand te houden binnen het bestaande budget. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget voor duurzame gebruiksgoederen (uitgangspunt: C 1, per inwoner) beschikbaar íe steiien aan de Stichting Hulpfonds Heiiendoorn. Het resterende budget kan door de gemeente worden ingezet om via bijzondere bijstand op basis van maaatwerk bij te dragen aan "uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van bestaan". Over de uitwerking van dit voorstel vindt nog overleg plaats met het Hulpfonds en overige betrokken maatschappelijke organisaties. Uitvloeisel hiervan is dat dit onderdeel van beleid niet verder geregeld wordt in een afzonderlijke verordening. Bij vaststelling van de nieuwe verordening financiële regelingen maatschappelijke participatie kan de oude verordening maatschappelijke participatie uit 2012 worden ingetrokken. 4. Verordening Tegenprestatie Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering heeft de gemeente de mogelijkheid om een tegenprestatie te vragen. Hierover bent u inmiddels afzonderlijk gerapporteerd. In de verordening zijn de vereisten opgesomd waarmee rekening moet worden gehouden bij het opleggen van een tegenprestatie. Als cliënten hieraan invulling geven door voldoende vrijwilligerswerk te verrichten, hoeft aan hen geen tegenprestatie íe worden opgelegd, waardoor deze voorwaarden dan ook niet van toepassing zijn. Als een cliënt echter géén re integratietraject, vrijwilligerswerk of mantelzorg verricht, en ook geen medische of sociale beperkingen heeft, dan kan hem/haar een tegenprestatie worden opgelegd. Om de randvoorwaarden daarvoor vast te leggen is conform de wettelijke opdracht een verordening opgesteld. 5. Re-integratie Zoaís in de Kadernota Participatiewet is aangegeven verplicht de Participatiewet tot regionale samenwerking ten aanzien van de re integratiebeleid, met name een éénduidige regionale werkgeversbenadering, één regionaal geharmoniseerd instrumentarium (zoals loonkostensubsidies) en regionale besluitvorming ten aanzien van de invulling van het nieuwe ì~\ /"\ t"- í» V1 I I'S- \nīr-\*-\ss~**~* k^i^ooi iut, vvv;i i^gi i. Inmiddels zijn de regionale voorstellen op hoofdlijnen bekend, waarover via de Kadernota Participatiewet is gerapporteerd. Het is echter nog niet gelukt om tot één nieuwe regionale reintegratieverordening te komen. Daarbij speelt mee dat:» de voorwaarden van de nieuwe landelijke loonkostensubsidieregeling lange tijd niet bekend waren, waardoor er nog geen afgeronde regionale verordening beschikbaar is (de hierop betrekking hebbende AMvB is pas in oktober bekend geworden);» regionaal ook nog geen besluit is genomen over het systeem van loonwaarde meting, wat nodig is voor de berekening van de loonkostensubsidie, terwijl daarover wel regionaal een éénsluidend besluit moet worden genomen.» Ten aanzien van het nieuwe beschut werken de landelijke voorwaarden nog niet eens zijn vastgesteld (AMvB volgt in december), reden waarom geadviseerd wordt voorzichtig te zijn bij het vastleggen van verplichtingen hierover in de re integratieverordening. In het Twents ambtelijk overleg arbeidsmarktzaken op 12 november 2014 is het voorstel besproken om alle instrumenten gericht op re integratie In één nieuwe verordening vast te leggen. Geconstateerd is dat de voorbereidingen nog niet zo ver zijn dat er vóór 1 januari 2015 één nieuwe re integratieverordening kan worden vastgesteld door de gemeenten. De meeste gemeenten hebben daarom besloten om de bestaande lokale re integratieverordening voorlopig te handhaven, in afwachting van een nieuw voorstel dat komend voorjaar aan de colleges kan worden aangeboden. Een gevolg hiervan Is dat het bestaande instrumentarium (zoals de bestaande incidentele loonkostensubsidieregeling) voorlopig nog In stand kan blijven, in afwachting van de nieuwe wettelijke loonkostensubsidieregeling ("geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt"). 6. Verordening cliën tenparticipa tie Deze verordening moet worden geactualiseerd in verband met de toevoeging van nieuwe doelgroepen aan de participatiewet. Voorgesteld wordt om in 2015 te onderzoeken of de vorming van één Participatie raad mogelijk is. 7 Verordening behandeling bezwaarschriften sociaal domein 2014

5 - 6 - Wijziging van de wetgeving en de verordeningen brengen met zich mee dat ook artikel 2 van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociaal domein 2014 moet worden aangepast. Effecten: Hoewel de Participatiewet méér nieuwe uitstroom-instrumenten aanbiedt (positief), zullen de effecten van aanscherping van de verplichtingen, invoering van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouders door de cliënten meestal niet als positief worden ervaren. De ambitie van de gemeente is om te zorgen voor een goede, klantgerichte uitvoering met een goede balans tussen streng en sociaal, en waar nodig toepassen van individueel maatwerk. Planning: Op grond van de Wet Maatregelen WWB treden de nieuwe regels per 1 januari 2015 in werking. Voor de bestaande cliënten in de WWB geldt ten aanzien van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouders een wettelijke overgangstermijn. Verder wordt komend voorjaar, in ieder geval vóór 1 juli 2015, aan de raad een nieuwe reintegratieverordening voorgelegd, waarin ook het nieuwe instrumentarium op grond van de Participatiewet is geregeld. Financiële consequenties: De financiële gevolgen van de voorstellen zijn door het rijk al verwerkt in de voorlopige raming van het BUIG-budget voor de gemeente, waaruit de uitkeringen en de nieuwe loonkostensubsidies betaald moeten worden. Zie hiervoor verder de Kadernota Participatiewet. Zolang de nieuwe loonkostensubsidie nog niet is ingevoerd, kunnen conform dit voorstel nog incidentele loonkostensubsidies worden verstrekt. Verder wordt opgemerkt dat het budget voor armoedebeleid in op hetzelfde niveau als in 2014 is gehandhaafd. Personele consequenties: De afdeling Werk en Zorg moet er voor zorgen dat de uitkering van alle huidige cliënten in de WWB, die te maken krijgen met gevolgen van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouderen, vóór 1 juli worden herbeoordeeld. In de geraamde extra personele inzet voor het team in 2015 is hiermee rekening gehouden, met de kanttekening dat de definitieve berekening van de structureel noodzakelijke personeelsformatie in het derde kwartaal van 2015 aan het college wordt voorgelegd. Juridische consequenties: De verordeningen worden volgens planning op 13 januari 2015 in de gemeenteraad vastgesteld, en treden vervolgens met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in werking. Informatisering I Automatisering: Conform de bestaande afspraken verzorgt bureau Centric de verwerking van de wijzigingen in een nieuwe release van het automatiseringssysteem GWS. Burger- en overheidsparticipatie: Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen heeft bij brief van 10 november jl. inmiddels een advies uitgebracht over de Kadernota Participatiewet (zie bijlage). Het cliëntenplatform gaat in grote lijnen accoord met de voorstellen, maar wacht de verdere uitwerking in verordeningen en beleidsregels af, waarbij zij zeker zal letten op wat alle wijzigingen voor de cliënten gaan betekenen. Vooruitlopend hierop heeft het Cliëntenplatform een inhoudelijke reactie gegeven op diverse punten uit de Kadernota, en op een 2-tal verordeningen. In het kader van dit rapport gaan wij alleen in op de reacties op die verordeningen, te weten:» Tegenprestatie: het Clientenplatform vreest afbouw van banen bij instellingen, waarbij mensen met een uitkering op die plek terugkomen. Gevraagd wordt hoe verdringing van reguliere banen kan worden voorkomen. Namens de gemeente is geantwoord dat

6 - 7 - prioriteit wordt gegeven aan stimulering van bestaand vrijwilligerswerk. Met de vrijwiliigerscentrale De Welle zullen hierover nog nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt. Qua toetsingscriteria kan wellicht worden aangesloten op de door het rijk ontwikkelde criteria bij verruiming van de mogelijkheden van vrijwilligerswerk voor mensen in de WW. * Maatregelenbeleid: het Cliëntenplatform benadrukt het belang van maatwerk bij het vaststellen van maatregelen (sancties) als cliënten de (arbeids)verplichťmgen niet nakomen. Namens de gemeente is geantwoord dat de hoofdregel ten aanzien van sanctionering door het rijk is aangescherpt, met slechts beperkte beleidsvrijheid voor de gemeente. Dat neemt echter niet weg dat bij de concrete invulling hiervan naar de individuele situatie gekeken moet worden. Op 8 december 2014 wordt over de uitwerking in de verordeningen verder gesproken in het Cliëntenplatform. Communicatie: Voor de invoering van de Participatiewet is een communicatieplan opgesteld. Richting de kianten is/wordt op verschillende manieren gecommuniceerd over de wijzigingen:» In augustus 2014 zijn alle alleenstaande ouders geïnformeerd over de wijziging dat zij (rekening houdend met overgangstermijnen) vanaf 1 januari 2015 een lagere uitkering ontvangen in verband met de overheveling van de toeslag voor alleenstaande ouders naar het kindgebonden budget. «In oktober 2014 is een algemene nieuwsbrief verzonden aan alle cliënten in de WWB met daarin de algemene wijzigingen die betrekking hebben op de bijstand.» De huidige cliënten in de WWB die te maken krijgen met de invoering van de kostendelersnorm ontvangen begin december 2014 een brief waarin de gevolgen hiervan en de geldende overgangstermijn worden verduidelijkt.» Op 1 8 november a.s. wordt een in samenwerking met het Cliëntenplatform een inloopochîend gehouden voor cliënten, waarin aiie wijzigingen worden toegelicht.» Tenslotte worden alle cliënten die met wijzigingen te maken krijgen als gevolg van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag alleenstaande ouderen uitgenodigd voor een individueel gesprek met consulenten van de afdeling. Overige consequenties: Geen.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Invoering kostendelersnorm Vanaf 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd. De kostendelersnorm regelt voor elke bijstandsgerechtigde

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: PWI Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Voorstel De verordeningen Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen, vaststellen. Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ft B n w** 8 " I l l l l i l l i m m Ķ# I 1 ^ i I İMİ Ķį? I 1 Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: - C n yj 0(ÌİR Nummer: 15INT02723 Nota openbaar: ""I. fcww ü lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18276 Portefeuillehouder : Wethouder Krook Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Zaak- / Docnummer : 14-18276-3934

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger

Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Verzamelwet 2014 Belangrijkste wijzigingen Veranderingen voor de burger Invoering kostendelersnorm Landelijke set verplichtingen Vanaf 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd. De kostendelersnorm

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET 2015

PARTICIPATIEWET 2015 PARTICIPATIEWET 2015 WWB-maatregelen Anja Koch 5 februari 2015 Jos Stiphout 1 4 Kindregelingen 3 Inkomensondersteuning/ Participatiebevordering Kinderbijslag Kindgebonden budget (alo-kopje) Combinatiekorting

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

: Verordeningen Participatiewet

: Verordeningen Participatiewet Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordeningen Participatiewet B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : SE/WI/ST Aan de gemeenteraad, Op 1 januari 2015 treden de Participatiewet

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 5I00048 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen)

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen) Participatiewet De wet en de verordeningen Dinsdag 4 november 2014, Bartho van Wel>Presentatie Participatiewet Bert van der Laan> gespreksleider en Vitale Sportvereniging Beide medewerkers van Het Plein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering van: 4 december 2014 Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Voorstel: 1. De volgende concept-verordeningen vaststellen: a) Afstemmingsverordening gemeente Assen

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 21 oktober 2014 KOPIE AAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Beantwoording motie effecten invoering Participatiewet BIJLAGE Memo Besluitvormingsproces

Nadere informatie

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld.

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld. Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/05525 Datum : 28 februari 2012 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 *Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 20 januari 2015 : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Portefeuillehouder Afdeling Commissie

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Verordeningen Participatiewet Oostzaan 2015 Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/86 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

gelet op artikel 36 en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet en artikel 2 van de verordening individuele inkomenstoeslag Castricum 2015;

gelet op artikel 36 en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet en artikel 2 van de verordening individuele inkomenstoeslag Castricum 2015; Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; gelet op artikel 36 en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet en artikel

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 januari 2013 Agendapuntnummer : I, punt 11 Besluitnummer : 737 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Wet aanscherping

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 9. Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing

Raadsvoorstel. Agendapunt: 9. Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing Samenvatting: Per 1 januari is de WWB aangescherpt en is de Wet investeren in jongeren (WIJ) komen ter vervallen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen WWB- maatregelen In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen Reden wijziging Arbeidsverplich>ngen Tegenpresta>e Kostendelersnorm Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen *Z0137D8911F* Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen Onderwerp: Verordeningen Participatiewet. Datum raadsvergadering Registratienummer Rs14.00553 Datum IJmond-commissie 23-9-2014

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Verordening Participatiewet (deel 2) Datum voorstel: 28 april 2015 Vergaderdatum: 23 juni 2015 Registratienr.: Opsteller: Jantine Meeuwisse Portefeuillehouder:

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad.

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad. MEMO Datum : 14 november 2014 Aan Van : De leden van de raad : College van B&W Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet Inleiding In dit memo wordt de kern van de verordeningen beschreven

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii BM1402174 Raadsvergadering 18 december 2014 Agendanummer Onderwerp Verordeningen Participatiewet

Nadere informatie

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Dag van de uitvoering 14 oktober 2014 Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Wijziging van de personenkring Invoering loonkostensubsidie Tegenprestatie als uitgangspunt Aanscherpen maatregelen bijstand

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015

Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Aan de raad, Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Voorstel: Kaders stellen voor de uitvoering van de Participatiewet door het vaststellen van: 1. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW,

Nadere informatie

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET In de verordening (hoofdstuk 3) worden keuzes gemaakt worden ten aanzien van de volgende thema s: a. ondersteuning bij re-integratie; b. de doelgroep

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding Voorstel aan de Raad Onderwerp: Invoeringswet Participatiewet Raadsvergadering: 17 december 2014 Besluitnummer: 2014-117 Portefeuillehouder: L.G.M. van der Beek Datum: 11 november 2014 Beslispunt(en):

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Notitie Concept verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen Werk en Bijstand

Notitie Concept verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen Werk en Bijstand Notitie Concept verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen Werk en Bijstand Advies Wij vragen uw advies over de volgende verordeningen en beleidsregel: 1) Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1574 I-SZ/2015/43 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 7 Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Aanleiding

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater Bijlage 1 Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater De toeslagenverordening wordt per 1 juli 2015 ingetrokken. Dit is een gevolg van de invoering van de Wet Maatregelen WWB 2015.

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015 Registratienummer : 2014-25285 / 14Z.005915 Onderwerp : Concept 'Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015' VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Toelichting. Bestuurlijke boete

Toelichting. Bestuurlijke boete Registratienummer BSW/ 2016.256 RIS295785 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Programma Wat is er al: uitgangspuntennotitie Acht verordeningen Hoe verder? Wat is er al: uitgangspuntennotitie Uitgangspuntennotitie vastgesteld door raad

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering 11 december 2014 Registratienummer: 14int04390 Casenr: 14.01565 Onderwerp: Vaststellen Beleidsnota Participatiewet 2015 en diverse

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 *Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 Raadsvoorstel Onderwerp : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Datum college : 20 januari 2015 Portefeuillehouder : R.G. Poel Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 februari 2015 Aanleiding Op 1 januari 2015 is de Wet Maatregelen Wwb ingevoerd.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 januari 2011 Agendapuntnummer : I, punt 10 Besluitnummer : 224 Portefeuillehouder : Wethouder Liesbeth Koster Aan de gemeenteraad Onderwerp: Met dit voorstel

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Muilwijk Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Freke Kerkvliet collegebesluit

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Programma Wat is er al: Visienota werken naar vermogen in Midden Limburg (2012) Uitgangspuntennotitie Participatiewet (30 oktober 2014) Wat komt er nu aan: Vijf verordeningen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Participatiewet 2015: uitkering en naleving. (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen)

Participatiewet 2015: uitkering en naleving. (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen) Participatiewet 2015: uitkering en naleving (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen) Nijkerk, 18 augustus 2014 1 Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Uitkering Hoofdstuk 2: Naleving

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 16 februari 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: 12int00645 Casenr: 12.00232 Onderwerp: Wijziging verordeningen sociale zekerheid nav wijziging Wet

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 november Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 november Nummer : 62

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 november Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 november Nummer : 62 Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 november 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 november 2014 Nummer : 62 Onderwerp : Vaststelling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Haren

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 11 november 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 13 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR357938_1 29 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

: Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand

: Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Nummer : 10-13.2011 Onderwerp : Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Korte inhoud : Voorgesteld wordt om, middels tijdelijke regels, de noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentelijk beleid

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie