>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ">>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT"

Transcriptie

1 Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>>

2 VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN DE IOAZ. Iedereen die op 31 december 2014 een uitkering ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, krijgt met veranderingen te maken. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving. Het liefst met betaald werk. Is dat niet mogelijk? Dan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg. Uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf regelt wat u kunt doen. Als het nodig is, biedt de gemeente ondersteuning. Bijvoorbeeld door bijstand te verstrekken of te helpen bij re-integratie. Voor die ondersteuning is minder geld beschikbaar dan voorheen, omdat de overheid moet bezuinigen. De Participatiewet kent dan ook strengere regels dan de Wwb. WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>>

3 WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT De belangrijkste veranderingen zijn: 1 Lagere uitkering bij meerpersoonshuishouden 2 Lagere uitkering alleenstaande ouder 3 Strengere eisen inkomenstoeslag 4 Bijzondere bijstand - alleen nog individueel 5 Meer arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen 6 De gemeente mag u een tegenprestatie vragen We beschrijven de veranderingen in het kort. Voor meer informatie, neemt u contact op met de gemeente waar u uw uitkering ontvangt (zie achterzijde). 1. Lagere uitkering bij meerpersoons huishouden Bent u 21 jaar of ouder en woont u met meer volwassenen in een huis? Dan maakt u voor de Participatiewet deel uit van een meerpersoonshuishouden. U kunt de kosten voor levensonderhoud, zoals huur en energiekosten met uw huisgenoten delen. Daarom ontvangt u in dat geval een lagere bijstandsuitkering. Om de hoogte daarvan te bepalen hanteren wij de kostendelersnorm. Dat betekent: uw uitkering wordt lager naarmate u met meer volwassenen een woning deelt. Wie telt niet mee voor de kostendelersnorm? Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? Jongeren tot 21 jaar. Studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering. Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos). Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer of de kost en inwoning. Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning. 3

4 Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar? Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een jongere berekenen we niet volgens de kostendelersnorm. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. 2. Lagere uitkering alleenstaande ouder Vanaf 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de uitkering van een alleenstaande. U kunt wel een hoger kindgebonden budget krijgen van de Belastingdienst. Maar dit is niet genoeg om op hetzelfde bedrag uit te komen. Daarom hebt u als alleenstaande ouder vanaf 1 januari 2015 een lager inkomen dan in strengere eisen inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al drie jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen hebt en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. De langdurigheidstoeslag verandert op 1 januari 2015 in de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al drie jaar weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Een verschil Er is wel een verschil met de langdurigheidstoeslag. De gemeente gaat voortaan beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U dient aan te kunnen tonen dat u de afgelopen periode werkelijk hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te solliciteren, uw vakkennis bij te houden, een re-integratietraject te volgen of vrijwilligerswerk te doen. WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>>

5 4. bijzondere bijstand - alleen nog individueel Vanaf 1 januari 2015 bestaat alleen de individuele bijzondere bijstand nog. De categoriale bijzondere bijstand bestaat vanaf 1 januari 2015 niet meer. Individuele bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten, die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Vraag daarom altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn. collectieve zorgverzekering In Nederland is een basiszorgverzekering verplicht. Iedereen met een minimuminkomen kan hiervoor een collectieve zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Het gaat om een basiszorgverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Deze collectieve verzekering heeft duidelijke voordelen: De premie voor de basisverzekering is lager. Het pakket van de aanvullende verzekering is uitgebreid. Hiermee bent u voor veel voorkomende kosten verzekerd. In een aantal gemeenten ontvangt u een bijdrage. Uw premie wordt dan ook lager. Vanaf 1 januari 2015 kunt u in een aantal gemeenten kiezen voor een aanvullend pakket of een aanvullend pakket plus. Het aanvullend pakket plus is speciaal bedoeld voor mensen die veel zorgkosten hebben. De bijdrage die u mogelijk ontvangt van de gemeente is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Wilt u ook gebruik maken van de collectieve zorgverzekering? Neem contact op met uw gemeente om de mogelijkheden te bespreken (zie achterpagina). Het is niet nieuw voor gemeenten om mensen aan het werk te helpen. Iedereen die kan werken, moet op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de samenleving. Zijn daar belemmeringen voor, dan helpt de gemeente om die weg te nemen. Is dat echt niet mogelijk, dan biedt de gemeente een uitkering. De gemeente biedt de cliënt voorzieningen aan die hem of haar kunnen helpen bij het vinden van een baan, zoals scholing, (beschut)werk of begeleiding. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen werkt uw gemeente nauw samen met cliënten, werkgevers, UWV en uitzendbureaus. Werkgevers hebben de opdracht om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente koppelt werkzoekenden en werkgevers aan elkaar. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een uitkering van het UWV. 5

6 5. Meer arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen Voor de meeste mensen met een bijstandsuitkering gelden arbeidsverplichtingen. Regels om te stimuleren dat u actief meedoet in de samenleving en dat u er alles aan doet om werk te vinden of te houden. Deze arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw. Met de Participatiewet komen er per 1 januari 2015 wel enkele bij. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen, dan krijgt u vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken. Uw arbeidsverplichtingen vanaf 1 januari U probeert betaald werk te vinden. U zoekt vacatures, solliciteert en stelt een CV op. 2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook daarbuiten. Vindt u werk of krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dit aan. 3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren. 4. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en dit uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u maakt. De re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt, neemt u aan. 5. Uw kennis en vaardigheden houdt u bij of verbetert u, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. 6. U doet geen dingen die het moeilijker maken om werk te krijgen of te behouden. U doet uw best bij sollicitaties. Kortom: u doet er alles aan (wat mogelijk is) om werk te vinden of te behouden. De gemeente gaat na wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. In uw plan van aanpak staat precies wat de gemeente van u verwacht. Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan wordt uw uitkering verlaagd! Houdt u zich niet aan de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover? Dan kan de gemeente u één of meer maanden een lagere uitkering geven of bepalen dat u helemaal geen uitkering meer krijgt. 6. de gemeente mag u een tegenprestatie Vragen U ontvangt een bijstandsuitkering uit gemeenschappelijke middelen. De gemeente mag u dan vragen binnen uw mogelijkheden een tegenprestatie te leveren: onbetaalde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>>

7 Wat kunt u doen als tegenprestatie? U kunt denken aan: koffie schenken in een verzorgingshuis. Boodschappen doen of de tuin onderhouden voor ouderen of mensen met een beperking. Leesouder zijn op school. Speelplekken in de wijk opknappen. Helpen bij een sportvereniging. Taalmaatje zijn voor mensen die moeten inburgeren. Wellicht hebt u zelf nog andere suggesties. Verricht u al zo n nuttige activiteit of bent u mantelzorger? Dan kunt u de gemeente voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden. de kenmerken van een tegenprestatie Het is niet iets waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Wat u doet mag uw kansen op betaald werk niet verminderen. Het moet iets zijn dat u ook kunt doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met eventuele beperkingen en verplichtingen die u heeft. Bespreek met de gemeente wat u zou kunnen doen; wat voor u mogelijk is en wat niet. de voordelen voor uzelf Een tegenprestatie kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf! U ontmoet andere mensen. U leert nieuwe dingen, die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken. U doet iets goeds voor andere mensen. Dat geeft voldoening en zelfvertrouwen. als u niet meewerkt, kan uw uitkering verlaagd worden Vraagt de gemeente van u een tegenprestatie en werkt u niet mee? Dan kan de gemeente u één of meer maanden een lagere uitkering geven of bepalen dat u helemaal geen uitkering meer krijgt. 7

8 VRAGEN? Uw gemeente helpt u graag verder! Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: BOXTEL HAAREN SINT-OEDENRODE VUGHT Markt AT Boxtel T. (0411) Loket Wegwijs Mgr. Bekkersplein AV Haaren T. (0411) Loket Wegwijs Burg. Wernerplein GD Sint-Oedenrode T. (0413) Secr. van Rooijstraat EP Vught T. (073) Foto s beschikbaar gesteld door de WSD November Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen.

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Er vinden ook een aantal wijzigingen plaats.

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

SoZaWe Journaal. Van droom naar werkelijkheid

SoZaWe Journaal. Van droom naar werkelijkheid Nieuwsbrief 4 - November 2009 SoZaWe Journaal Utrechtse Woonlastenfonds 3 Alles over uw zorgverzekering 4 De Kliëntenraad is er voor u! 6 Cursussen Trijn van Leemput 7 Samenwonen en een uitkering 8 Jong

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie