Is uw organisatie klaar voor ERP?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is uw organisatie klaar voor ERP?"

Transcriptie

1 Is uw organisatie klaar voor ERP? Over het rendement van ICT en ERP-software in het bijzonder, is de afgelopen decennia een niet aflatende stroom artikelen en opiniestukken verschenen. Een groot deel van deze beschouwingen schets een beeld van ERP als zijnde duur en gedesillusioneerde opdrachtgevers omdat beoogde rendementsverbeteringen achterblijven. Wat deze berichten eveneens bindt, is dat zij de vraag als vertrekpunt nemen: Wat komt ERP brengen? Het antwoord op deze vraag is bekend 1 en komt veelal prominent naar voren in de verkoopgesprekken. De auteur pleit er in dit artikel voor om de rendementsvraag van ERP vanuit een ander perspectief te benaderen: Wat komt ERP halen, ofwel bent u er klaar voor? Hierbij ligt de focus op de uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan voldoen moet zijn, wil ERP kúnnen renderen. Kortom, Hoe gereed is uw organisatie om ERP in te voeren of qua toepassing uit te breiden, én hoe maak ik dit inzichtelijk? (Verder aan te duiden als: Organizational Readiness) Een korte terugblik De ontwikkeling van standaard software kent zijn aanleiding in de jaren 60 en 70. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door eilandautomatisering en duur onderhoudbaar maatwerk. De standaardisatie zet echt goed door in de jaren 80, waarbij wettelijke eisen (overheid, e.d.), ontwikkeling van vaktheorie (MRP, ABC, etc.) en de standaardisatie van hardware een aanjagende factor waren. Begin jaren 90 zien we de grootschalige invoering van ERP-software naar voren komen, zoals we die tegenwoordig kennen. Eerst in productieomgevingen, waar grote nadruk ligt op het optimaliseren van complexe planning- en productieprocessen. Later gevolgd door de dienstensector, waarbij de toepassing vooral in de commerciële, ondersteunende en besturingsprocessen aan de orde is. De rendementsvraag is onder het huidige economisch gesternte meer van toepassing dan ooit tevoren. Hoopgevend daarbij is dat de discussies in 1 Productiekosten dalen, productietijd wordt verkort, klantenservice verbeterd, voorraadniveaus worden verlaagd, etc. Raden van Bestuur en Directies in toenemende mate gaan over hoe ERP te gelde kan worden gemaakt om de strategie van de organisatie of haar doelstellingen te realiseren en/of te optimaliseren. Een nieuwe fase Zo bezien, kent de toepassing van ERP in organisaties verhoudingsgewijs een korte historie. De toepassing verschuift van automatisering naar informatisering (inzicht) en processturing, van verslaglegging naar control, van ondersteuning van de operatie naar ERP als enabler van de strategie van de organisatie. ERP ontstijgt daarmee de status van ICT-vraagstuk en verwordt een organisatievraagstuk. Hierdoor komt de inpasbaarheid in de organisatie meer centraal te staan. In deze recente werkelijkheid gaan we op zoek naar de symbiose van ERP als strategisch instrument om organisatie doelstellingen te realiseren. Deze nieuwe fase in de toepassing van ERP wordt gekenmerkt door: ERP is niet langer sec een stuk software, maar een way-of-live. Ketendenken en werken (processen) staan centraal en zijn voorwaardelijk om ERP (als tool) te kunnen invoeren. Het doorbreken van de functionele scheidslijnen (procesfocus), focus op waardecreatie, samenwerking, uniformering, transparantie, communicatie, nieuwe incentive structuren e.d. kunnen nu al worden opgepakt. ERP als systeem volgt en zorgt voor de laatste 20% procent van de verandering die nodig is om het totaalplaatje geïmplementeerd te krijgen. ERP veronderstelt Alvorens het instrumentarium aan de orde te stellen, waarmee de organizational readiness voor ERP van uw organisatie in kaart kan worden gebracht, staan we stil bij de top 5 van voorwaarden en kenmerken om te komen tot een succesvolle invoering van het ERP-gedachtegoed: 1. Een nieuwe samenhang ERP(-denken) roept om een (vernieuwde) samenhang tussen mensen, processen, informatie en systemen. Deze samenhang kent verschillende verschijningsvormen en omvat zaken als: standaardiseren en uniformering, spelregels White Paper Pagina 1/6 www. factorfive.nl

2 (processen en procedures), autonomie/speelruimte van medewerkers, planningsgraad 2, veranderende informatiebehoeftes, handhaving (managementstijl) en identificatie (met organisatiedoelen). ERP veronderstelt een bepaalde fixatie op deze gebieden, de speelruimte in het bijzonder i. In de praktijk wringt dit nogal eens met de aanwezige (sub)culturen en business rules. 2. Procesmatig werken en denken; het organisatiebrede, ketenbelang staat voorop. ERP veronderstelt het doorbreken van het werken en denken in functionele specialismen en deelprocessen. Gebruikers begrijpen hun eigen proces en de relatie met andere processen. ERP veronderstelt dat gebruikers samenwerken. Hierbij hebben medewerkers geen taken, maar verantwoordelijkheden. 3. Samenwerking als uitgangspunt. De organisatie en haar medewerkers omarmt, vanuit het procesmatig werken en ketenperspectief, de behoefte om samen te werken, te delen, te leren etc. Vanuit deze openheid (kwetsbaarheid opstellen) en de continue drijfveer om samen te werken en te verbeteren, is er een dialoog over zaken als: prestaties van teams en afdelingen, zicht op elkaars handelen, kwaliteit van data en informatie e.d. 4. Professionele gebruikers (kennis en competenties). ERP wordt meer dan eens weggezet als automatiseringsvraagstuk. Echter, ERP is zo slim als zijn gebruikers. Waar bij verticaal ingezette, specialistische systemen foutloze invoer wordt afgedwongen door tal van op de taak toegesneden controles, legt ERP meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid bij de gebruiker neer. Immers, overal in het proces(keten) wordt kennis en informatie toegevoegd. Informatie die vaak elders in het proces, door andere functionarissen, wordt gebruikt (bijv. een leveringsdatum). Dit stelt vergaande eisen aan het kennis- en opleidingsniveau van medewerkers. 2 Gradaties in een planmatige werkwijze: ad hoc, incidenteel, structureel, in control en innoverend. 5. Een ICT beheerorganisatie als Business Solutions partner. De toepassing van ERP als werkwijze en organisatie-inrichting vraagt niet enkel een nieuwe rol en benaderingswijze van de (functionele) gebruikersorganisatie. Ook de (technische) beheerorganisatie wordt blootgesteld aan een vergaande verandering. Zij is niet langer de instantie die enkel zorg draagt voor kantoorautomatisering en de architectuur. Er ontstaat een nieuwe taak/rol: de toepassing en instandhouding van een stuk bedrijfskritische software die de gehele procesketen bestrijkt. (I.t.t. het traditionele, afdelingsgericht applicatiebeheer, waarbij iedere afdeling zijn eigen toepassing inzet.) Dit vergt andere kennis, competenties en rolopvatting: van software ontwikkelaar (engineer) naar een gesprekspartner (consultant) van de business om functionele vragen te vertalen naar inrichtings- en proces keuzes. Uiteraard heeft dit eveneens zijn weerslag op de (ICT-) beheerprocessen en de regierol naar externe leveranciers. De perspectieven Dit artikel begon met de vraag: Hoe gereed is uw organisatie om ERP in te voeren of qua toepassing uit te breiden, én hoe maak ik dit inzichtelijk? In de nu volgende paragraaf worden een drietal meetinstrumenten uiteengezet die u helpen antwoord te krijgen op deze vraag. Deze instrumenten sluiten aan op: 1. Organisatie, mens, en cultuur 2. Structuur, samenhang en Control 3. Volwassenheid van de beheerorganisatie Organisatie, mens, en cultuur De genoemde veronderstellen ten aanzien van een succesvolle ERP-implementatie leggen een zware nadruk op de factor mens. Om deze factor vroegtijdig in de implementatie een plek te geven en inzicht te krijgen in kansen en aandachtspunten is Drives (MD) een krachtig instrument. Kern: MD geeft inzicht in de drijfveren van mensen, hun gedrag en de organisatiecontext waarbinnen zij opereren. Op basis van het MD-profiel (waardenprofiel) van de organisatie of afdeling kan een diversiteit aan zaken in White Paper Pagina 2/6 www. factorfive.nl

3 kaart worden gebracht: cultuur, gedrag, communicatie, gevoelens, spanningen en waarnemingen ii. Deze waardensystemen zijn op hun beurt bepalend hoe mensen aankijken tegen zaken als de (inrichting van) processen en applicaties. Laten we inzoomen op het vraagstuk van procesinrichting. Een centraal element bij de introductie van het ERPgedachtegoed in een organisatie. Het volgende overzicht laat zien hoe uiteenlopend verwachtingen kunnen zijn over dit vaak zo administratief ingestoken onderwerp. Processen is allereerst mensenwerk, waar iedereen bij betrokken moet zijn betrouwbaar en transparant zijn Figuur 1: Waarden in processen flexibel en efficiënt zijn gewoon snel verlopen en problemen oplossen conceptueel deugen en ruimte laten voor individuele invulling veiligheid en zekerheid bieden Indien men zich onvoldoende bewust is van deze (vaak) impliciete gedachtepatronen, dan kan dit uitmonden in een onsamenhangend en onevenwichtig (en zelfs tegenstrijdig) gemodelleerd procesmodellen. Het effect dat dit heeft op de inrichting van het ERP-systeem laat zich raden: lange implementatietijden en/of een moeizaam traject van trail en error om na de live gang het systeem te optimaliseren. Voorbeeld: een dominant Blauw gekleurde groep zal voortvarend aan de slag gaan en terugkomen met vele, nauwgezet beschreven processen en procedures. De verwachting zal zijn dat het systeem in deze context vergaand het werkpakket van de functionarissen ondersteunt, met diverse door het systeem afgedwongen controles. Hier ligt het gevaar van taakfocus op de loer. Een dominant Geel gekleurde groep zal na wijs beraad terugkomen met een sterk minimalistisch proces, waarbij een sterke roep zal zijn voor de erkenning van de autonomie van de professional. Het systeem mag in deze opvatting vooral niet knellend en voorschrijvend zijn. De roep voor maatwerk of buiten het systeem om regelen zal zich in deze groepen vaker voor (gaan) doen. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de ontwikkelrichting van de organisatie (visie en strategie) en de aanwezige (sub)culturen. Het volgende plaatje schetst de uiteenlopende opvattingen en de bereidheid om autonomie op te geven en/of open te staan voor uniformering en standaardisatie. Figuur 2: Speelruimteniveaus van organisaties, met toenemende vrijheidsgraden iii De invoering van ERP veronderstelt dat bij de inrichting van processen en de applicatie een beweging wordt gemaakt naar meer standaardisering en uniformering (rode pijl). Oftewel een (stilzwijgend) streven naar een zo optimaal mogelijk voortbrengingssysteem (Operational Excellence). De acceptatiegraad van de uitkomst van dit bewustwordingsproces wordt sterk gestuurd door de mate waarin, en wijze waarop hierover met de verschillende doelgroepen wordt besproken. En dat is kleurafhankelijk. Het management van dit proces is niet vrijblijvend. Het ontkennen van de beweging leidt onherroepelijk tot een mislukte implementatie. Structuur, samenhang en Control De inrichting van een ERP-systeem of een gelijksoortig oplossing is feitelijk een einduitkomst, een resultante. ERP als resultante veronderstelt dat er gedeeld doel is ( stip op de horizon ). In de ERP-context zijn dat zaken als: missie, visie, strategie (de richting), die op een consistentie en samenhangende wijze worden vertaald (ingericht) naar: het besturingsmodel, KPI s, producten/ diensten, prijsstructuren, processen, procedures, functies, kennis & competenties, gedrag etc 3. ERP omarmt de organisatie (en vice versa), beide raken vergaand verstrengeld. ERP-denken gaat daarbij impliciet uit van: verhoogde planningsgraad, standaardisatie en uniformiteit, output- en ketenfocus. De organisatie wordt in de volle breedte afgebeeld in de applicatie 4, waarbij de afzonderlijke 3 Uit onderzoek blijkt dat organisaties met missie, visie en strategie niet succesvoller zijn als organisaties zonder. Punt is echter dat ERP-denken, en in nog sterkere mate ERP-systemen, veronderstellen dat deze organisatieaspecten er wel zijn. 4 Dit verklaart ook waarom organisatieveranderingen in een ERP-context tijd kosten. Niet omdat ERP-systemen inflexibel zijn, maar omdat ze White Paper Pagina 3/6 www. factorfive.nl

4 NATO C3 AGENCY PD Processes RD Processes Facility & HR Financial Information Security Logistics Organization Personnel Recruitment Career Social & Personnel Administration & Turnover Development Services Planning & Reporting Selection Establish Post Recruitment Recruitment Selection Appointment Planning componenten congruent dienen te zijn. De onderstaande, bewerkte versie van de Deming Circle is een goede weergave van de vertaalslag die ERPdenken vraagt. Missie Visie Strategie Beleid Doelen Maatregelen KSF KPI Communicatie en overlegstructuren Planning en Control Performancegebieden Systemen 10 Strategie en Beleid Processen Documenten Functies en competenties Processen Indicatoren/kengetallen/ maatstaven 20 Rapportages Kennis en informatie Analyse Figuur 3: 'Verlengde Deming Circle; de Whistle Maar hoe weet een organisatie hoe de vlag erbij hangt op genoemde organisatievraagstukken, als: hoe plannen en prognosticeren we onze werkzaamheden, waarop sturen we de organisatie, hoe lopen onze processen, over welke stuurmaatregelen beschikken we, etc.? Waar staat de organisatie met de beantwoording van deze vragen? Dit inzicht kan worden verkregen met de Prestatiescan. Kern: Met de prestatiescan wordt gemeten wat de stand van zaken is van organisatieaspecten die bepalend zijn voor de performance, sturing en control van de organisatie, alsook hoe deze zich tot elkaar verhouden. Dit alles lijkt triviaal, maar is in de praktijk vaak geen sinecure. Menig ERP-traject start op dag 1 met een workshop om de inrichting (parametriseren) van het systeem te bepalen. Nadat blijkt dat de richting van de organisatie diffuus is en/of dat fundamentele organisatieonderwerpen als organisatiestructuur, besturingsmodel, kostenstructuren etc. niet eenduidig zijn, dan strand menig implementatie-traject al snel in het drijfzand. Met de prestatiescan is de organisatie in staat om zich vóóraf een beeld te vormen van haar rijpheid om wel/niet te starten met ERP-denken of een implementatietraject. De uitkomst van deze scan levert dan bijvoorbeeld onderstaand plaatje op: consistentie afdwingen bij management en medewerkers om veranderingen ketengericht aan te pakken (en niet geïsoleerd per afdeling of losstaand thema. Figuur 4: Performance gebieden in (dis)balans Met de uitkomsten van de Prestatiescan kan de organisatie: Inzichtelijk krijgen welke organisatie- /prestatiegebieden nog onderontwikkeld zijn. Disbalansen opsporen, bijv. We hebben een doe-mentaliteit (ad hoc, weinig kaders) en weten niet of we het goed doen of de goede dingen doen. Implementatierisico s identificeren, waarop vooraf maatregelen genomen kunnen worden, alvorens te starten met een implementatietraject. De volgorde van het transitiepad bepalen (eerst, dan.) Inzichten als deze maken opdrachtgever en management vroegtijdig bewust van ontbrekende voorwaarden en ontwikkelgebieden, welke voorwaardelijk zijn voor een succesvol implementatietraject. Volwassenheid beheerorganisatie Het laatste perspectief, met een belangrijk aandeel in het welslagen van een ERP-implementatie traject, betreft de volwassenheid van de Beheerorganisatie en de wijze waarop ICT wordt ingezet. De projectleider van een ERP-traject streeft bij de formering van zijn projectorganisatie naar een representatieve vertegenwoordiging van de klantorganisatie: medewerkers uit de business én de ICT-organisatie. Deze projectleden worden gedurende het project actief voorbereid op hun toekomstige rol van respectievelijk key-user en applicatiebeheerder. Veelal gaat verloopt dit proces voorspoedig. Totdat de live gang van het ERP-systeem in beeld komt. Het White Paper Pagina 4/6 www. factorfive.nl

5 project draagt op dat moment het beheer (functioneel en technisch) over naar de staande beheerorganisatie. Dan vindt de echte test plaats. De vraag is of medewerkers en management op dat moment voldoende zijn voorbereid op de nieuwe beheerstructuren, processen en verhoudingen die het werken in een ERP-context vragen? Een professionele gebruikersorganisatie die functionele wensen en eisen verzamelt, inhoudelijk op haar waarde schat (nut en noodzaak) en die een impactanalyse maakt van een aanvraag op de werkwijze van andere afdelingen in de procesketen. Een ICT-beheerorganisatie die zich als leverancier en adviseur opstelt naar de gebruikersorganisatie. Die de functionele wensen en eisen van de gebruiksorganisatie vertaalt naar de juiste parametrisering van de ERP-applicatie (of dit proces begeleid; de focus verschuift van ontwikkelen naar beheren en adviseren). dat menscapaciteit beschikbaar stelt (ook aan de kant van de business!) om de nieuwe rollen structureel in te kunnen vullen. Groeifasenmodel Ook de plaats en toepassing van ICT verandert. In een pre-erp tijdperk worden applicaties afdelingsgeoriënteerd ingezet, en vallen deze qua inzet en inrichting binnen het mandaat van de afdeling of sector. In geval van een ERPimplementatie wordt software bedrijfsbreed, afdelingsoverstijgend ingezet. ICT is daarmee niet een sluitpost die op afdelingsniveau wordt ingevuld, maar verwordt tot een bedrijfskritische factor. Een factor die prominent aanwezig is op het moment dat strategie en beleid worden bepaald. Veel leed kan voorkomen worden door bij de projectvoorbereidingen en uitvoering nadrukkelijk ruimte in te bouwen voor de begeleiding van voorgenoemde, noodzakelijke transformatie. (Deze vindt veelal buiten de directe projectomgeving plaats!) Hierbij gaat het zowel om de contouren en kenmerken van het nieuwe beheermodel, als om de herpositionering van ICT. Daarvoor dient wel het vertrekpunt van de organisatie vastgesteld te worden. Een instrument daartoe is het Groeifasemodel van Davis en Olsen iv : 1) Initiatie, 2) Verspreiding, 3) Beheersing, 4) Integratie, 5) Gegevensoriëntatie, 6) Volwassenheid (informatieoriëntatie). Kern: De wijze waarop ICT in een organisatie wordt bekeken en ingezet kan sterk verschillen. Van het niveau kantoorautomatisering tot en met ICT als bedrijfskritische factor, waarbij kennis en informatie als primaire hulpbron worden gezien. ERP veronderstelt een bepaald ingangsniveau (qua ervaring). Middels een nulmeting kan worden bepaald waar de klant staat en kan het transitiepad worden uitgezet. Onderstaand overzicht toont de Groeifasen van hoe ICT zich in meerdere facetten ontwikkelt in een organisatie. Op basis van ervaringen stelt de auteur dat ERP minimaal een ingangsniveau van fase 4 (Integratiefase) vereist, wil een ERP-traject succesvol afgerond kunnen worden. Automatisering Informatisering Kenmerken Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Kolom1 Initiatie Verspreiding Beheersing Integratie Gegevens oriëntatie Volwassenheid Soort toepassing Kostenbesparing op gebruiker Geïntegreerde Verspreiding van Rationalisatie door Herstructurering en interactie toepassingen, onderling systeemlandschap automatisering, verbinding met georiënteerde gericht op onafhankelijke en integratie focus op (lokale) interfaces applicaties, met ondersteuning van applicaties databases registratie gedeelde data het proces Aandacht van de ICTbeheerorganisatie Opstelling van de gebruikersorganisatie Planning en beheersing van de informatievoorziening Financiering van de informatievoorziening Pakketinstallatie Individuele werkplekbeheer Figuur 5: Bewerkt Groeifasenmodel Werkplek automatisering Ontwikkelaar Ontwikkelaar Applicatie-specialist by accidents Beheerprocessen zijn inzichtelijk en beschreven en herhaalbaar Beheerprocessen zijn inzichtelijk, beschreven en worden gedisciplineerd gevolgd Applicatiebeheer, gemeenschappelijke systemen en infrastructuur De beheerprocessen zijn geüniformeerd, gestandaardiseerd en vormen een geïntegreerd geheel Na de plaatsbepaling door de eigen organisatie is het zaak dat opdrachtgever en management die maatregelen nemen die ertoe leiden dat het volgende (minimaal noodzakelijke) volwassenheidsniveau wordt bereikt. Alleen dàn kan er sprake zijn van een effectieve en langdurige landing van de ERPintroductie. Tot slot In dit artikel staat de organizational readiness voor ERP. Daarbij ging het deze keer niet over wat ERP White Paper Pagina 5/6 www. factorfive.nl Afzijdig Afwezig of ad hoc Centrale financiering op basis van kosten Oppervlakkig betrokken Zeer gering, voorzichtig stimulerend Centrale financiering op basis van kosten Incidenteel aanvaarding van de aansprakelijkheid voor systeemspecificaties Capaciteitsplanning en -beheer met als doel indamming van de groei Cost Center, centraal gefinancierd, via budgetrestricties Groeiend besef voor aansprakelijkheid eigen informatieverzorging Planning en vertaling van vraag naar aanbod Cost Center, met eigen gebruikersbudgetten Gegevensbeheer, ontsluiting data en gegevens Kennis en informatie worden beheerd als primaire hulpbron Rol van de ICTbeheerorganisatie Beheerprocessen Applicatiebeheerder Informatiearchitect, adviseur ger, Informatiemana- ketenregisseur De organisatie stelt zich kwalitatieve doelen op het gebied van de beheerprocessen en dienstverlening Gebruikers effectief verantwoordelijk en betrokken voor de eigen informatieverzorging De organisatie werkt continu aan verbetering en is zich bewust van haar goede en haar te verbeteren punten Gebruikers en ICTbeheer voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ondersteuning Informatie-planning Informatiebeleid als als geaccepteerd strategische factor management tool Service Center', met Service Center', met gebruikers die zelf integrale meebeslissen over verantwoordelijkheid voor de aanwending van middelen gebruikers over de aanwending van middelen

6 komt brengen, maar over wat ERP komt halen bij de klantorganisatie. De auteur pleit ervoor, om in geval van nieuwe ERP-trajecten te polsen waar uw organisatie staat met betrekking tot de vaak onuitgesproken, aanwezige veronderstelde mens, organisatie en systeemkenmerken. Dit kan zowel gaan om klanten die met ERP starten, als om klanten die het gebruik van de bestaande ERP-toepassing wil uitbreiden en/of optimaliseren. Ontwikkel- en risicogebieden zijn in beeld, waarop op voorhand gestuurd kan worden. Wil de toepassing van ERP echt rendement opleveren, dan is het (pro-)actief werken aan organizational readiness een pré. Maurice van Os. i Hans Versnel, Hans Koppenol: De waardenmatrix, Het patroon waarin we gevangen zijn, Prentice Hall, 2004, p.173. ii Hans Versnel, Hans Koppenol: Managing Drives, Gopher Publishers, 2002, p.10. iii Hans Versnel, Hans Koppenol: De waardenmatrix, Het patroon waarin we gevangen zijn, Prentice Hall, 2004, p iv Davis en Olsen, Information Systems, hoofdstuk 15, bewerking van Managing the crisis in data processing, van Richard L. Norton, april White Paper Pagina 6/6 www. factorfive.nl

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

DE MOEDER ALLER BASELINES

DE MOEDER ALLER BASELINES DE MOEDER ALLER BASELINES POLDEREN MET IB? X VRIJBLIJVENDHEID BESLUITELOOSHEID Polderen: compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van beleid 1 OF AFREKENEN? WIE NIET IN CONTROL IS VAN ZIJN DIENSTVERLENING

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Business Process Management Assessment Model

Business Process Management Assessment Model Business Process Management Assessment Model Zet evenwichtige stappen op de weg naar Business Excellence! december 2011 Inhoudsopgave 1 Wat is Business Process Management... 1 2 Plateaus... 2 3 Inrichtingsaspecten...

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom Onderwijslogistiek Mark Vlasblom 4CID & ICT Vier componenten bij competentiegericht opleiden Leertaken Ruggengraat van de opleiding Ondersteunende informatie Procedurele informatie Deeltaakoefening 1.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie