A lg em ene vo orwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A lg em ene vo orwaarden"

Transcriptie

1 A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik aanvaard» aan te klikken bevestigt u dat u deze overeenkomst heeft gelezen en dat u ermee instemt u te zullen houden aan deze overeenkomst, zijn algemene voorwaarden, de huisregels, de gedetailleerde regels en voorschriften van de Software, ons beleid inzake vertrouwelijkheid, ons "bonus"-beleid, ons beleid inzake opnames en kansengelijkheid, in elk geval en volgens de laatste updates. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op "ik aanvaard" en stop onmiddellijk met het downloaden, installeren of gebruiken, op welke wijze dan ook, van de software en verwijder de Software van uw computer. Gelieve deze overeenkomst aandachtig te lezen en u ervan te verzekeren dat u alle voorwaarden ervan begrijpt. Indien u twijfels hebt betreffende de rechten en verplichtingen inzake het aanvaarden van deze overeenkomst, gelieve dan een advocaat te raadplegen in uw rechtsgebied. Het is belangrijk dat u zich informeert over de in uw land geldende wetten alvorens u in te schrijven. Sommige kansspelen kunnen in sommige landen in bepaalde omstandigheden bij wet verboden zijn, of in sommige landen zelfs onder alle omstandigheden bij wet verboden zijn. ROCOLUC NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld inzake juridische kwesties. Gelieve op te merken dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden prevaleren in geval van welk conflict ook tussen deze Algemene Voorwaarden en de spelregels of documenten waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen. Wij wijzen u op ons vertrouwelijkheidsbeleid dat beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen en beschermen. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Vertrouwelijkheidsbeleid en dat u dit aanvaardt. IN GEVAL DEZE OVEREENKOMST MOET WORDEN VERTAALD NAAR EEN ANDERE TAAL, PREVALEERT DE FRANSE VERSIE IN GEVAL VAN CONFLICT TUSSEN DE VERTALING EN DE FRANSE VERSIE. GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. DEFINITIE EN INLEIDING 1.1. Definitie Ondervermelde woorden en uitdrukkingen moeten, wanneer zij in deze overeenkomst worden gebruikt, de betekenis hebben die hier wordt gegeven, tenzij de context deze duidelijk anders omschrijft. - ROCOLUC NV: ROCOLUC NV is een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel (België), jaargetijden, 92/c en met ondernemingsnummer BE Zij is houder van een licentie B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen klasse II. Met deze licentie verkrijgt zij een licentie B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van online kansspelen klasse II.

2 De Website heeft het URL: - Gebruikersaccount: een persoonlijk account geopend door een klant en onderhouden door ons om deze persoon in staat te stellen deel te nemen aan de online spelen. - Voorlopig gebruikersaccount: verwijst naar de staat van deze account vóór de ontvangst door ons van de documenten vereist voor de definitieve validering van zijn account. - Definitieve gebruikersaccount: verwijst naar de staat van deze zelfde account na validering door ons van de identiteitskaart en bankgegevens overgemaakt door de Speler. - Software: verwijst naar alle programma's en gegevensbestanden of elke andere afgeleide inhoud, die moet worden gedownload, toegankelijk moet zijn of anderszins door u moet worden gebruikt vanaf de Website, en die u in staat stelt deel te nemen aan de online spelen. - Gebruiker /Speler: verwijst naar elke persoon van 21 jaar of ouder die zich heeft ingeschreven op de Website. - Naam van de gebruiker en wachtwoord: de naam van de gebruiker en het wachtwoord dat u heeft gekozen bij uw inschrijving op de Website. - Playthrough: het aantal keren of het bedrag dat moet worden ingezet voor elke bonus. Om de Playthrough van de laatstgebruikte bonus weer op te starten, moet de speler een opname doen of zijn krediet gebruiken. Ingeval de speler gebruik kan maken van een tweede bonus terwijl zijn krediet hoger is dan 0 of de playthrough van de voorgaande bonus niet volledig is opgebruikt, zal het systeem de playthrough van de laatste twee bonussen bij elkaar optellen. De playthrough moet worden gespeeld op volgende spelen: speelautomaten van het type dice. - U: de gebruiker van de Dienst en de Software van ROCOLUC die werd gedownload vanaf de Website. - Wij: ROCOLUC NV - Website: en elke andere Website toegankelijk via links en/of elke andere toegang Inleiding Deze gebruikersovereenkomst (hierna «de Overeenkomst») tussen u en ROCOLUC NV, wordt onmiddellijk na aanvaarding van kracht en wordt de officiële referentiebron voor alle problemen en/of geschillen in verband met het gebruik van onze Website, Dienst en/of Software. Deze overeenkomst, die continu kan worden geactualiseerd, beheerst uw gebruik van de Website of elk gelijkwaardig of vervangend internetadres, en uw gebruik van onze Software De Website geeft u toestemming onze Software te downloaden en/of te gebruiken met het doel op Internet te spelen (hierna «de Dienst» genoemd). ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor elementen naar eigen goeddunken stop te zetten, aan te passen, te verwijderen en/of toe te voegen aan de Dienst, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden verlies voortvloeiend uit een aangebrachte verandering ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor klantenaccounts onmiddellijk af te sluiten of te blokkeren in geval van misbruik en/of onrechtmatig gebruik van het openen van klantenaccounts (één per speler), van misbruik van promoties en/of enige andere aanbieding van ROCOLUC NV, tot het probleem tussen ROCOLUC NV en de klant is opgelost.

3 In geval van eender welke onderbreking van de Software ten gevolge van eender welk incident en/of probleem, behoudt ROCOLUC NV zich het absolute recht voor een screen shot te eisen Door gebruik te maken van de Software en de Dienst, verklaart u de voorwaarden van deze Overeenkomst te hebben gelezen en begrepen en stemt u ermee in u dat deze voorwaarden ook op u van toepassing zijn. 2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST Het voorwerp van deze overeenkomst is de juridische relaties te regelen tussen ROCOLUC NV en de gebruiker van de Software nadat de gebruiker de Software gedownload heeft van de Website van ROCOLUC NV en hij deze heeft geïnstalleerd op zijn computer, en dit met het doel gebruik te maken van de gratis en/of betaalde speldiensten waarvoor ROCOLUC NV opereert onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie, of waarbij de gebruiker rechtstreeks verbinding maakt met de Website van ROCOLUC NV, en dit met het doel gebruik te maken van de gratis en/of betalende speldiensten waarvoor ROCOLUC NV opereert onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie. 3. INSCHRIJVING 3.1 Algemeen Geen enkele spelactiviteit mag plaatsvinden zonder opening van een gebruikersaccount. Iedere speler mag niet meer dan één gebruikersaccount hebben op de Website Geld- en kansspelen die door de Exploitant worden aangeboden en die toegankelijk zijn via Internet, zijn voorbehouden aan gebruikers, fysieke personen van 21 jaar of ouder en verblijvend in België. Indien hieraan niet wordt voldaan behouden wij ons het recht voor de account(s) van de Speler(s) te sluiten en alle maatregelen te nemen die wij nodig achten. De gebruikersaccount is persoonlijk en op naam van de gebruiker en kan op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet gratis. Per gebruiker kan slechts één voorlopige account worden toegekend. Om het statuut van gebruiker te kunnen krijgen, dient de speler aan de volgende voorwaarden te voldoen: * Een fysieke persoon zijn; * Ten minste 21 jaar oud zijn; * Niet uitgesloten zijn van spelen door de Kansspelcommissie en/of door de wet; * Rechtsbekwaam zijn en geldig instemmen met deze algemene voorwaarden en desgevallend met de specifieke voorwaarden van toepassing op bepaalde wedstrijdspelen/toernooien aangeboden door ROCOLUC NV. 3.2 Acceptatie van de algemene voorwaarden: inschrijving als gebruiker - Elke persoon die zich inschrijft bevestigt uitdrukkelijk dat hij voorafgaand aan de inschrijving kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze in hun totaliteit te zullen naleven, zonder uitzondering of voorbehoud. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd als een echte overeenkomst tussen de gebruiker en ROCOLUC NV. - Als gebruiker wordt aangemerkt elke persoon wiens inschrijving geldig is verklaard overeenkomstig deze algemene voorwaarden. De gebruiker is onderworpen aan de rechten en plichten opgenomen in deze algemene voorwaarden. 3.3 Instemming De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door het aankruisen van het vakje «IK HEB DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN EN IK AANVAARD DEZE» impliceert dat: - De gebruiker verklaart aan ROCOLUC NV dat hij ten minste 21 jaar oud is; - De gebruiker verklaart aan ROCOLUC NV dat hij rechtsbekwaam is en deze algemene voorwaarden dus op geldige wijze aanvaardt en desgevallend ook de specifieke voorwaarden van toepassing op bepaalde wedstrijdspelen/toernooien aangeboden door ROCOLUC NV.

4 3.4 Verplichte gegevens op te geven door de Gebruiker - Bij de inschrijving op de Website dient de Gebruiker zijn naam, voornaam, land van verblijf, geboortedatum, adres, rijksregisternummer, GSM-nummer en postadres op te geven. Het is hem uitdrukkelijk verboden om onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken; doet hij dit toch dan kan hij zich niet geldig inschrijven en desgevallend kan hij onmiddellijk worden uitgesloten van elk gebruik van de Diensten van de Website. - ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor om toegang tot de Website te weigeren aan personen die valse of onjuiste gegevens verstrekken. - ROCOLUC NV behoudt zich bovendien het recht voor de opening van een account te weigeren, naar eigen goeddunken, indien zij een gebruiker ervan verdenkt valse of onjuiste gegevens te hebben verstrekt. - De Gebruiker verbindt zich ertoe ROCOLUC NV binnen een termijn van dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de gegevens die hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven. 3.5 Inschrijvingsprocedure Aanmaak van een voorlopige account Introductie: Met de inschrijving, waarvan de procedure in dit artikel wordt omschreven, kan men een zogenaamd «voorlopige» Spelersaccount openen. Hiermee is het onmogelijk om de account voor meer dan te crediteren, om opdracht te geven tot terugstorting van een totaal van meer dan 3.000, of om vaker dan 365 keer op de Website te spelen, waarbij elke verbinding telt als één keer. Enkel met het statuut van de definitieve gebruikersaccount zoals omschreven in artikel is men niet onderworpen aan deze limieten. Nadat hij de hieronder vermelde stappen 1 tot en met 4 heeft doorlopen, is de gebruiker houder van een voorlopig gebruikersaccount waarmee hij enerzijds toegang krijgt tot zijn eigen «gebruikersaccount» -ruimte en anderzijds toegang krijgt tot de spelprogramma's met echt en/of fictief geld. De inschrijving van de Gebruiker verloopt volgens onderstaande stappen: Stap 1: Inlichtingen betreffende de persoonsgegevens van de Gebruiker Een invulformulier is beschikbaar voor de gebruiker op het volgende adres: https://www.casinobelgium.be. Alle velden zijn verplicht en worden gecontroleerd, tenzij anders vermeld: - Rijksregisternummer - Burgerlijke staat - Naam - Voornaam - Geboortedatum - Geboorteland - Geboorteplaats - Beroep - Postcode - Plaats - GSM-nummer - adres - Bevestiging adres Stap 2: Inloggegevens van de speler Een invulformulier is beschikbaar voor de gebruiker. Alle velden zijn verplicht en worden gecontroleerd. - Privé-login of pseudoniem - Wachtwoord - Bevestiging van het wachtwoord Stap 3: Uw verklaringen Dit onderdeel laat de gebruiker toe om aan te geven of hij commerciële informatie wenst te ontvangen van de Website door het vakje «JA» aan te kruisen. Standaard zal de Gebruiker commerciële informatie ontvangen van ROCOLUC NV.

5 De gebruiker verklaart op eer: o dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van de Website en van de specifieke voorwaarden van toepassing op bepaalde wedstrijdspelen / toernooien aangeboden door ROCOLUC NV. o dat hij ten minste 21 jaar oud is. Zonder deze verklaring op eer, kan hij zijn inschrijvingsprocedure niet vervolgen. Hij geeft de Captcha in (Toegangscontrolesysteem op internetsites dat als doel heeft onderscheid te maken tussen een mens en een computerprogramma). Het verplicht ingeven van een Captcha maakt het mogelijk om met zekerheid vast te stellen of de gebruiker een fysieke persoon is en om inschrijvingen met tussenkomst van computerrobots te verhinderen. Met een klik op de validatieknop wordt het deel van het formulier betreffende de verklaring op eer en de Captcha gecontroleerd. Indien gegevens vergeten of inconsistent zijn, verschijnt er een foutmelding. In dit geval zal de gebruiker niet verdergaan naar de volgende stap. Als alles in orde is, vervolgt de gebruiker met stap 4. Stap 4 : Activering van de voorlopige account Om zijn account te activeren en toegang te krijgen tot zijn «Mijn account» -ruimte, zal de gebruiker, nadat hij het invulformulier heeft ingevuld zoals uitgelegd in bovenvermelde stappen, een e- mailbericht worden toegestuurd met een hypertextlink. De speler moet op deze link klikken die hem terug leidt naar de site, waar een pagina verschijnt die hem informeert dat zijn voorlopige account is geactiveerd. De gebruiker kan voortaan toegang krijgen tot zijn «gebruikersaccount» -ruimte maar kan geen toegang krijgen tot de spelprogramma's Statuut van de definitieve account Om zijn inschrijving af te ronden en een definitieve account te verkrijgen die de gebruiker in staat stelt om winsten groter dan in totaal te innen, meer dan in te leggen, of meer dan 365 dagen op de Website te spelen, dient de gebruiker verplichte verificaties te doorlopen teneinde een definitieve account te krijgen Verificatie in een speelhal voor klasse II-kansspelen van ROCOLUC NV: Tonen van de identiteitskaart van de Gebruiker in een vestiging voor klasse II-kansspelen van ROCOLUC NV. De gebruiker dient zijn identiteitskaart te tonen, ROCOLUC NV controleert vervolgens de identiteit opgegeven op het invulformulier en die op de ontvangen identiteitskaart. In geval deze niet overeenstemmen behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor (niet-limitatieve lijst): * aanvullende informatie te vragen van de gebruiker; * de gebruiker te verzoeken andere identiteitspapieren te tonen; * de account van de gebruiker op te heffen Verificatie op afstand: wanneer de gebruiker één van de drie volgende limieten bereikt: - totale inleg van ; - totale opname van ; dagen van activering van de account van de speler. ROCOLUC NV zal een aangetekend schrijven sturen naar de gebruiker met een code die de gebruiker moet ingeven op de Website teneinde zijn voorlopige account te deblokkeren en deze om te zetten naar definitief Latere verificatie Telkens wanneer de speler met een definitieve account één van de onderstaande limieten bereikt heeft, ontvangt hij een SMS met een code die hij moet ingeven op de Website teneinde zijn account te deblokkeren totdat hij opnieuw één van deze drie limieten bereikt: - inleg van een totaalbedrag van ; - opname van een totaalbedrag van ; dagen van activering van de account van de speler.

6 3.6 Inloggegevens De gebruiker geeft bij zijn inschrijving op: - Een pseudoniem van zijn keuze (mits deze niet al wordt gebruikt door een andere gebruiker); - een wachtwoord van zijn keuze. (hierna «Inloggegevens» genoemd). De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten door de gebruiker worden ingegeven bij elke latere verbinding op de Website teneinde te worden geïdentificeerd door ROCOLUC NV. Alleen het pseudoniem zal zichtbaar zijn voor andere Gebruikers, het wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk voor de gebruiker. Door op de tab «MIJN ACCOUNT» te klikken op de welkomstpagina van de Website, kan de gebruiker op elk gewenst moment zijn persoonlijke gegevens en Inloggegevens wijzigen met uitzondering van zijn naam, zijn rijksregisternummer, zijn geboortedatum en geboorteplaats en zijn pseudoniem. De speler kan meer bepaald zijn wachtwoord wijzigen, door het oude wachtwoord in te geven en vervolgens twee maal (2) het nieuw gekozen wachtwoord in te geven. ROCOLUC NV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet persoonlijk maken van het wachtwoord door de gebruiker. ROCOLUC NV raadt de gebruiker aan een pseudoniem te kiezen dat niet lijkt op zijn naam of voornamen. Let er op dat zodra ROCOLUC NV het pseudoniem gekozen door de gebruiker gevalideerd heeft, het niet langer mogelijk is voor de speler om dit te wijzigen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat ROCOLUC NV, zowel op haar Website als op die van haar partners, het pseudoniem van de gebruiker vermeldt wanneer de gebruiker een toernooi wint, een geldbedrag en/of een biljet, meer bepaald een ticket om deel te nemen aan een online toernooi of een fysiek toernooi in de speelzaal voor klasse II-kansspelen, bij het gebruik van Diensten op de Website van De deelname van de gebruiker aan een online toernooi of een fysiek toernooi in de speelzaal voor klasse II-kansspelen impliceert dat: - De gebruiker de leeftijd van ten minste 21 jaar moet hebben en om geen enkele reden uitgesloten mag zijn van deelname aan een toernooi. Hiertoe moet hij een geldig document voorleggen dat zijn leeftijd vermeldt (officieel identiteitsdocument). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan elk online en/of fysiek toernooi. Door deel te nemen aan een online of fysiek toernooi geeft u ROCOLUC NV het recht om uw pseudoniem te gebruiken voor promotieacties zonder enige vergoeding van welke aard ook. U kunt gevraagd worden een akkoordverklaring te ondertekenen voorafgaand aan de deelname aan een evenement. Deze akkoordverklaring kan een toestemming bevatten om gefilmd te worden tijdens uw deelname aan het evenement en voor het verspreiden van de film. Als u deze overeenkomst niet ondertekent, kunt u niet deelnemen aan het evenement en annuleert dit uw deelname zonder enige vergoeding. Tijdens het online of fysiek toernooi zijn strikte regels van toepassing op het gedrag van de spelers. Deze regels kunnen leiden tot sancties gaande van diskwalificatie wegens grof taalgebruik, belediging van personeelsleden, spelers of andere personen tijdens het evenement, of ieder ander gedrag dat ROCOLUC NV naar eigen goeddunken als schadelijk beoordeelt voor het goede verloop van het evenement. Wanneer u gestraft bent of gediskwalificeerd bij een evenement als gevolg van een inbreuk op deze regels, draagt ROCOLUC NV geen enkele verantwoordelijkheid voor uw deelname die mogelijk geannuleerd wordt. De gebruiker moet ROCOLUC NV onmiddellijk via een bericht op de hoogte stellen van ieder niet-geautoriseerd en/of verkeerd gebruik van zijn Inloggegevens of wanneer hij meent dat eender welk van zijn Inloggegevens niet langer vertrouwelijk is. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor om van de gebruiker te eisen dat deze zijn Inloggegevens wijzigt wanneer zij meent dat deze laatste niet langer een adequate beveiliging garanderen. In geval van problemen, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de Website met behulp van zijn Inloggegevens tijdelijk of definitief te ontzeggen. Wanneer de Gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, dient hij te klikken op de regel «WACHTWOORD VERGETEN?» die gevonden wordt door te klikken op de tab «inloggen» op de welkomstpagina van de Website en zijn Inlog-ID en adres in te geven.

7 De Beheerder stuurt hem vervolgens per een nieuw wachtwoord dat de Gebruiker kan wijzigen door de hierboven beschreven procedure te volgen. Wanneer de gebruiker zijn Inlog-ID vergeten is, dient hij een te sturen. * Vertrouwelijkheid van de Inloggegevens: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens. Het bewaren, het gebruik en het doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Meer in het bijzonder wordt de gebruiker gewaarschuwd voor de inherente onveiligheid van het gebruik van de functie van automatische opslag van de Inloggegevens die zijn informaticasysteem kan bieden, en de gebruiker verklaart de volledige verantwoordelijkheid te dragen van het gebruik en de eventuele gevolgen van een dergelijke functie. Elk gebruik van de Inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door of met toestemming van de gebruiker. Bijgevolg kan ROCOLUC NV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de gebruiker wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn Inloggegevens en van de toegang tot de Website door derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gebruiker blijft bijgevolg als enige verantwoordelijk wanneer het voor hem niet mogelijk is toegang te krijgen tot zijn account wanneer hij zijn Inloggegevens vergeten is (waarvoor herstelprocedures bestaan zoals hierboven beschreven). Elk onrechtmatig gebruik van de Inloggegevens van de gebruiker moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ROCOLUC NV zodat zij, na registratie van het verzet van de gebruiker, het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. 3.7 Chatruimtes In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe geen pseudoniemen te gebruiken die andere gebruikers zouden kunnen choqueren, of woorden en uitdrukkingen te gebruiken die door anderen als verbale agressie ervaren kunnen worden Chatruimtes De Gebruiker kan vrij toegang krijgen tot en deelnemen aan de chatruimtes die hem worden aangeboden op de Website (real time chatten, forum), mits de huidige wetgeving en deze algemene voorwaarden in acht worden genomen Gedrag van gebruikers De berichten die de gebruikers schrijven dienen de wettelijke bepalingen en/of reglementen te respecteren alsook de huidige algemene voorwaarden. De berichten die de gebruikers schrijven mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden, en mogen ook geen schade toebrengen aan het imago van de Website, de Diensten en ROCOLUC NV. De Gebruiker verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren, en dient in het bijzonder: - Hoffelijk en vriendelijk te blijven tegenover zijn gesprekspartners; - Persoonlijke aanvallen te vermijden; - Meer in het bijzonder geldt voor het forum: * niet meerdere keren dezelfde boodschap plaatsen bij verschillende onderwerpen/forums (multiposten); * zich de moeite nemen om de functie "Zoeken" te gebruiken alvorens een nieuw onderwerp te creëren waarvan het waarschijnlijk is dat het al op het forum bestaat Onrechtmatige berichten (i) Het is de Gebruikers uitdrukkelijk verboden om bijdragen te leveren aan de chatruimtes door berichten te schrijven die beoordeeld zouden kunnen worden hetzij als (i) «overduidelijk onrechtmatige inhoud», hetzij als «potentieel onrechtmatige inhoud», ongeacht de drager (foto, tekening, video, tekst, audio, waarbij deze lijst niet limitatief is).

8 Onder berichten met een «overduidelijk onrechtmatige inhoud» moet in het bijzonder worden verstaan (waarbij deze lijst niet limitatief is) berichten: - met een pedofiel karakter; - met een pornografisch karakter; - die schade berokkenen aan de persoonlijke levenssfeer of integriteit van de persoon; - betreffende seksuele agressie, het publiekelijk verdedigen van misdaden, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, misdaden inzake collaboratie met de vijand; - die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon of groep personen op basis van een bepaalde afkomst, etniciteit, nationaliteit, ras of religie. Onder berichten met een «potentieel onrechtmatige inhoud» moet in het bijzonder worden verstaan (waarbij deze lijst niet limitatief is) berichten: - strijdig met de openbare orde en de goede zeden, met schadelijk, dreigend of misbruikend karakter; - die intimiderend, vulgair of obsceen zijn, of inbreuk maken op het privéleven van anderen, haatdragend...; - die direct of indirect aanzetten tot misdaad en/of zelfmoord; - die lasterlijk of beledigend zijn; - die op enigerlei wijze schade toebrengen aan minderjarigen. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor om dergelijke berichten, op eigen initiatief of op verzoek van een gebruiker, te verwijderen. (ii) Eveneens verboden op de Chatruimtes zijn berichten in strijd met de geest van de Website, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, etc. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor om Chatruimtes te verwijderen. (iii) In het algemeen, en deze lijst is niet limitatief, is het in de Chatruimtes voor de gebruiker verboden om: - andere gebruikers te misleiden door de naam of juridische benaming aan te nemen van andere personen, en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker, partner of lid van ROCOLUC NV, als moderator of beheerder. - zich voor te doen als om het even welke andere persoon. De gebruiker mag zich niet voordoen als een andere gebruiker, een beroemdheid, of onder een valse naam communiceren, een valse hoedanigheid of een vals pseudoniem, noch liegen over zijn meerder- of minderjarigheid. - om enigerlei inhoud op wat voor wijze dan ook te downloaden, weer te geven of door te geven die computervirussen of enige andere code of software bevat, ontworpen om de normale werking of de functies van de Diensten, de Website of de Software te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken. (iv) Ten slotte:. De Gebruiker wordt verzocht om zich kritisch en voorzichtig op te stellen ten aanzien van informatie waar hij toegang toe heeft en/of doorstuurt.. In het algemeen dient de gebruiker zich ervan te onthouden informatie te verspreiden in de Chatruimtes die het mogelijk maakt de precieze identiteit van derden en van hemzelf te achterhalen, zoals adressen en wachtwoorden Verantwoordelijkheid voor berichten gepost op de Chatruimtes Elke Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die hij post op de Chatruimtes. In elk geval kan ROCOLUC NV in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, met name voor het onrechtmatige karakter van de inhoud met het oog op de geldende reglementering, voor elk verlies of schade ten gevolge van het gebruik van elke weergegeven inhoud, doorgegeven via instant berichten of enige andere manier via de chatruimten. Er wordt op gewezen dat de schrijver van een bericht op een discussieforum dit bericht kan wissen Garanties In geval wij aansprakelijk zouden worden gesteld naar aanleiding van niet-naleving door de gebruiker van de voor hem geldende verplichtingen krachtens artikel van deze overeenkomst en de wettelijke en reglementaire bepalingen, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor de gebruiker op te roepen in vrijwaring. 4. GEBRUIKSLICENTIE VAN DE SPELSOFTWARE

9 4.1. Wanneer de hierboven beschreven inschrijvingsprocedure voltooid is, verlenen wij u met deze overeenkomst een exclusief persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken, om de onlinespelen te kunnen spelen, volgens onderstaande bepalingen: U bent ten minste 21 jaar of ouder en u beschikt over de juridische bekwaamheid om de verantwoordelijkheid op te nemen voor uw handelingen, en u bent niet uitgesloten van spelen; Alle informatie in het inschrijvingsformulier dat u heeft overgemaakt aan ROCOLUC NV is waar, oprecht, juist en volledig, en komt overeen met de gegevens vermeld op uw identiteitskaart en uw bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen. Zoals hierboven uitgebreider beschreven in de inschrijvingsprocedure, behouden wij ons het recht voor uw gebruikersaccount onmiddellijk op te zeggen in geval de aan ROCOLUC NV overgemaakte informatie onwaar, onjuist, vals of onvolledig blijkt. Het is uw plicht om ons zo snel mogelijk te informeren over elke verandering betreffende uw informatie; De deelname aan de Spelen gebeurt uitsluitend via elektronische weg, op de Website toegankelijk via welk materiaal ook, met name een computer, een mobiele telefoon of elke ander medium waarmee u een internetverbinding tot stand kunt brengen (Smartphones, Iphones, Ipod touch, spelconsoles, enz.) Het gebruik van de Software en de Dienst is een recht dat aan u persoonlijk wordt verleend om de kansspelen op internet te spelen. Dit recht wordt u verleend voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. U kunt in geen geval toestemming geven aan een derde om uw account, uw wachtwoord of uw identiteit te gebruiken om toegang te krijgen tot de Software of Dienst. ROCOLUC NV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account door een derde. Het is uw plicht ons onmiddellijk te informeren wanneer u vermoedt dat uw account wordt gebruikt door een derde zodat wij uw account kunnen onderzoeken en controleren. De gebruiker kan geen enkel recht doen gelden, van welke aard ook, op de Serversoftware, welke het exclusieve eigendom blijft van ROCOLUC NV. Behoudens het gebruiksrecht dat wordt verleend aan de gebruiker door dit artikel, heeft deze niet het recht: - alles of een gedeelte van de Spelsoftware te kopiëren, af te drukken, over te brengen of over te maken; - de Spelsoftware op eender welke wijze te verkopen, te verhuren, een sub-licentie te verlenen of de Spelsoftware te verdelen; - de Software te gebruiken voor andere doeleinden om Diensten te leveren voor gegevensbehandeling of dienstverlening van welke aard ook, gelijkaardig aan die van ROCOLUC NV; - de Spelsoftware te wijzigen, en/of alles of een gedeelte van de spelsoftware in andere informaticaprogramma's te integreren; - de Spelsoftware te compileren, decompileren, ontmantelen, vertalen, analyseren, over te gaan tot operaties van reverse engineering of pogingen hiertoe; - kopieën op te slaan van de Spelsoftware. In geval van niet-naleving van de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden, en meer in het bijzonder in dit artikel, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor de inschrijving van de gebruiker te verbreken, zonder enige vorm van verhaal ook. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor alle geschikte maatregelen te nemen om haar rechten veilig te stellen. De Serversoftware werkt via een computer op afstand. De gebruiker heeft geen toegang tot de Serversoftware, behoudens via de middelen voorzien door de functionering van de Spelsoftware. De gebruiker moet zich identificeren bij de Spelsoftware met behulp van zijn Inloggegevens. De gebruiker verklaart en stemt ermee in dat hij de enige verantwoordelijke blijft voor elk gebruik van zijn Inloggegevens overeenkomstig de bepalingen dienaangaande in deze algemene voorwaarden U begrijpt volledig de methodes, regels en procedures van de kansspelen op Internet aangeboden door de Dienst en/of door het gebruik van de Software;

10 U bent zich volledig bewust dat u door op kansspelen te spelen door gebruik te maken van de Dienst en/of Software, het risico loopt geld te verliezen. Het is volledig uw verantwoordelijkheid de geleden verliezen op uw account te dragen; U mag geen enkele handeling stellen en geen enkel gedrag vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van ROCOLUC NV, en u verklaart dat u de Dienst en/of de Software naar eigen goeddunken en op eigen risico gebruikt; De gebruiker verklaart en garandeert aan ROCOLUC NV dat de gelden die hij gebruikt om op de Website te spelen niet van illegale oorsprong zijn, en verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken met het doel fondsen over te dragen, of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren, overeenkomstig de wetten van alle rechtsgebieden waaronder hij ressorteert. - ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor elke inzet gedaan door de gebruiker eenzijdig te beperken of te weigeren indien zij vermoedt dat het een illegale transactie betreft, en dit zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook. - Indien ROCOLUC NV de geringste twijfel koestert of de gebruiker betrokken is bij frauduleuze, illegale of oneerlijke praktijken, met inbegrip van maar niet-limitatief, activiteiten in verband met het witwassen van geld, of dat hij inbreuk heeft gepleegd op deze algemene voorwaarden, zal de toegang tot de Dienst hem onmiddellijk worden geweigerd en wordt zijn account geblokkeerd. ROCOLUC NV behoudt zich bovendien het recht voor de toegang voor de gebruiker te verbieden tot alle andere internetsites van ons of tot al onze andere servers. - In het geval dat de inschrijving van een gebruiker zou worden opgezegd of zijn account wordt geblokkeerd op grond van de hierboven uiteengezette redenen, heeft ROCOLUC NV geen enkele verplichting om de eventueel op het accountsaldo ingelegde bedragen terug te betalen. - ROCOLUC NV behoudt zich tot slot het recht voor de bevoegde instanties, de andere providers van internetdiensten, de banken, kredietkaartbedrijven, verstrekkers van elektronische betalingsmiddelen, of elke andere financiële instelling, te informeren over deze feiten en hen de identiteit van de gebruiker, die men verdenkt van verdachte, frauduleuze, onwettige of oneerlijke activiteiten, mede te delen U garandeert dat u de door ROCOLUC NV genomen veiligheidsmaatregelen niet zult forceren of trachten te forceren, of op welke wijze dan ook zult omzeilen. De gebruiker verbindt zich ertoe de Website, evenals elk ander hieraan verbonden en/of hierin geïntegreerd element, zoals met name: hypertekstlinks, software, gegevensbanken, redactionele inhoud, grafische kaart..., te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor de doeleinden voorgesteld door ROCOLUC NV. Indien ROCOLUC NV de minste twijfel heeft over de naleving van deze clausule, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor uw account onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op uw account gecrediteerde bedrag niet terug te storten en u de toegang tot de andere internetsites, de Dienst en de Software die ROCOLUC NV zou bieden, te verbieden, zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook Het is strikt verboden om de instrumenten van de voorgestelde spelen op welke wijze dan ook te wijzigen of trachten te wijzigen, met het doel de resultaten ervan of enig element dat bepalend is voor de uitkomst van een spel en de winnaars van een spel, te beïnvloeden. U garandeert dat u de stochastische berekening (de martingale) of enige software die door ons zou zijn voorzien van kunstmatige intelligentie in verband met het gebruik van de Dienst, niet zult proberen te gebruiken. In het geval dat ROCOLUC NV redelijkerwijs van oordeel is dat u de instrumenten van de voorgestelde spelen van onze Dienst of Software heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen, een martingale of een product voorzien van kunstmatige intelligentie, heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor uw account onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op uw account gecrediteerde bedrag niet terug te storten en u de toegang tot alle andere internetsites, de Diensten en software die ROCOLUC zou bieden, te verbieden, zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook U accepteert dat ROCOLUC NV zich het recht voorbehoudt op eender welk moment een bewijsstuk te vragen van de inleg van een klant voor alle andere betalingen (bijv. een betalingsbewijs

11 van Click2Pay, MoneyBookers en Neteller). ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen het bankrekeningnummer te vragen van haar klanten U accepteert dat elk geldbedrag ingelegd op uw account in geen geval interest kan opbrengen U garandeert dat u geen misbruik zult maken van de mogelijkheid om meerdere accounts per gebruiker te openen. Elke gebruiker heeft de toestemming één enkele spelersaccount te openen. In het geval dat ROCOLUC NV zou ontdekken dat een klant meer dan één spelersaccount heeft, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor om alle accounts van de gebruiker te blokkeren, met inbegrip van maar niet uitsluitend, alle transacties verbonden aan de gebruikersaccounts, tot het probleem volledig is opgelost U garandeert dat u geen misbruik zult maken van de mogelijkheid om accounts te openen om te kunnen profiteren van kredieten, bonussen en promoties aangeboden door ROCOLUC NV. In geval van oneigenlijk gebruik van uw kant in verband met bonuskredieten en/of promoties aangeboden door ROCOLUC NV, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor naar eigen goeddunken de gebruikersaccounts die voor dit doel werden aangemaakt en de transacties hiervoor onmiddellijk te blokkeren; U bent als enige verantwoordelijk voor wat betreft de inschrijving, de betaling en boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die u verschuldigd zou zijn aan elke betrokken overheid ingeval u winsten realiseert; Met deze overeenkomst verlenen wij u de toestemming de Website, de Dienst en de Software te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst, onder voorbehoud van regelmatige aanpassingen. Door gebruik te maken van de Website, de Dienst en/of de Software geeft u aan dat u akkoord gaat met de regels en instructies in deze overeenkomst; U bent als enige verantwoordelijk voor elk telecommunicatienetwerk of internetdienst en elke andere vergunning of toestemming in verband met uw gebruik van de Dienst en de Software; Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op de strikte naleving van de vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens. De bewaring, het gebruik en het overdragen van de Inloggegevens gebeuren onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Meer in het bijzonder wordt de gebruiker gewaarschuwd voor de inherente onveiligheid van het gebruik van de functie van automatische opslag van de Inloggegevens die zijn informaticasysteem kan bieden, en de gebruiker verklaart de volledige verantwoordelijkheid te dragen van het gebruik en de eventuele gevolgen van een dergelijke functie. - Elk gebruik van de Inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door of met toestemming van de gebruiker. - ROCOLUC NV kan bijgevolg in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gevolgen voor de gebruiker ten gevolge van onwettig, frauduleus of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens en toegang tot de Website door een derde die niet de uitdrukkelijke toestemming heeft van de gebruiker. De gebruiker blijft bijgevolg als enige verantwoordelijk indien hij geen toegang heeft tot zijn account in geval hij zijn Inloggegevens is vergeten (waarvoor herstelprocedures bestaan). - Elk onrechtmatig gebruik van de Inloggegevens van de gebruiker moet zo snel mogelijk worden gemeld aan ROCOLUC NV zodat zij, na registratie van het verzet van de gebruiker, het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. Zoals hierboven aangegeven, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam voor de toegang tot zijn gebruikersaccount. Om de veiligheid van het wachtwoord te optimaliseren, stelt ROCOLUC NV al haar klanten voor een wachtwoord te kiezen dat bestaat uit letters en cijfers en hierbij hoofdletters en kleine letters te vermengen, en het wachtwoord en de gebruikersnaam voor zijn gebruikersaccount aan niemand door te geven. ROCOLUC

12 NV beveelt eveneens aan het wachtwoord op een veilige plaats, beschermd voor iedereen behalve de gebruiker, te bewaren Naast hetgeen hierboven reeds werd vermeld, sluit ROCOLUC NV de definitieve spelersaccount onmiddellijk af indien volgende gevallen zich zouden voordoen (niet-limitatieve lijst):

13 - De Speler wordt uitgesloten van Spelen in toepassing van de geldende reglementering; - De Speler heeft de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet nageleefd of heeft zich schuldig gemaakt aan fraude, hij wordt verdacht van onrechtmatige activiteiten, piraterij of poging tot onrechtmatig gebruik van de Website, van de Software en/of de Serversoftware. De speler heeft de Spel- en/of toernooiregels, continu te raadplegen op de Website, niet gerespecteerd, met name in geval van conflict tussen spelers, fraude (bijv: chip dumping), gebruikmaking van geautomatiseerde software, enz. - In de hypothese dat ROCOLUC NV van mening is dat een Speler zich heeft ingelaten of getracht heeft zich in te laten met een frauduleuze, illegale, oneerlijke of oneigenlijke activiteit door de Diensten toegankelijk op de Website te gebruiken, met inbegrip van maar niet uitsluitend, door zich in te laten met eender welke activiteit beschreven in artikel of iedere andere spelmanipulatie, of door een frauduleuze betaling te verrichten, met inbegrip van maar niet uitsluitend, door een gestolen kredietkaart te gebruiken of door zich schuldig te maken aan het witwassen van geld, is ROCOLUC NV gerechtigd elke actie te ondernemen die zij geschikt acht, met inbegrip van maar niet uitsluitend, overeenkomstig de toepasselijke reglementering, om: (a) de toegang van de gebruiker tot de Dienst onmiddellijk te blokkeren (de account heeft het statuut van gedeactiveerd account); (b) De gebruikersaccount bij ROCOLUC NV af te sluiten; (c) Beslag te leggen op alle geldbedragen op de account van de Speler; (d) Deze informatie (met inbegrip van de identiteit van de Gebruiker) bekend te maken aan de financiële instellingen, aan de bevoegde instanties en/of elke persoon of eenheid die de juridische bevoegdheid heeft om deze informatie te verkrijgen; en/of (e) Elke rechtsvordering in te stellen tegen een gebruiker. 5. ONZE VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN 5.1. ROCOLUC NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die over alle benodigde licenties en administratieve vergunningen beschikt en volledig wordt beheerst door Belgisch recht, heeft als doel om op Internet met behulp van Software een virtuele hal voor kansspelen klasse II uit te baten; 5.2. ROCOLUC NV verbindt zich alle gelden gewonnen door de gebruiker uit te betalen overeenkomstig de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn vastgesteld; 5.3. ROCOLUC NV is niet verantwoordelijk voor toegang tot de account van de gebruiker door derden en is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van het verkeerd gebruik van het wachtwoord van de gebruiker door derden, noch voor ongeoorloofde toegang tot een gebruikersaccount en / of voor enige transactie waarbij de naam en het wachtwoord van de gebruiker correct worden ingevoerd; 5.4. ROCOLUC NV is niet verantwoordelijk als de gebruiker zijn wachtwoord vergeet of verliest. ROCOLUC NV is niet verplicht de wachtwoorden en accountnamen van de gebruiker te onthouden ROCOLUC NV gebruikt de meest recente privé/openbare versleutelingsmethoden om het wachtwoord en de gebruikersnaam te beschermen die door de gebruiker worden gebruikt, met als doel tegenover derden de toegang tot de Diensten en / of software te beveiligen tijdens de verzending via Internet; 5.6. ROCOLUC NV garandeert aan de gebruiker dat de Kansspelensoftware volledige willekeurige en rechtvaardige kansen biedt door het gebruik van de Software Kansnummergenerator (RNG: Random Number Generator) die de kansen bepaalt en aangesloten is op de Diensten; 5.7. ROCOLUC NV kan te allen tijde een positief saldo aftrekken dat overeenkomt met wat de gebruiker aan haar is verschuldigd; 5.8. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor weddenschappen te beperken, evenals het inzetten of andere soorten weddenschappen uitgevoerd door de gebruiker of via zijn account;

14 5.9. ROCOLUC NV is niet verplicht een klacht van welke aard ook van een gebruiker over een andere gebruiker te onderzoeken of daarop te reageren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden van deze Overeenkomst. ROCOLUC NV kan naar eigen goeddunken beslissen om actie te ondernemen tegen personen die verdacht worden van onwettige activiteiten of schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst; ROCOLUC NV is niet verplicht te controleren of gebruikers de Diensten en / of de Software gebruiken in overeenstemming met de bijgewerkte regels van deze Overeenkomst. 6. BONUS 6.1. ROCOLUC NV heeft slechts een regel voor de bonussen: "U kunt alleen opnemen wat u met de bonussen heeft verdiend." 6.2. Alle aangeboden bonussen, reclames en / of speciale aanbiedingen op de account van de gebruiker, moeten worden gebruikt volgens de toegewezen regels. ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor te allen tijde bonussen, reclames of speciale aanbiedingen in te trekken ROCOLUC NV biedt tal van bonussen, zodat u kunt spelen zonder voorafgaande storting. ROCOLUC NV wijst er echter op dat u uitsluitend het recht heeft om bedragen van deze bonussen op te nemen nadat u minimaal 30 op uw account heeft gestort Van het door de speler op zijn spelersaccount gestorte geld wordt met bonussen gespeeld. 7. BONUS MISBRUIK 7.1. Volgens ROCOLUC NV is er sprake van misbruik van bonussen als een klant misbruik maakt van de bonussen die aangeboden worden als eerste storting, of die zijn aangeboden als regelmatige reclame in de vorm van stortingen (10% - 100% bonus) die door de klant worden opgenomen om uitsluitend te kunnen spelen met de fiches aangeboden door ROCOLUC NV, en als dit zich herhaaldelijk voordoet. Een gebruiker kan zijn reclameprijzen uitsluitend gebruiken als zijn laatste financiële transactie een storting is. Vanaf het moment dat een gebruiker geld opneemt van zijn account, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor om het gebruik van bonussen en andere reclameprijzen te blokkeren. ROCOLUC NV wijst erop dat aflossing geen storting is Herhaald misbruik van reclame aangeboden door ROCOLUC NV voor stortingen (dit betreft maar blijft niet beperkt tot reclame van onze partners bij betalingen, tot onze certificaten en/of prijscertificaten), uitsluitend door een minimum hoeveelheid te storten om te kunnen spelen met de bonussen, kan ertoe leiden dat ROCOLUC NV naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid van beroep de gebruiker kwalificeert als "bonusmisbruiker" of de gebruikersaccount blokkeert en / of beëindigt, evenals alle daaraan gekoppelde transacties Het gebruik van het certificaat zonder voorafgaande storting, waarmee nooit inkomsten kunnen worden behaald, wordt niet beschouwd als bonusmisbruik Zodra ROCOLUC NV een gebruiker tot bonusmisbruiker heeft verklaard, kan deze geen gebruik meer maken van reclamebonussen ROCOLUC NV behoudt zich volledig en naar eigen goeddunken het recht voor om een gebruiker te classificeren als bonusmisbruiker. 8. TRANSACTIES

15 8.1 Verantwoordelijkheid - Elke Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn account en voor het betalen van bedragen die hij aan ROCOLUC NV verschuldigd is. Hij is uitdrukkelijk gehouden geen bezwaar te maken of zijn bank om welke reden ook opdracht te geven betalingen te annuleren die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debetkaart. Met andere woorden, in geval van geschil kan de gebruiker niet weigeren verschuldigde bedragen te betalen of uitgevoerde betalingen in te trekken en hij dient tevens ROCOLUC NV voldoende te compenseren als ROCOLUC NV in verband met betalingen van de gebruiker, verliezen zou leiden. ROCOLUC NV kan naar eigen goeddunken de Diensten blokkeren of betalingen stoppen aan bepaalde gebruikers die met bepaalde debetkaarten betalen. - ROCOLUC NV kan aan de gebruiker details over zijn bankrekening vragen. - Aan de gebruiker is meegedeeld dat hij nooit betaalmiddelen van derden mag gebruiken. 8.2 Controle - ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor op basis van de informatie die door genoemde gebruiker wordt verstrekt op het moment van inschrijving, de solvabiliteit van de gebruiker te controleren via financiële instellingen en dienstverleners van betalingen door derden. - ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor gebruik te maken van elektronische betaalprocessors en/of financiële instellingen die de betalingen van de gebruiker beheren voor het gebruik van de Dienst. - Zolang bedoelde derden de algemene voorwaarden naleven, is de gebruiker verplicht zich te houden aan de voorwaarden van elektronische betaling door derden en/of door financiële instellingen. 8.3 Fraude - In geval van verdachte of frauduleuze betalingen, inclusief het gebruik van gestolen debetkaarten of andere frauduleuze activiteiten (stoppen van betaling), behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor om de account van de gebruiker te blokkeren, mogelijk reeds uitgevoerde betalingen te annuleren en de gelden terug te vorderen die ten onrechte zijn uitbetaald. - ROCOLUC NV behoudt zich voorts het recht voor bevoegde autoriteiten of entiteiten (inclusief financiële instellingen) op de hoogte te stellen van frauduleuze betalingen of verboden activiteiten en zich te wenden tot Incassobureaus om de verschuldigde bedragen terug te vorderen. - ROCOLUC NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van debetkaarten en gestolen debetkaarten, los van het feit of de diefstal is gemeld door de kaarteigenaar. - Als ROCOLUC NV vermoedt dat een gebruiker niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal zij het ingezette geld zo spoedig mogelijk terugbetalen. Daarnaast zullen de eventuele gelden die de gebruiker heeft ontvangen, in beslag worden genomen totdat de gebruiker het onweerlegbare bewijs heeft geleverd dat hij wel de minimumleeftijd heeft om te spelen. 8.4 Rente De bedragen gestort op de account van de gebruiker zijn niet rentedragend. 8.5 Geld storten en opnemen - Stortingen op de Spelersaccount zijn uitsluitend bedoeld als inzet voor de Diensten die op de Website worden aangeboden. De Spelersaccount is geen bankrekening en mag niet als zodanig worden gebruikt. Anders worden door de Operator alle vereiste maatregelen getroffen en kan met name de account worden afgesloten. - Opnamevoorwaarden: Terugstorten van tegoeden is pas mogelijk na definitieve goedkeuring van de gebruikersaccount door ROCOLUC NV (artikel 3.5.2). Verzoeken om geld op te nemen worden onmiddellijk door de beheerdienst van ROCOLUC NV afgewezen als de accountnaam niet exact dezelfde is als de naam van de klant die ingeschreven en bewaard wordt in de registers van ROCOLUC NV. Een geldopname wordt alleen geaccepteerd als de volgende onderdelen reeds zijn goedgekeurd door onze Diensten:. nadat gecontroleerd is dat de speler bij ROCOLUC NV geen openstaande schulden heeft.. nadat gecontroleerd is dat het spel normaal en correct is gespeeld en dat geen programmafout of een menselijke fout heeft geleid tot bevoordeling van de gebruiker.

16 ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren. - Commissies en verwerkingstermijnen:. ROCOLUC NV houdt geen commissieloon of andere kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. Afhankelijk van de wijze van betaling kunnen echter door uw bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening worden gebracht. Als extra bankkosten aan u worden gefactureerd, is ROCOLUC NV daar niet voor aansprakelijk. Wij raden u aan van tevoren bij uw financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten.. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, worden stortingen met een debetkaart of andere betalingsmiddelen onmiddellijk uitgevoerd, onder voorbehoud van mogelijke technische problemen. Het duurt echter een aantal dagen (betalingstermijn) voordat u kunt beschikken over uw geld. Voordat u een verzoek tot terugbetaling indient, verzoeken wij u te controleren of u alle vereiste informatie heeft verstrekt om de betaling goed te keuren. 8.6 Opeenvolgende stortingen en opnames zonder te spelen ROCOLUC NV behoudt zich het recht voor 15% administratiekosten te berekenen op transacties (opnames en stortingen) die niet zijn bedoeld om deel te nemen aan de spelen die door ROCOLUC NV worden aangeboden. Bijvoorbeeld opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzet. 9. INTELLECTUELE EIGENDOM 9.1 Eigendom van onderscheidende tekens «Onderscheidende Tekens» betekenen samen (zonder dat deze opsomming limitatief is) handelsmerken, firmanamen, merken, handelsnamen, domein- of URL-namen, logo s, foto s, databases, geluid, video s, animaties, afbeeldingen, teksten etc. die op de Website worden gebruikt. ROCOLUC NV verleent aan de gebruiker geen licentie of recht in welke vorm ook op de Onderscheidende Tekens (anders dan het recht om deze te visualiseren op een computerscherm als de gebruiker op de Website surft), zij blijven exclusief eigendom van ROCOLUC NV of van derden die haar contractueel het recht hebben verleend om ze te gebruiken. 9.2 Ongeoorloofde reproductie - Ongeoorloofde reproductie van Onderscheidende Tekens vormt een inbreuk die beboet kan worden met civiele en / of strafrechtelijke sancties. -Alle software die op de Website wordt gebruikt, evenals op Websites waartoe zij toegang geeft, en teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de Website en Websites waartoe zij toegang geeft, worden beschermd door auteursrechten, ongeoorloofde reproductie vormt een inbreuk die beboet kan worden met civiele en / of strafrechtelijke sancties. 10. GEGEVENSBESCHERMING 10.1 Verzamelen en verwerken van gegevens Tijdens de inschrijving van de gebruiker op de Website, verstrekt de gebruiker zijn persoonlijke gegevens aan ROCOLUC NV. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan ROCOLUC NV verstrekt en verklaart dat de informatie verstrekt voor het openen van zijn persoonlijke account alle informatie bevat en volledig, waarheidsgetrouw en juist is. De verplichte gegevens op het inschrijvingsformulier moeten naar waarheid en correct door de gebruiker worden ingevuld. Ontbrekende antwoorden of antwoorden die door ROCOLUC NV als ongebruikelijk of onvolledig worden beschouwd, kunnen leiden tot weigering door ROCOLUC om het verzoek tot inschrijving bij de Diensten in overweging te nemen. De persoonlijke gegevens worden door ROCOLUC NV bewaard tot aan de beëindiging van de account van de gebruiker, behalve gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een overeenkomst vast te stellen, in dat geval kunnen de gegevens door ROCOLUC NV worden bewaard gedurende een langere periode. Overeenkomstig de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het

17 vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is ROCOLUC NV aansprakelijk voor de verwerking van de gegevens. Uitsluitend medewerkers en dienstverleners van ROCOLUC NV hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruikers, van wie het tot hun taak behoort de werking van de Website of het leveren van Diensten op te volgen, te onderhouden of up te daten. Ontvanger van de gegevens is ROCOLUC NV Adviesplicht en waarschuwing De Gebruiker onderschrijft dat hij door ROCOLUC NV in kennis is gesteld en is gewaarschuwd over de regels voor het gebruik van de Website en de Diensten. ROCOLUC adviseert de gebruiker zijn persoonlijke gegevens niet per of fax bekend te maken zonder uitdrukkelijk verzoek van ROCOLUC NV. Het is aan de gebruiker om eerst te controleren of dergelijke verzoeken afkomstig zijn van ROCOLUC NV Doel van de verwerking Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijn de gegevens van de gebruiker die door ROCOLUC NV zijn verzameld, afhankelijk van de keuzes gemaakt bij de inschrijving vooral bedoeld om ROCOLUC NV in staat te stellen Diensten aan de gebruiker beschikbaar te stellen of de gebruiker in staat te stellen deel te nemen aan de spelen en chatrooms op de Website en newsletters te versturen Gegevensoverdracht Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan ROCOLUC NV na het verkrijgen van de persoonlijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn contractuele partners ten behoeve van acquisitie en van met name commerciële acquisitie. Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in hun huidige versie, heeft de gebruiker het recht gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door ROCOLUC NV of haar commerciële partners van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden. Als het recht van verzet om die reden rechtstreeks tegen ROCOLUC NV wordt uitgeoefend door de gebruiker in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in 10.6 hieronder, is laatstgenoemde verplicht zijn verzet door te geven aan de contractuele partners aan wie hij mogelijk genoemde gegevens heeft doorgegeven. Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stemt ROCOLUC NV ermee in dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, ook de gegevens die doorgegeven zijn aan mogelijke commerciële partners, niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming om dit te doen Gegevensopslag De persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen op de speelservers van ROCOLUC NV. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

18 Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal ROCOLUC NV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven. De gegevens worden bewaard tot aan de beëindiging van de gebruikersaccount, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een overeenkomst vast te stellen, die door ROCOLUC NV kunnen worden bewaard gedurende een langere periode. De gebruiker verbindt zich juiste, volledige en oprechte gegevens te verstrekken. De gegevens kunnen voor de uitvoering van de Dienst worden meegedeeld aan Dienstverleners ROCOLUC NV Recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in hun huidige versie, heeft de gebruiker een recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Verzoeken om het recht op toegang en rectificatie uit te oefenen, kunnen schriftelijk worden ingediend en ondertekend door de aanvrager, ze dienen het adres te bevatten waar het antwoord naar toe wordt gestuurd, vergezeld te zijn van een identiteitsbewijs en per te worden gestuurd. De Klantendiensten zal binnen een termijn van maximaal een (1) maand na ontvangst reageren, mits het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle benodigde elementen bevat om te reageren op het verzoek, anders zal ROCOLUC NV u vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken. Wat betreft de persoonlijke gegevens die ingevuld zijn bij de invoering van het online inschrijvingsformulier, deze kunnen, zoals vermeld in punt 2 hiervoor, door de gebruiker alleen gewijzigd en bijgewerkt worden door te klikken op het tabblad «MIJN SPELERSACCOUNT» op de homepage van de Website. Overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, behoudt ROCOLUC NV zich het recht voor de persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker door te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te voldoen aan een gerechtelijk of administratief besluit Bijwerken van persoonlijke gegevens De gebruiker stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens, indien nodig, worden bijgewerkt. De gebruiker heeft te allen tijde via de rubriek «MIJN SPELERSACCOUNT» op de homepage van de Website toegang tot alle gegevens die door hem zijn verstrekt Veiligheid van persoonlijke gegevens Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn nr. 95/46 van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en overeenkomstig de Belgische wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stemt ROCOLUC NV ermee in dat zij gezien de aard van de gegevens en de risico s van verwerking, alle noodzakelijke en nuttige voorzorgmaatregelen zal treffen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen, met name om te voorkomen dat persoonlijke gegevens worden gewijzigd, vervormd of beschadigd en dat onbevoegde derden toegang tot de gegevens krijgen Hosting van de Website De host van de Website genoemd in de inleiding en de rubriek «WETTELIJKE BEPALINGEN» handelt in de hoedanigheid van dienstverlener van ROCOLUC NV en beschikt niet over het recht de persoonlijke gegevens van gebruikers waartoe hij mogelijk toegang heeft, te gebruiken, met uitzondering van technische hosting- en beheerdiensten van databases waar hij met ROCOLUC NV een overeenkomst voor heeft afgesloten. 11. AANSPRAKELIJKHEID 11.1 Beschikbaarheid van de Website en de Diensten ROCOLUC streeft ernaar dat de Website en Diensten 7 dagen in de week en 24 uur per dag beschikbaar zijn.

19 Het kan echter voorkomen dat de Website of Diensten onderbroken worden in het kader van onderhoud, upgraden en / of bijwerken van de hardware en software, noodreparaties aan de Website, of als gevolg van omstandigheden die vallen buiten de controle van ROCOLUC NV (bijvoorbeeld uitval van telecommunicatieapparatuur en verbindingen). ROCOLUC NV stemt ermee in alle redelijke maatregelen te treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De gebruiker bevestigt en accepteert dat ROCOLUC NV niet aansprakelijk is voor eventuele niet beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Website of de Diensten Aansprakelijkheid van ROCOLUC ROCOLUC NV stemt ermee in binnen het kader van verplichting van middelen, de Diensten als toegewijde professional te leveren ROCOLUC NV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of onvoorziene schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gemiste kansen, kosten voor het verkrijgen van vervangende Diensten of technologieën ROCOLUC NV is in geen geval maar niet beperkt tot, aansprakelijk voor: - overdracht en / of ontvangst van gegevens en / of informatie op Internet; - storing op het Internet waardoor het goede verloop en / of de werking van de spelen aangeboden op de Website gestoord wordt; - storing van de ontvangstapparatuur of de communicatielijnen; - routingproblemen; - gevolgen van een virus of bug, van anomalie of technisch falen; - schade aan de computer van de gebruiker; - technische, hardware- of softwarestoringen van welke aard ook, waardoor niet of beperkt tot het niet kunnen deelnemen aan een van de Spelen aangeboden op de Website of beschadiging aan het computersysteem van de gebruiker Overmacht ROCOLUC NV kan in geval van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld, noch in geval van enige andere gebeurtenis buiten haar macht die de levering van Diensten belemmert op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van de algemene voorwaarden Verbinding Verbinding met de Website en deelname van de gebruikers aan de spelen aangeboden op de Website behoort tot hun volledige verantwoordelijkheid. Het behoort aan iedere gebruiker om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en / of software op zijn computer te beschermen tegen eventuele gevaren (virus, spam, Trojaans paard, bugs, etc.). ROCOLUC NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen met of de onmogelijkheid van verbinding met het Internet Verwijdering, wijziging, opschorting ROCOLUC NV kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden ook buiten haar controle een of meer van de spelen of Diensten moeten worden gewijzigd, opgeschort of verwijderd. Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Website kan resulteren in het bijwerken van de Website en / of tot tijdelijke niet beschikbaarheid van de Website, ROCOLUC NV kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor kan worden gesteld. ROCOLUC NV behoudt zich te allen tijde het recht voor een of meerdere op de Website aangeboden spelen of Diensten te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij een reden of motief hoeft te geven. In dat geval kan ROCOLUC NV niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de gebruikers geen aanspraak maken of schadevergoeding Hyperlinks ROCOLUC NV kan op de Website eenvoudige links bieden naar andere Website van derden.

20 In dergelijke gevallen worden de links enkel uit beleefdheid aangeboden. Omdat ROCOLUC NV niet in staat is de inhoud van de Websites van derden te controleren, vindt toegang tot deze Websites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en op eigen risico. ROCOLUC NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de Websites van derden. De gebruiker onderschrijft dat ROCOLUC NV niet aansprakelijk is voor verlies of schade veroorzaakt door toegang of browsen op de Websites van derden. ROCOLUC NV verbindt zich als toegewijde professional geen hyperlinks te bieden naar Websites of naar de inhoud van Websites die redelijkerwijze als onwettig kunnen worden beschouwd. ROCOLUC NV kan echter na het tot stand brengen van een link niet de ontwikkeling van de inhoud van de Website van derden controleren. ROCOLUC NV stemt in met verwijdering van de Website van derden waarvan de onrechtmatige aard op enigerlei wijze onder haar aandacht is gebracht, met name via een eenvoudige klacht in een Derden ROCOLUC NV kan aan gebruikers toegang bieden tot de Websites van derden of tot deelname aan trouwe klantprogramma s, marketing of andere activiteiten die op een Website plaatsvinden of in een programma van derden. In dat geval is ROCOLUC NV niet aansprakelijk voor de activiteiten van derden en moedigt zij de gebruikers aan de voorwaarden te lezen die aangeboden worden op de Websites van derden. Websites bezocht door de gebruiker of reclame op deze Websites kunnen «cookies» bevatten. Deze worden beheerd door derden, ze zijn onafhankelijk van ROCOLUC NV en opereren volledig onder de verantwoordelijkheid van derden, waarbij wordt opgemerkt dat ROCOLUC NV geen toegang heeft tot de gegevens die mogelijk zijn verkregen met behulp van deze «cookies». 12. HARDWARE EN SOFTWARE VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE Om verbinding te krijgen tot de Website moet de gebruiker controleren of hij beschikt over de benodigde hard- en software, evenals over een internetverbinding die compatibel is met de leveringsvoorwaarden van de Diensten. In dit verband adviseert ROCOLUC NV om gebruik te maken van Acrobatt Flash Player en van de volgende onderdelen: Hardware en besturingssysteem: Windows XP en hoger MacIntosh: Mac OS X en hoger Browser: IE 6 en hoger met geactiveerd Javascript Firefox 1.0 en hoger met geactiveerd Javascript Soort verbinding: minimaal ADSL 512. Als de gebruiker niet beschikt over deze minimale configuratie loopt hij het risico dat hij geen gebruik kan maken van de online Diensten van ROCOLUC NV. 13. GEEN GARANTIE ROCOLUC NV BIEDT DE DIENST EN SOFTWARE «IN GOEDE STAAT» AAN, ZONDER GARANTIE, VERZEKERING, VERPLICHTING OF VERKLARING, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. ROCOLUC SLUIT HIERBIJ ALLE VOORWAARDEN EN / OF STILZWIJGENDE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, VERKOOPVOORWAARDEN, EN / OF INZAKE DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID EN AANPASSING VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, VOLLEDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE DIENST EN DE SOFTWARE WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENST, DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK U VOLLEDIG TEVREDEN STELLEN, DAT DEZE VOLLEDIG VEILIG EN FOUTLOOS IS, DAT HET REGELMATIG WORDT BIJGEWERKT, DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE REGELMATIG WORDEN GECORRIGEERD, DAT HET ONONDERBROKEN WORDT AANGEBODEN, DAT DE DIENST OF DE SOFTWARE GEEN VIRUS EN / OF BUG BEVATTEN OF DAT HET CONTINU IN WERKING IS, DAT HET CONFORM IS, DAT HET MATERIAAL

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n C O V I F I L. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n C O V I F I L. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n C O V I F I L WAARSCHUWING COVIFIL biedt u op de website www.magicwins.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. COVIFIL

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN 6 november 2015 Pagina 1 van 5 1. Definities Onder de hieronder aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België

Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Actievoorwaarden Texaco Nederland / België Ga naar de Nederlandse voorwaarden Ga naar de Belgische voorwaarden Actievoorwaarden ebooks en audiobooks cadeau Nederland Artikel 1. Algemeen De actievoorwaarden

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De vennootschap KELLOGG S, ingeschreven in het handelsregister van Zaventem onder het nummer 16078708 met hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN WHIRLPOOL NEDERLAND Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en regelen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015)

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van het Radboudumc te Nijmegen die gelden voor mijnradboud. Wij raden u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 1. Subsidiabiliteit. Deze 2015 Ruby Bonus promotie (hierna "promotie") is een promotie ontworpen om de distributeurs van It Works Marketing, Inc. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Deelname. Artikel 4 Toestemming commerciële uitingen

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Deelname. Artikel 4 Toestemming commerciële uitingen Artikel 1 Definities 1.1 Jiggy heeft een gratis internet-spaarprogramma ontwikkeld waarmee leden van Jiggy een spaartegoed kunnen opbouwen. 1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen

Nadere informatie

Basisverzekering De met Eno Zorgverzekeraar N.V. gesloten of te sluiten Salland Basisverzekering, die een zorgverzekering is.

Basisverzekering De met Eno Zorgverzekeraar N.V. gesloten of te sluiten Salland Basisverzekering, die een zorgverzekering is. Gebruikersvoorwaarden Mijn Salland 1 Begripsbepalingen In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende verzekering De met Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. gesloten of te sluiten overeenkomst

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN Artikel 1 Definities 1.1. Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. 1.2. Actiegebied: territorium

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS Inhoudsopgave: 1. Huisregels van Sportshowroom.nl pag. 2 2. Registratie van een account pag. 2 3. Plichten van bezoekers pag. 2 4. Spelregels en kwaliteitseisen pag. 3

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie:

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: ACTIEVOORWAARDEN ValkBonus 5 cadeau Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie ValkBonus 5 korting

Nadere informatie