Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus AC Eindhoven Tel: (040) Fax: (040)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant."

Transcriptie

1 20 09 Jaarverslag 2

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie 5 Bestuur en bedrijfsvoering 6 Stichtingsraad en programmabeleid 8 Campagne 11 Financiën 12 Toelichting op balans en exploitatierekening Accountantsverklaring 16 Reclame 18 Van de Ondernemingsraad 19 Van de Redactieraad 20 Afscheid Willy Bollen 21 Luistercijfers 22 Kijkcijfers 24 Internet 26 Campagne 28 Personele bezetting 30 Het nieuws van Samenstelling bestuur en Stichtingsraad 36 Jaarverslag

3 4

4 VOORWOORD DIRECTIE Het gaat niet goed met de regionale pers. Zowel de dagbladen als de regionale omroepen hebben moeite om hun publiek vast te houden en om hun draai te vinden in het snel veranderende digitale informatietijdperk. Dat is de, op zich niet verrassende, conclusie van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers, de commissie-brinkman, twee jaar geleden door de minister van OC&W ingesteld om de mediasituatie in ons land te onderzoeken. In zijn in de zomer van 2009 uitgebrachte eindrapport adviseert de commissie de overheid om de dagbladsector te helpen bij een grondige sanering van zijn grafische tak en een herstructurering van distributie. Daarnaast, en dat is speciaal voor de omroep van belang, bepleit de commissie-brinkman een verruiming van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de dagbladen, opiniebladen en nieuwsbladen aan de ene kant en de publieke omroep aan de andere, vooral bij de ontwikkeling van online diensten. Verregaande samenwerking tussen uitgevers en omroepen in een convergerend medialandschap zal naar het oordeel van de commissie-brinkman de kwaliteit van het informatieaanbod en de vitaliteit van de mediasector ten goede komen. Nieuwe en al bestaande online initiatieven kunnen bij die samenwerking aansluiten. Heel concreet zou die samenwerking op provinciale schaal plaats moeten vinden in op te richten regionale mediacentra. In zulke centra kunnen publieke en private, regionale en lokale media innovatief hun krachten bundelen om de berichtgeving over hun regio op peil te houden en liever nog te verbeteren. De adviezen van de commissie-brinkman, die in het najaar van 2009 door regering en parlement met grote eensgezindheid zijn overgenomen, sluiten aan bij ideeën die binnen Omroep Brabant en ook in andere delen van de Brabantse mediawereld al langer leven. Omroep Brabant wil het jaar 2010 dan ook gebruiken om in overleg met alle in aanmerking komende en bereidwillige collega-media in Brabant de optie van een regionaal mediacentrum nader te verkennen en uit te werken. Het is daarbij van belang dat de regionale media, die momenteel allemaal op een of andere manier in hun kwaliteit en/of zelfs voortbestaan worden bedreigd, de ruimte krijgen om out of the box te denken en nieuwe (samenwerkings)modellen te ontwikkelen waarmee de toekomst van de onafhankelijke, professionele regionale nieuwsvoorziening aan de Brabantse burger kan worden veiliggesteld. Daarbij is de opstelling van zowel de landelijke als de provinciale overheid van groot belang. De eerste moet niet door een rigide toepassing van achterhaalde wettelijke regels nieuwe initiatieven bij voorbaat frustreren. De tweede moet de omroep de financiële ruimte blijven gunnen om als een volwaardige, professionele partner een overleg over samenwerking tot een succesvol einde te kunnen brengen, richting een veelbelovend nieuw begin. Drs. G. Bielderman, Directeur NIEUWE FOTO!! Jaarverslag

5 BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING Prof. ir. W. Dik, Voorzitter bestuur Stichting Regionale Omroep Brabant Omroep Brabant heeft een goed 2009 achter de rug. Televisie heeft zich, na een paar seizoenen van dalende kijkcijfers, hersteld. Radio handhaafde zich te midden van de best beluisterde stations van Brabant en internet ontwikkelde zich voorspoedig. Financieel en qua reclameomzet is de omroep het economisch moeilijke jaar relatief goed doorgekomen. Met allerlei relevante partners in de provincie om te beginnen met de Provincie zelf, maar ook met bijvoorbeeld PSV, de Efteling, de Brabantse ROC s, de Beekse Bergen, diverse festivals en andere evenementen zijn samenwerkingsrelaties aangegaan of versterkt. Dit alles betekent dat Omroep Brabant vanuit een krachtige positie van de uitdagingen van 2010 (en de jaren daarna) tegemoet kan treden. En dat is positief, want er staan het publieke regionale mediabedrijf forse uitdagingen te wachten. De reclamemarkt zal in 2010 hopelijk tekenen van herstel gaan vertonen maar zal ongetwijfeld nog geruime tijd labiel blijven. Vast staat dat de overheid een groot aantal bezuinigingen zal uitvaardigen en het is niet zeker of de regionale publieke omroep daarbij op termijn helemaal buiten schot zal blijven. Het valt te hopen en het zou, gezien de zuinige en efficiënte wijze waarop de regionale omroep zijn publieke taak vervult, ook moeten maar zekerheid is er niet. Hetgeen betekent dat de omroep zijn organisatie zo multimediaal, slank en flexibel mogelijk moet laten, wil zij toekomstbestendig zijn en blijven. Toekomstbestendig zijn houdt tevens in dat Omroep Brabant in 2010 volop zal inzetten op internet en nieuwe media. Er is de afgelopen jaren een goede start gemaakt, maar de echte radicale ommezwaai van RTV bedrijf naar internet- en multimediabedrijf en van RTV station naar content leverancier (voor zoveel mogelijk - eigen en andermans platforms) moet nog plaatsvinden. Als dat nu niet gebeurt, dreigt de publieke regionale omroep qua snelheid, volledigheid van zijn berichtgeving, contact met het publiek en maatschappelijke relevantie achterop te raken bij de ontwikkelingen in de samenleving en in de rest van de mediawereld. Het motto eerst online heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de werkwijze en de inhoud van het werk van individuele journalisten en programmamakers, alsook voor de logistiek, de technische ondersteuning en de organisatie van het mediabedrijf. De strategische keuze is door het bestuur en het management reeds in 2009 gemaakt. De concrete uitwerking zal met ingang van 2010 op een weloverwogen manier worden gezorgd. 6

6 De rijksoverheid heeft op advies van de commissie-brinkman de deur open gezet voor samenwerking tussen de regionale omroep en de regionale dagbladen in nieuw te vormen regionale mediacentra. Dat is een uitdagende gedachte en een traject met allerlei nieuwe kansen die de komende tijd serieuze aandacht verdienen. Het bestuur van Omroep Brabant is in 2009 zes keer bijeen geweest in een reguliere vergadering. Daarnaast is er een aparte sessie gewijd aan de toekomststrategie van de omroep, waarin het hiervoor genoemde traject eerst online centraal is gesteld. Tevens heeft het bestuur meermalen zaken afgestemd met de Stichtingsraad en diverse geledingen van het omroepbedrijf, waaronder de ondernemingsraad. Het bestuur heeft afscheid genomen van Jan Weierink, die bereid was na het verstrijken van zijn laatste zittingstermijn nog geruime tijd aan te blijven tot een goede vervanger was gevonden. In dit geval in de persoon van Wilma Delissen. Als opvolger van Grace Boldewijn is Ruud Sondag in de tijdelijke rol van vicevoorzitter aangetreden. Hij is degene aan wie ik met ingang van 2010 de voorzittershamer heb overgedragen. Hein van Oorschot zal vanaf dat moment het bestuur completeren. Na negen jaar is voor mij het tijdstip gekomen om afscheid te nemen van Omroep Brabant. Ik doe dit, in de aangename wetenschap dat er een gezelschap van gemotiveerde en ervaren bestuurders aan het roer van de omroep zit; dat de omroep qua financiën en bedrijfsvoering een solide positie heeft; dat een zeer betrokken Stichtingsraad in een open dialoog met de hoofdredacteur het programmabeleid ontwikkelt; dat Omroep Brabant in een goede verstandhouding leeft met niet alleen de Provincie maar ook met talloze organisaties en ondernemingen in Brabant; en - het belangrijkste -, dat de regionale omroep onverminderd het vertrouwen en de aandacht geniet van de mensen voor wie hij zijn werk doet, de Brabanders. Als een van hen zal ik Omroep Brabant met onverminderde belangstelling blijven volgen. Prof. ir. W. Dik Voorzitter bestuur Stichting Regionale Omroep Brabant Jaarverslag

7 STICHTINGRAAD EN PROGRAMMABELEID Mw. M.G.S. Lelyveld-Voets, Voorzitter Stichtingsraad De Stichtingsraad van Omroep Brabant heeft in 2009 de door het rapport-rutten (Kracht in de regio, juni 2008) toegeworpen handschoen opgeraapt en zich bezonnen op haar eigen functioneren. Drie vragen zijn daarbij centraal gesteld: -Wat is de precieze rol van de Stichtingsraad, formeel en materieel? -Wie is de Stichtingsraad en wat is haar maatschappelijke verankering? -Hoe kan de raad haar taak optimaal vorm en inhoud geven? Een commissie, samengesteld uit enkele leden van de raad, heeft met hoofdredacteur Henk Lemckert en met steun van extern PON-adviseur Paul van Daal een antwoord op deze vragen geformuleerd. De Stichtingsraad heeft in zijn vergadering van 8 juni 2009 het advies van de commissie, vervat in de notitie Sparren of toetsen, integraal overgenomen en daarmee de volgende vaststellingen gedaan. Toetsingskader Ten aanzien van het wat? is de wettelijke taak duidelijk. Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep stelt het programmabeleid vast en toetst uitvoering ervan. Daarbij is het toetsingskader echter niet per definitie duidelijk. De criteria die Rutten in zijn eerdergenoemde rapport formuleert, daar waar hij spreekt over een kwalitatief hoogwaardige programmering, vormen een bruikbaar vertrekpunt. Hetzelfde geldt voor het eigen mission statement van Omroep Brabant en de uitgangspunten van het vigerend strategisch plan van de omroep. Om toch nog helderder te krijgen op grond waarvan het PBO het in een bepaald RTV jaar gevoerde redactionele beleid als meer of minder geslaagd kan kwalificeren zal de raad dit punt in zijn volgende zittingsjaar (2010) nader bezien en bespreken. Over het wie? hoefde niet lang te worden gediscussieerd. De leden van de Stichtingsraad zijn ieder voor zich vertegenwoordigers van een relevant netwerk, waarvan de diverse sectornamen statutair globaal zijn vastgelegd via aanduidingen als: werkgevers, jongeren, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, lagere overheden. Zij worden op persoonlijke titel benoemd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 8

8 Nieuwe vergadercyclus Het hoe? heeft geleid tot een aantal door de raad vastgestelde verbeterpunten. Zo is afgesproken dat nieuwe raadsleden een uitvoeriger introductieprogramma krijgen dan tot dusver. Zittende (senior)leden zullen nieuwkomers gedurende enige tijd begeleiden. Tussen de (vier) officiële vergaderingen door zullen leden meer onderling contact zoeken. Van groot belang voor het hoe is de vaststelling van een aangepaste vergadercyclus. - Bijeenkomst 1, november: presentatie uitgangspunten/voornemens door de hoofdredactie. - Bijeenkomst 2, februari: de Stichtingsraad toetst het redactioneel beleidsplan en stelt het vast. - Bijeenkomst 3, juni: thematische bijeenkomst (verdiepende bijeenkomst over een actueel omroepthema voor de raad, leden van de redactie en het bestuur). - Bijeenkomst 4, september: gezamenlijke terugblik en evaluatie. Met de uitvoering van bovenstaande verbeterpunten en met het nieuwe vergaderschema is in het najaar van 2009 begonnen. Aanpassing statuten De Stichtingsraad heeft in 2009 vier maal plenair vergaderd. Daarnaast hebben leden van de raad zich in commissieverband beziggehouden met de voorbereiding van de (her)benoeming van bestuursleden en leden van de Stichtingsraad zelf en met de hiervoor vermelde vernieuwing van de overlegstructuur. Voorzitter en secretaris zijn intensief betrokken geweest bij een actualisering van de uit 1997 stammende statuten van de Stichting Regionale Omroep Brabant. De veelal technische aanpassingen van de statuten zijn in de vergadering van 28 september bekrachtigd. Een kleine afvaardiging van de Stichtingsraad heeft deelgenomen aan een door ROOS georganiseerde themadag over de rol van het PBO in het omroepbeleid. Van de door ROOS opgestelde Handreiking PBO (juni 2009) heeft de raad met instemming kennisgenomen. Als gevolg van de introductie van een nieuwe vergadercyclus is in 2009 afgezien van de traditionele themadag. Deze zal in (juni) 2010 weer plaatsvinden. Vertrekkende leden De raad heeft in de loop van het verslagjaar afscheid genomen van de leden Joke Zwanikken-Leenders, Joke Hubert, Jan Wijnen en Jacques Uitterhoeve. In hun opvolging is inmiddels voorzien. In zijn vergadering van 9 november heeft de raad afscheid genomen van bestuursvoorzitter, en voormalig raadsvoorzitter, Wim Dik. Het voornaamste thema van de vergaderingen van het PBO is - vanzelfsprekend -, het redactionele beleid in al zijn facetten geweest. Samenvattend kan over het gevoerde beleid in 2009 het volgende worden opgemerkt: Jongere doelgroep Omroep Brabant Radio heeft zich voor de jaren 2009 t/m 2011 tot hoofddoel gesteld de bij de start van het seizoen 2008/2009 ingezette lijn, gericht op verjonging van het luisterpubliek, te continueren en daar waar nodig te versterken. In 2009 is mede op basis van gericht marktonderzoek het muziekbeleid nog verder toegespitst om de beoogde doelgroep (35-50 jaar) te bereiken. Het gevolg is dat Omroep Brabant Radio nu de hele dag door één herkenbaar geluid laat horen, slechts hier en daar bewust onderbroken door doelgroepprogrammering (Brabant Party, Op z n Brabants). De start van het nieuwe format van maandag tot en met vrijdag betekende automatisch dat er door de week minder ruimte kwam voor langer gesproken woord. Natuurlijk wil Omroep Brabant Radio ook in de toekomst de mogelijkheid houden voor een goed gesprek over de actualiteiten. Daarom is op de zaterdag een vast nieuws-achtergrondprogramma in het radioformat opgenomen (Alles mag op zaterdag). Er is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in opleiding en training van de vernieuwde presentatieploeg. Daardoor is de samenhang binnen de radioprogrammering versterkt. Jaarverslag

9 Ochtendnieuws een succes Brabant Nieuws op TV is in 2009 eindelijk echt volwassen geworden nu de kijkers doordeweeks vier keer per dag een nieuwe aflevering van Brabant Nieuws op TV kunnen zien. Met name de ontbijteditie scoort verheugend hoge kijkcijfers. In 2009 is inhoudelijk gezocht naar onderwerpkeuzes en presentatievormen die, naast de van oudsher nagestreefde moderne kwaliteitsjournalistiek, met name voor de nieuws-snackende, multitaskende jonge generatie meerwaarde hebben. Een generatie voor wie in de woorden van mediadeskundige Irene Costera Meijer nieuws een hoog levertraan-gehalte heeft: het moet, maar lekker is anders. Participatie, het verslag doen vanuit betrokkenheid in plaats van vanaf een professionele afstand is één van de mogelijkheden om de nieuwsinteresse bij de jeugd gaande te houden. In beginsel geldt hetzelfde voor de variaprogrammering op TV. De programma s moeten dicht bij de mensen staan, herkenbaar en laagdrempelig zijn met gepast Brabants chauvinisme, maar ook met genoeg lef. De variaprogrammering is vanaf begin 2009 bij stukjes en beetjes - een koerswijziging kost tijd vanwege de lange productietijden -, aangepast in de gewenste richting. Met het nieuwe lifestyle-programma Hot & Gespot werd op de zaterdagavond regelmatig de magische grens van kijkers overschreden. De dramaserie Wolfseinde scoorde goede cijfers en er was veel publiek en veel inhoudelijke lof voor de serie Oirschot-Uruzgan, waarin een aantal Brabantse militairen werden gevolgd voor en tijdens hun verblijf in Afghanistan. Het Audio Visuele-klimaat in de provincie Met de vertegenwoordigers van de Brabantse AVwereld, die verantwoordelijk zijn voor de opstelling van het manifest Avé Brabant (juni 2008) is afgesproken dat Omroep Brabant zich inspant om elk jaar een reguliere programmaserie te laten vervaardigen door een Brabantse AV-maker. Daarvoor is een extra fonds beschikbaar om te zorgen dat qua inhoud en/of vormgeving een kwaliteitsniveau kan worden bereikt dat de reguliere productie overstijgt. In de loop van 2009 is voor de eerste maal de inschrijving bij het documentairefonds geopend rond het thema liefde in Brabant. De resultaten zijn in 2010 te zien. Net als door zijn participatie in het expertisecentrum voor de AV-mediabranche wil Omroep Brabant op deze manier meewerken aan de totstandkoming van een beter audiovisueel klimaat in de provincie. Samenwerking met lokale publieke omroepen blijft eveneens een doel van Omroep Brabant. Met name met de lokale omroep in Eindhoven zijn op dit punt concrete resultaten geboekt in De inmiddels traditionele samenwerking met ROStv Zundert rondom het bloemencorso is weer prima verlopen en tijdens de carnaval is ook met tal van andere lokale omroepen samengewerkt in het kader van Optocht TV. Ten aanzien van internet hanteert Omroep Brabant een bewuste multi-channel strategie. Die komt er op neer dat de omroep meerdere internetkanalen inzet om zijn content te verspreiden. De regionale omroep wil zoveel mogelijk worden gezien. Via de eigen website, maar ook via populaire platforms als Flickr, Hyves, Twitter en YouTube. Dit vanuit de gedachte dat het ondoenlijk is om iedere Brabander naar de website van Omroep Brabant te lokken. Bovendien heeft elk platform zijn eigen publieksgroep en ook dat is interessant. Wie via één van bovengenoemde kanalen in aanraking komt met Omroep Brabant kan in de toekomst mogelijk ook een nieuwe kijker of luisteraar worden. In de loop van 2010 wil Omroep Brabant zich meer dan tot dusver op mobiele distributiekanalen voor zijn content gaan richten. De multi-channel aanpak geldt niet alleen voor internet. Omroep Brabant levert sinds medio 2009 bijvoorbeeld ook radiobulletins aan Royaal FM, vanuit dezelfde filosofie: op hoe meer plaatsen de publieke content kan worden gehoord, gezien of gevonden, des te beter. M.G.S. Lelyveld-Voets Voorzitter Stichtingsraad 10

10 CAMPAGNE Jaarverslag

11 STICHTING REGIONALE OMROEP BRABANT Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na verwerking resultaatbestemming) Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris en inrichting Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Deelnemingen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

12 Passiva Eigen vermogen Risicoreserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve algemeen Bestemmingsreserve specifiek Voorzieningen Voorziening reorganisatie Voorziening pensioenverplichting Voorziening jubileumuitkering Kortlopende schulden Crediteuren Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva Jaarverslag

13 STICHTING REGIONALE OMROEP BRABANT Geconsolideerde exploitatierekening over 2009 Realisatie Realisatie BATEN Subsidiebaten Basissubsidie (structureel) Overige subsidies (incidenteel) Totaal subsidiebaten Reclamebaten Overige baten Bijdragen van derden/sponsorbijdragen Barteringbaten Baten uit nevenactiviteiten Totaal overige baten Som der baten LASTEN Personele kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Subtotaal personele kosten

14 Realisatie Realisatie Overige bedrijfslasten Directe productielasten (programmalasten) PR en promotie Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) Huisvestingslasten Afschrijvingslasten op materiele vaste activa Algemene lasten Subtotaal overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Rentebaten en soortgelijke baten Rentelasten en soortgelijke lasten Financieel resultaat Groepsresultaat na belastingen Ten laste van de bestemmingsreserve algemeen Ten laste van de bestemmingsreserve specifiek Groepsresultaat na bestemmingsreserves Jaarverslag

15 TOELICHTING OP BALANS EN EXPLOITATIEREKENING Drs. F.P. Mannaerts, Penningmeester Stichting Regionale Omroep Brabant Het geconsolideerd operationeel resultaat over 2009 is uitgekomen op een bedrag van negatief. Na verrekening met de goedgekeurde algemene bestemmingsreserves 2009 (totaal ) en de specifieke bestemmingsreserves (totaal ) resteert een uiteindelijk positief groepsresultaat van Beleidsmatig is er gekoerst op een minimaal positief resultaat. Dat het resultaat toch behoorlijk positief is uitgevallen komt voornamelijk omdat er in verband met de onzekere economische situatie voorzichtig financieel beleid gevoerd is. Hierdoor zijn diverse plannen in 2009 uitgesteld en in een aantal gevallen niet geheel tot uitvoering gekomen. Voor het resultaat 2009 zijn via het beleidsplan reserves en voorzieningen nieuwe (incidentele) bestemmingen voorgesteld die de omroep helpen haar strategische doelen te realiseren. In 2009 zijn de reclameopbrengsten ten opzichte van vorig jaar fors lager uitgevallen. De economische crisis waar we in 2009 mee te maken hebben gehad is hier ongetwijfeld debet aan geweest. De indexatie van de basissubsidie, de ontvangen programmagebonden subsidies en stijging van de overige baten hebben er echter toe geleid dat de totale inkomsten van de omroep met een bedrag van bijna een miljoen euro zijn toegenomen. De bedrijfslasten zijn over de algehele linie minimaal toegenomen. Binnen de facilitaire lasten zien we een stijging van de kosten internet. Om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen als mediabedrijf wordt er op dit gebied veel geïnvesteerd. De stijging in de algemene lasten wordt veroorzaakt door een eenmalige vrijval van de btw claim ( ) in Door de afname van de reserves en voorzieningen is de solvabiliteit gedaald van 0,51 tot 0,46. Ook de liquiditeit is licht gedaald van 1,2 in 2008 naar 1,1 in Ondanks deze afname kunnen we onverminderd spreken over een gezonde solvabiliteitsen liquiditeitspositie. Financieel zien we de komende jaren, mede door de beschikbare reserves en voorzieningen, met vertrouwen tegemoet. Na 2012 zullen de voor de exploitatie beschikbare reserves echter (grotendeels) besteed zijn en kan de exploitatie meer onder druk komen te staan. Drs. F.P. Mannaerts Penningmeester Stichting Regionale Omroep Brabant 16

16 ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen geconsolideerde balans en eploitatierekening van Stichting Regionale Omroep Brabant te Eindhoven over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Regionale Omroep Brabant. Bij die jaarrekening hebben wij op 18 maart 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het Bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde balans en exploitatie-rekening 2009 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Regionale Omroep Brabant. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de geconsolideerde balans en exploitatierekening 2009 te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde balans en exploitatierekening op de juiste wijze is ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening. Oordeel Naar ons oordeel is de geconsolideerde balans en exploitatierekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de geconsolideerde balans en exploitatierekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige geconsolideerde jaarrekening, waarn deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 18 maart 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. s-hertogenbosch, 12 april 2010 Ernst & Young Accountants Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Jaarverslag

17 RECLAME De economische recessie, die eind 2008 al voelbaar was, is in 2009, wat betreft de reclameopbrengsten, nog meer voelbaar geworden. De totaal gerealiseerde reclameomzet in 2009 is met 15% gedaald ten opzichte van De daling in de regionale markt was groter dan die van de landelijke markt. De netto-opbrengsten van ons landelijke verkoop kantoor ORN zijn met 6% gedaald ten opzichte van 2008, terwijl dit voor de regionale markt 18% was. Voor de bovenregionale verkoop (verkoop van reclamezendtijd door andere regionale publieke omroepen voor Omroep Brabant) was de daling 24%. De daling was met name terug te vinden in de verkoop van reclame op TV. De regionale televisie heeft nog steeds last van de slechte positionering van de zender in het digitaal TV pakket. Dit probleem wordt steeds groter, daar steeds meer huishoudens digitale TV in huis krijgen. Bij Radio bleef de omzet vrijwel gelijk. De opbrengsten van Internet spelen, net als vorig jaar, nog geen grote rol van betekenis. De barter opbrengsten waren dit jaar ,-, terwijl er ,- was begroot. Binnen Omroep Brabant Reclame hebben we in 2009 afscheid genomen van één binnendienst medewerker en één accountmanager. Voor West-Brabant is een nieuwe accountmanager aangetrokken die zich zal gaan richten op New Business. De functie van binnendienst medewerker zal worden opgesplitst in een administratieve binnendienst medewerker en een commerciële medewerker die zich bezig zal houden met telefonische acquisitie en het maken van afspraken voor de accountmanagers. Na een training van alle medewerkers van de commerciële afdeling is, in februari 2009, het nieuwe CRM systeem Archie in gebruik genomen. Dit heeft in eerste instantie voor meer werkdruk gezorgd. Op langere termijn echter, kan er efficiënter en effectiever worden gewerkt. Er kan te allen tijde een up to date overzicht van de offerte portefeuille en diverse analyses worden uitgedraaid. Hierdoor kunnen we beter plannen, budgetteren en anticiperen op de toekomst. Door de crisis worden er hoge kortingen gegeven door dagbladen, RTV stations en internetsites. Het is een sterk concurrerende markt en partijen worden tegen elkaar uitgespeeld door de klant. De netto tarieven staan hierdoor onder druk. Omroep Brabant wil niet meegaan in deze neerwaartse spiraal. Omroep Brabant is een betrouwbare partner en streeft lange termijnrelaties na. Onze eigen productieafdeling TV8 Mediaprodukties heeft een goed jaar achter de rug met producties zoals: Brabant Battle, Komt een Aap bij de Dokter, verschillende live-uitzendingen voor o.a. Dorpen Derby en carnaval, alsmede diverse commercials voor bedrijven. In oktober 2009 zijn we van start gegaan met een verkoopproject met het internationale adviesbureau NRS Media. In samenwerking met deze organisatie kunnen wij potentiële Brabantse bedrijven niet alleen laten zien hoe zij zich kunnen onderscheiden van de concurrentie en een groter marktaandeel kunnen behalen, maar ook hoe zij meer kunnen halen uit hun investeringen in reclame, door middel van het ImpactPlus! Programma. Dit is een project van circa drie maanden. Er wordt een unieke aanbieding gedaan waardoor het project gericht is op 2010 en Hoofddoel is het aantrekken van New Business, met als doel omzetverhoging voor de toekomst. Mede door de inzet van het ImpactPlus! programma zijn de verwachtingen voor 2010 hoger dan de realisatie van Ondanks de economisch moeilijke tijd gaat de afdeling Omroep Brabant Reclame, 2010 dan ook met vertrouwen tegemoet. Monique de Ridder Commercieel manager 18

18 VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 2009 was een uitdagend jaar voor Omroep Brabant. Met het opschalen van één naar vier TV-nieuwsuitzendingen per dag hebben we de lat weer een stuk hoger gelegd. Ondanks de zorgen vooraf over werkdruk en te zware roosters kon al vrij snel de conclusie worden getrokken dat de extra uitzendingen een succes bleken. De kijkcijfers hadden een belangrijke impuls gekregen en met wat personele aanpassingen kon de TV-redactie de hogere werkdruk aan. Een andere uitdaging was de economische crisis. Hoewel de inkomsten van Omroep Brabant voor het grootste deel uit overheidssubsidie bestaan, zijn we ook afhankelijk van reclame-inkomsten. Door de crisis liep de reclameverkoop terug en moest de broekriem worden aangehaald. De ondernemingsraad (OR) heeft de bezuinigingskeuzes kritisch gevolgd. Terugkijkend kan worden gesteld dat de maatregelen zonder zichtbare gevolgen zijn gebleven voor onze programma s en internetcontent. Personele gevolgen voor het vaste personeel waren er niet, hoewel er wel minder werk was voor freelancers. De economische crisis zal ook dit jaar de reclameverkoop parten spelen, al trekt de markt weer wat aan. Omroep Brabant wil zich in 2010 gaan richten op het verder uitbouwen van onze internetactiviteiten. De OR juicht dit toe, want dit medium is al jaren sterk in opmars. De focus op internet zal meer en andere vaardigheden van de medewerkers gaan vereisen. De OR hecht er waarde aan dat de leiding van dit bedrijf als goede werkgever binnen de organisatie ruimte houdt voor medewerkers die deze nieuwe manier van werken niet volledig aankunnen. Zoals al in de media is verschenen onderzoekt Omroep Brabant samenwerking met andere mediabedrijven, in eerste instantie met uitgeverij Wegener. De OR volgt dit proces op de voet en waakt er voor dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor Omroep Brabant en haar medewerkers. Raoul Cartens Voorzitter ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) bleef waakzaam op de keuzes die Omroep Brabant maakte om kosten te besparen. De technische mogelijkheden voor kostenbesparingen, zoals het zelf archiveren van programmainhoud en het toepassen van nieuwe manieren van mobiel werken, werden steeds groter. Als keerzijde zag de OR dat deze extra werkzaamheden opnieuw leidde tot een verdere verhoging van de druk op het personeel. Jaarverslag

19 VAN DE REDACTIERAAD Soms heb je van die momenten, dan valt het achteraf gezien wel mee. Het jaar 2009 viel uiteindelijk ook wel mee. Aan het begin leek het echter anders uit te gaan pakken. Ook Omroep Brabant had te maken met de kredietcrisis. De hoofdredacteur hield rekening met een aantal bezuinigingsmogelijkheden. De scenario s werden uitgestippeld en we moesten maar hopen op het beste. Gelukkig konden we al in de loop van het jaar opgelucht ademhalen. Het viel allemaal wel mee. Redactioneel hebben we er nauwelijks iets van gemerkt was ook het jaar van de vinger aan de pols houden. De Redactieraad hield continue in de gaten hoe het liep met de nieuwe radioprogrammering, de dagjournaals op TV, de werkdruk van het multimediaal werken en andere lopende zaken. Ook daar valt het allemaal wel mee. Geen gekke dingen, het gaat gewoon z n gangetje. Oké, het kan altijd beter, maar dat is een mooi streven voor de toekomst, toch? En ook daar zullen we ons voor blijven inzetten. De gekozen leden van de Redactieraad hebben in 2009 de eerste stappen gezet om zichzelf zichtbaarder te maken binnen het bedrijf. Meer zichtbaar voor de achterban. Door kleine bijeenkomsten (met de benen op tafel) proberen we nog beter te voelen wat er leeft op de redacties en andere afdelingen. De eerste bijeenkomst was wat ons betreft een succes. Het heeft heel wat onderwerpen opgeleverd waar we verder mee kunnen. De input viel zelfs heel erg mee! In 2010 komt er daarom zeker een vervolg. Daarnaast is er ook geprobeerd een plenaire redactieraadvergadering te houden (met de hele redactie). Het hoofdonderwerp: wat wordt de journalistieke koers van Omroep Brabant en wat vinden we daar met z n allen van? Door de intensieve griepmaatregelen kon deze bijeenkomst helaas niet doorgaan in We wilden geen risico op besmetting lopen door grote groepen mensen bij elkaar in één ruimte te zetten. Toch nog een meevaller: bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is die vergadering inmiddels wel gehouden. Qua personele bezetting binnen de raad is er één verandering. Jesse van Kalmthout is namens de internetredactie in de Redactieraad verkozen. Hij vervangt Arianne de Jong die aan het einde van haar termijn van drie jaar zat. We weten nu al dat 2010 een druk jaar zal worden met veel belangrijke onderwerpen op de agenda. De Redactieraad heeft daarin een belangrijke taak om het gevoel en de mening van de redactie over te brengen op de beleidsmakers. Dat kan in de vorm van een klankbord, maar een stevige discussie behoort ook tot de mogelijkheden. Terug- en vooruitkijkend hopen we dat de Redactieraad volgend jaar weer de balans kan opmaken met een gevoel van het valt wel mee, het was een prettig jaar. Maarten Kortlever Secretaris Redactieraad 20

20 Afscheid Willy Bollen In het najaar van 2009 heeft Willy Bollen na een dienstverband van meer dan 33 jaar zijn loopbaan bij Omroep Brabant beëindigd. Hij begon in het oprichtingsjaar 1976 als controller bij de omroep, die toen zijn eerste studio opende in de voormalige Petrakerk in Eindhoven. In deze pionierstijd bestierde hij als controller niet alleen de administratie maar ook alle personele zaken en huishoudelijke aangelegenheden van de jonge organisatie. Toen Omroep Brabant, eind jaren negentig, een nieuwe RTV Studio liet neerzetten op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son, fungeerde Willy Bollen als bouwbegeleider namens de omroep. Hij werd na een organisatorische herindeling benoemd tot hoofd van het nieuw opgerichte facilitaire bedrijf. Hierin werden alle activiteiten van de omroep ondergebracht die te maken hadden met techniek, logistiek en systeembeheer. Deze functie heeft hij tot aan de VUT bekleed. Zijn afscheidsparty vond plaats in de lounge, in de nog onder zijn aansturing gerealiseerde aanbouw van het Mediacafé van Omroep Brabant. Willy Bollen tijdens zijn afscheidsparty Jaarverslag

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

p s v n.v. j a a r v e r s l a g

p s v n.v. j a a r v e r s l a g p s v n.v. j a a r v e r s l a g Kerncijfers (Bedragen in EUR x 1.000, tenzij anders vermeld) R E S U LTAT E N 2008-2009 Netto-omzet 51.854 73.208 Bedrijfslasten 57.600 53.431 Bedrijfsresultaat voor resultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie