Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus AC Eindhoven Tel: (040) Fax: (040)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant."

Transcriptie

1 20 09 Jaarverslag 2

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie 5 Bestuur en bedrijfsvoering 6 Stichtingsraad en programmabeleid 8 Campagne 11 Financiën 12 Toelichting op balans en exploitatierekening Accountantsverklaring 16 Reclame 18 Van de Ondernemingsraad 19 Van de Redactieraad 20 Afscheid Willy Bollen 21 Luistercijfers 22 Kijkcijfers 24 Internet 26 Campagne 28 Personele bezetting 30 Het nieuws van Samenstelling bestuur en Stichtingsraad 36 Jaarverslag

3 4

4 VOORWOORD DIRECTIE Het gaat niet goed met de regionale pers. Zowel de dagbladen als de regionale omroepen hebben moeite om hun publiek vast te houden en om hun draai te vinden in het snel veranderende digitale informatietijdperk. Dat is de, op zich niet verrassende, conclusie van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers, de commissie-brinkman, twee jaar geleden door de minister van OC&W ingesteld om de mediasituatie in ons land te onderzoeken. In zijn in de zomer van 2009 uitgebrachte eindrapport adviseert de commissie de overheid om de dagbladsector te helpen bij een grondige sanering van zijn grafische tak en een herstructurering van distributie. Daarnaast, en dat is speciaal voor de omroep van belang, bepleit de commissie-brinkman een verruiming van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de dagbladen, opiniebladen en nieuwsbladen aan de ene kant en de publieke omroep aan de andere, vooral bij de ontwikkeling van online diensten. Verregaande samenwerking tussen uitgevers en omroepen in een convergerend medialandschap zal naar het oordeel van de commissie-brinkman de kwaliteit van het informatieaanbod en de vitaliteit van de mediasector ten goede komen. Nieuwe en al bestaande online initiatieven kunnen bij die samenwerking aansluiten. Heel concreet zou die samenwerking op provinciale schaal plaats moeten vinden in op te richten regionale mediacentra. In zulke centra kunnen publieke en private, regionale en lokale media innovatief hun krachten bundelen om de berichtgeving over hun regio op peil te houden en liever nog te verbeteren. De adviezen van de commissie-brinkman, die in het najaar van 2009 door regering en parlement met grote eensgezindheid zijn overgenomen, sluiten aan bij ideeën die binnen Omroep Brabant en ook in andere delen van de Brabantse mediawereld al langer leven. Omroep Brabant wil het jaar 2010 dan ook gebruiken om in overleg met alle in aanmerking komende en bereidwillige collega-media in Brabant de optie van een regionaal mediacentrum nader te verkennen en uit te werken. Het is daarbij van belang dat de regionale media, die momenteel allemaal op een of andere manier in hun kwaliteit en/of zelfs voortbestaan worden bedreigd, de ruimte krijgen om out of the box te denken en nieuwe (samenwerkings)modellen te ontwikkelen waarmee de toekomst van de onafhankelijke, professionele regionale nieuwsvoorziening aan de Brabantse burger kan worden veiliggesteld. Daarbij is de opstelling van zowel de landelijke als de provinciale overheid van groot belang. De eerste moet niet door een rigide toepassing van achterhaalde wettelijke regels nieuwe initiatieven bij voorbaat frustreren. De tweede moet de omroep de financiële ruimte blijven gunnen om als een volwaardige, professionele partner een overleg over samenwerking tot een succesvol einde te kunnen brengen, richting een veelbelovend nieuw begin. Drs. G. Bielderman, Directeur NIEUWE FOTO!! Jaarverslag

5 BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING Prof. ir. W. Dik, Voorzitter bestuur Stichting Regionale Omroep Brabant Omroep Brabant heeft een goed 2009 achter de rug. Televisie heeft zich, na een paar seizoenen van dalende kijkcijfers, hersteld. Radio handhaafde zich te midden van de best beluisterde stations van Brabant en internet ontwikkelde zich voorspoedig. Financieel en qua reclameomzet is de omroep het economisch moeilijke jaar relatief goed doorgekomen. Met allerlei relevante partners in de provincie om te beginnen met de Provincie zelf, maar ook met bijvoorbeeld PSV, de Efteling, de Brabantse ROC s, de Beekse Bergen, diverse festivals en andere evenementen zijn samenwerkingsrelaties aangegaan of versterkt. Dit alles betekent dat Omroep Brabant vanuit een krachtige positie van de uitdagingen van 2010 (en de jaren daarna) tegemoet kan treden. En dat is positief, want er staan het publieke regionale mediabedrijf forse uitdagingen te wachten. De reclamemarkt zal in 2010 hopelijk tekenen van herstel gaan vertonen maar zal ongetwijfeld nog geruime tijd labiel blijven. Vast staat dat de overheid een groot aantal bezuinigingen zal uitvaardigen en het is niet zeker of de regionale publieke omroep daarbij op termijn helemaal buiten schot zal blijven. Het valt te hopen en het zou, gezien de zuinige en efficiënte wijze waarop de regionale omroep zijn publieke taak vervult, ook moeten maar zekerheid is er niet. Hetgeen betekent dat de omroep zijn organisatie zo multimediaal, slank en flexibel mogelijk moet laten, wil zij toekomstbestendig zijn en blijven. Toekomstbestendig zijn houdt tevens in dat Omroep Brabant in 2010 volop zal inzetten op internet en nieuwe media. Er is de afgelopen jaren een goede start gemaakt, maar de echte radicale ommezwaai van RTV bedrijf naar internet- en multimediabedrijf en van RTV station naar content leverancier (voor zoveel mogelijk - eigen en andermans platforms) moet nog plaatsvinden. Als dat nu niet gebeurt, dreigt de publieke regionale omroep qua snelheid, volledigheid van zijn berichtgeving, contact met het publiek en maatschappelijke relevantie achterop te raken bij de ontwikkelingen in de samenleving en in de rest van de mediawereld. Het motto eerst online heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de werkwijze en de inhoud van het werk van individuele journalisten en programmamakers, alsook voor de logistiek, de technische ondersteuning en de organisatie van het mediabedrijf. De strategische keuze is door het bestuur en het management reeds in 2009 gemaakt. De concrete uitwerking zal met ingang van 2010 op een weloverwogen manier worden gezorgd. 6

6 De rijksoverheid heeft op advies van de commissie-brinkman de deur open gezet voor samenwerking tussen de regionale omroep en de regionale dagbladen in nieuw te vormen regionale mediacentra. Dat is een uitdagende gedachte en een traject met allerlei nieuwe kansen die de komende tijd serieuze aandacht verdienen. Het bestuur van Omroep Brabant is in 2009 zes keer bijeen geweest in een reguliere vergadering. Daarnaast is er een aparte sessie gewijd aan de toekomststrategie van de omroep, waarin het hiervoor genoemde traject eerst online centraal is gesteld. Tevens heeft het bestuur meermalen zaken afgestemd met de Stichtingsraad en diverse geledingen van het omroepbedrijf, waaronder de ondernemingsraad. Het bestuur heeft afscheid genomen van Jan Weierink, die bereid was na het verstrijken van zijn laatste zittingstermijn nog geruime tijd aan te blijven tot een goede vervanger was gevonden. In dit geval in de persoon van Wilma Delissen. Als opvolger van Grace Boldewijn is Ruud Sondag in de tijdelijke rol van vicevoorzitter aangetreden. Hij is degene aan wie ik met ingang van 2010 de voorzittershamer heb overgedragen. Hein van Oorschot zal vanaf dat moment het bestuur completeren. Na negen jaar is voor mij het tijdstip gekomen om afscheid te nemen van Omroep Brabant. Ik doe dit, in de aangename wetenschap dat er een gezelschap van gemotiveerde en ervaren bestuurders aan het roer van de omroep zit; dat de omroep qua financiën en bedrijfsvoering een solide positie heeft; dat een zeer betrokken Stichtingsraad in een open dialoog met de hoofdredacteur het programmabeleid ontwikkelt; dat Omroep Brabant in een goede verstandhouding leeft met niet alleen de Provincie maar ook met talloze organisaties en ondernemingen in Brabant; en - het belangrijkste -, dat de regionale omroep onverminderd het vertrouwen en de aandacht geniet van de mensen voor wie hij zijn werk doet, de Brabanders. Als een van hen zal ik Omroep Brabant met onverminderde belangstelling blijven volgen. Prof. ir. W. Dik Voorzitter bestuur Stichting Regionale Omroep Brabant Jaarverslag

7 STICHTINGRAAD EN PROGRAMMABELEID Mw. M.G.S. Lelyveld-Voets, Voorzitter Stichtingsraad De Stichtingsraad van Omroep Brabant heeft in 2009 de door het rapport-rutten (Kracht in de regio, juni 2008) toegeworpen handschoen opgeraapt en zich bezonnen op haar eigen functioneren. Drie vragen zijn daarbij centraal gesteld: -Wat is de precieze rol van de Stichtingsraad, formeel en materieel? -Wie is de Stichtingsraad en wat is haar maatschappelijke verankering? -Hoe kan de raad haar taak optimaal vorm en inhoud geven? Een commissie, samengesteld uit enkele leden van de raad, heeft met hoofdredacteur Henk Lemckert en met steun van extern PON-adviseur Paul van Daal een antwoord op deze vragen geformuleerd. De Stichtingsraad heeft in zijn vergadering van 8 juni 2009 het advies van de commissie, vervat in de notitie Sparren of toetsen, integraal overgenomen en daarmee de volgende vaststellingen gedaan. Toetsingskader Ten aanzien van het wat? is de wettelijke taak duidelijk. Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep stelt het programmabeleid vast en toetst uitvoering ervan. Daarbij is het toetsingskader echter niet per definitie duidelijk. De criteria die Rutten in zijn eerdergenoemde rapport formuleert, daar waar hij spreekt over een kwalitatief hoogwaardige programmering, vormen een bruikbaar vertrekpunt. Hetzelfde geldt voor het eigen mission statement van Omroep Brabant en de uitgangspunten van het vigerend strategisch plan van de omroep. Om toch nog helderder te krijgen op grond waarvan het PBO het in een bepaald RTV jaar gevoerde redactionele beleid als meer of minder geslaagd kan kwalificeren zal de raad dit punt in zijn volgende zittingsjaar (2010) nader bezien en bespreken. Over het wie? hoefde niet lang te worden gediscussieerd. De leden van de Stichtingsraad zijn ieder voor zich vertegenwoordigers van een relevant netwerk, waarvan de diverse sectornamen statutair globaal zijn vastgelegd via aanduidingen als: werkgevers, jongeren, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, lagere overheden. Zij worden op persoonlijke titel benoemd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 8

8 Nieuwe vergadercyclus Het hoe? heeft geleid tot een aantal door de raad vastgestelde verbeterpunten. Zo is afgesproken dat nieuwe raadsleden een uitvoeriger introductieprogramma krijgen dan tot dusver. Zittende (senior)leden zullen nieuwkomers gedurende enige tijd begeleiden. Tussen de (vier) officiële vergaderingen door zullen leden meer onderling contact zoeken. Van groot belang voor het hoe is de vaststelling van een aangepaste vergadercyclus. - Bijeenkomst 1, november: presentatie uitgangspunten/voornemens door de hoofdredactie. - Bijeenkomst 2, februari: de Stichtingsraad toetst het redactioneel beleidsplan en stelt het vast. - Bijeenkomst 3, juni: thematische bijeenkomst (verdiepende bijeenkomst over een actueel omroepthema voor de raad, leden van de redactie en het bestuur). - Bijeenkomst 4, september: gezamenlijke terugblik en evaluatie. Met de uitvoering van bovenstaande verbeterpunten en met het nieuwe vergaderschema is in het najaar van 2009 begonnen. Aanpassing statuten De Stichtingsraad heeft in 2009 vier maal plenair vergaderd. Daarnaast hebben leden van de raad zich in commissieverband beziggehouden met de voorbereiding van de (her)benoeming van bestuursleden en leden van de Stichtingsraad zelf en met de hiervoor vermelde vernieuwing van de overlegstructuur. Voorzitter en secretaris zijn intensief betrokken geweest bij een actualisering van de uit 1997 stammende statuten van de Stichting Regionale Omroep Brabant. De veelal technische aanpassingen van de statuten zijn in de vergadering van 28 september bekrachtigd. Een kleine afvaardiging van de Stichtingsraad heeft deelgenomen aan een door ROOS georganiseerde themadag over de rol van het PBO in het omroepbeleid. Van de door ROOS opgestelde Handreiking PBO (juni 2009) heeft de raad met instemming kennisgenomen. Als gevolg van de introductie van een nieuwe vergadercyclus is in 2009 afgezien van de traditionele themadag. Deze zal in (juni) 2010 weer plaatsvinden. Vertrekkende leden De raad heeft in de loop van het verslagjaar afscheid genomen van de leden Joke Zwanikken-Leenders, Joke Hubert, Jan Wijnen en Jacques Uitterhoeve. In hun opvolging is inmiddels voorzien. In zijn vergadering van 9 november heeft de raad afscheid genomen van bestuursvoorzitter, en voormalig raadsvoorzitter, Wim Dik. Het voornaamste thema van de vergaderingen van het PBO is - vanzelfsprekend -, het redactionele beleid in al zijn facetten geweest. Samenvattend kan over het gevoerde beleid in 2009 het volgende worden opgemerkt: Jongere doelgroep Omroep Brabant Radio heeft zich voor de jaren 2009 t/m 2011 tot hoofddoel gesteld de bij de start van het seizoen 2008/2009 ingezette lijn, gericht op verjonging van het luisterpubliek, te continueren en daar waar nodig te versterken. In 2009 is mede op basis van gericht marktonderzoek het muziekbeleid nog verder toegespitst om de beoogde doelgroep (35-50 jaar) te bereiken. Het gevolg is dat Omroep Brabant Radio nu de hele dag door één herkenbaar geluid laat horen, slechts hier en daar bewust onderbroken door doelgroepprogrammering (Brabant Party, Op z n Brabants). De start van het nieuwe format van maandag tot en met vrijdag betekende automatisch dat er door de week minder ruimte kwam voor langer gesproken woord. Natuurlijk wil Omroep Brabant Radio ook in de toekomst de mogelijkheid houden voor een goed gesprek over de actualiteiten. Daarom is op de zaterdag een vast nieuws-achtergrondprogramma in het radioformat opgenomen (Alles mag op zaterdag). Er is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in opleiding en training van de vernieuwde presentatieploeg. Daardoor is de samenhang binnen de radioprogrammering versterkt. Jaarverslag

9 Ochtendnieuws een succes Brabant Nieuws op TV is in 2009 eindelijk echt volwassen geworden nu de kijkers doordeweeks vier keer per dag een nieuwe aflevering van Brabant Nieuws op TV kunnen zien. Met name de ontbijteditie scoort verheugend hoge kijkcijfers. In 2009 is inhoudelijk gezocht naar onderwerpkeuzes en presentatievormen die, naast de van oudsher nagestreefde moderne kwaliteitsjournalistiek, met name voor de nieuws-snackende, multitaskende jonge generatie meerwaarde hebben. Een generatie voor wie in de woorden van mediadeskundige Irene Costera Meijer nieuws een hoog levertraan-gehalte heeft: het moet, maar lekker is anders. Participatie, het verslag doen vanuit betrokkenheid in plaats van vanaf een professionele afstand is één van de mogelijkheden om de nieuwsinteresse bij de jeugd gaande te houden. In beginsel geldt hetzelfde voor de variaprogrammering op TV. De programma s moeten dicht bij de mensen staan, herkenbaar en laagdrempelig zijn met gepast Brabants chauvinisme, maar ook met genoeg lef. De variaprogrammering is vanaf begin 2009 bij stukjes en beetjes - een koerswijziging kost tijd vanwege de lange productietijden -, aangepast in de gewenste richting. Met het nieuwe lifestyle-programma Hot & Gespot werd op de zaterdagavond regelmatig de magische grens van kijkers overschreden. De dramaserie Wolfseinde scoorde goede cijfers en er was veel publiek en veel inhoudelijke lof voor de serie Oirschot-Uruzgan, waarin een aantal Brabantse militairen werden gevolgd voor en tijdens hun verblijf in Afghanistan. Het Audio Visuele-klimaat in de provincie Met de vertegenwoordigers van de Brabantse AVwereld, die verantwoordelijk zijn voor de opstelling van het manifest Avé Brabant (juni 2008) is afgesproken dat Omroep Brabant zich inspant om elk jaar een reguliere programmaserie te laten vervaardigen door een Brabantse AV-maker. Daarvoor is een extra fonds beschikbaar om te zorgen dat qua inhoud en/of vormgeving een kwaliteitsniveau kan worden bereikt dat de reguliere productie overstijgt. In de loop van 2009 is voor de eerste maal de inschrijving bij het documentairefonds geopend rond het thema liefde in Brabant. De resultaten zijn in 2010 te zien. Net als door zijn participatie in het expertisecentrum voor de AV-mediabranche wil Omroep Brabant op deze manier meewerken aan de totstandkoming van een beter audiovisueel klimaat in de provincie. Samenwerking met lokale publieke omroepen blijft eveneens een doel van Omroep Brabant. Met name met de lokale omroep in Eindhoven zijn op dit punt concrete resultaten geboekt in De inmiddels traditionele samenwerking met ROStv Zundert rondom het bloemencorso is weer prima verlopen en tijdens de carnaval is ook met tal van andere lokale omroepen samengewerkt in het kader van Optocht TV. Ten aanzien van internet hanteert Omroep Brabant een bewuste multi-channel strategie. Die komt er op neer dat de omroep meerdere internetkanalen inzet om zijn content te verspreiden. De regionale omroep wil zoveel mogelijk worden gezien. Via de eigen website, maar ook via populaire platforms als Flickr, Hyves, Twitter en YouTube. Dit vanuit de gedachte dat het ondoenlijk is om iedere Brabander naar de website van Omroep Brabant te lokken. Bovendien heeft elk platform zijn eigen publieksgroep en ook dat is interessant. Wie via één van bovengenoemde kanalen in aanraking komt met Omroep Brabant kan in de toekomst mogelijk ook een nieuwe kijker of luisteraar worden. In de loop van 2010 wil Omroep Brabant zich meer dan tot dusver op mobiele distributiekanalen voor zijn content gaan richten. De multi-channel aanpak geldt niet alleen voor internet. Omroep Brabant levert sinds medio 2009 bijvoorbeeld ook radiobulletins aan Royaal FM, vanuit dezelfde filosofie: op hoe meer plaatsen de publieke content kan worden gehoord, gezien of gevonden, des te beter. M.G.S. Lelyveld-Voets Voorzitter Stichtingsraad 10

10 CAMPAGNE Jaarverslag

11 STICHTING REGIONALE OMROEP BRABANT Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na verwerking resultaatbestemming) Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris en inrichting Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Deelnemingen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

12 Passiva Eigen vermogen Risicoreserve Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve algemeen Bestemmingsreserve specifiek Voorzieningen Voorziening reorganisatie Voorziening pensioenverplichting Voorziening jubileumuitkering Kortlopende schulden Crediteuren Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva Jaarverslag

13 STICHTING REGIONALE OMROEP BRABANT Geconsolideerde exploitatierekening over 2009 Realisatie Realisatie BATEN Subsidiebaten Basissubsidie (structureel) Overige subsidies (incidenteel) Totaal subsidiebaten Reclamebaten Overige baten Bijdragen van derden/sponsorbijdragen Barteringbaten Baten uit nevenactiviteiten Totaal overige baten Som der baten LASTEN Personele kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Subtotaal personele kosten

14 Realisatie Realisatie Overige bedrijfslasten Directe productielasten (programmalasten) PR en promotie Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) Huisvestingslasten Afschrijvingslasten op materiele vaste activa Algemene lasten Subtotaal overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Rentebaten en soortgelijke baten Rentelasten en soortgelijke lasten Financieel resultaat Groepsresultaat na belastingen Ten laste van de bestemmingsreserve algemeen Ten laste van de bestemmingsreserve specifiek Groepsresultaat na bestemmingsreserves Jaarverslag

15 TOELICHTING OP BALANS EN EXPLOITATIEREKENING Drs. F.P. Mannaerts, Penningmeester Stichting Regionale Omroep Brabant Het geconsolideerd operationeel resultaat over 2009 is uitgekomen op een bedrag van negatief. Na verrekening met de goedgekeurde algemene bestemmingsreserves 2009 (totaal ) en de specifieke bestemmingsreserves (totaal ) resteert een uiteindelijk positief groepsresultaat van Beleidsmatig is er gekoerst op een minimaal positief resultaat. Dat het resultaat toch behoorlijk positief is uitgevallen komt voornamelijk omdat er in verband met de onzekere economische situatie voorzichtig financieel beleid gevoerd is. Hierdoor zijn diverse plannen in 2009 uitgesteld en in een aantal gevallen niet geheel tot uitvoering gekomen. Voor het resultaat 2009 zijn via het beleidsplan reserves en voorzieningen nieuwe (incidentele) bestemmingen voorgesteld die de omroep helpen haar strategische doelen te realiseren. In 2009 zijn de reclameopbrengsten ten opzichte van vorig jaar fors lager uitgevallen. De economische crisis waar we in 2009 mee te maken hebben gehad is hier ongetwijfeld debet aan geweest. De indexatie van de basissubsidie, de ontvangen programmagebonden subsidies en stijging van de overige baten hebben er echter toe geleid dat de totale inkomsten van de omroep met een bedrag van bijna een miljoen euro zijn toegenomen. De bedrijfslasten zijn over de algehele linie minimaal toegenomen. Binnen de facilitaire lasten zien we een stijging van de kosten internet. Om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen als mediabedrijf wordt er op dit gebied veel geïnvesteerd. De stijging in de algemene lasten wordt veroorzaakt door een eenmalige vrijval van de btw claim ( ) in Door de afname van de reserves en voorzieningen is de solvabiliteit gedaald van 0,51 tot 0,46. Ook de liquiditeit is licht gedaald van 1,2 in 2008 naar 1,1 in Ondanks deze afname kunnen we onverminderd spreken over een gezonde solvabiliteitsen liquiditeitspositie. Financieel zien we de komende jaren, mede door de beschikbare reserves en voorzieningen, met vertrouwen tegemoet. Na 2012 zullen de voor de exploitatie beschikbare reserves echter (grotendeels) besteed zijn en kan de exploitatie meer onder druk komen te staan. Drs. F.P. Mannaerts Penningmeester Stichting Regionale Omroep Brabant 16

16 ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen geconsolideerde balans en eploitatierekening van Stichting Regionale Omroep Brabant te Eindhoven over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Regionale Omroep Brabant. Bij die jaarrekening hebben wij op 18 maart 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het Bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde balans en exploitatie-rekening 2009 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting Regionale Omroep Brabant. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de geconsolideerde balans en exploitatierekening 2009 te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde balans en exploitatierekening op de juiste wijze is ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening. Oordeel Naar ons oordeel is de geconsolideerde balans en exploitatierekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de geconsolideerde balans en exploitatierekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige geconsolideerde jaarrekening, waarn deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 18 maart 2010 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. s-hertogenbosch, 12 april 2010 Ernst & Young Accountants Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Jaarverslag

17 RECLAME De economische recessie, die eind 2008 al voelbaar was, is in 2009, wat betreft de reclameopbrengsten, nog meer voelbaar geworden. De totaal gerealiseerde reclameomzet in 2009 is met 15% gedaald ten opzichte van De daling in de regionale markt was groter dan die van de landelijke markt. De netto-opbrengsten van ons landelijke verkoop kantoor ORN zijn met 6% gedaald ten opzichte van 2008, terwijl dit voor de regionale markt 18% was. Voor de bovenregionale verkoop (verkoop van reclamezendtijd door andere regionale publieke omroepen voor Omroep Brabant) was de daling 24%. De daling was met name terug te vinden in de verkoop van reclame op TV. De regionale televisie heeft nog steeds last van de slechte positionering van de zender in het digitaal TV pakket. Dit probleem wordt steeds groter, daar steeds meer huishoudens digitale TV in huis krijgen. Bij Radio bleef de omzet vrijwel gelijk. De opbrengsten van Internet spelen, net als vorig jaar, nog geen grote rol van betekenis. De barter opbrengsten waren dit jaar ,-, terwijl er ,- was begroot. Binnen Omroep Brabant Reclame hebben we in 2009 afscheid genomen van één binnendienst medewerker en één accountmanager. Voor West-Brabant is een nieuwe accountmanager aangetrokken die zich zal gaan richten op New Business. De functie van binnendienst medewerker zal worden opgesplitst in een administratieve binnendienst medewerker en een commerciële medewerker die zich bezig zal houden met telefonische acquisitie en het maken van afspraken voor de accountmanagers. Na een training van alle medewerkers van de commerciële afdeling is, in februari 2009, het nieuwe CRM systeem Archie in gebruik genomen. Dit heeft in eerste instantie voor meer werkdruk gezorgd. Op langere termijn echter, kan er efficiënter en effectiever worden gewerkt. Er kan te allen tijde een up to date overzicht van de offerte portefeuille en diverse analyses worden uitgedraaid. Hierdoor kunnen we beter plannen, budgetteren en anticiperen op de toekomst. Door de crisis worden er hoge kortingen gegeven door dagbladen, RTV stations en internetsites. Het is een sterk concurrerende markt en partijen worden tegen elkaar uitgespeeld door de klant. De netto tarieven staan hierdoor onder druk. Omroep Brabant wil niet meegaan in deze neerwaartse spiraal. Omroep Brabant is een betrouwbare partner en streeft lange termijnrelaties na. Onze eigen productieafdeling TV8 Mediaprodukties heeft een goed jaar achter de rug met producties zoals: Brabant Battle, Komt een Aap bij de Dokter, verschillende live-uitzendingen voor o.a. Dorpen Derby en carnaval, alsmede diverse commercials voor bedrijven. In oktober 2009 zijn we van start gegaan met een verkoopproject met het internationale adviesbureau NRS Media. In samenwerking met deze organisatie kunnen wij potentiële Brabantse bedrijven niet alleen laten zien hoe zij zich kunnen onderscheiden van de concurrentie en een groter marktaandeel kunnen behalen, maar ook hoe zij meer kunnen halen uit hun investeringen in reclame, door middel van het ImpactPlus! Programma. Dit is een project van circa drie maanden. Er wordt een unieke aanbieding gedaan waardoor het project gericht is op 2010 en Hoofddoel is het aantrekken van New Business, met als doel omzetverhoging voor de toekomst. Mede door de inzet van het ImpactPlus! programma zijn de verwachtingen voor 2010 hoger dan de realisatie van Ondanks de economisch moeilijke tijd gaat de afdeling Omroep Brabant Reclame, 2010 dan ook met vertrouwen tegemoet. Monique de Ridder Commercieel manager 18

18 VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 2009 was een uitdagend jaar voor Omroep Brabant. Met het opschalen van één naar vier TV-nieuwsuitzendingen per dag hebben we de lat weer een stuk hoger gelegd. Ondanks de zorgen vooraf over werkdruk en te zware roosters kon al vrij snel de conclusie worden getrokken dat de extra uitzendingen een succes bleken. De kijkcijfers hadden een belangrijke impuls gekregen en met wat personele aanpassingen kon de TV-redactie de hogere werkdruk aan. Een andere uitdaging was de economische crisis. Hoewel de inkomsten van Omroep Brabant voor het grootste deel uit overheidssubsidie bestaan, zijn we ook afhankelijk van reclame-inkomsten. Door de crisis liep de reclameverkoop terug en moest de broekriem worden aangehaald. De ondernemingsraad (OR) heeft de bezuinigingskeuzes kritisch gevolgd. Terugkijkend kan worden gesteld dat de maatregelen zonder zichtbare gevolgen zijn gebleven voor onze programma s en internetcontent. Personele gevolgen voor het vaste personeel waren er niet, hoewel er wel minder werk was voor freelancers. De economische crisis zal ook dit jaar de reclameverkoop parten spelen, al trekt de markt weer wat aan. Omroep Brabant wil zich in 2010 gaan richten op het verder uitbouwen van onze internetactiviteiten. De OR juicht dit toe, want dit medium is al jaren sterk in opmars. De focus op internet zal meer en andere vaardigheden van de medewerkers gaan vereisen. De OR hecht er waarde aan dat de leiding van dit bedrijf als goede werkgever binnen de organisatie ruimte houdt voor medewerkers die deze nieuwe manier van werken niet volledig aankunnen. Zoals al in de media is verschenen onderzoekt Omroep Brabant samenwerking met andere mediabedrijven, in eerste instantie met uitgeverij Wegener. De OR volgt dit proces op de voet en waakt er voor dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor Omroep Brabant en haar medewerkers. Raoul Cartens Voorzitter ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) bleef waakzaam op de keuzes die Omroep Brabant maakte om kosten te besparen. De technische mogelijkheden voor kostenbesparingen, zoals het zelf archiveren van programmainhoud en het toepassen van nieuwe manieren van mobiel werken, werden steeds groter. Als keerzijde zag de OR dat deze extra werkzaamheden opnieuw leidde tot een verdere verhoging van de druk op het personeel. Jaarverslag

19 VAN DE REDACTIERAAD Soms heb je van die momenten, dan valt het achteraf gezien wel mee. Het jaar 2009 viel uiteindelijk ook wel mee. Aan het begin leek het echter anders uit te gaan pakken. Ook Omroep Brabant had te maken met de kredietcrisis. De hoofdredacteur hield rekening met een aantal bezuinigingsmogelijkheden. De scenario s werden uitgestippeld en we moesten maar hopen op het beste. Gelukkig konden we al in de loop van het jaar opgelucht ademhalen. Het viel allemaal wel mee. Redactioneel hebben we er nauwelijks iets van gemerkt was ook het jaar van de vinger aan de pols houden. De Redactieraad hield continue in de gaten hoe het liep met de nieuwe radioprogrammering, de dagjournaals op TV, de werkdruk van het multimediaal werken en andere lopende zaken. Ook daar valt het allemaal wel mee. Geen gekke dingen, het gaat gewoon z n gangetje. Oké, het kan altijd beter, maar dat is een mooi streven voor de toekomst, toch? En ook daar zullen we ons voor blijven inzetten. De gekozen leden van de Redactieraad hebben in 2009 de eerste stappen gezet om zichzelf zichtbaarder te maken binnen het bedrijf. Meer zichtbaar voor de achterban. Door kleine bijeenkomsten (met de benen op tafel) proberen we nog beter te voelen wat er leeft op de redacties en andere afdelingen. De eerste bijeenkomst was wat ons betreft een succes. Het heeft heel wat onderwerpen opgeleverd waar we verder mee kunnen. De input viel zelfs heel erg mee! In 2010 komt er daarom zeker een vervolg. Daarnaast is er ook geprobeerd een plenaire redactieraadvergadering te houden (met de hele redactie). Het hoofdonderwerp: wat wordt de journalistieke koers van Omroep Brabant en wat vinden we daar met z n allen van? Door de intensieve griepmaatregelen kon deze bijeenkomst helaas niet doorgaan in We wilden geen risico op besmetting lopen door grote groepen mensen bij elkaar in één ruimte te zetten. Toch nog een meevaller: bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is die vergadering inmiddels wel gehouden. Qua personele bezetting binnen de raad is er één verandering. Jesse van Kalmthout is namens de internetredactie in de Redactieraad verkozen. Hij vervangt Arianne de Jong die aan het einde van haar termijn van drie jaar zat. We weten nu al dat 2010 een druk jaar zal worden met veel belangrijke onderwerpen op de agenda. De Redactieraad heeft daarin een belangrijke taak om het gevoel en de mening van de redactie over te brengen op de beleidsmakers. Dat kan in de vorm van een klankbord, maar een stevige discussie behoort ook tot de mogelijkheden. Terug- en vooruitkijkend hopen we dat de Redactieraad volgend jaar weer de balans kan opmaken met een gevoel van het valt wel mee, het was een prettig jaar. Maarten Kortlever Secretaris Redactieraad 20

20 Afscheid Willy Bollen In het najaar van 2009 heeft Willy Bollen na een dienstverband van meer dan 33 jaar zijn loopbaan bij Omroep Brabant beëindigd. Hij begon in het oprichtingsjaar 1976 als controller bij de omroep, die toen zijn eerste studio opende in de voormalige Petrakerk in Eindhoven. In deze pionierstijd bestierde hij als controller niet alleen de administratie maar ook alle personele zaken en huishoudelijke aangelegenheden van de jonge organisatie. Toen Omroep Brabant, eind jaren negentig, een nieuwe RTV Studio liet neerzetten op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son, fungeerde Willy Bollen als bouwbegeleider namens de omroep. Hij werd na een organisatorische herindeling benoemd tot hoofd van het nieuw opgerichte facilitaire bedrijf. Hierin werden alle activiteiten van de omroep ondergebracht die te maken hadden met techniek, logistiek en systeembeheer. Deze functie heeft hij tot aan de VUT bekleed. Zijn afscheidsparty vond plaats in de lounge, in de nog onder zijn aansturing gerealiseerde aanbouw van het Mediacafé van Omroep Brabant. Willy Bollen tijdens zijn afscheidsparty Jaarverslag

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Voorwoord directie 5. Bestuur en bedrijfsvoering 6. Stichtingsraad en programmabeleid 8. Marketing campagnes 15. Financiën 16

Voorwoord directie 5. Bestuur en bedrijfsvoering 6. Stichtingsraad en programmabeleid 8. Marketing campagnes 15. Financiën 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie 5 Bestuur en bedrijfsvoering 6 Stichtingsraad en programmabeleid 8 Marketing campagnes 15 Financiën 16 Toelichting op balans en exploitatierekening 20 Accountantsverklaring

Nadere informatie

Wilhelminasingel 252 Postbus AD Weert JAARREKENING 2015 STICHTING STREEKOMROEP WEERT

Wilhelminasingel 252 Postbus AD Weert JAARREKENING 2015 STICHTING STREEKOMROEP WEERT 6000 AD JAARREKENING 2015 STICHTING STREEKOMROEP WEERT 1 6000 AD ALGEMEEN De exploitatie van de Stichting Streekomroep werd in 2015 afgesloten met een nadelig saldo van 4.319 (voor 2014 nadelig 4.025).

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2013

De NOS in cijfers 2013 1 De NOS in cijfers 2013 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) Nederland 1 3.537 uur 7.043 uur 50,2% 3.867

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorwoord directie... blz. 2. Bestuur en bedrijfsvoering... blz. 4. Stichtingsraad en programmabeleid... blz. 6

Voorwoord directie... blz. 2. Bestuur en bedrijfsvoering... blz. 4. Stichtingsraad en programmabeleid... blz. 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie... blz. 2 Bestuur en bedrijfsvoering... blz. 4 Stichtingsraad en programmabeleid... blz. 6 Financiën Stichting Regionale Omroep Brabant... blz. 10 Balans en exploitatierekening......

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Het jaar 2014 stond in het teken van overleven. En dat is gelukt. We hebben de bouwopleiding door de bouwcrisis heen geloodst én een voorschot genomen op nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING ROTTERDAM FESTIVALS VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Jaarrekening 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans per 31 december 2016 1 3. Staat van Baten en Lasten 2016 Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2004

Financieel Jaarverslag 2004 Financieel Jaarverslag 2004 Verantwoording van directie en bestuur Volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W met betrekking tot de financiële verslaglegging in de cultuurnotaperiode 2001-2004,

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014

Stichting Netwerk Rondom Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015. Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie