Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum"

Transcriptie

1 Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum MuseumMondial MM

2 Pagina 2 van 34 Het nieuwe laaglandmuseum heeft de ambitie om haar financiële zelfstandigheid te vergroten, door te groeien in veelzijdigheid en kwaliteit FRIEZEN CANINEFATEN BATAVEN

3 3 van 34 Inhoud SAMENVATTING AMBITIE VISIE HUIDIGE SITUATIE LAAGLANDMUSEUM KEUZES DOELGROEPEN BEREIK PROMOTIE VOORBEELDEN FINANCIEN EXPLOITATIE TOELICHTING BIJLAGE 1: DOELEN BIJLAGE 2: SWOT-ANALYSE BIJLAGE 3: INHOUD BIJLAGE 4: PRODUCTEN... 34

4 4 van 34 SAMENVATTING Beknopte samenvatting van de basisrapportage. Ambitie Het museum heeft de ambitie om het bezoekersaantal van het huidige museum in fasen ingrijpend te verhogen, in samenhang met een kwalitatief versterkt museaal aanbod met tevens een afgestemd dienstenaanbod richting doelgroepen en markt. Dit wordt nagestreefd vanuit een naar buiten gerichte blik op het landschap en samenleving. De positie van het nieuwe museum kan worden versterkt door meer in te zetten op een versterkte relatie met partners, publiek en zakelijke markt. Samenwerking met Natuurmonumenten en andere milieu- en natuurorganisaties staat hierbij centraal. Laaglandmuseum Voor realisatie van de ambitie kiest het museum voor verhuizing naar de Zwarte Schuur in Botshol en voor herprofilering van identiteit en naam. Op de nieuwe locatie zal het veenmuseum transformeren naar een Laaglandmuseum. Hiermee maakt het definitief de omslag naar een landschapscentrum en kenniscentrum over het gelaagde veenweidegebied in al haar aspecten, van cultuurhistorie tot natuurontwikkeling, van waterbeheersing tot landschapsontginning. De veenwinning, waarin de roots van het museum liggen, blijft hierin uiteraard wel een kernfunctie innemen. Keuzes Er worden operationele keuzes gemaakt. Dat wil zeggen keuzes met betrekking tot een kwalitatieve museale en educatieve functie en de van hieruit verder te ontwikkelen externe samenwerkingsverbanden op het kruisvlak van de sectoren erfgoed, natuur&milieu en onderwijs. Daarnaast keuzes die te maken hebben met de gewenste verbreding van het inhoudelijke aanbod en het vertalen hiervan naar nieuwe veen-gerelateerde aandachtsvelden. In samenhang hiermee zullen keuzes worden gemaakt met het oog op een toenemende verzelfstandiging van de exploitatiebegroting. Doelgroepen De doelgroepen waarop het nieuwe Laaglandmuseum zich zal richten worden voornamelijk lokaal tot bovenregionaal ingedeeld in de publiekscategorieën: inwoners DRV, museumbezoekers, groepsbezoekers, fietsrecreanten, natuurliefhebbers en -recreanten, senioren en minder validen, toeristen en last but not least het primair en voortgezet onderwijs. Met daarnaast de zakelijke klant als afzonderlijk acquisitieveld. Bereik Voor het Laaglandmuseum staat samenwerking met Natuurmonumenten centraal. Uit cijfers van NM blijkt dat in Nieuwkoop de bezoekersaantallen van vaarexcursies na de opening van het bezoekerscentrum met ruim 60% zijn gestegen. Hieruit kunnen we naar redelijkheid stellen dat de koppeling met het museum ook zal zorgen voor een toename van bezoek. Door de verbreding van het activiteitenaanbod, verbeterde presentaties en meer capaciteit voor publiekswervende activiteiten, kunnen we verwachten dat het Laaglandmuseum zal starten met tot bezoekers per jaar en dat deze aantallen de jaren daarna geleidelijk zullen stijgen door meer bekendheid. Promotie De promotie en marketing van het beoogde aanbod zal worden getoetst en uitgewerkt in later te ontwerpen marketingcommunicatieplan, waarin per doelgroep diverse elementen worden geïnventariseerd. Zoals de vormgeving van het aanbod, de te voeren wervingsstrategie en de te gebruiken publiciteitsmethoden en -kanalen. In dit rapport wordt alvast een eerste overzicht gegeven van de te ontwikkelen producten en communicatiekanalen. Financiën Tot slot volgt een overzicht van de kosten voor promotie en activiteiten, gekoppeld aan een exploitatieoverzicht voor het nieuwe Laaglandmuseum voor de periode tot 2020.

5 5 van AMBITIE Naar het nieuwe Laaglandmuseum In dit document wordt een beschrijving gegeven van de marketingkansen voor het te realiseren nieuwe museum op de locatie Zwarte Schuur. Het geeft de invalshoeken aan voor het vernieuwingsproces voor de periode (uitgaande van oplevering museum op nieuwe locatie in 2017). Uitgangspunt hierbij is de ambitie om bezoek en bezoekerscijfers van het huidige museum DRV ingrijpend te verhogen in samenhang met een kwalitatief versterkt museaal aanbod, met daarnaast een afgestemd dienstenaanbod richting doelgroepen en markt met aanknopingspunten voor het intensiveren van bedrijfssponsoring. Dit met het oog op een toenemende verzelfstandiging van de exploitatiebegroting. Hierbij staat de samenwerking met Natuurmonumenten centraal. Daarnaast zal krachtenbundeling met andere instellingen expliciete aandacht krijgen. Nodig is dat het museum als publiekstrekker een oorspronkelijke unieke identiteit en kernfunctie ontwikkelt met eigen unique sellingpoints. Hierbij zullen uitdrukkelijk kansen worden benut om educatie en beleving inhoudelijk te versterken. Het nieuwe museum kiest bewust voor een ambitieuze koers, welke stapsgewijs wordt ingezet omdat juist in deze tijd hier de kwalitatieve en kwantitatieve groeikansen liggen. VERSTERKEN DOOR: volledig (kunnen) uitbuiten van het unieke samengaan van natuur en landschap, milieu, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. VERSTERKEN DOOR: benutten van commerciële kansen VERSTERKEN DOOR: verbreding van het museale aanbod met aanvullende ontdekkingsvelden. VERSTERKEN DOOR: verbindingen leggen met aan veen gerelateerd (wetenschappelijk) onderzoek VERSTERKEN DOOR: aanbieden van educatie- en belevingsprogramma s die meer afgestemd zijn op onderwijscurricula PO en VO. VERSTERKEN DOOR: meer strategisch samenwerken met vergelijkbare erfgoed- en natuurinstellingen en particuliere initiatieven in Nederland.

6 6 van VISIE Visie en missie Centraal in de visie van het museum staat de blik naar buiten; het museum van de toekomst is niet alleen bewaardepot van een collectie, maar het is naar buiten gericht. Het museum wil zich richten op evocatie, educatie en informatie, waarbij participatie en ervaring centraal staan. Het vernieuwde museum moet drager zijn van alle verhalen over de geschiedenis van het veengebied en de spreekbuis zijn van al die personen die het gebied bevolkt hebben. Het tonen van verhalen, moderne interactieve media, het organiseren van interactieve tentoonstellingen en het toepassen van een passende vormgeving moeten leiden tot een verbeterde inrichting en verbinding van de objecten. Bovendien wil het museum de omslag maken van introvert en conservatief naar extravert en innoverend. MISSIE Het museum heeft als missie om op professionele wijze inzicht te bieden in ontstaansgeschiedenis en veranderingsproces van het landschap van het Utrechtse veenweidegebied en de rol van de mens daarin. Dit doet het door het cultuurhistorisch erfgoed met betrekking tot het veenweidegebied, waarvoor De Ronde Venen exemplarisch is, te verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren, en bekendheid te geven aan de materiële en immateriële getuigenissen voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. In bijlage 1 op pag. 24 staan de doelen verwoord van het Museum DRV.

7 7 van HUIDIGE SITUATIE De bezoekers van het huidige museum DRV Om een goed beeld te krijgen van de marketingpotentie van het museum, analyseren we eerst het huidige publiek en de doelgroepen van museum DRV zoals deze momenteel worden bereikt. In bijlage 2 (pag. 24) treft u de SWOT-analyse met de conclusies die hieruit worden getrokken. De organisatie van het museum bestaat uit een bestuur met 7 leden, één parttime medewerker en ruim 50 vrijwilligers, welke zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen. De tijdelijke exposities en organisatie van kleine en grote activiteiten zijn belangrijke bronnen voor herhalingsbezoek. Het museum biedt twee educatieprojecten voor het primair onderwijs aan. In het jaar 2013 heeft museum DRV ca bezoekers mogen ontvangen. Deze bezoekers worden onderverdeeld in de volgende subgroepen: Volwassene individueel ca bezoekers Volwassene groep ca bezoekers Kinderen individueel ca. 100 bezoekers Kinderen groep ca. 900 bezoekers Voor de museumbezoekers zijn in 2013 de volgende producten aangeboden: Vaste expositie met rondleidingen over vervening en ontstaan De Ronde Venen; Een tijdelijke tentoonstelling over de Vinkeveense Vaarveiling; Extra openstelling tijdens bijzondere erfgoeddagen zoals het Museumweekend en Open Monumentendag; Kleine maandelijkse evenementen, zoals het starten van de Veensteekmachine en groente- en fruitveilingen met de veilingklok; Een groot evenement met de Symfonie van de Veensteekmachine; Twee educatieprojecten voor het primair onderwijs; Arrangementen voor groepen met koffie/thee en gebak en vaartochten. De bezoekers van het museum zijn voornamelijk individuele- en groepsbezoekers. Daarnaast vormden leerlingen van het primair onderwijs een belangrijke doelgroep. Educatieprojecten worden aangeboden via Kunst Centraal en afgenomen door bijna alle primaire scholen in DRV. Tevens maken enkele scholen uit de omliggende gemeenten gebruik van het aanbod. Voor groepen biedt het museum diverse arrangementen. MuseumDRV werkt samen met erfgoedorganisaties in Venen op de Kaart en het Vechtsnoer.

8 8 van 34 De bovenstaande bezoekers kunnen worden vertaald naar de volgende doelgroepen. Hier is ook het bereik bij geplaatst en de producten waarvoor zij hoofdzakelijk naar het museum komen. Het bereik van het museum is nu voornamelijk lokaal tot regionaal. Doelgroep Bereik Product Inwoners DRV Lokaal Vaste en tijdelijke exposities Grote en kleine evenementen Bijzondere erfgoeddagen Museumbezoekers Regionaal Vaste en tijdelijke exposities Grote en kleine evenementen Bijzondere erfgoeddagen Primair onderwijs Bovenlokaal Educatieve projecten Groepsbezoekers Regionaal Vaste en tijdelijke exposities Kleine evenementen Arrangementen Fietsrecreanten Regionaal Vaste en tijdelijke exposities Kleine evenementen Conclusie Het museum werkt goed aan het vergroten van haar bekendheid. De afgelopen jaren hebben de bezoekerscijfers over de brede linie een stijgende lijn laten zien (van in 2004 naar in het topjaar 2012). De ambitie om de bezoekersaantallen drastisch te verhogen achten we op de huidige locatie weinig realistisch. In 2013 heeft het museum haar tijdelijke expositieruimte met het Antoniushuis moeten opleveren, waarmee het stevig in presenteerbare m2 heeft moeten inboeten en een belangrijk prikkel voor herhalingsbezoek kwijt is geraakt. Een verhuizing naar een nieuwe locatie en daarbij versterking van de positie van het museum middels nieuwe samenwerkingen zal belangrijk zijn om de gestelde ambities en hogere bezoekersaantallen te kunnen realiseren. Verhuizing naar een nieuwe locatie zal nodig zijn om de gestelde ambitie te kunnen realiseren.

9 9 van LAAGLANDMUSEUM De samenleving verandert, wij veranderen mee! Museum DRV werkt al jaren aan vernieuwing. Op de locatie Zwarte Schuur in Botshol heeft het museum een plek gevonden waar de ambitie en visie van het museum kunnen worden gerealiseerd. Het omliggende landschap en de samenwerkingskansen bieden perspectief voor het vinden van nieuwe doelgroepen en het vergroten van het publieksbereik van het museum. Daarmee kan het museum een groter publiek aanspreken en daarmee de gewenste bezoekersaantallen bereiken. Het museum kiest met verhuizing voor een herprofilering van identiteit en naam. Op de nieuwe locatie zal het veenmuseum transformeren naar een Laaglandmuseum. Hiermee maakt het definitief de omslag naar een landschapscentrum en kenniscentrum over het gelaagde veenweidegebied in al haar aspecten, van cultuurhistorie tot natuurontwikkeling, van waterbeheersing tot landschapsontginning. De veenwinning, waarin de roots van het museum liggen, blijft hierin uiteraard wel een kernfunctie innemen. Het nieuwe Laaglandmuseum zal in toenemende mate commercieel gaan inzetten. Terwijl het museum tegelijkertijd een voldoende inhoudelijk en educatief geloofwaardige partner blijft voor het onderwijs en voor de inhoudelijk geïnteresseerde. Voor het nieuwe Laaglandmuseum betekent dit: o Breed en divers inzetten op het inhoudelijke aanbod van cultuur, natuur, educatie beleving en ontspanning. Door het aanbieden van uiteenlopende programma s voor uiteenlopende doelgroepen. o breed en divers draagvlak ontwikkelen om dit aanbod te waarborgen door het aangaan van uiteenlopende (branche-overschrijdende) samenwerkingsallianties. o Vergroting van het publieksbereik door kwalitatieve verdieping van het aanbod.

10 10 van 34 Het nieuwe Laaglandmuseum streeft met haar algehele aanbod uit te gaan van de wensen en belevingswerelden van de beoogde doelgroepen. Dit betekent een nadrukkelijke verdieping in wie onze doelgroepen zijn, qua denkbeelden, ambities en behoeften. Een analyse die aanknopingspunten zal opleveren zowel voor het vernieuwde museale aanbod in de vorm van presentaties en activiteiten als voor de manier waarop dit aanbod over het voetlicht dient te worden gebracht langs welke kanalen. Waarbij nadrukkelijk ingezet wordt op het afstemmen van de interne organisatie en op creatieve samenwerking met partners binnen de sectoren erfgoed en natuur en daarbuiten. Het bijzondere partnerschap met Natuurmonumenten zal belangrijke meerwaarde opleveren voor het verbinden van het museum met het omringende gebied. In alle opzichten zal het nieuwe Laaglandmuseum een ontvankelijk en naar buiten gericht centrum worden. In dit document worden inhoudelijke en organisatorische keuzes beschreven, die de koers van het nieuwe Laaglandmuseum in de periode 2017 tot 2020 gaan bepalen.

11 11 van KEUZES The best way to succeed in business is to be in business De centrale opdracht voor het nieuwe Laaglandmuseum is het verhogen van het bezoekersaantal van in 2013 naar ruim in Om dit te realiseren voert museum DRV ondersteund door externe partners zorgvuldig marktonderzoek uit naar de kansen die voortvloeien uit een aantal voorgenomen keuzes. Hieronder worden de keuzes geïnventariseerd die bijdragen aan de groei van het museumbezoek van het Laaglandmuseum en het werven en behouden van passanten en toeristen uit de eigen regio en daarbuiten. KIEZEN VOOR VERBREDEN AANBOD: inhoudelijke verbreding samenwerking verruiming geografische schaal Kiezen voor een inhoudelijke verbreding van het museale aanbod; dat wil zeggen niet meer uitsluitend gericht op turfwinning en veenontginning sec, maar ook op aanverwante interesse- c.q. ontdekkingsvelden die aan veen kunnen worden toegeschreven, zoals landschapsontginning, natuurontwikkeling, waterbeheersing, duurzaamheid en energie. Kiezen voor samenwerking: Samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, zoals Natuurmonumenten, De Groene Venen en het IVN; Samenwerking met organisaties op het gebied van waterbeheersing en landschapsontwikkeling, zoals Waterschap AGV, gebiedscommissie Utrecht West, e.d.; Samenwerking met regionale historische en culturele instellingen, zoals Venen op de Kaart, historische verenigingen, het Vechtsnoer, e.d.; Samenwerking met regionale toeristisch-recreatieve organisaties, zoals jachthavens, hotels, het Groene Hart, e.d.; Samenwerking met gerelateerde musea in Nederland. Kiezen voor verruiming van de geografische schaal. De lokale/regionale insteek verbreden naar bovenregionaal met raakvlakken voor landelijk. Bredere doelgroepen zullen zich verwant voelen met het museum; lokaal tot bovenregionaal. Meer aanknopingspunten met de onderwijscurricula voor primair en voortgezet onderwijs. Meer aanknopingspunten voor verbindingen en samenwerkingen. Breder draagvlak voor projectsponsoring door bedrijven, overheid en publiek (vrienden van /donateurs). Excursies Natuurmonumenten met gekoppeld bezoek aan museum. Museum als startpunt voor vogelaars en lezingen over natuur. Museum als trefpunt voor lezingen en uitvoeringen; Etc. Deze ambitie hangt samen met keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het inhoudelijke aanbod van programma s voor exposities en activiteiten.

12 12 van 34 educatieve functie recreatieve functie Stimuleren cross-over kwaliteit kenniscentrum interactieve benadering Kiezen voor doorontwikkeling van de educatieve functie met het oog op een versterkte relatie met het primair- en voortgezet onderwijs. Kiezen voor versterking van de recreatieve functie, met het ontwikkelen van recreatieve arrangementen voor diverse doelgroepen, bieden van informatieve diensten en realiseren kleinschalige horecavoorziening voor fietsers en passanten. Kiezen voor stimuleren van cross-over middels het faciliteren en stimuleren van verwante activiteiten en projecten, omdat juist de communicatie en promotie van het gedifferentieerde aanbod van het museum kansen biedt voor verbrede publiciteit naar het publiek. KIEZEN VOOR EEN KWALITATIEVER AANBOD: Kiezen voor museale kwaliteit, met dito presentatie en uitstraling. Een eerste aanzet is opname in het Nederlandse Museumregister in Hieruit voortvloeiend kan de Museumkaart worden gevoerd en meer samenwerking worden gezocht met andere musea. Kiezen voor het museum als kenniscentrum. Verbindingen leggen met externe initiatieven (kunstprojecten, wetenschappelijk veldonderzoek door universiteiten, overheidsdiensten, commerciële onderzoeksbureaus, etc.). Dit met het oog op kennisdelen en het bieden van een podium om het landschap dichter bij het publiek te brengen. Kiezen voor versterken van de interactieve benadering van het publiek. Dit houdt in dat het publiek meer wordt betrokken bij het museum en de verhalen die het overbrengt. Door meer in te spelen op de onderwijscurricula. Door meer gebruik te maken van reeds door andere musea/bezoekerscentra ontwikkelde programma s. Door presentaties van onderzoeksinstituten (veengerelateerd) wetenschappelijk onderzoek dichter bij de schooljeugd brengen. Museum wordt startpunt voor een bezoek aan het gebied. Ruimte bieden en faciliteren van tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, etc. die aansluiten bij de visie en missie. Museum DRV is in december 2013 opgenomen in het museumregister. Deze registratie biedt Museum DRV toegang tot uiteenlopende gespecialiseerde tweedelijnsondersteuning. De toepassing van de Museumkaart biedt een belangrijke publieks- en marketingtool om meer bezoekers binnen te halen. Museum DRV biedt deze instituten interactieve ruimte om hun bevindingen met het publiek te delen. In dit verband vinden momenteel verkennende contacten plaats met Radboud Universiteit Nijmegen t.a.v. onderzoeksprojecten in Limburg en Noord-Holland. Direct betrekken van publiek bij activiteiten en keuzes via bijvoorbeeld social media, zoals twitter en facebook.

13 13 van 34 integrale publiekswerving monitoring sponsorbeleid KIEZEN VOOR EEN COMMERCIËLER AANBOD: Kiezen voor een integrale publiekswerving, gebaseerd op het aanbod van het museum en dat van de samenwerkingspartners (zoals Natuurmonumenten). Kiezen voor (professionele) monitoring van bezoekers en doelgroepen, zodat het activiteitenaanbod op maat kan worden afgestemd. Kiezen voor een actieve samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven en het voeren van een sponsorbeleid vanuit een gerealiseerde meerwaarde. Producten en activiteiten worden afgestemd op de wensen van de doelgroepen. Monitoring van bezoek en doelgroepen en daarmee de effectiviteit van publiciteit en producten. Producten ontwikkelen in samenwerking met lokale bedrijfsleven.

14 14 van DOELGROEPEN Het verwachte publiek van het Laaglandmuseum Het Laaglandmuseum kan zich richten op diverse doelgroepen. Vanuit de keuzes wordt duidelijk dat de huidige doelgroepen van het museum kunnen worden verbreed en het bereik vergroot. Door in te zetten op samenwerking met organisaties als Natuurmonumenten kunnen nieuwe doelgroepen worden gevonden. Hieronder worden de doelgroepen geformuleerd vanuit een eerste categorisering. Omdat het belevingselement bijzondere aandacht heeft, zal een nadere segmentering plaatsvinden vanuit een analyse van de doelgroepen naar belevingswerelden. Ondersteund door expertise van marktonderzoeksbureau Motivaction levert dit aanknopingspunten op voor zowel de inhoud en vormgeving van het publieksaanbod als de promotie hiervan. Prioritering Doelgroep Bereik Omschrijving Samenwerkingspotentie Primair Museumbezoeker Bovenregionaal Geïnteresseerd in musea en (streek)historie. 55+ en bezoekt musea alleen of met partner. Heeft vaak museumkaart. Museumkaart (NMV) Natuurmonumenten Waterschap AGV Natuurrecreant Bovenregionaal Geniet van natuurlijke omgeving en houdt ervan hierin te recreëren. Natuurmonumenten Eropuit Primair onderwijs Bovenlokaal Gaat in klasverband naar museum vanuit bepaald Kunst Centraal curriculum. Groepsbezoeker Regionaal Maakt uitje in familie-, groeps- of verenigingsverband i.c.m. arrangement. Inwoners DRV Lokaal Algemeen publiek uit DRV. Heeft interesse in eigen woonen leefomgeving. Landschap Erfgoed Utrecht Natuurmonumenten Museumkaart (NMV) Recreatieondernemers Venen op de Kaart Lokale instellingen Secundair Fietsrecreanten Regionaal Recreëert graag in de eigen regio en verbindt dit aan een (cultureel) uitje. Groene Hart Natuurmonumenten VVV Natuurliefhebber Bovenlokaal Flora/fauna liefhebber en lid van (lokale) natuurvereniging. De Groene Venen IVN NME CJP Voortgezet onderwijs Bovenlokaal Gaat naar museum vanuit bepaald schoolproject voor onderzoek of kennis. Zakelijke markt Bovenlokaal Vergadert (met relatie) op een bijzondere locatie. VIB DRV Serviceclubs DRV Tertiair Toeristen Multinationaal Toerist die meer is geïnteresseerd in de (waterstaatkundige) geschiedenis NL. Senioren/minder Nationaal Maken in groepsverband (bus)uitjes in NL en koppelen dit validen aan arrangement. Ondernemersverenigingen VVV Amsterdam Touroperators / busidee.nl Touroperators / busidee.nl Zonnebloem

15 15 van BEREIK De streefaantallen voor de komende jaren Zoals gesteld heeft het Laaglandmuseum een breder doelgroepenspectrum dan het huidige museum DRV. Hierbij speelt de samenwerking met Natuurmonumenten een belangrijke rol. Zij hebben aangegeven met de ontwikkeling ook de activiteiten en vaarexcursies op de locatie Zwarte Schuur te gaan uitbreiden. Momenteel wordt slechts in de maanden juli - en in 2013 voor het eerst ook in de maand september - vaarexcursies gegeven op de Botshol. Het totaal aantal bezoekers voor de vaarexcursie is ca per jaar. Uit referentiecijfers van Natuurmonumenten blijkt in 2012 in Nieuwkoop bezoekers een vaarexcursie hebben gemaakt en in De Wieden bezoekers. De bezoekersaantallen van vaarexcursies in Nieuwkoop zijn na de opening van het bezoekerscentrum in 2009 met ruim 60% gestegen, van naar per jaar. Het ligt zeker in de verwachting dat de koppeling met het museum ook zal zorgen voor een toename van bezoek. Momenteel hebben museum DRV en Natuurmonumenten tezamen ca bezoekers per jaar. In de nieuwe situatie, met een verbreed activiteitenaanbod, verbeterde presentaties en ook meer capaciteit voor publiekswervende activiteiten wordt een stijging van de bezoekersaantallen verwacht. We kunnen op basis van de referentiecijfers aannemelijk stellen dat het Laaglandmuseum zal starten met tot bezoekers per jaar en dat deze aantallen de jaren daarna geleidelijk zullen toenemen. In het onderstaande staan de nieuwe doelgroepen verdeeld naar primair, secundair en tertiair met streefaantallen voor de jaren *. Doelgroep Primair Museumbezoeker Natuurrecreant Primair onderwijs Groepsbezoeker Inwoners DRV Secundair Fietsrecreanten Natuurliefhebber Voortgezet onderwijs Zakelijke markt Tertiair Toeristen Senioren/minder validen Totaal *Uitgangspunt planning is start bouw museum op locatie Zware Schuur in 2016 en oplevering in 2017.

16 16 van PROMOTIE Hoe bereiken we de verschillende doelgroepen Hieronder volgt een eerste overzicht van de communicatie- en distributiekanalen die we willen inzetten om de diverse doelgroepen te gaan benaderen. In het vervolgonderzoek naar het marketingplan zal hier nader naar worden gekeken vanuit het behoefteprofiel van de specifieke doelgroep en analyse van de belevingswerelden. Communicatiekanalen Museumbezoeker, Natuurrecreant en -liefhebber, Groepsbezoeker, Inwoners DRV, Fietsrecreant. Doelgroepgerichte ontwikkeling en verspreiding van posters, flyers en folders; Gebruik van publieksvriendelijke websites met alle benodigde informatie; planmatige inzet van social media; Genereren van free publicity vanuit opvallende (en enthousiasmerende) evenementen; Bescheiden interactiviteiten in de vorm van o.a. (GPS) fietsroutes/speurtochten met (cultuur)historische, archeologische, natuur-educatieve, geografische info, etc.. Plaatsing routeborden en informatiepanelen in de omgeving, met verwijzing naar interessante erfgoedpunten en het museum. Communicatiekanalen Primair en Secundair onderwijs Lesbrieven aan scholen over de educatieve programma s; Communicatie middels educatieve Kunst- en Cultuurmenu s van provinciale kunst- en cultuureducatie instellingen, zoals Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht Samenwerking en deelname een educatieve projecten met partners zoals Natuurmonumenten en NME. Communicatiekanalen Zakelijke markt Promotiepakketten met vergadermogelijkheden in het museum; Websites met de benodigde informatie en beschikbaarheid. Communicatiekanalen Senioren/minder validen en toeristen Promotiepakketten voor touringcaroperators en VVV s. Distributiekanalen Museumkaart Natuurmonumenten Venen op de Kaart VVV ANWB Eropuit.nl De Groene Venen Recreatieondernemers DRV Gemeente DRV Uit in DRV Kunst Centraal (cultuurmenu) Natuurmonumenten (oerrr) CJP NME Lokale bedrijfsnetwerken, zoals VIB & Open Coffee DRV Busidee VVV s Touringcaroperators Zonnebloem

17 17 van VOORBEELDEN Hoe gaan we de nieuwe doelgroepen nu concreet bereiken.. Voor elke doelgroep zal in aanloop naar de nieuwe locatie een eigen activiteiten- en communicatieplan worden opgesteld. Hierin worden de concrete projecten omschreven en de wijze waarop de bezoeker wordt benaderd. Voor het Laaglandmuseum geven we alvast een eerste aanzet met voorbeelden van concrete producten en wijze van communicatie per doelgroep. In bijlage 3 (inhoud) en bijlage 4 (producten) wordt alvast een aanzet gegeven naar de content waarvoor de bezoekers het Laaglandsmuseum zal aandoen. primaire doelgroepen Museumbezoeker Product: Voor de museumbezoeker zal een hoogwaardige vaste expositie worden ontwikkeld met daarnaast jaarlijks minimaal twee tijdelijke wisselpresentaties over bijzondere of actuele thema s die spelen in het gebied. Denk hierbij aan een schilderijenexpositie over molens in het Groene Hart, een presentatie over duurzame landschapsbeheer en de rol van laag- en hoogveen hierin. Door de status van Geregistreerd Museum heeft het museum tevens toegang tot de brede collectie Nederland en kunnen unieke bruiklenen uit andere musea worden gebruikt om de presentaties in kracht te laten winnen. Communicatie: Voor alle exposities worden posters en flyers ontwikkeld, welke in de brede regio worden verspreid. Daarnaast wordt extra aandacht voor de expositie gegenereerd door gebruik te maken van free publicity, van lokaal tot landelijk. Via de Museumkaart, tentoonstellingsladders en museum.nl kunnen een grote groep museumbezoekers in contact worden gebracht met de presentaties in het museum. Natuurrecreant Product: Voor de natuurrecreant wordt een combikaart ontwikkeld met Natuurmonumenten. Bezoekers kunnen een vaarexcursie over de Botshol direct combineren met een bezoek aan het museum. Daarnaast wordt het museum start- en eindpunt van wandelingen en excursies door het omliggende landschap. Communicatie: De koppeling museum, (vaar)excursie en natuurwandelingen kunnen breed worden aangeboden door het museum en via Natuurmonumenten. Hiervoor wordt een folder ontwikkeld en via de digitale media van museum en Natuurmonumenten aandacht aan besteed. In de regio wordt middels free publicity aandacht gegeven aan de mogelijke arrangementen.

18 18 van 34 Primair Onderwijs Product: Voor de basisscholen in de omgeving worden de huidige educatieprojecten Op stap met Jet & Jan (vak: geschiedenis) en Baggermuziek (vak: aardrijkskunde en muziek) ontwikkeld. Daarnaast zal gekeken worden om het aanbod uit te breiden met een project rondom de natuurontwikkeling van de regio. Hierbij zal aansluiting worden gezocht met het vak biologie. Communicatie: Voor de communicatie richting het primair onderwijs werkt het museum met de provinciale cultuuraanbieders Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht. Via deze organisaties zullen lespakketten worden uitgezet bij de scholen in de gemeente DRV. Daarnaast zullen er lesbrieven worden uitgestuurd met het aanbod aan educatieve projecten naar de scholen in de omringende gemeentes. Groepsbezoeker Product: Voor de groepsbezoeker wordt een arrangement ontwikkeld, waarbij het bezoek aan het museum te combineren is met een ander hoogtepunt in de omgeving. Denk hierbij aan een vaartocht op de Vinkeveense Plassen, een excursie over de Botshol of een rondleiding langs de gemalen en veenmolen. Uiteraard wordt dit ook gecombineerd met een mogelijkheid om een lunch of diner te nuttigen in één van de horecagelegenheden in de gemeente. Communicatie: Groepsbezoekers worden benaderd via folders die worden verspreid in de brede regio. Arrangementen worden aangeboden vanuit het museum, maar ook de participerende recreatieondernemers. Middels free publicity en social media wordt extra aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor groepen om het museum te bezoeken. Via websites als busidee.nl en eropuit.nl worden groepsbezoekers en touroperators gewezen op de mogelijkheden. Inwoners De Ronde Venen Product: De inwoners van De Ronde Venen komen naar het museum voor een tijdelijke expositie of de regelmatig terugkerende evenementen, zoals een Midwinterfair, demonstraties of lezingen. Daarnaast is het museum een plek waar ze even naar binnen kunnen lopen om informatie te halen of hun omgeving en een kopje koffie/thee kunnen nuttigen in een sfeervolle setting. Communicatie: Inwoners worden op diverse wijzen benaderd. De activiteiten worden middels free publicity, maar ook met folders, flyers en andere media onder de aandacht gebracht. Posters langs de weg, informatie op internet (zoals uitinderondevenen.nl) en informatiepanelen, berichten in de kranten en op lokale en regionale kranten en televisie zorgen voor bekendheid van de activiteiten, evenementen en exposities in het museum.

19 19 van 34 secundaire doelgroepen Fietsrecreant Product: Voor de fietsrecreant biedt het museum een aantal fietsroutes en arrangementen vanuit diverse speciale thema s. Een waterroute leidt de fietsers langs bijzondere molens, gemalen en andere waterstaatkundige objecten die het landschap hebben gevormd. Deze doelgroep kan in het museum starten, of juist genieten van een tussentijds rustmoment met een kopje koffie, thee. Hier kunnen zij fietskaarten en plattegronden kopen en krijgen hierbij meteen korting op een entreekaartje. Communicatie: Voor de fietsrecreant staan er in de omgeving duidelijke routeborden naar het museum. De arrangementen en fietsroutes worden aangeboden via de website en via kanalen als Natuurmonumenten, Eropuit.nl en de ANWB. Daarnaast wordt hier bekendheid aan gegeven middels free publicity en social media. Natuurliefhebber Product: In het museum worden pakketten te huur aangeboden met verrekijkers en specifieke informatie over de flora & fauna in de omgeving. Vanuit het museum starten excursies met boswachters en natuurdeskundigen naar de vogelspot plaatsen in de omgeving. Het museum zal als uitvalplaats dienen, waar in de vroege ochtend kan worden verzameld en een kop koffie worden gedronken. Communicatie: Arrangementen worden aangeboden middels flyers en posters en via betrokken natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, De Groene Venen en IVN. Daarnaast worden persberichten verspreid en middels free publcity en social media aandacht gegeven aan de activiteiten. Voortgezet onderwijs Product: Voor het voortgezet onderwijs wordt een lespakket ontwikkeld over de thematiek van het Laaglandmuseum. Samen met middelbare scholen uit de omgeving en met verwante organisaties als het NME en Natuurmonumenten wordt dit vorm gegeven. Communicatie: Lespakketten worden middels lesbrieven aan de scholen aangeboden. Daarnaast worden de netwerken van de partners gebruikt om de scholen te bereiken. De lespakketten worden ook verspreid middels websites en educatie instrumenten als de Culturele Jongeren Pas (CJP). Zakelijke markt Product: Voor de zakelijke markt worden arrangementen ontwikkeld, waarbij in het museum kan worden vergaderd, een heidag gehouden of relaties worden ontvangen. Deze arrangementen zullen op maat worden aangeboden, met beschikking van o.a. een eigen vergaderruimte, een rondleiding door het museum, excursie door het omliggende landschap, koffie, thee en een lunch. Communicatie: Voor de zakelijke arrangementen worden promotiepakketten gemaakt, welke worden aangeboden aan de ondernemers van bedrijven in de omgeving via de zakelijke netwerken, zoals VIB, Ondernemersverenigingen, Gein tot Venen, Open Coffee DRV, etc.. Daarnaast wordt via de website en middels persberichten aandacht gegeven aan de zakelijke mogelijkheden in het museum.

20 20 van 34 tertiaire doelgroepen Toeristen Product: Voor deze doelgroep wordt een arrangement ontwikkeld, waarin het museum wordt gekoppeld aan een ander toeristisch hoogtepunt in Nederland. Denk hierbij aan een arrangement op het gebied van waterstaatkunde, waarbij bezoek wordt gekoppeld aan bezichtiging gemaal, excursie door de droogmakerij en bezoek aan een molengang. De rondleiding in het museum wordt aangeboden in het n Duits, Frans of Engels. Communicatie: De arrangementen zullen worden aangeboden aan de toeristische sector in Amsterdam, zoals de VVV en touroperators. Hiervoor wordt een helder promotiepakket gemaakt met de mogelijkheden. Senioren/minder validen Product: Een arrangement met een bezoek aan het museum gekoppeld aan een hoogtepunt in de omgeving, zoals een vaartocht op de Vinkeveense Plassen of excursie over de Botshol. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de (rolstoel)toegankelijkheid van de activiteiten. Communicatie: Arrangementen worden middels promotiepakketten aangeboden aan touroperators en organisaties als Zonnebloem. Ook via websites als busidee.nl worden de arrangementen in Nederland onder de aandacht gebracht.

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Hoofdlijnen van beleid, doelstellingen en randvoorwaarden Vastgesteld 11 december 2009 1. Inleiding Het is voor het eerst dat de Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1 Horeca Zwarte Schuur Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014 1 Inleiding Dit plan dient ter onderbouwing van de eerste visie op de ontwikkeling van een horecapunt bij het nieuwe museum op de

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud Aanleiding In het najaar van 2012 zijn het GeldMuseum en het Nibud gesprekken gestart over samenwerking op het gebied van financiële educatie. Beiden hebben in dit veld reeds hun naam gevestigd, waarbij

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Programma. Doelen Masterclass

Programma. Doelen Masterclass Programma 14.00-14.10 uur Welkom en voorstellen 14.10-15.00 uur Presentatie door Hans de Leeuw MEC Nijmegen 15.00-15.40 uur In tweetallen inventarisatie kansen 15.40-16.00 uur Pauze 16.00-16.45 uur Uitwisseling

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Actieplan Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Gecorrigeerde versie Pagina 1 van 6 1 Inleiding Op 5 juli 2005 stelde de gemeenteraad het Masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vast. Het Masterplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie