B E R A A D S G R O E P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E R A A D S G R O E P"

Transcriptie

1 Deze Beraadsgroep kent 15 deelnemers. Het was de bedoeling dat wethouder Ineke Smidt bij deze Beraadsgroep present zou zijn om met de deelnemers te spreken. De wethouder is onverwacht verhinderd. Sociaal Raadsman John van der Pauw zal nu informatie geven over de bescherming die de burger als lener van geld geniet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan in Almere. Tijdens het rondje Klachten, Wensen en Verlangens krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om zijn eigen ervaringen met het bestaan op minimumniveau te bespreken. Lenen Niet iedereen betaalt alle aankopen direct. Banken, postorderbedrijven en de lommerd zorgen er voor dat burgers goederen kunnen kopen nog voordat het inkomen beschikbaar is. De geldschieters gebruiken daarbij het Bureau Krediet Registratie om te beoordelen of er een risico kleeft aan een geldlener. Daarnaast moet de geldschieter kijken of het inkomen hoog genoeg is de om de lening af te kunnen lossen. Die normen staan in een gedragscode. Vreemd Het is vreemd dat een groeiende groep Nederlanders met problematische schulden de deur van schuldhulpverleners plat moet lopen. Voor fatsoenlijk geld lenen en geld uitlenen bestaan sinds jaar en dag normen. Die normen zijn gebaseerd op rekenwerk van het Nibud. Aan het begin van de rit en tijdens het aflossen van een krediet moet een schuldenaar voldoende inkomen overhouden om van te kunnen leven. Aanpassen Geldschieters moeten begrip tonen voor de schuldenaar die in de loop der tijd financiële problemen krijgt vanwege een onverwachte tegenvaller met het inkomen. Als de schuldenaar er alles aan doet om de problemen te overwinnen, moet de geldschieter de aflossing afstemmen op het nieuwe inkomen. Het water hoeft niet tot de lippen te stijgen als het begrip van de geldschieter op tijd wordt gewekt. 1

2 Stijging Toch meldden Nederlanders zich in 2008 bij schuldhulpverleners. In 2009 waren dat er en in 2010 bijna In 2008 klopten Almeerders aan bij het Budget Bureau Almere. Een jaar later bleken dat er te zijn geweest. In 2010 zullen dat er naar verwachting minder zijn dan Waarborgen Niet iedereen mag zomaar geld uitlenen. Voor dat soort bedrijvigheid gelden diverse systemen met waarborgen. Financiële dienstverleners vallen onder de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast is er de Wet op het consumentenkrediet. Wie geld wil uitlenen moet lid worden van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland. Die vereniging heeft een gedragscode die de leden in acht moeten nemen. Als laatste waarborg voor de burger is er de rechter. De rechter Volgens uitspraken van de Hoge Raad rust op banken een bijzondere zorgplicht als banken krediet verstrekken aan particulieren. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval en de aard van de verleende dienst. Bij een normale geldlening kan de bank volstaan met een BKR-toets en een beoordeling van het inkomen en het vermogen van de particulier. Zorgplicht Op banken rust een bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van een krediet aan een consument. Dat betekent ondermeer dat de geldlener informatie moet inwinnen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dat bureau legt informatie vast over geld dat geleend wordt en is. Daarnaast houdt het BKR bij of er problemen ontstaan met het aflossen van de lening. Het BKR registreert ook of er een oplossing wordt gevonden en hoe het verder gaat met het nakomen van de gemaakte afspraken van de oplossing. Die informatie verdwijnt niet direct uit het systeem van het BKR als de schuld betaald is. Die informatie blijft vijf jaar zichtbaar. De gelduitlener moet vaak kijken of het om nog andere redenen verantwoord is om geld uit te lenen. Financieel toezicht Financiële dienstverleners vallen onder de Wet financieel toezicht. Wie als financieel dienstverlener werkzaam wil zijn heeft een vergunning nodig. Aan die vergunning zitten allerlei voorwaarden vast. Financiële dienstverleners hebben te maken met twee verschillende toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank. 2

3 Toetsing Wie professioneel 250 of meer wil uitlenen aan een particulier moet in ieder geval de informatie van het BKR bekijken. Die informatie kan duidelijk maken dat de particulier niet goed is in het terug betalen van geleend geld. Dat kan voor de gelduitlener reden zijn om geen geld uit te lenen. De financiële dienstverlener die of meer wil uitlenen moet meer informatie vergaren. Die gelduitlener moet namelijk kunnen aantonen dat de lener informatie heeft gegeven over zijn of haar financiële positie. De financiële dienstverlener moet bij voorbeeld kunnen aantonen dat gekeken is wat het inkomen van de particulier was bij het verstrekken van de lening. Deze waarborgen zijn te vinden in de wettelijke voorschriften van artikel 4:34 Wet op het Financieel toezicht en de artikelen 113 en volgende van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen. Gedragscode VFN De Vereniging Financieringsinstellingen Nederland (VFN) heeft een gedragscode vastgesteld die duidelijk maakt wanneer het verantwoord is om geld te lenen aan een particulier. Daarbij moet de gelduitlener niet alleen kijken naar het inkomen. Ook woonlasten en ander vaste lasten zijn van belang. De VFN heeft bij het bedenken van een leennorm gebruik gemaakt van informatie van het Nederlands Instituut voor Budgettering (Nibud). De basisnorm, die onderdeel is van de berekening van de leennorm, is samen met het Nibud vastgesteld. De leennorm is te berekenen door het inkomen van de particulier te verlagen met de basisnorm, een opslag van 15 procent voor wat bestedingsruimte en door rekening te houden met woonlasten en andere vaste lasten. Voorbeeld Een gezin met een inkomen van netto per maand woont in een huis met een huurprijs van 500 en wil geld lenen. Er is al een lening waarop maandelijks 50 wordt afgelost. Berekening leencapaciteit Inkomen Leennorm Huurprijs 400 Aflossing 50 3

4 Ruimte voor nieuwe aflossingen 420 Maximum lening: 50 maanden van Rente Rente is de vergoeding die gelduitleners vragen voor het geleende geld. De hoogte van de rente die financiële dienstverleners in rekening mogen brengen is gemaximeerd door de Wet op het consumentenkrediet. De hoogte van de maximale rente is afhankelijke van de wettelijke rente. De maximale rente voor een particulier is twaalf procent hoger dan de wettelijke rente. Deze waarborg is te vinden in artikel 45 van de Wet op het consumentenkrediet en artikel 4 van het besluit kredietvergoeding. Gewijzigde omstandigheden Een verantwoord gesloten lening kan door een wijziging in de omstandigheden niet langer betaalbaar blijken. Daardoor kunnen er financiële problemen ontstaan. De gelduitlener hoort begrip te tonen voor de particulier die zelf aantoonbaar probeert zijn financiële situatie te verbeteren. In dat geval zal de financiële dienstverlener proberen met de geldlener tot een oplossing van die geldelijke problemen te komen. Zodra er serieuze betalingsproblemen ontstaan, kan de particulier de gelduitlener dat duidelijk maken. Dan kan er dus op tijd gekeken worden naar een oplossing. Klachten intern Niet alles gaat altijd goed. Dan kan er sprake zijn van een klacht. Er is een Klachten Instituut voor Financiële Dienstverleners (KiFiD). Dat Instituut behandelt klachten over Financiële dienstverleners. De klager moet zijn of haar klacht eerst onder de aandacht van de gelduitlener brengen. Het indienen van de klacht bij de financiële dienstverlener moet zo snel mogelijk gebeuren. Een klacht die de particulier na een jaar onder de aandacht van de gelduitlener brengt is te laat ingediend. Die klacht zal niet meer worden behandeld. De Autoriteit Financiële Markten stelt het op prijs om een kopie van elke klacht te ontvangen. Klachten extern De klager kan de klacht aan de Ombudsman Financiële dienstverlening voorleggen. Dat moet binnen drie maanden nadat de klacht aan de gelduitlener zelf bekend is gemaakt. De klacht moet schriftelijk bij de Ombudsman worden ingediend. De klacht mag niet met de hand geschreven zijn. De klacht moet uitgetypt zijn. De klager die zich niet kan vinden in het oordeel van de Ombudsman Financiële dienstverlening kan vervolgens bij de Geschillencommissie Financiële dienstverlening terecht. Dat moet dan wel binnen drie maanden na de ontvangst van 4

5 het oordeel van de Ombudsman gebeuren. Te laat ingediende klachten worden niet door de Geschillencommissie bekeken. Meer informatie over klachten is onder meer te vinden op de website van het Klachten Instituut voor Financiële Dienstverleners: Innen schulden Schuldeisers die een vordering willen innen huren daar vaak een incassobureau of een deurwaarder voor in. Deurwaarders treden regelmatig eerst als incassobureau op. De werkzaamheden van een incassobureau worden gekwalificeerd als buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. In die fase is er nog geen sprake van afgedwongen betaling. Betalingen van de schuldenaar vinden dan plaats zonder dwang van de gerechtsdeurwaarder. Executoriale titel Voordat een deurwaarder een schuldenaar tot betaling kan dwingen is er een executoriale titel nodig. Dat betekent veelal dat er een vonnis van de rechter moet komen. Overheidsorganen kunnen ook executoriale titels produceren: een belastingaanslag en een terugvorderingsbesluit zijn daar voorbeelden van. Een notariële akte kan ook een executoriale titel opleveren. Beslag Als een deurwaarder over een executoriale titel beschikt is kan de deurwaarder betaling afdwingen tegen de zin van de schuldenaar. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op geld dat de schuldenaar tegoed heeft van een derde. Zo kan de deurwaarder beslag leggen op het saldo van de bankrekening van de schuldenaar. De deurwaarder kan ook beslag leggen op de goederen van de schuldenaar en die spullen openbaar verkopen. Het bed en de kleding van de schuldenaar mag de deurwaarder niet verkopen. Dat zelfde geldt voor de aanwezige etenswaren leeftocht en de instrumenten die de schuldenaar voor het uitoefenen van zijn beroep nodig heeft. De deurwaarder kan ook beslag leggen op het inkomen van de schuldenaar. Die houdt dan vaak nog een inkomen ter hoogte van 90 procent van de bijstandsnorm over. Vanwege hoge woonlasten en de premie voor de zorgverzekering kan het bedrag van het inkomen dat voor de schuldenaar zelf overblijft hoger zijn. 5

6 Schuldsanering Beslag op het inkomen is niet aan een bepaalde tijd gebonden. Bij schulden waar de wettelijke rente net zo hoog is als de aflossing zou de schuldenaar levenslang moeten afbetalen. Zonder perspectief op een normaal leven zou de schuldenaar een maatschappelijke buitenstaander worden. Dat heeft de wetgever niet gewild. Daarom is de Wet sanering natuurlijke personen (wsnp) ingevoerd. Verbod Volgens artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet is schuldbemiddeling verboden. Dat verbod geldt niet voor schuldbemiddeling die geen geld kost. Ook gemeenten, gemeentelijke kredietbanken en andere door de gemeente gehouden instellingen mogen wel aan schuldbemiddeling doen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om door de rijksoverheid aangewezen te worden als niet verboden schuldbemiddelaar. WSNP en MSNP Door de wet sanering natuurlijke personen heeft de rechter de mogelijkheid om de schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met een oplossing voor de schulden. Die schulden moeten dan wel te goeder trouw zijn ontstaan. De schulden moeten dan wel te goeder trouw zijn ontstaan. Bij fraudeschulden en boetes zal dat niet het geval zijn. Voordat de rechter een schuldsaneringsbewind instelt moet duidelijk zijn geworden dat het niet mogelijk is om in goed overleg met de schuldeisers tot een redelijke oplossing te komen. De gemeenten zijn belast met dat onderzoek. Als blijkt dat een oplossing in der minne niet mogelijk is geeft de gemeente daar een verklaring voor af. De gemeente Almere heeft PLANgroep en Zuidweg en Partners gemachtigd om die verklaringen te ondertekenen. De verklaring heeft de schuldenaar nodig om aan de rechter te vragen een schuldsaneringsbewind in te stellen. Sparen Bij de wettelijke en de minnelijke sanering van schulden spaart de schuldenaar drie jaar lang zoveel mogelijk geld. Luxe goederen die geld waard zijn worden verkocht. Het bijeen gespaarde bedrag wordt na drie jaar aan de schuldeisers betaald. Die zien dan af van de inning van de restschuld. Zo kan de oud-schuldenaar met een schone lei weer een normaal leven leiden. 6

7 KLACHTEN, WENSEN EN VERLANGENS AV Almere Een deelneemster merkt op dat de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Almere niet alles dekt wat een chronisch zieke nodig heeft. Zij zou dat graag anders willen zien. Opgemerkt wordt dat een van de leden van het CBA in het verleden graag mee wilde denken over de dekking van de collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Almere. Na het overlijden van Jauke Haanstra heeft dat onderwerp minder aandacht gekregen. Overigens leek Sociale Zaken niet erg veel prijs te stellen op het meedenken. Ondanks gemaakte afspraken is het nooit van een echte inhoudelijke bespreking van het pakket in verhouding tot de premie gekomen. Jauke had zijn kennis van de zorgverzekering daar graag voor willen gebruiken. Er is op dit moment een categoriale voorziening voor chronisch zieken. Zij kunnen jaarlijks 200 bijzondere bijstand krijgen. Die voorziening zou wel eens kunnen sneuvelen als gevolg van de komende bezuinigingen. Het is een goed idee om te kijken of in de dekking van de collectieve aanvullende verzekering een betere dekking voor de kosten van chronisch zieken op te nemen is. Bejegening Een deelneemster laat weten dat ze elke keer een andere klantmanager heeft. Zij vindt dat de medewerkers aan de balie burgers onbeschoft te woord staan. De laatste keer dat ze een aanvraag voor bijzonder bijstand wilde indienen werd haar toegevoegd: Wat denkt u nou, dat hier een pot met geld staat? Opgemerkt wordt dat een burger kan klagen over onheuse bejegening. Daarvoor moet de burger op papier duidelijk maken wat er gebeurd is. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Er zijn formulieren waarmee de burger een klacht kan indienen. Maxx-tarief Een deelnemer wijst op het verdwijnen van de OV-strippenkaart. Voorlopig blijft de Maxx meerreizenkaart met het aangepaste tarief nog bestaan. Volgend jaar zal ook die kaart verdwijnen. Dan dreigt ook het Maxx meerreizentarief te verdwijnen. Opgemerkt wordt dat er vragen zijn gesteld door een raadslid over dit tarief. De wethouder heeft laten weten dat het Maxx meerreizentarief op de OV-chipkaart zal komen. Zo kan het voordelige tarief voor reizen binnen Almere behouden blijven. Eind dit jaar moet blijken of het Maxx meerreizentarief er ook volgend is. 7

8 Bibliotheek Een deelnemer wijst op de bezuinigingen op de subsidie voor de Bibliotheek en de handtekeningenactie die gestart is door diverse Almeerders. Opgemerkt wordt dat de verwachting is dat de overheden moeten bezuinigen als gevolg van de wereldwijde crisis die door banken is veroorzaakt. Door innovatieve financiële producten is geld met geld gemaakt en is vervolgens het kaartenhuis in gestort. Om te voorkomen dat banken failliet zouden gaan, heeft de overheid veel geld moeten investeren. Failliete banken zouden lieden tot het faillissement van allen die geld bij een bank hadden staan. Door de bankencrisis gaat het economisch een stuk slechter. Daardoor zullen overheden minder geld binnen krijgen. Bovendien kan het voor de banken gebruikte geld niet meer voor andere dingen worden gebruikt. Dus moet de overheid bezuinigen. Een deel van die bezuinigingen komt op het bordje van de plaatselijke overheid terecht. Ook Almer zal naar het zich laat aanzien niet aan bezuinigingen ontkomen. Over een deel van de bezuinigingen maken gemeenten en rijksoverheid afspraken in het bestuursakkoord. Er is discussie over de vraag of het concept bestuursakkoord voor de gemeenten aanvaardbaar is of niet. Verjaring Een deelneemster vraagt of schuldeisers een schuld eeuwig kunnen proberen te innen. Is een schuld na een faillissement verdwenen of niet? Een faillissement is lang niet altijd een oplossing voor een situatie waarin de schuldenaar niet meer aan al zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Een faillissement kan een oplossing zijn als er een akkoord ontstaat tussen de meerderheid van de schuldeisers en de curator van de schuldenaar. Dat lukt alleen als er opbrengsten zijn uit het te gelde maken van rechten van de schuldenaar. Een spaarfaillissement kan ook een oplossing zijn. Zo n faillissement lijkt erg veel op een schuldsaneringsbewind. De schuldenaar moet dan een aantal jaren sparen voor de schuldeisers. Als de curator geen akkoord met de schuldeisers weet te bereiken zal de rechter het faillissement opheffen bij gebrek aan baten. Dan kunnen de individuele schuldeisers weer aankloppen bij de schuldenaar en een deurwaarder aan te werk laten gaan. Sommige schuldeisers stoppen met het innen van schulden na een faillissement dat bij gebrek aan baten is opgeheven. Andere schuldeisers wachten een aantal jaren om dan nog eens te kijken of er geld geïnd kan worden. 8

9 Schulden kunnen verjaren. Een veel voorkomende verjaringstermijn is vijf jaar. Een vonnis de rechter verjaart na verloop van vijf jaar. Na die termijn kan het vonnis niet meer gebruikt worden om een schuld te innen. Schuldeisers kunnen de verjaring stuiten door duidelijk te maken dat ze de schuld willen innen. Na zo n daad begint weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Wie een vaste woon- en verblijfplaats had in Nederland en vijf jaar lang niets van de schuldeiser heeft gezien of gehoord, mag er van uit gaan dat de schuld verjaard is. Een deelnemer merkt op dat schulden wel door derden worden opgekocht. Ook opkopers van schulden hebben te maken met verjaring. Draagkrachtmeting Een deelneemster merkt op dat studenten na hun studie een aanzienlijke schuld hebben aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die aflossingen kunnen soms zo hoog zijn dat de student het niet kan betalen. Opgemerkt wordt dat de voormalige student om draagkrachtmeting kan indienen bij DUO. DUO bekijkt dan of de aflossing te hoog is voor de oud student. Als dat het geval is mag de voormalige student in de rest van dat jaar minder of helemaal niets betalen. De lagere aflossing gaat in vanaf de maand nadat het verzoek is ingediend. De oud student kan jaarlijks een verzoek voor draagkrachtmeting indienen. DUO zal normaal gesproken naar het inkomen van twee jaar geleden kijken bij het beoordelen van de draagkracht van de voormalige student. De student kan vragen om het peiljaar te verleggen naar een meer recent kalenderjaar. Het inkomen moet dan 15 procent of meer gedaald zijn. Het moet gaan om een structureel lager inkomen. Zelfstandigen hebben een onzeker inkomen en kunnen niet vragen om verlegging van het peiljaar. 9

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. John van der Pauw zal duidelijk maken waarom het nuttig is om veranderingen in het inkomen tijdig aan de Belastingdienst Toeslagen te melden. Dat voorkomt schulden

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Effect hogere huur op vrij besteedbaar inkomen gezin met netto/ maand

Effect hogere huur op vrij besteedbaar inkomen gezin met netto/ maand Almere, 1 juni 2016 Beste partijgenoot, Fors gestegen huren en bezuinigingen op de huurtoeslag hebben de betalingsmogelijkheden van schuldenaren en huurders fors onder druk gezet. Nieuwe bezuinigingen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent negentien deelnemers. Voor de pauze zal John van der Pauw de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de diverse overheidsbijdragen die het wonen betaalbaar houden. Na de

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich 2009Z16563 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht DSB haalt alles uit de kast bij schuld. (Ingezonden

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland 1 Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 25 deelnemers. Wethouder Ineke Smidt deelt haar ervaringen met de aanwezigen en beantwoordt vragen. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het minimale bestaan

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Mevrouw Nelly Maaskant en de heer Cees Voorthuijsen van het Servicepunt Z zullen tekst en uitleg geven over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze werken beiden

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK

ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW. 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK ECONOMIE VOOR VMBO BOVENBOUW 3 vmbo - (k)gt ANTWOORDENBOEK Hoofdstuk 2 Het inkomen van consumenten Paragraaf 1 Welke soorten inkomens zijn er? 1 Oppassen. 2 3 Werken in de horeca mag je pas na je zestiende.

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Let op! De informatie in deze brochure is niet toegesneden op uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen...

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... 1 Inhoud De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken. U betaalt graag de laagste rente voor uw hypotheek.

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland? En

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Als u uw rekeningen niet (op tijd) betaalt, iets op afbetaling koopt of een lening afsluit, dan maakt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of

Nadere informatie

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het Schulden overwinnen... onderneem het Blijft u uw financiële problemen de baas? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org 2 U bent ondernemer geworden

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer adres

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer  adres Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Van alle van toepassing zijnde gegevens dient een bewijs toegevoegd te worden aan de aanvraag. Beschermingsbewindvoerder

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

toekomst Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke gegevens Gegevens echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner

toekomst Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke gegevens Gegevens echtgenoot / echtgenote / geregistreerd partner Verzoek om afgifte verklaring WSNP ex art 285 Fw Persoonlijke achternaam voornamen geboortedatum geboorteplaats adres postcode woonplaats burgerlijke staat telefoonnummer geslacht 0 man 0 vrouw burgerservicenummer

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud 4 Welkom 5 Onze leningen Persoonlijke Lening Huiseigenaar Persoonlijk Lening Doorlopend Krediet Flex&Zeker Huiseigenaar Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie