Verkiezing beste bewonerscommissie 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezing beste bewonerscommissie 2011"

Transcriptie

1 Herfst 2011 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Van Bewonerskern naar Klantenraad? Verkiezing beste bewonerscommissie 2011 Bewonerskern IJmond Isolatie Illustratie Ingrid Joustra

2 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Van de voorzitter: De zomer is alweer voorbij als u dit leest. Wat gaat de tijd toch snel. Voor mijn gevoel heb ik het stukje in het vorige Kernjournaal, met de aankondiging van de vakanties, net geschreven. Nu zijn we alweer aan een nieuw seizoen begonnen. Tijdens de vakantie hebben wij ons intensief bezig gehouden met participatie. En wel omdat een aantal zaken niet goed verliep in de communicatie tussen Pré en de bewonerskernen. Bij de bekendmaking afgelopen winter dat het KWH-participatielabel niet was gehaald, kwam dat duidelijk naar voren. Met de uitkomsten uit het rapport waren er concrete verbeterpunten voorhanden om gezamenlijk aan de slag te gaan. Reden voor Pré om een werkgroep Participatie in het leven te roepen. Dit probleem speelt ook landelijk, zoals wij hebben ondervonden tijdens een symposium over nieuwe participatievormen. Een verslag hierover leest u verder in dit nummer. Welke nieuwe vormen van participatie zoals internet, , Twitter, Facebook, Skype, Facetime, videoconferentie etc. in de toekomst voor participatiedoeleinden het meest geschikt zijn, is nog niet duidelijk. Dit moet landelijk, maar vooral lokaal verder uitgewerkt worden. Wel is het zo dat ik tijdens mijn vakantie veelvuldig gebruik heb gemaakt van deze nieuwe technologieën en op deze manier gemakkelijk contact kon onderhouden met familie, vrienden en zelfs met Pré Wonen. Technisch werkt het allemaal wel, maar hoe moet het een en ander structureel en eenduidig georganiseerd worden? Vanuit de bewonerskernen zijn bij de presentatie van het KWH-rapport in december 2010 een tweetal punten naar voren gebracht die nader uitgewerkt dienden te worden. Deze punten waren: 1) Het tijdig betrekken van de bewonerskernen bij nieuw/gewijzigd beleid voor advisering; 2) Begrip voor de tweeledige rol die van de bewonerskernen verwacht wordt. Bij de bewonerskernen bestaat het gevoel, dat zij twee belangen moeten behartigen: het huurdersbelang enerzijds en het meedenken met de directie anderzijds. Het was een fijne vakantie, die veel te snel voorbij was en waarin af en toe het mobieltje toch maar even uitgezet werd om niet continu te participeren. Want dat is wel een nadeel van al deze nieuwe technieken: altijd bereikbaar zijn! Ton van der Voort Voorzitter Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Beide punten zijn afgelopen juli uitvoerig in de werkgroep besproken en worden nu in een plan van aanpak verder uitgewerkt. Dat plan moet in september gereed zijn.

3 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Van Bewonerskern Pré naar Klantenraad? Bewoners doen mee Wat werkt? In juni was er een grote conferentie over de vernieuwing van bewonersparticipatie, georganiseerd door alle grote spelers op het gebied van de volkshuisvesting. Dat zijn de beide koepels: van huurders (de Woonbond) en verhuurders (Aedes), plus adviesorganen voor de regering, wetenschappers op het gebied van de volkshuisvesting en een enkele wat grotere corporatie. Waarom deze conferentie en waar hadden ze het over? Er is de laatste jaren veel veranderd in corporatieland. De overheid is van subsidieverstrekker geworden tot lastenoplegger, wat de corporaties heeft genoodzaakt tot steeds marktgerichter werken. Daarnaast is een belangrijk deel van de woningvoorraad aan vernieuwing toe en vragen veel wijken om een opknapbeurt. Huurders zijn mondiger mensen geworden, en willen meer invloed op de besluitvorming. De bestaande vormen van overleg, geregeld in de Overlegwet, blijken niet meer te voldoen. Er wordt dus gezocht naar nieuwe vormen. Daar ging het op deze conferentie over. Sprekers De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) voorspelde, dat er een ander soort corporatie gaat ontstaan, die zowel huurders als kopers bedient. Zij is ervan overtuigd, dat bewoners in zo n ontwikkeling willen meegaan. Momenteel loopt er bij zo n vijf corporaties een experiment van de SEV betreffende nieuwe vormen van communicatie, waarbij internet een grote rol speelt. De Nederlandse Woonbond vindt het belangrijk, dat bewoners kunnen meebeslissen. En wel op zo n manier dat zij dat ook leuk vinden. Dat was ook ongeveer de mening van Aedes, die voorstander is van het meer bij het beleid van de corporaties betrekken van huurders. Een onafhankelijk publicist, Jos van der Lans, was over een en ander zeer kritisch. De professionals op volkshuisvestelijk gebied zien die inmenging door gewone huurders niet zitten. Hij zag vooral meer papierwerk ontstaan bij een voor de verhuurders risicoloze aanpak. Geef ze maar wat vouchers, dan hou je ze zoet! Hij stelde wel vast dat er sprake is van een kantelpunt in de besluitvorming: we moeten af van de formele inspraakcultuur en de mensen echte invloed geven. Dat betekent de macht delen, en dat kost ons Nederlanders moeite. Een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam bracht naar voren dat overheid en corporaties deelname van burgers aan het besluitproces wel stimuleren, bijvoorbeeld door hen zelf initiatieven te laten nemen. Daar verwachten zij dan veel van. Zij vroeg zich af of deze koers niet wordt ingegeven uit oogpunt van bezuinigingen. Natuurlijk is het goed wanneer er meer nadruk komt te liggen op deelname door burgers. Zij hanteerde hierbij de schijf van vijf als volgt: Eerst moet er sprake zijn van INTERESSE van de kant van de machtigste partij. Daarna moet er een DIALOOG op gang komen, waarin men elkaar respecteert. Dan moet de BUREUACRATIE verdwijnen en is het belangrijk om de mindere partij met een BEETJE SUBSIDIE te ondersteunen. Daarmee stimuleer je een LEERPROCES, waarin de mensen kunnen uitgroeien tot volwaardige gesprekspartners.

4 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Corporatie Woonstad Rotterdam kwam tot slot vertellen dat zij tot volle tevredenheid werkt met mensen, die in een tijdelijke samenstelling bij een project zijn betrokken. Belangrijk is dat er goed naar deze projectgroep wordt geluisterd voordat er besluiten worden genomen. Voor de continuïteit van beleid en voor de procesbewaking is er de klantenraad, die heel divers van samenstelling is. Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland was met twee leden aanwezig onder de bezoekers van deze conferentie. Zij hebben met veel enthousiasme daarvan verslag gedaan in onze vergadering. Wilt u meer weten? Kijk op of abonneer u op hun nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar Verkiezing beste bewonerscommissie 2011 Dit jaar organiseert de Nederlandse Woonbond de verkiezing van de beste huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Wij kregen daarvoor een vragenlijst toegestuurd. Bij de beoordeling staat dit jaar energiebesparing centraal, een onderwerp waar de Woonbond vanaf 2008 veel nadruk op legt. Wij hadden er dus geen moeite mee om bewonerscommissie Prinses Beatrixplein uit Bennebroek aan te melden. Zij zijn vanaf 2008 erg actief geweest bij het bevorderen van energiezuinig wonen onder de bewoners van het plein. Niet alleen levert dat een lagere energierekening op, maar vooral werd de saamhorigheid tussen de bewoners er enorm mee versterkt. Ook al heeft het plein de Klimaatstraatfeestwedstrijd 2011 al gewonnen, komen zij volgens ons ook voor de titel Beste bewonerscommissie 2011 in aanmerking. Wij hopen daarom dat al hun inspanningen met een prijs beloond zullen worden. Namens Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Joke Hulsebosch, secretaris

5 Bewonerskern IJmond Dennenstraat 3, 1943 KH Beverwijk, Telefoon & Fax De zomer of wat daarvoor doorging In de afscheidswoorden van het vorige bewonersblad wensten wij u een hele fijne en mooie zomer toe. Helaas is het min of meer bij die wens gebleven. De zomer heeft ons niet gebracht waar zo vurig op gehoopt werd: Mooi weer. Of dat nu de reden is dat het in winkels en straten meer dan normaal rustig bleef is maar de vraag. Was het de vakantie waarbij velen het buitenland bezochten of zijn het de stijgende kosten die het grote publiek voor een deel thuishouden. Wie zal het zeggen? Feit was wel dat zelfs Beverwijks Nationale Feestdag, de paardenrennen op de Breestraat, in vergelijking met voorgaande jaren ongekend weinig publiek trok. Daarbij de forse inkrimping van podia en bijbehorende bands met hun respectieve muzikale uitingen zullen eveneens met voornoemde punten te maken hebben gehad: Het weer en de kosten. Hopen dus op betere tijden wat dat aangaat. Eén ding bleef in vergelijking met andere jaren hetzelfde: Het zomerreces. Een paar maanden zonder vergaderingen en dergelijke. Op zich echt wel plezierig maar met als gevolg dat diezelfde periode als komkommertijd aangemerkt kan worden. En dat heeft weer te maken met het zoeken naar copij voor dit blad. Isolatie In Dagblad Kennemerland liet Pré Wonen weten een deel van haar huizenbezit extra te willen laten isoleren om daarmee stookkosten e.d. omlaag te brengen. Overigens toch wel opvallend dat als er van een mogelijke prijsdaling sprake is, er een onmiddellijke prijsverhoging volgt in verband met stijging van de oliekosten en/of stijging van de kosten van grondstoffen. Bent u een attente koper, zult u dat hebben ondervonden. Maar het ongunstige deel van deze regels zijn uiteraard Pré Wonen niet toe te schrijven. Integendeel. De kosten gemoeid met de genoemde isoleringwerkzaamheden, zo stond er in het stuk te lezen, zouden niet worden doorberekend aan de huurders. Een eerste proef is op het moment van schrijven al een paar weken in uitvoering en bezorgt bewoners weinig overlast. Het betreft hier de woningen van de Spaarnestraat en omgeving. Het verloop en de uitkomst qua kosten zal worden gevolgd en in een later stadium worden meegedeeld. Nogmaals Raad van Commissarissen In onze vorige uitgave maakten wij al melding van wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Het betreft de situatie van aftreden en de invulling van daarmee gepaard gaande vacatures. Het betrof in eerste instantie de invulling van de post financieel beheer. Betrof, want inmiddels is die zaak afgerond. De keuze lag aan de RvC zelf, maar de beide huurdervertegenwoordigingen was een inkijk en gespreksmogelijkheid met de kandidaat gegund. Het werd een bijzonder plezierig gesprek. De heer Zonneveld bleek afkomstig uit onze regio en bleek een mooie c.v. te hebben. Wetende dat de RvC een voorkeur in deze keuze had, hebben zowel Haarlem als Beverwijk zich volkomen kunnen verenigen met deze keus. De BKIJ wenst de heer Zonneveld een fijne werkperiode toe in de RvC met een klare kijk op het wel en wee van Pré Wonen. En weer schoonmaakperikelen Zelfs wij vinden het vervelend telkens op dit onderwerp terug te komen. Vooral ook omdat het onderwerp

6 Bewonerskern IJmond Dennenstraat 3, 1943 KH Beverwijk, Telefoon & Fax slechts op een relatief klein aantal huurders betrekking heeft. Toch ook is het voornemen hiermee door te gaan zolang er geen goede oplossing als resultaat uit de bus komt. Nog altijd, ondanks vele meldingen en overleg, zowel telefonisch als ter plekke zijn de uiteindelijke resultaten tot nu nog altijd hetzelfde: Niet voldoende. De toezeggingen van Pré Wonen dat er wel degelijk door de corporatie aan gewerkt wordt leveren nog altijd niet de gewenste verbeteringen op. Werkzaamheden die al een paar maanden voor ieder die daar oog voor heeft niet zijn uitgevoerd worden wekelijks afgetekend als zijnde behandeld. Daarbij kan gerekend worden dat in sommige gevallen bewoners zelf schoonmaakactiviteiten ontplooien waarvoor zij maandelijks betalen. Dat laatste kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn en de tijdsduur van onvrede is inmiddels te lang om nog begrip op te brengen voor alleen maar toezeggingen. De bewoners van hun kant hopen echt dat dit de laatste maal is dat wij hieraan aandacht moeten besteden. Energiekosten algemeen Met bovenstaande term wordt bedoeld de post energiekosten als onderdeel van de servicekosten. Uiteraard alleen voor die huurders die hierbij betrokken zijn. Een paar jaar terug gaven de huurdervertegenwoordigingen carte blanche aan Pré Wonen die energieleveranciers te kiezen die op dat moment de meest gunstige prijzen hanteerden in het belang van de huurders. Dit in verband met snel wisselende prijzen en het daarop snel kunnen reageren. Daarbij de overeenkomst van terugkoppeling naar Haarlem en Beverwijk. Met op voorhand de vermelding dat alles perfect zal zijn verlopen, is door verschillende oorzaken van die terugkoppeling nog niets gekomen. Hieraan gaat aandacht worden besteed en u hoort daarover meer in de volgende uitgave van dit blad. Hiermee willen we de zaak afronden met de vaststelling dat de zomer er weer op zit, de vakanties normaliter voorbij zijn en de normale zaken weer hun gebruikelijke verloop zullen verkrijgen. De regelmatige vergaderingen intern en het overleg met Pré Wonen gaat ook weer van start. Diezelfde vergaderingen leveren dan weer de stof op waarover de BKIJ u dan in een later stadium weer zal informeren. Tot die tijd. Jaap Stad

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie