Crisis en Het Profiel Contact met bewonerscommissies Klimaatstraatfeest. De zomer komt er aan. Zomer Bewonerskern Zuid-Kennemerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisis en Het Profiel Contact met bewonerscommissies Klimaatstraatfeest. De zomer komt er aan. Zomer 2009. Bewonerskern Zuid-Kennemerland"

Transcriptie

1 Zomer 2009 Bewonerskern Zuid-Kennemerland Crisis en Het Profiel Contact met bewonerscommissies Klimaatstraatfeest Bewonerskern IJmond De zomer komt er aan Illustratie Ingrid Joustra

2 Bewonerskern Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Crisis en Het Profiel In de afgelopen maanden heeft uw Bewonerskern Pré het druk gehad! Er was veel aan de orde. In december hebben wij de directie per brief laten weten bezorgd te zijn over de financiële positie van Pré Wonen. Bij het bespreken van de onderhoudsbegroting was naar voren gekomen, dat de opgelegde belastingen toch wel erg op de financiële speelruimte zouden drukken. Daar kwam de kredietcrisis nog bij en dus was er voldoende reden om met elkaar in gesprek te gaan. Ramp of kans? Het werd een open gesprek onder de titel Financiële positie Pré Wonen Ramp of kans? Wij konden al onze twijfels naar voren brengen en al onze vragen stellen, waarop door de directeur en de financieel deskundige medewerker uitvoerig werd ingegaan. Gekeken is naar de risico s van zowel het beheren van het huidige woningbestand als het daarnaast ontwikkelen van een nieuwbouwprogramma. Met rekenvoorbeelden heeft Pré Wonen ons ervan kunnen overtuigen, dat op beide terreinen een verantwoord beleid wordt gevoerd. De Raad van Commissarissen is er om daar toezicht op uit te oefenen en Bewonerskern Pré om de vinger aan de pols te houden. Onder de titel Het Profiel schetst de directie hierin hoe zij in haar werkgebied een rol van betekenis wil blijven spelen. Pré Wonen wil een maatschappelijke organisatie zijn met een brede taakopvatting. Dat betekent dat er niet alleen voor de lagere inkomensgroepen gebouwd wordt, maar dat er ook huurwoningen voor mensen met een ruimere beurs op het programma staan. Om daarnaast haar woningbezit te verjongen, zal een deel van het bestaande bezit verkocht worden, bij voorkeur aan de zittende bewoner. In haar beleid wil Pré Wonen de wensen van de huurder centraal stellen. Ten slotte wil zij, wanneer nodig voor het goed functioneren van de wijk, daar investeren in maatschappelijk vastgoed zoals scholen, winkels en bedrijven, buurtcentra. Ons advies Kortom, ons werd gevraagd een gefundeerd advies over het plan uit te brengen. Dat hebben wij half mei schriftelijk gedaan met de volgende opmerkingen: wij vinden het een ambitieus plan, dat veel van de organisatie zal vergen; meer ruimte voor de wensen van huurders spreekt ons aan. Daarbij vragen wij vooral aandacht voor training in klantvriendelijkheid van de medewerkers; energiebesparende maatregelen niet alleen in nieuwbouw, maar vooral in bestaande woningen; het welslagen van het plan zal mede afhangen van de ontwikkelingen in de woningmarkt. Nieuw beleidsplan Een tweede belangrijk onderwerp was het bespreken van een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaren. 1

3 Bewonerskern Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Contact met bewonerscommissies De bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland vindt het contact met de achterban heel belangrijk. Het is van belang dat wij weten dat er een bewonerscommissie is. Krijgt u nooit post van ons, maar bent u wel als bewonerscommissie actief, stuur ons dan een berichtje met uw contactgegevens. U bent bij ons van harte welkom! Wanneer maar mogelijk willen wij de aangesloten bewonerscommissies op de hoogte houden van belangrijke landelijke gebeurtenissen op het gebied van de volkshuisvesting. Zo hebben wij een abonnement op de digitale nieuwsbrieven van de Woonbond en enkele andere organisaties, waaronder de Tweede Kamerfracties van de PvdA en van GroenLinks; partijen die in onze ogen voor huurders het hart op de goede plaats hebben. Ook de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft onze belangstelling. Interessante informatie sturen wij door aan de contactpersonen van bewonerscommissies, waarvan wij een adres in ons bestand hebben. Wilt u ook van dit digitale nieuws op de hoogte blijven en/of maakt u deel uit van een commissie, maar bent u niet zelf het contactadres, stuur dan een mailtje naar en wij nemen u graag in onze mailgroep op. IN MEMORIAM Via Pré Wonen ontvingen wij bericht van het vrij onverwachte overlijden op 17 maart jl. van Theo van Weel Theo was nauw betrokken bij het tot stand komen van de stichting Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland. Als bestuurder in de Huurdersraad van Patrimonium heeft hij de fusie tussen Patrimonium en corporatie Randstad meegemaakt. In de eerste jaren van de nieuwe corporatie Pré Woondiensten leidde hij de huurdersorganisatie daarvan als voorzitter. Totdat een nieuwe fusie het huidige Pré Wonen en huurdersorganisatie Bewonerskern Pré voortbracht. Nadat Mirjam Hupkens tot voorzitter daarvan was gekozen, heeft hij nog enkele jaren de functie van gewoon bestuurslid vervuld. Theo was een kritisch volger van het beleid van onze verhuurder. Voor zijn inzet gedurende vele jaren zijn wij hem daarvoor dank verschuldigd. De Europawijk met daarin bewonerscommissie Oxfordstraat e.o. verliest in hem een markante persoonlijkheid. Met onze brief van 22 maart jl. hebben wij de familie veel sterkte gewenst bij dit verlies. Namens Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Joke M. Hulsebosch Secretaris 2

4 Bewonerskern Zuid-Kennemerland Postbus 2008, 2002 CA Haarlem, Klimaatstraatfeest In ons vorige nummer schreven wij u al, dat we ook onze bewonerscommissies hadden opgeroepen mee te doen. Intussen is het beloofde feest op 16 mei geweest, voor zover ons bekend zonder deelnemers uit Haarlem, helaas. De winnaar was een straat met 40 woningen uit de wijk de Gironde in Leusden. Daar werden maar liefst ruim klimaatpunten gescoord. Dat gebeurde door spaarlampen te gebruiken, de buitenverlichting uit te laten; sommige huishoudens lieten dubbel glas plaatsen en andere lieten zich inschrijven voor subsidie op zonnepanelen. Er was een kindercomité dat een warme truiendag hield op school, lege batterijen ophaalde en in de schoolkrant over het feest schreef. Minister Cramer is in de wijk op bezoek geweest en op het feest van 16 mei traden Nick en Simon op. Ook zonder feest krijgt energiebesparing in het beleid van Pré Wonen de nodige aandacht, en daar houden we het dan maar bij. Joke M. Hulsebosch Secretaris Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland 3

5 Bewonerskern IJmond Dennenstraat 3, 1943 KH Beverwijk, Telefoon & Fax De zomer komt er aan. Het is alweer zomer, vakanties staan voor de deur en plannen worden ten uitvoer gebracht. De jaarlijkse huurverhoging werd gemeld en gaat per 1 juli in. Daarover zijn wat opmerkingen met het risico dat de uiteindelijke uitslag daarvan nog niet helemaal te bepalen is omdat de verschijning van Het Kernjournaal niet synchroon loopt met de onderwerpen. Het zij zo. Bestuurszaken De BKIJ kon u reeds meedelen dat het bestuur weer op krachten is. Sterker nog, het bestuur kent weer een nieuw lid. Zij, mevrouw Annie Falentijn maakt sinds kort deel uit van het bestuur. In het vorige kernjournaal maakten wij reeds melding van het feit dat bestuurstaken verdeeld zouden worden. Dat is inmiddels gebeurd en voor de goede gang van zaken vermelden wij hier de uitkomst: Voorzitter Nellie Borst, secretaris Lenie Blom en penningmeester Jaap Bubberman. Bestuursleden zijn: Karin Lucchi, Annie Falentijn, Jim Kesseling, Wil Minneboo en Jaap Stad. Dit is dan hiermede wel een afgeronde zaak en wordt daarmee afgesloten. Glasverzekering In de vorige uitgave van dit blad stond een stukje van de Bewonerskern Zuid-Kennemerland onder de titel: Glasfonds. Daarover valt ook ten aanzien van huurders in de IJmond nog wel wat te zeggen. Navraag bij Pré en het antwoord leverden het complete beeld op omtrent dit gegeven. Nogmaals voor de IJmondhuurders: In 1998 deed het toenmalige Wijcker Meer Wonen, nu dus onderdeel van Pré Wonen, haar huurders een brief toekomen waarin werd gemeld dat vanaf dat moment Wijcker Meer Wonen een collectieve glasverzekering had afgesloten voor al haar huurders, geldend voor de buitenzijden van al haar panden. Netjes werd daarbij geattendeerd op het laten vervallen van de eventuele eigen glasverzekering. (al of niet bij de inboedelverzekering). Wat in een veel later stadium Pré niet algemeen duidelijk maakte, is dat verandering plaatsvond. Met de komst van nieuwe huurders is voor het betreffende pand geen glasverzekering meer aanwezig. Die groep wordt bij ondertekening van het huurcontract eventueel voorzien van een glasverzekering door deelname aan een servicepakket met de officiële titel woonpakket. Wenst men dat pakket niet, het is een individuele keuze, is er ook geen glasverzekering. Woont men sinds 1998 nog altijd op hetzelfde adres dan geldt ook nog altijd de collectieve verzekering in dat jaar afgesloten. Een wat scheve verhouding lijkt ons. Servicepakket/Woonpakket Het bovenstaande geeft al weer dat in de nieuwere huurcontracten de glasverzekering onderdeel is van het 4

6 Bewonerskern IJmond Dennenstraat 3, 1943 KH Beverwijk, Telefoon & Fax servicepakket. Ook daarover valt nog wel iets te vertellen. Het woonpakket ontstond medio De BKIJ werd gevraagd naar de mening over het ontstaan hiervan. Pré had zich destijds de inmiddels bekende blauwe busjes met hun bemanningen aangeschaft. Daarmee kon de wonincorporatie eigen werkzaamheden gaan uitvoeren. Eigen beheer is goedkoper dan uitbesteding aan derden. Echter, er bleef onrendabele tijd over. Vanuit die hoek bezien werd voorgesteld ook klusjes als service voor bewoners te doen die normaliter niet in het Pré Wonen onderhoud thuishoren: het woonpakket. De prijs bij deelname van de individuele huurder zou de 5 Euro per maand niet te boven gaan (tot 1 juli 2009 werd 4.45 Euro berekend). Pré Wonen en de BKIJ tevreden en het Servicepakket was geboren. Slechts weinig jaren later blijkt Pré Wonen die abonnementsprijs onhoudbaar. Binnen de corporatie leeft de gedachte aan bijstelling. Het woonpakket zou niet langer onder servicekosten thuishoren. Het woonpakket zou dan een kostendekkend abonnement dienen te worden. Het project is nu verliesgevend. Dit jaar in de aankondiging van de huurverhoging per 1 juli 2009 wordt de pakketprijs opgetrokken van 4.50 Euro tot 4.95 Euro per maand. Dan volgen dergelijke verdere verhogingen tot 2014, het jaar waarvan men denkt op niveau te komen. Vervolgens een jaarlijkse verhoging van 4%, tenzij onverwachte zaken een hogere bijstelling noodzakelijk maken. Een en ander levert een kostenplaatje dat doorgaand oploopt en komt de BKIJ niet zo gunstig voor. 2.5 % inflatiecorrectie en dat was het. Het hoofdstuk servicekosten is een ander verhaal. Die kosten, op zich ook weer gesplitst, zijn altijd, we benadrukken nog maar weer eens, altijd het bestuderen waard. Er kunnen immer onbedoelde fouten, daar gaan wij van uit, ontstaan zijn. Zijn er kosten die ineens een groot verschil met vorig jaar vertonen, dan kunt u een specificatie bij Pré Wonen opvragen om daarna zelf te constateren of de uitkomst terecht is. Dat er, nogmaals onbedoeld, fouten optreden heeft zich al bewezen. Bij terechte constatering worden de zaken dan recht gezet. Het is echter wel zaak op eigen zaken te letten. Administratiekosten Bij de servicekosten is de post administratie vermeld. Naar aanleiding van vragen omtrent verschillen daarin het volgende: Over de servicekosten (excl. de post administratie zelf) worden administratiekosten gemaakt. Het totaal daarvan kan belast worden tot 5% adm.kosten. Optellen en rekenen dus. Dit was het voor deze maal. U heeft stof tot nadenken, Alle goeds en tot de volgende keer. Jaap Stad Bovenstaand is dus zeker geen oproep tot opzeggen maar een aanbeveling om individueel de zaken op rij te zetten en te bezien of deelname aan dit pakket een persoonlijk nut inhoudt. Opzeggen is altijd mogelijk. Eén opzegger kreeg te horen dat dan de eventuele rioleringswerkzaamheden voor eigen kosten zouden komen. Dit is slechts ten dele waar. Standleidingen in etagegebouwen behoren tot de onderhoudsverplichtingen van de woningcorporatie. Aankondiging huurverhoging per 1 juli 2009 De jaarlijkse aankondiging is als altijd gesplitst in twee hoofdstukken: Huurverhoging en Servicekosten. De huurverhoging is in dit jaar geen punt van discussie (geweest). 5