Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)"

Transcriptie

1 Aug :23:47 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Business DIANE BREESCH Onderzoeksplatform Improved Aid Architecture and Aid Effectiveness (O*platform). Abstract: Het O*platform stelt zich tot algemeen doel de kwaliteitsversterking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het O*platform stelt zich tot specifiek doel de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in de beleidsvorming en -vertaling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. AID Policy Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Robrecht Renard Nathalie Holvoet Nadia Molenaers Danny Cassimon Onderzoeksplatform (O*platform) Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking (PULSE) Projectdeel "ICT en nieuwe media" Abstract: De media spelen een belangrijke rol in de perceptie van onze wereld. Dit is niet minder het geval voor onze visie op de ontwikkelingsproblematiek en internationale relaties. Talrijke studies tonen aan dat de klassieke media zoals kranten en televisie de ontwikkelingslanden op een stelselmatige manier misrepresenteren, vaak op een negatieve manier. Daarbij komt dat door de commercialisering van media en de entertainmentalisering van het nieuws steeds minder aandacht besteed wordt aan internationaal nieuws en nieuws omtrent de ontwikkelingsproblematiek en dit zowel in de geschreven als audiovisuele pers. Dit zou ertoe kunnen leiden dat 1) de publieke opinie steeds minder geïnformeerd is over de ontwikkelingsproblematiek, 2) vanuit het standpunt van donoren en NGO's klassieke media steeds minder een kanaal vormen om boodschappen over deze problematiek te verspreiden. Daartegenover staat dat nieuwe digitale kanalen zijn ontstaan zoals het Internet, digitale interactieve televisie en mobiele communicatie, die nieuwe, meer interactieve vormen, van communicatie toelaten. Deze kanalen laten een sterkere 'narrowcasting' toe en maken het mogelijk doelgroepen te bereiken die via de klassieke media onbereikbaar zijn geworden. Vraag is of deze nieuwe kanalen ook mogelijkheden bieden om bredere groepen terug bij de problematiek te betrekken. Binnen dit O*platform is het de bedoeling om na te gaan in welke mate deze nieuwe kanalen deel kunnen uitmaken van een vernieuwde mediamix in functie van sensibilisering en communicatie omtrent ontwikkelingssamenwerking. We doen dit op basis van 1) een brede analyse van gebruik van nieuwe media in het algemeen, 2) een diepgaande analyse van het gebruik van nieuwe kanalen door geselecteerde donoren en NGO's in het buitenland. De voordelen en concrete toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe communicatiekanalen worden in samenspraak met de verschillende actoren besproken en geanalyseerd in functie van de eerder gedefinieerde doelgroepen. Bovendien worden (inter)nationale 'best cases' voorgesteld en geëvalueerd. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Communicatiewetenschappen Leo VAN AUDENHOVE Dorien BAELDEN Onderzoeksplatform rond klimaatveranderingen en milieu. Afdeling Bos, Natuur en Landschap Bart Muys Onderzoeksproject 'Hoe gelijk is het andere' Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Sociaal-agogisch werk Vakgroep Sociale wetenschappen Charlotte De Kock Christian Van Kerckhove Eva Vens Onderzoeksproject in Congo 'Développement économique des forêts à travers une utilisation informée.'

2 Afdeling Bos, Natuur en Landschap Bart Muys Onderzoeksproject in samenwerking met het Hôpital Universitaire de l'unikis. Moleculaire en Vasculaire Biologie Christel Van Geet Onderzoeksproject in verband met het administratieve, sociale en geldelijke statuut van het personeel der openbare ziekenhuizen. Abstract: Het onderzoeksproject beoogt een studie van het administratieve, sociale en geldelijke statuut van het personeel der openbare ziekenhuizen, waarbij dat statuut wordt vergeleken met het statuut van de leden van het overheidspersoneel in het algemeen en met dat van het personeel in private ziekenhuizen. Het onderzoeksproject poogt aldus de specificiteit van de tewerkstelling in openbare ziekenhuizen, zowel vanuit het oogpunt van het personeel, als vanuit het oogpunt van de tewerkstellende overheid aan te tonen. Sociaal Recht GUIDO VAN LIMBERGHEN Onderzoeksproject naar de effecten van mediaeducatieproject "Kranten in de klas" op het leesgedrag en aankoopgedrag inzake kranten van de betrokkenen en van het gezin Abstract: Kwalitatief onderzoek door diepte-interviews peilt bij allochtonen en leerlingen uit het tweedekansonderwijs naar hun attitude tegenover kranten en media, de appreciatie en sociale implementatie van het project en de mogelijke bijdrage van kranten tot integratie. Kwantitatief longitudinaal onderzoek door middel van enquêtes gaat attitudeveranderingen op lange en korte termijn na bij leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. Vakgroep Communicatiewetenschappen Karin Van De Wal Onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen: heroriëntering van deputatiezittingen van beheer naar meer beleid. Abstract: - Aansturingsmodel van FOD Financiën Deze opdracht omvat het uittekenen van een nieuw structuur, inclusief het afbakenen van de functionele opdracht van elke entiteit en stafdienst, de opmaak van een nieuw organogram en het uitwerken van een aangepast aansturingsmodel. De opdracht behelst tevens het uitschrijven van de bijhorende Koninklijke Besluiten. - Reorganisatie van de werking van de Psychosociale Dienst van het DG Penitentiare Instellingen bij de FOD Justitie. - Begeleiding van de strategische besluitvormingsprocessen bij de FOD Justitie en de FOD Financiën. Politieke Wetenschappen HERMAN MATTHIJS Onderzoekstraject rond 'domein'concessies en andere vormen van patrimoniumbeheer bij havenbestuurders. Abstract: Het onderzoek omvat volgende deelaspecten: - academisch onderzoek naar ruimteproductiviteit van haventerreinen en terminals, met name via benchmarking en de uitwerking van een academisch onderbouwd instrumentarium ter bepaling van parameters en kengetallen voor efficient ruimtegebruik binnen de verschillende deelsectoren in havenactiviteiten. - het nadeneken over de toepassing van economische theorie en de analyse van de toepasbaarheid ervan bij tariefstellingen en -systemen met betrekking tot havengronden die door havenautoriteiten ter beschikking gesteld worden aan private bedrijven via concessies. ITMMA Theo Notteboom Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoek tot implementatie van het bestaande screenings- en assessmentmethodiek voor druggebruik en psychopathologie in de gevangenissen

3 Abstract: Dit onderzoek sluit aan bij de studie?druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: Een exploratieve studie naar methodiekontwikkeling? uitgevoerd in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid tussen 1/12/2005 en 31/12/2006. De belangrijkste doelstelling is na te gaan welke factoren de afname van het instrumentarium in een reële gevangeniscontext beïnvloeden, met het oog op het succesvol implementeren van de methodiek. Vakgroep Orthopedagogiek Eric Broekaert Onderzoek verplaatsingsgedrag bij collectieve implementaties Universiteit Hasselt Abstract: Vlaanderen loopt achter op andere Europese landen en regio's wat betreft het 'nieuwe werken'. Nog te weinig mensen maken gebruik van de steeds uitgebreider wordende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk (TPOW) te werken. Doel van het project is Vlaanderen te helpen met het inlopen van die achterstand. Daartoe ontbreekt vandaag nog enig bewustzijn, maar ook zien veel organisaties vandaag nog niet de mogelijkheden voor TPOW. Ook aan de aanbodzijde is er twijfel. Het inplanten van flexwerkcentra vergt aanzienlijke investeringen, en inschatten waar en volgens welk businessmodel je die centra inricht is een moeilijke oefening. Dit project is bedoeld om zowel de vraag naar als het aanbod van telewerkmogelijkheden te ondersteunen. Dit project draagt daartoe bij door de weg te wijzen naar de talrijke mogelijkheden die telewerken biedt o.a. op het vlak van mobiliteit, maar ook door de methodes en kennis op te leveren die noodzakelijk zijn om die kennis in de praktijk om te zetten. Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en Flanders Synergy (FS) slaan hiervoor de handen in elkaar in het kader van het IWT - O&O project 'ICOMflex - Innovatieve Concepten voor Organisaties en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van het nieuwe werken'. IMOB zal concreet instaan voor de volgende deeltaak: 'Onderzoek verplaatsingsgedrag bij collectieve implementaties'. Verplaatsingsgedrag Instituut voor Mobiliteit Katrien DECLERCQ Davy JANSSENS Tom BELLEMANS Raf NULENS Marc GERAERTS Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen : begeleidende en controlerende opdracht en analyse opdracht. Universiteit Hasselt Abstract: OVGs zijn en blijven in Vlaanderen één van de meest aangewezen instrumenten om gegevens over personenmobiliteit te verkrijgen. De nood aan deze data is onmiskenbaar en urgent. Aangezien deze data vaak de bron zijn van heel wat toepassingen, is de kwaliteitsbewaking en de analyse van de verzamelde data van cruciaal belang. In opdracht van de Vlaamse Overheid zal het IMOB 5 jaar lang instaan voor de analyse, controle en begeleiding van het OVG. De opdracht bestaat uit 2 grote taken, met name: (i) controle en begeleiding van de dataverzameling en (ii) het uitvoeren van analyses. Het uitvoeren van analyses houdt zowel de opmaak van verkeerskundige tabellen in als de vekeerskundige interpretatie ervan. Verplaatsingsgedrag Data-analyse en Modellering Instituut voor Mobiliteit Gerhard WETS Davy JANSSENS Ondezoek naar agressie ten aanzien van dieren gepleegd door kinderen: kenmerkend voor een levensfase of symptoom van een pathalogische situatie Abstract: Dierenmishandeling is een fenomeen dat in alle culturen, op alle leeftijden, en dus ook op kinderleeftijd, voorkomt. Hoewel prevalentiegegevens ontbreken, is men het er over eens dat dit probleem veel voorkomt. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan in welke mate en onder welke vorm dierenmishandeling binnen niet-klinische populaties kinderen voorkomt. In de onderzoeksliteratuur wordt agressief gedrag van kinderen ten aanzien van dieren meestal in verband gebracht met gedragsstoornissen en intrafamiliaal geweld. Hierbij beschouwt men dierenmishandeling als predictor voor ernstig delinquent of anti-sociaal gedrag op latere leeftijd. Omdat deze onderzoekingen veelal retrospectief van aard zijn en klinische populaties omvatten, kan men hun validiteit in vraag stellen. Het doel van dit project is dan ook na te gaan welke vormen van geweld kinderen binnen niet -klinische populaties op dieren plegen en welke persoons- en contextgebonden variabelen hierbij een rol spelen. Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie INGRID KRISTOFFERSEN Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Abstract: Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten. Vakgroep Marketing Patrick Van Kenhove Ongelijkheden in de gezondheidssector: de rol van inkomen en het belang van een conceptueel raamkader. Abstract: Het project bestaat uit drie delen : 1) een longitudinale focus op de correlatie tussen socio-economische status en gezondheid: dynamica en causaliteit.

4 2) Econometrische modellering van de determinanten van het aantal contacten met verschillende types gezondheidszorg. 3) Conceptueel kader voor het meten van socio-economische ongelijkheden in de gezondheidssector: alternatieven en decomposities. Algemene economie Jacques Vanneste Tom Van Ourti Ongelijkheid: kwantificering, bronnen en herverdeling Abstract: In dit onderzoeksproject staan drie onderzoeksvragen centraal. Ten eerste, de meting van ongelijkheid. Verder bouwend op mijn vroeger onderzoek naar multidimensionale ongelijkheidsmeting, bestudeer ik de meting van multidimensionale armoede en sociale mobiliteit over meerdere perioden. Ten tweede, ben ik geïnteresseerd in het onderzoeken van de oorzaken van ongelijkheid in België en de rest van de wereld. Het centrale idee is om counterfactual verdelingen te construeren die resulteren uit het veranderen van demografische of beleidsparameters. Een derde onderzoekslijn focust op de studie van optimale herverdelend beleid. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de rol van de civiele maatschappij op de bereidheid tot betalen voor herverdeling en in het uitkristalliseren van de impliciete sociale preferenties in het huidig belastingsysteem. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Koen Decancq Ongelijkheid van kansen: meting in theorie en praktijk. Abstract: De kloof tussen de recente inzichten in de theoretische literatuur rond gelijkheid van kansen, en de empirische meting van ongelijkheid van kansen zal overbrugt worden. Hiertoe zal (1) een literatuuroverzicht afgewerkt worden, (2) een axiomatische basis gegeven worden voor bestaande en nieuwe maatstaven en (3) nagegaan worden of de rangschikking van verschillende landen verandert indien andere maatstaven gebruikt worden. Vakgroep Sociale economie Dirk Van de gaer Online conjoint keuze-experimenten voor het opsporen van latente marktsegmenten Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Peter Goos ONLINEDAGBOEKEN. OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Online marketing research surveys. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Chang Wang Online religie in een transnationale context: representatie en beleving van jainisme in diasporagemeenschappen Abstract: Dit onderzoek wil ontwikkelingen in Jainisme in de diaspora ontwaren en verklaren door een analyse van online activiteiten en een reeks interviews op verschillende plaatsen in de diaspora. Zo zal het niet alleen de meest recente ontwikkelingen van Jainisme onderzoeken, maar ook een case-study zijn voor religie in de context van migratie en de rol die ICT daarin kan spelen. Talen en Culturen Eva De Clercq Online reviews en de construal level theorie. We schrijven over ervaringen die aanvoelen als veraf of dichtbij. OE Instituut voor Mediastudies Tim Smits Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods.

5 Abstract: Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Marketing Katia Campo Els Breugelmans Online winkelen: de impact van de layout en organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: In een eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan welke impact layout en organisatie van een online grocery winkel heeft op het online aankoopgedrag. Een tweede onderzoeksluik bestudeert in welke mate virtuele winkels als testinstrument gebruikt kunnen worden om het effect van merchandising in een traditionele winkel te voorspellen. Marketing Katia Campo On location decisions for foreign direct investment by multinational companies. Onderzoekseenheid MSI Leuven Rene Belderbos Shanqing Du On the interaction between Corporate Governance and M&A OG Finance Leuven Nancy Huyghebaert Mathieu Luypaert Corneel Defrancq On the Multilevel Organizing Principles of Duration and Time in the Perception of Music OG Labo voor Experimentele Psychologie Géry van Outryve d'ydewalle Pieter Schuermans On the role of sustainability reporting and sustainability indicators in the process of integrating sustainability into institutions of higher education. OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Luc Van Liedekerke Ingrid Molderez Kim Ceulemans Onthouden van vocht en/of voeding aan het levenseinde van ouderen in bejaardentehuizen in Vlaanderen. Abstract: Advance care planning in rusthuizen in Vlaanderen. De focus van onderhavig project wordt verruimd naar het geheel van advance care planning (ACP) in rusthuizen in Vlaanderen. Er werd binnen dit project een pilootstudie opgezet om een aantal aspecten van het onderzoeksdesign uit te testen. Hieruit bleek dat beslissingen tot onthouding van vocht en/of voeding in rusthuizen meer en meer geïntegreerd worden in een ruimer comfortdossier van de patiënt, waarin ook informatie terug te vinden is over andere medische beslissingen rond het levenseinde betreffende de patiënt (zowel ACP als de effectief genomen zorg-beslissingen bij het optreden van het probleem). Gezien dit geheel niet los van elkaar kan worden bestudeerd, is het nodig dit ruimere kader te onderzoeken om een beter begrip te krijgen van onthouding van vocht en/of voeding. Een goede medische praktijk veronderstelt ACP. Op deze manier kan, indien de patiënt wilsonbekwaam wordt, toch nog zo veel als mogelijk gehandeld worden volgens diens wensen. In het buitenland verkrijgen patiënten bij wet (bv. 'Patient Self Determination Act' in de Verenigde Staten) steeds meer mogelijkheden om actief deel te nemen aan medische besluitvorming. Diverse studies toonden daar aan dat slechts voor een minderheid van de nursing homebewoners ACP-documentatie is terug te vinden in de patiëntendossiers. In Vlaanderen kan in dit kader enkel beroep gedaan worden op de wet betreffende de rechten van de patiënt en recent ook op de Code van Geneeskundige Plichtenleer. Tot op heden werd nog niet onderzocht of en voor hoeveel rusthuisbewoners ACP wordt gedocumenteerd in Vlaanderen, hoeveel rusthuizen momenteel reeds een schriftelijk beleid hebben geformuleerd met betrekking tot ACP en welke vormen dit aanneemt. Bovendien is nog steeds onbekend in welke mate het bestaan van een dergelijk beleid en de beschikbaarheid van palliatieve zorg in het

6 rusthuis een invloed heeft op het omgaan met patiënten aan het levenseinde (bv aantal transfers, plaats van overlijden, ACP-documentatie per patiënt). De huidige studie wil hierop antwoorden geven. Zorg rond het levenseinde JOHAN BILSEN Cindy DE GENDT LUC DELIENS Ontologie en modelleerraamwerk voor service science Abstract: Service Science is een nieuw interdisciplinair onderzoeksgebied gericht op het management en de engineering van dienstensystemen. Het ontdekken van het onderliggend mentaal model van het dienstensysteem concept en het ontwikkelen van technieken om dit conceptueel model tot uitdrukking te brengen, zijn onderzoeksuitdagingen waar het voorgestelde project zich vanuit het beleidsinformatica-onderzoek naar conceptueel modelleren op richt. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Geert Poels Ontologiegestuurde conceptuele modellering 2.0 (ODCM 2.0) Abstract: In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor ontologiesgestuurde conceptuele modellering. Vertrekkende van een design science methodologie, wordt er eerst nagegaan wat de tekortkomingen zijn van traditioneel conceptueel modelleren en huidige ontologiegestuurde conceptuele modelleringsmethoden. Vervolgens wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die wordt geëvalueerd aan de hand van twee modellering experimenten met studenten. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Frederik Gailly On track with gender. Abstract: Case studie naar "Gender Equality and Changing Aid Modalities" in Tanzania. AID Policy Nathalie Holvoet Elizabeth Inberg Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. Abstract: Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Ontstaan, betekenis en rol van het supplement: een genologische en genealogische studie van Britse negentiendeeeuwse periodieken en hun addenda Abstract: Tijdens de Lange Negentiende Eeuw gaven Britse tijdschriften uit alle genres zogenaamde "supplementen" uit diverse nu veronachtzaamde addenda (bv. Geschenkjes, speciale edities omtrent actuele kwesties, advertentiebladen) die zich op allerlei significante manieren tot het gesupplementeerde tijdschrift kunnen verhouden. Wij onderzoeken deze functies, met nadruk op de aard van de supplementen en de positionering van de tijdschriften waarbij ze werden uitgegeven. Vakgroep Engels Maryse Demoor Ontstaan, betekenis en rol van het supplement: een genologische en geneaologische studie van Britse 19de-eeuwse periodieken en hun addenda Abstract: Het voorgestelde onderzoek zal (1) de verschillende vormen beschrijven waarin die voorkomen: als addenda, secties, bijlagen en zelfs afzonderlijke tijdschriften met daaraan gekoppeld genretheoretische conclusies over ondermeer de voorwaarden voor het ontstaan van supplementen (economische redenen, technische of vormimmanente redenen), voorwaarden voor het voortbestaan en de consequenties daarvan voor het literaire veld (2) een genealogie opstellen die de ontwikkeling van een reeks tijdschriften in kaart brengt, de relatie tussen die periodieken, hun redacties en de netwerken aan de basis van die redacties verduidelijkt en de rol van supplementen aangeeft in het voortbestaan en overleven van negentiende-eeuwse periodieken. Vakgroep Engels Maryse Demoor Ontwerp en analyse van garbage collection algoritmen voor flash-based solid-state drives. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

7 Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Ontwerpend onderzoek naar een regionaal openbaarvervoerssysteem in dialoog met het Vlaamse landschap Abstract: Dit onderzoek vertrekt van de vaststelling dat er nood is aan een performant openbaar vervoerssysteem dat een tussenschakel vormt tussen de goed uitgebouwde busnetten in de stedelijke gebieden enerzijds en de vlottetreinverbindingen tussen de steden anderzijds. Het reizigerspotentieel buiten de steden blijft nu grotendeels onderbenut. De chronische congestie van autowegen in Vlaanderen is de aanleiding om dit openbaar vervoerssysteem in eigen bedding te organiseren, via een light-rail systeem. De inplanting van nieuwe transportinfrastructuur wordt vaak enkel bestudeerd in functie van de transportnoden, en niet in functie van nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. In het onderzoek wordt de aanleg van een nieuw openbaarvervoerssysteem ingezet om het landschap meer te structureren. Ruimtelijke strategieën worden uitgewerkt en toegepast op een representatief gebied binnen de Vlaamse Ruit. Dit resulteert in concrete ontwerpvoorbeelden voor representatieve tracés of knooppunt Departement Architectuur Michael Ryckewaert Marcel Smets Erik De Deyn Ontwerpen methodiek klantentevredenheidsstudie Groen- en Recreatie domeinen provincie Antwerpen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Media, middenveld en politiek (M2P) Peter Thijssen Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Abstract: Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Onderwijs Nederlands Didactica Jules Frans Daems Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Abstract: Gedurende het voorbije decennium hebben zich binnen de onderwijspsychologie, onderwijstechnologie en de ontwerpkunde ('instructional design') belangrijke en veelbelovende ontwikkelingen voorgedaan die (erg) relevant zijn voor het onderzoek en de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen. Hoewel het onmiskenbaar is dat de ontwikkelingen binnen deze (sub)disciplines een aantal gelijkenissen vertonen, is er behoeft aan een systematische confrontatie en integratie van de theoretische denkkaders, de onderzoeksmethoden en de empirische bevindingen uit de drie genoemde (sub)disciplines. VAKGROEP GERMAANSE TAAL- EN LETTERKUNDE Didactica Jules Frans Daems Ontwerpmethodologie en technieken voor het bouwen van een Knowledge Management omgeving. Abstract: Het betreft toegepast onderzoek in verband met methodologieën en technieken die gebruikt kunnen worden bij het meer toegankelijk maken van alle vormen van kennis die in een bedrijfsomgeving aanwezig zijn. Hte onderzoek betreft in het bijzonder de methodologieën die kunnen gebruikt worden bij het ontwerpen en implemnteren van een knowledge portal. er moet hierbij een knowledge architecture ontworpen worden <aarbij de klassieke vormen van kennis zoals deze vervat zitten in documenten management systemen, databases, data warehouse, maar ook in de hoofden van experten of in metaknowledge systemen zoals catalogussen dictionaries, database schema's of workflow systemen. De bedoeling is om te komen tot een bruikbaar systeem van knowledge portal, - de technische en ergonomische aspecten van een knowledge portal. - de toepassing van intelligent agents bij het implementeren van gebruiksprofielen om opzoeken te vergemakkelijken, - de koppeling van externe informatiesystemen met inbegrip van e-commerce systemen, - optimalisatie van de zoekmethoden, -toepasbaarheid van de data-mining - technieken van in text retieval, - het optimale gebruik van WEB -technologie. Beleidsinformatica EDUARD VANDIJCK Ontwerp van een systeem voor Stochastische en Geavanceerde Hulpmiddelen Planning. Abstract: Het project wil de bestaande resultaten met betrekking tot de geavanceerde hulpmiddelen planning uitbreiden. Het project bestaat uit twee luiken: een gedeelte dat zich concentreert op de link met de supply chain, meer specifiek het demand management en een gedeelte dat zich richt naar de uitvoering van de planningsbeslissingen. Bij het eerstgenoemde komen verschillende zaken aan bod zoals vraagonzekerheid (en het effect op de doorlooptijd), het tegenwerken van het opzweepeffect (en de determinanten van dit laatste) en tot slot de vraag naar differentiatie van de doorlooptijd naar klanten en producten toe. Het tweede deel bestaat uit een studie van de mechanismen om de planning ten uitvoer te brengen en omvat het ontwerpen van authorisatie- en vrijgavepolitieken, het introduceren van veiligheidstijd in dit mechanisme, het toewijzen van klantenorders

8 aan productie-orders en een onderzoek naar de mate waarin knelpunten deze onderzoeksvragen kunnen beïnvloeden. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Ontwerp van geïntegreerde plannings- en wachtlijnmodellen voor het opstellen van roosters die resulteren in geoptimaliseerde mensenstromen en maximalisatie van veiligheid. Onderzoeksgroep KBPRO Brussel N. N. Jeroen Belien Ontwikkelen en beheren van cylische distributiestrategieën in de logistiek. Abstract: Het uitgangspunt van voorliggend project is om deze beide strekkingen in de literatuur over rittenplanning met voorraadoverwegingen samen te brengen door de basisassumpties te doorbreken: (i) situaties met een inherente vraagonzekerheid vergen niet noodzakelijk een dynamische, korte-termijnaanpak; en (ii) een cyclische oplossing kan ook geschikt zijn onder veranderende omstandigheden. De resulterende onderzoeksvraag, die de grondslag vormt van dit project, is de volgende: in hoeverre is een cyclische aanpak geschikt voor distributieplanning in situaties met inherente vraagonzekerheid, en hoe kunnen efficiënte distributiepatronen dan opgebouwd en onderhouden worden? ITMMA Wout Dullaert Ontwikkelen en implementeren van een community-based interventie om een meer ondersteunende sociale en fysieke omgeving te creëren voor veranderingen in levensstijl om diabetes bij kwetsbare gezinnen in heel Europa te voorkomen Abstract: Het doel van het Feel4Diabetes-project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een community-based interventie die zich specifiek richt op kwetsbare families (i.e. families met een lage SES in hoge inkomenslanden en families uit lage en middelmatige inkomenslanden). Meer specifiek wordt er geprobeerd om een meer ondersteunende sociale en fysieke omgeving te creëren die levensstijlveranderingen promoot om zo overgewicht, obesitas en type 2 diabetes te voorkomen. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Greet Cardon Ontwikkelen en valideren van een instaptoets voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Abstract: Om de reeds verworven competenties van inburgeraars te screenen ervaart de Vlaamse overheid de nood aan een instaptoets, zodat een inburgeringstraject op maat en zo doelgericht en efficiënt mogelijk kan verlopen. Het onderzoeksproject heeft tot doel een instaptoets te ontwikkelen en te valideren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De instaptoets moet meer specifiek aangeven in welke mate de module Maatschappelijke Oriëntatie dient te worden gevolgd door een nieuwe inburgeraar. EduBROn Rita Rymenans Sven De Maeyer Ontwikkelen en valideren van een planningsmethode voor de KCO processen Abstract: Het ontwikkelen van een planningsalgoritme voor administratieve processen dat rekening houdt met variabiliteit en onzekerheid. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem

Onderzoeksprojecten (2200-2250 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2200-2250 van 6686) www.researchportal.be - 11 Jan 2016 02:46:16 Onderzoeksprojecten (2200-2250 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26 Inhoudsopgave Woord vooraf 13 Dankwoord 17 Algemene inleiding 19 HOOFDSTUK 1: PERSONEELSONTWIKKELING EN ORGANISATIECULTUUR 23 Yanna Van Wesemael! Machteld De Metsenaere (VUB) 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS?

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? Heidi Knipprath & Katleen De Rick COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 I N H O U D VOORWOORD 11 INLEIDING Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 HOOFDSTUK 1. Kenmerken van wetenschappelijk werk 19 1. Internet, informatie en onderzoek 19 2. Kenmerken en verwachtingen

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid:

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Onderzoek naar een geïntegreerde aanpak i.o.v. FOD Binnenlandse Zaken Onderzoeker: Tom Bauwens Promotor: prof. dr. Els Enhus Copromotoren: prof. dr. Paul Ponsaers &

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

sa m e n v A t t i n G

sa m e n v A t t i n G sa m e n v A t t i n G In dit proefschrift staat de samenwerking tussen ouders, revalidatieprofessionals en onderwijsprofessionals in de zorg voor kinderen met een cerebrale parese (CP) centraal. Het belang

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten

Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten Prof. dr. G. Wets IMOB - Universiteit Hasselt Geert.Wets@uhasselt.be, 011/26.91.05 1 Overzicht Valorisatiepotentieel

Nadere informatie

onderzoek in transitie?

onderzoek in transitie? Transitieonderzoek: onderzoek in transitie? Erik Paredis (UGent) Yves De Weerdt (VITO) Frank Nevens (VITO) Opstartworkshop INTRAP 31 mei 2012, Leuven www.steunpunttrado.be Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Samenvatting (in Dutch)

Samenvatting (in Dutch) Summary Samenvatting (in Dutch) Motivatie is een veelgebruikte term, ook in het dagelijks leven. Iedereen heeft een bepaald beeld bij het concept motivatie, maar vaak loopt de perceptie hiervan uiteen.

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 Onderzoeksproject ontwikkeling van methodiek 2 e strategie: gezond bewegen en evenwichtiger eten in de leefomgeving van kinderen en jongeren.

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 SES Onderwijs Socio economische situatie beïnvloedt onderwijskansen Vroegtijdig schoolverlatenbeïnvloedt socioeconomische

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent.

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele

Zoals gezegd kent de monetaire manier van armoedemeting conceptuele en methodologische bezwaren en is de ontwikkeling van multidimensionele 1 Samenvatting Kinderarmoede is een ongewenst, en voor velen, onaanvaardbaar fenomeen. De redenen hiervoor zijn enerzijds gerelateerd aan het intrinsieke belang van welzijn voor kinderen in het hier en

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg)

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes Onderzoeksmethoden 1 Operationaliseren Dataverzameling Data analyse Onderzoeksplan schrijven Onderzoeksmethoden 2 Specifieke onderzoeksmethoden die ingezet (kunnen) worden

Nadere informatie

PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk afstemming tussen

PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk afstemming tussen Voorstel Universiteit Hasselt, faculteit Architectuur & Kunst, voor een VLAIO-TETRA-project PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector.

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Onderzoeksrapport Titel Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Auteur onderzoeksrapport Pascal Meyns Auteur eindwerk

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Evalueren van beleid. Research voor Beleid (Panteia Groep) Auteur: Christel Scholten

Evalueren van beleid. Research voor Beleid (Panteia Groep) Auteur: Christel Scholten Evalueren van beleid Research voor Beleid (Panteia Groep) Auteur: Christel Scholten Datum: 14 april 2008 Research voor Beleid - Sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoek - Zorg en Welzijn, Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 4: FYSIEKE EN SOCIALE OMGEVING Rana Charafeddine, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Nederlandse samenvatting Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Dit proefschrift richt zich op adolescenten met type 1 diabetes

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Inleiding in de Sociologie

Inleiding in de Sociologie Inleiding in de Sociologie Johan Wets Academiejaar 2006-2007 SOCIOLOGIE Contact: Johan.Wets@hiva.kuleuven.be Met de vermelding cursus sociologie Info: http:// ://perswww.kuleuven.be/johan_wets/sociologie.html

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( )

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) Consortium SWVG KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief

Samenvatting. Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Samenvatting Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties vanuit een waardeperspectief Tegenwoordig worden diensten steeds vaker door een netwerk van partijen aangeboden. Als een consument

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar!

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Nathalie Van Ceulebroeck en Marie Seghers Inspiratiedag Ouder-school-leerlingen 10 februari 2015 Verloop van de workshop Voorstelling

Nadere informatie

De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet. Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk

De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet. Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk Peter Van Petegem Jan Van Hoof EduBROn UA Jef C. Verhoeven Ina Buvens Centrum voor Onderwijssociologie KU

Nadere informatie

Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191

Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191 Intelligent Communicatieplatform voor Multimodaal Transport Startvergadering gebruikerscommissie TETRA project 2004 IWT 40191 Patrick De Causmaecker, Greet Vanden Berghe 15 10 2004 2 Intelligent Communicatieplatform

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Inhoud. De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100

Inhoud. De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100 De indirecte optelstrategie als handige strategie voor aftrekopgaven in het getaldomein tot 100 Greet Peters 1,*, Joke Torbeyns 1,2, Bert De Smedt 3, Pol Ghesquière 3, & Lieven Verschaffel 1 1 Centrum

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Deel één Ȃ communicatie over het levenseinde in Europa: een vergelijkend onderzoek.

Deel één Ȃ communicatie over het levenseinde in Europa: een vergelijkend onderzoek. Samenvatting 204 De ethische grondslag om patiënten te betrekken bij beslissingen over de medische behandelingen aan hun levenseinde wordt in Europa in toenemende mate erkend, net als de voordelen van

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven. 09 december 2003- AWI Meeting. Steunpunt Toerisme en Recreatie

Katholieke Universiteit Leuven. 09 december 2003- AWI Meeting. Steunpunt Toerisme en Recreatie Katholieke Universiteit Leuven 09 december 2003- AWI Meeting Steunpunt Toerisme en Recreatie Wetenschappelijk - beleidsondersteunend onderzoek domein toerisme & recreatie Prioriteiten = dataverzameling,

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie