Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)"

Transcriptie

1 Aug :23:47 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Business DIANE BREESCH Onderzoeksplatform Improved Aid Architecture and Aid Effectiveness (O*platform). Abstract: Het O*platform stelt zich tot algemeen doel de kwaliteitsversterking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het O*platform stelt zich tot specifiek doel de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in de beleidsvorming en -vertaling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. AID Policy Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Robrecht Renard Nathalie Holvoet Nadia Molenaers Danny Cassimon Onderzoeksplatform (O*platform) Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking (PULSE) Projectdeel "ICT en nieuwe media" Abstract: De media spelen een belangrijke rol in de perceptie van onze wereld. Dit is niet minder het geval voor onze visie op de ontwikkelingsproblematiek en internationale relaties. Talrijke studies tonen aan dat de klassieke media zoals kranten en televisie de ontwikkelingslanden op een stelselmatige manier misrepresenteren, vaak op een negatieve manier. Daarbij komt dat door de commercialisering van media en de entertainmentalisering van het nieuws steeds minder aandacht besteed wordt aan internationaal nieuws en nieuws omtrent de ontwikkelingsproblematiek en dit zowel in de geschreven als audiovisuele pers. Dit zou ertoe kunnen leiden dat 1) de publieke opinie steeds minder geïnformeerd is over de ontwikkelingsproblematiek, 2) vanuit het standpunt van donoren en NGO's klassieke media steeds minder een kanaal vormen om boodschappen over deze problematiek te verspreiden. Daartegenover staat dat nieuwe digitale kanalen zijn ontstaan zoals het Internet, digitale interactieve televisie en mobiele communicatie, die nieuwe, meer interactieve vormen, van communicatie toelaten. Deze kanalen laten een sterkere 'narrowcasting' toe en maken het mogelijk doelgroepen te bereiken die via de klassieke media onbereikbaar zijn geworden. Vraag is of deze nieuwe kanalen ook mogelijkheden bieden om bredere groepen terug bij de problematiek te betrekken. Binnen dit O*platform is het de bedoeling om na te gaan in welke mate deze nieuwe kanalen deel kunnen uitmaken van een vernieuwde mediamix in functie van sensibilisering en communicatie omtrent ontwikkelingssamenwerking. We doen dit op basis van 1) een brede analyse van gebruik van nieuwe media in het algemeen, 2) een diepgaande analyse van het gebruik van nieuwe kanalen door geselecteerde donoren en NGO's in het buitenland. De voordelen en concrete toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe communicatiekanalen worden in samenspraak met de verschillende actoren besproken en geanalyseerd in functie van de eerder gedefinieerde doelgroepen. Bovendien worden (inter)nationale 'best cases' voorgesteld en geëvalueerd. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Communicatiewetenschappen Leo VAN AUDENHOVE Dorien BAELDEN Onderzoeksplatform rond klimaatveranderingen en milieu. Afdeling Bos, Natuur en Landschap Bart Muys Onderzoeksproject 'Hoe gelijk is het andere' Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Sociaal-agogisch werk Vakgroep Sociale wetenschappen Charlotte De Kock Christian Van Kerckhove Eva Vens Onderzoeksproject in Congo 'Développement économique des forêts à travers une utilisation informée.'

2 Afdeling Bos, Natuur en Landschap Bart Muys Onderzoeksproject in samenwerking met het Hôpital Universitaire de l'unikis. Moleculaire en Vasculaire Biologie Christel Van Geet Onderzoeksproject in verband met het administratieve, sociale en geldelijke statuut van het personeel der openbare ziekenhuizen. Abstract: Het onderzoeksproject beoogt een studie van het administratieve, sociale en geldelijke statuut van het personeel der openbare ziekenhuizen, waarbij dat statuut wordt vergeleken met het statuut van de leden van het overheidspersoneel in het algemeen en met dat van het personeel in private ziekenhuizen. Het onderzoeksproject poogt aldus de specificiteit van de tewerkstelling in openbare ziekenhuizen, zowel vanuit het oogpunt van het personeel, als vanuit het oogpunt van de tewerkstellende overheid aan te tonen. Sociaal Recht GUIDO VAN LIMBERGHEN Onderzoeksproject naar de effecten van mediaeducatieproject "Kranten in de klas" op het leesgedrag en aankoopgedrag inzake kranten van de betrokkenen en van het gezin Abstract: Kwalitatief onderzoek door diepte-interviews peilt bij allochtonen en leerlingen uit het tweedekansonderwijs naar hun attitude tegenover kranten en media, de appreciatie en sociale implementatie van het project en de mogelijke bijdrage van kranten tot integratie. Kwantitatief longitudinaal onderzoek door middel van enquêtes gaat attitudeveranderingen op lange en korte termijn na bij leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. Vakgroep Communicatiewetenschappen Karin Van De Wal Onderzoeksrapport inclusief aanbevelingen: heroriëntering van deputatiezittingen van beheer naar meer beleid. Abstract: - Aansturingsmodel van FOD Financiën Deze opdracht omvat het uittekenen van een nieuw structuur, inclusief het afbakenen van de functionele opdracht van elke entiteit en stafdienst, de opmaak van een nieuw organogram en het uitwerken van een aangepast aansturingsmodel. De opdracht behelst tevens het uitschrijven van de bijhorende Koninklijke Besluiten. - Reorganisatie van de werking van de Psychosociale Dienst van het DG Penitentiare Instellingen bij de FOD Justitie. - Begeleiding van de strategische besluitvormingsprocessen bij de FOD Justitie en de FOD Financiën. Politieke Wetenschappen HERMAN MATTHIJS Onderzoekstraject rond 'domein'concessies en andere vormen van patrimoniumbeheer bij havenbestuurders. Abstract: Het onderzoek omvat volgende deelaspecten: - academisch onderzoek naar ruimteproductiviteit van haventerreinen en terminals, met name via benchmarking en de uitwerking van een academisch onderbouwd instrumentarium ter bepaling van parameters en kengetallen voor efficient ruimtegebruik binnen de verschillende deelsectoren in havenactiviteiten. - het nadeneken over de toepassing van economische theorie en de analyse van de toepasbaarheid ervan bij tariefstellingen en -systemen met betrekking tot havengronden die door havenautoriteiten ter beschikking gesteld worden aan private bedrijven via concessies. ITMMA Theo Notteboom Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoek tot implementatie van het bestaande screenings- en assessmentmethodiek voor druggebruik en psychopathologie in de gevangenissen

3 Abstract: Dit onderzoek sluit aan bij de studie?druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: Een exploratieve studie naar methodiekontwikkeling? uitgevoerd in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid tussen 1/12/2005 en 31/12/2006. De belangrijkste doelstelling is na te gaan welke factoren de afname van het instrumentarium in een reële gevangeniscontext beïnvloeden, met het oog op het succesvol implementeren van de methodiek. Vakgroep Orthopedagogiek Eric Broekaert Onderzoek verplaatsingsgedrag bij collectieve implementaties Universiteit Hasselt Abstract: Vlaanderen loopt achter op andere Europese landen en regio's wat betreft het 'nieuwe werken'. Nog te weinig mensen maken gebruik van de steeds uitgebreider wordende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk (TPOW) te werken. Doel van het project is Vlaanderen te helpen met het inlopen van die achterstand. Daartoe ontbreekt vandaag nog enig bewustzijn, maar ook zien veel organisaties vandaag nog niet de mogelijkheden voor TPOW. Ook aan de aanbodzijde is er twijfel. Het inplanten van flexwerkcentra vergt aanzienlijke investeringen, en inschatten waar en volgens welk businessmodel je die centra inricht is een moeilijke oefening. Dit project is bedoeld om zowel de vraag naar als het aanbod van telewerkmogelijkheden te ondersteunen. Dit project draagt daartoe bij door de weg te wijzen naar de talrijke mogelijkheden die telewerken biedt o.a. op het vlak van mobiliteit, maar ook door de methodes en kennis op te leveren die noodzakelijk zijn om die kennis in de praktijk om te zetten. Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en Flanders Synergy (FS) slaan hiervoor de handen in elkaar in het kader van het IWT - O&O project 'ICOMflex - Innovatieve Concepten voor Organisaties en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van het nieuwe werken'. IMOB zal concreet instaan voor de volgende deeltaak: 'Onderzoek verplaatsingsgedrag bij collectieve implementaties'. Verplaatsingsgedrag Instituut voor Mobiliteit Katrien DECLERCQ Davy JANSSENS Tom BELLEMANS Raf NULENS Marc GERAERTS Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen : begeleidende en controlerende opdracht en analyse opdracht. Universiteit Hasselt Abstract: OVGs zijn en blijven in Vlaanderen één van de meest aangewezen instrumenten om gegevens over personenmobiliteit te verkrijgen. De nood aan deze data is onmiskenbaar en urgent. Aangezien deze data vaak de bron zijn van heel wat toepassingen, is de kwaliteitsbewaking en de analyse van de verzamelde data van cruciaal belang. In opdracht van de Vlaamse Overheid zal het IMOB 5 jaar lang instaan voor de analyse, controle en begeleiding van het OVG. De opdracht bestaat uit 2 grote taken, met name: (i) controle en begeleiding van de dataverzameling en (ii) het uitvoeren van analyses. Het uitvoeren van analyses houdt zowel de opmaak van verkeerskundige tabellen in als de vekeerskundige interpretatie ervan. Verplaatsingsgedrag Data-analyse en Modellering Instituut voor Mobiliteit Gerhard WETS Davy JANSSENS Ondezoek naar agressie ten aanzien van dieren gepleegd door kinderen: kenmerkend voor een levensfase of symptoom van een pathalogische situatie Abstract: Dierenmishandeling is een fenomeen dat in alle culturen, op alle leeftijden, en dus ook op kinderleeftijd, voorkomt. Hoewel prevalentiegegevens ontbreken, is men het er over eens dat dit probleem veel voorkomt. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan in welke mate en onder welke vorm dierenmishandeling binnen niet-klinische populaties kinderen voorkomt. In de onderzoeksliteratuur wordt agressief gedrag van kinderen ten aanzien van dieren meestal in verband gebracht met gedragsstoornissen en intrafamiliaal geweld. Hierbij beschouwt men dierenmishandeling als predictor voor ernstig delinquent of anti-sociaal gedrag op latere leeftijd. Omdat deze onderzoekingen veelal retrospectief van aard zijn en klinische populaties omvatten, kan men hun validiteit in vraag stellen. Het doel van dit project is dan ook na te gaan welke vormen van geweld kinderen binnen niet -klinische populaties op dieren plegen en welke persoons- en contextgebonden variabelen hierbij een rol spelen. Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie INGRID KRISTOFFERSEN Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Abstract: Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten. Vakgroep Marketing Patrick Van Kenhove Ongelijkheden in de gezondheidssector: de rol van inkomen en het belang van een conceptueel raamkader. Abstract: Het project bestaat uit drie delen : 1) een longitudinale focus op de correlatie tussen socio-economische status en gezondheid: dynamica en causaliteit.

4 2) Econometrische modellering van de determinanten van het aantal contacten met verschillende types gezondheidszorg. 3) Conceptueel kader voor het meten van socio-economische ongelijkheden in de gezondheidssector: alternatieven en decomposities. Algemene economie Jacques Vanneste Tom Van Ourti Ongelijkheid: kwantificering, bronnen en herverdeling Abstract: In dit onderzoeksproject staan drie onderzoeksvragen centraal. Ten eerste, de meting van ongelijkheid. Verder bouwend op mijn vroeger onderzoek naar multidimensionale ongelijkheidsmeting, bestudeer ik de meting van multidimensionale armoede en sociale mobiliteit over meerdere perioden. Ten tweede, ben ik geïnteresseerd in het onderzoeken van de oorzaken van ongelijkheid in België en de rest van de wereld. Het centrale idee is om counterfactual verdelingen te construeren die resulteren uit het veranderen van demografische of beleidsparameters. Een derde onderzoekslijn focust op de studie van optimale herverdelend beleid. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de rol van de civiele maatschappij op de bereidheid tot betalen voor herverdeling en in het uitkristalliseren van de impliciete sociale preferenties in het huidig belastingsysteem. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Koen Decancq Ongelijkheid van kansen: meting in theorie en praktijk. Abstract: De kloof tussen de recente inzichten in de theoretische literatuur rond gelijkheid van kansen, en de empirische meting van ongelijkheid van kansen zal overbrugt worden. Hiertoe zal (1) een literatuuroverzicht afgewerkt worden, (2) een axiomatische basis gegeven worden voor bestaande en nieuwe maatstaven en (3) nagegaan worden of de rangschikking van verschillende landen verandert indien andere maatstaven gebruikt worden. Vakgroep Sociale economie Dirk Van de gaer Online conjoint keuze-experimenten voor het opsporen van latente marktsegmenten Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Peter Goos ONLINEDAGBOEKEN. OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Online marketing research surveys. OG ORSTAT Leuven Martina Vandebroek Chang Wang Online religie in een transnationale context: representatie en beleving van jainisme in diasporagemeenschappen Abstract: Dit onderzoek wil ontwikkelingen in Jainisme in de diaspora ontwaren en verklaren door een analyse van online activiteiten en een reeks interviews op verschillende plaatsen in de diaspora. Zo zal het niet alleen de meest recente ontwikkelingen van Jainisme onderzoeken, maar ook een case-study zijn voor religie in de context van migratie en de rol die ICT daarin kan spelen. Talen en Culturen Eva De Clercq Online reviews en de construal level theorie. We schrijven over ervaringen die aanvoelen als veraf of dichtbij. OE Instituut voor Mediastudies Tim Smits Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods.

5 Abstract: Online winkelen: de impact van de lay-out en de organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Marketing Katia Campo Els Breugelmans Online winkelen: de impact van de layout en organisatie van een virtuele winkel op het aankoopgedrag voor fast moving consumer goods. Abstract: In een eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan welke impact layout en organisatie van een online grocery winkel heeft op het online aankoopgedrag. Een tweede onderzoeksluik bestudeert in welke mate virtuele winkels als testinstrument gebruikt kunnen worden om het effect van merchandising in een traditionele winkel te voorspellen. Marketing Katia Campo On location decisions for foreign direct investment by multinational companies. Onderzoekseenheid MSI Leuven Rene Belderbos Shanqing Du On the interaction between Corporate Governance and M&A OG Finance Leuven Nancy Huyghebaert Mathieu Luypaert Corneel Defrancq On the Multilevel Organizing Principles of Duration and Time in the Perception of Music OG Labo voor Experimentele Psychologie Géry van Outryve d'ydewalle Pieter Schuermans On the role of sustainability reporting and sustainability indicators in the process of integrating sustainability into institutions of higher education. OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Luc Van Liedekerke Ingrid Molderez Kim Ceulemans Onthouden van vocht en/of voeding aan het levenseinde van ouderen in bejaardentehuizen in Vlaanderen. Abstract: Advance care planning in rusthuizen in Vlaanderen. De focus van onderhavig project wordt verruimd naar het geheel van advance care planning (ACP) in rusthuizen in Vlaanderen. Er werd binnen dit project een pilootstudie opgezet om een aantal aspecten van het onderzoeksdesign uit te testen. Hieruit bleek dat beslissingen tot onthouding van vocht en/of voeding in rusthuizen meer en meer geïntegreerd worden in een ruimer comfortdossier van de patiënt, waarin ook informatie terug te vinden is over andere medische beslissingen rond het levenseinde betreffende de patiënt (zowel ACP als de effectief genomen zorg-beslissingen bij het optreden van het probleem). Gezien dit geheel niet los van elkaar kan worden bestudeerd, is het nodig dit ruimere kader te onderzoeken om een beter begrip te krijgen van onthouding van vocht en/of voeding. Een goede medische praktijk veronderstelt ACP. Op deze manier kan, indien de patiënt wilsonbekwaam wordt, toch nog zo veel als mogelijk gehandeld worden volgens diens wensen. In het buitenland verkrijgen patiënten bij wet (bv. 'Patient Self Determination Act' in de Verenigde Staten) steeds meer mogelijkheden om actief deel te nemen aan medische besluitvorming. Diverse studies toonden daar aan dat slechts voor een minderheid van de nursing homebewoners ACP-documentatie is terug te vinden in de patiëntendossiers. In Vlaanderen kan in dit kader enkel beroep gedaan worden op de wet betreffende de rechten van de patiënt en recent ook op de Code van Geneeskundige Plichtenleer. Tot op heden werd nog niet onderzocht of en voor hoeveel rusthuisbewoners ACP wordt gedocumenteerd in Vlaanderen, hoeveel rusthuizen momenteel reeds een schriftelijk beleid hebben geformuleerd met betrekking tot ACP en welke vormen dit aanneemt. Bovendien is nog steeds onbekend in welke mate het bestaan van een dergelijk beleid en de beschikbaarheid van palliatieve zorg in het

6 rusthuis een invloed heeft op het omgaan met patiënten aan het levenseinde (bv aantal transfers, plaats van overlijden, ACP-documentatie per patiënt). De huidige studie wil hierop antwoorden geven. Zorg rond het levenseinde JOHAN BILSEN Cindy DE GENDT LUC DELIENS Ontologie en modelleerraamwerk voor service science Abstract: Service Science is een nieuw interdisciplinair onderzoeksgebied gericht op het management en de engineering van dienstensystemen. Het ontdekken van het onderliggend mentaal model van het dienstensysteem concept en het ontwikkelen van technieken om dit conceptueel model tot uitdrukking te brengen, zijn onderzoeksuitdagingen waar het voorgestelde project zich vanuit het beleidsinformatica-onderzoek naar conceptueel modelleren op richt. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Geert Poels Ontologiegestuurde conceptuele modellering 2.0 (ODCM 2.0) Abstract: In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor ontologiesgestuurde conceptuele modellering. Vertrekkende van een design science methodologie, wordt er eerst nagegaan wat de tekortkomingen zijn van traditioneel conceptueel modelleren en huidige ontologiegestuurde conceptuele modelleringsmethoden. Vervolgens wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die wordt geëvalueerd aan de hand van twee modellering experimenten met studenten. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Frederik Gailly On track with gender. Abstract: Case studie naar "Gender Equality and Changing Aid Modalities" in Tanzania. AID Policy Nathalie Holvoet Elizabeth Inberg Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. Abstract: Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Ontstaan, betekenis en rol van het supplement: een genologische en genealogische studie van Britse negentiendeeeuwse periodieken en hun addenda Abstract: Tijdens de Lange Negentiende Eeuw gaven Britse tijdschriften uit alle genres zogenaamde "supplementen" uit diverse nu veronachtzaamde addenda (bv. Geschenkjes, speciale edities omtrent actuele kwesties, advertentiebladen) die zich op allerlei significante manieren tot het gesupplementeerde tijdschrift kunnen verhouden. Wij onderzoeken deze functies, met nadruk op de aard van de supplementen en de positionering van de tijdschriften waarbij ze werden uitgegeven. Vakgroep Engels Maryse Demoor Ontstaan, betekenis en rol van het supplement: een genologische en geneaologische studie van Britse 19de-eeuwse periodieken en hun addenda Abstract: Het voorgestelde onderzoek zal (1) de verschillende vormen beschrijven waarin die voorkomen: als addenda, secties, bijlagen en zelfs afzonderlijke tijdschriften met daaraan gekoppeld genretheoretische conclusies over ondermeer de voorwaarden voor het ontstaan van supplementen (economische redenen, technische of vormimmanente redenen), voorwaarden voor het voortbestaan en de consequenties daarvan voor het literaire veld (2) een genealogie opstellen die de ontwikkeling van een reeks tijdschriften in kaart brengt, de relatie tussen die periodieken, hun redacties en de netwerken aan de basis van die redacties verduidelijkt en de rol van supplementen aangeeft in het voortbestaan en overleven van negentiende-eeuwse periodieken. Vakgroep Engels Maryse Demoor Ontwerp en analyse van garbage collection algoritmen voor flash-based solid-state drives. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

7 Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Ontwerpend onderzoek naar een regionaal openbaarvervoerssysteem in dialoog met het Vlaamse landschap Abstract: Dit onderzoek vertrekt van de vaststelling dat er nood is aan een performant openbaar vervoerssysteem dat een tussenschakel vormt tussen de goed uitgebouwde busnetten in de stedelijke gebieden enerzijds en de vlottetreinverbindingen tussen de steden anderzijds. Het reizigerspotentieel buiten de steden blijft nu grotendeels onderbenut. De chronische congestie van autowegen in Vlaanderen is de aanleiding om dit openbaar vervoerssysteem in eigen bedding te organiseren, via een light-rail systeem. De inplanting van nieuwe transportinfrastructuur wordt vaak enkel bestudeerd in functie van de transportnoden, en niet in functie van nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. In het onderzoek wordt de aanleg van een nieuw openbaarvervoerssysteem ingezet om het landschap meer te structureren. Ruimtelijke strategieën worden uitgewerkt en toegepast op een representatief gebied binnen de Vlaamse Ruit. Dit resulteert in concrete ontwerpvoorbeelden voor representatieve tracés of knooppunt Departement Architectuur Michael Ryckewaert Marcel Smets Erik De Deyn Ontwerpen methodiek klantentevredenheidsstudie Groen- en Recreatie domeinen provincie Antwerpen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Media, middenveld en politiek (M2P) Peter Thijssen Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Abstract: Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Onderwijs Nederlands Didactica Jules Frans Daems Ontwerp, implementatie en evaluatie van krachtige leeromgevingen. Abstract: Gedurende het voorbije decennium hebben zich binnen de onderwijspsychologie, onderwijstechnologie en de ontwerpkunde ('instructional design') belangrijke en veelbelovende ontwikkelingen voorgedaan die (erg) relevant zijn voor het onderzoek en de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen. Hoewel het onmiskenbaar is dat de ontwikkelingen binnen deze (sub)disciplines een aantal gelijkenissen vertonen, is er behoeft aan een systematische confrontatie en integratie van de theoretische denkkaders, de onderzoeksmethoden en de empirische bevindingen uit de drie genoemde (sub)disciplines. VAKGROEP GERMAANSE TAAL- EN LETTERKUNDE Didactica Jules Frans Daems Ontwerpmethodologie en technieken voor het bouwen van een Knowledge Management omgeving. Abstract: Het betreft toegepast onderzoek in verband met methodologieën en technieken die gebruikt kunnen worden bij het meer toegankelijk maken van alle vormen van kennis die in een bedrijfsomgeving aanwezig zijn. Hte onderzoek betreft in het bijzonder de methodologieën die kunnen gebruikt worden bij het ontwerpen en implemnteren van een knowledge portal. er moet hierbij een knowledge architecture ontworpen worden <aarbij de klassieke vormen van kennis zoals deze vervat zitten in documenten management systemen, databases, data warehouse, maar ook in de hoofden van experten of in metaknowledge systemen zoals catalogussen dictionaries, database schema's of workflow systemen. De bedoeling is om te komen tot een bruikbaar systeem van knowledge portal, - de technische en ergonomische aspecten van een knowledge portal. - de toepassing van intelligent agents bij het implementeren van gebruiksprofielen om opzoeken te vergemakkelijken, - de koppeling van externe informatiesystemen met inbegrip van e-commerce systemen, - optimalisatie van de zoekmethoden, -toepasbaarheid van de data-mining - technieken van in text retieval, - het optimale gebruik van WEB -technologie. Beleidsinformatica EDUARD VANDIJCK Ontwerp van een systeem voor Stochastische en Geavanceerde Hulpmiddelen Planning. Abstract: Het project wil de bestaande resultaten met betrekking tot de geavanceerde hulpmiddelen planning uitbreiden. Het project bestaat uit twee luiken: een gedeelte dat zich concentreert op de link met de supply chain, meer specifiek het demand management en een gedeelte dat zich richt naar de uitvoering van de planningsbeslissingen. Bij het eerstgenoemde komen verschillende zaken aan bod zoals vraagonzekerheid (en het effect op de doorlooptijd), het tegenwerken van het opzweepeffect (en de determinanten van dit laatste) en tot slot de vraag naar differentiatie van de doorlooptijd naar klanten en producten toe. Het tweede deel bestaat uit een studie van de mechanismen om de planning ten uitvoer te brengen en omvat het ontwerpen van authorisatie- en vrijgavepolitieken, het introduceren van veiligheidstijd in dit mechanisme, het toewijzen van klantenorders

8 aan productie-orders en een onderzoek naar de mate waarin knelpunten deze onderzoeksvragen kunnen beïnvloeden. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Ontwerp van geïntegreerde plannings- en wachtlijnmodellen voor het opstellen van roosters die resulteren in geoptimaliseerde mensenstromen en maximalisatie van veiligheid. Onderzoeksgroep KBPRO Brussel N. N. Jeroen Belien Ontwikkelen en beheren van cylische distributiestrategieën in de logistiek. Abstract: Het uitgangspunt van voorliggend project is om deze beide strekkingen in de literatuur over rittenplanning met voorraadoverwegingen samen te brengen door de basisassumpties te doorbreken: (i) situaties met een inherente vraagonzekerheid vergen niet noodzakelijk een dynamische, korte-termijnaanpak; en (ii) een cyclische oplossing kan ook geschikt zijn onder veranderende omstandigheden. De resulterende onderzoeksvraag, die de grondslag vormt van dit project, is de volgende: in hoeverre is een cyclische aanpak geschikt voor distributieplanning in situaties met inherente vraagonzekerheid, en hoe kunnen efficiënte distributiepatronen dan opgebouwd en onderhouden worden? ITMMA Wout Dullaert Ontwikkelen en implementeren van een community-based interventie om een meer ondersteunende sociale en fysieke omgeving te creëren voor veranderingen in levensstijl om diabetes bij kwetsbare gezinnen in heel Europa te voorkomen Abstract: Het doel van het Feel4Diabetes-project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een community-based interventie die zich specifiek richt op kwetsbare families (i.e. families met een lage SES in hoge inkomenslanden en families uit lage en middelmatige inkomenslanden). Meer specifiek wordt er geprobeerd om een meer ondersteunende sociale en fysieke omgeving te creëren die levensstijlveranderingen promoot om zo overgewicht, obesitas en type 2 diabetes te voorkomen. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Greet Cardon Ontwikkelen en valideren van een instaptoets voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Abstract: Om de reeds verworven competenties van inburgeraars te screenen ervaart de Vlaamse overheid de nood aan een instaptoets, zodat een inburgeringstraject op maat en zo doelgericht en efficiënt mogelijk kan verlopen. Het onderzoeksproject heeft tot doel een instaptoets te ontwikkelen en te valideren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De instaptoets moet meer specifiek aangeven in welke mate de module Maatschappelijke Oriëntatie dient te worden gevolgd door een nieuwe inburgeraar. EduBROn Rita Rymenans Sven De Maeyer Ontwikkelen en valideren van een planningsmethode voor de KCO processen Abstract: Het ontwikkelen van een planningsalgoritme voor administratieve processen dat rekening houdt met variabiliteit en onzekerheid. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf?

Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België Een

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Offerte in het kader van Viona-oproep O&O-opdracht 24/03/2015 De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar Inschrijver: Katholieke Universiteit Leuven vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector KU

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden

Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden Quick Scan van de literatuur Christi Veldhuis-Van Essen en Ruud Hoevenagel Topsector Energie Innovatieprogramma

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie