EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk Campus Blairon Turnhout Tel Fax

2

3 Inleiding Aangezien ik mijn bacheloropleiding bedrijfsmanagement met afstudeerrichting financie - en verzekeringswezen combineer met een avondopleiding als vastgoedmakelaar, heb ik gemerkt dat er nog altijd huurders van appartementen zijn, die niet correct verzekerd zijn. Vaak is de oorzaak, een te beperkte kennis van de verzekeringsmaterie. Omdat ik het, als verzekeraar/vastgoedmakelaar in wording, een treurige zaak vind, heb ik besloten om dit als uitgangspunt voor mijn eindwerk te gebruiken. Daarom is het doel van mijn eindwerk om een brochure te schrijven voor leken die zich willen verdiepen in deze verzekeringen, die betrekking hebben op een appartement. Aan de hand van makkelijk begrijpbare en realiteitsgebonden voorbeelden, zal ik trachten om op een begrijpbare manier de problematiek omtrent de verzekering van een appartement aan te tonen. In deze brochure zal ik ook steeds de verschillende oplossingen voor het probleem uitleggen.

4

5 Waarom een verzekering afsluiten voor uw appartement? Eigenaar Huurder

6

7 Inhoud Brandverzekering algemene info 7 Verzekeringen als eigenaar.14 - Blokpolis - Individuele brandverzekering - Samenloop van twee brandverzekeringen Verzekeringen als huurder Individuele brandverzekering als huurder - Afstand van verhaal tegenover de huurder Verzekeringen voor onderhoudspersoneel.36 Verklarende woordenlijst Gegevens experten..46 Uit het leven gegrepen (Luik) 47 Extra.51 3

8

9 Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als u niet over de gepaste verzekering beschikt, kan een kleinigheid snel grote proporties aannemen. Welke verzekeringen kunt u het best sluiten, wanneer u eigenaar of huurder bent van een appartement?

10 Verzeker hen van een thuis

11 1. Brandverzekering algemene info 1.1 Wat is een brandverzekering? Een brandverzekering is een verzekering die je woning beschermt tegen brand en aanverwante gevaren. Deze verzekering bestaat uit twee delen. Enerzijds is de brandverzekering een zaakverzekering*, dit wil zeggen dat de brandverzekering één of meerdere zaken dekt tegen verlies of schade veroorzaakt door de risico s die in de verzekeringsvoorwaarden worden omschreven. Anderzijds kunt u beroep doen op de brandverzekering als u burgerrechtelijk aansprakelijk* wordt gesteld voor schade die werd veroorzaakt door een zaak (pand) waarvoor u instaat. Voorbeeld zaakverzekering Door een brand in uw appartement gaan de eetkamer en het salon in de vlammen op. Indien er een brandverzekering afgesloten is, zal de verzekeraar de opgelopen schade aan de eetkamer en het salon met vermindering van de vrijstelling* vergoeden. De schade wordt natuurlijk niet vergoed als er opzet in het spel is, d.w.z. als u opzettelijk de brand hebt veroorzaakt Voorbeeld aansprakelijkheidsverzekering Een brand die ontstond in uw appartement, sloeg over op de woning van de buren. Hierdoor hebben de buren schade opgelopen. Aangezien u verantwoordelijk bent voor uw appartement, wordt u aansprakelijk gesteld voor de opgelopen schade van de buren. Omdat u een brandverzekering hebt afgesloten zal uw brandverzekeraar de schade van de buren vergoeden. 7

12 1.2 Welke gevaren zijn gedekt door de brandverzekering? Zoals de naam brandverzekering doet vermoeden, dekt de brandverzekering de schade veroorzaakt door brand, maar een brandverzekering biedt meer waarborgen. Zo moet elke brandverzekering volgens art 61 van de Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) en art 3 KB 24 december 1992 dekking bieden voor schade die de verzekerde goederen oplopen als gevolg van: "#$%& '()*+,-.&.$&-/)*+,-.& *-0,./& 1$2)*+33-$4& 5#**.$&6#$&6* $& 8#$"-9%-$4&%++"&6+."27-4.$& 8#$,*#4.$& 8":.-%,;+$3*-;2.$& <2+"/& =#277""#/).$&& Let op Indien er veel asbest in uw woning verwerkt zit, kan het voorkomen dat de dekking voor afbraak en opruimingskosten in de polis niet volstaat. In dit geval is het aan te raden om een aanvullende verzekering, of de verzekerde som te verhogen. 1.3 Welke goederen zijn verzekerd in de brandverzekering? In een brandverzekering kan zowel het gebouw* als de inhoud* (ook wel inboedel genoemd) verzekerd worden tegen de risico s die in de polis zijn omschreven. Let op: er kunnen ook beperkingen in de voorwaarden van een brandverzekering worden opgenomen. Zo nemen de meeste verzekeringsmaatschappijen uitsluitingen en/of beperkte dekking op in de voorwaarden voor volgende zaken: E##"%.$&>4.*%B&97F.*.$B&CD& G+.%.".$&6#$&4#,2.$& H$A+7%&%-.&?-;A&:.6-$%2&-$&%.&0#/."&6#$&+7%.",B&6++"+7%.",&-$&A.2&"7,2A7-,& I+2+"" $& J+.".$%.&4+.%.".$&%-.&?-;A&:7-2.$&:.6-$%.$& 8

13 5.")*##2,2.&-$A+7%& C& & 1.4 Waardebepaling van de goederen in een brandverzekering Bij het afsluiten van een brandverzekering is het belangrijk dat u de goederen voldoende gaat verzekeren tegen een correcte waarde, daarom zijn er een tal van mogelijkheden om de waarde van de goederen te verzekeren. =-.7FF##"%.K& E."0.*-90.&F##"%.&K& L#$%.*,F##"%.K& C& Onderverzekering Wanneer men niet voldoende verzekerd is, wordt dit ook wel onderverzekering* genoemd. Indien u onderverzekerd bent en u loopt schade op, dan zal de verzekeraar conform art 44 WLVO de evenredigheidsregel toepassen. Evenredigheidsregel: vergoeding = Schade x verzekerde waarde te verzekeren waarde Voorbeeld Een vrijstaande woning met een waarde van euro wordt voor euro verzekerd. Na een hevige brand loopt de materiële schade op tot euro. Omdat het gebouw onderverzekerd was, zal de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen. vergoeding = schade x verzekerde waarde werkelijke waarde vergoeding= X = Conclusie: ondanks dat er een schade is van ,00 euro, betaalt de verzekeraar slechts euro uit, vermindert met het bedrag van de vrijstelling*. 9

14 Verzekeringsmaatschappijen zijn er zich van bewust, dat het voor een leek moeilijk is om de waarde van een woning correct te bepalen. Daarom hebben ze een stelsel in het leven geroepen om onderverzekering te voorkomen. Dit stelsel wordt: SAER, Stelsel voor Afschaffing Evenredigheidsregel of evaluatierooster, genoemd SAER of evaluatierooster De evaluatierooster of SAER is een formulier dat gebruikt wordt door verzekeraars om op een eenvoudige manier, het te verzekeren bedrag van een gebouw te berekenen. De verzekeringsmaatschappij gaat op basis van een aantal kenmerken van de woning, een waarde (het te verzekeren bedrag) bepalen. Omdat de waarde van de woning evolueert (stijgt/daalt), dient het te verzekeren bedrag ook veranderd te worden. Dit wordt automatisch geregeld doordat de bedragen in de polis geïndexeerd zijn tegen de ABEX-index*. Zo bent u er zeker van dat uw woning terug opgebouwd kan worden indien er zich schade voordoet. Voorbeelden van kenmerken van een woning MN).&F+$-$4&>#))#"2./.$2B&+).$&:.:+7F-$4B&CD& L.2&##$2#*&0#/.",& G.:"7-0&6#$&"7-/2.,&>&:.F+$-$4B&6"-9&:."+.)BCD& -94.:+7F.$& 83F."0-$4,4"##%&>&)#"0.2B&*-32B&0.*%."B&COD& 1))."6*#02.&6#$&0#/.",& C& Hoe het evaluatierooster er precies zal uitzien, is afhankelijk van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. In het gedeelte extra vindt u een voorbeeld van een evaluatierooster. Voordeel van een evaluatierooster Indien het evaluatierooster correct is ingevuld, zal de verzekeringsmaatschappij de evenredigheidsregel niet toepassen. 10

15 1.4.3 Waarde van de inhoud Om de te verzekeren waarde van de inhoud te bereken, nemen de verzekeringsmaatschappijen vaak een percentage van de waarde van het gebouw. Om de waarde van de inhoud ieder jaar mee te laten evalueren zijn de waarborgen gekoppeld aan de consumptieprijzenindex*. voorbeeld De waarde van het gebouw bedraagt ,00. Voor de waarde van de inboedel neemt men 10% van de waarde van het gebouw. Gevolg de inboedel wordt voor ,00 verzekerd. In de meeste gevallen volstaat het percentage voor de inboedel, maar indien u met waardevolle stukken zit is het raadzaam om navraag te doen bij uw verzekeraar, omdat er vaak beperkingen worden opgenomen in de verzekering. polis voorbeeld KBC Problemen met vergoedingsgrenzen voor de inhoud Doordat de meeste brandverzekeringen slechts voorzien in een beperkte waarborg per object, verzameling,, kan dit problemen veroorzaken wanneer u in het bezit bent van een waardevol object. 11

16 Voorbeeld Door een zware brand gaat de vleugelpiano van meneer X met een waarde van in de vlammen op. Hij had echter niet gezien dat er een beperking per object van ,50 van toepassing was in zijn brandverzekering. Meneer X krijgt een vergoeding van ,50 voor zijn vleugelpiano Bron:http://static.autoblog.n l/images/wp2007/michiel/b osendorfer_piano.jpg Oplossingen voor beperkte dekking waardevolle objecten Mogelijkheid 1 U vraagt aan uw verzekeraar om de vergoedingen per object te verhogen. Mogelijkheid 2: U sluit een alle risico verzekering af voor het object/verzameling. Door het afsluiten van een alle risico polis is het object gedekt tegen brand, diefstal, Indien u beslist om een alle risico verzekering af te sluiten, is het belangrijk om dit aan uw brandverzekeraar te melden. Hierdoor zal hij het object uitsluiten, als verzekerd object, in de inhoud van de brandverzekering. Waardoor u oververzekering* voorkomt. 12

17 Omdat verzekeraars weten dat de premie steeds belangrijker is voor de verzekeringsnemer, gaan de verzekeraars meer concurreren op basis van premie. Maar even belangrijk als de premie zijn de verzekeringsvoorwaarden. Hierin staan zowel de wettelijke uitsluitingen (oorlog, opzet, ) als de uitsluitingen die door de verzekeraar in de polis zijn opgenomen. Daardoor kan het voorkomen dat de ene verzekeraar, een ruimere dekking biedt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat u de polisvoorwaarden leest voordat u een verzekering afsluit. Tip: Door preventiemaatregelen te nemen kan het zijn dat de verzekeraar een korting geeft op de premie. Dit kan omdat het risico tot schade wordt beperkt. Denk maar aan een alarminstallatie, door de verzekeraar goedgekeurde sloten, die de kans op inbraak doen verkleinen. Naast de bijhorende premieverlaging voor deze investeringen, doet u er ook een fiscaal voordeel mee. (zie extra 3) 13

18

19 Eigenaar Wat verzekeren? -Gebouw -Eigen inboedel -Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Welke polissen? -Blokpolis -Individuele aanvullende verzekering 15

20

21 2. Blokpolis 2.1 Bent u als eigenaar van een appartement verplicht een brandverzekering te sluiten? Een brandverzekering behoort niet tot de wettelijke verplichte verzekeringen, daarom bent u als eigenaar van een appartement vrij in uw keuze om al dan niet een brandverzekering af te sluiten. Uitzondering Mede-eigenaren van een appartementsgebouw kunnen door de basisakte en het reglement van mede-eigendom verplicht worden om toe te treden tot een gemeenschappelijke brandverzekering voor het appartementsgebouw, namelijk de blokpolis. Deze uitzondering is er gekomen omdat u als eigenaar van een appartement niet alleen maar eigenaar bent van uw eigen gedeelte, maar ook automatisch mede-eigenaar wordt van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw waarin uw appartement zich bevindt. Door deze verplichting op te nemen in de basisakte en het reglement van mede-eigendom is de vereniging van mede-eigenaars er zeker van, dat het gebouw weer hersteld/heropgebouwd kan worden in geval van schade. 2.3 Waarde van de appartementsblok Om de te verzekeren waarde van de appartementsblok te bepalen, zijn er verschillende manieren mogelijk. E##"%.&*#2.$&:.)#*.$&%++"&..$&.()."2K& >6++"0+/.$&+$%."6."?.0."-$4D& & E##"%.&?.*3&:.)#*.$B&##$&%.&A#$%&6#$&4./##02.&0+,2.$&6++"&A.2&:+7F.$&& >.$0.*&2+.)#,,.$&6++"&$-.7F.&4.:+7F.$&-,&A.2&:.,2.D& & 2.4 Wat is een blokpolis? Een blokpolis* is een verzekering tegen brand en aanverwante gevaren die afgesloten wordt voor het gehele appartementsgebouw (constructie). De blokpolis wordt afgesloten door de gemandateerde syndicus*, na goedkeuring van de algemene vergadering. De syndicus sluit de blokpolis af ten voordelen van de vereniging van mede-eigenaars. 17

22 2.5 Voordelen- en nadelen van de blokpolis Een blokpolis is een algemene polis voor het volledige appartementsblok, dit heeft voor- en nadelen voor de vereniging van mede-eigenaars en voor de individuele eigenaar. Voordelen PD RD G+.%0+)."&2#"-.3&& Nadelen PD G..$&%.00-$4&6#$&%.&-$A+7%& RD 5."3"##--$4F."0.$&+3&A++4F##"%-4.&#3F."0-$4&?-9$&$-.2&4.%.02&& 2.6 Welke belangen van de individuele eigenaar dekt de blokpolis Eigen appartement (gebouw) => biedt dekking, maar houdt geen rekening met verfraaiingwerken of hoog waardige afwerking. Uw meubelen, roerende goederen, (inboedel) =>geen dekking voorzien in de blokpolis Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derde. => burgerrechtelijke aansprakelijkheid opgelopen door uw pand, is gedekt. Conclusie De blokpolis is een algemene polis voor het gebouw, maar volstaat niet voor u als individuele eigenaar. 18

23 3 Aanvullende individuele brandverzekering 3.1 Waarom een aanvullende individuele brandverzekering afsluiten? Veel mensen zijn er zich niet van bewust dat een blokpolis niet volstaat als brandverzekering. Want in een blokpolis wordt het gebouw verzekerd, maar deze polis biedt meestal niet voldoende dekking voor uw individuele eigendom. Hierdoor loopt u het risico dat u bij ernstige schade voor een gedeelte in de kou blijft staan. Denk hierbij aan volgende punten: Verfraaiingwerken Aangezien de individuele eigenaar zijn woning wil in richten naar zijn eigen smaak en stijl, brengt deze persoon dikwijls veranderingen aan in het appartement. Bv. het leggen van parket in het huis, het installeren van een kookeiland, Probleem Als gevolg van de verfraaiingwerken stijgt de waarde van het appartement. Door deze waardestijging is de dekking in de blokpolis niet voldoende, omdat men bij het berekenen van de te verzekeren waarde geen rekening heeft gehouden met de aangebrachte verbeteringen en verfraaiingen in het appartement. Oplossing Door een aanvullende individuele brandverzekering af te sluiten, kunt u rekening houden met de verfraaiingwerken bij de berekening van het te verzekeren bedrag Inhoud In de blokpolis is enkel het gebouw opgenomen als verzekerd object. Hierdoor is uw inboedel niet verzekerd. Oplossing Als eigenaar kunt u het beste een aanvullende individuele brandverzekering afsluiten, waarin de inhoud is opgenomen als verzekerd goed. 19

24 3.2 Welke belangen van de individuele eigenaar dekt de blokpolis in combinatie met de aanvullende individuele brandverzekering? Eigen appartement (gebouw) Blokpolis: voorziet dekking voor het gebouw, maar houdt geen rekening met verfraaiingwerken of hoog waardige afwerking. Individuele polis: biedt voor het gebouw aanvullende dekkingen, waarbij rekening wordt gehouden met verfraaiingwerken of hoogwaardige afwerking. Uw meubelen, roerende goederen, (inboedel) Blokpolis: voorziet geen dekking voor de inhoud. Individuele polis: voorziet wel een dekking voor de inhoud. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derde. Blokpolis: aansprakelijkheid opgelopen door uw pand is gedekt. Individuele polis: voorziet ook in een dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Conclusie Indien u als eigenaar beslist om in combinatie met de (verplichte) blokpolis ook nog een aanvullende individuele brandverzekering af te sluiten, dan bent u volledig verzekerd als individuele eigenaar. 20

25 4. Samenloop van twee brandverzekeringen De meeste eigenaars besluiten om een aanvullende individuele brandverzekering af te sluit voor hun appartement. Hierdoor is het gebouw verzekerd in twee brandpolissen en spreekt men van samenloop. 4.1 Wat is samenloop? Het begrip samenloop betekent dat er twee of meerdere verzekeringen zijn afgesloten die hetzelfde object tegen bepaalde risico s dekken. Zo zou het theoretische gezien kunnen dat de verzekerde meer schadevergoeding zou kunnen ontvangen, dan de werkelijke schade die hij heeft opgelopen. Aangezien de wetgever dit niet correct vindt omdat het belang van de verzekering dat volgens art 37 WLVO het behoud van de zaak inhoudt, hierdoor teniet zou worden gedaan. Bij het afsluiten van twee brandverzekeringen, zou de verzekerde baat kunnen hebben bij het teniet gaan van het verzekerde belang, omdat zijn opgelopen schade nu tweemaal zou worden vergoed. Vandaar dat de wetgever voor zaakverzekeringen, waaronder de brandverzekering valt art 39 WLVO heeft ingevoerd. Art 39. Omvang van de verzekeringsprestatie De prestatie die de verzekeraar verschuldigd is, mag de verzekerde schade niet te boven gaan. Deze schade kan onder meer bestaan in verlies van gebruik van het verzekerde object en in de derving van verwachte winst. Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. Wat wil dit nu concreet zeggen? Stel dat uw nieuwe keuken uitbrandt, er zijn twee verzekeringen (blokpolis en individuele brandverzekering) waarbij dit schadegeval verzekerd is. Dan zult u maximum een bedrag vergoedt krijgen, waarmee u dezelfde of een gelijkwaardige keuken kan terugplaatsen. 21

26 4.2 Hoe wordt schade verdeeld bij samenloop? Indien er zich een schadegeval voordoet en er zijn twee verzekeraars verplicht om deze schade te vergoeden, dan kan de schadevergoeding volgens art 45 WLVO op verschillende manieren verdeeld worden. Wanneer de waarde van de schade bepaalbaar is, dan wordt de schade naar evenredigheid verdeeld. Stel: verzekeraar A verzekerd een huis voor 10% van de te verzekeren waarde en verzekeraar B verzekert dat zelfde huis voor 90% van de te verzekeren waarde. Het huis wordt getroffen door een brand, dan zal verzekeraar A 10% van de opgelopen schade vergoeden en verzekeraar B 90% van de opgelopen schade. Wanneer de waarde van de schade niet bepaalbaar is, dan wordt de schade gelijk verdeeld tot de dekking van een van de verzekeraars is uitgeput. Stel: verzekeraar A geeft een dekking tot maximum ,00 en verzekeraar B geeft maximum dekking tot ,00 Indien er schade is zal zowel verzekeraar A en B ieder de helft vergoeden totdat de ,00 van verzekeraar A opgebruikt is. Vervolgens zal verzekeraar B de rest van de schadevergoeding uitkeren totdat zijn ,00 opgebruikt is. Belangrijk: De keuze van de verdelingswijze tussen de verzekeraars, neemt niet weg dat de verzekeringsnemer de volledige schadevergoeding kan eisen van één van de verzekeraars, indien het bedrag van de schadevergoeding niet boven de vergoedingsgrens van deze verzekeraar ligt. 22

27 4.3 Hoe samenloop voorkomen? Men kan samenloop voorkomen in de aanvullende individuele brandverzekering, door een clausule toe te voegen waaruit blijkt dat de individuele brandverzekering een aanvullend karakter hebben op de blokpolis. ( zie in het gedeelte extra voor een clausule zoals KBC ze voorziet) Let op: Indien u werkt met een aanvullende individuele verzekering en u maakt niet duidelijk dat het gaat om een verzekering met een aanvullend karakter, dan moet u opletten dat u door het afsluiten van een bijkomende verzekering, uw eigendom niet oververzekerd*. Dit houdt in dat u uw appartement voor meer gaat verzekeren dan de effectieve waarde. Wat de gevolgen van deze oververzekering zijn heeft de wetgever omschreven in art 42 WLVO en art 43 WLVO. Art 42 WLVO Wanneer een bedrag te goeder trouw is verzekerd bij een of meer overeenkomsten afgesloten bij dezelfde verzekeraar, heeft elke partij het recht dit te verminderen tot de waarde van het verzekerde. Wanneer het verzekerd bedrag is verdeeld over verschillende overeenkomsten, afgesloten bij verschillende verzekeraars, wordt de vermindering bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, toegepast op de bij de overeenkomsten verzekerde bedragen, naar hun tijdsorde, te beginnen met de jongste overeenkomst en brengt zij de opzegging mee van één of verscheidene overeenkomsten waarvan het verzekerd bedrag aldus tot nul wordt teruggebracht. Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. Art 43 WLVO wanneer een zelfde verzekerbaar belang door een of meer overeenkomsten te kwader trouw verzekerd is voor en te hoog bedrag, bij een of meer verzekeraars, zijn de overeenkomsten nietig en hebben de verzekeraar of de verzekeraars, indien zij te goeder trouw zijn, het recht de geïnde premies te behouden als schadevergoeding Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. concreet Indien u niet met opzet oververzekerd, dan zullen de verzekerde bedragen vermindert worden in de toekomst en bij schade. Indien u opzettelijk oververzekerd, dan heeft u geen recht op vergoeding bij schade. 23

28 Tip: Indien u als eigenaar niet verplicht bent om toe te treden tot een blokpolis, kunt u het beste een individuele aanvullende brandverzekering afsluiten tegen nieuwwaarde. Zo zijn al uw zaken in één polis verzekerd. 24

29 Huurder Wat verzekeren? -Huurdersaansprakelijkheid -Eigen inboedel -Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Met welke verzekeringen, voorgaande zaken indekken? -Individuele brandverzekering -Afstand van verhaal 25

30 Slaap gerust, als huurder Bron: blanke-peuter-jongen-slapen-in-bed-met-teddybeer.jpg

31 Probleemsituatie als huurder van een appartement De blokpolis en de individuele aanvullende verzekering van de eigenaar bieden geen dekking aan u als huurder. Toch heeft u als huurder heel wat verplichtingen die u het beste kunt verzekeren, denk hierbij aan de huurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid ten aanzien van 3 de,. 27

32 5.Individuele brandverzekering als huurder 5.1 Huurdersaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de huurder is een contractuele aansprakelijkheid, die tot stand komt door het aangaan van een huurcontract. De wetgever wilde een duidelijke definitie van de huurdersaansprakelijkheid formuleren en heeft deze aansprakelijkheid gedefinieerd in art tot en met art van het burgerlijk wetboek (BW) Tot wat is de huurder wettelijk gehouden? Art 1731 BW beschrijft dat de huurder het gehuurde goed in dezelfde staat moet teruggeven zoals staat beschreven in de plaatsbeschrijving die opgemaakt bij de aanvang van de huurperiode. Hierbij mag men wel rekening houden met slijtage door normaal (dagelijks) gebruik. Verder wordt de huurder volgens artikel 1732 en 1733 aansprakelijk gesteld voor de beschadiging en de verliezen die plaatsvinden gedurende de huur tijd, die al dan niet door hem of zijn huisgenoten zijn veroorzaakt. Tenzij hij bewijst dat het overmacht* is of een eventuele brand die buiten zijn schuld is ontstaan. Opmerking: de huurdersaansprakelijkheid kan soms heel ver gaan. Zo besliste het Hof van Beroep in Antwerpen op 8 oktober 2008, dat een huurder aansprakelijk werd gesteld voor een brand die was ontstaan, door een gebrek aan de elektrische installatie. Dit gebrek was al zichtbaar bij aanvang van de huurovereenkomst. Het artikel is terug te vinden op: van de huurovereenkomst. BW art 1732 (ten aanzien van derde) De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen, die tijdens zijn verblijf plaatsvinden, tenzij hij het bewijs levert dat deze buiten zijn schuld zijn ontstaan (bron: Galand, P., Vincent, F., & Catherine, F. (2011). Belgische Burgerlijk Wetboek. Marabout.) 28

33 BW art 1733 (ten aanzien van de verhuurder) de huurder is aansprakelijk ten aanzien van de verhuurder voor beschadigingen, verliezen en brand, tenzij hij kan bewijzen dat deze gebeurtenissen buiten zijn schuld hebben plaatsgevonden. (bron: Galand, P., Vincent, F., & Catherine, F. (2011). Belgische Burgerlijk Wetboek. Marabout.) Uit deze artikels van het burgerlijk wetboek kunnen we opmaken dat er een vermoeden van aansprakelijkheid rust op de huurder. Dit betekent dat de huurder geacht wordt aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen. 5.2 Doel van de individuele brandverzekering voor een huurder? Een individuele brandverzekering die afgesloten wordt door de huurder, is van toepassing op verschillende aspecten Inboedel van de huurder Aangezien in de blokpolis enkel het gebouw is opgenomen als verzekerd goed, is er momenteel geen verzekering voor de inboedel. Daarom is het aan te raden om als huurder een individuele brandverzekering af te sluiten voor de inboedel Huurdersaansprakelijkheid Een individuele brandverzekering geeft de huurder de zekerheid dat hij het goed in dezelfde staat kan teruggeven aan de eigenaar, indien het appartement schade zou oplopen ten gevolge van een brand of een ander door de brandverzekering gedekt risico Aansprakelijkheid ten aanzien van derde De individuele brandverzekering waarborgt de aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derde. Dit is belangrijk omdat u als huurder burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan derde, die wordt veroorzaakt door het gebouw dat onder uw bewaking staat. 29

34 Voorbeeld U wordt als huurder aansprakelijk gesteld voor een brand in uw appartement, maar uw buur heeft door de brand schade aan zijn dak opgelopen. Omdat u burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade van de buur, kan de buur of zijn verzekeraar de opgelopen schade verhalen* bij u als huurder. 5.3 Bent u als huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten? Ondanks de wettelijke huurdersaansprakelijkheid, is een huurder niet verplicht een brandverzekering af te sluiten. U hebt dus als huurder de keuze om al dan niet een brandverzekering af te sluiten. Uitzondering Het kan zijn dat u als huurder door de huurovereenkomst contractueel verplicht wordt om een brandverzekering af te sluiten. Samenvatting Welke belangen van de huurder worden gedekt door zijn individuele brandverzekering? "#$%#&''()#%*#)+&''()#(,--.,/(-0#1230&#2)4 ST&4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O& & " 56#2%#.7#'8#1#.9(*#(#.)#%*#)#(#.9:+2.8*#)#14 ST4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O & # ;-.,/(-0#1230&#2),<#(=#0#(2.%<**(,>&-)#$#.--.=2#.<-.##.)#()#9 ST&4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O& 30

35 Praktische situatie Het kan voorkomen dat de verhuurder met de huurder overeenkomt, dat de verhuurder een brandverzekering afsluit, waarin zowel het gebouw als de inboedel van de huurder is verzekerd. Maar om te voorkomen dat de verzekering van de verhuurder de schadevergoeding gaat verhalen op de huurder, kan de verhuurder een clausule afstand van verhaal ten aanzien van de huurder laten opnemen in de bijzondere voorwaarden. 31

36 6. Afstand van verhaal tegenover huurder 6.1 Afstand van verhaal Afstand van verhaal ten aanzien van de huurder kan men opdelen in 3 groepen. 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&A77";+$2"#;2& 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&:"#$%6."?.0."-$4& 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&A77";+$2"#;2&.$&:"#$%6."?.0."-$4& Afstand van verhaal in het huurcontract Indien de verhuurder in het huurcontract een clausule afstand van verhaal opneemt, dan kan de verhuurder geen persoonlijk verhaal uitoefenen op de huurder. "#$%&: De brandverzekeraar kan nog wel verhaal uitoefenen op de huurder, omdat er in de brandverzekering geen afstand van verhaal is gedaan Afstand van verhaal in de brandverzekering De verhuurder laat in zijn brandverzekering een clausule afstand van verhaal opnemen, dit betekent dat de verzekeraar van de verhuurder afziet van zijn subrogatierecht* ten aanzien van de huurder. "#$%&: Het persoonlijk verhaalsrecht van de verhuurder verdwijnt hierdoor niet, omdat er geen afstand van verhaal in het huurcontract is voorzien Afstand van verhaal in de brandverzekering en het huurcontract Indien de verhuurder in het huurcontract en in de brandverzekering een clausule afstand van verhaal opneemt, wil dit zeggen dat de verhuurder afstand doet van zijn persoonlijk verhaalsrecht, maar ook dat zijn brandverzekeraar geen subrogatierecht* kan uitoefenen. Conclusie Door te werken met een clausule afstand van verhaal in de brandverzekering en het huurcontract, is uw inboedel en uw huurdersaansprakelijkheid gedekt. Maar uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid is nog steeds niet verzekerd. 32

37 6.2 Schade-afhandeling bij afstand van verhaal Situatie Na een gezellig feestje thuis vergeet de huurder de kaarsjes uit te doen, waardoor er in de nacht een brand in het appartement ontstaat. In totaal is er voor ,00 schade aan het appartement en voor ,00 aan de inboedel van de huurder. De huurder wordt op basis van art 1382 BW aansprakelijk gesteld voor deze schade Schade-afhandeling bij afstand van verhaal in huurcontract De brandverzekering van de eigenaar zal de schade aan het appartement vergoeden tot een bedrag van ,00 vermindert met de vrijstelling. De schade aan de inboedel zal de verzekeraar van de huurder vergoeden. De vergoeding hiervoor bedraagt ,00 vermindert met de vrijstelling. Gronden van verhaal PD U++"%#2&%.&A77"%."&##$,)"#0.*-90&-,&6++"&%.&:"#$%B&?#*&%.&6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&%.& "%.&,;A#%.6."4+.%-$4&4##$&6."A#*.$&+)&%.&##$,)"#0.*-90.B& $#/.*-90&%.&A77"%."O&& & H$%-.$&%.&A77"%."&..$&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&A..32B&?#*&%.?.&6."?.0."-$4&?-9$&##$,)"#0.*-90A.-%&F##":+"4.$O& & RD =+"/##*&4.?-.$&A..32&%.&.-4.$##"&A.2&".;A2&+/&A.2&:.%"#4&6#$&%.&6"-9,2.**-$4& ).",++$*-90&2."74&2.&6+"%.".$&6#$&%.&##$,)"#0.*-90.&>A77"%."DB&/##"&%++"&..$& ;*#7,7*.&V#3,2#$%&6#$&6."A##*W&+)&2.&$./.$&-$&A.2&A77";+$2"#;2&A..32&%.&.-4.$##"&#3,2#$%&4.%##$&6#$&%-2&".;A2O&E##"%++"&%.&.-4.$##"&%.?.&6"-9,2.**-$4& %7,&$-.2&0#$&2."746+"%.".$O& Concreet PD "#$%6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&:.2##*2&%.&,;A#%.&##$&%.&.-4.$##"&?.*3&2."74& 2.4.$&$-.7FF##"%.&$#/.*-90&X&YZOZZZBZZ&6."/-$%."2&/.2&%.&6"-9,2.**-$4O&& & RD "#$%6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&4##2&A.2&:.2##*%.&:.%"#4B&%.&F."0.*-90.& F##"%.&2."746+"%.".$&>X&YZOZZZBZZ&/-$7,&:.%"#4&,*-92#4.&D&6#$&%.& ##$,)"#0.*-90.B&/##"&%++"%#2&%.&A77"%."&..$&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4& A..32&#34.,*+2.$&?#*&?-9$&6."?.0."##"&%-2&:.%"#4&:.2#*.$&##$&%.&6."?.0."##"&6#$& %.&.-4.$##"O& 33

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Voorstel Woonverzekering 2003 Woningen en vrije beroepen

Voorstel Woonverzekering 2003 Woningen en vrije beroepen Voorstel Woonverzekering 2003 Woningen en vrije beroepen bemiddelaar nr.... naam en adres (of stempel) refertenr. bemiddelaar nieuwe zaak vervangt polis nr.... begindatum vervaldag premiebetaling: } CBFA-nummer

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen

Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Voorstel bedrijfspolis personeelsverzekeringen Intentie: geen Trigoon nieuwe zaak vervangt polis nr.... bijvoegsel polis nr.... domiciliëring bemiddelaar naam en adres (of stempel)... Fidea-nummer CBFA-nummer

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS Verzekeringsvoorstel APPOFFIS DATUM*: Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden. Nieuwe zaak*: Bemiddelaar/Makelaar* Naam / Firma* Verzekeringsnemer Persoonlijk Verenging van mede-eigendom / enige

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan de precontractuele

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering BVBA Kantoor Decapmaker Oostlaan 18 8970 Poperinge Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be, tel: 057/33 65 65, fax: 057/ 33 87 47, www.decapmaker.be Bankagent Crelan en Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be U de rust, wij de rest www.b-cover.be Introductie B-Cover is als masterbroker gespecialiseerd in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen. Ondersteund door enkele vooraanstaande Belgische verzekeraars,

Nadere informatie

VIVIUM Business Accidents

VIVIUM Business Accidents VIVIUM Business Accidents Voorstelformulier Een behoorlijk ingevuld voorstel stelt ons in staat de uitgifte van de contracten te bespoedigen en biedt bijgevolg een kostbare tijdsbesparing. Dit document

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL

VERZEKERINGSVOORSTEL VERZEKERINGSVOORSTEL Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van interim-managers (aangesloten bij Federgon) Gelieve bij deze vragenlijst volgende informatie te voegen : Kopie van

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen

Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen Voorstel Bedrijfspolis personeelsverzekeringen doorverwijzing ja neen naam bankkantoor... print algemene voorwaarden gewenst nieuwe zaak vervangt polisnummer... bijvoegsel polisnummer... begindatum jaarlijkse

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers

Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers Behoefteanalyse met tussenpersoon Bedrijven 5 werknemers Hospitalisatieverzekering - Verzekering ambulante kosten - Verzekering tandzorg Verzekering niet-medische thuiszorg - Afwachtverzekering Via dit

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

brand woning en kantoor

brand woning en kantoor p. 1/8 brand woning en kantoor voorstel VIVIUM home solutions VIVIUM home solutions plus 2007 Uitbreiding engelse vrijstelling 2007 (+10%) Een behoorlijk ingevuld voorstel stelt ons in staat de uitgifte

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes Verzekeringsvoortsel - Apparthomes 2012-02 Verzekeringsvoorstel Apparthomes 1. Het verzekeringsvoorstel De ondertekening van het verzekeringsvoorstel door de kandidaat verzekeringsnemer doet de dekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR

Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR schade aan bouwwerken ongeval op de werf schade aan derden wegvallen van de aannemer po lis num mer verzekeringskantoor naam en adres (of stempel) nummer

Nadere informatie

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD TWIN PEAKS II Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL BRANDVERZEKERING COMBI-POLIS

VERZEKERINGSVOORSTEL BRANDVERZEKERING COMBI-POLIS OPTIMCO NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393 Boomsesteenweg 75 2610 Antwerpen-Wilrijk ' 03.297.51.20 www.optimco.be 7 03.295.96.33 RPR Antwerpen 0862.475.005 info@optimco.be Bank: 068-2443338-32

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie Familiale - Assistance Dodelijk Ongeval) Gewenste Aanvangsdatum Lidnummer NSPV Adres Telefoon / GSM E-mail Rekeningnummer BE - -

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen

Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen Voorstel Woonverzekering Woningen en vrije beroepen Intentie: Geen bemiddelaar nr.... Elit3 Trigoon naam en adres (of stempel) refertenr. bemiddelaar nieuwe zaak vervangt polis nr....... begindatum vervaldag

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Brand INHOUDSTAFEL. A. Lijst van aangesloten ondernemingen. B. Inleiding. C. Tekst van de overeenkomst. D.

ASSURALIA Overeenkomst Brand INHOUDSTAFEL. A. Lijst van aangesloten ondernemingen. B. Inleiding. C. Tekst van de overeenkomst. D. betreffende de uitoefening van verhaal van derden -Ontploffing 580 INHOUDSTAFEL A. Lijst van aangesloten ondernemingen B. Inleiding C. Tekst van de overeenkomst D. Verklarende nota Inleiding 580 - B -

Nadere informatie

Voorstel KBC-Hospitalisatieplan en/of KBC-Hospitalisatieverzekering

Voorstel KBC-Hospitalisatieplan en/of KBC-Hospitalisatieverzekering reserve-opbouw via KBC-Hospitalisatieplan voor collectief verzekerde(n) (verzekerd via werkgever) aangevuld met reserve-opbouw via het KBC-hospitalisatieplan zonder reserve-opbouw nieuwe zaak omschakeling

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

WIN AT HOME. De verzekering op maat van het gezin. Voorstellen

WIN AT HOME. De verzekering op maat van het gezin. Voorstellen WIN AT HOME De verzekering op maat van het gezin Voorstellen Kunstlaan 56 1000 Brussel Telefoon 02 519 74 11 Telefax 02 513 72 84 www.winterthur.be Win at Home Verzekeringsvoorstel (Woning & B.A. Privé-Leven)

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT

VIVIUM BUSINESS SOLUTIONS PROJECT PRODUCENT Van Eynde N.Zakenkantoor (DX 91304 KIM) Dorpsstraat, 45 (999/031000) 9130 KIELDRECHT TEL.: 03/773.37.30 FAX.: 03/773.40.14 NICO@NVE.BE VERZEKERINGNEMER Mevrouw PICAVET Melissa Paardenkerkhofstraat,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen

Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

VOORSTEL BRAND WONING PLUS

VOORSTEL BRAND WONING PLUS REGIO BEMIDDELAAR POLISREFERENTIE VERZEKERINGNEMER REFERENTIE HOEDANIGHEID VAN DE VERZEKERINGNEMER NIEUWE EIGENAAR AANVANG BETALINGSWIJZE LIGGING VAN HET RISICO BESCHRIJVING VAN HET RISICO... Nr. CBFA-nr.

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie