EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk Campus Blairon Turnhout Tel Fax

2

3 Inleiding Aangezien ik mijn bacheloropleiding bedrijfsmanagement met afstudeerrichting financie - en verzekeringswezen combineer met een avondopleiding als vastgoedmakelaar, heb ik gemerkt dat er nog altijd huurders van appartementen zijn, die niet correct verzekerd zijn. Vaak is de oorzaak, een te beperkte kennis van de verzekeringsmaterie. Omdat ik het, als verzekeraar/vastgoedmakelaar in wording, een treurige zaak vind, heb ik besloten om dit als uitgangspunt voor mijn eindwerk te gebruiken. Daarom is het doel van mijn eindwerk om een brochure te schrijven voor leken die zich willen verdiepen in deze verzekeringen, die betrekking hebben op een appartement. Aan de hand van makkelijk begrijpbare en realiteitsgebonden voorbeelden, zal ik trachten om op een begrijpbare manier de problematiek omtrent de verzekering van een appartement aan te tonen. In deze brochure zal ik ook steeds de verschillende oplossingen voor het probleem uitleggen.

4

5 Waarom een verzekering afsluiten voor uw appartement? Eigenaar Huurder

6

7 Inhoud Brandverzekering algemene info 7 Verzekeringen als eigenaar.14 - Blokpolis - Individuele brandverzekering - Samenloop van twee brandverzekeringen Verzekeringen als huurder Individuele brandverzekering als huurder - Afstand van verhaal tegenover de huurder Verzekeringen voor onderhoudspersoneel.36 Verklarende woordenlijst Gegevens experten..46 Uit het leven gegrepen (Luik) 47 Extra.51 3

8

9 Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als u niet over de gepaste verzekering beschikt, kan een kleinigheid snel grote proporties aannemen. Welke verzekeringen kunt u het best sluiten, wanneer u eigenaar of huurder bent van een appartement?

10 Verzeker hen van een thuis

11 1. Brandverzekering algemene info 1.1 Wat is een brandverzekering? Een brandverzekering is een verzekering die je woning beschermt tegen brand en aanverwante gevaren. Deze verzekering bestaat uit twee delen. Enerzijds is de brandverzekering een zaakverzekering*, dit wil zeggen dat de brandverzekering één of meerdere zaken dekt tegen verlies of schade veroorzaakt door de risico s die in de verzekeringsvoorwaarden worden omschreven. Anderzijds kunt u beroep doen op de brandverzekering als u burgerrechtelijk aansprakelijk* wordt gesteld voor schade die werd veroorzaakt door een zaak (pand) waarvoor u instaat. Voorbeeld zaakverzekering Door een brand in uw appartement gaan de eetkamer en het salon in de vlammen op. Indien er een brandverzekering afgesloten is, zal de verzekeraar de opgelopen schade aan de eetkamer en het salon met vermindering van de vrijstelling* vergoeden. De schade wordt natuurlijk niet vergoed als er opzet in het spel is, d.w.z. als u opzettelijk de brand hebt veroorzaakt Voorbeeld aansprakelijkheidsverzekering Een brand die ontstond in uw appartement, sloeg over op de woning van de buren. Hierdoor hebben de buren schade opgelopen. Aangezien u verantwoordelijk bent voor uw appartement, wordt u aansprakelijk gesteld voor de opgelopen schade van de buren. Omdat u een brandverzekering hebt afgesloten zal uw brandverzekeraar de schade van de buren vergoeden. 7

12 1.2 Welke gevaren zijn gedekt door de brandverzekering? Zoals de naam brandverzekering doet vermoeden, dekt de brandverzekering de schade veroorzaakt door brand, maar een brandverzekering biedt meer waarborgen. Zo moet elke brandverzekering volgens art 61 van de Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) en art 3 KB 24 december 1992 dekking bieden voor schade die de verzekerde goederen oplopen als gevolg van: "#$%& '()*+,-.&.$&-/)*+,-.& *-0,./& 1$2)*+33-$4& 5#**.$&6#$&6* $& 8#$"-9%-$4&%++"&6+."27-4.$& 8#$,*#4.$& 8":.-%,;+$3*-;2.$& <2+"/& =#277""#/).$&& Let op Indien er veel asbest in uw woning verwerkt zit, kan het voorkomen dat de dekking voor afbraak en opruimingskosten in de polis niet volstaat. In dit geval is het aan te raden om een aanvullende verzekering, of de verzekerde som te verhogen. 1.3 Welke goederen zijn verzekerd in de brandverzekering? In een brandverzekering kan zowel het gebouw* als de inhoud* (ook wel inboedel genoemd) verzekerd worden tegen de risico s die in de polis zijn omschreven. Let op: er kunnen ook beperkingen in de voorwaarden van een brandverzekering worden opgenomen. Zo nemen de meeste verzekeringsmaatschappijen uitsluitingen en/of beperkte dekking op in de voorwaarden voor volgende zaken: E##"%.$&>4.*%B&97F.*.$B&CD& G+.%.".$&6#$&4#,2.$& H$A+7%&%-.&?-;A&:.6-$%2&-$&%.&0#/."&6#$&+7%.",B&6++"+7%.",&-$&A.2&"7,2A7-,& I+2+"" $& J+.".$%.&4+.%.".$&%-.&?-;A&:7-2.$&:.6-$%.$& 8

13 5.")*##2,2.&-$A+7%& C& & 1.4 Waardebepaling van de goederen in een brandverzekering Bij het afsluiten van een brandverzekering is het belangrijk dat u de goederen voldoende gaat verzekeren tegen een correcte waarde, daarom zijn er een tal van mogelijkheden om de waarde van de goederen te verzekeren. =-.7FF##"%.K& E."0.*-90.&F##"%.&K& L#$%.*,F##"%.K& C& Onderverzekering Wanneer men niet voldoende verzekerd is, wordt dit ook wel onderverzekering* genoemd. Indien u onderverzekerd bent en u loopt schade op, dan zal de verzekeraar conform art 44 WLVO de evenredigheidsregel toepassen. Evenredigheidsregel: vergoeding = Schade x verzekerde waarde te verzekeren waarde Voorbeeld Een vrijstaande woning met een waarde van euro wordt voor euro verzekerd. Na een hevige brand loopt de materiële schade op tot euro. Omdat het gebouw onderverzekerd was, zal de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen. vergoeding = schade x verzekerde waarde werkelijke waarde vergoeding= X = Conclusie: ondanks dat er een schade is van ,00 euro, betaalt de verzekeraar slechts euro uit, vermindert met het bedrag van de vrijstelling*. 9

14 Verzekeringsmaatschappijen zijn er zich van bewust, dat het voor een leek moeilijk is om de waarde van een woning correct te bepalen. Daarom hebben ze een stelsel in het leven geroepen om onderverzekering te voorkomen. Dit stelsel wordt: SAER, Stelsel voor Afschaffing Evenredigheidsregel of evaluatierooster, genoemd SAER of evaluatierooster De evaluatierooster of SAER is een formulier dat gebruikt wordt door verzekeraars om op een eenvoudige manier, het te verzekeren bedrag van een gebouw te berekenen. De verzekeringsmaatschappij gaat op basis van een aantal kenmerken van de woning, een waarde (het te verzekeren bedrag) bepalen. Omdat de waarde van de woning evolueert (stijgt/daalt), dient het te verzekeren bedrag ook veranderd te worden. Dit wordt automatisch geregeld doordat de bedragen in de polis geïndexeerd zijn tegen de ABEX-index*. Zo bent u er zeker van dat uw woning terug opgebouwd kan worden indien er zich schade voordoet. Voorbeelden van kenmerken van een woning MN).&F+$-$4&>#))#"2./.$2B&+).$&:.:+7F-$4B&CD& L.2&##$2#*&0#/.",& G.:"7-0&6#$&"7-/2.,&>&:.F+$-$4B&6"-9&:."+.)BCD& -94.:+7F.$& 83F."0-$4,4"##%&>&)#"0.2B&*-32B&0.*%."B&COD& 1))."6*#02.&6#$&0#/.",& C& Hoe het evaluatierooster er precies zal uitzien, is afhankelijk van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. In het gedeelte extra vindt u een voorbeeld van een evaluatierooster. Voordeel van een evaluatierooster Indien het evaluatierooster correct is ingevuld, zal de verzekeringsmaatschappij de evenredigheidsregel niet toepassen. 10

15 1.4.3 Waarde van de inhoud Om de te verzekeren waarde van de inhoud te bereken, nemen de verzekeringsmaatschappijen vaak een percentage van de waarde van het gebouw. Om de waarde van de inhoud ieder jaar mee te laten evalueren zijn de waarborgen gekoppeld aan de consumptieprijzenindex*. voorbeeld De waarde van het gebouw bedraagt ,00. Voor de waarde van de inboedel neemt men 10% van de waarde van het gebouw. Gevolg de inboedel wordt voor ,00 verzekerd. In de meeste gevallen volstaat het percentage voor de inboedel, maar indien u met waardevolle stukken zit is het raadzaam om navraag te doen bij uw verzekeraar, omdat er vaak beperkingen worden opgenomen in de verzekering. polis voorbeeld KBC Problemen met vergoedingsgrenzen voor de inhoud Doordat de meeste brandverzekeringen slechts voorzien in een beperkte waarborg per object, verzameling,, kan dit problemen veroorzaken wanneer u in het bezit bent van een waardevol object. 11

16 Voorbeeld Door een zware brand gaat de vleugelpiano van meneer X met een waarde van in de vlammen op. Hij had echter niet gezien dat er een beperking per object van ,50 van toepassing was in zijn brandverzekering. Meneer X krijgt een vergoeding van ,50 voor zijn vleugelpiano Bron:http://static.autoblog.n l/images/wp2007/michiel/b osendorfer_piano.jpg Oplossingen voor beperkte dekking waardevolle objecten Mogelijkheid 1 U vraagt aan uw verzekeraar om de vergoedingen per object te verhogen. Mogelijkheid 2: U sluit een alle risico verzekering af voor het object/verzameling. Door het afsluiten van een alle risico polis is het object gedekt tegen brand, diefstal, Indien u beslist om een alle risico verzekering af te sluiten, is het belangrijk om dit aan uw brandverzekeraar te melden. Hierdoor zal hij het object uitsluiten, als verzekerd object, in de inhoud van de brandverzekering. Waardoor u oververzekering* voorkomt. 12

17 Omdat verzekeraars weten dat de premie steeds belangrijker is voor de verzekeringsnemer, gaan de verzekeraars meer concurreren op basis van premie. Maar even belangrijk als de premie zijn de verzekeringsvoorwaarden. Hierin staan zowel de wettelijke uitsluitingen (oorlog, opzet, ) als de uitsluitingen die door de verzekeraar in de polis zijn opgenomen. Daardoor kan het voorkomen dat de ene verzekeraar, een ruimere dekking biedt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat u de polisvoorwaarden leest voordat u een verzekering afsluit. Tip: Door preventiemaatregelen te nemen kan het zijn dat de verzekeraar een korting geeft op de premie. Dit kan omdat het risico tot schade wordt beperkt. Denk maar aan een alarminstallatie, door de verzekeraar goedgekeurde sloten, die de kans op inbraak doen verkleinen. Naast de bijhorende premieverlaging voor deze investeringen, doet u er ook een fiscaal voordeel mee. (zie extra 3) 13

18

19 Eigenaar Wat verzekeren? -Gebouw -Eigen inboedel -Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Welke polissen? -Blokpolis -Individuele aanvullende verzekering 15

20

21 2. Blokpolis 2.1 Bent u als eigenaar van een appartement verplicht een brandverzekering te sluiten? Een brandverzekering behoort niet tot de wettelijke verplichte verzekeringen, daarom bent u als eigenaar van een appartement vrij in uw keuze om al dan niet een brandverzekering af te sluiten. Uitzondering Mede-eigenaren van een appartementsgebouw kunnen door de basisakte en het reglement van mede-eigendom verplicht worden om toe te treden tot een gemeenschappelijke brandverzekering voor het appartementsgebouw, namelijk de blokpolis. Deze uitzondering is er gekomen omdat u als eigenaar van een appartement niet alleen maar eigenaar bent van uw eigen gedeelte, maar ook automatisch mede-eigenaar wordt van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw waarin uw appartement zich bevindt. Door deze verplichting op te nemen in de basisakte en het reglement van mede-eigendom is de vereniging van mede-eigenaars er zeker van, dat het gebouw weer hersteld/heropgebouwd kan worden in geval van schade. 2.3 Waarde van de appartementsblok Om de te verzekeren waarde van de appartementsblok te bepalen, zijn er verschillende manieren mogelijk. E##"%.&*#2.$&:.)#*.$&%++"&..$&.()."2K& >6++"0+/.$&+$%."6."?.0."-$4D& & E##"%.&?.*3&:.)#*.$B&##$&%.&A#$%&6#$&4./##02.&0+,2.$&6++"&A.2&:+7F.$&& >.$0.*&2+.)#,,.$&6++"&$-.7F.&4.:+7F.$&-,&A.2&:.,2.D& & 2.4 Wat is een blokpolis? Een blokpolis* is een verzekering tegen brand en aanverwante gevaren die afgesloten wordt voor het gehele appartementsgebouw (constructie). De blokpolis wordt afgesloten door de gemandateerde syndicus*, na goedkeuring van de algemene vergadering. De syndicus sluit de blokpolis af ten voordelen van de vereniging van mede-eigenaars. 17

22 2.5 Voordelen- en nadelen van de blokpolis Een blokpolis is een algemene polis voor het volledige appartementsblok, dit heeft voor- en nadelen voor de vereniging van mede-eigenaars en voor de individuele eigenaar. Voordelen PD RD G+.%0+)."&2#"-.3&& Nadelen PD G..$&%.00-$4&6#$&%.&-$A+7%& RD 5."3"##--$4F."0.$&+3&A++4F##"%-4.&#3F."0-$4&?-9$&$-.2&4.%.02&& 2.6 Welke belangen van de individuele eigenaar dekt de blokpolis Eigen appartement (gebouw) => biedt dekking, maar houdt geen rekening met verfraaiingwerken of hoog waardige afwerking. Uw meubelen, roerende goederen, (inboedel) =>geen dekking voorzien in de blokpolis Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derde. => burgerrechtelijke aansprakelijkheid opgelopen door uw pand, is gedekt. Conclusie De blokpolis is een algemene polis voor het gebouw, maar volstaat niet voor u als individuele eigenaar. 18

23 3 Aanvullende individuele brandverzekering 3.1 Waarom een aanvullende individuele brandverzekering afsluiten? Veel mensen zijn er zich niet van bewust dat een blokpolis niet volstaat als brandverzekering. Want in een blokpolis wordt het gebouw verzekerd, maar deze polis biedt meestal niet voldoende dekking voor uw individuele eigendom. Hierdoor loopt u het risico dat u bij ernstige schade voor een gedeelte in de kou blijft staan. Denk hierbij aan volgende punten: Verfraaiingwerken Aangezien de individuele eigenaar zijn woning wil in richten naar zijn eigen smaak en stijl, brengt deze persoon dikwijls veranderingen aan in het appartement. Bv. het leggen van parket in het huis, het installeren van een kookeiland, Probleem Als gevolg van de verfraaiingwerken stijgt de waarde van het appartement. Door deze waardestijging is de dekking in de blokpolis niet voldoende, omdat men bij het berekenen van de te verzekeren waarde geen rekening heeft gehouden met de aangebrachte verbeteringen en verfraaiingen in het appartement. Oplossing Door een aanvullende individuele brandverzekering af te sluiten, kunt u rekening houden met de verfraaiingwerken bij de berekening van het te verzekeren bedrag Inhoud In de blokpolis is enkel het gebouw opgenomen als verzekerd object. Hierdoor is uw inboedel niet verzekerd. Oplossing Als eigenaar kunt u het beste een aanvullende individuele brandverzekering afsluiten, waarin de inhoud is opgenomen als verzekerd goed. 19

24 3.2 Welke belangen van de individuele eigenaar dekt de blokpolis in combinatie met de aanvullende individuele brandverzekering? Eigen appartement (gebouw) Blokpolis: voorziet dekking voor het gebouw, maar houdt geen rekening met verfraaiingwerken of hoog waardige afwerking. Individuele polis: biedt voor het gebouw aanvullende dekkingen, waarbij rekening wordt gehouden met verfraaiingwerken of hoogwaardige afwerking. Uw meubelen, roerende goederen, (inboedel) Blokpolis: voorziet geen dekking voor de inhoud. Individuele polis: voorziet wel een dekking voor de inhoud. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derde. Blokpolis: aansprakelijkheid opgelopen door uw pand is gedekt. Individuele polis: voorziet ook in een dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Conclusie Indien u als eigenaar beslist om in combinatie met de (verplichte) blokpolis ook nog een aanvullende individuele brandverzekering af te sluiten, dan bent u volledig verzekerd als individuele eigenaar. 20

25 4. Samenloop van twee brandverzekeringen De meeste eigenaars besluiten om een aanvullende individuele brandverzekering af te sluit voor hun appartement. Hierdoor is het gebouw verzekerd in twee brandpolissen en spreekt men van samenloop. 4.1 Wat is samenloop? Het begrip samenloop betekent dat er twee of meerdere verzekeringen zijn afgesloten die hetzelfde object tegen bepaalde risico s dekken. Zo zou het theoretische gezien kunnen dat de verzekerde meer schadevergoeding zou kunnen ontvangen, dan de werkelijke schade die hij heeft opgelopen. Aangezien de wetgever dit niet correct vindt omdat het belang van de verzekering dat volgens art 37 WLVO het behoud van de zaak inhoudt, hierdoor teniet zou worden gedaan. Bij het afsluiten van twee brandverzekeringen, zou de verzekerde baat kunnen hebben bij het teniet gaan van het verzekerde belang, omdat zijn opgelopen schade nu tweemaal zou worden vergoed. Vandaar dat de wetgever voor zaakverzekeringen, waaronder de brandverzekering valt art 39 WLVO heeft ingevoerd. Art 39. Omvang van de verzekeringsprestatie De prestatie die de verzekeraar verschuldigd is, mag de verzekerde schade niet te boven gaan. Deze schade kan onder meer bestaan in verlies van gebruik van het verzekerde object en in de derving van verwachte winst. Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. Wat wil dit nu concreet zeggen? Stel dat uw nieuwe keuken uitbrandt, er zijn twee verzekeringen (blokpolis en individuele brandverzekering) waarbij dit schadegeval verzekerd is. Dan zult u maximum een bedrag vergoedt krijgen, waarmee u dezelfde of een gelijkwaardige keuken kan terugplaatsen. 21

26 4.2 Hoe wordt schade verdeeld bij samenloop? Indien er zich een schadegeval voordoet en er zijn twee verzekeraars verplicht om deze schade te vergoeden, dan kan de schadevergoeding volgens art 45 WLVO op verschillende manieren verdeeld worden. Wanneer de waarde van de schade bepaalbaar is, dan wordt de schade naar evenredigheid verdeeld. Stel: verzekeraar A verzekerd een huis voor 10% van de te verzekeren waarde en verzekeraar B verzekert dat zelfde huis voor 90% van de te verzekeren waarde. Het huis wordt getroffen door een brand, dan zal verzekeraar A 10% van de opgelopen schade vergoeden en verzekeraar B 90% van de opgelopen schade. Wanneer de waarde van de schade niet bepaalbaar is, dan wordt de schade gelijk verdeeld tot de dekking van een van de verzekeraars is uitgeput. Stel: verzekeraar A geeft een dekking tot maximum ,00 en verzekeraar B geeft maximum dekking tot ,00 Indien er schade is zal zowel verzekeraar A en B ieder de helft vergoeden totdat de ,00 van verzekeraar A opgebruikt is. Vervolgens zal verzekeraar B de rest van de schadevergoeding uitkeren totdat zijn ,00 opgebruikt is. Belangrijk: De keuze van de verdelingswijze tussen de verzekeraars, neemt niet weg dat de verzekeringsnemer de volledige schadevergoeding kan eisen van één van de verzekeraars, indien het bedrag van de schadevergoeding niet boven de vergoedingsgrens van deze verzekeraar ligt. 22

27 4.3 Hoe samenloop voorkomen? Men kan samenloop voorkomen in de aanvullende individuele brandverzekering, door een clausule toe te voegen waaruit blijkt dat de individuele brandverzekering een aanvullend karakter hebben op de blokpolis. ( zie in het gedeelte extra voor een clausule zoals KBC ze voorziet) Let op: Indien u werkt met een aanvullende individuele verzekering en u maakt niet duidelijk dat het gaat om een verzekering met een aanvullend karakter, dan moet u opletten dat u door het afsluiten van een bijkomende verzekering, uw eigendom niet oververzekerd*. Dit houdt in dat u uw appartement voor meer gaat verzekeren dan de effectieve waarde. Wat de gevolgen van deze oververzekering zijn heeft de wetgever omschreven in art 42 WLVO en art 43 WLVO. Art 42 WLVO Wanneer een bedrag te goeder trouw is verzekerd bij een of meer overeenkomsten afgesloten bij dezelfde verzekeraar, heeft elke partij het recht dit te verminderen tot de waarde van het verzekerde. Wanneer het verzekerd bedrag is verdeeld over verschillende overeenkomsten, afgesloten bij verschillende verzekeraars, wordt de vermindering bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, toegepast op de bij de overeenkomsten verzekerde bedragen, naar hun tijdsorde, te beginnen met de jongste overeenkomst en brengt zij de opzegging mee van één of verscheidene overeenkomsten waarvan het verzekerd bedrag aldus tot nul wordt teruggebracht. Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. Art 43 WLVO wanneer een zelfde verzekerbaar belang door een of meer overeenkomsten te kwader trouw verzekerd is voor en te hoog bedrag, bij een of meer verzekeraars, zijn de overeenkomsten nietig en hebben de verzekeraar of de verzekeraars, indien zij te goeder trouw zijn, het recht de geïnde premies te behouden als schadevergoeding Bron: Deferme, A. (2008). Verzekeringen: wetgeving en conventies Gent: Academia Press. concreet Indien u niet met opzet oververzekerd, dan zullen de verzekerde bedragen vermindert worden in de toekomst en bij schade. Indien u opzettelijk oververzekerd, dan heeft u geen recht op vergoeding bij schade. 23

28 Tip: Indien u als eigenaar niet verplicht bent om toe te treden tot een blokpolis, kunt u het beste een individuele aanvullende brandverzekering afsluiten tegen nieuwwaarde. Zo zijn al uw zaken in één polis verzekerd. 24

29 Huurder Wat verzekeren? -Huurdersaansprakelijkheid -Eigen inboedel -Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Met welke verzekeringen, voorgaande zaken indekken? -Individuele brandverzekering -Afstand van verhaal 25

30 Slaap gerust, als huurder Bron: blanke-peuter-jongen-slapen-in-bed-met-teddybeer.jpg

31 Probleemsituatie als huurder van een appartement De blokpolis en de individuele aanvullende verzekering van de eigenaar bieden geen dekking aan u als huurder. Toch heeft u als huurder heel wat verplichtingen die u het beste kunt verzekeren, denk hierbij aan de huurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid ten aanzien van 3 de,. 27

32 5.Individuele brandverzekering als huurder 5.1 Huurdersaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de huurder is een contractuele aansprakelijkheid, die tot stand komt door het aangaan van een huurcontract. De wetgever wilde een duidelijke definitie van de huurdersaansprakelijkheid formuleren en heeft deze aansprakelijkheid gedefinieerd in art tot en met art van het burgerlijk wetboek (BW) Tot wat is de huurder wettelijk gehouden? Art 1731 BW beschrijft dat de huurder het gehuurde goed in dezelfde staat moet teruggeven zoals staat beschreven in de plaatsbeschrijving die opgemaakt bij de aanvang van de huurperiode. Hierbij mag men wel rekening houden met slijtage door normaal (dagelijks) gebruik. Verder wordt de huurder volgens artikel 1732 en 1733 aansprakelijk gesteld voor de beschadiging en de verliezen die plaatsvinden gedurende de huur tijd, die al dan niet door hem of zijn huisgenoten zijn veroorzaakt. Tenzij hij bewijst dat het overmacht* is of een eventuele brand die buiten zijn schuld is ontstaan. Opmerking: de huurdersaansprakelijkheid kan soms heel ver gaan. Zo besliste het Hof van Beroep in Antwerpen op 8 oktober 2008, dat een huurder aansprakelijk werd gesteld voor een brand die was ontstaan, door een gebrek aan de elektrische installatie. Dit gebrek was al zichtbaar bij aanvang van de huurovereenkomst. Het artikel is terug te vinden op: van de huurovereenkomst. BW art 1732 (ten aanzien van derde) De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen, die tijdens zijn verblijf plaatsvinden, tenzij hij het bewijs levert dat deze buiten zijn schuld zijn ontstaan (bron: Galand, P., Vincent, F., & Catherine, F. (2011). Belgische Burgerlijk Wetboek. Marabout.) 28

33 BW art 1733 (ten aanzien van de verhuurder) de huurder is aansprakelijk ten aanzien van de verhuurder voor beschadigingen, verliezen en brand, tenzij hij kan bewijzen dat deze gebeurtenissen buiten zijn schuld hebben plaatsgevonden. (bron: Galand, P., Vincent, F., & Catherine, F. (2011). Belgische Burgerlijk Wetboek. Marabout.) Uit deze artikels van het burgerlijk wetboek kunnen we opmaken dat er een vermoeden van aansprakelijkheid rust op de huurder. Dit betekent dat de huurder geacht wordt aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen. 5.2 Doel van de individuele brandverzekering voor een huurder? Een individuele brandverzekering die afgesloten wordt door de huurder, is van toepassing op verschillende aspecten Inboedel van de huurder Aangezien in de blokpolis enkel het gebouw is opgenomen als verzekerd goed, is er momenteel geen verzekering voor de inboedel. Daarom is het aan te raden om als huurder een individuele brandverzekering af te sluiten voor de inboedel Huurdersaansprakelijkheid Een individuele brandverzekering geeft de huurder de zekerheid dat hij het goed in dezelfde staat kan teruggeven aan de eigenaar, indien het appartement schade zou oplopen ten gevolge van een brand of een ander door de brandverzekering gedekt risico Aansprakelijkheid ten aanzien van derde De individuele brandverzekering waarborgt de aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derde. Dit is belangrijk omdat u als huurder burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan derde, die wordt veroorzaakt door het gebouw dat onder uw bewaking staat. 29

34 Voorbeeld U wordt als huurder aansprakelijk gesteld voor een brand in uw appartement, maar uw buur heeft door de brand schade aan zijn dak opgelopen. Omdat u burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade van de buur, kan de buur of zijn verzekeraar de opgelopen schade verhalen* bij u als huurder. 5.3 Bent u als huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten? Ondanks de wettelijke huurdersaansprakelijkheid, is een huurder niet verplicht een brandverzekering af te sluiten. U hebt dus als huurder de keuze om al dan niet een brandverzekering af te sluiten. Uitzondering Het kan zijn dat u als huurder door de huurovereenkomst contractueel verplicht wordt om een brandverzekering af te sluiten. Samenvatting Welke belangen van de huurder worden gedekt door zijn individuele brandverzekering? "#$%#&''()#%*#)+&''()#(,--.,/(-0#1230&#2)4 ST&4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O& & " 56#2%#.7#'8#1#.9(*#(#.)#%*#)#(#.9:+2.8*#)#14 ST4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O & # ;-.,/(-0#1230&#2),<#(=#0#(2.%<**(,>&-)#$#.--.=2#.<-.##.)#()#9 ST&4.%.02&%++"&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&6#$&%.&A77"%."O& 30

35 Praktische situatie Het kan voorkomen dat de verhuurder met de huurder overeenkomt, dat de verhuurder een brandverzekering afsluit, waarin zowel het gebouw als de inboedel van de huurder is verzekerd. Maar om te voorkomen dat de verzekering van de verhuurder de schadevergoeding gaat verhalen op de huurder, kan de verhuurder een clausule afstand van verhaal ten aanzien van de huurder laten opnemen in de bijzondere voorwaarden. 31

36 6. Afstand van verhaal tegenover huurder 6.1 Afstand van verhaal Afstand van verhaal ten aanzien van de huurder kan men opdelen in 3 groepen. 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&A77";+$2"#;2& 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&:"#$%6."?.0."-$4& 83,2#$%&6#$&6."A##*&-$&A77";+$2"#;2&.$&:"#$%6."?.0."-$4& Afstand van verhaal in het huurcontract Indien de verhuurder in het huurcontract een clausule afstand van verhaal opneemt, dan kan de verhuurder geen persoonlijk verhaal uitoefenen op de huurder. "#$%&: De brandverzekeraar kan nog wel verhaal uitoefenen op de huurder, omdat er in de brandverzekering geen afstand van verhaal is gedaan Afstand van verhaal in de brandverzekering De verhuurder laat in zijn brandverzekering een clausule afstand van verhaal opnemen, dit betekent dat de verzekeraar van de verhuurder afziet van zijn subrogatierecht* ten aanzien van de huurder. "#$%&: Het persoonlijk verhaalsrecht van de verhuurder verdwijnt hierdoor niet, omdat er geen afstand van verhaal in het huurcontract is voorzien Afstand van verhaal in de brandverzekering en het huurcontract Indien de verhuurder in het huurcontract en in de brandverzekering een clausule afstand van verhaal opneemt, wil dit zeggen dat de verhuurder afstand doet van zijn persoonlijk verhaalsrecht, maar ook dat zijn brandverzekeraar geen subrogatierecht* kan uitoefenen. Conclusie Door te werken met een clausule afstand van verhaal in de brandverzekering en het huurcontract, is uw inboedel en uw huurdersaansprakelijkheid gedekt. Maar uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid is nog steeds niet verzekerd. 32

37 6.2 Schade-afhandeling bij afstand van verhaal Situatie Na een gezellig feestje thuis vergeet de huurder de kaarsjes uit te doen, waardoor er in de nacht een brand in het appartement ontstaat. In totaal is er voor ,00 schade aan het appartement en voor ,00 aan de inboedel van de huurder. De huurder wordt op basis van art 1382 BW aansprakelijk gesteld voor deze schade Schade-afhandeling bij afstand van verhaal in huurcontract De brandverzekering van de eigenaar zal de schade aan het appartement vergoeden tot een bedrag van ,00 vermindert met de vrijstelling. De schade aan de inboedel zal de verzekeraar van de huurder vergoeden. De vergoeding hiervoor bedraagt ,00 vermindert met de vrijstelling. Gronden van verhaal PD U++"%#2&%.&A77"%."&##$,)"#0.*-90&-,&6++"&%.&:"#$%B&?#*&%.&6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&%.& "%.&,;A#%.6."4+.%-$4&4##$&6."A#*.$&+)&%.&##$,)"#0.*-90.B& $#/.*-90&%.&A77"%."O&& & H$%-.$&%.&A77"%."&..$&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4&A..32B&?#*&%.?.&6."?.0."-$4&?-9$&##$,)"#0.*-90A.-%&F##":+"4.$O& & RD =+"/##*&4.?-.$&A..32&%.&.-4.$##"&A.2&".;A2&+/&A.2&:.%"#4&6#$&%.&6"-9,2.**-$4& ).",++$*-90&2."74&2.&6+"%.".$&6#$&%.&##$,)"#0.*-90.&>A77"%."DB&/##"&%++"&..$& ;*#7,7*.&V#3,2#$%&6#$&6."A##*W&+)&2.&$./.$&-$&A.2&A77";+$2"#;2&A..32&%.&.-4.$##"&#3,2#$%&4.%##$&6#$&%-2&".;A2O&E##"%++"&%.&.-4.$##"&%.?.&6"-9,2.**-$4& %7,&$-.2&0#$&2."746+"%.".$O& Concreet PD "#$%6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&:.2##*2&%.&,;A#%.&##$&%.&.-4.$##"&?.*3&2."74& 2.4.$&$-.7FF##"%.&$#/.*-90&X&YZOZZZBZZ&6."/-$%."2&/.2&%.&6"-9,2.**-$4O&& & RD "#$%6."?.0."##"&6#$&%.&.-4.$##"&4##2&A.2&:.2##*%.&:.%"#4B&%.&F."0.*-90.& F##"%.&2."746+"%.".$&>X&YZOZZZBZZ&/-$7,&:.%"#4&,*-92#4.&D&6#$&%.& ##$,)"#0.*-90.B&/##"&%++"%#2&%.&A77"%."&..$&-$%-6-%7.*.&:"#$%6."?.0."-$4& A..32&#34.,*+2.$&?#*&?-9$&6."?.0."##"&%-2&:.%"#4&:.2#*.$&##$&%.&6."?.0."##"&6#$& %.&.-4.$##"O& 33

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Begrippenlijst Verzekeringstermen

Begrippenlijst Verzekeringstermen A Aandelenspaarplan Vorm van levensverzekering, waarbij meestal op basis van een gemengde verzekering tegen een vaste premie in euro's het spaargedeelte wordt belegd in zogenaamde units. Deze units zijn

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie