Algemene vergadering van 25 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vergadering van 25 april 2015"

Transcriptie

1

2 Algemene vergadering van 25 april 2015 Op 25 april 2015, om 9 uur, opende voorzitter Benoît Vanderstichelen de 29ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid begaven meer dan 600 leden zich naar het Brussels Square Meeting Centre (Kunstberg). U vindt hieronder het verslag van deze vergadering. Bureau Het bureau was samengesteld uit Benoît Vanderstichelen, voorzitter, Bart Van Coile, ondervoorzitter, Jean-Luc Kilesse, secretaris-penningmeester, Jos De Blay, secretaris, Emmanuel Degrève en Johan De Coster, beiden lid van het uitvoerend comité. Ze werden bijgestaan door Eric Steghers, algemeen directeur van het Instituut. Activiteitenverslag Duotoespraak van Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile De voorzitter Benoît Vanderstichelen en de ondervoorzitter Bart Van Coile stelden om beurten alle leden van het uitvoerend comité en de Raad voor, waarna ze de uitdagingen van 2025 hebben aangekaart; tegen dan zouden 95 % van de boekhoudkundige activiteiten verdwenen zijn. Dat is een dreiging voor ons beroep, maar tegelijkertijd een uitdaging. Dit moet leiden naar meer objectivering. De sprekers wijzen erop dat de regering het Instituut heeft gevraagd mee te denken over de toekomst van het beroep. Op dat vlak moet binnen het Interinstitutencomité worden nagedacht over de volgende prioriteiten: de jongeren, de kwaliteit en de uitdagingen van Ze brengen vervolgens verslag uit van de werkzaamheden van het Instituut. Hierbij vangen ze aan met het strategisch plan, dat volgende punten bevat: De kwaliteitstoetsing, met een doel Be Excellent teneinde de betrouwbaarheid van het beroep te verbeteren om de effectieve objectiveringsopdrachten toe te vertrouwen aan de leden. De focus van de kwaliteitstoetsing ligt op begeleiding, en net om die reden stelt het Instituut het platform BeExcellent.be ter beschikking van zijn leden. Voorts organiseert het Instituut een reeks IAB-sessies. Tot slot moeten de toetsers de kantoren begeleiden, en niet straffen. De voorzitter bedankt André Bert voor zijn inzet in de kwaliteitstoetsing. De hervorming van de stage. Vanaf volgend jaar kunnen (kandidaat)-stagiairs gebruikmaken van een nieuwe examenruimte. De stagiairs krijgen op het einde van de stage de mogelijkheid om zich te beroepen op hun specialisaties om de titel van accountant en/of belastingconsulent te verkrijgen. Christine Cloquet en Joëlle Van Hecke die tevens in de stuurgroep Stage zitten krijgen een dankjewel voor hun dynamisme. 7

3 De IAB-sessies. Na afloop van hun opleiding van onafhankelijk bestuurder ontvingen 52 externe leden een certificaat. Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile wensen hen proficiat, en benadrukken de verantwoordelijkheid die het Instituut wordt opgelegd om sessies te organiseren rond BeExcellent.be, de antimisbruikmaatregelen en de bijzondere opdrachten. Het Instituut moet er echter op letten dat het niet in het vaarwater van de beroepsverenigingen terechtkomt. Binnen het Instituut zelf wordt, in samenwerking met adjunct-directeur Fabienne Cleymans, een HR-beleid opgezet. Zo werden er dienstverantwoordelijken aangeduid en worden er evaluatieprocedures uitgeschreven. Voorts wordt een IT-architectuur ontwikkeld. De Helpdesk. Vanaf volgend jaar zal het Instituut over een helpdesk beschikken, die de leden zal helpen bij het gebruik van de nieuwe IAB-tools, maar die hen ook zal bijstaan in geval van problemen bij de fiscale IT-toepassingen van de FOD Financiën. Het financieringsplatform. Op dit vlak zijn wij op de goede weg: het project wordt ondersteund door minister Muyters en door enkele grote banken. Het project bevindt zich in de finale fase van de kostprijsanalyse, en wordt uitgevoerd dankzij de objectivering van de boekhoudkundige gegevens. Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile sommen een aantal acties op ten gunste van de leden: Gerechtelijke expertise. Het Instituut heeft de bevestiging verkregen over het monopolie van de externe accountants in dit domein, en dit aan de hand van een koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 april De komende weken zal een nationaal register van gerechtsdeskundigen worden opgericht. Confidentialieit van adviezen. Dit beginsel bestaat alvast in de wet en in het koninklijk besluit deontologie, maar de Raad van het IAB wil dat de wet de confidentialiteit van de adviezen van accountants en/of belastingconsulenten in business extra in de verf komt. Het is immers belangrijk dat de leden in business vertrouwen krijgen van hun werkgevers, en dat ze vrij zijn om een voorbehoud te maken of een ongunstig advies te geven. De minister Geens staat hiervoor open, maar het Instituut moet nog contact opnemen met de andere bevoegde ministers zodat de wet expliciet voorziet in de confidentialiteit van de adviezen, ook voor de leden in business. Nieuwe deontologische regels. Aangezien het huidige koninklijk besluit te dwingend van aard is, buigt de Raad zich momenteel over een nieuwe KB deontologie, waarbij rekening wordt gehouden met de internationale normen. De accountant of de belastingconsulent krijgt meer autonomie, kan zelf het kwaliteitsniveau dat hij voor zijn kantoor wenst te bereiken kiezen, kan zelf zijn onafhankelijkheidsniveau dat hij naar voren wil brengen bij de uitvoering van de opdrachten kiezen. Werkgroepen Tax-cificatie. Ook de nieuwe minister van Financiën staat achter het project duurzame tax-cificatie. De FOD Financiën vergaderen samen met het Instituut over de mogelijkheid om aan de leden een elektronische kopie te sturen van alle correspondentie met hun cliënten. Bovendien buigen talloze werkgroepen zich over de toepasbaarheid van de wetten. Genderdiversiteit in het beroep. De vrouw speelt een essentiële rol in het beroep, al staan ze niet hoog genoeg in de hiërarchie. Aurore Mons delle Roche en Denise Bauwens, beiden raadslid, pakken deze situatie aan stond in het 8

4 teken van de zoektocht naar een partnership en wordt een enquête gevoerd binnen de fiduciaires. In 2015 zullen de eerste events plaatsvinden waar de kwestie aan bod zal komen. Jongerenadviesraad. Benoît Vanderstichelen en Bart Van Coile feliciteren Maurizio D Auria, die benoemd is tot de eerste voorzitter van de Jongerenadviesraad. De Jongerenadviesraad heeft een Facebookpagina opgericht, wat meteen een van zijn eerste acties is. Acties ten gunste van de ondernemingen Europese audit- en boekhoudrichtlijn. Het Instituut heeft stappen ondernomen om de boekhouding van micro-entiteiten zoals deze vandaag bestaat, te behouden. Ook willen wij de publicatie van de rekeningen (en de neerlegging via de NBB) behouden. WCO. De drie Instituten zijn tot een akkoord gekomen over de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Er werd een Interinstitutenaanbeveling geschreven, waarbij rekening gehouden werd met de internationale normen, en eveneens met het feit dat de opdracht van de beroepsbeoefenaar gebaseerd is op een kwalitatieve uitvoering en een objectiveringsopdracht. Btw en voorschotten. In 2013 heeft de wetgever de boekhoudkundige beroepsbeoefenaars ietwat in de val gelokt door hen ertoe te verplichten om, in de boekhouding, te zoeken naar het moment van levering (of dienstverlening) of van betaling ingeval een voorschot betaald werd. Een eerste overwinning werd geboekt: de verplichting om deze wet toe te passen werd opgeschort. Het doel is om terug te gaan naar het oude systeem. Antiwitwas. De Financiële actiegroep (FAG) wil samen met bepaalde politici een extern orgaan oprichten dat accountants- en/of belastingconsulentenkantoren zou controleren. Om dit te vermijden, is het belangrijk dat de IAB-leden een cliëntenacceptatiebeleid op poten zetten, en dat ze de ogen niet sluiten voor ernstige fiscale fraude. Het Instituut zal de kantoren aan de hand van de kwaliteitstoetsing helpen bij het opzetten van dit beleid. Internationale relaties IFAC. Het Instituut dat door Guy Van de Velde vertegenwoordigd wordt heeft de nieuwe voorzitter van de IFAC ontvangen. Tijdens die ontmoeting heeft het IAB een belangrijke aandachtspunt meegegeven ten gunste van de kmo s en de kleine kantoren. Het IAB heeft nadruk gelegd op het belang van de rol van de leden op het vlak van fiscaliteit in de komende weken en op het belang om niet alleen Angelsaksische normen uit te vaardigen. FEE. Het IAB maakt deel uit van de werkgroep Audit & Assurance bij de FEE. Het doel is om, met het oog op de uitdagingen voor 2025, de rol van de accountants en/of belastingconsulenten in de assurance-opdrachten te bevestigen. 9

5 Aanstelling stemopnemers De algemene vergadering heeft de stemopnemers aangesteld. De algemene vergadering stelt volgende leden aan: Waarnemend lid van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep Jean-Claude Loiselet, accountant, werd als enige kandidaat aangeduid tot waarnemend lid van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep. Aanstelling commissarissen Voor het mandaat van Nederlandstalig effectieve commissaris: Guy De Coen, accountant-belastingconsulent (enige kandidaat). Voor het mandaat van Franstalig effectieve commissaris: Yves Drapier, accountant-belastingconsulent (enige kandidaat). Financieel verslag De secretaris-penningmeester Jean-Luc Kilesse brengt verslag uit van de financiële situatie van het Instituut. Hij geeft hierbij eveneens toelichting bij de financiële staten die aan de leden werden overgemaakt. Met 87,9 % van de stemmen voor en 12,1 % stemmen tegen heeft de algemene vergadering de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Verslag van de commissarissen Yves Drapier en Guy De Coen brengen als commissaris verslag uit over de rekeningen van het afgelopen jaar. Als conclusie van hun verslag van commissaris een mandaat dat beiden in alle vrijheid en onafhankelijkheid konden uitoefenen in samenwerking met de Raad en de diensten van het Instituut bevestigden ze dat de jaarrekening, die op 31 december 2014 een balanstotaal van euro en een winst van 801 euro vertoonde, exact is. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en het vermogen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en leeft de Belgische boekhoudkundige wetgeving na. Kwijting aan de raadsleden en aan de penningmeester Met 86 % van de stemmen voor en 14 % stemmen tegen heeft de algemene vergadering de raadsleden en de penningmeester van hun functie gekweten. Kwijting aan de commissarissen Met 89,7 % van de stemmen voor en 10,3 % stemmen tegen heeft de algemene vergadering de uittredende commissarissen van hun functie gekweten. 10

6 Voorstel, vastlegging en goedkeuring van administratieve kosten en procedurekosten voor leden en stagiairs De secretaris-penningmeester Jean-Luc Kilesse stelde voor om de bedragen van de administratieve kosten met betrekking tot de bijkomende onderzoeken, met inbegrip van de oproepingen vast te leggen, en de procedurekosten naar rata van de tuchtsancties en het aantal tenlasteleggingen door de Tuchtcommissie en de Commissie van beroep vast te stellen. Administratieve kosten (art. 14 Wet 22 april 1999) Herinnering 1 Herinnering 2 Herinnering 3 Meer dan 4 herinneringen Administratieve kosten 0,00 35,00 50,00 100,00 Kosten voor bijkomend onderzoek met inbegrip van oproepingen 250,00 Tuchtcommissie (art. 5, 1 Wet 22 april 1999) Eén tenlastelegging 900,00 Twee tenlasteleggingen 1.200,00 Drie tenlasteleggingen 1.500,00 Meer dan drie tenlasteleggingen 1.800,00 Commissie van beroep Maximaal twee tenlasteleggingen 400,00 Meer dan twee tenlasteleggingen 800,00 Met 71,7 % van de stemmen voor en 28,3 % stemmen tegen heeft de algemene vergadering het voorstel met betrekking tot de administratieve kosten en de procedurekosten goedgekeurd. 11

7 Uiteenzetting door Jos De Blay, secretaris, over de laatste ontwikkelingen op het vlak van antiwitwas en de gevolgen van het verslag van de Financiële actiegroep (FAG) In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verklaart Jos De Blay dat de FAG in de loop van 2014 België voor de vierde keer heeft geëvalueerd. Verschillende internationale deskundigen van de FAG hebben de efficiëntie van het Belgisch preventieve en repressieve systeem geëvalueerd. De verschillende Instituten ontvingen in dat verband twee vragenlijsten, in totaal enkele honderden pagina s. Vervolgens ontvingen ze vier opeenvolgende ontwerpverslagen (elk ontwerpverslag hield geen of onvoldoende rekening met de verstrekte antwoorden). Jos De Blay stelt dat we de algemene vaststelling kunnen nuanceren, aangezien de FAG meerdere positieve punten heeft genoteerd voor onze beroepen die een steulelrol spelen in het preventief apparaat, met name de invoering van een risicogeöriënteerde aanpak in de antiwitwascontroles die georganiseerd worden in het kader van de kwaliteitstoetsing en het stijgende aantal meldingen van vermoeden aan de CFI (hoewel dit laatste volgens de FAG nog steeds beperkt blijkt). Tot slot werden de mobilisering en de sensibilisering door de drie Instituten om de AWW-maatregelen aan te moedigen, sterk geapprecieerd. Jos De Blay snijdt vervolgens de opmerkingen van de FAG aan. Die opmerkingen hebben onder andere betrekking op de controle op de naleving van de wettelijke verplichtingen die algemeen gesteld relatief beperkt blijft of zelfs onbestaande is binnen bepaalde beroepssectoren. De FAG verwijt het Instituut dat het die controles heeft toevertrouwd aan beroepsbeoefenaars, wat een negatieve impact heeft op de efficiëntie van deze controles. Volgens de FAG is er tevens een significant gebrek aan getroffen sancties op het vlak van antiwitwas en is er een tekort aan middelen om de AWW-controles efficiënt uit te voeren. Kort gezegd: zowel voor België, haar regelgeving, het strafrechtelijk systeem, als voor de niet-financiële beroepen, inclusief de onze, slaat en zalft de FAG afwisselend. Jos De Blay maakt een balans op van de inspanningen die het Instituut sinds 2010 geleverd heeft: het opstellen en laten goedkeuren door de Raad van een reglement antiwitwas minder dan één jaar na de publicatie van de antiwitwaswet. Het Instituut was samen met de banken het eerste dat aan deze verplichting heeft voldaan; de publicatie, op korte termijn, van een omzendbrief; de organisatie van 22 roadshows in 2011 en 2012; de invoering van de effectieve controles op de naleving, door de externe leden, van de AWW-verplichtingen in de kwaliteitstoetsing; de toetsing bij vandaag meer dan 100 externe leden. Als antwoord op de kritiek van de FAG, verduidelijkt Jos De Blay dat slechts 35 leden niet geantwoord hebben op de AWW-vragenlijst en dat die personen bijgevolg werden doorverwezen naar de Tuchtcommissie en gesanctioneerd. Voorts stelt Jos De Blay dat het te beperkt aantal meldingen aan de CFI voorbijgaat aan de vastelling dat het aantal meldingen door onze beroepen gestegen is met 167 %. Tot slot zal het Instituut in september 2015 een bijkomende opleiding plannen voor de leden. Jos De Blay besluit dat de FAG onvoldoende heeft rekening gehouden met de inspanningen van het Instituut. In de toekomst zullen de leden zich dus moeten schikken in een uitgebreider controle van de antiwitwaswet. Zo niet, dan zal de wetgever ingaan op het pleit van de voorzitter van de CFI om een federale controle-instantie voor advocaten en economische beroepen op te richten. 13

8 Begroting 2015 De secretaris-penningmeester stelt de begroting 2015 voor. Alleen het bedrag van de ledenbijdrage voor externe leden (natuurlijke personen en vennootschappen), de inschrijvingsrechten en de administratieve kosten zijn gestegen. De verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking werd vastgesteld op 16,11 euro. Categorieën Bijdragen 1) Natuurlijke personen interne leden 433,33 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) Nieuwe interne leden erkend in 2015, 2014, 2013 na de stage te hebben doorlopen 216,67 b) Gepensioneerde interne leden 216,67 2) Natuurlijke personen externe leden (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, 16,11 inbegrepen) 711,11 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) Nieuwe externe leden erkend in 2015, 2014, 2013 na de stage te hebben doorlopen (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, 16,11 inbegrepen) b) Gepensioneerde externe leden (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, 16,11 inbegrepen) 3) Professionele vennootschappen éénpersoonsvennootschappen andere 4) Stagiairs (administratieve kosten) 5 jaar + 5 jaar 363,61 363,61 347,50 695,00 170,00 463,33 5) Stagiairs (inschrijvingsrechten) 170,00 6) 7 jaar beroepservaring (inschrijvingsrechten) 340,00 7) Toetredingsrecht vennootschappen 340,00 De voorzitter en de secretaris-penningmeester geven antwoord op de vragen van de leden. Met 56,5 % van de stemmen voor en 43,5 % van de stemmen tegen heeft de algemene vergadering de begroting en de ledenbijdragen voor 2015 goedgekeurd. Voorstel elektronische communicatie van het Instituut De secretaris-penningmeester Jean-Luc Kilesse geeft uitleg over het voorstel van de Raad om de communicatie naar de leden op elektronische wijze te laten gebeuren. Hiermee zou vanaf 1 januari 2016 gestart worden. Jean-Luc Kilesse benadrukt eveneens het feit dat de communicatie binnen de andere ordes of Instituten reeds verplicht op elektronische wijze gebeurt. De huidige regering heeft dit trouwens opgenomen in haar regeerakkoord van oktober De elektronische communicatie heeft ook een ecologische, economische impact, zou veel sneller en efficiënter zijn. Vandaar dat de Raad van het IAB dit eveneens zou willen doorvoeren. Met 73,6 % van de stemmen voor en 26,4 % stemmen tegen heeft de algemene vergadering dit voorstel goedgekeurd. 14

9 Uiteenzetting door Johan De Coster De voorzitter van de Commissie van begeleiding en toezicht en raadslid, Johan De Coster, stelt de specifieke sessies voor die aan de leden van het Instituut worden verstrekt. Het doel is om de leden te begeleiden, te steunen, bij te staan en te sensibiliseren door hen tools aan te reiken opdat de leden hoogkwalitatieve diensten kunnen bieden. De spreker somt vier manieren op om dat resultaat te bereiken: 1. door de leden te sensibiliseren rond de problematiek van fiscaal misbruik en hen te confronteren met de verschillende fiscale antimisbruikbepalingen; 2. door de leden die een controleverslag opstellen te begeleiden door middel van interactieve sessies georganiseerd door de Commissie van begeleiding en toezicht; 3. door de leden te steunen door middel van werkgroepen, waarbij de kantoren uitleg wordt gegeven over de verwachtingen met betrekking tot BeExcellent.be en de werking van de tool; 4. door voorbereidende sessies op de kwaliteitstoetsing, aangepast aan de kantoren, te organiseren. Johan De Coster heeft eveneens uitleg gegeven over de zeven modules bij de opleiding voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder. Voor de externe leden is dit mandaat namelijk geschikt, en wel omdat ze meer aanwezig moeten zijn binnen de onderneming. De cyclus wordt in 2015 georganiseerd in Gent en Namen. De uiteenzetting wordt afgesloten met de sessie praktijkgerichte opleiding ontbinding en vereffening van vennootschappen, die georganiseerd werd in maart en april Die sessie werd zeer positief onthaald door de 112 deelnemers. Uiteenzetting door Emmanuel Degrève Emmanuel Degrève verwijst in zijn uiteenzetting terug naar 6 oktober 2014, dat gemarkeerd wordt door een stijlverandering. Het Instituut wil namelijk dichter bij zijn leden staan, waar alles draait rond de leden en waar zij begeleid worden. Vervolgens snijdt hij de kwesties aan die de uitdagingen voor de toekomst vormen staat in het teken van de 30ste verjaardag van het Instituut, en zal dus gekenmerkt worden door de wil om de leden te helpen bij het heruitvinden van hun toekomst. Deze wil zal concreet worden uitgewerkt tijdens het event van 6 oktober 2015, het Forum for the Future op 25 november 2015 en de talrijke roadshows doorheen de Belgische provincies. Op het vlak van communicatie meldt Emmanuel Degrève dat de promotie rond het merk accountant en belastingconsulent nog steeds actueel is. Er is alvast een evolutie merkbaar, waardoor dit merk verandert, beter wordt. Die evolutie is onder meer het gevolg van talrijke initiatieven zoals de radiocampagne, de valorisatie van het merk en het ter beschikking stellen van een reeks tools. Als voorbeelden geeft hij de CodAC die tegelijk een wetboek en een marketingmiddel is, en die een middel is om het beroep dichter bij de universiteits- en hogeschoolstudenten te brengen. Een andere tool is het platform BeExcellent.be. Een waar laboratorium dat eveneens gebruikt wordt als communicatiemiddel met de leden, en de basis is voor de helddesk. Emmanuel Degrève nodigt alle leden uit om samen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Korte samenvatting van genomen beslissingen De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen genomen: Aanstelling van een waarnemend lid van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep Aanstelling van twee nieuwe commissarissen, één Nederlandstalige en één Franstalige Goedkeuring van de jaarrekening 2014 Goedkeuring van de begroting 2015, de ledenbijdrage, de inschrijvingsrechten, de administratieve kosten voor de stagiairs en de verplichte bijdrage CFI Kwijting aan de raadsleden en de penningmeester 15

10 Kwijting aan de uittredende commissarissen Voorstel, vastlegging en goedkeuring van administratieve kosten en procedurekosten voor leden en stagiairs Goedkeuring van het voorstel rond het gebruik van elektronische communicatie door het Instituut Net voor de aanvang van het academisch deel nam de voorzitter de tijd om de raadsleden, de leden van de verschillende commissies en werkgroepen van het Instituut, de vertegenwoordigers van het Instituut in de internationale organisaties, de directie en het personeel van het Instituut hartelijk te bedanken voor hun toewijding aan het beroep. Ook dit jaar kregen de leden een jaarverslag. Het IAB en het IBR organiseerden hun algemene vergadering op dezelfde dag. Nieuwe afspraak op 6 oktober De algemene vergadering was een groot succes. Benoît Vanderstichelen in gesprek met de eerste minister Charles Michel en oud-voorzitter Gérard Delvaux. Na de algemene vergadering kon iedereen genieten van een lekkere lunch. 16

11 Gemeenschappelijk academisch deel van het IAB en het IBR Twee gastsprekers hielden om beurten een uiteenzetting tijdens het gezamenlijk academisch deel IAB-IBR, onder wie de premier Charles Michel. Inleiding door Daniel Kroes, voorzitter van het IBR De voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Daniel Kroes heet de deelnemers aan het academisch deel onder wie de eerste minister Charles Michel van harte welkom. Hij brengt de belangrijkste uitdagingen ter sprake waarmee de bedrijfsrevisoren én de accountants en/of belastingconsulenten te maken krijgen. Hij benadrukt tot slot de rol van beide beroepen voor de economie. Uiteenzetting door eerste minister Charles Michel De premier legt uit hoezeer hij vereerd is om aanwezig te zijn op het academisch deel van de algemene vergadering van beide Instituten. Hij benadrukt eveneens dat hij ontzettend veel respect heeft voor onze beroepen, die veel vertrouwen uitstralen. Vervolgens somt hij kort de belangrijkste prioriteiten van zijn regering op het vlak van werkgelegenheid, fiscaliteit, pensioenen en sociaal overleg. Charles Michel benadrukt dat de accountants, de belastingconsulenten én de bedrijfsreviseren geprivilegieerde adviseurs zijn van de grote ondernemingen, maar ook van de kmo s en de zelfstandigen. Hij ziet tevens een sleutelrol voor deze beroepen in de wending die de regering in 2015 wil nemen. De eerste minister herhaalt dat de ministerraad in februari 2015 het federale kmo-plan heeft goedgekeurd. Dat plan bestaat uit 40 maatregelen om de concurrentiekracht van de kmo s te versterken, de fiscaliteit te verlagen, de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en het statuut van de ondernemer te verbeteren. Hij geeft enkele voorbeelden, zoals de versterking 17

12 van de bijdrage vermindering voor de eerste drie aanwervingen, de verhoging van de btwvrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen tot euro, de versterkte maatregelen voor de horeca of nog de opening van nieuwe markten via e-commerce. De premier bevestigt dat het beroepsgeheim voor onze beroepen die om absolute onafhankelijkheid vragen blijft bestaan. Het beroepsgeheim en de beroepsethiek gaan immers hand in hand. Voorts meldt Charles Michel dat de regering een groot vertrouwen heeft in de werking van de tuchtinstanties. Wanneer zij zich moeten uitspreken over een zaak, aarzelen ze niet misbruik te bestraffen. Hij benadrukt vervolgens dat het Europees recht een toenemende invloed heeft op onze beroepen, en dat de nieuwe Europese richtlijnen de zogenaamde audit- en boekhoudrichtlijnen voor een omwenteling zorgen. Wat dat betreft, zegt hij dat de bezorgdheid van zijn regering dubbel is: ze wil haar arbitrageopdracht tussen alle betrokken partijen tot een goed einde brengen en er tezelfdertijd ook alles aan doen om de kwaliteit van de financiële communicatie te verbeteren. Charles Michel erkent de wil van beide Instituten om de kwaliteit van de informatieverstrekking in de publieke sector te versterken, een item dat in de actieplannen van de twee Instituten genoteerd staat. Wat het IAB betreft, heeft de eerste minister de modernisering en de versterking van de creativiteit van ons beroep bijzonder aandachtig opgevolgd. Gezien de technologische evolutie denk maar aan e-invoicing vindt de eerste minister dat de beroepsbeoefenaars de nieuwe potentiële markten, zoals de nieuwe objectiveringsopdrachten rond de jaarrekeningen, moeten aanboren. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van het financieringsplatform of van de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Onze beroepen moeten er elke dag voor ijveren om de diensten ten aanzien van de economie te verbeteren, door de traditionele functies opnieuw te waarderen en de werkzaamheden uit te breiden naar adviesverlening inzake bestuur. Voorts benadrukt de premier het belang om de piste van het unieke fiscaal mandaat en het monopolie voor de indiening van de belastingaangiftes, te bestuderen. Enkel op die manier kan de concurrentie op de erkende beroepen worden stopgezet. De eerste minister sluit zijn uiteenzetting af door nadruk te leggen op de ambitie van de regering om jobs te creëren arbeid is immers dé moter van de sociale verandering om de economie zodoende aan te zwengelen. Om dit te bereiken, heeft het land behoefte aan boekhoudkundige beroepsbeoefenaars. Voor de eerste minister is het hoog tijd om de financiën van ons land te saneren, rijkdom te creëren en de jongeren te tonen dat er iets anders bestaat dan werkloosheid. Dankwoord door Benoît Vanderstichelen De voorzitter Benoît Vanderstichelen bedankt de eerste minister van harte, en was tevens aangenaam verrast dat hij zo sterk begaan is met de bezorgdheden van de Instituten. Benoît Vanderstichelen verklaart tot slot dat de Instituten zich steeds ter beschikking stellen van Charles Michel. 18

13 Uiteenzetting door Hein Lannoye, kabinetsmedewerker van de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met buitenlandse handel Kris Peeters Hein Lannoye verving de vice-eersteminister Kris Peeters, die verhinderd werd, en gaf een uiteenzetting over het standpunt van het kabinet Peeters over, onder andere de audit- en boekhoudrichtlijn. V.l.n.r.: Bart Van Coile, Hein Lannoye, Daniel Kroes, Charles Michel, Benoît Vanderstichelen en Thierry Dupont 19

Beroep > Algemene vergadering van 25 april 2015

Beroep > Algemene vergadering van 25 april 2015 Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 2 / 2015 Beroep > Algemene vergadering van 25 april 2015 Fiscaal recht > Fiscaal misbruik

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Algemene vergadering van 24 april 2010

Algemene vergadering van 24 april 2010 Algemene vergadering van 24 april 2010 Op 24 april 2010 opende de heer André Bert, voorzitter, om 9.00 uur de vierentwintigste algemene vergadering van het Instituut. Ongeveer 800 leden kwamen daartoe

Nadere informatie

Algemene vergadering van 25 april 2009

Algemene vergadering van 25 april 2009 Algemene vergadering van 25 april 2009 Op 25 april 2009 om 9.00 uur opende voorzitter André Bert de 23ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid waren, naast vooraanstaande personen

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 30 april 2011

Algemene Vergadering van 30 april 2011 ACC Algemene Vergadering van 30 april 2011 Jaarrekening op 31 december 2010 Ledenbijdragen 2011 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2010. Ik

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Gezien het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Beroep Algemene vergadering van 26 april Vennootschapsrecht Nieuwe norm fusies en splitsingen gepubliceerd Daniël Maes

Beroep Algemene vergadering van 26 april Vennootschapsrecht Nieuwe norm fusies en splitsingen gepubliceerd Daniël Maes Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 2 / 2014 Beroep Algemene vergadering van 26 april 2014 Vennootschapsrecht Nieuwe norm fusies

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

1. Standpunt van het IBR

1. Standpunt van het IBR Advies van 5 oktober van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de Mededeling van de Europese Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

Algemene vergadering van 21 april 2007

Algemene vergadering van 21 april 2007 Algemene vergadering van 21 april 2007 Op 21 april 2007 om 9.00 uur opende voorzitter Gérard Delvaux de 21ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid waren, naast talrijke vooraanstaande

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015

VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015 VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015 Werden uitgenodigd: De gekende afgevaardigden en de respectieve voorzitters van de beroepsverenigingen, lid van het NOBF, Borghgraef Mark LBC Bossaert Vincent BAB-Antwerpen

Nadere informatie

KWALITEITSTOETSING IAB

KWALITEITSTOETSING IAB KWALITEITSTOETSING IAB Donald Vandenberghe! Partner Flamée & Partners cvba Kwaliteitstoetsing: opportuniteit of noodzaak? Waarom interne kwaliteitstoetsing? Context Tendensen waarmee de cijferberoeper

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 3 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Het IAB oogst succes met lokale informatiesessies voor de leden: 2 800 accountants en belastingconsulenten schreven zich in

Het IAB oogst succes met lokale informatiesessies voor de leden: 2 800 accountants en belastingconsulenten schreven zich in Het IAB oogst succes met lokale informatiesessies voor de leden: 2 800 accountants en belastingconsulenten schreven zich in Fabienne Cleymans Adjunct-directeur IAB Het Instituut zet een aantal communicatiemiddelen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

de heer ( bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ).

de heer ( bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ). BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 10 maart 2016 In de zaak met dossiernummer 505/2015/(

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof

Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof Mededinging en prijsevolutie, Mededingingsautoriteit en Markthof Johan Vande Lanotte Lunch Forum 14 maart 2012 Regeerakkoord Men zal een ambitieus concurrentiebeleid voeren, gericht op de sleutelsectoren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Interview GÉRAR QUET. respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF

Interview GÉRAR QUET. respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF GÉRAR ARD D DELVAUX X EN MARCEL-JEAN PAQUP QUET respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF Instituten smelten samen tegen februari 2007! IAB: De toenadering tussen het IAB en het

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Het beroep van bedrijfsrevisor

Het beroep van bedrijfsrevisor Het beroep van bedrijfsrevisor Update : 31/01/2009 Het beroep van bedrijfsrevisor Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen - Openbare en private instellingen, non-profitsector

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie