De heer ( ), bedrijfsrevisor sedert 15 januari 1995 en ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer ( ), bedrijfsrevisor sedert 15 januari 1995 en ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( )."

Transcriptie

1 BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 14 april 2016 In de zaak met dossiernummer 506/2015/( )/N In de zaak van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 135, met als vertegenwoordiger van de Raad, de heer ( ); tegen De heer ( ), bedrijfsrevisor sedert 15 januari 1995 en ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ). Hij oefent zijn activiteit als bedrijfsrevisor uit in het kader van ( ) met maatschappelijke zetel te ( ). Deze vennootschap is ingeschreven in het openbaar register van de vennootschappen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer ( ). Die verschijnt in persoon Gelet op het verslag van de Raad van het Instituut aan de Kamer van verwijzing en Instaatstelling van 28 november 2014; Gelet op de beslissing van de Kamer van verwijzing en Instaatstelling van 29 juni 2015; Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de tuchtcommissie toegezonden dossier; Gelet op de oproeping van de heer ( ) met aangetekende brief van 7 oktober 2015; Gelet op de door de Raad van het Instituut neergelegde memorie dd. 18 december 2015; Gelet op het door de heer ( ) gevoerde verweer; Gehoord de partijen ter zitting; * * * Aan betrokkene worden volgens het verslag van de raad de volgende deontologische en/of tuchtrechtelijke inbreuken ten laste gelegd: Inbreuken op de normen en aanbevelingen Inbreuk op paragraaf van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Inbreuk op paragraaf 2.3. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Inbreuk op paragraaf 2.5. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 1

2 Inbreuk op de normen inzake de controle bij de inbreng in natura en quasi-inbreng Inbreuk op paragraaf van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng Inbreuk op paragraaf van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng Inbreuk op paragrafen 2.4 en 3.4 van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasiinbreng Feiten en standpunten zoals weergegeven door de Raad Het dossier is het gevolg van een vervroegde kwaliteitscontrole in Ten gevolge van deze kwaliteitscontrole werden een aantal vaststellingen gedaan die na onderzoek door de Commissie Kwaliteitscontrole door de Raad als inbreuken werden omschreven op de normen en aanbevelingen die moeten worden gerespecteerd door een bedrijfsrevisor bij het uitvoeren van zijn opdracht. Bij de behandeling ter zitting volhardt de vertegenwoordiger van de Raad in het door de Raad opgesteld verslag. Standpunten van de verdediging De heer ( ) betwist de tenlasteleggingen en inbreuken en heeft op 18 januari 2016 een uitvoerige repliek overgemaakt aan de tuchtcommissie. Op de zitting licht de heer ( ) zijn verweer toe. Beoordeling door de tuchtcommissie Inbreuk op paragraaf van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Op basis van deze paragraaf wordt gesteld dat standaardprogramma s werkschema s zijn waarvan het gebruik een aantal voorzorgen vereist. Het programma mag niet als een onwrikbaar geheel worden beschouwd. Het moet aangepast, aangevuld en eventueel ingekort worden naargelang van de entiteit. De standaardprogramma s worden bij voorkeur gebruikt om het opstellen van het eigenlijke werkprogramma te vergemakkelijken. De Raad oordeelt dat het werkprogramma in het onderzochte dossier niet werd aangepast aan de bijzonderheden noch aan de vaststellingen die eventueel werden gedaan naar aanleiding van het invullen van de vragenlijsten AO/IC van het mandaat en dat de aanpassingen niet werden uitgevoerd. De heer ( ) meent dat het werkprogramma dat in 2012 door hem gebruikt werd wel degelijk was aangepast aan de bijzonderheden van de te controleren onderneming. Na de kwaliteitscontrole van 2012 waarin deze aanpassingen als onvoldoende werden beoordeeld heeft de heer ( ) beslist om gebruik te maken van auditsoftware en om maatregelen te nemen om het werkprogramma beter te doen overeenstemmen met de bijzonderheden van de onderneming. De heer ( ) benadrukt dat hij steeds zorg heeft besteed aan de opmerkingen geformuleerd tijdens de kwaliteitscontroles en telkens aanpassingen en verbeteringen heeft uitgevoerd. Uit het in 2012 gecontroleerde dossier blijkt dat het werkprogramma niet regelmatig en op voldoende wijze wordt bijgewerkt aan de aard en bijzonderheden van het mandaat. Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 2

3 Het feit dat de heer ( ) het noodzakelijk en nuttig oordeelde in 2013 bijkomende maatregelen te treffen om deze kritiek te vermijden, bevestigt de tekorten. De inbreuk is bewezen. Inbreuk op paragraaf 2.3. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Overeenkomstig paragraaf 2.3. beslist de bedrijfsrevisor zelf over de aard en de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden. Hij zal de keuze van de toe te passen controletechnieken bepalen, maar moet altijd in staat zijn zijn besluiten te motiveren. De Raad is van oordeel dat paragraaf 2.3. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een geschonden is vanwege het feit dat uit de vaststellingen van de inspecteur in het door hem gecontroleerde mandaatdossier niet blijkt dat het werkprogramma voorziet in een materialiteitsgrens, bepaald i.f.v. de karakteristieken van de gecontroleerde vennootschap. Ook hier stelt de heer ( ) dat hij inmiddels nog aanpassingen en verbeteringen heeft uitgevoerd. In het verslag van de inspecteur van de kwaliteitscontrole p.10/50 werd op de vraag of de bedrijfsrevisor de normen inzake het werkprogramma heeft aangepast, bevestigend geantwoord, naast een aantal vaststellingen van elementen die ontbreken. Gelet op de tegenstrijdigheid van deze elementen wordt de inbreuk als niet bewezen beoordeeld. Inbreuk op paragraaf 2.5. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Paragraaf 2.5. stelt dat de bedrijfsrevisor voldoende bewijskrachtig materiaal moet verzamelen, dat zijn tot uitdrukking gebrachte oordeel ten aanzien van de jaarrekening kan staven. De Raad is van oordeel dat het nazicht van de voorzieningen m.b.t. de milieuproblematiek onvoldoende diepgaand is. De revisor beroept zich alleen op bevragingen aan de bestuurders en de wettelijk vereiste algemene en specifieke vergunningen inzake milieuproblematiek werden niet geverifieerd. De bedrijfsrevisor erkent dit en wijst er op dat hij naar aanleiding van deze opmerkingen het nodige heeft gedaan om rekening te houden met deze opmerkingen. De inbreuk is bewezen. Inbreuk op paragraaf van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng Paragraaf stelt dat indien het een verrichting van inbreng in natura bij oprichting van de vennootschap betreft, de bedrijfsrevisor dan het ontwerp van de statuten zal verkrijgen. De bedrijfsrevisor gaat onder meer na: het maatschappelijk doel, de structuur van het kapitaal, het bestaan van effecten buiten kapitaal. Bij de kwaliteitscontrole is gebleken dat er, ondanks herhaalde vraag van de revisor, geen ontwerp van statuten in het dossier aanwezig is. Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 3

4 In deze omstandigheden had de revisor volgens de Raad een afkeurende of onthoudende verklaring moeten formuleren, wat niet is gebeurd. De bedrijfsrevisor argumenteert dat hij voldoende informatie van de klant, notaris en fiscaal jurist heeft verkregen, evenals de informatie opgenomen in het splitsingsvoorstel, om de voorgenomen verrichting en de eraan verbonden risico s te kunnen identificeren. Deze argumentatie weerlegt de inbreuk niet. Het ontwerp van de statuten staat niet gelijk aan andere verkregen informatie. De inbreuk is bewezen. Inbreuk op paragraaf van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng Paragraaf stelt dat in het geval het voor de bedrijfsrevisor niet mogelijk is geweest om de informatie, die noodzakelijk is voor zijn controle, bijeen te brengen, hetzij omdat de door de partijen verstrekte gegevens onvoldoende zijn, hetzij omdat de bedrijfsrevisor te kampen heeft met een onzekerheid die doorslaggevend is voor de waardering van de inbreng in natura, dat hij dan het recht heeft zich te onthouden een oordeel uit te brengen over de waardering van de inbreng in natura. Het besluit van het inbrengverslag in het onderzochte dossier vermeldt een voorbehoud omtrent de eigendom, de waardering, de eventuele bodemverontreiniging en het al dan niet bezwaard zijn van de ingebrachte goederen en andere materiële vaste activa. De inbrengwaarde van voorgaande betreft 50% van de totaliteit van de inbreng. Op basis hiervan oordeelt de Raad dat een afkeurende of onthoudende verklaring gepast was. De bedrijfsrevisor repliceert dat het controledossier verschillende documenten bevat om te besluiten dat er geen overwaardering is en dat hij ter plaatse heeft kunnen vaststellen dat de ingebrachte goederen een hogere waarde hebben dan hun inbrengwaarde bedraagt. De Raad oordeelt dat de bedrijfsrevisor inzake geen appreciatiebevoegdheid heeft. De bepaling van art stelt dat de bedrijfsrevisor het recht heeft zich te onthouden om een oordeel uit te brengen. De heer ( ) stelt dat hij gelet op zijn akkoord met de door de inbrengers voorgestelde inbrengwaarde en bij gebrek aan enig risico op overwaardering een goedkeurende verklaring kon geven met voorbehoud. Dat er geen overwaardering zou zijn is niet gestaafd door documenten. Integendeel er zou onzekerheid zijn over 50 % van de inbreng in natura. Overeenkomstig art.444 W. Venn. moet de bedrijfsrevisor een oordeel geven over de waardering van de inbreng in natura. Hij heeft de verplichting zich te onthouden wanneer er zich belangrijke onzekerheden voordoen die hem beletten een goedkeurende of afkeurende verklaring te geven. Gelet op de belangrijke onzekerheid in het gecontroleerde dossier diende de heer ( ) zich te onthouden. De inbreuk is aangetoond. Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 4

5 Inbreuk op paragrafen 2.4 en 3.4 van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasiinbreng Paragraaf 2.4 betreft de controle door de bedrijfsrevisor van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van elke inbreng in natura of van het over te dragen bestanddeel en hun motivatie. Hij beoordeelt de gepastheid van de door de partijen gedane keuze en of er geen overwaardering is. Volgens paragraaf 3.4 dient de bedrijfsrevisor in het verslag de door de partijen weerhouden waardering van de in te brengen of over te dragen bestanddelen te ontleden. Uit die ontleding moet blijken dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden gepast zijn en vanuit het bedrijfseconomisch standpunt verantwoord zijn en dat de in te brengen of over te dragen bestanddelen niet overgewaardeerd zijn. Ter zitting wordt bevestigd dat deze inbreuken niet worden weerhouden. * * * Bij de beoordeling van de sanctie werd rekening gehouden: met de inspanningen die de betrokken bedrijfsrevisor heeft gedaan ten gevolge van de opmerkingen doch deze verbeteringen waren onvoldoende; en de eerder opgelegde tuchtsanctie. De Raad vraagt de bedrijfsrevisor te veroordelen tot een bedrag van EUR als kosten gemaakt ten gevolge van het tuchtdossier. Bij gebrek aan wetsbepaling kan op deze vraag niet worden ingegaan. Om deze redenen De tuchtcommissie Recht sprekend op tegenspraak Verklaart de inbreuken bewezen met uitzondering van: Inbreuk op paragraaf 2.3. van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een Inbreuk op paragrafen 2.4 en 3.4 van de norm inzake controle van inbreng in natura en quasiinbreng en legt aan de heer ( ) als tuchtsanctie een schorsing op van twee weken. Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 5

6 Aldus gedaan en uitgesproken in de openbare zitting van 14 april 2016 van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zetelend te Brussel, Em. Jacqmainlaan 135. Waar aanwezig waren ( ) ( ) Beslissing Tuchtcommissie-( ) 506/2015/( )/N 14 april 2016-pagina 6

de heer ( bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ).

de heer ( bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register onder het nummer ( ) met als woonplaats ( ). BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 10 maart 2016 In de zaak met dossiernummer 505/2015/(

Nadere informatie

0374/08/N Tuchtcommissie van 9 september 2008 (definitieve beslissing)

0374/08/N Tuchtcommissie van 9 september 2008 (definitieve beslissing) 0374/08/N Tuchtcommissie van 9 september 2008 (definitieve beslissing) - Inbreuken op de onafhankelijkheidsregels : artikel 133 W. Venn. en artikel 14 1 van de wet van 22 juli 1953; - Inbreuken op de algemene

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers;

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; 0379/08/N Tuchtcommissie van 3 maart 2009 (beroep aangetekend) Inbreuk op paragrafen 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.10 en 3.10.1 van de algemene controlenormen; Inbreuken op de artikelen 2, 15 en 17 van

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 13 juni 2013 (definitieve beslissing) In de

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

0300/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (definitieve beslissing)

0300/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (definitieve beslissing) 0300/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (definitieve beslissing) Dossier kwaliteitscontrole - Inbreuken op algemene controlenormen en aanbevelingen (geen werkprogramma, geen nazicht van systeem van interne

Nadere informatie

0325/06/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (tussenbeslissing; beroep aangetekend)

0325/06/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (tussenbeslissing; beroep aangetekend) 0325/06/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (tussenbeslissing; beroep aangetekend) Tekortkomingen vastgesteld naar aanleiding van een kwaliteitscontrole; inbreuken op de controlenormen met betrekking

Nadere informatie

0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (tussenbeslissing; beroep aangetekend)

0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (tussenbeslissing; beroep aangetekend) 0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 13 juni 2006 (tussenbeslissing; beroep aangetekend) Tekortkomingen aan de beroepsverplichtingen die ten grondslag liggen aan de uitoefening van het beroep onafhankelijkheid

Nadere informatie

0326/06/N Tuchtcommissie van 5 december 2006 (definitieve beslissing)

0326/06/N Tuchtcommissie van 5 december 2006 (definitieve beslissing) 0326/06/N Tuchtcommissie van 5 december 2006 (definitieve beslissing) Vervroegde kwaliteitscontrole Inbreuken op de algemene controlenormen (gebrek aan werkdocumenten, gebrek aan tussentijdse conclusies,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR)

BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 25 april 2014 In de zaak met dossiernummer 470/2013/(

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

Gelet op het verslag van de Raad aan de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling d.d. 2 april 2010.

Gelet op het verslag van de Raad aan de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling d.d. 2 april 2010. 0416/11/N - Tuchtcommissie van 14 juni 2011 (defmitieve beslissing) - Inbreuk op paragraaf 2. 1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.15 van de algemene controlenormen inzake de uitvoering van een controle-opdracht; - Inbreuk

Nadere informatie

401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing)

401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing) 401l10/N - Commissie van Beroep van 18 oktober 2010 (defmitieve beslissing) Beroep tegen een terechtwijzing. "(... ) verschijnt. In de zaak 0401l10/(... )/N van: de heer [X], bedrijfsrevisor, wonende (...

Nadere informatie

0359/07/N Tuchtcommissie van 11 december 2007 (definitieve beslissing)

0359/07/N Tuchtcommissie van 11 december 2007 (definitieve beslissing) 0359/07/N Tuchtcommissie van 11 december 2007 (definitieve beslissing) - Inbreuken op artikel 133, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, op paragraaf 1.2. van de algemene controlenormen inzake de

Nadere informatie

Verslag van 3 september 2010 van de Raad van het IBR in de zaak met nummer 418/11/(... )/N.

Verslag van 3 september 2010 van de Raad van het IBR in de zaak met nummer 418/11/(... )/N. 0418/11/N - Tuchtcommissie van 14 juni 2011 (defmitieve beslissing) - Inbreuk op paragrafen 2.1, 2.2 en 2.4. van de algemene controle-normen inzake de uitvoering van een controle-opdracht; - Inbreuk op

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 25 april 2014 In de zaak 450/2012/( )/N Ref.

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de Kamer van verwijzing en Instaatstelling van 12 september 2013;

Gelet op de beslissing van de Kamer van verwijzing en Instaatstelling van 12 september 2013; BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 10 september 2015 In de zaak met dossiernummer 480/2014/(

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012 CONTROLE VAN EEN WETTELIJKE OPDRACHT Volgende vragen hebben betrekking op de controle van wettelijke opdrachten. De inspecteur is slechts verplicht de vragen te beantwoorden mbt de te controleren geselecteerde

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Instituut van de Bedrijfsrevisoren TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 15 juni 2017 Samenstelling: In de

Nadere informatie

0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (beroep aangetekend)

0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (beroep aangetekend) 0296/05/N en 0302/05/N Tuchtcommissie van 6 februari 2007 (beroep aangetekend) Gebrek aan onafhankelijkheid als commissaris; onvoldoende toezicht door de vennootschap met betrekking tot de naleving door

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Gelet op het verslag van de Raad aan de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling van 14 januari 2010.

Gelet op het verslag van de Raad aan de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling van 14 januari 2010. 0404/10/N - Tuchtcommissie van 6 april 2011 (beroep aangetekend) "C ) Inbreuk op artikel 6 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 en op artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994

Nadere informatie

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met zetel te 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 135, met als vertegenwoordiger ( ).

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met zetel te 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 135, met als vertegenwoordiger ( ). BESLISSING VAN DE TUCHTCOMMISSIE Nederlandstalige Kamer (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 17 mei 2016 In de zaak met dossiernummer 498/2015/(

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 17 april 2014. In de zaak 0410/10/(

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3281 Van 20 april 2018 Dossier : T9447 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: De vastgoedmakelaar

Nadere informatie

Gehoord de uiteenzetting van appellante en haar raadsman ter zitting; Gelet op de neergelegde stukken en het grievenschrift van appellante.

Gehoord de uiteenzetting van appellante en haar raadsman ter zitting; Gelet op de neergelegde stukken en het grievenschrift van appellante. Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 05/04/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 662 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 16 december 2016 In de zaak 0467/2013/(

Nadere informatie

I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n.

I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n. I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n. B e r o e p s c o m m i s s i e N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 17 november 2017. In de zaak 0515/2016/(

Nadere informatie

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 1. Inleiding 1.1.In toepassing van paragraaf 2.5. van de algemene controlenormen, heeft deze aanbeveling ten doel grondslagen

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 28 november 2014. In de zaak 0422/2011/(

Nadere informatie

Inbreng in natura en quasi-inbreng

Inbreng in natura en quasi-inbreng ~-------------_._----------~ SEMINARIE Deel 2: Slides Inbreng in natura en quasi-inbreng voorgesteld door de heer G. BATS 24 juni 2002 HOTEL ABBEY, Grimbergen Instituut der en Arenbergstraat 13 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor SPECIFIEKE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET LEVEN

Nadere informatie

Hofvan Cassatie van België

Hofvan Cassatie van België 24 SEPTE:rviBER2015 D.l4.0014.N/l Hofvan Cassatie van België Arrest Nr. D.14.0014.N 1. zetel te met 2. ) met zetel te eisers, vertegenwoordigd door mr. kantoor te advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Gezien het beroep ingesteld door appellant ingevolge het aangetekend schrijven van appellant d.d. 2 september 2010;

Gezien het beroep ingesteld door appellant ingevolge het aangetekend schrijven van appellant d.d. 2 september 2010; Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 05/04/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 650 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 27 februari 2015. In de zaak 0465/2013/(

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2015 D.14.0014.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.14.0014.N 1. RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, bus 1, 2. INSTITUUT

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 19 december 2007

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. G. V. O / 19 december 2007 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING G. V. O / 19 december 2007 Inzake..., wonende te... bijgestaan door... verzoekende partij, tegen de inrichtende macht v.z.w..., met maatschappelijke

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 12 /.. / 19 oktober 2011

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 12 /.. / 19 oktober 2011 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2011 / 12 /.. / 19 oktober 2011 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen inrichtende macht vzw met maatschappelijke

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3418 Van 1 februari 2019 Dossier : T10024 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting De aangeklaagde

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 2964 Van 24 juni 2016 Dossier : T( ) Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) ( ) Samenvatting: Een vastgoedmakelaar

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 8 / / 7 september 2011

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 8 / / 7 september 2011 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2011 / 8 / / 7 september 2011 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen de inrichtende macht VZW met maatschappelijke

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2011 / 2 / / 17 januari 2011 Inzake :, wonende te, bijgestaan door, juriste COC, Trierstraat 31-33, Brussel Verzoekende partij Tegen : SCHOLENGROEP

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n.

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 23 september 2014. In de zaak met het

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, met kantoor gevestigd, Verzoekende partij Tegen :, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register; Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren Bron : Koninklijk

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

0384/09/N Commissie van Beroep van 9 juni 2009 (definitieve beslissing)

0384/09/N Commissie van Beroep van 9 juni 2009 (definitieve beslissing) 0384/09/N Commissie van Beroep van 9 juni 2009 (definitieve beslissing) Beroep tegen een terechtwijzing. (...) In de zaak 0384/09/A(...)/N van: de heer [X], bedrijfsrevisor, wonende te (...), aanwezig

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: 1400710 Provincieraadsbesluit betreft Veneco- Jaarvergadering 2012 aanduiding provinciale vertegenwoordiger-

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 09 augustus 2018

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 09 augustus 2018 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 09 augustus 2018 Inzake: Dhr. en Mvr. A-B Dhr. en Mvr. C-D Dhr. en Mvr. E-F Eisers, Dhr. A ter zitting persoonlijk aanwezig;

Nadere informatie

I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n

I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n B e r o e p s c o m m i s s i e N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 24 februari 2017. In de zaak gebracht

Nadere informatie

Comm. VA Wereldhave Belgium SCA - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - VOLMACHTFORMULIER VOLMACHT

Comm. VA Wereldhave Belgium SCA - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - VOLMACHTFORMULIER VOLMACHT VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/181/,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/181/, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/181/, Inzake : mevrouw, wonende te,, vertegenwoordigd door de heer, secretariscoördinator van te, Verzoekende partij Tegen :

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2014 / 16 / / 22 oktober 2014

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2014 / 16 / / 22 oktober 2014 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2014 / 16 / / 22 oktober 2014 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaten, verzoekende partij, tegen inrichtende macht VZW met maatschappelijke

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA s in België

Norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA s in België Norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA s in België Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, vervat in het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, heeft deze norm, goedgekeurd door de

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/158/,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/158/, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/158/, Inzake : Mevrouw, wonende te,, bijgestaan door Mter, advocaat te, waar keuze van woonplaats wordt gedaan, Verzoekende

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

De Tuchtcommissie heeft ten aanzien van de bedrijfsrevisor een schorsing voor de duur van één maand uitgesproken :

De Tuchtcommissie heeft ten aanzien van de bedrijfsrevisor een schorsing voor de duur van één maand uitgesproken : 0240/2003/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Verklaring zonder voorbehoud in een onderneming in moeilijkheden onvoldoende controlewerkzaamheden gebrek aan analyse van het interne controlesysteem controledossier

Nadere informatie

Advies van 4 maart 2010 omtrent een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving van auditors

Advies van 4 maart 2010 omtrent een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving van auditors North Gate III 6 e verdieping Koning Albert II laan 16 1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be Internet : www.cspe-hreb.be Advies van 4 maart 2010 omtrent een ontwerp

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 262 Van 23 januari 2004 Dossier : T1551 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) 1 Samenvatting: Aangeklaagde

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2007/126/..

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2007/126/.. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2007/126/.. Inzake : Verzoekende partij, wonende te, bijgestaan door Mter L. G., advocaat te T. Verzoekende partij Tegen : de Provincie.,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Vonnis. Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, I.) / kamer. Griffienummer.

Vonnis. Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, I.) / kamer. Griffienummer. / Griffienummer I.) 0 0 2 3 6 / 2016 Repertoriumnummer 2016/ M Datum van uitspraak 01.03.2016 Notitienummer parket HA66.97.512-11 Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO / 12 maart 2010 / 25B Inzake :, wonende te, bijgestaan door, juriste Christelijke onderwijscentrale, verzoekende partij. Tegen:, met zetel te,

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3262 Van 2 maart 2018 Dossier : T8957 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: De vastgoedmakelaar

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te..

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 13 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.., Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te.., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2013/159/,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2013/159/, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2013/159/, Inzake : Mevrouw, wonende te,, in het dossier bijgestaan door Mter, advocaat te, waar keuze van woonplaats wordt gedaan,

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3304 Van 18 mei 2018 Dossier : T9264 Inzake (B.I.V. nr. ) Samenvatting: De vastgoedmakelaar-syndicus

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI2015 D.13.0025.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.13.0025.N e1ser, vertegenwoordigd door mr., advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1., met kantoor te ~ 2. 3. rmet zetel te rechtspersoon,

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS verstek TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3266 Van 2 maart 2018 Dossier : T9165 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: De

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren. TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR)

Instituut van de Bedrijfsrevisoren. TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Instituut van de Bedrijfsrevisoren TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 29 maart 2018 Samenstelling: ( )

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 1 / 9 maart 2011

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2011 / 1 / 9 maart 2011 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2011 / 1 / 9 maart 2011 Inzake., wonende te,, bijgestaan door mevrouw, COC verzoekende partij, tegen inrichtende macht VZW, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 1/6 Geschillenkamer Beslissing ten gronde 04/2019 van 28 mei 2019 Dossiernummer: DOS-2018-05808 en DOS-2018-05815 De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, samengesteld uit de heer H. Hijmans,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2017/ 03 / / 15 maart 2017

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2017/ 03 / / 15 maart 2017 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2017/ 03 / / 15 maart 2017 Inzake :, wonende te, Verzoekende partij Tegen : VZW, met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r

I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n. C o m m i s s i e v a n B e r o e p. N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r I n s t i t u u t van de B e d r i j f s r e v i s o r e n C o m m i s s i e v a n B e r o e p N e d e r l a n d s t a l i g e K a m e r Openbare terechtzitting van 17 maart 2015 In de zaak 0466/2013/(

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2015 D.13.0025.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.13.0025.N B.V.U, eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 3407 Van 18 december 2018 Dossier : T9619 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: Aangeklaagde

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2006/122/.

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2006/122/. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2006/122/. Inzake : Verzoekende partij, wonende te. bijgestaan door de heer J.H., jurist. Tegen : de GEMEENTE., Verwerende partij

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 481. Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING. 20 mei 2005

VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. Rolnummer : 481. Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING. 20 mei 2005 VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Rolnummer : 481 Beslissing nr. : 2005/043 BESLISSING 20 mei 2005 In zake : ambtshalve onderzoek tegen VZW Vrije en Open Communicatie (VROPECO) (Radio

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2015 / 08 / / 23 SEPTEMBER 2015., wonende te,, bijgestaan door Mter, advocaat, kantoor houdend

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2015 / 08 / / 23 SEPTEMBER 2015., wonende te,, bijgestaan door Mter, advocaat, kantoor houdend 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2015 / 08 / / 23 SEPTEMBER 2015 Inzake :, wonende te,, bijgestaan door Mter, advocaat, kantoor houdend te,, Verzoekende partij Tegen :, te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER ARREST. nr van 18 oktober 2018 in de zaak A. 217.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER ARREST. nr van 18 oktober 2018 in de zaak A. 217. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE IXe KAMER ARREST nr. 242.698 van 18 oktober 2018 in de zaak A. 217.780/IX-8773 In zake: het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Instituut van de Bedrijfsrevisoren TUCHTCOMMISSIE (Nederlandstalige Kamer) (artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR) Openbare zitting van 15 juni 2017 Samenstelling: In de

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie

Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ethische Commissie voor de telecommunicatie Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Beslissing nr. D-2011-02 inzake Carmax.be bvba www.telethicom.be secretariaat-secretariat@telethicom.be

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2016/213/

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2016/213/ 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2016/213/ Inzake:,, wonende te,, bijgestaan door Mter, advocaat, kantoorhoudend te,, Verzoekende partij Tegen:, te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Advies van 28 maart 2011 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot

Advies van 28 maart 2011 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot North Gate III 6 e verdieping Koning Albert II laan 16 1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be Internet : www.cspe-hreb.be Advies van 28 maart 2011 inzake het ontwerp

Nadere informatie