Algemene vergadering van 25 april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vergadering van 25 april 2009"

Transcriptie

1 Algemene vergadering van 25 april 2009 Op 25 april 2009 om 9.00 uur opende voorzitter André Bert de 23ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid waren, naast vooraanstaande personen uit de economische en gerechtelijke wereld, talrijke leden aanwezig in het Auditorium 2000 van het Brusselse Tentoontstellingspark. Hieronder vindt u het verslag van deze vergadering. Samenstelling van het bureau Het bureau was samengesteld uit de heer André Bert, voorzitter, mevrouw Micheline Claes, ondervoorzitter, mevrouw Christine Cloquet, Franstalig secretaris-penningmeester en de heer Jos De Blay, Nederlandstalig secretaris, bijgestaan door de heer Eric Steghers, algemeen directeur. Aanstelling van stemopnemers De algemene ledenvergadering gaat over tot de aanstelling van twee Nederlandstalige en twee Franstalige stemopnemers. Hij stelt vast dat het geschokte vertrouwen leidde tot een daling van de nationale en internationale consumptie waardoor de crisis onmiddellijk werd getransponeerd naar de ondernemingen. Drastische maatregelen voor kostenreductie leidden tot een activiteitsverlaging en massale ontslagen in de grote ondernemingen, met dezelfde repercussies voor hun handelspartners of leveranciers. De heer Bert stelt vast dat het voor onze beroepsbeoefenaars een uitdaging is om de continuïteit van de cliënt-ondernemingen te verzekeren, met het inherente risico dat de inning van de honoraria wordt vertraagd door datzelfde tekort aan liquiditeiten van de ondernemingen. Verkiezing van de commissarissen De algemene vergadering gaat over tot de verkiezing van de commissarissen. Tussenkomst van een lid De heer Emile Van Keerberghen, accountant nr ABN 45, betwist de modaliteiten voor de verkiezing van de commissarissen. Voorzitter Bert wijst hem op de wettelijke procedure en ontvangt hiervoor goedkeuring van de algemene vergadering. Toespraak van de heer André Bert, voorzitter Voorzitter Bert maakt de balans op van het voorbije jaar en haalt de ongeziene internationale crash van de financiële systemen en financiële markten aan die iedereen verraste, ondanks de aanwezige symptomen van economische achteruitgang. Voorzitter André Bert /2

2 De spreker brengt in herinnering dat een paritair comité 336 werd opgericht voor de vrije beroepen, waarin de drie instituten van de cijferberoepen twee rechtstreekse vertegenwoordigers tellen, een vertegenwoordiger van de UCM via Unplib, en een vertegenwoordiger van Unizo, via de FVIB. Dit comité omvat ongeveer werknemers, waarbij de groep werknemers van de cijferberoepen de belangrijkste is. In dit kader, meent de heer Bert dat het nuttig is dat het Instituut, via de verstuurde enquête, kan opmaken hoeveel tewerkstelling wordt gecreëerd door de externe beroepsbeoefenaars. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe belangrijk de deelname aan de enquête is voor het Instituut. Naarmate het Instituut de beroepsbeoefenaars verder profileert als de deskundigen bij uitstek om de ondernemingen te adviseren, groeit ook de toezichthoudende rol van het Instituut: concreet vermeldt de heer Bert de vraag om de beroepsaansprakelijkheid van de externe accountants en de externe belastingconsulenten te beperken volgens het gemeen recht, de bijzondere wettelijke opdrachten waarover reeds een specifiek toezicht bestaat, of nog het verzoek om bepaalde toegangen te verwerven of bepaalde opdrachten voor te behouden aan de beroepsbeoefenaars. De spreker onderlijnt dat, zelfs naar aanleiding van de nieuwe norm op de permanente vorming, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft geopperd dat, om volledig conform te zijn met de internationale regelgeving, namelijk deze van IFAC, ook hier een systematisch toezicht moet worden ingesteld. De heer Bert belicht vervolgens de beslissing die de Raad van het Instituut vorig jaar nam om over te gaan tot de invoering van een systematische kwaliteitstoetsing bij de externe leden. In de beslissing ligt vervat dat voldoende bijstand en begeleiding moet worden gegeven opdat de leden hun organisatie en werkmethodes kunnen aanpassen om aan de vereisten van de kwaliteitstoetsing te kunnen voldoen. Hij somt de belangrijkste werkinstrumenten op die onder impuls van de Raad zijn uitgewerkt ten behoeve van de leden: de opdrachtbrief, het permanent dossier en de nieuwe norm permanente vorming. Deze instrumenten werden voorgesteld tijdens het recent bezoek aan de leden in de provincies, en zijn ook terug te vinden op de vernieuwde website van het Instituut. Momenteel wordt in het kader van deze bijstand en begeleiding gewerkt aan een handleiding Organisatie en procedure. Parallel aan deze werkzaamheden zal de organisatie van de toetsing worden opgesteld. Daartoe kan het Instituut rekenen op de ervaring van de Franse en Nederlandse confraters. Het Instituut zal eerst een handleiding Toetsing opstellen, en een reserve aan toetsende confraters samenstellen die de toetsing zullen uitvoeren. Vervolgens zal het Instituut de confraters vragen vrijwillig de toetsing te ondergaan en na de analyse van deze resultaten kan dan worden overgegaan tot een systematische periodieke toetsing. De heer Bert kaart vervolgens de problematiek van de administratieve vereenvoudiging aan. Het voorstel van de Europese Commissie om door vereenvoudiging in het domein van boekhouding en jaarrekening te komen tot een kostenverlaging, heeft geleid tot menig controverse. Op initiatief van de drie instituten is een platform ontstaan, dat leidde tot een rondetafel waar een aantal concrete voorstellen werden geformuleerd die door de instituten aan de overheden zijn overgemaakt. De voorzitter herinnert eraan dat het opheffen van de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening ons zou hebben teruggebracht naar het tijdperk waar geen algemene informatie over de situatie van de ondernemingen beschikbaar was. Nu de voorstellen van de Europese Commissie zijn afgewezen, wordt via andere wegen getracht om de kostenverlaging door administratieve vereenvoudiging te verwezenlijken. Het Instituut blijft betrokken bij het overleg ter zake dat nu werd overgenomen door de Commissie Boekhoudkundige Normen. Het Instituut maakt ook deel uit van de werkgroep van de elektronische toepassingen bij het Ministerie van Financiën. De heer Bert stelt vast dat het voordeel van deze toepassingen vooral ten goede komt aan de administratie en dat het realiseren van een elektronische toepassing ook de indieningstermijnen van bepaalde documenten verstrakt. Recentelijk kwam het Instituut tussen om de indieningstermijn van de fiches te verlengen. Het Instituut wenst ook een aantal zaken te verwezenlijken die de dienstverlening van de leden ten goede moet komen. Dit gebeurt onder de benaming uniek mandaat, dat verschillende vormen kan aannemen: enerzijds een volmacht om de cliënten te vertegenwoordigen bij alle diensten van financiën en bij uitbreiding bij andere overheden, ook regionaal; anderzijds een uniforme toegang tot alle elektronische aangifte-applicaties; 2009/2 21

3 maar het kan ook betekenen dat toegang wordt verleend tot bepaalde databanken waar gegevens kunnen worden opgehaald om de fiscale toestand van de cliënten te raadplegen. Het Instituut wenst besprekingen aan te gaan met de overheid om toegang te bekomen, waarna het technische aspect en het aspect van de beveiliging kan worden verzekerd. Toespraak van mevrouw Micheline CLAES, ondervoorzitter Mevrouw Claes, ondervoorzitter, bespreekt enkele events waaraan de leden van het Instituut hebben deelgenomen. 1. De informatievergadering voor de stagemeesters op 16 februari 2008 Voorzitter Bert vestigt de aandacht van de aanwezige leden op een van de prioriteiten die de Raad zich heeft gesteld, namelijk de communicatie met de leden, en twee initiatieven die in dat kader werden genomen: enerzijds de volledige vernieuwing van de website, die de leden minstens eenmaal per dag zouden moeten raadplegen, en anderzijds de ontmoetingen die in de verschillende provincies werden georganiseerd, en waardoor de boodschap van het Instituut rechtstreeks aan leden en stagiairs kon worden meegedeeld, een waar succes waarvoor de heer Bert de deelnemers dankt. Het Instituut dankt de mensen die, binnen het Instituut, inspanningen leveren voor het beroep en de leden: allereerst de leden van de Raad, met een speciale vermelding voor de ondervoorzitter en de twee secretarissen-leden van het uitvoerend comité, vervolgens de directie van het Instituut en de vele stafmedewerkers, evenals de talrijke confraters die zich via deelname aan commissies of werkgroepen op vrijwillige basis engageren. Het laatste punt dat de voorzitter behandelt, betreft het gebouw van het Instituut. Op voorstel van het IBR, dat zijn actuele gebouwen zal verlaten, heeft de Raad van het IAB besloten om samen te zoeken naar een gemeenschappelijke huisvesting, waardoor ook een synergie zou kunnen ontstaan tussen bepaalde diensten. De Raad van het BIBF heeft onlangs beslist om eveneens in het project te stappen, zodat de kans bestaat dat de drie instituten van de cijferberoepen binnen afzienbare tijd hun zetel op dezelfde locatie zullen hebben. Tot slot verwijst voorzitter Bert naar 21 februari 2010, datum waarop het Instituut 25 jaar wordt. Mevrouw Claes legt de nadruk op deze informatievergadering, de eerste in haar soort sinds de oprichting ervan door het IAB, op initiatief van de voorzitter, en waaraan meer dan 150 stagemeesters deelnamen. De doelstelling van dit event was tweeërlei: enerzijds luisteren naar de vragen en bezorgdheden van de stagemeesters om concrete antwoorden te bieden, en anderzijds zo veel mogelijk informatie geven over het verloop van de stage en de evolutie. Mevrouw Claes somt de voornaamste vragen op die zij als ondervoorzitter en lid van de Stagecommissie heeft behandeld. 2. Studienamiddag De accountant en de belastingconsulent in de onderneming op 5 december 2008 Met de steun van de Commissie interne accountants en belastingconsulenten, organiseerde het Instituut deze studienamiddag. Er namen zowat 150 leden deel aan de studienamiddag, waarvan 60 % interne leden. De voorzitter van het Instituut, André Bert, zette een aantal belangrijke punten uiteen, zoals de voorbereiding van de ledenenquête teneinde een beter zicht te verkrijgen op de meerwaarde van ons beroep, de mogelijkheid om online zeer uitgebreide financiële en commerciële informatie te raadplegen via Companyweb, en de aankondiging van een informatieronde, begin 2009, in de verschillende provincies. De heer Robert Moreaux, voorzitter van de Commissie interne accountants en belastingconsulenten, lichtte uitvoerig het belang van de rol van de interne accountant binnen het bedrijfsleven en de publieke sector toe. De volgende thema s kwamen vervolgens aan bod: Enterprise Resource Planning, door de heer Ludo Goubert (Financial Controller NATO CIS Services Agency) Consolidatie, door de heer Alexis Palm (Audit Partner KPMG) Salary split, door de heer Nicolas de Limbourg (Tax Partner PriceWaterhouseCoopers) /2

4 3. Publicaties van het Instituut 3.1. Accountancy & Tax 3.5. Syllabus van de studienamiddag van 5 december 2008 omtrent de accountant en de belastingconsulent in de onderneming Het driemaandelijkse tijdschrift van het Instituut besteedde in 2008 weer flink wat aandacht aan de uitoefening van het beroep en aan andere topics uit de fiscale en boekhoudkundige praktijk. De verschillende rubrieken zorgen voor een gevarieerd aanbod: beroep fiscaliteit vennootschapsrecht boekhoudrecht e-accounting interviews IAB in t kort vakliteratuur... De nummers van Accountancy & Tax en de bijlagen zijn via het extranet van te raadplegen Tax Audit & Accountancy Een gezamenlijke uitgave van de drie instituten, waarvan vier nummers verschenen in de loop van 2008 (nummers 13 t.e.m. 16), met telkens institutioneel nieuws, de laatste berichtgeving van het IASB, en artikels die aansluiten bij de actuele beroepspraktijk Vademecum van de accountant en de belastingconsulent: Wetgeving Législation Het Vademecum dat werd uitgegeven in 2004, werd in 2008 grondig herwerkt. Na het deel over de bijzondere controleopdrachten in 2007, werd in 2008 een deel uitgegeven met de belangrijkste wetgeving omtrent het Instituut en de beroepen van accountant en belastingconsulent: de basiswetgeving, de wetgeving rond de toekenning en intrekking van de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent, de deontologische regelgeving en de regelgeving betreffende het toezicht en de controle op de beroepsuitoefening. Dit deel bevat eveneens de relevante wetsartikelen die de opdrachten van accountant en belastingconsulent beschrijven. Dit is een tweetalige uitgave Praktische gids vennootschapsbelasting Nieuwe website: In de loop van 2008 werd grondig nagedacht over de website van het IAB. De nieuwe website is nu opgebouwd rond drie hoofdpijlers: 1. Een beroep doen op een beroepsbeoefenaar : het ondernemingsplatform dat een uitgebreid antwoord geeft op de vragen van de ondernemer, en dat daarbij allerlei handige instrumenten en knipperlichten verstrekt; 2. Interesse in het beroep : het beroepsplatform dat zich richt tot de jongeren, en meer algemeen, tot al wie interesse heeft in het beroep. Dit luik bevat de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden enerzijds, en alle modaliteiten van de stage anderzijds, samengebracht op een tijdslijn; 3. Leden en stagiairs : het extranet, ofwel de beveiligde ruimte voor de IAB-leden dat bedoeld is als informatieen uitwisselingsplatform met hulpmiddelen en documenten handig ingedeeld per thema. De informatiewebsite IAB-info werd geïntegreerd in de nieuwe website, zodat actualiteit en artikels nu te vinden zijn op het extranet van respectievelijk als Livornostraat 41, Heet van de naald en Ten Gronde in de rubriek Publicaties. De meest relevante artikels uit het archief van de oude website verhuisden mee naar het vernieuwde extranet. Alle IAB-publicaties tijdschriften, boeken, seminaries zijn nu consulteerbaar op het extranet onder de rubriek Publicaties. De syllabi van seminaries voor stagiairs bevinden zich eveneens op het extranet, maar zijn terug te vinden via de kalender van de seminaries. Een uitgave van Edipro werd onder IAB-cover gratis bezorgd aan de leden en stagiairs van het IAB. Financieel verslag Mevrouw Christine Cloquet, secretaris-penningmeester, brengt verslag uit van de financiële toestand van het Instituut en bespreekt de financiële staten die aan de leden werden bezorgd. 2009/2 23

5 Verslag van de commissarissen Mevrouw Maria-Theresia Smet-Van Meerbeeck en mevrouw Denise Veranneman, commissarissen, brengen verslag uit over de rekeningen van het afgelopen jaar. Als conclusie van hun verslag van commissaris, een mandaat dat beiden in alle vrijheid en onafhankelijkheid konden uitoefenen in samenwerking met de Raad en met de diensten van het Instituut, bevestigen de commissarissen dat de jaarrekening die op 31 december 2008 een balanstotaal van ,32 EUR en een overschot van het boekjaar van ,88 EUR vertoonde, exact is. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en het vermogen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en leeft de wettelijke Belgische boekhoudkundige regels na. Voorstelling van de begroting 2009 De heer Jos De Blay, secretaris, stelt vervolgens het budget voor 2009 voor. Het bedrag van de ledenbijdragen voor natuurlijke personen en vennootschappen wordt geïndexeerd met 7 %. De verplichte bijdrage aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) bedraagt nu 14,68 EUR. Vragen van een lid De heer Emile Van Keerberghen, accountant 675 1ABN 45, komt tussenbeide om vragen te stellen aan leden van het bureau betreffende bepaalde begrotingsposten. De heer Jos De Blay, Nederlandstalig secretaris, verschaft hem informatie en krijgt de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. De leden van de algemene vergadering keuren unaniem de jaarrekening 2008 en de begroting 2009 goed, evenals het bedrag van de ledenbijdragen, geïndexeerd met 7 %. De leden van de algemene vergadering verlenen kwijting aan de Raadsleden en aan de penningmeester. CATEGORIEËN BIJDRAGEN 1) Natuurlijke personen - interne leden 359,95 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) nieuwe interne leden erkend in 2009, 2008, 2007, na de stage te hebben doorlopen b) gepensioneerde interne leden 179,97 179,97 2) Natuurlijke personen - externe leden (inclusief verplichte bijdrage CFI, van 14,68 EUR) 554,50 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan: a) nieuwe externe leden erkend in 2009, 2008, 2007, na de stage te hebben doorlopen (inclusief verplichte bijdrage CFI, van 14,68 EUR) b) gepensioneerde externe leden (inclusief verplichte bijdrage CFI, van 14,68 EUR) 284,60 284,60 3) Professionele vennootschappen eenpersoonsvennootschappen andere 205,65 514,15 4) Stagiairs (administratiekosten) 118,00 5) Stagiairs (inschrijvingsrechten) 134, /2

6 Overhandiging van de prijzen aan de laureaten van de Stichting van het NCAB Resultaat van de verkiezing van Nederlandstalige commissaris Voor het mandaat van Nederlandstalig effectief commissaris, wordt Hugo Dooms, accountant en belastingconsulent, verkozen met 244 stemmen. Resultaat van de verkiezing van Franstalige commissaris Voor het mandaat van Franstalig effectief commissaris, wordt mevrouw Joëlle Van Hecke, accountant en belastingconsulent, verkozen met 230 stemmen. verkiezing van twee nieuwe effectieve commissarissen, een Franstalige en een Nederlandstalige commissaris, evenals de verkiezing van een plaatsvervangend Franstalige commissaris; goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar; goedkeuring van de begroting voor 2009, het bedrag van de ledenbijdragen voor de natuurlijke personen en vennootschappen, geïndexeerd met 7 %, en de verplichte bijdrage aan de CFI, die 14,68 EUR bedraagt; kwijting voor de Raadsleden, de penningmeester en de commissarissen. Aanstelling van een plaatsvervangend Franstalige commissaris De algemene ledenvergadering stelt mevrouw Denis Veranneman, accountant en belastingconsulent, aan als Franstalig plaatsvervangend commissaris. Overhandiging van de prijzen van de Stichting van het NCAB De heer Robert Moreaux, voorzitter van de Stichting van het NCAB, en de heer René Houdmont, ondervoorzitter, overhandigen de prijzen van de Stichting aan stagiair- accountants en/of -belastingconsulenten, voor de beste eindwerken. Korte samenvatting van de genomen beslissingen De algemene vergadering heeft unaniem de volgende beslissingen genomen: Academisch gedeelte Voorzitter André Bert verwelkomde de heer Koen Geens, hoogleraar aan de KULeuven en stichtend vennoot-advocaat van Eubelius, op de academische zitting van de algemene vergadering. De heer Geens besprak de huidige economische en financiële crisis, de oorzaken ervan en gaf enkele aanbevelingen mee. Koen Geens stelde dat het oplossen van de financiële crisis vooral een kwestie is van vertrouwen. De Europese Unie wacht daarbij een belangrijke taak, al lijkt de Unie zich daar onvoldoende van bewust. Om dergelijke crisissen te voorkomen, is preventie uiterst belangrijk. Na een overzicht van verschillende factoren die tot de crisis hebben geleid, besprak hij eveneens de aanbevelingen die de commissie-de Larosière in een rapport verwerkte. Als conclusie drukte de spreker de aanwezigen op het hart de activiteiten voort te zetten, weliswaar met inachtneming van enkele preventiemaatregelen. 2009/2 25

Algemene Vergadering van 30 april 2011

Algemene Vergadering van 30 april 2011 ACC Algemene Vergadering van 30 april 2011 Jaarrekening op 31 december 2010 Ledenbijdragen 2011 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2010. Ik

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Algemene vergadering van 24 april 2010

Algemene vergadering van 24 april 2010 Algemene vergadering van 24 april 2010 Op 24 april 2010 opende de heer André Bert, voorzitter, om 9.00 uur de vierentwintigste algemene vergadering van het Instituut. Ongeveer 800 leden kwamen daartoe

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

NL 2/ /06/05 11:01 Page 24 B e r o e p

NL 2/ /06/05 11:01 Page 24 B e r o e p Algemene vergadering van 23 april 2005 Voorzitter Gérard DELVAUX opende op 23 april 2005, om 9u30, de negentiende algemene vergadering van het Instituut. Om en bij de 900 leden en verschillende vooraanstaande

Nadere informatie

Algemene vergadering van 21 april 2007

Algemene vergadering van 21 april 2007 Algemene vergadering van 21 april 2007 Op 21 april 2007 om 9.00 uur opende voorzitter Gérard Delvaux de 21ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid waren, naast talrijke vooraanstaande

Nadere informatie

iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 3 Woord van de voorzitter 2008 was een jaar met twee gezichten. Niets liet voorspellen dat in de tweede helft

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 3 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

Algemene vergadering van 25 april 2015

Algemene vergadering van 25 april 2015 Algemene vergadering van 25 april 2015 Op 25 april 2015, om 9 uur, opende voorzitter Benoît Vanderstichelen de 29ste algemene vergadering van het Instituut. Voor deze gelegenheid begaven meer dan 600 leden

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 1 0 iab INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN J A A R V E R S L A G 2 0 1 0 Vormgeving, druk en afwerking

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Boekhoudrecht

Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Boekhoudrecht Nummer 8 16 mei 2002 14e jaargang Inhoud I.A.B.-mededelingen Ondernemingsloket : welke rol voor de accountant en de belastingconsulent? Standpunt van het I.A.B. inzake het Wetsontwerp tot oprichting van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ratio legis van reglement van orde inzake de permanente beroepsvorming: De Nationale Raad houdt een pleidooi voor

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst)

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Audio = kanaal 10 Overzicht - 1. Beroepskwalificaties - - 2. Hervorming stage - - 3. Kwaliteitstoetsing - - 4.

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie