Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars, van kracht. Doel van dit convenant is onder andere de uniformering van de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, zodat de afhandeling van dergelijke zaken voor de diverse partijen eenvoudiger verloopt. Voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding hanteert het convenant de zogenoemde PIV-staffel (exclusief BTW), vermeerderd met een opslag van 5%. Deze opslag wordt berekend omdat rechtsbijstandverzekeraars een andere kostenstructuur hebben. Er blijken bij diverse partijen veel vragen te leven omtrent de interpretatie van het convenant. In dit document wordt getracht zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Overige vragen kunt u stellen aan het Verbond van Verzekeraars, ter attentie van Patricia Swienink ( Veelgestelde vragen over de uitvoering van het Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel: 1. Wat moet er betaald worden indien er sprake is van twee slachtoffers binnen één dossier? Worden de buitengerechtelijke kosten dan berekend per slachtoffer of per dossier? De buitengerechtelijke kosten worden per slachtoffer berekend en betaald. 2. Het convenant is van toepassing op persoonlijke schade, dus niet op bijvoorbeeld voertuigschade, autohuur of waardevermindering. Valt kledingschade onder de definitie van persoonlijke schade? Kledingschade valt niet onder het convenant. Dit betekent dat kledingschade niet wordt meegeteld bij het berekenen van het staffelbedrag en bij de beantwoording van de vraag of de licht letsel - regeling van toepassing is. Artikel. 4.1 van het convenant en artikel 2a van de Regeling Licht Letsel spreken van persoonlijke schade. In de toelichting op artikel 2a staat welke schade niet valt onder persoonlijke schade, namelijk kleding, boodschappen etc. 3. Is er onderscheid tussen de definitie van persoonlijke schade bij licht letsel en gewoon letsel? Hiertussen bestaat geen verschil, in beide gevallen wordt dezelfde definitie gehanteerd.

2 4. In artikel 3.i van de Regeling Licht Letsel wordt een opslag van 500,00 genoemd indien partijen pas na drie maanden tot overeenstemming komen. Aan welke partij moet de vertraging te wijten zijn? De opslag van 500,00 wordt berekend indien de vertraging te wijten is aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarvan is sprake in de volgende situaties: ten eerste, als de overeengekomen (mate van) aansprakelijkheid hoger is dan het aanvankelijke bod van de WA-verzekeraar. Ten tweede, indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in de eerste drie maanden geen standpunt heeft ingenomen en pas na drie maanden de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Het niet innemen van een standpunt is dus gelijk aan het doen van een (laag) aanbod, dat later wordt verhoogd. 5. Moet bij een licht letsel-zaak ook 5% opslag worden betaald? Ja, ook bij een licht-letsel-zaak geldt de staffel, vermeerderd met 5%. Ook deze zaken vallen namelijk onder artikel Als na drie maanden het standpunt van de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van de aansprakelijkheid wijzigt, moet dan de opslag van 500,00 betaald worden? Nee, dit geldt alleen bij licht letsel-zaken. Zie hiervoor artikel 3 i van de Regeling Licht Letsel. 7. Worden de buitengerechtelijke kosten inclusief of exclusief BTW betaald? Indien inclusief, wordt er ook over de opslag van 5% BTW berekend? Over de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt geen BTW berekend, dus ook niet over de 5% opslag. Ook over het uurtarief van 150,00 voor medisch advies (bijlage 3, artikel 2) wordt geen BTW berekend. Een uitzondering hierop vormt de vergoeding van de kosten die genoemd worden in artikel 5.3. Deze vergoeding wordt inclusief BTW betaald. 8. Kan de schulddeling nog worden toegepast op de buitengerechtelijke kosten nadat het tabelbedrag en het daarbij behorende bgk-bedrag is vastgesteld (artikel 5.4)? Voor het bepalen van de omvang van de buitengerechtelijke kosten volgens de staffel moet gekeken worden naar het bedrag van de persoonlijk door de benadeelde geleden letselschade, nadat het percentage eigen schuld op dat bedrag is toegepast. Voorbeeld: het totale schadebedrag is ,00, benadeelde heeft 50% eigen schuld. Er wordt nu gekeken naar het tabelbedrag bij 5000,00, de buitengerechtelijke kosten bedragen 2205, Kan/mag de rechtsbijstandverzekeraar naast de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten conform de PIV-staffel een bedrag vragen voor de kosten van de medisch adviseur? Ja dat mag, zie hiervoor artikel 3.3 en 5.3 van het convenant. 10. Moet de rechtsbijstandverzekeraar nota s indienen en/of opgeven hoeveel tijdseenheden de medisch adviseur aan een zaak heeft besteed? (zie bijlage 3). In de artikelen 1 en 2 van bijlage 3 staat vermeld dat de rechtsbijstandverzekeraar in de gevallen waarin extern medisch advies wordt ingewonnen, de daarvoor

3 uitgebrachte nota s (incl. BTW) dient te overleggen, tenzij de aansprakelijkheidsverzekeraar hier niet naar vraagt. Voor de Regeling Licht Letsel geldt echter dat als regel geen stukken worden uitgewisseld (artikel 3c Regeling Licht Letsel), dus ook de onderbouwing van de medische stukken niet (zie ook artikel 3e Regeling Licht Letsel). Jaarlijks houdt een aantal aansprakelijkheidsverzekeraars een representatieve steekproef onder dossiers die van onder de Regeling Licht Letsel, om te beoordelen of door de rechtsbijstandverzekeraar ingediende vordering(en) onderbouwd kunnen worden met stukken uit het rechtsbijstanddossier. 11. Welk tarief hanteert een rechtsbijstandverzekeraar als een zaak op basis van 6:96 BW geregeld wordt (bijvoorbeeld als de klant gedurende het traject wegloopt)? Artikel 6:96 BW stelt dat er sprake moet zijn van een vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vordering van de rechtsbijstandverzekeraar zal hier dus aan moeten voldoen. De hoogte van het uurtarief hangt af van de kostenstructuur, de ervaring van de behandelaar en het type zaak. Hiervoor kan geen uniform uurtarief voor alle rechtsbijstandverzekeraars worden genoemd (dat kan immers ook niet voor andere rechtshulpverleners, zoals advocaten en letselschadebureaus). 12. Kunnen zowel buitengerechtelijke kosten - letsel als buitengerechtelijke kosten - materieel gedeclareerd worden? Zo nee, wat gaat dan voor? Het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel prevaleert boven het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Materieel. Dit betekent dat slechts de buitengerechtelijke kosten - letsel worden betaald. 13. Hoeven er voor de Regeling Licht Letsel geen stukken te worden overlegd? Dient er wel een arts te worden geconsulteerd? Voor de Regeling Licht Letsel geldt als uitgangspunt dat geen stukken worden uitgewisseld (artikel 3c Regeling Licht Letsel). De gegevens die de schadebehandelaar noodzakelijk acht, dienen overlegd te worden. Dit zal echter slechts in uitzonderingsgevallen plaatsvinden. Gebeurt dit in een zaak meer dan eens, dan is er over het algemeen geen sprake meer van licht letsel. Het is niet verplicht een arts te consulteren. 14. Moet de rechtsbijstandverzekeraar bij het indienen van zijn vordering aangeven op welk bedrag hij aanspraak maakt of moet de aansprakelijkheidsverzekeraar het bedrag berekenen? De rechtsbijstandverzekeraar dient de vordering in met vermelding van de bedragen. 15. Is er sprake van licht letsel indien er binnen zes maanden wordt afgewikkeld, of indien het slachtoffer binnen zes maanden (vrijwel) genezen is? Er wordt gesproken van licht letsel indien het slachtoffer binnen zes maanden (vrijwel) genezen is. Dit staat vermeld in artikel 2c van de Regeling Licht Letsel. Het betreft hier overigens een inschatting van tevoren. 16. In artikel 3.2 lid d staat dat secundaire kosten van een externe deskundige (zoals accountant of arbeidsdeskundige) betaald moeten worden. Vallen de kosten van een door de rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld schaderegelingsbureau ook onder

4 deze bepaling? Nee, de kosten voor een schaderegelaar vallen niet onder deze bepaling. 17. Is een gesprek tussen de belangenbehartiger, de benadeelde en een schaderegelaar waarin tot een regeling wordt gekomen, te kwalificeren als een gezamenlijk behandelplan en mag daar dan 500,00 voor in rekening worden gebracht? Deze vraag dient in het licht van de Gedragscode Behandeling Letselschade beantwoord te worden. Een behandelplan komt in elk geval niet aan de orde in zaken die vallen onder de Letselschaderichtlijn licht letsel. Een gesprek tussen de belangenbehartiger, de benadeelde en een schaderegelaar (een drie-gesprek ) is alleen dan te kwalificeren als een gezamenlijk behandelplan indien tijdens het gesprek gerichte behandelings- en voortgangsafspraken zijn gemaakt. 18. Is er een overgangsregeling voor zaken waarbij er twee slachtoffers zijn waarvan er een is afgehandeld voor 1 januari 2009 (en waarvoor buitengerechtelijke kosten zijn betaald) en een in 2009 wordt afgehandeld? Nee, die overgangsregeling is er niet. Omdat het convenant uitgaat van een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten per slachtoffer, zullen de buitengerechtelijke kosten van de zaak van het slachtoffer dat in 2009 wordt afgewikkeld, moeten worden berekend conform het Convenant Buitengerechtelijke Kosten Letsel Wat kunnen partijen doen indien zij niet tot overeenstemming komen over de toepassing van het Convenant Buitengerechtelijke Kosten Letsel? Indien het niet lukt tot overeenstemming te komen over de toepassing van de bepalingen in het convenant, kunnen partijen zich wenden tot de Geschillencommissie Schadeverzekeraars. Deze commissie geeft een bindend advies, waartegen geen beroep mogelijk is. 20. Namens een cliënt is letselschade verhaald, waaronder kosten voor fysiotherapie, die voor rekening van cliënt kwamen. Deze ziektekosten vielen niet onder de dekking van zijn zorgverzekering. Tellen deze kosten mee voor berekening van het staffelbedrag inzake vergoeding BGK-L? Medische kosten (die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar) vallen ook onder het begrip persoonlijke schade (en tellen dus mee in het bepalen van de hoogte van het schadebedrag) Vallen dan de vervoerskosten naar medisch specialist en/of therapeut onder de noemer persoonlijke schade? Ja, die vallen hier ook onder. 21. Over een vrij forse letselschade is op overeenstemming bereikt. Is hierop het BGK-L bedrag van 2008 of van 2009 van toepassing? Met andere woorden, is het moment van wilsovereenstemming bepalend of het feitelijk moment van betalen? In het nieuwe convenant staat dat het van toepassing is op die zaken waarin na 31 december 2008 een minnelijke regeling is bereikt. Dat wil zeggen dat het moment van wilsovereenkomst tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de WA-verzekeraar bepalend is om vast te stellen of de BGK-L vergoeding plaatsvindt op basis van het

5 oude convenant (lump sum) of het nieuwe convenant (staffel). In dit geval is dat dus het oude convenant. Het akkoord van het slachtoffer zelf is dus niet maatgevend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is. 22. Een zaak loopt al vanaf 2004, maar in 2009 is men eindelijk tot overeenstemming gekomen. De rechtsbijstandverzekeraar declareert medische kosten. In het convenant staat hiervoor een tarief van 150,00 (per uur) vanaf 2008, maar is duidelijk welk tarief voor medische kosten, gemaakt voor 2008, gehanteerd moet worden? Het uurbedrag wordt niet terug geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag van 150,00 ook voor de kosten, gemaakt voor het jaar 2008, gehanteerd blijft. 23. De situatie: er zijn 2 slachtoffers in een zaak, waarvan er 1 is afgehandeld voor 1 januari 2009 maar waarvoor nog geen BGK-L is geregeld. (oude regeling had het immers niet over slachtoffer(s) maar gold per dossier). Nu wordt de zaak van tweede slachtoffer geregeld en conform huidige BGK-L regeling wordt daarvoor de vergoeding vastgesteld. Wat wordt nu voor het eerste slachtoffer (wiens kwestie was geregeld voor 1 januari 2009) berekend? Alsnog de lumpsum uit het oude convenant 2008 of de vergoeding volgens staffel conform het nieuwe convenant?. Voor het eerste slachtoffer wordt de lump sum uit het oude convenant 2008 vergoed.

6 2009/bl/12354/PSWIE

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Januari 2008, bewaarnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering schade

Allianz Nederland Schadeverzekering schade Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Inhoud ONDERZOEKSMETHODIEK... 4 BENCHMARK... 6 VERDELING NAAR TYPE LETSEL... 7 VERTRAGING IN DE SCHADEBEHANDELING... 9 MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID...

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie