PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:"

Transcriptie

1 PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen verzekeraar; Overwegende dat: - ingevolge de wet (artikel 6:96 lid 2 aanhef en sub b en c) en jurisprudentie de buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand bij de afwikkeling van letselschadeclaims voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komen; - hieraan de voorwaarde is verbonden dat zowel inschakeling van een deskundig belangenbehartiger redelijk dient te zijn (eerste redelijkheidstoets) als dat de omvang van de door deze belangenbehartiger in rekening gebrachte kosten redelijk dient te zijn (tweede redelijkheidstoets); - met name de tweede redelijkheidstoets regelmatig onderwerp van discussie tussen belangenbehartiger en verzekeraar is; - deze discussie vaak leidt tot een tijdrovend en geldverspillend debat op dossierniveau, alsmede in veel gevallen tot uitstel van betaling van de door de belangenbehartiger gedeclareerde buitengerechtelijke kosten, hetgeen in het nadeel van het slachtoffer kan zijn; - belangenbehartiger en verzekeraar er naar streven deze discussies op dossierniveau zoveel mogelijk te vermijden; - belangenbehartiger en verzekeraar daarnaast het proces van de letselschaderegeling willen versnellen; Zijn het volgende overeengekomen: Met inachtneming van in onderstaande artikelen neergelegde algemene en bijzondere voorwaarden A. hebben belangenbehartiger en verzekeraar met elkaar een overeenkomst over de buitengerechtelijke kosten gesloten en; B. hebben belangenbehartiger en verzekeraar met elkaar werkafspraken gemaakt aan de hand van de richtlijnen van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) en Bedrijfsregeling 15 van het Verbond van Verzekeraars. I. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassingsgebied De overeenkomst is van toepassing op alle letselschadezaken in de zin van artikel 6:107 BW: a) die worden behandeld op grond van een WAM-, AVB- of AVP-verzekering en b) waarin de aansprakelijkheid geen onderwerp van discussie is of waarin binnen zes maanden na aanvang van de zaak overeenstemming is bereikt over de aansprakelijkheid en c) letselschadezaken, waarvan de omvang van de aan benadeelde zelf te betalen letselschadevergoeding (exclusief buitengerechtelijke kosten) boven een bedrag van 500 (vijfhonderd euro) blijft. d) waarin het eerste contact tussen belangenbehartiger en verzekeraar is gelegen op of na de datum van de ingang van de overeenkomst

2 Voor de werking van de overeenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die onder de werking van de tabel vallen (artikelen 10 t/m 16) en zaken die niet onder de werking van de tabel vallen (artikelen 17 t/m 18). Artikel 2. Procesbeschrijving Belangenbehartiger en verzekeraar conformeren zich aan hetgeen is opgenomen in de NPPrichtlijnen, alsmede de ongeschreven regels van redelijkheid en billijkheid. Daarnaast confirmeert de verzekeraar zich aan hetgeen is opgenomen in de Bedrijfsregeling 15 van het Verbond van Verzekeraars. De bepalingen van Bedrijfsregeling 15, alsmede de NPP-richtlijnen, welke bepalingen en richtlijnen als bijlage zijn bijgevoegd, gelden als hier herhaald en ingelast. Artikel 3. Kwaliteit van de schaderegeling Belangenbehartiger en verzekeraar staan in voor een goede en adequate behandeling van het dossier, onder meer door het onderschrijven van en uitvoering geven aan de in artikel 2 genoemde Bedrijfsregeling 15 en de NPP- richtlijnen. Belangenbehartiger en verzekeraar handelen voorts met inachtneming van de ongeschreven regels van redelijkheid en billijkheid. Partijen verschaffen elkaar, al dan niet desgevraagd, over en weer tijdig de (medische) informatie, die voor een goede dossierbehandeling noodzakelijk is. Artikel 4. Waarborgen voor de kwaliteit van de schaderegeling Belangenbehartiger en verzekeraar zorgen over en weer voor een behandeling van het letselschadedossier gekwalificeerde personenschadebehandelaars. Indien de verzekeraar handelt in strijd met de in artikel 2 genoemde bepalingen en/of richtlijnen dan wel in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid kan dit voor de belangenbehartiger reeds aanstonds aanleiding zijn om de zaak aan te melden voor de bespreekregeling zoals bedoeld in artikel 8. De belangenbehartiger zal echter geen beroep op de bespreekregeling doen indien en voor zover het niet overeenkomstig deze bepalingen handelen door de verzekeraar een uitvloeisel is van een expliciete afspraak tussen belangenbehartiger en verzekeraar. Het staat de verzekeraar eveneens vrij om een letselschadedossier ter bespreking met belangenbehartiger voor te dragen wanneer verzekeraar daartoe aanleiding ziet. Artikel 5. Eigen schuld aan de zijde van benadeelde (algemeen) Indien er sprake is van eigen schuld van de benadeelde, wordt een evenredig deel van de buitengerechtelijke kosten vergoed. Onder omstandigheden als nader genoemd in de artikelsgewijze toelichting kan er sprake zijn van volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten door de verzekeraar, alsof er geen schulddeling van toepassing is. Artikel 6. Tussentijdse dossieroverdracht Indien een benadeelde tussentijds van belangenbehartiger wisselt, valt de letselschadezaak buiten de werking van de tabel. De door de belangenbehartiger tot het moment van dossieroverdracht aan de opvolgende belangenbehartiger gemaakte kosten worden vergoed op basis van het toepasselijk geldende kantoortarief, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:96 BW. Artikel 7. Civiele procedure Indien een letselschadezaak ter beslechting van een tussen benadeelde en verzekeraar gerezen geschil aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, zullen de buitengerechtelijke kosten, welke door belangenbehartiger voorafgaand aan de civiele procedure zijn gemaakt, door verzekeraar op basis van het toepasselijk geldende kantoortarief worden vergoed, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:96 BW. Artikel 8. Bespreekregeling Belangenbehartiger en verzekeraar stellen beiden in hun interne organisatie een persoon aan die, bij gerezen verschil van inzicht over de uitleg van deze overeenkomst en/of de kwaliteit van de schaderegeling, de zaak beoordeelt teneinde het geschil in goed overleg op te lossen

3 Artikel 9. Geschillencommissie Indien via de in artikel 8 bedoelde bespreekregeling tussen belangenbehartiger en verzekeraar geen overstemming wordt bereikt over de omvang van de uiteindelijk verschuldigde buitengerechtelijke kosten, zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Tegen een beslissing van de Geschillencommissie staat geen beroep open. De geschillencommissie behandelt de aan haar voorgelegde verzoeken en geschillen volgens het Reglement van de Geschillencommissie. De geschillencommissie oordeelt alleen over: a) de uitleg van deze overeenkomst; b) de uitvoering van deze overeenkomst; c) de toepasselijkheid van deze overeenkomst. Het Reglement van de Geschillencommissie, dat als bijlage is bijgevoegd, maakt deel uit van deze overeenkomst en geldt als hier herhaald en ingelast. Artikel 10. Looptijd Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat zowel belangenbehartiger als verzekeraar het recht hebben de overeenkomst op te zeggen. In dat geval wordt door de partij die de overeenkomst opzegt een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen. Artikel 11 Uitvoering en evaluatie Belangenbehartiger en verzekeraar dienen deze overeenkomst op correcte en loyale wijze uit te voeren. Na het verstrijken van één jaar na ingangsdatum van deze overeenkomst zullen partijen binnen een daarop volgende periode van drie maanden de werking en de resultaten van de overeenkomst evalueren en, indien nodig, nadere afspraken maken. Artikel 12. Artikelsgewijze toelichting De artikelsgewijze toelichting op deze overeenkomst maakt deel uit van de overeenkomst. II. Bijzondere voorwaarden letselschadezaken die onder de tabel vallen Artikel 13. Toepassingsgebied tabel Lid 1. < Met inachtneming van de in artikel 1 gestelde voorwaarden is de tabel van toepassing op letselschadezaken waarvan de omvang van de aan benadeelde zelf betaalde letselschadevergoeding exclusief buitengerechtelijke kosten in totaal een bedrag van (vijfenveertigduizend euro) niet te boven gaat. Lid 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 is de tabel niet van toepassing op letselschadezaken met betrekking tot medische aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid op grond van beroepsziekten. Artikel 14. Vaststelling omvang buitengerechtelijke kosten Lid 1 Vergoeding conform tabel Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1, alsmede hieronder bepaalde geschiedt de vaststelling van de omvang van de buitengerechtelijke kosten conform de tabel buitengerechtelijke kosten. De in de tabel vermelde bedragen worden per 1 januari 2005 verhoogd met 3% in verband met de looninflatie. In de hierop volgende jaren worden deze bedragen met een nader overeen te komen percentage aangepast aan de looninflatie. De in de tabel genoemde bedragen zijn inclusief de kantoorkosten en kilometervergoeding van de belangenbehartiger. Voor het aflezen van de tabel worden de schadebedragen naar boven afgerond op hele honderdtallen. Lid 2 Vergoeding naast tabel

4 Naast vergoeding van de in de tabel genoemde bedragen worden onderstaande kosten separaat vergoed: a) de BTW over het in de tabel genoemde bedrag; b) de medische verschotten; c) de kosten van de medisch adviseur van belangenbehartiger; d) de kosten van een door de belangenbehartiger ingeschakelde externe deskundige, zoals een accountant; e) de kosten van noodzakelijke, al dan niet door belangenbehartiger zelf gemaakte, actuariële schadeberekeningen; f) de door belangenbehartiger in het kader van reïntegratie van de benadeelde gemaakte kosten; g) de door de belangenbehartiger gemaakte kosten, die betrekking hebben op het oplossen van de aansprakelijkheidsvraag. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:96 BW zal verzekeraar de kosten van deze hierboven b) tot en met g) genoemde werkzaamheden separaat vergoeden op basis van het toepasselijk geldende kantoortarief c.q. op basis van facturering aan de belangenbehartiger door de door deze ingeschakelde derden. De tabel, die in bijlage is bijgevoegd, maakt deel uit van deze overeenkomst en geldt als hier herhaald en ingelast. Artikel 15. Eigen schuld aan de zijde van benadeelde (bij toepassing tabel) De omvang van de te vergoeden buitengerechtelijke kosten wordt gerelateerd aan de tabel. Onder omstandigheden als nader genoemd in de artikelsgewijze toelichting kan er sprake zijn van volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten door de verzekeraar, alsof er geen schulddeling van toepassing is. Artikel 16. Betaling van de buitengerechtelijke kosten Lid 1 Betaling Verzekeraar betaalt bij wijze van voorschot de door belangenbehartiger gevorderde buitengerechtelijke kosten volledig binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de tussentijdse (driemaandelijkse) declaratie. Na definitieve regeling van de persoonlijk door benadeelde geleden schade worden de totale buitengerechtelijke kosten vastgesteld aan de hand van de tabel. De tot dan door de verzekeraar voor buitengerechtelijke kosten verrichte betalingen worden verrekend met het bedrag dat de belangenbehartiger toekomt volgens de tabel c.q. deze Overeenkomst. Blijkt na bedoelde verrekening dat verzekeraar nog buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, dan betaalt verzekeraar het tekort binnen een termijn van drie weken na constatering van het bestaan van het tekort aanvullend aan belangenbehartiger. De kosten, die gemaakt zijn voor de in artikel 14 lid 2 bedoelde werkzaamheden, blijven hierbij buiten beschouwing. Blijkt na bedoelde verrekening dat verzekeraar voor buitengerechtelijke kosten bij wijze van voorschotbetalingen reeds méér heeft betaald dan ingevolge de tabel is vastgesteld, dan betaalt belangenbehartiger het surplus binnen een termijn van drie weken na constatering van het bestaan van het surplus terug aan verzekeraar. Lid 2 Wettelijke rente Belangenbehartiger en verzekeraar zijn over en weer verplicht de wettelijke rente te vergoeden over de ter zake van buitengerechtelijke kosten verschuldigde bedragen indien sprake is van een overschrijding van de hierboven genoemde betalingstermijnen. Als ingangsdatum voor de wettelijke rente geldt drie weken na de datum van de ingediende (voorschot)declaratie respectievelijk de verplichting van belangenbehartiger tot terugbetaling. Een ingebrekestelling c.q. aanzegging van de wettelijke rente is niet vereist. III. Bijzondere voorwaarden letselschadezaken die niet onder de tabel vallen Artikel 17. Toepassingsgebied buiten tabel Letselschadezaken die niet onder de tabel vallen zijn:

5 a. Letselschadezaken, genoemd in artikel 1, waarvan de omvang van de aan benadeelde zelf betaalde letselschadevergoeding (exclusief buitengerechtelijke kosten) in totaal een bedrag van (vijfenveertigduizend euro) te boven gaat; b. letselschadezaken genoemd in artikel 1, met betrekking tot medische aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid op grond van beroepsziekten. Artikel 18. Betaling van de buitengerechtelijke kosten buiten tabel Lid 1 Betaling Verzekeraar betaalt bij wijze van voorschot de door belangenbehartiger gevorderde buitengerechtelijke kosten volledig binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de tussentijdse (driemaandelijkse) declaratie, behoudens evidente strijd met de tweede redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 BW. In dat geval zal verzekeraar de buitengerechtelijke kosten wel tussentijds mogen beoordelen. In beginsel zal verzekeraar de buitengerechtelijke kosten pas aan de redelijkheid toetsen nadat de omvang van de totale aan benadeelde te betalen letselschadevergoeding definitief is vastgesteld. Verzekeraar zal daarbij de hoogte van het door belangenbehartiger gevorderde uurtarief en de door deze aan de behandeling van de letselschadezaak bestede tijd in zijn beoordeling betrekken. Blijkt na toetsing door verzekeraar aan de redelijkheid dat verzekeraar voor buitengerechtelijke kosten bij wijze van voorschotbetalingen reeds méér heeft betaald dan door verzekeraar kan worden erkend, dan betaalt belangenbehartiger het teveel betaalde binnen een termijn van drie weken na constatering daarvan terug aan verzekeraar. Lid 2 Wettelijke rente Belangenbehartiger en verzekeraar zijn over en weer verplicht de wettelijke rente te vergoeden over de ter zake van buitengerechtelijke kosten verschuldigde bedragen indien sprake is van een overschrijding van de hierboven genoemde betalingstermijnen. Als ingangsdatum voor de wettelijke rente geldt drie weken na de datum van de ingediende (voorschot)declaratie respectievelijk te verplichting van belangenbehartiger tot terugbetaling. Een ingebrekestelling c.q. aanzegging van de wettelijke rente is niet vereist. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt: te (plaats), de (datum) te (plaats), de (datum) (naam verzekeraar) (naam belangenbehartiger)

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie