Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?"

Transcriptie

1 Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

2 Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals Professionals in de gezondheidszorg verrichten dagelijks vele handelingen. Soms gaat het daarbij, ondanks alle goede bedoelingen, mis. Dit kan leiden tot een klacht of een claim. In deze brochure vindt u informatie over de beoordeling en behandeling van een claim die een patiënt of nabestaanden hebben ingediend. Een patiënt* stelt u aansprakelijk voor schade die hij heeft ervaren. Hij dient een claim bij ons in. Wij gaan de claim behandelen en nemen u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Wij realiseren ons dat een schadeclaim een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor u en de mensen in uw omgeving. Wij zullen ieders belangen zo goed mogelijk behartigen, samen met u en mogelijk uw zorgorganisatie. Wat kunt u verwachten en welke rol speelt u in de claimbehandeling? In onderling overleg bekijken we wat de aanleiding is van de claim en of deze gegrond is. Op een paar momenten is uw inbreng gewenst. Waar het gaat om de eventuele medische behandeling blijft u zelf contact houden met de patiënt. Voor de behandeling van de claim doen wij alleen een beroep op u als dat nodig is. Een jurist bij VvAA is het aanspreekpunt voor de behandeling van de claim. Zo kunt u zich concentreren op uw vak. * Waar we in deze brochure spreken over patiënt kan het ook zijn of haar nabestaanden betreffen. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 2

3 De behandeling van een claim Een arts, zorgprofessional of zorgorganisatie kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die een patiënt heeft ondervonden. Dat iets fout is gegaan, betekent nog niet dat het fout is gedaan. Medische aansprakelijkheidsverzekeraars erkennen dan ook alleen aansprakelijkheid als blijkt dat de professional of de instelling bij een medische fout verwijtbaar heeft gehandeld. Dat kan het geval zijn als u uw verplichtingen niet bent nagekomen of onzorgvuldig bent geweest. Het kan ook zijn dat een assistent(e) een fout gemaakt heeft waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt. Persoonlijk gesprek Voordat wij een standpunt innemen over aansprakelijkheid, maken wij soms persoonlijk kennis met de patiënt en (eventueel) zijn belangenbehartiger. Dat is met name het geval als het gaat om de beoordeling van ernstig letsel. Op deze manier kan de patiënt zijn verhaal aan ons vertellen en kunnen wij in een vroeg stadium een beeld vormen van de gevolgen van een eventuele fout. Uiteraard krijgt de patiënt uitgebreid informatie over de claimbehandeling. Medisch dossier Voor een eerste beoordeling van de claim hebben wij relevante informatie uit het medisch dossier nodig. Wij vragen de patiënt toestemming om zijn of haar medisch dossier op te vragen. Een schadebehandelaar en een medisch adviseur beoordelen de schadeclaim aan de hand van geldende richtlijnen, jurisprudentie en regelgeving. Sandra Stockentree, fysiotherapeut, lid sinds 2004 Uw reactie Wij vernemen graag van u persoonlijk hoe u tegen de aansprakelijkstelling aankijkt. Wat is uw visie op de verwijten van de patiënt? Bent u van mening dat u medisch onzorgvuldig hebt gehandeld en wat zijn daarbij uw overwegingen? Overigens is uw reactie alleen bekend bij de schadebehandelaar en de medisch adviseur van VvAA. In een uitzonderlijk geval kan het nodig zijn om uw reactie of toelichting naar de patiënt of diens belangenbehartiger te sturen. Dat doen wij alleen in overleg met u. 3

4 Medische en juridische beoordeling De schadebehandelaar legt de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie voor aan onze medisch adviseur. Deze adviseur geeft een advies op basis van de richtlijnen van het betreffende beroep. Als dat nodig is, consulteren wij een medicus of paramedicus op uw vakgebied. De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor verwijtbaar onzorgvuldig handelen en over de gevolgen daarvan. VvAA deelt het medisch advies met de patiënt die de claim heeft ingediend als de patiënt hier expliciet om vraagt en als de belangenbehartiger van de patiënt het advies dat hij heeft ingewonnen bij zijn medisch adviseur ook deelt met VvAA. Als de medisch adviseur aangeeft dat er aanwijzingen zijn voor onzorgvuldig handelen, dan krijgt de patiënt alleen inzage in het medisch advies na overleg met u. Persoonlijke correspondentie tussen u, uw eventuele zorginstelling en VvAA wordt niet gedeeld met derden. Op basis van deze informatie maakt de schadebehandelaar een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling. Hij of zij toetst uw handelen aan de juridische maatstaf: hebt u gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden? Snel duidelijkheid We nemen in principe binnen drie maanden na ontvangst van een aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt in: de claim wordt erkend of afgewezen. Deze termijn ligt vast in de gedragscode GOMA die voor alle betrokkenen leidend is. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Dit betekent dat verzekeraar, arts (ziekenhuis) en patiënt zich moeten inspannen om gegevens zo snel mogelijk aan te leveren en te beoordelen. Afwijzing van aansprakelijkheid Als niet blijkt dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan wijzen wij de aansprakelijkheid af. In principe vindt er dan geen overleg met u plaats, maar ontvangt u een kopie van de brief die wij naar de patiënt of zijn belangenbehartiger sturen. Erkenning van aansprakelijkheid Als wij na zorgvuldige bestudering van alle stukken van mening zijn dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan erkent VvAA in principe de aansprakelijkheid. U ontvangt in dat geval een brief waarin onze visie is verwoord. Wij nodigen u daarin uit om te reageren op onze visie, voordat wij de patiënt of zijn belangenbehartiger informeren over ons standpunt. Als u eerder duidelijk hebt aangegeven dat u van mening bent dat u onzorgvuldig hebt gehandeld, dan informeren wij de patiënt en eventuele belangenbehartiger zonder u daarover in te lichten. Schadevergoeding Als de aansprakelijkheid wordt erkend, heeft de patiënt recht op een vergoeding voor de geleden schade. De hoogte is afhankelijk van specifieke omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, de inkomenspositie en de gezinssituatie. Wij onderzoeken of er sprake is van vorderbare schade. Dat wil zeggen: is de schade op een of andere manier in geld uit te drukken? Soms wordt een vergoeding toegekend voor immateriële schade (smartengeld). Op basis van wettelijke bepalingen, contact met de patiënt en vergelijkbare situaties doen we de patiënt en zijn vertegenwoordiger een voorstel voor vergoeding. Onafhankelijk onderzoek Het is in het belang van patiënt en verzekeraar om in goed onderling overleg te komen tot een oordeel. Lukt dat niet, dan kiezen we samen een onafhankelijke deskundige om het medisch handelen opnieuw te beoordelen. Deze onafhankelijke deskundige moet een vakgenoot van u zijn. Bijvoorbeeld een hoogleraar huisartsgeneeskunde. Wij stellen de namen van een aantal medici of paramedici voor die deskundig zijn en snel kunnen reageren. Wij vragen u of u akkoord gaat met de voorgestelde deskundige(n). Deze vraag stellen wij ook aan de patiënt. Als u of de patiënt niet akkoord gaat, dan stellen wij nieuwe deskundige(n) voor. Als u en de patiënt instemmen met de keuze voor de onafhankelijke deskundige, dan bespreken wij met de patiënt welke vragen wij gaan stellen aan de deskundige. 4

5 Vervolgens stelt de deskundige een conceptrapport op aan de hand van zijn bevindingen. U en de patiënt kunnen hierop reageren. Uw commentaar, dat van de patiënt en het commentaar van de medisch adviseur worden meegenomen in het definitieve rapport, dat zwaarwegend is bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. De inhoud van dit rapport komt immers tot stand in overleg tussen patiënt, arts, VvAA en de onafhankelijke deskundige. Ook als de aansprakelijkheid niet meer ter discussie staat, kan het wenselijk zijn een deskundige op uw eigen of op een ander vakgebied te vragen de lichamelijke gevolgen voor de patiënt te beoordelen. In dat geval hoeft u niet in te stemmen met de keuze voor een onafhankelijke deskundige en ontvangt u in principe geen conceptrapport. Mocht u daar toch prijs op stellen, laat u het ons dan vooral weten. Een patiënt stelt u aansprakelijk Behandeling van de claim in 5 stappen 1 De patiënt stelt u aansprakelijk. 2 VvAA ontvangt de claimmelding en legt een dossier aan. 3 U ontvangt een bevestiging van VvAA. Daarna stuurt u na toestemming van de patiënt de relevante informatie uit het medisch dossier naar VvAA. Wij vragen u om uw reactie op de gebeurtenis. 4 Een medisch adviseur en een jurist van VvAA beoordelen de claim op basis van de relevante informatie uit het medisch dossier en uw reactie. 5 Duidelijkheid over afwijzing of erkenning van de -aansprakelijkheid: Afwijzing: u ontvangt een kopie van onze brief aan de patiënt. De patiënt kan eventueel in beroep gaan. Erkenning: als de medisch adviseur en de jurist van mening zijn dat we aansprakelijkheid zouden moeten erkennen, dan stemmen wij dit van te voren met u af. Mochten wij een verschil van mening hebben over het resultaat, dan vragen wij advies aan een externe specialist die zijn of haar credits heeft verdiend op dit vakgebied. 5

6 Als de patiënt in beroep gaat 1. Civiele rechter Als de patiënt het niet eens is met het oordeel van VvAA, dan kan hij de zaak ter beoordeling voorleggen aan de civiele (of burgerlijke) rechter. Deze procedure begint met een dagvaarding die wordt uitgebracht door een deurwaarder aan uw adres. Ontvangt u een dagvaarding, dan zullen wij u met raad en daad terzijde staan en uw belangen behartigen. Wij verzoeken u om de dagvaarding direct door te sturen. De procedure bij de civiele rechter verloopt in principe schriftelijk. U kunt gevraagd worden persoonlijk voor de rechter te verschijnen, bijvoorbeeld om nadere informatie te geven. VvAA schakelt een gespecialiseerde en ervaren advocaat in. De advocaat neemt ook met u contact op. In overleg met u en de jurist/schadebehandelaar van VvAA zal de advocaat het verweer in de procedure voeren. De kosten hiervan worden door ons gedragen. 2. Tuchtcollege Het kan zijn dat de patiënt een klacht tegen u indient bij het tuchtcollege. Het indienen van een klacht wordt soms gebruikt als een mogelijke opstap voor een schadeclaim. Ook is het mogelijk dat er tegelijkertijd een claim en een tuchtklacht tegen u worden ingediend. Het tuchtcollege doet geen uitspraak over schadevergoeding. De uitkomst van een tuchtzaak kan echter wel van belang zijn voor de claim. Wij verzoeken u ons ervan op de hoogte te stellen als er naast de claim een tuchtklacht tegen u wordt ingediend. Voor juridische bijstand bij een tuchtprocedure kunt u een beroep doen op uw eigen rechtsbijstandverzekering. 6

7 Over VvAA Uw claim is in vertrouwde handen bij VvAA, de grootste medische aansprakelijkheidsverzekeraar in Nederland. We handelen zonder winstoogmerk. Gedragscode GOMA VvAA werkt volgens de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Deze stelt de patiënt centraal in de medische aansprakelijkheidsprocedure en zorgt ervoor dat het proces zo transparant en voortvarend mogelijk verloopt. De Letselschade Raad ziet er op toe dat de GOMA wordt nageleefd. Meer informatie over de Letselschade Raad en over de gedragscode vindt u op Juridische vragen? Bel de VvAA Juridische helpdesk Met juridische vragen kunt u terecht bij de VvAA Juridische helpdesk, dagelijks bereikbaar tussen en uur via telefoonnummer (kies optie 2). Hoe helpen we u? De Juridische Helpdesk is kosteloos voor VvAA leden. Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand. Hebt u een complex inhoudelijke vraag of is er specifieke expertise nodig, dan verwijzen we u door naar de gespecialiseerde en ervaren juristen van VvAA of een andere expert binnen VvAA. Ad Keulers, fysiotherapeut, lid sinds

8 Marjolein van Stiphout, tandarts, lid sinds 2002 Grote reis Eigen praktijk VvAA is een ledenorganisatie die opereert in het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Dienstverlener voor meer dan medici, paramedici, studenten voor die beroepen en zorginstellingen. Sinds haar oprichting in 1924, is VvAA uitgegroeid tot een partner voor alle zorgprofessionals tijdens hun hele levensloop. VvAA biedt zorgspecifieke verzekeringen, financiële diensten, accountancy en juridisch en fiscaal advies, alsook praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, opleidingen, reizen via het eigen reisbureau QualityTime en het maandelijkse magazine Arts en Auto. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land. Orteliuslaan BB Utrecht Postbus RD Utrecht +31 (0)

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie