Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005."

Transcriptie

1 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 24 mei 2005 (agendapuntnr. 1.15). Bij brief van 13 september 2005 heeft de OR zijn instemming gegeven, nadat er op zijn verzoek met name in de inleiding van de code nog een aantal wijzigingen zijn aangebracht. Na het bekendmaken in het huis-aan-huisblad "de Brug" van 12 oktober 2005 vervangt deze gedragscode de regeling uit 1995 (gewijzigd sedertdien), waarbij gemeenteblad GB in de plaats is gesteld van voorgaande publicatie GB Aantal bladzijden / verkoopprijs 10 / 0,50 gb doc

2 GEMEENTE NIJMEGEN GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN MOTTO: IN DIENST VAN HET BESTUUR, TEN DIENSTE VAN DE STAD 2

3 1 Inleiding De democratische rechtsstaat stelt hoge eisen aan de overheid. De overheid is gebonden aan het recht, en dient uitsluitend het algemeen belang. Op het moment dat bestuurders of medewerkers van de overheid hun eigen belang voorrang geven boven het algemeen belang is de integriteit in het geding. Een overheid die niet integer is, is geen overheid meer. Daarbij gelden nog steeds de woorden van oud-burgemeester en oud-minister Dales: een beetje integer bestaat niet. De overheid werkt bovendien met geld dat door burgers en bedrijven wordt opgebracht. Dat geld moet dus zorgvuldig en doelmatig worden besteed. De gemeente Nijmegen voert daarom al geruime tijd een actief integriteitsbeleid. Sinds 1996 kent de gemeente een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren. Omdat integriteit zo belangrijk is voor de overheid, is het goed om zo helder mogelijk te zijn over welk gedrag daar bij hoort. Daarom staat in de code onder meer geregeld hoe wij omgaan met nevenfuncties, geschenken, gemeentelijke eigendommen en vertrouwelijke informatie. Daarnaast zijn risicofuncties in kaart gebracht, is de voorbeeldfunctie van bestuurders en leidinggevenden benadrukt en zijn workshops over integriteit gehouden waar veel medewerkers aan hebben deelgenomen. Integriteit maakt ook expliciet deel uit van de formulering van het hoofddoel van de ambtelijke organisatie. Daarin is namelijk vastgelegd dat wij professioneel, integer en servicegericht zijn naar burger en bestuur. Ook is in 2004 de ambtseed weer ingevoerd. Er is aanleiding om met een nieuwe code te komen, speciaal voor de medewerkers. Voor bestuurders en raadsleden zijn namelijk op grond van de Gemeentewet speciaal op hen toegesneden gedragscodes gemaakt. Binnenkort wordt bovendien een code voor goed ambtenaarschap wettelijk verplicht op grond van de Ambtenarenwet. Daarom is gewerkt aan een nieuwe code. De nieuwe code is uitgebreider dan de vorige, omdat gestreefd is naar een grotere begrijpelijkheid. Het resultaat ligt hier voor u. De nieuwe code beoogt vast te leggen wat wij verstaan onder een goed ambtenaarschap. Dat valt uiteen in drie onderdelen, te weten het naleven van regels, het naleven van organisatiewaarden en ten slotte de ambtelijke professionaliteit. De basis van goed ambtelijk handelen, goed ambtenaarschap, is vastgelegd in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Nijmegen (AGN.) Ook het Wetboek van Strafrecht bevat normen voor ambtelijk handelen. In deze voorschriften staan onder meer de ambtseed, het melden van bepaalde nevenfuncties, het verbod geschenken of toezeggingen te vragen of aan te nemen en het bewaren van ambtsgeheimen. Integer handelen is handelen in overeenstemming met de regels, waarbij het algemeen belang voorop staat, alle burgers gelijk worden behandeld en zelfs de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Een integere ambtenaar en een integere organisatie zijn betrouwbaar, objectief en rechtvaardig; zij zijn weerbaar tegenover integriteitsinbreuken. Andere waarden die voor ambtenaren gelden zijn bestuursgevoeligheid en resultaatgerichtheid, openheid en omgevingsgerichtheid, en klantvriendelijkheid en collegiale samenwerking. Ten slotte zijn er de eisen op het gebeid van deskundigheid die aan de ambtenaar worden gesteld. 3

4 Zowel de genoemde wetten als de genoemde organisatiewaarden en de gevraagde deskundigheid stellen eisen aan het gedrag van de medewerkers. Een aantal normen voor goed ambtelijk handelen en voor integriteit staat in deze gedragscode bij elkaar. Deze regels gaan met name over situaties die veel voor komen. Het is namelijk niet mogelijk regels te maken voor iedere situatie die ooit eens een keer voor zou kunnen komen. Daarom is de code vooral bedoeld om een integere geesteshouding te bevorderen en een moreel kompas te bieden waarmee in alle situaties de juiste keuze kan worden gemaakt. De uitgangspunten en regels in deze code komen overigens niet in de plaats van al die andere bestaande voorschriften. Ze zijn te zien als een invulling van het begrip "goed ambtenaarschap" uit de Ambtenarenwet en de AGN. De code geldt rechtstreeks ook voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Het college heeft de code ook van toepassing verklaard voor medewerkers op inhuur- en detacheringbasis. De rol van de leidinggevenden is om meerdere redenen van groot belang. Leidinggevenden hebben een belangrijke taak als het gaat om integriteit en het handhaven van de regels van het bedrijf. Om te beginnen hebben ze een voorbeeldfunctie in hun eigen handel en wandel. Daarnaast kunnen ze vanwege hun overzicht en ervaring hun medewerkers behulpzaam zijn bij het maken van moreel verantwoorde keuzen. En ten slotte zijn zij het die in geval van niet integer handelen sancties zullen kunnen voorstellen of opleggen. Een handige vuistregel als het gaat om integriteit is daarom: in geval van twijfel, vraag het uw leidinggevende. 2 Onafhankelijkheid, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling Een ambtenaar moet altijd vanuit een onafhankelijke instelling het algemeen belang dienen. Dat is soms lastig. U leeft immers niet in een isolement, bent lid van verenigingen, zit misschien in een bestuur. U hebt familie en vrienden die iets van de gemeente nodig hebben. Belangenverstrengeling kan worden tegengegaan door organisatorische maatregelen zoals een objectief en voor iedereen inzichtelijk besluitvormingsproces. En ook door het scheiden van het behandelen van aanvragen, het nemen van besluiten daarover en de handhaving ervan. Voor de medewerkers gelden los daarvan de volgende regels. Aanvragen van of opdrachten voor familie, buren, vrienden of kennissen draagt u in overleg met uw leidinggevende over aan een collega. Beoordeel eveneens geen subsidieaanvragen van verenigingen, waar u of uw partner lid van zijn of waarbij u of uw partner in het bestuur zit. Meld financiële belangen in bedrijven of transacties in aandelen als die belangen of transacties uw functioneren kunnen raken. Onderhandel en voer vertrouwelijke gesprekken met externe partijen - waarmee u afspraken maakt met financiële of juridische gevolgen - zo veel mogelijk samen met ten minste één collega. Maak van deze gesprekken verslagen, waarin duidelijk aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid staan. 4

5 Zorg dat het juiste orgaan of de juiste functionaris de beslissing neemt en leg de beslissing vast. Bij werving en selectie moet u objectief zijn; sta onbevooroordeeld ten opzichte van elke kandidaat. Selecteer dus niet mee als het gaat om familie of kennissen. Medewerkers met een eigen bedrijf komen niet in aanmerking voor opdrachten van de gemeente. Uitzonderingen zijn met toestemming van het college mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een afvloeiingsregeling. Een ambtenaar wordt binnen een jaar na zijn uitdiensttreding niet als externe ingehuurd (anti-draaideurconstructie.) 3 Nevenfuncties en andere activiteiten in de privé-sfeer Net als iedere andere burger zijn ambtenaren vrij om nevenfuncties te bekleden of in hun eigen tijd activiteiten te verrichten. Wettelijk is evenwel bepaald dat belangenverstrengeling bij ambtenaren moet worden voorkomen ook bij nevenfuncties. Belangenverstrengeling is namelijk mogelijk als u privé functies bekleedt of activiteiten verricht naast uw werk die invloed hebben op uw werk als ambtenaar of op dat van uw collega's. Voorbeelden zijn bestuursfuncties of vrijwilligerswerk bij bedrijven of instellingen die contacten hebben met de gemeente. Of een ambtenaar heeft een eigen bedrijf dat zaken wil doen met de gemeente. Of u wordt gevraagd burgers te helpen bij aanvragen bij of bezwaren tegen de gemeente. Deze functies of activiteiten kunnen soms het functioneren van de betreffende gemeenteambtenaar op een of andere manier raken. Belangen kunnen dan door elkaar gaan lopen. Collega's kunnen bovendien in de positie komen daar een oordeel over te moeten geven. Dat oordeel moet ook dan onbevooroordeeld en vanuit het algemeen belang gegeven kunnen worden. Strafbaar of laakbaar gedrag in de privé sfeer kan ook in strijd zijn met de plicht om zich te gedragen als een goed ambtenaar. Het gaat dan om gedrag in de privé situatie waarmee de persoon zich zelf in diskrediet brengt en waardoor ook het vertrouwen in een goede functievervulling wankelt. Voor de hand liggende voorbeelden zijn die van de medewerker die een alcoholprobleem heeft als gevolg waarvan hij zijn werk niet meer goed kan doen, of de medewerker die geld verduistert, terwijl hij in zijn werk veel met geld te maken heeft. Of de parkeerwachter die zelf met regelmaat de verkeersregels aan zijn laars lapt. Nevenfuncties of nevenactiviteiten (al dan niet betaald) die een goede uitoefening van de functie van de gemeenteambtenaar kunnen raken zijn in beginsel niet toegestaan. Meld ze daarom aan uw leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt zorgvuldig of er door de werkzaamheden belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit kan met name het geval zijn bij nevenfuncties of activiteiten die in het verlengde liggen van het eigen werkterrein. U onthoudt zich van laakbaar gedrag in de privé sfeer als dat het vertrouwen in uw ambtelijk functioneren beschadigt. 4 Vertrouwelijke informatie Als ambtenaar beschikt u over informatie. Soms is dat vertrouwelijke of gevoelige informatie. Wanneer is informatie 'vertrouwelijk"? Het kan gaan om informatie, die de gemeente of derden kan schaden als zij bekend wordt. Bijvoorbeeld als plannen zich nog in de voorbereidende fase bevinden en de partij met wie onderhandeld wordt al te weten zou komen welk bedrag de gemeente er voor 5

6 over heeft om de plannen te realiseren. Als het om persoonsgegevens gaat, is informatie (bijna) altijd vertrouwelijk. In de meeste andere gevallen wordt het erbij gezegd, of blijkt het uit een vermelding op een stuk. Overleg bij twijfel binnen uw afdeling of met uw afdelingshoofd. Vertrouwelijk betekent dat u de informatie uitsluitend mag doorgeven als dat is afgesproken en dan nog alleen aan die mensen binnen de organisatie die met die informatie iets moeten doen. Staat op de informatie het stempel geheim of wordt er bij gezegd dat zij geheim is, dan mag u er met absoluut niemand over praten. In alle gevallen is het verstandig om voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie aan derden. Een speciaal dilemma kan ontstaan, wanneer u over informatie beschikt, waarvoor u binnen de organisatie geen gehoor krijgt. Bijvoorbeeld over een strafbaar feit of een schending van regels. In die situatie kunt u gaan praten met de vertrouwenspersoon en wordt u door de zogenoemde klokkenluidersregeling beschermd. Zorg dat u informatie die u onder geheimhouding is verstrekt aan niemand doorgeeft. Wees voorzichtig met het verstrekken van vertrouwelijke informatie; ga na of U die informatie mag verstrekken. Check eerst of die derde wel bevoegd is de informatie te krijgen. Laat geen geheime, vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op uw bureau of op een toegankelijke plaats in uw kamer liggen, ook niet als u even gaat pauzeren. Beveilig de informatie in uw computer tegen niet-bevoegden. Laat geen geheime, vertrouwelijke of gevoelige informatie lekken. Respecteer altijd de privacy van burgers en (zakelijke) relaties. Bedenk dat de Wet openbaarheid bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn; als u niet weet wat die inhouden vraag dan advies aan een deskundige collega. Geheime of vertrouwelijke informatie blijft geheim of vertrouwelijk ook als u intussen bij een andere gemeente of een ander bedrijf bent gaan werken. 5 Relatiegeschenken Regelmatig bieden leveranciers of instellingen en bedrijven, waarmee de gemeente samenwerkt relatiegeschenken of andere voordelen aan. Voorbeelden zijn de fles wijn, de stropdas, de uitnodiging voor een voetbalwedstrijd, de boekenbon na het houden van een inleiding, hulp bij het aanleggen van een tuin, korting bij het doen van aankopen, en natuurlijk het kerstpakket. Maar niemand krijgt zo maar iets gratis. Soms is het de bevestiging van een plezierige relatie, soms wordt direct of indirect een tegenprestatie verwacht. Het is daarom goed altijd na te denken over wat de gever kan bedoelen. Er mag geen situatie ontstaan, waarbij uw onafhankelijkheid in het geding komt. Niet alleen op basis van uw eigen beoordeling, maar ook niet in de ogen van een ander. Is het informele contact noodzakelijk, is er sprake van wederkerigheid, kan er open over gepraat worden? Deze vragen moeten positief beantwoord worden - begin er anders niet aan. 6

7 Openheid wordt bevorderd door een meldplicht van geschenken. De duurdere geschenken van boven de 25 worden eigendom van de gemeente. De directeur beslist wat er mee gebeurt. Bij de meer op de persoon gerichte geschenken zoals uitnodigingen kan de beslissing alleen luiden of zij al dan niet aanvaard kunnen worden. Meld altijd aan uw leidinggevende als iemand u een geschenk geeft, een uitnodiging stuurt of een korting aanbiedt. De leidinggevende zal zorgdragen voor registratie en zal daarbij vermelden of het geschenk geaccepteerd is en wat er vervolgens mee is gedaan. Persoonlijke geschenken met een waarde boven de 25,- zijn voor zover ze daarvoor vatbaar zijn eigendom van de gemeente. Over de bestemming neemt de directeur een beslissing. Alle geschenken die aan het huisadres worden bezorgd, worden geretourneerd onder opgave van reden. Geschenken tijdens een onderhandelingsfase mag u niet accepteren. Deze regels gelden ook voor kerstpakketten. Kortingen op privé-aankopen accepteert u niet, tenzij het een formele overeenkomst betreft waarvan alle medewerkers kunnen profiteren, zoals het afsluiten van een collectieve verzekering. 6 Reizen en diners Reizen en diners liggen in dezelfde sfeer als relatiegeschenken. Uitnodigingen voor diners en lunchafspraken horen er bij sommige functies gewoon bij. Om snel een afspraak te kunnen maken of om de afsluiting van een project te vieren. Ook krijgen sommigen af en toe een uitnodiging om een reis mee te maken. Maar het is van belang om uiterst zorgvuldig te zijn met het accepteren van uitnodigingen, omdat ze de onafhankelijkheid van het gemeentelijk oordeel kunnen beïnvloeden. Een duidelijk voorbeeld is een diner tijdens de offertefase. Bij sommige afdelingen geldt dan ook de regel dat in deze fase geen enkele uitnodiging van derden worden geaccepteerd. Voor reizen staat voorop dat ze functioneel en in het belang van de gemeente moeten zijn. Bijvoorbeeld om te zien hoe een systeem of product in de praktijk functioneert. In dat geval is het ook logisch dat de gemeente de reis betaalt. Uitnodigingen voor diners, lunches, feesten en recepties accepteert u alleen als ze functioneel zijn voor het werk en in het belang van de gemeente. Toestemming van de leidinggevende of de gemeentesecretaris (en voor hem van het college) is vereist. De gemeente betaalt. Eventueel kan er sprake zijn van wederkerigheid, bijvoorbeeld om de beurt betalen. Reizen zijn eveneens alleen toegestaan als ze in het belang van de gemeente zijn. Net als bij diners geldt dan dat de gemeente betaalt. Bepaalde vormen van wederkerigheid kunnen met zich meebrengen dat de uitnodigende partij betaalt. Inhoudelijk zinvolle reizen die erg zijn opgetuigd met ontspannende elementen kunt u in overleg met de organisator beter terugbrengen tot hun functionele proporties. Snoepreisjes zijn immers uit den boze. Alle medewerkers hebben toestemming nodig van de leiding om in aanmerking te komen voor een reis- en verblijfkostenvergoeding. Van belangrijke (buitenlandse) reizen moet verslag worden gedaan, bijvoorbeeld in het managementoverleg en het afdelingsoverleg. 7

8 Voor medewerkers die in hoedanigheid van hun baan bij de gemeente een functie bekleden bij een stichting of een vennootschap zijn de regels over reizen, diners en geschenken onverkort van toepassing. 7 Gemeentelijke eigendommen; gebruik van pc en (mobiele) telefoon; werktijden Van andermans spullen blijf je normaal gesproken af. Dat geldt ook als ze van de baas zijn. Gemeentelijke eigendommen zijn in het algemeen belang en op kosten van de belastingbetaler aangekocht. Er moet dus zuinig mee worden omgegaan. Onder werktijd moet je werken. Daar worden we immers uit gemeenschapsgeld voor betaald. Maar het komt toch wel eens voor dat iemand een boodschap onder werktijd doet, te laat komt of een paar pennen of een diskette van de gemeente thuis heeft. Dat ene schrijfblok, dat halve uurtje: het lijkt allemaal zo onbenullig. Maar als we alle uren en alle spullen bij elkaar optellen, kost het de gemeente handenvol geld - iets om bij stil te staan. Het kan zijn, dat uw functie van u vraagt ook thuis of elders te werken en dat u daar materiaal, bijvoorbeeld een laptop voor nodig hebt. Stel u werkt in de groenvoorziening. U werkt wel eens op een vrije dag bij een kennis in zijn tuin. Werkkleding is dan handig. Ooit er bij stilgestaan wat het effect is op anderen als zij dan het logo van Nijmegen zien op uw werkkleding? Zorg ook dat over uw eigendommen en die van de gemeente geen misverstand ontstaat. Het zal duidelijk zijn, dat het bellen van de tandarts om een afspraak te maken vaak tijdens werktijd moet, maar een vakantiereis uitzoeken en boeken via internet doet u natuurlijk gewoon thuis na werktijd. En het postkantoor en de kapper zijn ook op zaterdag open. Het op de juiste manier declareren van gemaakte kosten hoort ook thuis in dit hoofdstuk. Uitgangspunt is dat het niet is toegestaan gemeentelijke eigendommen mee naar huis te nemen. In speciale gevallen kunt u toestemming vragen. Zo'n uitzondering kan bijvoorbeeld zijn, dat u iets nodig hebt voor het vervullen van uw functie. Dit wordt dan afgesproken en vastgelegd. Per directie kunnen nadere regels worden gemaakt. Als er binnen uw directie regels bestaan over het lenen van gemeentelijke materialen moet u zich daar uiteraard aan houden. Houdt u aan de geldende werktijden. Als u op afwijkende tijden wilt of moet werken doet u dit in overleg met uw leidinggevende. Bezoek aan tandarts en huisarts gebeurt in eigen tijd. De (mobiele) telefoon, of internet (en ook het kopieerapparaat of andere voorzieningen) worden gebruikt voor het werk. Alleen bij uitzondering en in beperkte mate kan hiervan met toestemming van de leidinggevende voor privé-zaken gebruik worden gemaakt. Zakelijk bellen en faxen vanuit het buitenland is alleen bij wijze van uitzondering toegestaan, ter beoordeling van de leidinggevende. U doet via internet geen privé-bestellingen. Het downloaden van illegale software is niet toegestaan. Het bezoeken van racistische, seksistische of pornografische sites is niet toegestaan. U declareert alleen werkelijk gemaakte onkosten volgens de daarvoor geldende regels. 8

9 8 Klantvriendelijkheid en gelijke behandeling van burgers De ene persoon komt sympathieker over dan de andere. Maar de burger dient in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Ook mag de burger verwachten dat hij door zijn overheid met respect behandeld wordt en dat u de rechten van de burgers eerbiedigt. U behandelt burgers in gelijke gevallen op gelijke wijze. Correct omgaan met derden betekent ook dat u zich dienstverlenend opstelt en altijd uw volledige deskundigheid in zet. Laat de 'klant' weten met wie hij heeft te maken en wat uw hoedanigheid is. Leg relevante gesprekken met of meldingen van burgers altijd vast. Zeker als u zelf een toezegging aan die burger hebt gedaan over de behandeling van zijn verzoek. U behandelt de burgers zoals u zelf behandeld zou willen worden. 9 Samenwerking met collega's; omgangsvormen Collega's hebben er recht op correct behandeld te worden. Ook voor hen geldt gelijke behandeling in gelijke gevallen. Ongewenste omgangsvormen kunnen zich voordoen tussen individuele medewerkers of groepen medewerkers. Het gaat om gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, zoals roddelen, pesten, (seksuele) intimidatie. Wat precies ongewenst is, kan per persoon verschillen. Wat de een als een grapje ervaart, kan voor de ander te ver gaan en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het signaleren, voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen en kunnen erop aangesproken worden. Wees zorgvuldig met afspraken. Maak ze niet lichtvaardig. Maar een eenmaal gemaakte afspraak is en blijft een afspraak. Houd rekening met gevoelens van anderen. Ga altijd correct met collega's om; ongewenste omgangsvormen als pesten, roddelen en seksuele intimidatie zijn uit den boze. U maakt zich niet schuldig aan discriminatie van collega's. U praat niet over anderen, maar mét anderen. U geeft zakelijke op werk en werkgedrag gerichte feedback. Afspraak is afspraak. Gedraag u tegen collega's zoals u wilt dat ze zich tegen u gedragen. 10 Professionaliteit Als gemeenteambtenaar oefent u een vak uit. Van u wordt verwacht dat u te allen tijde "vakwerk" levert. Vakwerk leveren betekent professioneel handelen. Dit is handelen op basis van de actuele stand van zaken binnen uw vak. U zorgt dat u bij blijft in uw vak. Kennis en vaardigheden moeten dus worden bijgehouden. U bent alert op mogelijkheden om nog beter werk te leveren. 9

10 Uw informatie aan bestuurders, maar ook aan leidinggevenden en collega's is altijd juist, volledig, duidelijk en tijdig. Handelen als professioneel ambtenaar betekent ook dat u er in uw optreden zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van elkaar blijk van geeft de positie van de bestuursorganen raad, college en burgemeester te respecteren. U hebt een transparante werkverhouding met bestuurders en raadsleden, en behandelt alle fracties als gelijkwaardig. 11 Enkele relevante regelingen De gemeente Nijmegen kent enkele regelingen die samenhangen met de Het gaat om de al vaker genoemde AGN, de klokkenluidersregeling, het protocol onderzoek misstanden en de klachtenregeling seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. De AGN, de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Nijmegen, regelt zaken als aanstelling en ontslag, salaris en overige vergoedingen. Het hoofdstuk "Overige rechten en plichten" begint met de bepaling dat een ambtenaar zich dient te gedragen "zoals een goed ambtenaar betaamt." De klokkenluidersregeling gaat over het melden van een vermoeden dat er een misstand of een schending van deze gedragscode plaatsvindt. Met andere woorden: wat moet u doen als u weet of vermoedt dat iemand niet integer handelt. Voorop staat een melding aan uw leidinggevende. Hebt u redenen om daar van af te zien, dan kunt u terecht bij een speciaal voor dit doel ingestelde vertrouwenspersoon. De AGN bevat nog de bepaling dat iemand die volgens de regeling een misstand meldt niet om die reden nadelen mag ondervinden in zijn rechtspositie. Het protocol onderzoek missstanden bevat een overzicht van de manier waarop de gemeente te werk gaat als misstanden gemeld zijn. Zowel de bevoegdheden van de gemeente om onderzoek te doen als bijvoorbeeld het recht op privacy van de medewerkers komen daarbij aan de orde. De klachtenregeling seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld regelt hoe U een klacht kunt indienen als u slachtoffer van ongewenste omgangsvormen bent geworden. Voor opvang en begeleiding na een dergelijke bejegening kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersonen die op grond van genoemde regeling zijn aangesteld. De klachtenregeling bepaalt ook dat een klager niet benadeeld mag worden in zijn of haar rechtspositie. Meer informatie over deze regelingen, hun toepassing en over de namen van de vertrouwenspersonen kunt u krijgen bij uw afdeling Personeelszaken. De regelingen zijn bovendien alle te vinden op de AGN-pagina's op intraweb. Het college heeft de code vastgesteld op 24 mei De OR heeft er bij brief van 13 september 2005 mee ingestemd. 10

met het oog op... integriteit

met het oog op... integriteit met het oog op... integriteit [ ] Gedragscode voor ambtenaren en andere medewerkers van de gemeente Lelystad Januari 2004 Waar denkt u aan bij integriteit? Waarschijnlijk aan iemand die open is, eerlijk,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133300_30-NOV-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.2418 RIS 133300 REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gedragscode voor de Hoornse medewerkers

Gedragscode voor de Hoornse medewerkers Gedragscode voor de Hoornse medewerkers Inleiding. Het begrip integriteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de media wordt aan dit onderwerp veel aandacht gegeven. De aanleiding is echter

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011 integriteitscode Integriteit Bij de invulling van het begrip integriteit bij Woonvisie gaat het vooral om zaken als openheid, doorzichtigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Bij de toepassing in het dagelijks

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO),

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), Regeling gemeente Almere 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Integriteitscode Nova College

Integriteitscode Nova College NOTITIE Datum Haarlem, 31 januari 2013 Betreft (vastgesteld) Inleiding Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van onkreukbaarheid

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016 Integriteit- en gedragscode Stay in Motion 1 januari 2016 Inleiding Stay in Motion, hierna te noemen SIM, staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten en relaties. En voortdurend zijn we

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Venray, 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 5 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 6 3. Regels

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden:

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden: Januari 2008 Bij twijfel niet inhalen! In deze gedrags- en integriteitscode beschrijven we hoe we om willen gaan met onze klant, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met ons zelf, als

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze gedragscode geldt voor alle politiek ambtsdragers van de gemeente Enschede, in aanvulling

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Richtlijn integer handelen

Richtlijn integer handelen Richtlijn integer handelen Oktober 2005 Inhoud Voorwoord Inleiding 1. De ambtseed/ambtsbelofte 2. Integriteit 3. Declaraties 4. Reizen en verblijven 5. Evenementen 6. Diners 7. Onderhandelingen 8. Relatiegeschenken

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

Augustus 2008. Integriteitcode

Augustus 2008. Integriteitcode Augustus 2008 Integriteitcode Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom integriteitbeleid? 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijke houden van relaties 4 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Integriteitscode. Esprit Scholen

Integriteitscode. Esprit Scholen Integriteitscode Esprit Scholen Amsterdam, vastgesteld door CvB na goedkeuring GMR d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Integriteit en het Onderwijsmanifest 2013-2017 van de Esprit Scholen...

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist Integriteitscode en klokkenluidersregeling Versie 1, 11 januari 2010 Inleiding: waarom een integriteitbeleid Integer handelen behoort tot de cultuur van onze organisatie. Dit zijn de normen, waarden en

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Venray, 2017 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 6 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 8 3.

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Zo gaat dat in Uithoorn!

Zo gaat dat in Uithoorn! Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen 1.1 De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen; 1.2 a. Elke individuele medewerker ontvangt een exemplaar van deze gedragscode

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie AANLEIDING Mag ik een geschenk aannemen van een relatie? Hoe gaan we om met

Nadere informatie