Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005."

Transcriptie

1 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 24 mei 2005 (agendapuntnr. 1.15). Bij brief van 13 september 2005 heeft de OR zijn instemming gegeven, nadat er op zijn verzoek met name in de inleiding van de code nog een aantal wijzigingen zijn aangebracht. Na het bekendmaken in het huis-aan-huisblad "de Brug" van 12 oktober 2005 vervangt deze gedragscode de regeling uit 1995 (gewijzigd sedertdien), waarbij gemeenteblad GB in de plaats is gesteld van voorgaande publicatie GB Aantal bladzijden / verkoopprijs 10 / 0,50 gb doc

2 GEMEENTE NIJMEGEN GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN MOTTO: IN DIENST VAN HET BESTUUR, TEN DIENSTE VAN DE STAD 2

3 1 Inleiding De democratische rechtsstaat stelt hoge eisen aan de overheid. De overheid is gebonden aan het recht, en dient uitsluitend het algemeen belang. Op het moment dat bestuurders of medewerkers van de overheid hun eigen belang voorrang geven boven het algemeen belang is de integriteit in het geding. Een overheid die niet integer is, is geen overheid meer. Daarbij gelden nog steeds de woorden van oud-burgemeester en oud-minister Dales: een beetje integer bestaat niet. De overheid werkt bovendien met geld dat door burgers en bedrijven wordt opgebracht. Dat geld moet dus zorgvuldig en doelmatig worden besteed. De gemeente Nijmegen voert daarom al geruime tijd een actief integriteitsbeleid. Sinds 1996 kent de gemeente een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren. Omdat integriteit zo belangrijk is voor de overheid, is het goed om zo helder mogelijk te zijn over welk gedrag daar bij hoort. Daarom staat in de code onder meer geregeld hoe wij omgaan met nevenfuncties, geschenken, gemeentelijke eigendommen en vertrouwelijke informatie. Daarnaast zijn risicofuncties in kaart gebracht, is de voorbeeldfunctie van bestuurders en leidinggevenden benadrukt en zijn workshops over integriteit gehouden waar veel medewerkers aan hebben deelgenomen. Integriteit maakt ook expliciet deel uit van de formulering van het hoofddoel van de ambtelijke organisatie. Daarin is namelijk vastgelegd dat wij professioneel, integer en servicegericht zijn naar burger en bestuur. Ook is in 2004 de ambtseed weer ingevoerd. Er is aanleiding om met een nieuwe code te komen, speciaal voor de medewerkers. Voor bestuurders en raadsleden zijn namelijk op grond van de Gemeentewet speciaal op hen toegesneden gedragscodes gemaakt. Binnenkort wordt bovendien een code voor goed ambtenaarschap wettelijk verplicht op grond van de Ambtenarenwet. Daarom is gewerkt aan een nieuwe code. De nieuwe code is uitgebreider dan de vorige, omdat gestreefd is naar een grotere begrijpelijkheid. Het resultaat ligt hier voor u. De nieuwe code beoogt vast te leggen wat wij verstaan onder een goed ambtenaarschap. Dat valt uiteen in drie onderdelen, te weten het naleven van regels, het naleven van organisatiewaarden en ten slotte de ambtelijke professionaliteit. De basis van goed ambtelijk handelen, goed ambtenaarschap, is vastgelegd in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Nijmegen (AGN.) Ook het Wetboek van Strafrecht bevat normen voor ambtelijk handelen. In deze voorschriften staan onder meer de ambtseed, het melden van bepaalde nevenfuncties, het verbod geschenken of toezeggingen te vragen of aan te nemen en het bewaren van ambtsgeheimen. Integer handelen is handelen in overeenstemming met de regels, waarbij het algemeen belang voorop staat, alle burgers gelijk worden behandeld en zelfs de schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Een integere ambtenaar en een integere organisatie zijn betrouwbaar, objectief en rechtvaardig; zij zijn weerbaar tegenover integriteitsinbreuken. Andere waarden die voor ambtenaren gelden zijn bestuursgevoeligheid en resultaatgerichtheid, openheid en omgevingsgerichtheid, en klantvriendelijkheid en collegiale samenwerking. Ten slotte zijn er de eisen op het gebeid van deskundigheid die aan de ambtenaar worden gesteld. 3

4 Zowel de genoemde wetten als de genoemde organisatiewaarden en de gevraagde deskundigheid stellen eisen aan het gedrag van de medewerkers. Een aantal normen voor goed ambtelijk handelen en voor integriteit staat in deze gedragscode bij elkaar. Deze regels gaan met name over situaties die veel voor komen. Het is namelijk niet mogelijk regels te maken voor iedere situatie die ooit eens een keer voor zou kunnen komen. Daarom is de code vooral bedoeld om een integere geesteshouding te bevorderen en een moreel kompas te bieden waarmee in alle situaties de juiste keuze kan worden gemaakt. De uitgangspunten en regels in deze code komen overigens niet in de plaats van al die andere bestaande voorschriften. Ze zijn te zien als een invulling van het begrip "goed ambtenaarschap" uit de Ambtenarenwet en de AGN. De code geldt rechtstreeks ook voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Het college heeft de code ook van toepassing verklaard voor medewerkers op inhuur- en detacheringbasis. De rol van de leidinggevenden is om meerdere redenen van groot belang. Leidinggevenden hebben een belangrijke taak als het gaat om integriteit en het handhaven van de regels van het bedrijf. Om te beginnen hebben ze een voorbeeldfunctie in hun eigen handel en wandel. Daarnaast kunnen ze vanwege hun overzicht en ervaring hun medewerkers behulpzaam zijn bij het maken van moreel verantwoorde keuzen. En ten slotte zijn zij het die in geval van niet integer handelen sancties zullen kunnen voorstellen of opleggen. Een handige vuistregel als het gaat om integriteit is daarom: in geval van twijfel, vraag het uw leidinggevende. 2 Onafhankelijkheid, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling Een ambtenaar moet altijd vanuit een onafhankelijke instelling het algemeen belang dienen. Dat is soms lastig. U leeft immers niet in een isolement, bent lid van verenigingen, zit misschien in een bestuur. U hebt familie en vrienden die iets van de gemeente nodig hebben. Belangenverstrengeling kan worden tegengegaan door organisatorische maatregelen zoals een objectief en voor iedereen inzichtelijk besluitvormingsproces. En ook door het scheiden van het behandelen van aanvragen, het nemen van besluiten daarover en de handhaving ervan. Voor de medewerkers gelden los daarvan de volgende regels. Aanvragen van of opdrachten voor familie, buren, vrienden of kennissen draagt u in overleg met uw leidinggevende over aan een collega. Beoordeel eveneens geen subsidieaanvragen van verenigingen, waar u of uw partner lid van zijn of waarbij u of uw partner in het bestuur zit. Meld financiële belangen in bedrijven of transacties in aandelen als die belangen of transacties uw functioneren kunnen raken. Onderhandel en voer vertrouwelijke gesprekken met externe partijen - waarmee u afspraken maakt met financiële of juridische gevolgen - zo veel mogelijk samen met ten minste één collega. Maak van deze gesprekken verslagen, waarin duidelijk aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid staan. 4

5 Zorg dat het juiste orgaan of de juiste functionaris de beslissing neemt en leg de beslissing vast. Bij werving en selectie moet u objectief zijn; sta onbevooroordeeld ten opzichte van elke kandidaat. Selecteer dus niet mee als het gaat om familie of kennissen. Medewerkers met een eigen bedrijf komen niet in aanmerking voor opdrachten van de gemeente. Uitzonderingen zijn met toestemming van het college mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een afvloeiingsregeling. Een ambtenaar wordt binnen een jaar na zijn uitdiensttreding niet als externe ingehuurd (anti-draaideurconstructie.) 3 Nevenfuncties en andere activiteiten in de privé-sfeer Net als iedere andere burger zijn ambtenaren vrij om nevenfuncties te bekleden of in hun eigen tijd activiteiten te verrichten. Wettelijk is evenwel bepaald dat belangenverstrengeling bij ambtenaren moet worden voorkomen ook bij nevenfuncties. Belangenverstrengeling is namelijk mogelijk als u privé functies bekleedt of activiteiten verricht naast uw werk die invloed hebben op uw werk als ambtenaar of op dat van uw collega's. Voorbeelden zijn bestuursfuncties of vrijwilligerswerk bij bedrijven of instellingen die contacten hebben met de gemeente. Of een ambtenaar heeft een eigen bedrijf dat zaken wil doen met de gemeente. Of u wordt gevraagd burgers te helpen bij aanvragen bij of bezwaren tegen de gemeente. Deze functies of activiteiten kunnen soms het functioneren van de betreffende gemeenteambtenaar op een of andere manier raken. Belangen kunnen dan door elkaar gaan lopen. Collega's kunnen bovendien in de positie komen daar een oordeel over te moeten geven. Dat oordeel moet ook dan onbevooroordeeld en vanuit het algemeen belang gegeven kunnen worden. Strafbaar of laakbaar gedrag in de privé sfeer kan ook in strijd zijn met de plicht om zich te gedragen als een goed ambtenaar. Het gaat dan om gedrag in de privé situatie waarmee de persoon zich zelf in diskrediet brengt en waardoor ook het vertrouwen in een goede functievervulling wankelt. Voor de hand liggende voorbeelden zijn die van de medewerker die een alcoholprobleem heeft als gevolg waarvan hij zijn werk niet meer goed kan doen, of de medewerker die geld verduistert, terwijl hij in zijn werk veel met geld te maken heeft. Of de parkeerwachter die zelf met regelmaat de verkeersregels aan zijn laars lapt. Nevenfuncties of nevenactiviteiten (al dan niet betaald) die een goede uitoefening van de functie van de gemeenteambtenaar kunnen raken zijn in beginsel niet toegestaan. Meld ze daarom aan uw leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt zorgvuldig of er door de werkzaamheden belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit kan met name het geval zijn bij nevenfuncties of activiteiten die in het verlengde liggen van het eigen werkterrein. U onthoudt zich van laakbaar gedrag in de privé sfeer als dat het vertrouwen in uw ambtelijk functioneren beschadigt. 4 Vertrouwelijke informatie Als ambtenaar beschikt u over informatie. Soms is dat vertrouwelijke of gevoelige informatie. Wanneer is informatie 'vertrouwelijk"? Het kan gaan om informatie, die de gemeente of derden kan schaden als zij bekend wordt. Bijvoorbeeld als plannen zich nog in de voorbereidende fase bevinden en de partij met wie onderhandeld wordt al te weten zou komen welk bedrag de gemeente er voor 5

6 over heeft om de plannen te realiseren. Als het om persoonsgegevens gaat, is informatie (bijna) altijd vertrouwelijk. In de meeste andere gevallen wordt het erbij gezegd, of blijkt het uit een vermelding op een stuk. Overleg bij twijfel binnen uw afdeling of met uw afdelingshoofd. Vertrouwelijk betekent dat u de informatie uitsluitend mag doorgeven als dat is afgesproken en dan nog alleen aan die mensen binnen de organisatie die met die informatie iets moeten doen. Staat op de informatie het stempel geheim of wordt er bij gezegd dat zij geheim is, dan mag u er met absoluut niemand over praten. In alle gevallen is het verstandig om voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie aan derden. Een speciaal dilemma kan ontstaan, wanneer u over informatie beschikt, waarvoor u binnen de organisatie geen gehoor krijgt. Bijvoorbeeld over een strafbaar feit of een schending van regels. In die situatie kunt u gaan praten met de vertrouwenspersoon en wordt u door de zogenoemde klokkenluidersregeling beschermd. Zorg dat u informatie die u onder geheimhouding is verstrekt aan niemand doorgeeft. Wees voorzichtig met het verstrekken van vertrouwelijke informatie; ga na of U die informatie mag verstrekken. Check eerst of die derde wel bevoegd is de informatie te krijgen. Laat geen geheime, vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op uw bureau of op een toegankelijke plaats in uw kamer liggen, ook niet als u even gaat pauzeren. Beveilig de informatie in uw computer tegen niet-bevoegden. Laat geen geheime, vertrouwelijke of gevoelige informatie lekken. Respecteer altijd de privacy van burgers en (zakelijke) relaties. Bedenk dat de Wet openbaarheid bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn; als u niet weet wat die inhouden vraag dan advies aan een deskundige collega. Geheime of vertrouwelijke informatie blijft geheim of vertrouwelijk ook als u intussen bij een andere gemeente of een ander bedrijf bent gaan werken. 5 Relatiegeschenken Regelmatig bieden leveranciers of instellingen en bedrijven, waarmee de gemeente samenwerkt relatiegeschenken of andere voordelen aan. Voorbeelden zijn de fles wijn, de stropdas, de uitnodiging voor een voetbalwedstrijd, de boekenbon na het houden van een inleiding, hulp bij het aanleggen van een tuin, korting bij het doen van aankopen, en natuurlijk het kerstpakket. Maar niemand krijgt zo maar iets gratis. Soms is het de bevestiging van een plezierige relatie, soms wordt direct of indirect een tegenprestatie verwacht. Het is daarom goed altijd na te denken over wat de gever kan bedoelen. Er mag geen situatie ontstaan, waarbij uw onafhankelijkheid in het geding komt. Niet alleen op basis van uw eigen beoordeling, maar ook niet in de ogen van een ander. Is het informele contact noodzakelijk, is er sprake van wederkerigheid, kan er open over gepraat worden? Deze vragen moeten positief beantwoord worden - begin er anders niet aan. 6

7 Openheid wordt bevorderd door een meldplicht van geschenken. De duurdere geschenken van boven de 25 worden eigendom van de gemeente. De directeur beslist wat er mee gebeurt. Bij de meer op de persoon gerichte geschenken zoals uitnodigingen kan de beslissing alleen luiden of zij al dan niet aanvaard kunnen worden. Meld altijd aan uw leidinggevende als iemand u een geschenk geeft, een uitnodiging stuurt of een korting aanbiedt. De leidinggevende zal zorgdragen voor registratie en zal daarbij vermelden of het geschenk geaccepteerd is en wat er vervolgens mee is gedaan. Persoonlijke geschenken met een waarde boven de 25,- zijn voor zover ze daarvoor vatbaar zijn eigendom van de gemeente. Over de bestemming neemt de directeur een beslissing. Alle geschenken die aan het huisadres worden bezorgd, worden geretourneerd onder opgave van reden. Geschenken tijdens een onderhandelingsfase mag u niet accepteren. Deze regels gelden ook voor kerstpakketten. Kortingen op privé-aankopen accepteert u niet, tenzij het een formele overeenkomst betreft waarvan alle medewerkers kunnen profiteren, zoals het afsluiten van een collectieve verzekering. 6 Reizen en diners Reizen en diners liggen in dezelfde sfeer als relatiegeschenken. Uitnodigingen voor diners en lunchafspraken horen er bij sommige functies gewoon bij. Om snel een afspraak te kunnen maken of om de afsluiting van een project te vieren. Ook krijgen sommigen af en toe een uitnodiging om een reis mee te maken. Maar het is van belang om uiterst zorgvuldig te zijn met het accepteren van uitnodigingen, omdat ze de onafhankelijkheid van het gemeentelijk oordeel kunnen beïnvloeden. Een duidelijk voorbeeld is een diner tijdens de offertefase. Bij sommige afdelingen geldt dan ook de regel dat in deze fase geen enkele uitnodiging van derden worden geaccepteerd. Voor reizen staat voorop dat ze functioneel en in het belang van de gemeente moeten zijn. Bijvoorbeeld om te zien hoe een systeem of product in de praktijk functioneert. In dat geval is het ook logisch dat de gemeente de reis betaalt. Uitnodigingen voor diners, lunches, feesten en recepties accepteert u alleen als ze functioneel zijn voor het werk en in het belang van de gemeente. Toestemming van de leidinggevende of de gemeentesecretaris (en voor hem van het college) is vereist. De gemeente betaalt. Eventueel kan er sprake zijn van wederkerigheid, bijvoorbeeld om de beurt betalen. Reizen zijn eveneens alleen toegestaan als ze in het belang van de gemeente zijn. Net als bij diners geldt dan dat de gemeente betaalt. Bepaalde vormen van wederkerigheid kunnen met zich meebrengen dat de uitnodigende partij betaalt. Inhoudelijk zinvolle reizen die erg zijn opgetuigd met ontspannende elementen kunt u in overleg met de organisator beter terugbrengen tot hun functionele proporties. Snoepreisjes zijn immers uit den boze. Alle medewerkers hebben toestemming nodig van de leiding om in aanmerking te komen voor een reis- en verblijfkostenvergoeding. Van belangrijke (buitenlandse) reizen moet verslag worden gedaan, bijvoorbeeld in het managementoverleg en het afdelingsoverleg. 7

8 Voor medewerkers die in hoedanigheid van hun baan bij de gemeente een functie bekleden bij een stichting of een vennootschap zijn de regels over reizen, diners en geschenken onverkort van toepassing. 7 Gemeentelijke eigendommen; gebruik van pc en (mobiele) telefoon; werktijden Van andermans spullen blijf je normaal gesproken af. Dat geldt ook als ze van de baas zijn. Gemeentelijke eigendommen zijn in het algemeen belang en op kosten van de belastingbetaler aangekocht. Er moet dus zuinig mee worden omgegaan. Onder werktijd moet je werken. Daar worden we immers uit gemeenschapsgeld voor betaald. Maar het komt toch wel eens voor dat iemand een boodschap onder werktijd doet, te laat komt of een paar pennen of een diskette van de gemeente thuis heeft. Dat ene schrijfblok, dat halve uurtje: het lijkt allemaal zo onbenullig. Maar als we alle uren en alle spullen bij elkaar optellen, kost het de gemeente handenvol geld - iets om bij stil te staan. Het kan zijn, dat uw functie van u vraagt ook thuis of elders te werken en dat u daar materiaal, bijvoorbeeld een laptop voor nodig hebt. Stel u werkt in de groenvoorziening. U werkt wel eens op een vrije dag bij een kennis in zijn tuin. Werkkleding is dan handig. Ooit er bij stilgestaan wat het effect is op anderen als zij dan het logo van Nijmegen zien op uw werkkleding? Zorg ook dat over uw eigendommen en die van de gemeente geen misverstand ontstaat. Het zal duidelijk zijn, dat het bellen van de tandarts om een afspraak te maken vaak tijdens werktijd moet, maar een vakantiereis uitzoeken en boeken via internet doet u natuurlijk gewoon thuis na werktijd. En het postkantoor en de kapper zijn ook op zaterdag open. Het op de juiste manier declareren van gemaakte kosten hoort ook thuis in dit hoofdstuk. Uitgangspunt is dat het niet is toegestaan gemeentelijke eigendommen mee naar huis te nemen. In speciale gevallen kunt u toestemming vragen. Zo'n uitzondering kan bijvoorbeeld zijn, dat u iets nodig hebt voor het vervullen van uw functie. Dit wordt dan afgesproken en vastgelegd. Per directie kunnen nadere regels worden gemaakt. Als er binnen uw directie regels bestaan over het lenen van gemeentelijke materialen moet u zich daar uiteraard aan houden. Houdt u aan de geldende werktijden. Als u op afwijkende tijden wilt of moet werken doet u dit in overleg met uw leidinggevende. Bezoek aan tandarts en huisarts gebeurt in eigen tijd. De (mobiele) telefoon, of internet (en ook het kopieerapparaat of andere voorzieningen) worden gebruikt voor het werk. Alleen bij uitzondering en in beperkte mate kan hiervan met toestemming van de leidinggevende voor privé-zaken gebruik worden gemaakt. Zakelijk bellen en faxen vanuit het buitenland is alleen bij wijze van uitzondering toegestaan, ter beoordeling van de leidinggevende. U doet via internet geen privé-bestellingen. Het downloaden van illegale software is niet toegestaan. Het bezoeken van racistische, seksistische of pornografische sites is niet toegestaan. U declareert alleen werkelijk gemaakte onkosten volgens de daarvoor geldende regels. 8

9 8 Klantvriendelijkheid en gelijke behandeling van burgers De ene persoon komt sympathieker over dan de andere. Maar de burger dient in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Ook mag de burger verwachten dat hij door zijn overheid met respect behandeld wordt en dat u de rechten van de burgers eerbiedigt. U behandelt burgers in gelijke gevallen op gelijke wijze. Correct omgaan met derden betekent ook dat u zich dienstverlenend opstelt en altijd uw volledige deskundigheid in zet. Laat de 'klant' weten met wie hij heeft te maken en wat uw hoedanigheid is. Leg relevante gesprekken met of meldingen van burgers altijd vast. Zeker als u zelf een toezegging aan die burger hebt gedaan over de behandeling van zijn verzoek. U behandelt de burgers zoals u zelf behandeld zou willen worden. 9 Samenwerking met collega's; omgangsvormen Collega's hebben er recht op correct behandeld te worden. Ook voor hen geldt gelijke behandeling in gelijke gevallen. Ongewenste omgangsvormen kunnen zich voordoen tussen individuele medewerkers of groepen medewerkers. Het gaat om gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, zoals roddelen, pesten, (seksuele) intimidatie. Wat precies ongewenst is, kan per persoon verschillen. Wat de een als een grapje ervaart, kan voor de ander te ver gaan en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het signaleren, voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen en kunnen erop aangesproken worden. Wees zorgvuldig met afspraken. Maak ze niet lichtvaardig. Maar een eenmaal gemaakte afspraak is en blijft een afspraak. Houd rekening met gevoelens van anderen. Ga altijd correct met collega's om; ongewenste omgangsvormen als pesten, roddelen en seksuele intimidatie zijn uit den boze. U maakt zich niet schuldig aan discriminatie van collega's. U praat niet over anderen, maar mét anderen. U geeft zakelijke op werk en werkgedrag gerichte feedback. Afspraak is afspraak. Gedraag u tegen collega's zoals u wilt dat ze zich tegen u gedragen. 10 Professionaliteit Als gemeenteambtenaar oefent u een vak uit. Van u wordt verwacht dat u te allen tijde "vakwerk" levert. Vakwerk leveren betekent professioneel handelen. Dit is handelen op basis van de actuele stand van zaken binnen uw vak. U zorgt dat u bij blijft in uw vak. Kennis en vaardigheden moeten dus worden bijgehouden. U bent alert op mogelijkheden om nog beter werk te leveren. 9

10 Uw informatie aan bestuurders, maar ook aan leidinggevenden en collega's is altijd juist, volledig, duidelijk en tijdig. Handelen als professioneel ambtenaar betekent ook dat u er in uw optreden zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van elkaar blijk van geeft de positie van de bestuursorganen raad, college en burgemeester te respecteren. U hebt een transparante werkverhouding met bestuurders en raadsleden, en behandelt alle fracties als gelijkwaardig. 11 Enkele relevante regelingen De gemeente Nijmegen kent enkele regelingen die samenhangen met de Het gaat om de al vaker genoemde AGN, de klokkenluidersregeling, het protocol onderzoek misstanden en de klachtenregeling seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. De AGN, de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Nijmegen, regelt zaken als aanstelling en ontslag, salaris en overige vergoedingen. Het hoofdstuk "Overige rechten en plichten" begint met de bepaling dat een ambtenaar zich dient te gedragen "zoals een goed ambtenaar betaamt." De klokkenluidersregeling gaat over het melden van een vermoeden dat er een misstand of een schending van deze gedragscode plaatsvindt. Met andere woorden: wat moet u doen als u weet of vermoedt dat iemand niet integer handelt. Voorop staat een melding aan uw leidinggevende. Hebt u redenen om daar van af te zien, dan kunt u terecht bij een speciaal voor dit doel ingestelde vertrouwenspersoon. De AGN bevat nog de bepaling dat iemand die volgens de regeling een misstand meldt niet om die reden nadelen mag ondervinden in zijn rechtspositie. Het protocol onderzoek missstanden bevat een overzicht van de manier waarop de gemeente te werk gaat als misstanden gemeld zijn. Zowel de bevoegdheden van de gemeente om onderzoek te doen als bijvoorbeeld het recht op privacy van de medewerkers komen daarbij aan de orde. De klachtenregeling seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld regelt hoe U een klacht kunt indienen als u slachtoffer van ongewenste omgangsvormen bent geworden. Voor opvang en begeleiding na een dergelijke bejegening kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersonen die op grond van genoemde regeling zijn aangesteld. De klachtenregeling bepaalt ook dat een klager niet benadeeld mag worden in zijn of haar rechtspositie. Meer informatie over deze regelingen, hun toepassing en over de namen van de vertrouwenspersonen kunt u krijgen bij uw afdeling Personeelszaken. De regelingen zijn bovendien alle te vinden op de AGN-pagina's op intraweb. Het college heeft de code vastgesteld op 24 mei De OR heeft er bij brief van 13 september 2005 mee ingestemd. 10

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Zo gaat dat in Uithoorn!

Zo gaat dat in Uithoorn! Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie