met het oog op... integriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met het oog op... integriteit"

Transcriptie

1 met het oog op... integriteit

2 [ ] Gedragscode voor ambtenaren en andere medewerkers van de gemeente Lelystad Januari 2004

3 Waar denkt u aan bij integriteit? Waarschijnlijk aan iemand die open is, eerlijk, te vertrouwen, onkreukbaar en zorgvuldig én onafhankelijk besluiten neemt. Dit is wat burgers van de overheid verwachten, zowel van bestuurders, raadsleden als van ambtenaren. En dat verwachten bestuurders, raadsleden en ambtenaren ook van elkaar onderling. De inwoners van Lelystad moeten de gemeentelijke organisatie kunnen vertrouwen. Dat er zuivere en zorgvuldige afwegingen worden gemaakt, dat er geen geld wordt verspild, geen vriendjespolitiek wordt bedreven en geen misbruik wordt gemaakt van informatie. Integriteit is belangrijk om het vertrouwen tussen burgers en bestuur te versterken. Daarom moet de overheid niet alleen integer zijn, maar ook de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Kernbegrippen voor integriteit Dienstbaarheid Ambtenaren van de gemeente werken in het belang van de gemeente en van de organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken. Functionaliteit inleiding De activiteiten van een ambtenaar hebben een herkenbaar verband met de functie die hij vervult bij de gemeente. Onafhankelijkheid Ambtenaren zijn onpartijdig, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Ambtenaren handelen alle openheid, zodat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen (college en gemeenteraad) volledig inzicht kunnen hebben het handelen van de ambtenaar en zijn beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Op een ambtenaar moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, gebruikt hij alleen voor het doel waarvoor die informatie is gegeven. Zorgvuldigheid Een ambtenaar gaat met respect en op gelijke wijze om met alle organisaties en burgers en zorgt ervoor, dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Deze begrippen vormen dan ook het kader voor het integer werken van de ambtenaren in de gemeente Lelystad. Bij de gemeente werken ook mensen, die geen ambtenaar zijn. Ook voor hen gelden bovenstaande begrippen en deze code. Zijn afspraken en regels wel nodig? Integriteit spreekt toch voor zichzelf en vanzelf? Voor het schrijven van deze code is een onderzoek gedaan onder het bestuur en de medewerkers van de gemeente. Daaruit bleek, dat er wel degelijk behoefte aan bestaat de bestaande regels duidelijk en overzichtelijk in een brochure te zetten en voor iedereen toegankelijk te maken. Zo staan voor medewerkers en ook de klanten, leveranciers en inwoners van Lelystad de regels weer op een rijtje. Hoe luiden de afspraken in Lelystad? Deze brochure geeft een aantal concrete regels. Ze zijn een aanvulling op bestaande wetgeving en op de arbeidsvoorwaarden, zoals in onze collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en in de uitwerkingsovereenkomst omschreven, kortweg in onze CAO. Bij bestaande wetgeving moet u denken aan bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht en de Wet Computercriminaliteit. De code geeft geen antwoord op alle vragen Integendeel, elk onderdeel begint met een dilemma. Wat zou u doen als u in die situatie kwam? En wat doen uw collega s? Bespreek met hen deze dilemma s en de situaties, die u in de praktijk tegenkomt. Dat is een eenvoudige manier om de open cultuur te bereiken, die voor een integere organisatie nodig is. 1

4 Aannemen van geschenken, uitnodigingen, gunsten Dilemma U onderhandelt voor de gemeente met een aantal leveranciers over prijzen en voorwaarden. Het loopt tegen het einde van het jaar en één van de leveranciers stuurt u een kerstpakket. U accepteert het pakket; het hoort er nu eenmaal bij en het beïnvloedt uw besluitvorming niet. U stuurt het pakket terug; in dit stadium worden geen geschenken geaccepteerd. U verloot het pakket onder uw directe collega s. Uw eigen oplossing:... Waar gaat het om? Regelmatig worden relatiegeschenken of andere voordelen aangeboden, bijvoorbeeld door leveranciers en bedrijven, waarmee samengewerkt wordt. Bekende voorbeelden zijn uitstapjes naar een voetbalwedstrijd, een tentoonstelling (verpakt in een werkbezoek), de boekenbon na het houden van een inleiding, hulp bij het aanleggen van een tuin, korting bij het doen van aankopen, etentjes en natuurlijk het kerstpakket. Maar niemand krijgt zomaar iets gratis. Bedenk wat de gever bedoelt. Soms is het de bevestiging van een plezierige relatie, soms wordt een tegenprestatie verwacht. Er mag geen situatie ontstaan, waarbij uw onafhankelijkheid in het geding komt. Niet alleen op basis van uw eigen beoordeling, maar ook niet in de ogen van een ander. Is het informele contact noodzakelijk, is er sprake van wederkerigheid, kan er open over gepraat worden? Deze vragen moeten positief beantwoord worden - begin er anders niet aan. Regels Meld altijd aan uw leidinggevende als iemand u een geschenk geeft, een uitnodiging stuurt of een korting aanbiedt. Persoonlijke geschenken met een waarde boven de 50, worden niet geaccepteerd. Alle geschenken die aan het huisadres worden bezorgd, worden geretourneerd onder opgave van reden. Geschenken tijdens een onderhandelingsfase worden niet geaccepteerd. Deze regels gelden ook voor kerstpakketten. Kortingen op privé-aankopen worden niet geaccepteerd, tenzij het een formele overeenkomst betreft waarvan alle medewerkers kunnen profiteren, zoals het afsluiten van een collectieve verzekering. Uitnodigingen voor reizen, uitstapjes en excursies worden uitsluitend geaccepteerd als ze functioneel zijn voor het werk en in het belang van de gemeente. Toestemming van de directeur of gemeentesecretaris (en voor hem toestemming van het college) is vereist. De kosten worden door de gemeente betaald. Uitnodigingen voor diners, lunches en recepties worden uitsluitend geaccepteerd als ze functioneel zijn voor het werk en in het belang van de gemeente. Toestemming van de directeur of gemeentesecretaris (en voor hem van het college) is vereist. Er moet sprake zijn van wederkerigheid, bijvoorbeeld om de beurt betalen....[geschenken]... 2

5 Informatie Dilemma De afdeling/sector waarbinnen u werkt, heeft een vergunning geweigerd op goede gronden.de betrokken burger zoekt de publiciteit en u wordt belaagd door de media. U verwijst deze door naar de stafafdeling Communicatie. U wijst op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en geeft verder geen commentaar. U laat zich bewust ontglippen, dat de betrokkene (bijvoorbeeld) een strafblad heeft en dus niet aan de regels voor een vergunning voldoet. Eigen oplossing:... Waar gaat het om? Als ambtenaar beschikt u over informatie. Soms is dat vertrouwelijke of gevoelige informatie, bijvoorbeeld als het over personen gaat, over financiële gegevens van relaties of plannen om een overeenkomst af te sluiten. Het bekend worden van die informatie kan personen of de gemeente schade berokkenen of een relatievoordeel opleveren. Een speciaal dilemma kan ontstaan, wanneer u over informatie beschikt, waarvoor u binnen de organisatie geen gehoor krijgt. Bijvoorbeeld over een ernstig strafbaar feit of een grove schending van regels. In die situatie kunt u gaan praten met de vertrouwenspersoon en wordt u door de zogenoemde klokkenluiderregeling beschermd....[informatie]... Wanneer is informatie gevoelig, vertrouwelijk of kabinet? Het gaat dan om informatie, die de gemeente of personen kan schaden als het openbaar wordt. Bijvoorbeeld als plannen zich nog in de voorbereidende fase bevinden en de partij met wie onderhandeld wordt, al weet welk bedrag de gemeente er voor over heeft om de plannen te realiseren. Als het om persoonsgegevens gaat, is informatie (bijna) altijd vertrouwelijk. Overleg bij twijfel binnen uw afdeling. Regels Wees voorzichtig met het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden; check eerst of die derde wel bevoegd is de informatie op te vragen. Laat geen vertrouwelijke of gevoelige informatie lekken. Respecteer altijd de privacy van burgers en (zakelijke) relaties. Laat geen gevoelige informatie op uw bureau of op een toegankelijke plaats in uw kamer liggen - ook niet als u even gaat pauzeren. Ga bij ernstige misstanden, waarvoor u binnen de gezagslijn geen gehoor vindt, praten met de vertrouwenspersoon. Beveilig de informatie in uw computer tegen niet-bevoegden. 3

6 Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, aanvragen Dilemma Een goede vriend vraagt een complexe bouwvergunning aan en de afhandeling wordt aan u opgedragen. U handelt de aanvraag snel af, zo maakt de gemeente een goede beurt en heeft uw vriend geen reden bij u over trage ambtelijke molens te klagen. U ruilt met een collega en handelt één van zijn aanvragen af. U zegt tegen uw leidinggevende, dat u de aanvraag niet kunt afhandelen en waarom. s Avonds helpt u uw vriend de aanvraag anders te formuleren, anders heeft hij geen schijn van kans met de bestaande regelgeving. Eigen oplossing:... Waar gaat het om? U leeft niet in een isolement, bent lid van verenigingen, zit misschien in het bestuur. U hebt familie en vrienden, die iets van de gemeente nodig hebben. Belangenverstrengeling wordt tegengegaan door een objectief, verifieerbaar besluitvormingsproces. En ook door het scheiden van het behandelen van aanvragen, het nemen van besluiten en de handhaving ervan. Regels Behandel geen aanvragen van familie, buren, vrienden of kennissen. Beoordeel geen subsidieaanvragen van verenigingen, waar u (of uw partner) lid van bent of waarbij u of uw partner in het bestuur zit. Onderhandel en voer vertrouwelijke gesprekken met externe partijen - waarmee u afspraken maakt met financiële of juridische gevolgen - zo veel mogelijk samen met ten minste één collega. Maak van deze gesprekken verslagen, waarin duidelijk aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid staan. Zorg dat het juiste orgaan c.q. de juiste functionaris de beslissing neemt en leg de beslissing vast. Bij werving en selectie wordt objectief gewerkt; sta onbevooroordeeld ten opzichte van elke kandidaat. Een ambtenaar wordt binnen twee jaar na zijn ontslag niet opnieuw ingehuurd (draaideurconstructie)....[belangenverstrengeling]... 4

7 Gebruik van gemeentelijk eigendommen, werktijden Dilemma Een collega is bestuurslid van een stichting. Het bestuur vergadert maandelijks om uur. U weet als enige dat hij vertrekt voor een privé-afspraak en daar geen verlof voor opneemt. U doet niets - het werk van uw collega lijdt er niet onder. U doet niets u wilt de prettige relatie met uw collega niet verstoren, maar u ergert zich wel. U meldt het feit aan de leidinggevende en vraagt hem/haar dit vertrouwelijk te behandelen. Eigen oplossing:... Waar gaat het om? Een boodschap doen onder werktijd of een schrijfblok meenemen voor gebruik thuis. Dat ene schrijfblok, dat halve uurtje: het lijkt allemaal zo onbenullig. Maar als we alle uren en alle spullen bij elkaar optellen, kost het de gemeente handenvol geld - iets om bij stil te staan en over na te denken. Het kan zijn, dat uw functie van u vraagt ook thuis of elders te werken en dat u daar materiaal, bijvoorbeeld een laptop voor nodig hebt. U werkt wel eens op een vrije dag bij een kennis in zijn tuin. Ooit er bij stilgestaan wat het effect is op anderen als zij het logo van Lelystad zien op uw werkkleding? Zorg dat over uw eigendommen en die van de gemeente geen misverstand ontstaat. Het zal duidelijk zijn, dat het bellen van de tandarts om een afspraak te maken vaak tijdens werktijd moet, maar een vakantiereis uitzoeken en boeken via internet doet u natuurlijk gewoon thuis na werktijd. En het postkantoor en de kapper zijn ook op zaterdag open. Het op de juiste manier declareren van gemaakte kosten hoort ook thuis in dit hoofdstuk. Regels Het is verboden gemeentelijke eigendommen mee naar huis te nemen. Een uitzondering kan zijn, dat u iets nodig hebt voor het vervullen van uw functie. Dit wordt dan afgesproken en vastgelegd. Wees duidelijk over uw werktijden. Telefoon, of internet (en ook het kopieerapparaat) worden gebruikt voor het werk. In werktijd wordt bij uitzondering voor privé-zaken gebruikgemaakt van telefoon, , internet en andere voorzieningen. Via internet worden geen zakelijke of privé-bestellingen gedaan of andere verplichtingen aangegaan. Het downloaden van illegale software is niet toegestaan. Het bewust bezoeken van racistische, seksistische of pornografische sites is niet toegestaan. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden (volgens de regels) gedeclareerd....[eigendommen]... 5

8 Nevenwerkzaamheden en nevenbetrekkingen Dilemma Vanuit uw functie hebt u regelmatig overleg met een woningbouwvereniging. In het bestuur bestaat al lang een vacature voor het voorzitterschap, maar er zijn geen mensen te vinden die iets van volkshuisvesting - uw specialiteit - afweten en ook nog een vergadering kunnen voorzitten. U wordt voor deze functie gevraagd. U accepteert, er is voor de vereniging geen alternatief en het is in het belang van de gemeente, dat er een sterk bestuur zit. U weigert; u weet wel dat u eventuele tegengestelde belangen kunt scheiden, maar kan de schijn tegen u krijgen. U bespreekt het aanbod met uw leidinggevende; als deze er geen bezwaar in ziet, gaat u op het aanbod in. Eigen oplossing:......[nevenwerkzaamheden].. Waar gaat het om? Nevenactiviteiten zijn alle werkzaamheden - betaald of onbetaald - die medewerkers in hun vrije tijd voor zichzelf of voor anderen verrichten. De kans op belangenverstrengeling en ondoorzichtigheid moet vermeden worden. Het is in het belang van de gemeente en van de mensen die er werken, om zelfs de schijn te vermijden. Officieel mag er veel, maar maak een zorgvuldige afweging en zorg dat er geen misverstanden ontstaan. Regels Ambtenaren vervullen geen nevenfuncties waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Een ambtenaar moet aan het college melden als hij of zij een nevenbetrekking heeft, nevenwerkzaamheden verricht of een bedrijf heeft, waarbij de kans op belangenverstrengeling bestaat. Het college bepaalt of er sprake is van belangenverstrengeling en meldt dit aan de betrokken persoon. Het bedrijf krijgt geen opdrachten van de gemeente. Sectordirecteuren houden een lijst bij waarin nevenfuncties en nevenactiviteiten van hun medewerkers zijn geregistreerd, die tot belangenverstrengeling of ondoorzichtigheid kunnen leiden. Zorg dat uw leidinggevende op de hoogte is van nevenactiviteiten. 6

9 Omgangsvormen Dilemma U hebt een baan bij een andere afdeling aangenomen en de omgangsvormen zijn daar anders dan u gewend was. Zo wordt er bijvoorbeeld veel gepraat over collega s tijdens hun afwezigheid. U doet mee: s lands wijs, s lands eer. U bespreekt in een werkoverleg, dat u het niet prettig vindt dat zo met elkaar over elkaar omgegaan en gepraat wordt. U houdt uw mond en probeert uw oude baan terug te krijgen. Eigen oplossing:... Waar gaat het om? Ongewenste omgangsvormen kunnen zich voordoen tussen individuele medewerkers of groepen medewerkers. Het gaat om gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, zoals roddelen, pesten, (seksuele) intimidatie. Wat precies ongewenst is, kan per persoon verschillen en moet per geval bekeken worden. Wat de een als een grapje ervaart, kan voor de ander te ver gaan en zelfs tot ziekteverzuim leiden. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het signaleren, voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen en kunnen erop aangesproken worden....[omgangsvormen]... Regels Houd rekening met gevoelens van anderen. Pest en roddel niet. Praat niet over anderen, maar mét anderen. Geef zakelijke op werk en werkgedrag gerichte feedback. 7

10 Sancties Niet integer handelen wordt gezien als plichtsverzuim. De werkgever heeft een aantal mogelijkheden om bij overtreding van regels maatregelen te nemen. Bij minder ernstige overtredingen zal de gemeente als werkgever een medewerker ter verantwoording roepen door middel van een disciplinaire maatregel. Mogelijke sancties zijn: een schriftelijke berisping; schorsing; terugzetting in rang; overplaatsing; oneervol ontslag. Bij de bepaling van de sanctie wordt rekening gehouden met de ernst van het feit, de voorgeschiedenis, de functie en overige omstandigheden. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat er een ambtsmisdrijf of overtreding is begaan, wordt daarnaast van de strafwetgeving gebruikgemaakt. Een dergelijk vermoeden moet onmiddellijk gemeld worden aan de gemeentesecretaris. Deze beslist - in overleg met de burgemeester - vervolgens of de politie wordt ingeschakeld....[sancties]... 8

11 Tot slot Integer handelen is meer dan je aan de regels houden. Het is een houding. Een houding, die de gemeente Lelystad wil uitstralen. Er bestaat altijd een grijs gebied, waarvoor je geen regels kunt maken. En waar het uw eigen verantwoordelijkheid is om de juiste keuze te maken. Die keuze is dan gebaseerd op de kernbegrippen (dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid), die het kader voor het integer handelen van de gemeente vormen. In het algemeen geldt, dat u uw functie onafhankelijk moet kunnen uitoefenen en u zich niet oneigenlijk mag laten beïnvloeden of onder druk laten zetten. Zelfs de schijn moet worden voorkomen. Het gaat om de goede naam van uzelf en de gemeente! U staat er niet alleen voor. Overleg met collega s of met uw leidinggevende. En als het om een ernstig strafbaar feit of een grove schending van regels gaat en u kunt dat niet met de leidinggevende bespreken, dan kunt u naar de (externe) vertrouwenspersoon gaan of contact met hem zoeken. Test om vast te stellen of een beslissing verantwoord is. 1. Gaat het om een legale handeling? Als dat niet zo is, eindigt hier de test. 2. Mogen je collega s het weten? Nee? Niet doen dus! 3. Voel je je er lekker bij? Nee? Dan is dat een waarschuwing, dat de beslissing niet deugt. 4. Kun je er openlijk over praten? Niet met iedereen, dus...[tot slot] Mag het morgen in de krant? Liever niet, want 9

12 grafisch ontwerpburo De Zaak BNO Lelystad

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Gedragscode DeVries Bewindvoering

Gedragscode DeVries Bewindvoering DeVries Bewindvoering Postbus 1485 1430 BL Aalsmeer M 06 37475869 E info@devriesbewindvoering.nl DeVries Bewindvoering Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze gedragscode geldt voor alle politiek ambtsdragers van de gemeente Enschede, in aanvulling

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133300_30-NOV-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.2418 RIS 133300 REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Gedragscode voor alle medewerkers van gemeente Hellevoetsluis

Gedragscode voor alle medewerkers van gemeente Hellevoetsluis Gedragscode voor alle medewerkers van gemeente Hellevoetsluis INHOUD 1. WOORD VOORAF 1. WOORD VOORAF 2. KERNBEGRIPPEN INTEGRITEIT 3. WAT VERWACHT DE GEMEENTE HELLEVOETSLUIS? 3.1 Wat verwachten we van elkaar?

Nadere informatie

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011

integriteits code Integriteitscode Woonvisie Ridderkerk, augustus 2011 integriteitscode Integriteit Bij de invulling van het begrip integriteit bij Woonvisie gaat het vooral om zaken als openheid, doorzichtigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Bij de toepassing in het dagelijks

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Richtlijn integer handelen

Richtlijn integer handelen Richtlijn integer handelen Oktober 2005 Inhoud Voorwoord Inleiding 1. De ambtseed/ambtsbelofte 2. Integriteit 3. Declaraties 4. Reizen en verblijven 5. Evenementen 6. Diners 7. Onderhandelingen 8. Relatiegeschenken

Nadere informatie

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Na verkregen instemming

Nadere informatie

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte Deze regeling wordt vastgesteld door de directie en treedt in werking op de datum van ondertekening. De regeling behoeft de goedkeuring

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen 1.1 De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen; 1.2 a. Elke individuele medewerker ontvangt een exemplaar van deze gedragscode

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

Versie 13 februari 2013

Versie 13 februari 2013 Integriteitscode Inleiding Ymere is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit ons motto "Wonen, Leven, Groeien proberen we invulling te geven aan onze missie en onze kernactiviteiten.

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden:

We onderscheiden een viertal hoofdgebieden: Januari 2008 Bij twijfel niet inhalen! In deze gedrags- en integriteitscode beschrijven we hoe we om willen gaan met onze klant, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met ons zelf, als

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Augustus 2008. Integriteitcode

Augustus 2008. Integriteitcode Augustus 2008 Integriteitcode Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom integriteitbeleid? 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijke houden van relaties 4 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen!

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! Inleiding Integriteit is een vanzelfsprekend onderwerp voor elke maatschappelijke onderneming en zeker voor corporaties. Het is belangrijk om de dingen te

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO),

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), Regeling gemeente Almere 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

bij twijfel niet doen!

bij twijfel niet doen! Gedragscode integriteit Woonstichting St. Joseph Boxtel 1. Inleiding Als maatschappelijke onderneming, midden in de Boxtelse samenleving, hecht St. Joseph grote waarde aan integriteit. Integriteit wordt

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Integriteitscode Nova College

Integriteitscode Nova College NOTITIE Datum Haarlem, 31 januari 2013 Betreft (vastgesteld) Inleiding Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van onkreukbaarheid

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

Beleidsnota Integriteitscode

Beleidsnota Integriteitscode Oktober 2009 Beleidsnota Integriteitscode 1. Inleiding Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten, de huurders, en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016 Integriteit- en gedragscode Stay in Motion 1 januari 2016 Inleiding Stay in Motion, hierna te noemen SIM, staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten en relaties. En voortdurend zijn we

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr. 2011-8719 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Gedragscode integriteit Casade Zo zijn onze manieren 2 september 2013 1. VOORAF Casade is een maatschappelijke organisatie die staat voor goed wonen in prettige wijken, vooral voor mensen met een kleine

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers

Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers Oplegnotitie gedragscode integriteit medewerkers Bijgaande gedragscode integriteit is bedoeld voor alle medewerkers in dienst van de waterschappen. Het is een algemeen format. U kunt op een aantal onderdelen

Nadere informatie

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Integriteitcode Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013 I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Inleiding Het Lauwers College wil goed onderwijs bieden, zodat iedere

Nadere informatie