Gedragscode voor de Hoornse medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode voor de Hoornse medewerkers"

Transcriptie

1 Gedragscode voor de Hoornse medewerkers Inleiding. Het begrip integriteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de media wordt aan dit onderwerp veel aandacht gegeven. De aanleiding is echter niet altijd even positief. Onze maatschappij wordt de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met incidenten waarbij de integriteit van medewerkers van overheidsinstanties en/of bedrijven een rol speelt. Ook in Hoorn maken we dat aan den lijve mee. Onze betrokkenheid bij het onderwerp bouwfraude is daar het voorbeeld van. Binnenkort hopen we achter het onderwerp bouwfraude echter een punt te kunnen zetten. Het onderzoek naar alle geruchten en signalen is afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft besluiten genomen en daarmee is een einde gekomen aan een periode die velen niet als positief zullen hebben ervaren. Een eindpunt betekent echter ook weer een begin. Een mogelijkheid om een nieuwe start te maken en het verleden achter ons te laten. Een nieuwe start door afspraken met elkaar te maken die betrekking hebben op de vraag hoe we met elkaar en met de burgers en het bedrijfsleven van Hoorn omgaan. Welke waarden en normen willen we daarbij hanteren? Waar mag de burger op rekenen? Waar mogen onze collega s op rekenen? Met andere woorden: waar staat de Hoornse medewerker voor? Om dit laatste duidelijk te maken is een gedragscode opgesteld. Deze code treft u aan. Met het vaststellen van de code zijn we er echter nog niet. Door er vanaf nu in de dagelijkse praktijk invulling aan te geven en er met elkaar over in gesprek te gaan, zal blijken of deze code voldoet of dat op onderdelen aanpassing gewenst is. Integriteit zal dan ook blijvend onderwerp van gesprek moeten zijn in onze organisatie. Pas dan ontstaat de situatie dat alle medewerkers de gedragscode van Hoorn kennen, dat ze die onderschrijven, dat ze zich ernaar gedragen, dat ze de collega s daar op aanspreken en dat ze er ook zelf op aangesproken willen worden. In de gedragscode wordt een aantal onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt kort uitgewerkt. Daarnaast is er nog een nadere toelichting die bij deze code hoort. Toch kunnen er nog onduidelijkheden zijn en dan is altijd overleg met de leidinggevende mogelijk. Elke medewerker ontvangt een exemplaar van de gedragscode. Door een bijbehorende verklaring te ondertekenen erkent iedere medewerker deze code te hebben ontvangen, deze te hebben gelezen, zich ernaar te zullen gedragen en anderen erop te zullen aanspreken. Om het belang van integer handelen van ambtenaren extra te benadrukken zal in de loop van 2004 de ambtseed worden ingevoerd. Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 1

2 Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn. Medewerker zijn van de gemeente Hoorn Als medewerker van de gemeente Hoorn bent u zich bewust van het feit dat u werkt voor de gemeenschap van Hoorn en u zet zich daar volledig voor in. Dit betekent dat u op een respectvolle manier omgaat met de burgers en collega's en dat u verantwoord omgaat met de financiële middelen van de gemeente Hoorn. Op die manier versterkt u het vertrouwen in de gemeente Hoorn. Professioneel werken U voert uw werk professioneel uit en volgt dan ook de ontwikkelingen binnen uw vakgebied. U streeft er met uw collega's naar om te behoren tot de besten in uw vak. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelen en legt verantwoording af over de door u gemaakte keuzes. Omgaan met informatie U gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en politiek gevoelige informatie. Informatie waarover de raad of het college geheimhouding heeft opgelegd, houdt u geheim. U zorgt ervoor dat u bij het verlaten van uw werkplek de daarvoor in aanmerking komende stukken heeft opgeborgen en dat u uw computer heeft afgesloten. De informatie die u verstrekt aan burgers en collega's komt op tijd, is juist, eenduidig, volledig en helder. Nevenfuncties en privé-activiteiten Het uitoefenen van nevenfuncties of - activiteiten kan op gespannen voet komen te staan met de uitoefening van uw functie bij of de belangen van de gemeente Hoorn. U bent er zich dan ook van bewust dat u daarvan vooraf melding moet maken bij het college van burgemeester en wethouders. U realiseert zich dat uw privé-activiteiten schade kunnen toebrengen aan het imago of de geloofwaardigheid van de gemeente Hoorn. U bent daar attent op. Belangen van familie, vrienden en kennissen U bent zich bewust van het feit dat u uit hoofde van uw functie te maken kunt krijgen met familie, vrienden en kennissen. U voorkomt de schijn van bevoordeling en bespreekt dit tijdig met uw leidinggevende. U bent terughoudend in het geven van adviezen over gemeentelijke aangelegenheden aan familie, vrienden en kennissen. Draaideurconstructies Oud-collega's en oud-bestuurders worden niet gevraagd voor het leveren van diensten aan de gemeente Hoorn in de eerste twaalf maanden na hun vertrek. Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 2

3 Geschenken en aanbiedingen Geschenken of aanbiedingen mogen uw onafhankelijkheid ten opzichte van de gever niet aantasten. U bent dan ook zeer terughoudend in het aannemen daarvan. Geschenken en aanbiedingen met een waarde van meer dan 50 accepteert u niet. Van het aanbod daarvan maakt u melding bij uw leidinggevende. Het ontvangen van geschenken op het huisadres is niet toegestaan. Als u uit hoofde van uw functie voor verrichtingen betaald wordt door een derde dan geschiedt dat op basis van een factuur van de gemeente. Reizen, congressen, evenementen en etentjes Als u wordt uitgenodigd voor een reis, een congres, een evenement of een etentje beoordeelt u of dit functioneel is en in het belang van de gemeente, en bespreekt u dit met uw leidinggevende. Eventuele kosten zijn voor rekening van de gemeente. Algemene huisregels Het gebruik van internet, telefoon, kopieerapparatuur e.d. voor privé-doeleinden beperkt u tot het minimum. U bent zich bewust van de daarover gemaakte afspraken c.q. vastgelegde regels. Voor het lenen van gemeente-eigendommen is vooraf de instemming van uw leidinggevende noodzakelijk. U bent op de hoogte van en leeft de regelingen na die er zijn rond werktijden, ziekmelding, overwerk en declaraties. Het naleven van deze code U spreekt uw collega aan op het naleven van deze code. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, informeert u uw leidinggevende, uw sectordirecteur of de gemeentesecretaris. U kunt ook gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 23 maart Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 3

4 Toelichting Medewerker zijn van de gemeente Hoorn In de CAR-UWO (de rechtspositieregeling) is onder meer opgenomen dat medewerkers van een gemeente zich moeten gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Iedereen kan zich wat bij deze formulering voorstellen, maar erg concreet is zij niet. Waar gaat het om? Van u wordt verwacht dat u zich houdt aan de wettelijke voorschriften. Van u wordt verwacht dat u op een professionele manier uw werk verricht. Van u wordt verwacht dat u de burgers met respect behandelt en dat u niet discrimineert. Eenzelfde houding wordt van u verwacht ten opzichte van uw collega's. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar u werkt dan ook bij een overheidsinstelling! Professioneel werken Van iedere medewerker mag verwacht worden dat hij/zij professioneel handelt. Daarvoor wordt u immers betaald! Professioneel handelen betekent ook, dat u er zelf zorg voor draagt dat op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op uw vakgebied. Dat kan door het bijhouden van vakliteratuur, maar ook door het volgen van cursussen. U neemt daarin het initiatief en bespreekt dit met uw leidinggevende. Met uw collega's van uw afdeling streeft u ernaar om tot de allerbesten te behoren binnen uw vak. Waar mogelijk en gewenst nemen we deel aan vergelijkingen met andere gemeenten in de vorm van benchmarking, intervisie of visitatie. De gemeente Hoorn is een lerende organisatie. Dit betekent dat we doorlopend werken aan verbeteringen. Fouten maken mag. Daar wordt u zonodig op aangesproken, maar niet direct op afgerekend. Fouten zijn er om van te leren! Als medewerker bent en blijft u verantwoordelijk voor uw handelen. U straalt dat uit en gevraagd en ongevraagd legt u verantwoording af over de door u gemaakte keuzes. Omgaan met informatie De overheid beschikt over veel informatie van burgers en bedrijven. Om de privacy van deze burgers en bedrijven te beschermen zult u daar gepast mee om moeten gaan. Met andere woorden: informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Daarnaast is er veel informatie waar anderen belang bij kunnen hebben en wellicht hun voordeel mee kunnen doen. Informatie over ontwikkelingen van nieuwe gebieden, informatie over bouwplannen etc. Ook daar dient u gepast mee om te gaan. Verder zijn er de media. Ook die hebben belang bij informatie en benaderen soms een medewerker om die informatie te krijgen. De stelregel is en blijft dat contacten met de media verlopen via de afdeling Communicatie. Sta dus nooit zelf de pers te woord, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Tot slot is er nog de vertrouwelijke informatie. Wat is echter 'vertrouwelijk'? Duidelijker is het om te spreken van onderwerpen waarvan de raad of het college heeft bepaald dat zij geheim zijn. Het spreekt voor zich dat dit dan ook voor u geldt. In dit verband vraagt ook het opbergen van stukken om uw aandacht. Bij het verlaten van de werkplek zorgt u ervoor dat opgeborgen is wat opgeborgen moet worden en dat uw computer is afgesloten. Nevenfuncties en privé-activiteiten Over het vervullen van nevenfuncties zijn bepalingen opgenomen in onze rechtspositieregelingen (CAR/UWO). Kort samengevat komen deze erop neer dat u Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 4

5 nevenfuncties vooraf moet melden, zodat de werkgever in staat is om te beoordelen of het vervullen van die functie op gespannen voet staat met de functie die wordt vervuld bij de gemeente Hoorn. De bepalingen in de gedragscode gaan echter wat verder. Het gaat niet alleen om nevenfuncties maar ook om privé-activiteiten. Medewerkers van de gemeente Hoorn worden door de burger ook gezien als een verlengstuk van de plaatselijke overheid. U moet zich dat realiseren en zich afvragen of de burger dat onderscheid in de 'twee petten' wel ziet, ondanks dat dit onderscheid voor u als medewerker volstrekt duidelijk is. Bij twijfel geldt: bespreek dergelijke kwesties met uw leidinggevende, zodat achteraf geen problemen kunnen ontstaan in de relatie werkgever-werknemer. Om te bepalen of er risico's zijn kunnen onderstaande vragen behulpzaam zijn: - zijn er raakvlakken met de functie die u uitoefent bij de gemeente; - hoe kijkt de buitenwereld tegen de nevenactiviteiten aan in relatie tot de functie bij de gemeente; - maakt u voor de nevenactiviteit gebruik van informatie van de gemeente; - hoe is de reputatie van het bedrijf, stichting of vereniging waarvoor u activiteiten verricht; - kan er in de toekomst - door welke verandering dan ook - een probleem ontstaan? Belangen van familie, vrienden of kennissen Het kan zijn dat u bij uw werkzaamheden voor de gemeente familieleden, vrienden of kennissen tegenkomt. Voorkom de schijn van bevoordeling en overleg met uw leidinggevende over het tijdig overnemen van dat werk door een collega. Het kan ook gebeuren dat u iets gevraagd wordt over wet- of regelgeving, plannen van de gemeente etc. Voorkom belangenverstrengeling en stel u terughoudend op in het geven van antwoorden c.q. reacties. Draaideurconstructies Soms starten oud-collega's of oud-bestuurders een eigen bedrijf of treden zij in dienst van een bedrijf dat diensten levert aan de gemeente. Voorkom de schijn van bevoordeling en laat minimaal een periode van een jaar voorbij gaan voordat u van hun diensten gebruikmaakt. Geschenken en aanbiedingen Met het begrip 'integer handelen' wordt vaak gedoeld op het aannemen van geschenken of het ingaan op aanbiedingen. Niet zelden wordt daarbij gewezen op het aannemen van kerstpakketten of flessen wijn. Meestal gaat het om gebaren van het bedrijfsleven, gericht op het instandhouden of verbeteren van contacten met medewerkers. Soms ook is het een waardering voor samenwerking in een project. Op zich is daar niets mis mee en in die zin moet er ruimte blijven voor het aannemen van een blijk van waardering. Het aannemen van een geschenk vraagt echter om een grote mate van alertheid van u als medewerker. Waar houdt de goede bedoeling op en begint het traject van 'inpalmen'? Bekend is dat bedrijven in het verleden op dit onderwerp strategieën hebben ontwikkeld: beginnend met een flesje wijn, een etentje, een uitnodiging voor een sportwedstrijd en zo steeds verder. Op een gegeven moment kan dit te ver gaan en bent u als medewerker min of meer gebonden aan het bedrijf onder het motto: voor wat hoort wat. Ook in dit geval geldt dat tijdig overleg met de leidinggevende gewenst is. In overleg met uw leidinggevende kan de koers bepaald. Het is in ieders belang, dat voorkomen wordt dat de relatie te innig wordt. In Hoorn is geen sprake van de zogenoemde nuloptie. Het aannemen van geschenken - overigens in principe altijd eigendom van de gemeente omdat u deze functioneel ontvangt - Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 5

6 is toegestaan, mits de waarde van het geschenk de 50 niet overschrijdt. Wel dient er in alle gevallen melding van te worden gedaan bij het hoofd van de afdeling. Het ontvangen van geschenken op het huisadres is niet toegestaan. Reizen, congressen, evenementen en etentjes Medewerkers van de gemeente worden nogal eens uitgenodigd voor deelname aan reizen, congressen of evenementen. Bijvoorbeeld om de goede contacten te onderhouden of kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. Soms gaat het om uitjes in een wat meer ontspannen sfeer en is de toegevoegde waarde niet zo groot. Te denken valt aan een uitnodiging voor een bedrijfsbezoek of een excursie naar een lopend of net afgerond werk. Vaak worden aan dit soort bezoeken ook etentjes gekoppeld. Ga er bewust mee om en ga alleen op dit soort uitnodigingen in als dat functioneel is voor u en de gemeente. Als die vraag bevestigend beantwoord kan worden. is er ook niets op tegen dat de gemeente de eventuele kosten voor haar rekening neemt. Ook in dit geval is overleg met uw leidinggevende de aangewezen weg. Voor een uitnodiging voor een lunch of diner gelden dezelfde regels. Een lunch of diner kan zeer functioneel zijn, maar zorg er dan voor dat de betaling 'om en om' gaat. Uitnodigingen voor etentjes vragen bijzondere aandacht als er nog onderhandelingen plaatsvinden. Een overdadige lunch of diner kan in die situatie een sfeer van verplichtingen scheppen. Algemene huisregels Bij huisregels denkt menigeen aan het lenen van apparatuur voor thuisgebruik. Dat wordt er ook mee bedoeld en daarover kunnen we duidelijk zijn. Het lenen van apparatuur is alleen toegestaan als uw leidinggevende daarmee akkoord gaat. Op dit punt bestaat nog geen regeling, maar binnenkort zal die worden opgesteld. De algemene huisregels zijn ook van toepassing op het gebruik van de kantoorvoorzieningen waar we dagelijks mee omgaan, zoals de (mobiele) telefoon, de computer, internet, de kopieermachine en de fax. Deze voorzieningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor het werk, maar beperkt gebruik voor privé-doeleinden is toegestaan. Daar wordt ook gewag van gemaakt in de betreffende regelingen, zoals 'spelregels bij het gebruik van internet' en 'spelregels bij gebruik van . Deze regelingen zijn allemaal te vinden op intranet. Ten slotte zijn er nog de personeelsregelingen zoals de pc-privé regeling, de NS voordeelurenkaart en de fietsregeling. Van u wordt verwacht dat u eerlijk met deze regelingen omgaat. Niet meer en niet minder. Datzelfde geldt voor de bepalingen rond werktijden, overwerk, declaraties en ziekmelding. Ook deze regelingen zijn te vinden op intranet. Het naleven van deze code Het kan zijn dat u ziet of hoort dat collega's deze gedragsregels niet volgen. De meest voor hand liggende oplossing is, dat u daarover in gesprek gaat met de betreffende collega( s) Vaak is daarmee de zaak opgelost. Mocht een gesprek niet helpen of zijn er andere redenen waarom u het gesprek hierover met een collega niet wilt aangaan, neem dan contact op met uw leidinggevende. Wilt u ook dat niet doen, dan kunt u ervoor kiezen om uw sectordirecteur of de gemeentesecretaris te benaderen. Het u liever te maken met een onafhankelijk aanspreekpunt,dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon uit de Klokkenluidersregeling. Daar kunt u altijd anoniem uw melding kwijt en kunt u ervan verzekerd zijn dat deze persoon actie onderneemt. De Klokkenluidersregeling is eveneens te vinden op intranet. Hoorn, maart Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 6

7 Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn 7

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133300_30-NOV-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.2418 RIS 133300 REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen 1.1 De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen; 1.2 a. Elke individuele medewerker ontvangt een exemplaar van deze gedragscode

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007; CZP&O/2007/70 De raad der gemeente Spijkenisse, voor zover het aangaat de raad waaronder begrepen steunfractieleden, het college en de griffie; burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse voor

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 1. Goed werknemerschap U beseft dat u voor de gemeenschap werkt en uit gemeenschapsgeld wordt betaald. U dient het algemeen belang

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn

Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn Gemeente Baarn December 2011 1 1. Inleiding Waarom een gedragscode? De samenleving heeft bepaalde verwachtingen van een ambtenaar. Ook in de relatie tussen

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

i". j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel MAASDRIEL Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO;

i. j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel MAASDRIEL Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO; i". j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO; gezien het positief oordeel van de Ondernemingsraad; besluit: vast

Nadere informatie

Zo gaat dat in Uithoorn!

Zo gaat dat in Uithoorn! Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006

GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006 GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet; BESLUITEN: vast te stellen de

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Gedragscode ambtenaren Zaanstad

Gedragscode ambtenaren Zaanstad Gedragscode ambtenaren Zaanstad Inleiding Gedragscode naast de ambtseed Zaanstad heeft een samenhangend integriteitbeleid met ondermeer de ambtseed, training morele oordeelsvorming, regelingen op het gebied

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedragscode voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedragscode voor de organisatie AANLEIDING Mag ik een geschenk aannemen van een relatie? Hoe gaan we om met

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Na verkregen instemming

Nadere informatie

Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 124784 22 december 2015 Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen!

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! Inleiding Integriteit is een vanzelfsprekend onderwerp voor elke maatschappelijke onderneming en zeker voor corporaties. Het is belangrijk om de dingen te

Nadere informatie

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 november 2013 na goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 30 oktober 2013 en

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding Pagina 1 van 6 Integriteitbeleid Inleiding Hoe gaan we om met klanten en collega s? Wat mag je accepteren als relatiegeschenk? Hoe houden we relaties zakelijk? Zo maar enkele vragen die allen te maken

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC MONDRIAAN 1 INLEIDING 2 VOOR WIE EN WAAROM

INTEGRITEITSCODE ROC MONDRIAAN 1 INLEIDING 2 VOOR WIE EN WAAROM INTEGRITEITSCODE ROC MONDRIAAN INHOUD 1. Inleiding 2. Voor wie en waarom 3. Integriteitscode ROC Mondriaan, de concretisering 4. Gedragslat Morele oordeelsvorming 5. Naleving van de integriteitscode 6.

Nadere informatie

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst Integriteitscode SEW Eerlijkheid duurt het langst evaluatie 15 december 2015 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is

Nadere informatie

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Wat we met de integriteitscode willen bereiken is het bewust worden in denken en doen. Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem. Nr. 211 23 juli 2015 Gedragscode voor ambtenaren bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem 1.

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode voor ambtenaren werkzaam bij Regio Twente

Toelichting op de gedragscode voor ambtenaren werkzaam bij Regio Twente Toelichting op de gedragscode voor ambtenaren werkzaam bij Regio Twente 1 Goed ambtenaarschap De term goed ambtenaarschap verwijst naar de verplichting zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteit & Zakendoen met Defensie

Integriteit & Zakendoen met Defensie Integriteit & Zakendoen met Defensie 2 it takes two to tango Integriteit bij Defensie; de spelregels U werkt doorgaans prettig samen met Defensie. Het ministerie is een goede en betrouwbare afnemer van

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Gedragscode integriteit

GEMEENTE HOOGEVEEN. Gedragscode integriteit GEMEENTE HOOGEVEEN 1. Goed ambtenaarschap Gedragscode integriteit U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken 11/0024818 Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen 1 1. Inleiding In 2003 is in de

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedrags-/integriteitscode

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Gedrags-/integriteitscode ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Gedrags-/integriteitscode ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Integriteitsbeleid AANLEIDING De corporatiesector is de laatste jaren meerdere malen geconfronteerd met incidenten

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR147186_1. 29 maart 2016. Officiële uitgave van Hoogeveen. Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n :

CVDR. Nr. CVDR147186_1. 29 maart 2016. Officiële uitgave van Hoogeveen. Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n : CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR147186_1 29 maart 2016 Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Hoogeveen Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n : gelet op: het gestelde

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Venray, 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 5 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 6 3. Regels

Nadere informatie