Nieuwsbrief Vastgoed augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Vastgoed augustus 2011 In deze uitgave Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing (integratieheffing) bij vrijgesteld gebruik van zelf vervaardigd vastgoed Wijzigingen beleid met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting Overgangsregeling voor toepassing verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen De arresten van de Hoge Raad van 10 juni 2011 Verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent bij de verkrijging van een woning Btw-behandeling van door makelaar verrichte bemiddelingsdiensten bij aandelentransactie Tijdstip bekendmaking en belang keuzevermogen Civiel Gewijzigde procedure royement hypotheken Aanbesteding Woningcorporaties zijn (niet) aanbestedingsplichtig Algemeen Legal 500 en Chambers Europe: Vastgoed-praktijk van Loyens & Loeff wederom op nummer 1 Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam niet leidt tot heffing van overdrachtsbelasting, voor zover de bezittingen bestaan uit nieuwe nog ongebruikte onroerende zaken in de bouw- en handelsfase. Vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt onder voorwaarden ook voor aandelen in onroerende-zaaklichaam In de vastgoedpraktijk ging men er op grond van eerdere jurisprudentie over dit onderwerp van uit dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting die van toepassing kan zijn bij verkrijging van onroerende zaken vóór, op of uiterlijk twee jaren na het moment van eerste ingebruikname of een bouwterrein, niet gold bij verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam met dergelijke onroerende zaken. De Hoge Raad heeft echter op 10 juni jl. geoordeeld dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook kan worden toegepast bij de verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam, voor zover sprake is van nieuwe nog ongebruikte onroerende zaken in de bouw- en handelsfase. De vraag die resteert, is of de vrijstelling van overdrachtbelasting ook van toepassing kan zijn bij verkrijging van aandelen in een onroerende zaaklichaam met in gebruik genomen onroerende zaken. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze Nieuwsflash Vastgoed van 10 juni advocaten belastingadviseurs notarissen Nieuwsbrief Vastgoed augustus 2011

2 tel. +31 (0) Meer informatie: Bernadette Nuijen tel. +31 (0) Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing (integratieheffing) bij vrijgesteld gebruik van zelf vervaardigd vastgoed Op 13 mei jl. heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie om vast te stellen of de integratieheffing bij vrijgesteld gebruik van zelf vervaardigd vastgoed in strijd is met de Europese btw-richtlijn. Hof Den Haag: Nederlandse regeling gaat verder dan btw-richtlijn In Nieuwsbrief Vastgoed 6 hebben wij aandacht besteed aan het oordeel van Hof Den Haag dat de Nederlandse regeling voor de integratieheffing verder gaat dan is toegestaan onder de Europese Btwrichtlijn en daarmee niet van toepassing is bij het in opdracht laten vervaardigen van goederen onder terbeschikkingstelling van eigen stoffen. Indien deze uitspraak juist zou zijn, zou dat tot gevolg hebben dat de belanghebbende die op eigen grond een kunstgrasveld liet aanbrengen uiteindelijk slechts (niet aftrekbare) btw verschuldigd is over de aanneemsommen ter zake van het opleveren van het kunstgrasveld. De grondcomponent zou dan buiten de heffing van btw vallen. Hoge Raad: kwestie voorleggen aan Europese Hof van Justitie De Hoge Raad heeft beslist om de kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Het oordeel van het Europese Hof van Justitie zal uitwijzen of, en, zo ja, in hoeverre de regeling voor de Nederlandse integratieheffing in strijd is met de Europese btw-richtlijn. tel. +31 (0) Meer informatie: Bernadette Nuijen tel. +31 (0)

3 Wijzigingen beleid met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten ingetrokken en samengevoegd. Ter gelegenheid hiervan zijn tevens een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Overdrachtsbelastingbesluiten Met ingang van 8 juli heeft de staatssecretaris een aantal oude overdrachtsbelastingbesluiten ingetrokken en het beleid samengevoegd in een nieuw besluit. Omdat het beleid op inhoudelijk vlak nagenoeg ongewijzigd is gebleven, beperken wij ons in dit bericht slechts tot de naar onze mening voor de vastgoedpraktijk relevante wijzigingen. Nadere voorwaarden correctie tenaamstelling bij opvolgende levering Het kan voorkomen dat, ten gevolge van een misverstand met betrekking tot de tenaamstelling in de akte, de gerechtigdheid tot een onroerende zaak bij de verkeerde (rechts)persoon komt te liggen. Dit kan worden gecorrigeerd door middel van een opvolgende akte op naam van de juiste (rechts)persoon. Volgens strikte toepassing van de overdrachtsbelastingwetgeving kan deze correctie wederom tot heffing leiden. De staatssecretaris achtte dit niet de bedoeling en keurde goed dat ter zake van de correctie geen overdrachtsbelasting verschuldigd was. Op basis van het nieuwe besluit gelden met ingang van 8 juli nadere voorwaarden voor deze goedkeuring. Aan de tegemoetkoming bij de opvolgende transactie gelden thans de voorwaarden dat (i) wordt aangetoond dat de verkrijging onder de onjuiste tenaamstelling uitsluitend het gevolg is van een misverstand en (ii) het verzoek om toepassing van de goedkeuring binnen vijf jaar na de verkrijging onder de onjuiste tenaamstelling wordt gedaan. tel. +31 (0) Dimitri Koeprijanov tel. +31 (0) Overgangsregeling voor toepassing verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen De staatssecretaris van Financiën heeft een overgangsregeling getroffen voor de tijdelijke toepassing van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en herstelwerkzaamheden van oude woningen. Tijdelijke maatregel vervallen per 1 juli 2011 Renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen die langer dan twee jaar in gebruik waren, vielen op basis van een tijdelijke stimuleringsmaatregel onder het verlaagde btw-tarief. De maatregel was

4 beperkt tot het arbeidscomponent van de aanneemsom en zou vervallen per 1 juli Voor meer informatie verwijzen wij u naar Nieuwsbrief Vastgoed 12. Overgangsmaatregel voor werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn aangevangen Als overgangsmaatregel is goedgekeurd dat het verlaagde tarief tevens kan worden toegepast op werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn aangevangen onder de voorwaarde dat de werkzaamheden vóór 1 oktober 2011 worden afgerond. De werkzaamheden worden geacht te zijn afgerond als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. tel +31 (0) Meer informatie: Dimitri Koeprijanov tel. +31 (0) De arresten van de Hoge Raad van 10 juni 2011 Op 10 juni 2011 zijn er drie arresten verschenen van de Hoge Raad, waarin de vraag rees of op het moment van de levering van grond cq. een gebouw sprake is van een btw-belaste levering die in de bouw- en handelsfase plaatsvindt. Voor de beantwoording van deze vraag zijn twee van de drie arresten terugverwezen naar Hof Den Haag. In het derde arrest heeft de Hoge Raad hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Levering van perceel waarop nog te slopen oude opstallen aanwezig waren Zowel in het arrest van 10 juni 2011 (HR bis, het zgn. Don Bosco -arrest) als in het arrest van 10 juni 2011 (HR 08/02606) was er in casu sprake van een levering van een perceel grond waarop nog oude opstallen aanwezig waren. Op het moment van levering was er met de sloop van de oude opstallen aangevangen. De sloophandelingen waren echter nog niet afgerond. In beide arresten was er tussen de verkoper en koper overeengekomen dat de verkoper zorg zou dragen voor het afronden van de sloophandelingen. De Hoge Raad oordeelde dat voor de vraag of er sprake is van een levering die in de bouw en handelsfase plaatsvindt en derhalve belast is met btw, het resultaat van de sloophandelingen bepalend is. Met andere woorden: is als gevolg van de werkzaamheden van de verkoper onbebouwde grond ontstaan die door de(zelfde) werkzaamheden tot een bouwterrein is vervaardigd. Beide zaken zijn terugverwezen naar Hof Den Haag om partijen in de gelegenheid te stellen hun stellingen dienaangaande aan te vullen. Voor een goed begrip van deze zaak melden wij dat het de belanghebbende te doen is om de vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens de samenloop met btw.

5 Aankoop van een gebouw dat zodanig verbouwd werd dat er sprake was van een nieuw gebouw In het derde arrest van 10 juni 2011 (HR 08/02791) was er een gebouw aangekocht waarvoor de intentie bestond dit zodanig te verbouwen dat er na de verbouwing sprake zou zijn van een nieuw gebouw. Ten tijde van de levering waren de sloopwerkzaamheden reeds aangevangen, maar nog niet afgerond. De sloophandelingen die voor het moment van levering waren uitgevoerd, waren voor rekening en in opdracht van de verkoper verricht. Na de levering werden de overige (bouw)werkzaamheden voor rekening en in opdracht van de koper verricht. Het geheel van werkzaamheden, dat zowel door de verkoper als door de koper is verricht, heeft tot een nieuw gebouw geleid. Om een antwoord te krijgen op de vraag of er in casu sprake is van een levering van een nieuw gebouw, heeft de HR (opnieuw) prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Voor een goed begrip van deze zaak melden wij dat het de belanghebbende te doen is om de vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens de samenloop met btw. Wij verwijzen u tevens naar onze Nieuwsflash Vastgoed van 10 juni tel +31 (0) Meer informatie: Martine Bos tel. +31 (0) Verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent bij de verkrijging van een woning De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 1 juli 2011 goedgekeurd dat het tarief voor de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen tijdelijk wordt verlaagd naar 2 procent. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht tot en met 15 juni Onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren Bij besluit van 1 juli 2011 heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verlaagd naar 2 procent bij de verkrijging van een woning op of na 15 juni Als woning dienen te worden aangemerkt onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Ook aanhorigheden, zoals garages, schuren, serres en dergelijke, die zich op hetzelfde perceel bevinden als de woning, worden tot de woning gerekend, evenals de ondergrond van de woning en de tuin. Voor woningen die niet in het geheel (voor minder dat 90%) voor bewoning zijn bestemd, geldt dat over het deel dat wel voor bewoning is bestemd het tarief van 2 procent kan worden toegepast. Woningen die nagenoeg geheel (voor meer dan 90%) voor bewoning zijn bestemd vallen voor het geheel onder het verlaagde tarief van 2%. Hoedanigheid van de koper Voor toepassing van de regeling is de hoedanigheid van de koper van de woning niet van belang. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kopende belegger van een woning ook in aanmerking komt voor dit tarief. Woningen die onderdeel van een gekochte vastgoedportefeuille zijn, komen tevens in aanmerking voor het verlaagde tarief van 2 procent. Daarnaast is op de verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam het tarief van 2 procent van toepassing voor zover de waarde van de aandelen betrekking heeft op woningen.

6 De regeling geldt niet voor de verkrijging van (onder andere) bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, hotels/pensions en grond bestemd voor woningbouw. tel +31 (0) Meer informatie: Martine Bos tel +31 (0) Btw-behandeling van door makelaar verrichte bemiddelingsdiensten bij aandelentransactie De Hoge Raad heeft onlangs aan het Europese Hof van Justitie de vraag voorgelegd of door een makelaar verrichte bemiddelingsdiensten bij een aandelentransactie belast zijn met btw of hiervan zijn vrijgesteld. Het antwoord op deze vraag kan gevolgen hebben voor de vastgoedpraktijk. Bemiddelingsdiensten: belast of vrijgesteld? Onlangs heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de btw-behandeling van door een makelaar verrichte bemiddelingsdiensten, waarbij (uiteindelijk) niet het vastgoed zelf werd overgedragen, maar de aandelen van de vennootschappen waarin het vastgoed zich bevond. Zijn zulke makelaarsdiensten vrijgesteld (bemiddeling bij aandelen) of belast (bemiddeling bij vastgoed)? Betekenis praktijk Indien het Europese Hof van Justitie oordeelt dat bedoelde bemiddelingsdiensten zijn vrijgesteld van btw, dan kan dit (negatieve) gevolgen hebben voor de makelaar. Omdat de makelelaar geen btw in rekening hoeft te brengen, wordt hij mogelijk geconfronteerd met een beperking van zijn recht op aftrek van btw. Eventuele btw-schade zal hij dan echter bij wijze van verhoging van zijn honorarium veelal (deels) aan zijn opdrachtgever willen doorberekenen. Met name de opdrachtgever die een volledig recht op aftrek van btw heeft, zal dit als nadelig ervaren. Hij ziet de bemiddelingsdiensten namelijk liever belast met btw. Indien het Europese Hof van Justitie van mening is dat bedoelde bemiddelingsdiensten btw-belast zijn, zal dat dus met name voor de niet-aftrekgerechtigde opdrachtgever nadelig zijn. De door de makelaar in rekening te brengen btw zal bij hem namelijk doorgaans tot een nog hogere kostenpost leiden dan doorberekende btw-schade van een makelaar indien sprake zou zijn geweest van vrijgestelde bemiddeling.

7 Planningsmogelijkheden Indien komt vast te staan dat bemiddelingdiensten bij een aandelentransactie voor de btw anders worden behandeld dan de bemiddeling bij een stenentransactie, dan kan de btw-heffing meewegen in de keuze om een vastgoedportefeuille via een aandelen- of stenentransactie over te dragen. Let wel: andere aspecten zoals ook de gevolgen voor andere belastingen (zoals de vennootschaps- en overdrachtsbelasting) blijven uiteraard ook van belang bij die afweging. tel +31 (0) Meer informatie: Bart Heijnen tel +31 (0) Tijdstip bekendmaking en belang keuzevermogen Op 15 april 2011 heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat de keuze om een onroerende zaak al dan niet (geheel) tot het bedrijfsvermogen te rekenen uiterlijk moet worden gemaakt op het moment dat de onroerende zaak voor het eerst door de ondernemer in gebruik genomen wordt. Tijdstip keuzemoment Een ondernemer kan een onroerende zaak die voor zowel bedrijfs- als privédoeleinden wordt gebruikt voor de heffing van btw (i) hetzij volledig tot zijn bedrijfsvermogen rekenen, (ii) hetzij volledig tot zijn privévermogen rekenen, (iii) hetzij gedeeltelijk tot zijn bedrijfs-/privévermogen rekenen. Dit wordt ook wel keuzevermogen genoemd. Op 15 april 2011 heeft Hoge Raad in een arrest bepaald dat deze keuze uiterlijk moet worden gemaakt op het moment dat de onroerende zaak voor het eerst door de ondernemer in gebruik genomen wordt. Gevolg van het niet tijdig maken van een keuze is dat geen aanspraak meer kan worden gemaakt op (gedeeltelijke) aftrek van de bij aanschaf van een onroerende zaak in rekening gebrachte btw ( aanschaf-btw ). De keuze om een onroerende zaak niet, geheel of gedeeltelijk tot het bedrijfsvermogen te rekenen moet duidelijk in de administratie van de ondernemer worden vastgelegd. Belang keuzevermogen Hoewel per 1 januari 2011 aanschaf-btw met betrekking tot een tot het bedrijfsvermogen gerekende onroerende zaak niet langer volledig in aftrek kan worden gebracht, maar slechts voor zover de onroerende zaak voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt (zie onze nieuwsbrief nr. 13), doet een ondernemer er naar onze mening goed aan om ook na voornoemde datum een onroerende zaak volledig tot zijn bedrijfsvermogen te rekenen. Dit omdat bij een stijging van het zakelijk gebruik aanspraak kan worden gemaakt op een additionele aftrek van btw, op basis van de herzieningsregels

8 (jaarlijkse toerekening van 10% van de aanschaf-btw). Wanneer een onroerende zaak in het jaar van ingebruikneming slechts gedeeltelijk (voor zover het voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt) tot het bedrijfsvermogen wordt gerekend, heeft een stijging in het zakelijk gebruik geen additionele aftrek van aanschaf-btw tot gevolg. Voorbeeld Een ondernemer schaft een onroerende zaak aan die hij gebruikt voor 70% (btw-belaste) bedrijfsdoeleinden en voor 30% privédoeleinden. In jaar 2 stijgt het bedrijfsgebruik naar 90%. Indien de ondernemer het goed voor 100% tot zijn bedrijfsvermogen heeft gerekend, kan hij in jaar 1 70% van de aanschaf-btw in aftrek brengen. In jaar 2 heeft hij recht op een aanvullende aftrek van btw op basis van de herzieningsregels. Indien de ondernemer de onroerende zaak echter volledig tot zijn privévermogen (geen aftrek in jaar 1) of slechts 70% tot zijn bedrijfsvermogen heeft gerekend (70% aftrek in jaar 1), dan heeft hij in jaar 2 geen recht op een additionele aftrek van btw. Gelet op het bovenstaande, verdient het aanbeveling om de vermogenskeuze expliciet in de administratie vast te leggen. tel +31 (0) Civiel Meer informatie: Bart Heijnen tel. +31 (0) Gewijzigde procedure royement hypotheken Bij de overdacht van een registergoed geldt in Nederland als uitgangspunt in het wettelijk systeem dat een registergoed vrij van onder meer hypotheken dient te worden geleverd aan een koper. Sinds 1 juli 2011 is een hypotheekhouder/bank daarom niet alleen verplicht om vóór overdracht van het registergoed een opgaaf te verstrekken van de voorwaarden tot verkrijging van royement, maar dient de hypotheekhouder ook direct een onherroepelijke royementsvolmacht af te geven aan de notaris. Zonder een dergelijke volmacht mag de notaris niet tot het passeren van de akte van overdracht overgaan. Registergoed overdragen vrij van bijzondere lasten en beperkingen Blijkens artikel 7:15 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is een verkoper verplicht om een registergoed in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van lasten en beperkingen die door een koper zijn aanvaard. Tot die lasten en beperkingen dient onder andere te worden gerekend een ten laste van de verkoper gevestigd recht van hypotheek op het registergoed. Het belang van dit uitgangspunt is met name gelegen in het feit dat een koper niet geconfronteerd wil worden met een hypotheek ten laste van zijn verkoper. Lost die verkoper zijn schuld jegens de hypotheekhouder niet af, dan zal de bank immers haar hypotheekrecht uitoefenen en is de koper zowel zijn koopsom als zijn pand kwijt. Zijn verhaalsrechten bij de verkoper om zijn koopprijs terug te krijgen zijn in dat soort omstandigheden veelal ook gering; meestal valt bij de verkoper niets meer te halen gezien de voorrangspositie van de bank en de mogelijke aanwezigheid van andere schuldeisers. De rol van de notaris is bij een dergelijke overdracht dan ook van essentieel belang. De notaris ziet er op toe dat, voordat de overdracht van het registergoed plaatsvindt, zekerheid bestaat dat de ten laste van verkoper gevestigde hypotheek zal worden geroyeerd door de hypotheekhouder.

9 Tot 1 juli 2011: slechts een toezegging Tot 1 juli 2011 gold de ongeschreven regel dat de hypotheekhouder/bank ten aanzien van het registergoed vóór de feitelijke levering van het betreffende registergoed een mondelinge of schriftelijke toezegging tot medewerking aan royement van de op het registergoed rustende hypotheek zond aan de notaris. In die toezegging gaf de bank aan dat zij medewerking zou gaan verlenen aan royement van de hypotheek als er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De meest essentiële voorwaarde was dat (een deel van) de verkoopopbrengst aan de bank zou worden overgemaakt ter aflossing van bestaande lening van de verkoper. Bij ontvangst van het gevorderde bedrag werd dan vervolgens de feitelijke medewerking aan royement verleend door afgifte van een daartoe strekkende royementsvolmacht. Zoals blijkt uit het vorenstaande was in het merendeel van de gevallen slechts sprake van een toezegging; de feitelijke doorhaling werd pas verzorgd en de daartoe noodzakelijke volmacht werd pas afgegeven ná de aflossing en na overdracht van het registergoed. Dit systeem heeft ondertussen een situatie gecreëerd waarbij de informatie in de hypothecaire registers van het kadaster niet meer accuraat is, omdat feitelijke doorhaling (royement) van reeds vervallen hypotheken te lang op zich heeft laten wachten of gewoonweg niet heeft plaatsgevonden. Zo kan het thans voorkomen dat een registergoed al meerdere malen is geleverd en/of verhypothekeerd, terwijl deze nog belast (b)lijkt te zijn met hypotheken ten laste van rechtsvoorgangers. Per 1 juli 2011: verplichte opgaaf van voorwaarden en onherroepelijke royementsvolmacht In de huidige praktijk waarin steeds meer nadruk komt te liggen op rechtszekerheid en strikte toepassing van wetgeving, alsmede de wens om te komen tot een meer up to date en accuraat kadastraal register, heeft zich in dit opzicht per 1 juli 2011 een wijziging voorgedaan. Vanaf die datum is een hypotheekhouder/bank niet alleen verplicht om vóór overdracht van het registergoed een opgaaf te verstrekken van de voorwaarden (in de regel ontvangst van de schuld met rente en kosten) tot verkrijging van royement, maar dient de hypotheekhouder ook direct een onherroepelijke royementsvolmacht af te geven aan de notaris. Zonder een dergelijke volmacht mag de notaris niet tot het passeren van de akte van overdracht overgaan. Aan het gebruik van een dergelijke volmacht kan daarbij in beginsel slechts een (opschortende) voorwaarde verbonden zijn: overboeking door de notaris aan de hypotheekhouder/bank van het door die laatste voor overdracht op te geven te vorderen bedrag. Om ervoor te zorgen dat dit ook effect heeft op de kadastrale registratie, is op de notaris de verplichting gelegd om zorg te dragen voor een spoedige doorhaling van de hypotheek na de overdracht. Volgens de huidige wetgeving geldt een termijn van drie maanden waarbinnen het royement afgehandeld moet zijn. Deze regeling is terug te vinden op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Alertheid geboden Gevolg van vorenstaande is dat zowel voor partijen, de notaris, als hypotheekhouders alertheid geboden is om tijdig voor de beoogde overdrachtsdatum de benodigde volmacht en behorende royementsopgave te (doen) verzorgen. Nu de notaris in het kader van zijn dienstverlenende rol en zijn positie bij een overdracht van een registergoed zorg dient te dragen voor een juiste gang van zaken, waaronder royeren van hypotheken, is het van belang dat partijen tijdig contact opnemen met de notaris.

10 Aanbesteding Meer informatie: Robert Bol tel. +31 (0) Woningcorporaties zijn (niet) aanbestedingsplichtig Woningcorporaties zijn niet verplicht om Europees aan te besteden. Dat is het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken en van Aedes, de brancheorganisatie. Op dit standpunt is evenwel het nodige af te dingen, zeker als de herziene Woningwet in werking treedt. Wijziging Tijdelijke regeling DAEB Op grond van de nationale Tijdelijke regeling DAEB zijn woningcorporaties momenteel nog verplicht om de bouw van bijvoorbeeld buurthuizen, scholen, zorgsteunpunten en de eigen kantoorruimten (maatschappelijk vastgoed) boven Europees aan te besteden. Deze verplichting komt in de zeer nabije toekomst te vervallen. Woningcorporaties blijven dan wel nog verplicht maatschappelijk vastgoed in concurrentie uit te vragen, maar mogen volgens de Minister vrijelijk kiezen voor de aanbestedingsvorm (Europees, openbaar of onderhands). Deze wijziging zou voor flinke kostenbesparingen moeten zorgen en de selectie vereenvoudigen. Europese aanbestedingsregelgeving Gelet op de Europese aanbestedingsregelgeving valt het evenwel te bezien of woningcorporaties ook daadwerkelijk vrij mogen kiezen voor nationale of onderhandse aanbesteding als de waarde van de opdracht meer bedraagt dan Een woningcorporatie is namelijk op grond van de Europese aanbestedingsregelgeving verplicht om een Europese aanbesteding te volgen als zij is onderworpen aan sterk overheidstoezicht. Het moet hierbij niet slechts gaan om loutere controle achteraf. Op grond van de momenteel geldende regelgeving (Woningwet, het Besluit beheer sociale huursector, het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, beleidsregels en beleidscirculaires) oefent de Minister het toezicht uit op de volkshuisvesting, rechtmatigheid, governance en integriteit. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) oefent financieel toezicht in brede zin uit. Mede gelet op het feit dat de Minister in de praktijk meerdere malen daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van woningcorporaties heeft ingegrepen, blijkt dat het in de regelgeving vastgelegde toezicht op woningcorporaties veel verder gaat dan enkel rechtmatigheidstoezicht of boekhoudkundige controle achteraf. Woningcorporaties lijken dus hoe dan ook de Europese aanbestedingsregels te moeten volgen. Treedt de herziene Woningwet in werking volgens het voorstel dat nu in behandeling is bij de Tweede Kamer, dan wordt niet alleen het interne toezicht, maar ook het externe toezicht van de overheid verder versterkt. Zo wordt het financieel toezicht en het toezicht op naleving van de Europese staatssteunregelgeving ondergebracht bij de nog op te richten Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (zelfstandig bestuursorgaan), wiens takenpakket uitgebreider is dan dat van het CFV. Op beide terreinen zal de autoriteit aanwijzingen kunnen geven. Ook worden de bevoegdheden van de Minister versterkt. De Minister krijgt bijvoorbeeld interventiemogelijkheden met betrekking tot de verplichting tot de inzet van het maatschappelijk bestemde vermogen. Daarnaast krijgen gemeenten meer invloed op woningcorporaties. Zo

11 moet bijvoorbeeld een woningcorporatie die werkzaamheden wil verrichten buiten het werkgebied waar zij haar woonplaats heeft, toestemming vragen aan de gemeente waar zij gevestigd is en de gemeente waar zij naar toe wenst uit te breiden. Het externe toezicht wordt weliswaar niet zodanig versterkt als het vorige kabinet voor ogen had, maar voldoende voor de Raad van State om te concluderen dat niet kan worden uitgesloten dat het Hof van Justitie in voorkomend geval zal oordelen dat het overheidstoezicht dusdanig is dat woningcorporaties zich moeten houden aan de Europese aanbestedingsregels. Dit houdt overigens veel meer in dan alleen het Europees moeten aanbesteden van maatschappelijk vastgoed. In feite moet een woningcorporatie elke opdracht waarvan de waarde de in de Europese aanbestedingsregels vastgelegde drempelwaarde (werken: en leveringen/diensten: ) overschrijdt Europees aanbesteden. Denk hierbij aan schoonmaak, ict-voorzieningen, en aanleg van groenvoorzieningen. Verlegde aanbestedingsplicht Niet alleen valt het te betwijfelen dat woningcorporaties buiten de Europese aanbestedingsregels vallen. Ook moet worden afgevraagd of, zelfs al zouden zij hier inderdaad niet onder vallen, woningcorporaties vrij kunnen kiezen voor een nationale openbare of onderhandse aanbesteding bij de realisatie van vastgoed. In het geval het te realiseren (maatschappelijk) vastgoed voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de overheid, is sprake van een Europese aanbestedingsplicht wanneer de bijbehorende kosten het drempelbedrag van te boven gaan. Dit geldt ook voor architectendiensten of adviseursdiensten die hiermee verband houden en voor meer dan 50% gesubsidieerd zijn. (Maatschappelijk) vastgoed dat wordt gerealiseerd ten behoeve van, of verhuurd aan de overheid (zoals een gemeente of school) is eveneens Europees aanbestedingsplichtig als voornoemde drempelwaarde wordt overschreden. De aanbestedingsplicht rust in dat geval op de betreffende overheid. En vormt het te realiseren (maatschappelijk) vastgoed één bouwkundig geheel met vastgoed waarop een Europese aanbestedingsplicht rust, dan wordt het niet-aanbestedingsplichtige vastgoed in feite meegetrokken in de Europese aanbestedingsplicht als de realisatie hiervan niet los kan worden gekoppeld. Kostenbesparingen Tot slot valt het te bezien of sprake is van flinke kostenbesparingen als de Europese aanbestedingsplicht zou komen te vervallen, en plaats zou maken van een vrije keuze voor Europese, nationale of onderhandse aanbesteding. Bij een onderhandse aanbesteding hoeft de woningcorporatie weliswaar niet formeel de financiële en technische geschiktheid te toetsen, maar voor het overige verschilt deze procedure in de praktijk niet van een Europese aanbesteding. Verder blijkt in de praktijk dat een nationale openbare aanbesteding qua uitvoering vaak in het geheel niet onder doet voor een Europese aanbesteding. Risico s Woningcorporaties moeten beseffen dat het standpunt van de Minister hen geen vrijwaring geeft. De (Europese) rechter heeft het laatste woord. De gevolgen van contractering in strijd met de Europese aanbestedingsregels kunnen ver gaan. In strijd met het Europese aanbestedingsrecht gegunde opdrachten zijn immers vernietigbaar. Daarnaast is er altijd het risico dat de Europese Commissie een inbreukprocedure start. Naamsbekendheid is in dat geval gegarandeerd. Meer informatie: Anke Stellingwerff Beintema tel. +31 (0)

12 Colofon De Nieuwsbrief Vastgoed is een uitgave van de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff. Deze praktijkgroep bundelt de specialistische kennis op civiele deelgebieden als civiel bouwrecht, administratief recht en ruimtelijke ordening, mededingings- en aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht, financieringen, alsmede directe en indirecte belastingen. De Nieuwsbrief Vastgoed wordt uitsluitend verzonden aan relaties van Loyens & Loeff. Hoewel deze nieuwsbrief met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan Loyens & Loeff geen aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van het gebruikmaken van deze uitgave zonder haar medewerking. Hoofdredacteur: J.M. Gerretsen Eindredacteuren: H.W. Heyman R.N.G. van der Paardt R.P.C. Cornelisse Redacteuren: J.H. Germann S.R.A. Lucas AMSTERDAM ARNHEM BRUSSEL EINDHOVEN LUXEMBURG ROTTERDAM ARUBA CURAÇAO DUBAI FRANKFURT GENÈVE LONDEN NEW YORK PARIJS SINGAPORE TOKIO ZÜRICH

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor de vastgoedsector. Bij eerdere tariefswijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed 10 16 augustus 2010

Nieuwsbrief Vastgoed 10 16 augustus 2010 Nieuwsbrief Vastgoed 10 16 augustus 2010 In deze uitgave Fiscaal Vermindering overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijging afhankelijk van bestemming onroerende zaak Uitbreiding definitie econoom

Nadere informatie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie Econoom wegens verhoging overdrachtsbelasting blad - 1 - Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli 2012. Een reactie Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te

Nadere informatie

(Ver)bouwen; het fiscale bestek

(Ver)bouwen; het fiscale bestek ;#B#M*/ IÖs (Ver)bouwen; het fiscale bestek Mr. M.A. Broekman en mr. D.J.M. Westerhoff 1 1. Inleiding Bij de afweging een onroerende zaak te renoveren of geheel te slopen en een nieuwe onroerende zaak

Nadere informatie

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting

Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Actualiteiten btw en overdrachtsbelasting Mr. Henk de Kat Bouw- en vastgoedcursus Slot Zeist 11 juni 2015 Programma BTW: Leegstand gebouw Verbouwing / btw-aftrek Overdracht gebouw aan derde/ in de plaats

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.51 Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen bronnen Nieuwsbericht miniserie van Financiën, 31.8.2010; www.minfin.nl Besluit van

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief BTW-ONP. Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein. 12 juni 2013. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief BTW-ONP. Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein. 12 juni 2013. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief BTW-ONP 12 juni 2013 In deze nieuwsbrief: Hoge Raad: inderdaad eerder een (btw-belast) bouwterrein Goed nieuws voor partijen die onbebouwde terreinen graag met btw (vanwege de aftrekmogelijkheden)

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

memo Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden

memo Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden Aan: Cliënten en relaties Van: Eric Dinkla CB CC: Datum: 3 september 2010 Betreft: Fiscale maatregelen Geachte relatie, In deze extra nieuwsbrief /

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Civiel. Nieuwsbrief Vastgoed. Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten

Civiel. Nieuwsbrief Vastgoed. Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten 23 mei 2013 - Editie 20 Nieuwsbrief Vastgoed Civiel Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten In de huidige marktomstandigheden is wijziging van het gebruik van vastgoed een actueel onderwerp.

Nadere informatie

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed DE ONROERENDGOEDMARKT: AANSPORING TOT VERANDERING Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. R.N.G. van der Paardt 19 juni 2015 Onderwerpen Bouw en ingrijpende

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze BTW-nieuwtjes 7/2010 Verlaagd BTW-tarief bij onderhoud woning.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze BTW-nieuwtjes 7/2010 Verlaagd BTW-tarief bij onderhoud woning. BTW-nieuwtjes 8/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 BTW-maatregelen Belastingplan

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Vaststelling: College van B&W 3 november 2008 Bekendmaking: De Trompetter 11 november 2008 Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Hoge Raad, 8 maart 2013 12/02061, LJN: ECLI:NL:HR:2013:BZ3574 (Uitleg begrip vervaardiging)

Hoge Raad, 8 maart 2013 12/02061, LJN: ECLI:NL:HR:2013:BZ3574 (Uitleg begrip vervaardiging) TBR 2013/151 Hoge Raad, 8 maart 2013 12/02061, LJN: ECLI:NL:HR:2013:BZ3574 (Uitleg begrip vervaardiging) Mr. J.A.C.A. Overgaauw, mr. D.G. van Vliet, mr. C.B. Bavinck, mr. E.N. Punt en mr. P.M.F, van Loon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

1. Lijst van afkortingen

1. Lijst van afkortingen Natuurschoonwet 1928 1 Natuurschoonwet 1928 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/205M, Stcrt. nr. 202

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 190 Beschikking van de Minister van Justitie van 6 mei 2003, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kadastrale tarieven

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. (Krediet)hypotheek: een te vestigen recht ter meerdere zekerheid op registergoeden;

Nadere informatie

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere:

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere: Kenmerk: HS/1008429 Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot: de Regeling Ikbouwbetaalbaar Tussen de volgende partijen: Namens de Belastingdienst: De heer R.P. Kranenborg Namens de vennootschap onder

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek

Nadere informatie

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren. Full-service tarief Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 700,00 excl. 21% BTW (is 847,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren.

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren. Low-budget tarief Ons low-budget tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 500,00 excl. 21% BTW (is 605,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de bijkomende

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH. VOORWAARDEN voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Commerciële Ruimte 8 door de gemeente Weert BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde overgangstermijn: 31 december 2014). Gevolgen voor Organisaties

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn:

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn: A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Oprichting stichting 475 BTW 21% 99,75 Tota a l 574,75 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. een en ander op basis van

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

afnemer of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden (artikel 73 van de

afnemer of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden (artikel 73 van de Omzetbelasting. Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2012, nr. BLKB 2012/1962M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Juni 2013 Woningstichting Maasdriel inzake het begrip 'btw-bouwterrein' 1. Algemeen 2. Inleiding de samenloopregeling 3. De casus 4. Procedure

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. In voormelde aankomsttitel

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Met ingang van 1 oktober 2010 wordt het Btw-tarief bij renovatie- en herstelwerkzaamheden, in en aan

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp *Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858 Onderwerp : Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Goeree- Overflakkee 2015 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Prijsprotocol Prijsprotocol Waalstroom Netwerk Notarissen Inleiding Wij hebben gemerkt dat cliënten in het notariaat behoefte hebben aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en

Nadere informatie

21-05-2015 30-03-2016 14/1329. Belastingrecht. Rechtspraak.nl

21-05-2015 30-03-2016 14/1329. Belastingrecht. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBNNE:2015:6341 Permanente http://deeplink. Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland 21-05-2015 30-03-2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Klager heeft een woning gekocht die de verkoper kort daarvoor zelf

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Mook nabij Bovensteweg 28

Mook nabij Bovensteweg 28 Mook nabij Bovensteweg 28 Wilt u wonen op een van de mooiste plekjes van Mook, op steenworp afstand van de Mookerheide en heeft u uw droomhuis nog niet gevonden? Bouw het zelf! Wij hebben voor u, in bosrijke

Nadere informatie

Roermond Dirksbergerweg

Roermond Dirksbergerweg Nabij Roermond - Melick, omgeving Dirksbergerweg, ligt dit vrije sector bouwperceel van ± 2700 m2. Er is geen geldig bestemmingsplan op basis waarvan direct gebouwd kan worden. De gemeente Roermond heeft

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00

Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Notariskosten Oprichtingsakte 500,00 BTW 21% 105,00 Totaal 605,00 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. vaststellen van

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015

Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 Vastgoed: BTW en overdrachtsbelasting 3 juni 2015 mr. R.A.W. Maat RechtStaete vastgoedadvocaten en belastingadviseurs B.V. Tel: 020 573 03 84 E-mail: ram@rechtstaete.nl Programma 1. Verhuur en BTW 2. Aan-

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG?

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? Door mr. A.A. (Ali) Rassa Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van

Nadere informatie