Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014"

Transcriptie

1 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek en het opstellen van een pandrecht door de gemeente in deze beleidsregel nader uitgewerkt. De beleidsregel vind in deze artikelen haar wettelijke grondslag. De voorbereiding De beleidsregel is gebaseerd op de model-beleidsregel Krediethypotheek van de VNG en is opgesteld in overleg met het cluster WWb. Ook is de beleidsregel besproken met de afdeling BMO voor de juridische toets. Op grond van de Inspraakverordening gemeente Groesbeek 2009 en afdeling 3.4 Awb is de concept-beleidsregel zes weken ter inzage gelegd, van 4 maart tot en met 15 april Er zijn. zienswijzen binnengekomen (eventuele toelichting op de zienswijzen) Vaststelling, publicatie en inwerkingstreding. datum vaststelling college: datum bekendmaking / publicatie: datum inwerkingtreding: De beleidsregel Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek (BW). 2. In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de persoon die recht heeft op algemene bijstand op grond van de Wwb; b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek; c. geldlening: geldlening als bedoeld in artikel 50, lid 2 van de Wwb; d. hoofdwoning: de woning zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Wwb, waar men feitelijk verblijft;

2 e. in aanmerking te nemen vermogen: de WOZ-waarde van de hoofdwoning met bijbehorend erf verminderd met de openstaande hypotheek en de vrijlating zoals genoemd in artikel 34 Wwb; f. krediethypotheek: een zekerheidsrecht in de vorm van hypotheek indien een inkomensvoorziening in de vorm van een geldlening wordt verleend op grond van artikel 50 van de Wwb; g. pandrecht: een zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering bezwaard kan worden, indien een inkomensvoorziening in de vorm van een geldlening wordt verleend op grond van artikel 50 van de Wwb; h. rente: de enkelvoudige wettelijke rente; Artikel 2 Krediethypotheek 1. De bijstand voor de belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde hoofdwoning met bijbehorend erf, heeft de vorm van een geldlening in de vorm van krediethypotheek dan wel pandrecht indien het in aanmerking te nemen vermogen in de hoofdwoning met bijbehorend erf het bedrag van het vrij te laten vermogen als bedoeld in art 34 lid 2 sub d overschrijdt. 2. De kosten verbonden aan de hypotheekakte en de inschrijving van de hypotheek, het opmaken van de akte van pandrecht, inschrijving van het pandrecht in de registers van de Inspectie der Registratie en Successie van de Belastingdienst alsmede overige bijkomende kosten, komen ten laste van de belanghebbende. Voor deze kosten wordt bijzondere bijstand om niet verstrekt. Artikel 3 Hoogte geldlening 1. De geldlening bedraagt de WOZ-waarde van de hoofdwoning met bijbehorend erf, verminderd met de daarop drukkende schulden en het vrij te laten deel van de waarde in de hoofdwoning met bijbehorend erf, zoals aangegeven in artikel 34, lid 2 sub d van de Wwb. 2. De WOZ-waarde betreft de laatstelijk door de gemeente vastgesteld WOZ-waarde van de hoofdwoning met bijbehorend erf. Artikel 4 Voorwaarden Aan de geldlening worden in elk geval verbonden de voorwaarden genoemd in artikel 5, 6 en 7 van deze beleidsregels. De onder artikel 5 bedoelde voorwaarden worden samen met de gebruikelijke bedingen opgenomen in de hypotheekakte of akte van pandrecht. Artikel 5 Aflossing en rente geldlening 1. De aflossing van de geldlening vangt aan op het moment van beëindiging van de bijstandsverlening en vindt maandelijks plaats. 2. Het maandelijks af te lossen bedrag is 6% van de voor betrokkene geldende bijstandsnorm, plus 50% van het inkomen dat meer bedraagt dan de voor betrokkene geldende bijstandsnorm. 3. Het maandelijks af te lossen bedrag wordt telkens voor een periode van één jaar vastgesteld.

3 4. Belanghebbende is verplicht wijzigingen in het inkomen terstond te melden aan de gemeente. 5. Indien omstandigheden (waaronder inkomen) van belanghebbende daartoe aanleiding geven stelt het college, zo nodig tussentijds, het maandelijks af te lossen bedrag op een lager dan wel hoger bedrag vast. 6. Bij de beoordeling van de omstandigheden als bedoeld onder lid 5, wordt rekening gehouden met noodzakelijk, voor eigen rekening van belanghebbende komende, bijzondere bestaanskosten, zoals genoemd in artikel 35 van de Wwb. Deze worden in mindering gebracht op het inkomen. 7. Indien belanghebbende tijdens de aflossingsperiode in verzuim is met het voldoen van de vastgestelde aflossingen, is het nog niet afgeloste deel van de geldlening onverwijld opeisbaar en is tevens rente verschuldigd over de achterstallige aflossingstermijnen gedurende de tijd dat de schuldenaar met de voldoening ervan in verzuim is geweest. 8. Over een bijgeschreven rentevordering is geen rente verschuldigd. Artikel 6 Restant vordering na tien jaar 1. Aflossing van de geldlening vindt plaats gedurende ten hoogste tien jaar. 2. Na 10 jaar aflossing van de geldlening kan het college besluiten tot buiten invordering stellen van het restant van de vordering, of is vanaf dat moment rente verschuldigd over het restant. 3. Indien belanghebbende naar het oordeel van het college de rente geheel of gedeeltelijk kan betalen, doch niet kan aflossen, wordt een betaling eerst tot ten hoogste het bedrag van de verschuldigde maandrente aangemerkt als aflossing en wordt de rente die daardoor niet wordt betaald bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening. 4. Indien belanghebbende naar het oordeel van het college geen rente kan betalen wordt de verschuldigde rente bijgeschreven bij het nog niet afgeloste deel van de geldlening. 5. Over een bijgeschreven rentevordering is geen rente verschuldigd. Artikel 7 Verkoop van de hoofdwoning met bijbehorend erf 1. Bij verkoop, overdracht of bij vererving van de hoofdwoning met bijbehorend erf tenzij het een echtpaar betreft bij vererving na overlijden van de langstlevende echtgenoot, wordt het nog niet afgeloste deel van de geldlening, evenals de bijgeschreven rente terstond afgelost. 2. Indien bij verkoop van de hoofdwoning met bijbehorend erf op basis van de waarde in het economisch verkeer bij vrije oplevering het voor de afrekening beschikbare bedrag lager is dan het resterende bedrag van de geldlening en van de rentevordering, wordt het verschil buiten invordering gesteld. Artikel 8 Opnieuw recht binnen twee jaar Indien binnen een periode van twee jaar na beëindiging van de bijstandsverlening in de vorm van een geldlening wederom recht op bijstand bestaat, wordt deze verleend met toepassing van de laatst gevestigde hypotheek of akte van pandrecht.

4 Artikel 9 Opgave stand van de geldlening en rentevorderingen Aan belanghebbende wordt telkens na afloop van een kalenderjaar een opgave verstrekt van de stand van de geldlening en van de rentevorderingen. Artikel 10 Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien Inzake de onderwerpen die vallen onder de discretionaire bevoegdheid van het college waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking. Artikel 12 Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014.

5 De toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Er is voor gekozen om de begrippen die zijn omschreven in de Wwb of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. De begrippen die niet in genoemde wetten staan beschreven worden in het tweede lid verduidelijkt. Artikel 2 Krediethypotheek Zekerheid in de vorm van een krediethypotheek c.q. pandrecht wordt alleen gevestigd als er bijstand in de vorm van een geldlening moet worden verstrekt op grond van de Wwb omdat de overwaarde van het vermogen in de eigen hoofdwoning met bijbehorend erf meer dan het in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 lid 2 onder d van de Wwb bedraagt. De eventueel benodigde bijstand voor de kosten die verband houden met de vestiging van de krediethypotheek komen ten laste van belanghebbende. Voor deze kosten wordt bijzondere bijstand verstrekt. Deze wordt niet opgenomen in de geldlening. In artikel 50 lid 2 van de Wwb is opgenomen dat dit niet mogelijk is en verstrekt moet worden als bijzondere bijstand om niet. Denk hierbij aan de kosten verbonden aan de hypotheekakte en de inschrijving van de hypotheek, het opmaken van de akte van pandrecht, inschrijving van het pandrecht in de registers van de Inspectie der Registratie en Successie van de Belastingdienst alsmede overige bijkomende kosten, komen ten laste van de belanghebbende. Het in aanmerking te nemen vermogen is het bedrag waarmee het vermogen in de hoofdwoning met bijbehorend erf de vrijlating overschrijdt. Als de overschrijding, over een periode van een jaar, meer is dan het netto minimumloon als bedoeld in artikel 37 ld 1 van de Wwb wordt hypotheekrecht gevestigd als er sprake is van vermogen in een onroerende zaak en pandrecht als er sprake is van vermogen in een roerende zaak. De wijze waarop het vermogen in de hoofdwoning met bijbehorend erf wordt bepaald, vloeit voort uit de Wwb. Vastgesteld moet worden hoe hoog het in aanmerking te nemen vermogen in de hoofdwoning met bijbehorend erf is, dat in de vorm van een geldlening moet worden verstrekt. Anders dan in de per 1 januari 2004 ingetrokken Algemene bijstandswet, is in de Wwb niet bepaald dat de als lening verstrekte bijstand moet worden gezekerd met een hypotheek- of, waar het niet registergoederen betreft, pandovereenkomst. Zoals blijkt uit de toelichting op de Wwb is de regering van oordeel dat de betreffende bepalingen uit het civiele recht voldoende soelaas bieden. Het is aan het college om te bepalen of de als lening verstrekte bijstand al dan niet wordt gezekerd. Hier bestaat dus beleidsruimte. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het vestigen van een hypotheek alleen mogelijk is bij registergoederen (woningen en ingeschreven schepen). Voor bepaalde schepen is registratie verplicht. Een woonschip zal in veel gevallen ook kunnen worden ingeschreven in het register bij het Kadaster, maar zal bijna nooit voldoen aan de eisen van verplichte registratie. Omdat alleen bij registratie in het Kadaster de mogelijkheid bestaat van het vestigen van een hypotheek, die meer zekerheid

6 biedt dan een pandrecht, kan de gemeente op grond van artikel 48 lid 3 Wwb registratie verlangen van de eigenaar van een woonschip (bij het bewuste schip). Bij niet-registergoederen (woonwagens) is het vestigen van een hypotheek niet mogelijk, en is het vestigen van een (bezitloos) pandrecht de enige manier waarop zekerheid kan worden verkregen. Deze zekerheid is echter relatief omdat een pandrecht wordt geregistreerd bij de Inspectie der Registratie en Successie van de Belastingdienst of bij een notaris. Deze registers zijn echter niet openbaar, en hebben daardoor een beperkte kenbaarheid voor derden. Het is daardoor mogelijk dat een zaak waarop pandrecht rust wordt verkocht zonder dat de koper bekend was met het pandrecht. Artikel 3 Hoogte geldlening De geldlening bedraagt de WOZ-waarde van de hoofdwoning met bijbehorend erf, verminderd met de daarop drukkende schulden en het vrij te laten deel van de waarde in de hoofdwoning met bijbehorend erf, zoals opgenomen in de Wwb. De waarde van de hoofdwoning met bijbehorend erf wordt vastgesteld op de waarde zoals die in de meest recente WOZ beschikking is vermeld. Artikel 4 Voorwaarden Bij gebruikelijke bedingen die ook in de hypotheekakte of de akte van geldlening moeten worden opgenomen kan gedacht worden aan het beding tot beperking van de bevoegdheid tot verhuur of verpachting. Artikel 5 Aflossing en rente geldlening De aflossingscapaciteit wordt, na beëindiging van de uitkering, vastgesteld op 6% van de voor betrokkene geldende bijstandsnorm vermeerderd met 50% van het meerdere boven de voor betrokkene geldende bijstandsnorm. Wettelijke enkelvoudige rente wordt berekend als niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan en daardoor de aflossingsperiode langer wordt dan noodzakelijk. Artikel 6 Restant vordering na tien jaar De maximale periode van aflossing is tien jaar. Na die periode wordt over het restant wettelijke enkelvoudige rente berekend. Het college kan ook besluiten het restant van de vordering buiten invordering te stellen, als verwacht wordt dat belangrijk in de toekomst weinig afloscapaciteit zal hebben.

7 Artikel 7 Verkoop van de hoofdwoning met bijbehorend erf Een verkoop van de hoofdwoning met bijbehorend erf hoeft niet terstond gepaard te gaan met een financiële afwikkeling van de krediethypotheek. Dit zal doorgaans plaatsvinden bij de overdracht van de hoofdwoning met bijbehorend erf. Vanaf het moment waarop belanghebbende over de opbrengst kan beschikken zal de resterende geldlening aan de gemeente in één keer moeten worden terugbetaald. Aan gehuwden worden samenlevingsverbanden gelijkgesteld, zoals vastgelegd in artikel 3 lid 1 en 2 van de Wwb. Dit houdt in dat samenwonenden, met uitzondering van ouder/kind relaties, worden aangemerkt als gehuwden. Artikel 8 en 9 Een toelichting op deze artikelen is niet noodzakelijk. Artikelen 10,11 en 12 Slotbepalingen In de slotbepalingen is bepaald dat het college besluit in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien. Daarnaast hoe deze beleidsregels geciteerd kunnen worden en vanaf welke datum deze van kracht zijn geworden.

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek bijstand gemeente Hilversum het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

Beleidsregels krediethypotheek bijstand gemeente Hilversum het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 32929 12 juni 2014 Beleidsregels krediethypotheek bijstand gemeente Hilversum 2014 COLLEGEBESLUIT : Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand; De raden van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat het voornemen bestaat de afdelingen

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u i t : De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. datum; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 50 van de Participatiewet; b e s l u

Nadere informatie

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK BIJSTAND HILVERSUM 2015

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK BIJSTAND HILVERSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 93286 8 oktober 2015 BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK BIJSTAND HILVERSUM 2015 Behorende bij artikel 48, derde lid, en 50 Participatiewet BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005 Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 1 januari 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2013/30024 Wettelijke grondslag: Wet werk en bijstand Beleidsregels krediethypotheek Wet

Nadere informatie

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp *Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858 Onderwerp : Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Goeree- Overflakkee 2015 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek 2015

Beleidsregel Krediethypotheek 2015 Beleidsregel Krediethypotheek 2015 Algemeen Bij de beoordeling of iemand aanspraak kan maken op bijstandsverlening staat steeds de vraag centraal of de belanghebbende in zodanige omstandigheden verkeert

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek gemeente Edam-Volendam 2016

Beleidsregels krediethypotheek gemeente Edam-Volendam 2016 Beleidsregels krediethypotheek gemeente Edam-Volendam 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Vaststelling: College van B&W 3 november 2008 Bekendmaking: De Trompetter 11 november 2008 Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. (Krediet)hypotheek: een te vestigen recht ter meerdere zekerheid op registergoeden;

Nadere informatie

Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 2016

Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 2016 Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 6 september 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/268 / RIS 2016-482 (Bijlage) . Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet

Nadere informatie

gemeenteäó Ja) Heemskerk Beiëidsregeis kreäieihypoiheek en pandovereenkomst bijstand 1 november 2015

gemeenteäó Ja) Heemskerk Beiëidsregeis kreäieihypoiheek en pandovereenkomst bijstand 1 november 2015 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 L9 gemeenteäó Ja) Heemskerk Beiëidsregeis kreäieihypoiheek en pandovereenkomst bijstand 1 november 2015 BIVO/2015/30158! lli l lllllllllin!!lll l!h l Hl ll!hll!

Nadere informatie

Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Wet werk en bijstand

Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Wet werk en bijstand Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Wet werk en bijstand Het dagelijks bestuur van de ISD, Optimisd, gelet op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst

Nadere informatie

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK EN PANDRECHT WOUDENBERG 2011

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK EN PANDRECHT WOUDENBERG 2011 Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders als nadere uitwerking van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren door middel van beleidsregels: a. op grond van artikel 48,

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek, pandrecht en geldlening WerkSaam Westfriesland 2017

Beleidsregel krediethypotheek, pandrecht en geldlening WerkSaam Westfriesland 2017 Beleidsregel krediethypotheek, pandrecht en geldlening WerkSaam Westfriesland 2017 Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn, ieder voor zover het zijn

Nadere informatie

Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Menterwolde 2015

Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Menterwolde 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Menterwolde. Nr. 82845 9 september 2015 Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Menterwolde 2015 Het College van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland Nr. 169 20 maart 2017 Beleidsregel krediethypotheek, pandrecht en geldlening WerkSaam Westfriesland

Nadere informatie

Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Overbetuwe 2011. Ons kenmerk: 10bwb00699. Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Overbetuwe 2011. Ons kenmerk: 10bwb00699. Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Onderwerp: Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 10bwb00699 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 3, zesde lid, 34, tweede lid,

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Participatiewet 2015

Beleidsregels krediethypotheek Participatiewet 2015 Beleidsregels krediethypotheek Participatiewet 2015 Het college van de gemeente Apeldoorn; gelet op artikel 48, derde lid, en artikel 50, van de Participatiewet en artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet: op door de aan het college daartoe opgelegde verplichting en verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de voornoemde wetten en regelingen;

Gelet: op door de aan het college daartoe opgelegde verplichting en verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de voornoemde wetten en regelingen; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: de bepalingen in de Participatiewet, en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 en de Algemene wet bestuursrecht per

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels bijstand en eigen woning februari Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp.

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels bijstand en eigen woning februari Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 21274 9 februari 2017 Beleidsregels bijstand en eigen woning 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel pagina 1 van 5 Versie per 1 januari 2006 430 KREDIETHYPOTHEEK 1) ALGEMEEN 1.1. Algemene vermogensvrijlating De WWB kent, net als de Abw, een algemene vrijlatingsregeling voor vermogen. Alleen wanneer de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 34, tweede lid, onder d, 48, derde lid, en 50 van de Participatiewet;

Gelet op de artikelen 34, tweede lid, onder d, 48, derde lid, en 50 van de Participatiewet; Gemeenteblad nr. 359, 23 maart 2017 Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Deurne 2016 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op de artikelen 34, tweede lid, onder d, 48, derde lid, en

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004

Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004 Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004 Het dagelijks bestuur van de ISD Midden-Langstraat gevestigd te Waalwijk Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 3 van de Verordening

Nadere informatie

Regeling krediethypotheek en pandrecht. gemeente Overbetuwe 2010

Regeling krediethypotheek en pandrecht. gemeente Overbetuwe 2010 Onderwerp: Regeling krediethypotheek en pandrecht gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00760 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 3, zesde lid, 34, tweede lid,

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Zoetermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Zoetermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 81753 29 december 2014 Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Zoetermeer 2015 Zaaknummer 2014-000546 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht

Besluit krediethypotheek en pandrecht Besluit krediethypotheek en pandrecht Het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers gevestigd te Waalwijk Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 3 van de Verordening krediethypotheek

Nadere informatie

WWB, ( ( ( 34, ( AMVB

WWB, ( ( ( 34, ( AMVB Algemene toelichting De Wet werk en bijstand ( WWB) kent ten opzichte van de Abw een aantal wijzigingen in de regeling van de gevolgen voor de bijstand van het vermogen gebonden in voor bewoning bestemde

Nadere informatie

Artikel 5. Hoogte hypotheek, pandrecht, taxatie woning, vestigingskosten ten laste van belanghebbende

Artikel 5. Hoogte hypotheek, pandrecht, taxatie woning, vestigingskosten ten laste van belanghebbende CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR36538_1 3 juni 2016 Beleidsregel Krediethypotheek en Pandrecht WWB Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2298 Nr. 3 B&W-besluit van 20 februari

Nadere informatie

Gelet op artikel 34, lid 2 onder d en artikel 50 van de Wet werk en bijstand:

Gelet op artikel 34, lid 2 onder d en artikel 50 van de Wet werk en bijstand: Regeling Krediethypotheek en Pandrecht bijstand Gelet op artikel 34, lid 2 onder d en artikel 50 van de Wet werk en bijstand: De Regeling krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004. A. Hoofdstuk 1: Krediethypotheek

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004 Art. 1. Bijstand voor vestigingskosten hypotheek of pand Indien bijstand wordt verleend in de

Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004 Art. 1. Bijstand voor vestigingskosten hypotheek of pand Indien bijstand wordt verleend in de Besluit krediethypotheek en pandrecht bijstand 2004 Art. 1. Bijstand voor vestigingskosten hypotheek of pand Indien bijstand wordt verleend in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek cq

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit krediethypotheek 2015 Valkenburg aan de Geul

Uitvoeringsbesluit krediethypotheek 2015 Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. belanghebbende: de persoon waar een krediethypotheek of pandrecht op van toepassing

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Gemeenteblad nr. 93, 19 december 2013 Gelet op artikel 35 WWB Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening wordt als volgt ingevuld:

Nadere informatie

Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning. Programma / Programmanummer Inkomen / 3230.

Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning. Programma / Programmanummer Inkomen / 3230. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp aanpassing beleidsregel bijstand en eigen woning Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder L. Scholten Samenvatting Voorgesteld wordt om in

Nadere informatie

Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand

Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: KREDIETHYPOTHEEK... 3 HOOFDSTUK 2: PANDRECHT... 3 HOOFDSTUK 3 MEEWERKINGSPLICHT EN AFSTEMMING... 4 HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK WWB. Afdeling Sociale Zaken Economische Zaken en Huisvesting. Zoeterwoude

BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK WWB. Afdeling Sociale Zaken Economische Zaken en Huisvesting. Zoeterwoude BELEIDSREGELS KREDIETHYPOTHEEK WWB Afdeling Sociale Zaken Economische Zaken en Huisvesting Zoeterwoude Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude 9 november 2004, Gelet op: het bepaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 408 Besluit van 26 september 2000 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WIK en het Besluit krediethypotheek bijstand in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Boxmeer, juli 2016 I-SZ/2016/1924 / RIS 2016-456 (Bijlage) Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Begripsbepaling

Nadere informatie

Beleidsregels Krediethypotheek WWB. Gemeente Voorst

Beleidsregels Krediethypotheek WWB. Gemeente Voorst Beleidsregels Krediethypotheek WWB Gemeente Voorst 1 KREDIETHYPOTHEEK INLEIDING /VOORWOORD 1. Krediethypotheek onder de Algemene bijstandswet (Abw) In artikel 20 Algemene bijstandswet is bepaald dat aan

Nadere informatie

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t B Sint nthonis Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4 Boxmeer, januari 2014 r-szl2ol4/t7t Befeidsregels leenbijstand WWB 2fJ14. fnhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN o Begripsbepaling. Bevoegdheid HOOFDSTUK

Nadere informatie

b e s l u i t e n : Vast te stellen de Beleidsregels Bijstand in de vorm van een geldlening onder zekerheid van hypotheek ISD BOL 2015

b e s l u i t e n : Vast te stellen de Beleidsregels Bijstand in de vorm van een geldlening onder zekerheid van hypotheek ISD BOL 2015 besluit BenW Behandeld door : M.P.P. van Ginneken Organisatieonderdeel : Maatschappelijke Ontwikkeling Documentnummer : Onderwerp : BELEIDSREGELS BIJSTAND IN DE VORM VAN EEN GELDLENING ONDER ZEKERHEID

Nadere informatie

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

2015Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning

2015Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning 2015Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Voorschoten 2015 Het college van de gemeente Voorschoten, gezien het voorstel van het hoofd van de afdeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 Citeertitel: Beleidsregels terugvordering

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 036 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage W&B/URP/04/81270

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage W&B/URP/04/81270 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013 Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van 21 mei 2013, gelet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012.

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 108 Naam Beleidsregels Terug- en invordering Wet werk en bijstand (2012) Publicatiedatum 3 december 2012 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling. Opmerkingen m.b.t. de regeling. Grondslagen

Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling. Opmerkingen m.b.t. de regeling. Grondslagen Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 Citeertitel: Beleidsregels verhaal Pw 2015 gemeente Zundert

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011

TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011 TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ

Nadere informatie

onderwerp Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

onderwerp Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59874 onderwerp Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gezien het

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Afdeling Samenleving, januari 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 29 15 juli 2015 nummer 29 In voorliggend

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek Participatiewet Hollands Kroon 2015

Beleidsregel krediethypotheek Participatiewet Hollands Kroon 2015 Beleidsregel krediethypotheek Participatiewet Hollands Kroon 2015 Herzieningen Datum Terugwerkende Datum besluit Besluit van: inwerkingtreding kracht 01-07-2009 n.v.t. 05-06-2009 DB ISD-KNH 01-07-2009

Nadere informatie

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Opsterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek P-wet Schagen 2015

Beleidsregel krediethypotheek P-wet Schagen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 5235 20 januari 2015 Beleidsregel krediethypotheek P-wet Schagen 2015 Artikel 1 Vestigen krediethypotheek Voorzover met inachtneming van artikel

Nadere informatie

Handhavingsverordening. Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela

Handhavingsverordening. Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela Handhavingsverordening Wet werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Pekela Doel: Deze verordening heeft als doel nadere regels te stellen betreffende de handhaving met betrekking

Nadere informatie

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand De inhoud van de beleidsregel De beleidsregel overbruggingsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand geeft aan in welke situatie een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 OVERWEGENDE GELET OP dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidtoeslag aan personen

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Terugvorderingsbeleid Midden-Drenthe

Terugvorderingsbeleid Midden-Drenthe Terugvorderingsbeleid Midden-Drenthe TERUGVORDERINGSBELEID MIDDEN-DRENTHE 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe; gelet op paragraaf 6.4 Participatiewet, de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; Raadsbesluit De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; gelet op het bepaalde in artikelen 8 lid 1, onderdeel c en 30

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 037 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering IOAW/IOAZ 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: 216/6 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015

Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College

Nadere informatie

Artikel 2- Geheel of gedeeltelijk afzien van het nemen van een terugvorderingsbesluit

Artikel 2- Geheel of gedeeltelijk afzien van het nemen van een terugvorderingsbesluit 1224101 Gescand archief aatum 2 B Ml 2012 p BELEIDSREGELS TERUGVORDERING WWB, IOAW, IOAZ, en WIJ Artikel 1 - De rechtsgronden van het terugvorderingsbesluit Het college maakt altijd gebruik van de bevoegdheid

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN De raad van de gemeente Velsen; gelet op artikel 8, eerste lid, sub b van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015

Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 31406 14 april 2015 Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregel terugvordering gemeente Elburg

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregel terugvordering gemeente Elburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 81680 24 december 2014 Beleidsregel terugvordering gemeente Elburg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, Gelet op het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie